Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza."

Átírás

1 Komárom, május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed évre 2 K 50 fillér. E m f n r a in Í* i a 20 fillér. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND Társszerkesztő : BARANYAY JÓZSEF DR. "E!ia.d.ct"e}.l ajd.ci-i.es a, szerkesztősé%. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Jókai-könyvnyomda könyv- es papírkereskedés részv-társ Komárom, Nádor-utca 23 Telefon 92 Kéziratokat ;;e:n ad vissza a szerkesztögog. Láfía-B már Komáromot este, midőn a kültelkeken sietve eloltott gázlámpák és önmaguktól elaludt szegényes petróleumlámpák szülte sötétségben a rossz és csak elbotlásra jó utcajárdákon hazabotorkál a boldog halandó a késői munkából, a kávéházból, korcsmából, vagy az egymást kifosztó kártyaasztal mellől? Járt-e már sötét reggel az ujkomáromi állomásra vezető ahol az elgörbült petróleumlámpa-ducok szellemként sírnak a pár lépésnyire uton, kísértő működő gázgyár felé? Látta e a komáromi éjszakák elválhatatlan vendegeit: a emlékeztető, az agyon éhezett, kóbor kutyákat? Konstantinápolyra lesoványodott, Forgott-e már é'ete, testi épsége, vagyona veszedelemben, éjnek idején itt Komáromban és kiabált-e már rendőr után, s hallotta-e s::ját kétségbeesett kiáltásának a viszhangját, amelybe nem vegyült a segítségre siető rendőr gyorslépteínek zaja? Ha mindezt látta és tapasztalta, meri-e ön nyájas olvasó jó lélekkel állítani, hogy mi a müveit európai városok Európát átölelő láncának vagyunk egy parányi kis láncszeme?! T ARCA. Esték. Szinén a tó sekély vizének liorongva úsznak fellegárnyak, r elhangzik, halld, ;tz esti ének : Bus zokogása egy madárnak. I. A nap mi gyorsan estre válik! El semmi sincs, mi vissz.ítérne... Nemcs.ik a nap száguldva szál't itt A hora ho és év az évre! Ks velünk elszáll ifjúságunk, N.iríény s derűje messze Umnck, Míg hajnalt mindhiába varunk Távol szemétől kedvesünknek! II. Kis niadar, kinek dalában Gyönyörködtem hajdanában, Van-e még, ki etick Ábrándok k<zt hallgat egyre? Kis madár, kit úgy szerettem, Nézd. mi \agyok, nézd, mi lettem! ^orsómnak e to a képe : Fellcgárny borult föléje. A leszálló, szertcornlo Szürkülethez lesz hasonló Minden.írva cint-ereiét, Ha reménye semmivé lett Paul Bourget. Dogcs hivánságoh. -- május 14 Országszerte nagyban készülődik a magyar gazdaközönség a jövő héten megtartandó temesvári gazdagy ülésre. Érthető ez a készülődés, mert azok a társadalmi szervezetek, amelyek hivatva vannak a íoldinivelő nép érdekeinek védelmére, a rendes napi munka keretén belül alig számbavehető erővel tudnak csak kifejezést adni azoknak a jogos kívánságoknak, a melyek teljesülését évek óta várja mára gazdatársadalom. Szükség van tehát egy olyan alkalmi demonstrációra, amelyen a gazdaközvélemény a maga imponáló erejével nyilatkozhat meg s a melyen a gazdaközönség tanúságot tehet arról, hogy szervezkedése állandóan és erősen folyik és a földmivelő nép a maga szervezett mivoltában döntő tényezője kivan lenni a gazdasági és társadalmi életnek. Azokat a kívánságokat, melyeknek a gazdatábor kifejezést akar adni, agyakorlati élet, és a közszükség teremtette meg. Nem csupán a gazdaosztály boldogulása, hanem az egész ország anyagi fi hajszál. Irta : Goda Geza. Valahányszor az öreg Marsay ezredes mesélni kezdett, mindnyájan közelebb húztuk hozza székünket. Kifogyhatatlan volt szerelmi története* elbeszélésében 1 az igazmondás glóriája övezte galambősz fejét. Senki sem kételkedett abban, hogy amit az ezredes elbeszél, az csakugyan az ő kalandja, melyet valósággal átélt, melynek izgalmaiban osztozott, s amely most öregsége napjaira a kellemes emlékű kalandok varázsával tölti el hatvanéves szivét. Azok közül az ezredesek közül való volt, akik agglegények maradnak, mert az aszszonyok annyira elkényeztetik őket, s annyira elhalmozzak szerelmükkel, hogy nem érnek rá megházasodni s akik öregségük napjaiban azt az egyetlen hivatást töltik be, hogy mások szórakoztatására folytonosan ujabb epizódjait tárják fel regényes ifjúságuknak Az ezredes nagyon meggyőző hangon beszelt kalandjairól, hozzászokott ahhoz, hogy részletesen ismertesse történeteinek hősnőit, kalandjainak színhelyér, pumpasan építette fel jeleneteit és soha valószínűtlenségét nem mondott. Meg voltunk győződve, hogy Marsay ezredesnek nincs oka arra, hogy inasok regényeit tulajdonítsa el. Ifjúkori arcképe, melynek egész gyűjteménye borította szobája falait, arról tanúskodtak, hogy az ezredes a hadsereg gyik legcsinosabb tisztje volt, még most c és erkölcsi jóléte függ attól, hogy a kívánságok oly mértékben teljesüljenek, mint ahogy ezt a gazdák óhajtják. Egyik legfontosabb kívánsága a gazdáknak a mezőgazdasági vámvédelmek eddigi mértékben való fenntartása Ez létkérdés a magyar gazdára nézve. Amikor ugyanis azt látjuk, hogy a nyugati országok minden könvörület nélkül elzárkóznak mezőgazdasági termékeink bevitele elől, nekünk sem szabad úgyszólván korlátnélküli utat engedni az idegen országok termékeinek Nem szabad különösen azért, mert a kérdéses országok mezőgazdasági kultúrában elmaradottak s a termények árának leszorításán kívül a szabad behozatal lesülyeszthetj alacsony nívóra a mi termelésünket is. Utóvégre is ennek az országnak az éléskamrája a magyar mezőgazdaság, nem pedig a külföld, ha ezt az éléskamrát s az abban felhalmozott dolgokat ellepi a penész, akkor még százszorta inkább koplalunk, mint most. Fontos kérdés a nemzeti birtokpolitika is. Ma, amikor a nemzetisé;:! veszedelmek túlon-túl felidéződtek, lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson, hogy 1 is délceg tartása, villogó szeme s linóm, kiméit modora, ötletessége kétségtelenné tette, hogy a nők kedvence volt valamikor. Annál jobban meglepett, mikor egy este igy szólít: Hiába kémek uraim, többé nem mondok el életemből semmit. CsodálKoz/a néztünk rá. Nem. A magamfajta embernek az emlékei olyanok, mint a házasembernek a gyermekei. Azt mondhatnám, hogy az agglegény családját az emlékek pótoljak. Mit szólnának önök az olyan családapához, ki másnak a gyermekét csempészné a családjába. Én, aki emlékeimmel eddig ragyon tiszta családi életet eitem, tegnap végzetes hibát követtem el. Másnak a kalandját magamé gyanánt. mondtam el a Az ezredes egy kis szünetet tartott, mintha szavahihetőségét akarná elparentálni a beállott csendben. Azt hiszem folytatta aztán mi férfiak valamennyien túlságos kapzsiak vagyunk. Vallomást teszek uraim él így hihetnek abban, amit mondok. Minden kalandom, amelyet elmondtam eddig szórói-szóra igaz volt és azt hiszem, elég érdekes is. Önök tudják, hogy számos is. Nekem nem volt szükségem arra, hogy megerőltessem fantáziámat, élmé nyeimről a nők gondoskodtak és amit az aszszonyok nyújtottak nekem, mindig megbecsültem s a legnagyobb tisztelettel hajoltam meg a saját éleményeim előtt. Igazi istentiszteletet srsjjskt: -GRAND - kávéház ahol a legkitűnőbb zenekar p*f vi i,v< 1 -^H hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

2 2. Komáromi oldal Újság bejárta a községeket, hogy meggyőződést szerez zen s vármegye tüzrendészeti állapotáról Erélyes intézkedéssel érvényt szerzett a tüzrendészeti kormányrendeletnek, melynek üdvös eredménye az lett hogy év folyamán a vármegye 24 községiben a l a k u l t meg az önkéntes tűzoltó testület. lehetőleg m e g kell tartani, v a g y ahol mar elhódították, meg kell s z e r e z n i a földet a m a g y a r s á g n a k. Bs az a l a p j a a magyar n e m z e t i í ó l d b í r t o k p o l i t i k á n a k. Ez a birtokpolitika természetesen legyen d e m o k r a t i k u s. Juttassuk löldhöz m i n d e nek előtt a d o l g o z ó nép millióit, de ad j u n k földet a z o k n a k is, a k i k n e k h i v a t á s a a nép társadalmi és g a z d a s á g i v e z e t é s e. L e h e t e t l e n a két keze m u n k á j a után élő s a m a g a m u n k á j á t értékelni t u d ó ele m e k e t s z o r o s a n h o z z á f ű z n i ehez az o r s z á g h o z, h a n e m n y ú j t u n k m ó d o t arra nekik, h o g y az életet adó h a n t o k b ó l e g y - e g y rész a j o g o s t u l a j d o n u k k á legyen. A helyes, a n e m z e t i élet követel ményeinek megfelelő birtokpolitika alapja a z u t á n e g é s z sereg o l y a n ü d v ö s r e f o r m nak, a m i idővel m e g t e r e m t h e t i a földm i v e l o n é p m a g a s a b b fokú a n y a g i és er kölcsi boldogulását, jólétét. Az ekként előkészíteti i*er?eziei munká latok után 1912 szeptember l-éo a l n k u l t meg a szövetség a vármegye alispánja helyettesének Asztalos Béla főjegyzőnek elnöklete mellett, melyen elhatároztak, hogy belépnek az Országos Tűzoltó Szövetség kötelékébe é.s a szövetség díszelnökévó egyhangú lelkesedéssel kiirthy István főispáut választották meg, a k i gondola tokban gazdag, a nemes ügy szeretetétől áthatott beszéddel foglalta el az elnöki széket. A beszéd folyamán a király által alapított tűzoltó rendjelet Csermák Hugó, tűzrendészet! felügyelő és Csizmadia László tatai főparancsnok mellére föltűzte és ezzel az uuuepi aktussal vette kezdetét a szövetség működés^, melyet Vida Pál az Orsz. Tűzoltó Szövetség üdvözölt a központ részéről. A szövetség elsősorban a községek tűz rendészeti viszonyainak javítására szolgáló akciót indította meg. A vármegye tüzrendészeti felügyelője megvizsgálta a községek felszereléseit. A járási tűz felügyelök az évben tartották helyszíni vizsgálataikat, melyekről jelentésekben számoltak be. A VÁRMEGYÉBŐL. \ szövetséget a közigazgatási hatóságok készséggel támogattak munkájában, miért is az ügyvezető elnök köszönetét fejezi k i a vár megye alispánjának, valamint a főszolgabirák Komarom varmegye és Komárom az. k i r. nak. A szövetség tűzoltó tanfolyamot rendezett város tűzoltó testületének szövetsége május 17-én a mult évbea Tatán melyen 40 községből őrj d. e. 11 órakor, a kultúrház előadó termében tűzoltó vett rés/.t, A tantoly tm augusztus 4 tői t a r t j a I I vármegyei tűzoltó szövetségi közgyű 9-ig t a r t o t t, ve/.etője Szabó Gyula orsz. szövet lését a következő tárgysorozattal: 1. Az elnök ségi előadó volt, az egyes előadásokat kivüle megnyitója. 2 A meghatalmazások bemutatása. még d r. Ballá J á n o s orvos, Csermák Hugó és 3. Jegyzőkönyv hitelesítek kijelölése. 4 Az évi Alapi Gyula dr. tartották. H a r m i n c elméleti és jelentés bemutatása. 5. Az évi zárószáugyanannyi g y a k o r l a t i órában történt a hallga m;\dás. 6. Az évi költségfetáa 7. Esetle tóság kiképzése, A tanfolyam hallgatóinak ges indítványok. augusztus 10-éu volt a vizsgája, melyen meg Csermák Hugó, a szövetség minden nemes jelent * k : Kürthy István főispán, Ghyczy Dénes ügyéért lelkes szeretettel munkálkodó, agilis alispán, l a y István tflesolgabíró is. A jelentés ügyvez»!u elnöke t a r t d m a s jelentésben számol köszönettel adózik Csizmadia László járási be a szövetségnek PJ12 szeptembertói év tűzfeiügyelő odaadó támogatásáért, a k i H tan végeid kifejtett működéséről A jelentés meleg elismeréssel emlékezik meg Kiirthy István fő j folyam rendezése körül nagy buzgalommal ispánnak a szövetség létrehozása körül szerzett működött közre natry érdemeiről, aki íáradságot nem kiméivé, l A tűzesetek mult évi statisztikája után Uármegyei füzolfó szövetség. rendeztem nekik s öregségem napjait ezek az emlékek aranyozták meg. S most én elvesz tettem j o g o m a t arra, hogy g y e r m e k e i m szép ségévé, vidámságával mulattassam önöket. Az utoisó történet, amelyet el fogok önöknek mondani, egy hajszál törtenete. Természetesen, 2gy asszonyi hajszálé, amely birtokomban v a n, s amely családi örökségem. T u d j á k talán, u r a i m, hogy V I I. Karoly király nak nagyon szép kedvese volt Az udvarban a r a n y h a j ú Ágnesnek hívták, polgári neve So réi Ágnes v o l t. A gyönyörű asszony, miután a királynak földi életét megaranyozta, asszonyi rendeltetéséhez h.ven bezárta szemeit. Régi krónikás történetekből t u d o m, hog\ a rochesi t e m p l o m b a n temették el s u g y a n o n találták meg a szép asszonynak néhány hajszalát is Ezek a hajszálak valóban érdekesek, önök is f ü z h e t r e k hozzájuk gondolatokat, ha kedvük tartja. E n elbeszélői hitelemet függesztettem rájuk és most éppen azt konstatálom, hogy ezek az aranvhajszálak nem birták azt el. szálak melyeke: mindig kegyelettel Őriztem, mint olyan emléket, ameiy ma ok szerelmi kalandjának tanúsága. Ezeket a hajszalakat egy szerelmes kiiáiy simogatta és egy s z t i e l m é s asszony rendezgette tükre előtt. Minden este sokszor lebbentek meg a király ajkának lehelletetől é s k i tudja, nem kötözte-e a szép asszony éppen ezekkel a hajszálakkal maga hoz a turbékolni vágyó királyt. A hajszalakat sokszor megbámultain s azzal a tisztelettel bántam velük, amelylvel kívánom, hogy mások bánianak m a j d halálom utan azokkal a csip kékké', szalagokkal es csecsebecséimmel, m e lyeket szereim! hadjárataimból megőriztem. Az ezredes szünetet tartott. Visszatette a hajszálakat a szelencébe, becsapta a szelence tetejét cs igy szólt: T e g n a p este társaságban v o l t a m. A z zal a n y u g a l o m m a l mentem oda, melvlyel már évek óta járok emberek közé. Tulajdonképen már n e m v a g y o k a k t i v ember, inkább a m á sok szó akotásában találok szórakozást A nők pedig csakis, mint emlékek érdekelnek Tegnap azonban valami különös történt velem. E g y hölgynek mutattak be, kinél s/ebbet soha sem láttam, mert az, akihez hasonlított, éppen o l y szép volt, m i n t ö. Emlékemben hirtelen első szerelmem támadt fel, s Valami titokzatos kéz kitörölte a multat szivemből és beletaszí tott a jelenbe A kályha mellett ültem, csön desen magamba mélyedve és néma bámulattal néztem a szemben ülő fiatal asszonyra. Egy szót sem szóltam, csak azt éreztem, hogy ifjúságom minden Öröme, pompája és vágyó p M i k o r Ágnes hajszálait megtalálták, á r verést rendeztek belőlük Parisban és okmá n y o k alapján m o n d o m, hogy elég olcsón leél tek el. V a u d r e u i l várparancsnok vette meg óket 140 frankért, Vaudreuil alighanem aján dékba adta az én ősapámnak, akitől aztán párol Mura szállt. A hajszálak i g y kerültek hozzám és kétségkívül érdekelni fogja az ura kat, h o g y h a f e l m u t a t o m őket. Az ezredes ezüst szelencét vett elő, abból óvatosan kiemelte a hajszálakat. í m e mondta ezek azok a h a j máj U a zarószámadásokat terjeszti elő a jelentés, mely szerint a szövetségnek bevétele volt 3154 K kiadása 2525 K 65 f, készpénze pedig 628 K 35 ([ A szövetség tisztikara a következő: diszelnök Kürthy István íőispáu, elnökök ühyczy Dénes. Domáuy J á n o s, ügyv. elnök Csermák Hugó, titkár Alapi Gyula d r ; elnöki titkár és pénztáros Fehérváry József, jegyző Micsky Béla d r. Tüzrendészeti felügyelők: Csermák Hugó vármegyei tüzrendészeti felügyelő; j á r á s i a k : Vizváry Dezső csallóközi, Varga Bálint gesztesi, Csizmadia László tatai, Fehér J á n o s ndvardi larasi tü/felügyelők. A választmány tagjai : Nagy Nándor földbirtokos, Mihály Béla takpéuztáriígazgató, Jaross Vilmos orszgy. képviselő és Pásztor Imre főtaoító. ** K ö z i g a z g a t á s i bizottsági ülés. Ko máromvármegye közigazgatási bizottsága május 12-en, kedden tartotta Kiirthy István főispán elnöklete mellett május havi rendes ülését. Az üles megnyitása után az elnöklő főispán meleg szavakkal üdvözölte a bizottság uj tagját Fejérváry Géza cs. es k i r. kamrás, nagybir tokost, aki megköszönve megválasztását, lelkes beszédben tett igéretel, hogy uj tisztében m i n den erejével a vármegye j a v á r a törekszik munkálkodni. A vármegye közállapotairól Ghyczy Dénes alispán jelentett. A Guta köz ségben fellepett gerincagyhártyalob-járvány szünőben v a n es a belügyminiszter rendelete folytán a védelmi munkálatok teljesitérére egy kirendelt orvos tartózkodik a községben. Az utóbbi időben Izsa és Mocsa községben az állatok között fellepett a száj- é s köröm fájás, más állatbetegség a megyeben nincsen. A kivándorlási hajlam csökkent, ez évben mindössze csak mintegy szaz útlevelet állítot tak: k i. ' * A v á r m e g y e e g é s z s é g ü g y e. Április ban a vármegye közegészségügye javult. / ' rencsy László dr. t főorvos jelentése szerint az időjárás enyhülése kedvezően hatott a köz egészség alakulására. A járványok és beteg ségek szama csökkent. Március hónapban 10 községben volt j á r v á n y és 411) volt a fertőző betegek szama, mig most csak 230. A halá lozás százaléka azonban emelkedett. ()sszesen 36 község volt fertőzött. J á r v á n y o s v o l t a difteritisz Komlód és T a r j á n községekben, kadása támadt fel bennem. A z t hiszem, hogy az a nagy istentiszteletszerű áhítat, amelylyel e m iekeimet őrizem, ebben a piilanatban erte el bensőmben tetőfokát és ha most azokra az érzésekre gondolok, amelyek elfogtak szivemet, némi szégyennel ismerem el, hogy nagyon hasonlitotűk a szerelemhez. A kályha fenve raszóródott a szép hölgy ruhájára es aranyos csikókat rajzolt annak tinóm selymére. Valami vizió lebegett előttem, mely mosolyogva, ked veskedve es hízelegve hajolt le h o z z a m, meg fogta k e z e m é ;, a h a j a m m a l játszott, arcomat simogatta végre pedig tüzesen karolta át nya kamat és szenvedélyes csókokkal boritoita el a szamát. U g v éreztem fiatalság költözik be lém és hogy ismét az vagyok, aki egykor voltam. A z utolsó bódításod legyen m o n d tam magamban. E z az a véletlen, amelyet bűn elszalasztani. A z első asszonytól idáig sok történt veled. Toröld ki a lelkedből és ezt az utolsót, aki olyan mint az első, hódítsd meg. Furcsa nemde? De én u d v a r o l t a m. N e m tűzzel de nagyon melegen, n a g y o n megint" é s nagyon bizalmasan. Azt a k a r t a m, hogy ez a gyönyörű asszony lássa Utoljára bennem a férfi, azt a l e g e i n t, a k i meg s z e i c m e s tudna lenni egy hódítás erejéig Arról nem indok számot adni, hogy mli ; történi velem az, ami most következett. ( sak azt ind- m, hogy nagy kényszerítő erő kergetett és el:nemben kialakult az első sze relmi történet, amit nem éltem át. Imponálni 1 3fj. Langsádl Lajos kép. kömiuesmesfer építési v llalkozó Elvállal u j épületek árak teljes f e l é p í t é s é t, mellett, Komarom. Polgár-u. valamint ugy helyben átalakításokat mint vidéken. és Kéri minden Makkos-féle ház. e szakmába a nagyérdemű vagó közönség munkálatokat becses a pártfogását. legjutányosabb

3 I máj. 14. Komáromi Újság 3. oldal nyaró Tatán, vörheny Kisbéren, Vértesketnelyen, Guta községekben. Fertőző gerinc agyhártyalob Guta községben uralkodott. A hatóságok dicséretes buzgóságot fejtenek ki a járványok elleni védekezésben és ahol az sikerre nem vezet, ott az okot a községi alkalmazótokban kell keresni. Mert a nép indolenciával párosait tudatlansága teszi csak lehetővé a járvány terjedését, a melyet megakadályozni a községek elöljáróinak kötelessége. Jelenti továbbá a főorvos, hogy a bokodi kororvosi.sra Jr. Márkus Adolfot választották meg az alispán előteijesztesere a belügyminiszter az új körorvosnak 10U0 K helyi pótlékot envdelyezett. Üresedésben van a csallóközi járásorvosi, a nagyigmándi, kamocsai kör-, és a mocsai községi orvosi állás. ** A Gőzeke részvénytársaság közgyűlése. A Dunántúli gőzeke és bérszantó r.-t. szombaton május 9-én Győrött tartotta Baranyay < réza nagybirtokos elnöklete mellett ez évi közgyűlését. A közgyűlés nagy szótöbbséggel kimondotta, hogy a részvénytársaság szék helyét Budapestre helyezi át s az alapszabály idevonatkozó rendelkezését ilyen értelemben módosították. Az Uj igazgatóság tagjai közé megválasztottak többek között Baranyay Gézát és Konkoly Thegc Imrét. A vármegye utai. A vármegye mairól Janosits József műszaki tanáesos, az államépitészeti hivatal főnöke kedvező jelentest lett a közigazgatási bizottságnak. A jelentés szerint a varmegye területén lévő utak kifogástalan karban vannak. A megyei utak is jók, bár vannak egves szakaszok a melyek javításra szorulnak. Folyamatban van a tanynemesócsai és a perbetei vasúti hozzá jaró utak építése, a melyek rövid időn belül b'felezésre kerülnek A keszi-ekeli vicinális k«>zut építésére vonatkozólag jelenti, hogy a szer- :es megköttetett es az épitő anyagok ízallitasát mar legközelebb megkezdik A gutái Inál az építkezés fennakadás nélkül megy i»re és a helyszíni kezelés előreláthatólag ju lius hóban fog megkezdődni. ** Az ekecs németdiószegi h. é. vasút ügyében megtartott közigazgatási bejá- LS alkalmával Pozsony varmegye képviselői azt kérték, hogy a Kuffner Károly báró cukor- \ aros, mint engedélyes által tervezett vonal akartam neki, olyan akartam elmondani neki. amit másnak még nem mondtam el. Valami kábitó, gyönyörűséges, harsogó, Brelmi dicsőseget hirdető törtenete', amm»>j tűnjék ki hogy én voltam egykor a szerelem legnagyobb vitéze. Valósággal hencegtem ez előtt az asszony előtt es gyermekes önhittséggel beszéltem arról, hogy az e<> kedvesem egy király udvarában nőtt fel. V i- igos királykisasszony volt. hófehér arcú,. or piros ajkai és a CSÓkja országok bírásánál többet ért. Aztán elmondtam, hogy első ideálomat a király is szerette és a koronát is földhöf vágta volna érte, de az én hölgyem csak engem szeretett Mi volt a neve kérdezte suttogva a hölgy. Ágnes feleltem s miközben gyengéden megfogtam a szép nő kezét, igy szóltam : Olyan volt, mint kegyed. Az ajka, a keze, a haja. A haja is? Igen mondtam és elővettem a /.L-IencébŐl Serei Ágnes aranvhajszalait Csöndesen néztük az ezredest Halkan eszélt, s egyre elhalóbba váló hangjában fájdalmas rezgés volt. Aztán hirtelen mosolyogni kezdett és emelkedett hangon így szólt: Ilyenek vagyunk mi férfiak. Akinek ezer szerelmi kalandja voit, az legalább egyet lég hazudik hozza, ha még egyszer tódítani akar. DOSZTÁL ne Németdiószegnél végződjék, hanem Gálántéig vezettessék. Ehhez a kivánsághoz úgy Komárom vármegye, mint Kuffner báró is hozzájárult, azonban az államvasút ellene van minden vicinális csatlakozásnak Galántánál s ez kétségtelenül Csallóköznek kárára lesz. ** Internátusok a jegyzők fiai részére. A községi és körjegyzők fiúgyermekei részére fellálitandó állami internátusokban több megye alapitványi helyeket létesített. A belügyminiszter körrendeletben most arra hivta fel az alispánokat, hogy az alapító okleveleket 3 példányban hozzá terjesszék fel Az alapitványi helyek adományozása a törvényhatóság joga lesz s as alapítványi hely élvezete a középiskolai ta nulmáoyok egész tartaniára szól. A belügyminiszter egyidejűleg az iránt is felhívta az alispánokat, hogy amennyiben a vezetésük alatt álló vármegye ilyen alapítványok létesítésének kérdésében határozatot még nem hozott volna, a legközelebbi közgyűlésen ebben a tárgyban előterjesztést tegyenek. *" A vetések állása. A m. kir. gazdasági felügyelőség nevében Kisdy Vásárhelyi Árpad felügyelő jelentést tett a közig, bizottság ülésén a vetések állásáról. Jeientette, hogy a múlt havi szokatlanul hosszú ideig tartó szárazság és a hűvös, szeles időjárás nemcsak a gazdasági munkálatok végzésére, de a vetésekre is igen kedvezőtlen volt. Ugv a vetések fejlődése szempontjából, mint az elvetett magvak kikelésére, de '»»eg az összes mezei munkálatok sikeres folytathatására tartós meleg esőre volna szükség ** Építkezés. Nagy megye r község vá sárterén átírási házat építenek, amelynek építésére /onatkozó versenytárgyalást május hó 25-én d. e. 9. órakor tartják meg a nagymegyeri községháznál. * A vármegye adózói. A közigazgatási bizottság keddi ülésén Fiil<>p Bódog kir. # tanácsos, pénzügyigazgató jelentette, hogy a múlt hóban K 27 f. adó folyt be. mig a l.ó végéig a hátralek 712,633 K 94 f. Az ez evi adófizetés a mult évinél kedvezőtlenebb. " A kisbéri tűzoltó testület évi rendes közgyunet 17-én tartja meg. Vadászati jog. Nagyigmánd vadászati jogát június hó ló-én adják bérbe. ** Az érsekújvári májusi luxus lóvásárnak, mely vasárnap és héttön tartatott meg, felette jó idő kedvezett és dacára ennek, a mult évi forgalmat alig multa fölül. Ezt annak tulajdonítják, hogy a lókereskedok és ügynökök ma már a falujokban keresik fel a lótulajdonosokat, oly annyira kelendő eikk a jó lóanyag. Különösen Németországba és I > a >rs2 igba rengeteg sok lovat szállítanak ki az országból. A vásárra mintegy löt Mi) ló vezettetett fel. Eladatott körülbelül 350 drb. 7<(» koronától 2000 koronáig. ft Tűzoltó Egyesület közgyűlése máj. II -én. A Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vasárnap, május 10-én, délelőtt tartotta ez évi rendes közgyűlését a városháza nagytermeben. A közgyűlést Hittrick József alelnök nyitotta meg, a ki szívélyesen üdvözölte a szép számban megjelent tagokat és a közgyűléshez méltó higgadtságra hivta föl a jelenlevőket. A közguilés jegyzökönyvének vezetésére Micsky Béla dr. segédtisztet, hitelesítésére pedig rried József és Koczor Gyula tagokat kerté föl. Majd bejelentette, hogy az egyesület nagyrabecsült és mindenki által tisztelt, érdemes cinciké Sáikány Ferenc kir. tan. orszgy. képviselő, a városból való elköltözése folytán tisztéről lemondott és ezt a következő levélben jelentette be: Tekintetes Alelnök Ur 1 Komáromból végleg elköltözvén, tisztelettel bejelentem, hogy az egyesület elnöki tisztéről is lemondok. Nehéz szívvel teszem ezt, mert az évek hosszú sorára terjedő összeköttetés, melyben az egyesülettel úgyis mint főkapitány, úgyis mint egyesületi elnök és főparancsnok, közel egy negyedszázadon át állottam, ezzel megszakadni fog, de boldoggá tesz az a tudat, hogy a köz javára az urakkal legalább a múltban, én is együtt dolgozhattam. Midőn tehát búcsúzom, megköszönöm a szives jóindulatot és támogatást, a melyben mindenkor szerencsés voltam részesülni s őszime szívvel kívánom, hogy a Komáromi ()nkéntes Tü/.oltó Egyesület közhasznú és humánus tevékenysége soha ne lohadjon s mindenkor megértő elismerésre találjon. A levél felolvasása után őszinte elismeréssel emlékezik meg, az alelnök Sárkány Ferenc érdemeiről és indítványára a közgyűlés mélységes sajnálattal veszi tudomásul a lemondást, őt az egyesület nagyrabecsüléséről és tiszteletéről továbbá is biztosítja s midőn elévülhetetlen érdemeit ie^vzőkönyvbe iktatja, önzetlen és buzgó munkásságáért hálás kőszonettel adózik és az egyesület örökös diszelnokevé egyhangú lelkesedéssel megválasztja. A megüresedett elnöki tisztre az alelnök javaslatára a közgyűlés egyh mgúlag Szabó Géza polgármestert választotta meg, akit küldöttség hivott meg a közgyűlésbe. Lelkes éljenzés köszöntette a terembe lépő uj elnököt, kit Hittrich József alelnök lendületes szép beszédben üdvözölt, arra kérvén, hogy vegye szeretetébe az egyesületet s legyen támogatója annak humánus céljai érdekében. F Szabó Géza polgármester válaszában kijelenti, hogy nagy kitüntetésnek veszi az egyesület megtisztelő bizalmát és a legnagyobb készséggel fog trra törekedni, hogy az egyesület nemes munkáját siker koronázza. Testestül-lelkestül hive az egyesületnek s midőn a megnyilvánult bizalom oly tiszteletreméltó kapesolatot létesített közte és a bajtársak között, a férfias elhatározás azon kíjc.entesevel fogadja el a megtiszteltetést, hogy mindenütt ott fog lenni, ahol az egyesületnek becsületes humánus törekvése igaz szószó'ót követel. Kéri a tagokat, hogy ezen törekvésében őt a hagyományos bajtársi szellem erős érzésével és egyesült erővel támogassak és akkor hiszi, hogy az a nagy jóindulat, mellyel a város közönsége ez egyesület iránt viseltetik, a!eg harmonikusabb s a legeredményesebb murik,ít biztositja. A közgyűlés az uj elnök székfoglalóját lelkes éljenzéssel fogadta, mely után F Szabó Géza elfoglalván az elnöki széket, at vette a közgyűlés vezetését. Az 1913-ik évi jelentést egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. A záró számadások tárgyalásánál Frieá József ;»z iránt tett indítványt, hogy keresse meg az egyesület a várcs közönségét az évi segélynek felemelése iránt, melynek ellenében az egyesület a 2122Í) K 21 f. alaptőkéjót a mostani kamatozás mellett kölcsönbe adná. A felszólaló szerint ekkép megoldást nyerhetne a laktanya kérdésének ügye Fehér Lajos felszólalása után az elnöklő polgármester azon felvilágosítására, hogy a város ez'zr! a kérd.ssel épen most foglalkozik s remény van arra, hogy a laktanya ügye mindenkit kielégítő megoldást nyerjen, a közgyűlés Fried javaslata felett napirendre tért. Ezzel kapcsolatban a közgvüljs megbizta az elnökséget és a választmánvt, hogy egy ideiglenes helyiségről gondoskodjék. A zárszámadások egyhangú elfogadása és az 1014, évi költségvetés megállapítása után a közgvülés a számvizsgáló bizottság rendes tagjául Delej Géza, Fiihp Zsigmond es l\ip Endre pártoló tagokat, póttagokul pedig ifj. Nagy Jánost, Politzer Mort es Thomsitz Mihályt egyhangúlag megválasztotta JÓZSEF ES FIA KOMAROM, Ferencz József-rakpart 51. szám. KUhnel-féle gyártelep. Telefon 79. szám. Okleveles niérlegjavitó; "Wl elvállalja minden rendszerű tizedes, százados es hídmérlegek javítását es hitelesítését. Mannesmann gázizzófény! Tervek es költségvetés Motorok javítása I díjmentesen! Amerikai olvasztókemencével felszerelt va** és éreöntőde, malomépitö, gépjavító, hengerrovátkolo s vasszerkezet készítő műhely, kutak, szivatyúk javítása és szerelése. Vízvezeték, csatornázás es fúrdoberendezési vállalata

4 4. Komáromi oldal. Újság m á j. 14. * A földadó felosztási lajstromot, Ezután a szolgalati érmeket osztották k i. F e l s z e n t e l é s! ünnep T á r k á n y o n. A kitüntetett tuzoltók a következők : Reviczky melyet a péuzügyigazgatóság a folyó évre érvé Lélekemelőén szép vallásos ünnepség színhelye Béla főparancsnok 20 eves szolgalati érmet nyesített, május 15 ig. a város adóhivatalában volt mult vasárnap T á r k á n y község. Ekkoi kapott ; 25 éves szolgálatért Leránt J ó z s e f é s szenteké fel Jándy B e m a r d i n pannonhalmi közszemlére k i t e t t e k, ahol azt az érdekeltek Harcsa J ó z s e f 20 eves szolgalatért Horváth perjel, az újonnan emelt temetői keresztet és betekinthetik. István, Kiss Márton, Virágh Lajos, 15 éves ' A f o g h á z lakói. A keddi közigazga az impozáns fekvésű gyönyört) kálváriát is melynek létesítése Hajdm T i b o r d r. pannon-' szolgálatért Magyar Antal, 10 éves szolgálatért tási bizottsági ülésen Rezler Kornél k i r. ügyész Dely András es 5 éves szolgalatért Fóthy jelentést tett a k o m a r o m i fogház rabjairól. A halmi főapát nemesszivüségét é s feszién yi I m i é, i etrovics István, Petro István, Szuha L a m b e r t, a hitközség szeretett lelkipásztora mult hó végén a törvényszéki fogház létszánta Péter, Sinka Lukacs, Knirsch Gyula, Szabonay ügvbuzgalmanak köszönhető. A felszentelési volt 52 férfi é s 11 nő fogoly. A z egészség* Ede é s Mayer Antal ünnepélyt szentmise vezette be, majd Jándy ügyi viszonyok kedvezőek. A kitüntetett tűzoltók nevében Reviczky! Bemardin magasszárnyaiásu beszédet intézett Béla főparancsnok mondott köszönetet, F. S z a b ó a hívekhez, mellvel a lélekemelő ünnep v Géza elnök pedig meleg hangú beszédben Qd get ert. vözölte őket. Fehér J á n o s gyakorlómester 42 Eljegyzés. Zongor G y ő z ő, T a n y köz éves szolgálatának méltóképen való eiismeré ség népszerű jegyzője vasárnap váltott jegyet sere nézve a választmány a kellő lépéseket öllös Személyi hir. Beöthy Z s o l t, illusztris Dunaszerdahelyen öllös Huskával özv meg fogja tenni Károlyné é s néhai Ö11ÖS Károly volt ekecsi ref. földirik, szombaton K o m a r o m b a n időzött es M i n t h o g y Szijj Ferenc dr, váiosi tanács Egyesület igazgatósági lelkész szép é s kedves leányával. Giezey Sán nok, az egyesület jegyzője, másnemű elfoglalt résztvett a Jókai dor kocsi községi j e g y z ő nejé, bxületett Öllös sága miatt ezen lisztéről lemondott, helyébe! ülésén. Irénke nővérével. Antal G á b o r e m l é k e z e t e. A refor jegyzőnek Micsky Béla dr. rendőrfogalmazó, A r e f o r m á t u s e g y h á z közgyűlése. mátus egyetemes konvent tegnap t a r t o t t ülé segédtisztet választották m e g egyhangúlag, A komáromi re*, egyház május 17-én d. e. 10 sén Degenfeld József gróf, a konvent világi Szijj Ferenc dr - n a k pedig munkásságáért elis órakor, ha pedic a tagok akkor határozatképes elnöke meleg hangú beszédben emlékezett meg merő köszönetet szavaztak. számban nem jelennének meg, május 24-én d. Antal Gábor d r. ref. püspök, s a konvent volt Végül az indítványok során a gyakorló e. 10 órakor a Kollégium nagytermében egvegyházi elnökének elhunytáról. Indítványára mester évi tiszteletdíját az 1915-ik évtől kezházi közgyűlést t a r t, melynek tárgysorozata a elhunyta felett fajdalmát fejezte k i a konvent dodőleg szótöbbséggel 300 K-ra emelte föl a következő: 1. A közgyűlés alakulása. 2. A gyű 8 a nagynevű püspök emléket jegyzőkönyvileg közgyűlés, melyet a napirend letárgyalása után lés megnyitása ós elnöki jelentés. 3. A jegyző megörökítette. az elnöklő polgármester zárt be könyv hitelesítésére két tag kijelölése. 4 A - Uj dandárparancsnok. A király presbitérium jelentése az egyház 1913 évi záróíwaniuj Ivanszky A r t h u r ezredest, a 83. gy. e. szamadasairól 5. A presbitériumhoz a gyüiést parancsnokát a ]ózse!stadti gyalogdandár pa megelőzőleg nyolc nappal esetleg beadandó i n rancsnokságával bízta meg. Az úgy katonai dítványok. A közgyűlési meghívóhoz csatolt m i n t polgári körben egyaránt nagy szeretetnek zárószámadások szerint az egyháznak az 1913 Örveudő dandár parancsnok pénteken, május 8-áu * A g á z - é s vízmű. Most került k i a évben volt bevétele K 72 fi 11, kiadása délután hagyta el városunkat s ez alkalommal nyomda alol Komárom sz. kii város gáz- és K 81 f, pénzkészlete 1766 K 91 f Az a helyőrség tisztikara, mely testületileg jelent vízmüvének üzemjelentése és az 1 J13. évi záróalapítványi péutárbau összesen 13100b' K 21 f meg a pályaudvaron, igen melegen búcsúzott zámadasa. gázmú 12 i k üzeméver a követ értékű alapítványok vannak. A temető pénztár el az érdemes parancsnoktól. kező eredménnyel zarta le. Gázfogyasztás! * '«3649 K 83 1 bevétellel záródott. köbméter, ebből a magánfogyasztókra Ünnepelt plébános. Tóth Márk Halálozás. A m i n t részvéttel halljuk. k m., az utcai világításra 13381*0 k m., a vízműkoltha község népszerű és szeretett plébánosa S z ű c s Gábor vármegyei hivatalnok hosszas szen telepre km esik. Az evi gázfo lelkipásztori működésének 25-ik évfordulóját vedés után 43 éves korában elhunyt e hó 10-én. gyasztás az I902*ik évihez képest kal ülte meg a m u l t héten, amely alkalmat azáltal A szorgalmas tisztviselőt kedden temették el emelkedett. A raktáron levő líázszenből gázakarta emlékezetessé tenni, hogy temploma szá nagy részvét mellett. Halálai gyászbaborult fejlesztésre elhasználtak kgr. szenet. mára kitűnő szerkezetű u j orgonát szerzett. özvegye es öt gyermeke siratja A z elhunytban A gázgyár mellékterményei közül a műit évben Az U] orgonát a napokban vettek át nyilvános Honfify Lajos nyug. községi jegyző vejet gyá kgr. pirssenetj 14»">443* k g r kátrányt isteni szolgálatra s az átvételt az európai hirü szolja és 2866 kgr. graütot termelt A világitógáss hmidthauer Lajos orgonaművész földiuk vé fogyasztok szama az év végen volt $89, ü Missió. Bürchner László d r., tatai gezte, a hívek jelenlétében. Az átvétel után a célokra gá Óra nélkül volt 17 fogyasztó 25 drb káplán szép missiót teljesített az elmúlt hetek jelenvolt vendégek a népszerű plébános lakására kályhával, gázórával: 8 fogyaszt.» 18 kályhával. ben, A győri megyéspüspök kiküldte Bürchner vonultak és szíva I barátságos üdvözléssel köszön Erőátviteli célokra használta a gnzt 19 fogyasztó d r t a Magyarországból kivándorolt i most n tötték mind az orgona felállítása körül szerzett 24 drb. összesen 361 lóerős gázmotorral Utcai Hamburg kornyéken levő német bánya fi érdemeiért, mind pedig azon örven letes esemény világításra 434 utcai lámpát használtak. A m i a sokban dolgosé bányamunkasok l e l k i életének alkalmából, bog) működésének 25. évfordulóját gázművek éti zárszámadását illett, a feléléokitéeére. A táradhatlan fiatal tudós pap, ünnepli Ezen alkalomra két valóban művészies mérletfszáuiia K 29 i vagyonnal, ki mar ez alkalommal másod izben DJ Bzép szoborral ajándékoztak meg a templomot K 68 tillerrel es 1319 K 61 I fagyon hasonló kiküldetést, szépen töltötte be ott is Az egyik Magyarok Nagyasszonyát, a másik egyenleggel záródott. magasatoi hivatását, i városról-városra járva, Szent Józsefet ábrázolja. Az előbbi szobrot Ösv. részesítette a híveket l e l k i Vlgass tálasban.4 vízfhú szintén a L2-ik üzemi évét dr. Mészárol Károlyné ajándékozta, a másikat fejezte be a mult évben. A víztermelés volt a plébános. Az o r g o i n költségeit : 3o00 koro A kaszinó közgyűlése. A ledmáromi km, fízfogyaestás k m Legna nát a hívek közös adományából gyűjtötték s kaszinó I9i4. május 28-an, délután 5 órakor gyobb volt a vízfogyasztás júniusban, legkisebb résztvettek az adakozásban a szegényebb sora Klapka-tér 7. hsz alatt levő saját helyisegé márciusban, de legtobn vizet mégis december suak is, még az iskolás gyermekek is nagy ben tartja ez evi rendes közgyűlését, mel L8*án k m ) fogyasztottak el, legkevesebbet örömmel hordták filléreiket a költségekhez. Je a tagokat meghívja az elnökség. A közgyűlés pedig február 24-éu (1886 k m ) A város lakos len voltak az ünnepélyen t ö b b e k k ö z t ; Szom tárgysorozata : 1. A z előző évi zárószamadá ságának fejenkénti vízfogyasztása, lakost bathelyi Győző udvari tanácsos nyűg. alispán, sok jóváhagyása. 2. A választmány évi jelen veve fel, az elfogyasztott tízből esik tgy leiekre Závody Albin kúriai biró törvényszéki elnök, tése. 3. A május 1-töl április átlagban 117 liter uz, a legnagyobb napi víz Jaross Vilmos cs. é< k i r. kamarás országgyűlési 30-Íg terjedő kölségvetés megállapítása. 4 fogyasztásból , a legkisebből 88 liter. K pviselő, Szombathelyi A n t a l földbirtokos és T i s z t i k a r es választmány választása, 5. E s c A jelentés a vísssivattyokról, vízmérő órákról, családja, valamint a tantestület. leges indítványok. az utcai csőhálózatról és tűzcsapokról is beszá H a l á l o z á s. Súlyos csapás látogatta H á z a s s á g. Nemissányi Gyula tata mol s a vízállásokról és a víz hőfokáról is meg Osaplovíts Kornélt, Katnocsa község népbányai gépészmérnök f. hó 9-én kötött básai táblázatos kimutatást hoz. A VÍZISÍ mérlegszamszerű jegyzőjét. A m i n t részvéttel halljuk, éd< I Ságot Hett Klárika urleannyal, Herz Péter l lá-a B 99 f vagyonnal, K 22 f atyja jasze novai Csaplovits József ügyvéd, Vasúti és Hajózási Club* budapesti bérlőjé teherrel es K 77 í vagyonegyenleggel i honvédhadnagy, Kom írom vármegye nek leányával Tatabanyán. zárult. 1848)49 i honvéd egyletének elnöke, Kamocsán * P á l y á z a t üzemnyilvántartói á l l á s r a. E g y h á z m e g y e i h i r e k. A nagyécskilencvenesztendős korában jobblétre szenderült, falui plébánia javadalmat d r. Szely Lajos pámég a m u l t évben szervezett a varos egyik A magas kort ért agg harcost Komaromba közgyűlése egy ü) állást, melynek betöltője a poci p r é p o s t, mint kegyúr * megyéspüspökkel szállították és i t t temették el május 11 én város üzemeinek nyilvántartását fogja végezni. egyetértóleg Szűcs Géza dunanliuasi plébános nagy részvét mellett a református temetőben Az állásra a város polgármestere pályázatot nak adományozta, A dunaalmási plébániára a hirdet. A számvevői szakra előirt képesítésüket Nagylelkű a d o m á n y. Gróí Ester pályázatot d r. Váradj L. Árpád megyéspüspök igazoló érettségi és államszámviteb vizsgát iga házy Miklós Móric nagybirtokos, csákvári lakot, június 15 ére i r t a k i. A pályázók folyamodvá zoló bizonyítványokkal fölszerelt pályázati k é r a császári és oroszláuyi tüzkárosultaknak 1000 nyaikat a klosteneubugi kanonok-rend prépost vények a polgármesteri hivatalhoz f. évi május 1000 koronát adományozott. A szép tett ön jához, m i n t kegyúrhoz címezve a megyéspüshó 23 án, d. u. 5 óráig adhatók be. magát dicseri höz adják be. 1 HÍREK VÁROSI Ü G Y E K ( 0 k SZILY LASZLO u i r i d - l - v a / t - s z a T b 0 3 ^ 0. 0 ^ X 3 ^, Készít "CTerya^LOtt e g y t a n o n c I s. a b á s u uri öltönyt es felöltöket es katonai e g y e n r u h á k a t a legjobb ó Z b v e ^ 3 7 " e - " C L ' t C 3 U legújabb szövetekből fg^t felvétetne m i n ő s é g ű b e l - é s külföldi a legjutanyosabb Pontos es szolid árban kiszolgálás.

5 1914. május 14. Komáromi Újság A Jókai Egyesületből. A Jók. Egyesület május 9-én, szombaton délután Beöthy Zsolt dr. elnöklete mellett igazgatótaicsl ülést tartott a kultúrház könyvtártermében, melyen a városnak az anyakönyvi hivatal elhelyezése tárgyában az egyesülethez Intézett,tuatat tárgyalták. Az ülésen jelenvoltak Kürthy István főispán társelnök, Horváth Kristóf Mórocz Emilián, JarOSS Vilmos, Janosits József, Kacz Lajos, Berenesy László dr., Mirtse Lajos, Witausek Károly dr., Vidóczy Asztrik, Bathó Lajos tanácstagok, Alapi Gyula dr. főtitkár, múzeum és könyvtár igazgató, Baranyay Józsel dr. egy. pénztáros és Fülöp Zsigmond főjegyző. Beöthy Zsolt elnök az ülés meg nyitása után bejelentette, hogy a varos azon kérelmére nézve, hogy az anyakönyvi hivatal is a kultúrházban nyerjen elhelyezést, egy uj megoldást talált az elnökség és fölkérte Janosits József műszaki tanácsost e terv ismertetésére. Janosits József ismertette a városi mérnöki hivatalnak e tárgyban készített ujabb tervezetét, a mely szerint az anyakönyvi hivatal a kultúrház balszárnyán nyerne a földszinten elhelyezést. A bejárás az Iskola-utca felől történnék s evégből az ezen utcán elhe lyezett első ablakot bejárattá alakítanák át, a mi műszaki szempontból sem eshetik kifogás alá. Miután a tanács tagjai a kérdéses helyiségben helyszíni szemlét tartottak és Janosits előadásából a helyiség átalakításáról tájékozást szereztek, az újra megnyitott ülésen kürthy István főispán javaslatára, a ki az elvi álláspont további föntartásával s megfelelő kikötésekkel a város kérelmét teljesiteni indítványozta, az igazgatótanács kimondotta, hogy hajlandó az egyesület az anyakönyvi hivatalnak helyet adni a kultúrházban, de ezzel szemben a város az eddigi kedvezményeket továbbra is megadni köteles és a kérdéses helyiségekre nézve a rendelkezési jog az egyesületnek továbbra is fenntartandó. Az ilyen értelmű szerződés megkötésével a mait ülésben kiküldött Konkoly Thege Balázs e. ügyész és Pogrányi József vtnegyei t. főiigvészt megbízta. Templomszámadások. A nagymegyeri r kat. egyház templomszáinadasait a napokban vizsgálta meg Palkovits Viktor gutái esperesplébános, aki mindent példás rendben talált. Tanulmányi kirándulások. F hó 8-án. pénteken délután a főgimnázium VIU. o, tanulói dr. Bognár Cecil és Májét Iván tanárok vezetésivel kirándultak Ógyaltára, shol megtekintették a CHiilagvizsgaU»*s ineteo.<,!».i*i intézetet. Ugyancsak pénteken délután Harmos Károly fógimn, rajzi ipár a szabadkézi rrtj/.kur/.uh 60 uóvendékév.l kirándult a I>una Imlpartjára, hogy szabad terméssel után rajzoljanak, lessenek. A kis művészeket a cserkészek szállítottak át és visszn csónakjaikon a líunán. Adományok a munkásetkezönek A Komárom Városi Népkonyha Egyesület újvárosi munkásétkezője javára ujabban adakoztak a következők : Komárom ván >si Vörös Kereszt fiókegylet 50 K, Abelesz Ernő ur Komárom 20 K. Természetbeni adományok: Darányi Ignác v. b. t t. őnagyméltóságától 1 mm. bab, Fried Kálmán és Fia cégtol 2 kocsi tüzelőfa, Fried Jenő úr egy zsák 0-as liszt, Kacz Gáspár úrtól 20 kg. liszt, 1 zsák burgonya lő kg. káposzta Werlensen Reichl Zsófia úrhölgytől 5 kg. rizs, 5 kg. foződara, 8 kg. spenót 18 drb. tojás, Epstein Béla úrtól 10 kg. vágottborsó, 10 kg. lekvár, 20 kg. rizs, 5 kg. mák, Pap Sándor úrtól 30 kg. káposzta. A szives adományokat ezúton köszöni meg a munkás étkező vezetősége. Az étkező heti étlapja a következő : vasárnap : husieves, marhapörkölt burgonyával, sült tészta; hétfő; husieves, lencsefőzelék marhahússal, gran.aiürmarsch ; kedd: husieves, paprikásburgonya marhahússal, morzsásnietélt; szerda : husieves, babfőzelék marhahússal, sült tészta ; csütörtök : husieves, káposztafőzelék marhahússal, mákos tészta ; péntek : husieves, burgouyaíőzelék marhahússal, tepertős pogácsa ; szombat, husieves párolthus burgonyával, darástészta. A múzeum látogatói A komáromi r. kath. kerületi papság kedden Kom u >:nban gyűlést tartott, amely után a kultúrpalota múzeumát tekintették meg Alapi Gyula dr. igazgató kalauzolása mellett. Közgyűlés. \ Magyar Szent Korona Országai Vörös- Kereszt-Egyletének Utal tag lat PJ14. évi május hó 1 i-éu d. u 3 órára Tata városháza tanácstermében rendes évi közgyűlésre hívja össze báré Ditfurth Móricné elnök. Tárgysorozat: 1. BUnöki jelentés. 2. A pénztári állapotról SZÓlÓ jelentél ÓS annak megvizsgálást. Netalán idő közben elóforduló Ügyek. Gyermeknap eredménye. Mos! ké szült el a gyermeknap ű jtésénuk ÖSSSSgesésével, A gyűjtés 771 K 13 f t, jóval nagyobb összeget, mint a mult évben, eredményezett. Ez összegh z még 5 K adomány járult idóközben, Ufcjy hogy 776 K 18 I az eredmény. Ennek ss összegűek felét a Komáromi Leányegyesölet, a másili felél pedig az Országos Gyermekvédő Liga kapja. Egyházlátogatások A komáromi ref. egyházmegyében most végzi a szokásos egyházlátogatásokat, Tóth Kálmán esperes lelkész A napokban a nagy megveri, előbb meg a perbetei egyházat látogatta meg A cserkészek csónakalapjára ada kosták : Csike Dénes 5 K, bleitter Gáspár 2, (iidró Bonifác 2, N. N 2 Orész Ödön 220. A szives adományokért hálál köszönetet a cserkészcsapat. mond Repülőverseny Tatán. Kvass András a kiváló magyar pilóta, aki Magyarországon eddig 39 városi);', n muhttts he ki faló aviatikai tudását, május 17 én a tatai ló verseny téren látványos teu/.álásokat rendez A szokásos túra repüléseken kivül fi és 7 óra között kígyózó, suhanó c> *ikló repüléseket mutat be. Kvasz repülés*- iránt nemcsak Tatán óriási ss érd k lövés, de a környéken is. Pintér Elek ösztöndijalapra. Rudnyans/.ky JállOf 100, dr. AsbÓÜI Viktor 20, Tata kösség 2iK) koronái adományozott. fl g y o r s t é s z t a k é s z í t é s! Amint igen sok területen a tudomány esengette a haladás 111j<11, Igy történik ez az élelmisíerkcszitesben is. fl dr. O e t k e r - F é l e 12 filteres sütőpor, a 12 filléres vaníliacukor, a IS filléres pudding-por A kultúrpalota olvasó termét az elmúlt április hónapban 57 Olvato használta, akik összesen 70 kötetet olvastak. A nyilvános olvasóterem nyitva van minden hétköznap d. U 3-G-ig. Használata díjtalan. 5. oldal. segítségére van i háziasszonynak abban,!»ogy könnyen és gyorsam készíthessen egészséges és tápl il ' tesz'..is ételeket Milliószor bevált utisit.tsokat csinos íuzetben összegyűjtve ingyen kaphatunk min- Jen élelmiszerüzletben, vagy közvetlenül dr. A Octkertól Badíab >1, Üé:s mellett. A könyvtár gyarapodása elmúlt ápnlis hóban Komárom vármegye könyvtarához a következő könyvadományok érkeztek: Pólya Lajos ref lelkész úrtól 51, a hercegprímás! irodaud, az Alsófehérvármegyei múzeumtól, a föld nivelesügyi minisztériumtól és a pannonhalmi főapátságtól 2 2 kötet. A szives adományokat ezúton köszöni meg Alapi Gyula dr. múzeum és könyvtár igazgató. A Magyar Általános Koszenbanya Részvénytarsulat most tartotta XXII évi közgyűlését, melyen egyhangúan tudomásul vették as ip. jelentést és jóváhagyták az évi sárssámadást, mel) szerint az értékcsökkenési tartalékszámlának 2, K-val, az Ipari üzemek külön értékcsökkenési tartalékának 1, K-val való gyarapítása után tönmaradó 5,671,112 K. 13 f. tiszta nyereség},'* K az Általános tartalék tlapra, K külön adomainul a tisztviselők nyugdíjalapjára K a b;inyatárspéoztárak részére, L K a munkásjóléti tartalékalapnak 1 millió koronára való kiegészítésére, :")»51».900 K 6 J f az igazgatóig ( és a tisztviselők alapszabályszerü jutalé ( kára s 8, K a részvénytőke 21 százalékos osztalékára fordíttassák, míg a fönnmarad*) K 44 f további leírásokra használ tassék föl, végül a műit évről áthozat 8U7.687 K 86 t változatlanul uj számlára vezettessék át. A közgyűlés ezután egyhangúan megadta a fölmenteit a/, igazgatóságnak és a felügyelő-bízott ságnak él elhatározta, hogy az osztalék-szelvényt a szokásos helyeken május 1-től kezdődően 42 koronával fogják onváltani. Üzleti tevékenységéről is számot adva, jelentette is igazgatóság, hogy a vállalat ismét az eddigi progresszióval babüt a fejlődés utján A mult évi szénszállítás a Borso<li Szénbányák Részvény társaság szállításával együtt 25,911,889 métermázsa volt, mintegy 2.1 millió métermá zsával több az előző évinél. - Nyilvános köszönet A főgimnáziumban május 2 és 3-án tartott ifjúsági előadás alkalmával a következők voltak kegyesek fölülnzemi: Szloboda János '1 K, Miklós István 3 K, Jánossy Lajos 2 K, Spitzer Béla 5 K, Kovács Gy dr. 10 K. Hittrich József 2 K, Csukás István 5 K. Hajagos Andor 5 K, Aranyossy László dr. 10 K, Müller Józsefné 1 K, Kálnay Jenő 1 K, Senki [\2 K, Adler Józsefné 2 K, F. Szabó Géza ó K, Erdélyi István ő K Gergely József 3 K, Kubinszkv Lajos 4 K, Szabó Kálmán dr. 5 K, Wintner Géza 3 K, Zichy Miklós gr. 1 K, Witausek Károly dr 2 K, Kürthy István 5 K, Nádasdy.ános 3 K, Weisz Lajos K, Selye II. dr. G K, Horváth Kristóf s K, Alapi Gáspár 3 K, N X. 5 K, Milch Ármin 1350 K, Pitying József 3 K, Ghyczy Dénes 4 K, Vargha Sándor 2 K, boutschmór dr. 3 K, Gidró Bonifác 2 K, Germán János 2 K, András János 3 K, N. N 1 K, Hajdú Gábor 2 K, Lipseher Mór 4 K, Vaszary Gyula 2 K, N. N. 1 K, Plactek Aurél 2 K, Farkas BenÖ dr. 2 K, Janosits József 5 K, Bodócs István 3 K. Varga Miksa dr. 10 K, Gulyás Zsigmond 1 K, Kckcr Jenő 1 K, Fehér KÍára 1 K, Lenhardt Mihályné 1 K, Tyórily Péter 1 K, Kun Miklós 2 K, ÖKV. Fehér K-né 1 K, Konkoly Thege Miklós dr. 20 K, a Komáromi Pootball Club 10 K. Fogadják leghálásabb köszönetünket. A rendezőség. A gyermekek számára való kedves újdonságot osst isél ingyenesen a bécsi Nestlé cég. Kedves papir-babák ezek művészi kivitelben. amelyek kellemes szórakozást nyújtanak a gyermekeknek. Bsen újdonságon kívül mindenkinek próbadobosokat ÍH küldenek a Nestlé* féle gjermeklisstböl s ezt is teljesen díjtalanul. AI ingyen habit és NVstlé-haztet k.vánatra a/, uu.d elküldi a II nri Nestlé eég, Wien, I., Btberstrasse 88 I*. SAV0Y SZÁLLODA *m BUDAPEST, VIII., József-korút 16. sz Modern szállód* újonnan berendezve, légfűtés, hidey es meleg viz minden szobában, lift ojjel nappal. I2end.es Szidor tulajdoncs személyes vezetése alsttt. Egyágyas. szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától fűtés, világítás és kiszolgálással. A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Ú j o n n a n "bevezetett pensio-rendszer, napi ellátás 4= koronáért. Napi háromszori étkezés. H a v i s z o b á k 8 C k o r o n á é r t.

6 Komáromi 6, oldal. Átköltözés. Hepp Hágd uradalmi intető lakása újjáalakításának idején Csiosáfól a ntjvmegyeri t t d é salak bs helyeztek él i mosói ni dalom irodáját A városi gőz- és kád fürdő nyitva A könyvtár forgalma A kultúrpai kölcsönkönyvtarát az elmúlt április hóban 11 nyitási napon használta a közönség, a m i k o r is 927 művet olvastak 1240 kötetben, A kölcsön könyvtár minden héten háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken 9 12-ig v a n n y i t v a. Ol vasási dij egy évre 2 K. A Jókai K. tagjai o l vasó dijat n e m fizetnek. Az május 10 én ját pénztára egybekötött udvardi r ó m. kath. o l v a s ó k ö r 10 éves jubileuma alkalmiból sa iavára helyiségében ssinielöadáesal áncinulatságot rendesett, Ellopott d r á g a k ö v e k Fekete Kdith bárónői potaonymegyei netbeskossnthi lakot hétfőn Komáromon at Wienbe ntazott. Komárom ban a f.isuti állomáson egy levelet dobott a levélszekrénybe s m i g a bélyeget ragasztotta, sötétzöld táskáját a szekrényre tette rá. A tás kát ottfelejtette 8 annak hiányára Csak 8 vonat elindulása után jött rá. Győrött kiszállt és je lentést tett a rendőrségen, mert a táskában értékes ékszerek voltak. így egy smaragd fülbevaló, brilliánsokkal 3000 korona értékben, három darab arany karperec, egyik gyémánttal, három darab bross egy briuiánssal A komá romi rendőrség jelentése szer nt a taskat elloptak. A tettes késrekeritésére a nyomozás megindult Gazdakör megnyitás. A z ógyallai gazdakör már berendezte helyiségét és meg kezdte működését. Fürdő megnyitás. Van szerencsém a n. é. közönségnek szives tudomására hozni, miszerint a dunaalmási hénesfürdcf Újság reggel 6 órától esli 8 óráig, a modern igényeknek megfelelően berendez tem és m á j u s hó 10-én c i g á n y z e n e mellett ünnepélyesen megnyitottam A vendégek szórakoztatására teke- é s tenniszpálya, csónakázás, vasár- é s ünnep napokon j ó cigányzene szolgálnak Közvetlen a fürdő mellett kényelmesen berendezett vendéglő v a n, mely j u t á n y o s áron kitűnő ételeket é s italokat szolga! Férfi- é s női fürdők külön, melyek b.irmelv időszakban használhatók. B. pártfogását kérve X tisztelettel Kalmár János, a nagyvendéglő és lurdö bérlője Csodás Dunaalmáa. A Talált é s elveszett t á r g y a k. Komá rom se. k i r. varos i k a p i t a n w hivatala közhírré teszi, hogy máms 4-én K o m romnjfáros terilo tén egy kis kézikosár, 1 d r b. törülköző, 9 d r b. zsebkendő, 2 i n g s több apróléket tárggyal találtatott. Jogos tulaidonosa a i kapitányiad nál jelentkeaaék Május o-án valaki elvesztett egy barna bfirnr-zényt, melynek egy u j 20 ko ronás paprpénz, 4 korona> ezüstpen i 1 d r b, 1 filléres «-s egy :üzőtü volt a t u t a l n i a. A k i meg találja, vigye a rendőrségre. Eltűnt leány. Feesz r Györgyn szomódi Iáimnál lakott rokona Kiotfni r II i f i, i msdl hó " 1 én azonban a buszouegyéves fiatal leány eltűnt és nem tért visssj Fessseraé n szolgabírósághoz f o r l u l t, eltűnt rokonának k i nyomozását kérve A tatai fószojgabiro'ság as eltűnt leány (eltalálása érdekében most köröz vényt bocsájtott k i. Az eltnnt leány alaosoujf termetű, fekete szemű. Eltűnésekor kék bár s o i i y blúzt, sötétkék s/óvelszoknyát, gombos ftkote félcipőt v j e l t hatású V I L Á G H Í R Ű IS arcszépítő és finomító F Ö L D F - S T E L E APPAN a Margit-Creme zsírtalan, ártalmatlan, rögtön szépít. : : : : : : : : : A r a I korona. A Fi Margit szappan pái i] alatt lemossa a szeplöket, májfoltokat és megszüntet minden bőrbajt. A r a 70 lillér. Kapható minden gyógyszertárban, drogueriaban es illatszerkerf skedesben 4 6 koronás rendelésedet bérmentve küld Földes Kelemen gyógyszertára Aradon. meg képes konsávásá Kifogott hulla. Vasárnap délután a Duna újvárosi partján egy h u l l a úszott a víz ben, melyei kilógtak. A holttest H 4 0 év körüli férfi teljesen oszlásnak induló hullája volt, mely már 3-4 hét óta lehetett a vízben APOLL A dunaalmási gyógyfürdő A *yógy hatásáról ma már messze földön bires dnnaalmáai kénes íiirdőt u i, modern kén\.-lemmel rendezte be agilis bérlője, Kalmár Janót i mel lette a mai k o r legkény sebb igényeit is kielétatö nagy vendéglőt nyitott. Folyó bő 10-én nyitotta meg ünnepélyesen, cigányzene mellett. Uj teke- és tenniespályák, csónak ázás, v«sárés ünnepnapokon oigáuyzene less a közönség szórakoztatására, örömmel látjuk a természet* tői igazán pazarul megáldott fekvésű kedves fürdőhelyet a m< '1 rn baladás utján. A H a d s e r e g " képes folyóirat ma érkezett száma ismét szebbnél-szebb és igen érdeke., kepéket közo!. \ szövegbeli rész csapa aktuális eseményt és érdekes hirt ölel lel, illusztrációi közű', melyek általános feltüuésí keltenek, kiemeljük királyunknak ét Erz«ébtft királynénknak 60 Óf előtti arcképét, számos képet Fejei várv testőrkapitány életéből, teme téséről, bemutat néhány amerikai hadihajót, melyekel a Mexikóval való konfliktusban a napilapok gyakran emlegettek. A Bsdsereg minden könyvken sk» désben s a Jókai könyv kereak, r, t. nádor-utcai üzletében kapható, egész évi előfizetési Éra 12 K. L évre K. 14 Ha azt akarja, hogy kellemes lepetést okozzon mindenhol leveleivel, lapjaival, névjegyeivel, akkor caakia a romí Jókai nyomda részvénytársaságnál roljon (Nádor-n. 23.) (Pénztár esti 7 óráig) Hagyjon fel előítéletével és kísérelje meg egyszei a llaggi féle hű leveskockái; annak előnyei m g fogják lepni. Orvosok ajánlják étvágygerjesztő hatás» és gondos, az egészség ügyi követelményeknek megfelelő előállítása m i a t t ; a szakácsmfiféazet tekintélyei dicsérik kitűnő íze és praktikus használhatósága m i a t t. Ez lehriövé teszi, hogy anélkül, hogy drága búst főznénk, húslevest állítsunk elő, mely be tétes levesek, bonillon készítésére, főleg azon ban pótlékként hamis levesek készítésére, főze lékek főzésére, marta-ok. ragont-k stb. előállí tására igen alkalmas, A bevásárlásnál figyeljen azonban arra, hogy minden kockán rajta legyen a liaog] né? és a,keresztesülag" védjegy. Csakis ezen kocka valódi Maggi-fél" k o k *. ináj. mozgószinház. Ferenc József-rakpart. Május 14-én csütörtökön, H a b l e l e k. Dr.iraa 5 felv. F e < I A k Sárival a főszerepben. Május lri-an, 17-én szombat, vasárnap, l Y a u c i a poroa* h&horú l s : o-71. l ' & r i i i I A I I J Í O k h a n. Filmregény 8 felvonásban. Május 19, 20-án, kedden, szerdán I S i o r d i u k M l A g e r. Május én, etatőftea, é J M z a k a. Reinhank'il péntek, A U*M*> TANÜGY. fl r. kafíi. fanifóh gyűlése. A komáromi alesperesi kerület róm. k a t h. tanítóegyesülete május 7-én tartotta Komá r o m b a n tavaszi közgyűlését. A gyűlést mise előzte meg, melyen a k o m a r o m i Majláth-iskola felsőbb osztályos tanulni énekeltek Molecz T i vadar, karnagy vezetése é s orgonakiserete mellett. A gyűlés a pápai himnusz eléneklésével kezdődött, mely titán Marczy József, nagymegyeri plébános, a kerület egyházi tanfel ügyelője, magasszárnyalásu beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. Utána Árendás Józaef, komáromi tanitó, érdekes es értékes felolva stat tartott a tanitó patron.ige működéséről, Hrolkó Sándor, csicsói kántortanító pedig a tanitó iskolán kívüli munkálkodásáról érteke zett tartalmasán é s élvesetesen. A z előadáso kat a nagyszámban megjelent egyesületi ta gok lelkes tapssal honorálták s az előadóknak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Az indítványok során Molitórisz Géza, gútai kántortanító javaslatára a budapesti r a dikális tanítók vallásellenes határozata ellen foglalt alias* a közgyűlés T i b o r J á n o s, n a g y megyeri kántortanító indítványára k i m o n d o t t a azt, hogy a felekezeti tanitógyüléseken részt vevő tanítók fuvardíjait egvöntetüleg é s rende lettel állapítsa meg az egyházhatóság. Végül az elnök indítványára az évi köz gyűlések megtartásának helyére vonatkozólag Ugj határoztak, hogy a közgyűlések a j á r á s mindazon községeiben, hol a résztvevők ellá tására alkalmas vendéglő is v a n. sorban, ván dorgyűléseket tartanak. így a következő gyűlés színhelyét Nagymegyeren határozták magtár tani. A közérdekű rendeletek ismertetése után megalakították az uj tisztikart a következőleg Elnök: Pathó FlóriS, e. főjegyző: Nagy J á n o s, aljegyző: Árendás József komáromi, pénztáros Vánkay József lándorpusztai, könyvtáros: Lóhner József komáromi tanítók lettek. A vá lasztmány tagjai sorába választották: Ivanics Andor dunaujfalusi, Molitórisz Gáza gútai, Polák Sándor e k e, s í, Schrenker Géza keszeg lakisi, T i b o r János nagvmegyeri, Wolímayci Ilona gútai és Zsidefc Mihály komáromi t a nítókat. GyÜlés Után kedélyes társasebedre gyüli tek össze az egyeaúlel tagjai, h o l a k é s ő e s t i I Órákig derűs jókedv uralkodott I nókai-könyunyemda, könyu- ÉS papírkereskedés r.-f. s t IJvállaljuk hírlapok,könyvek, folyóiratok, zárószámadások, üzleti j e l e n l é s e k, f a l r a g a s z o k, meghívók, névjegyek nyomtatványok Kapható Komáromban: Benedek Miksa. KeváOI Arisztid ;y :> /. m,riszdorfer Károly in Tatán. Michl 6ézt y és más elkészítései Igazgatósági elnök: Dr. Baranyay Dúzsef. Komárom, Nádor-ufca 23. Celefon 92 KönyVkereakedéoünkbti kap hatók t a n k ö n y v e k, r a j z - é s i r o zersk, l e v é l p a p í r o k, községi, jegyaöi ésügyvédinyomtatvényok, üzleti k ö n y v e k, s t b., s t b. 1

7 dà UH 4 máj. 14. Komáromi Újság 5. oldal. rr A vármegye tanügye. A vármegye e kő wrtotl közigazgatási ülésén Mirtse, ig kir. tanfelügyelő jelentette, hogy április : meglátogatta az ekecsi, luriszakállasi, igzári, izendi, bokodi, dadi, szaki, csallókuzaranyosi állami óvodát és a szendi állami gyermekmenhelyet. A mult hóban a szőnyi állami gyennekmenedékhaz és a mocsai, kishon elérni iskolák járvány miatt bezárattak. A tanfelügyelő bejelentette továbbá, hogy a kultuszminiszter rendelete értelmében a varinegvei elemi népiskolák V I. osztályát f végző fui tankötelesek záróvizsgájához az iskolafelügyeloi tiszttel a csallóközi járás iskolai részere \ato$ Károly komárorr.i elemi iskolai igazratót, a gesztcsi járásban (evő népiskolák részére KotHCS János babolnapusztai iga/gató tanítót, a tatai járásban levő népiskolák részérc Kaptay Józsefet, a tóváros járás iskolái részére pedig Haján Ágoston kolthai községi elemi iskolai igazgató-tanítót bizta meg a miniszter. zzz Az érdem elismerése. Az Akadémiai Értesitó* ápr. havi füzetében megjelent a Wodianer-tele jut»l makrói szóló jelentés, mely íelsorolja azok neveit, akik a jutaluiazottakon kívül az ajánlottak sorából kiválóan érdemeseknek tarifa fel. E tíz tan férfiú közt olvastuk Marcsa György komáromi községi elemi iskolai e. igaz- a i tanító nevet is,?*ki 40 óv óta működik a inügvi pályán eredményes szép sikerrel. zz. Tanítók gyűlése. A Komárommegyei Általános Tanító Egylet" év máju3 bó 19 én d. e. 11 órakor Komáromban a kultúrpalota nagytermében közgyűlést tart. a követ- 6* tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó V. Elnöki jelentések : a) nyugdijrevizió, b) vármei határozat a fuvar és Dapidijak tárgyában, politikai természetű kérdések vitatását tiltó miniszteri rendelet kihirdetése. 3. A Tanítók Házában u létesítendő szobaalapitvany gyiijtéléról jelentést tesz Lakatos Károly. 4. A szoba alapítványra vonatkozó alapító-oklevél jóváhaiss, 5 Kínok, fő- és aljegyző választása. A kultúrpalotában a megyei múzeum termei meg tekintés céljából nyitva lesznek a gyűlés után. Pályázat A kamocsai gyem menedékház Vezetőnői állasra pályázatot hirdetnek. A kérvényeket Borosa Kálmán kantocsai ref. lelkésznek kel! beküldeni. SPORT. K. F. C - Kispesti Atlétikai Club. Érdekes mérkőzése lesz a Komáromi Football Clubnak vasárnap, május 17 én. A Kispesti Atlétikai Club első csapata fog elrándulni hozzánk, hogy barátságos mérkőzést tartson laiilarugóinkkal A csapat egyike a legkivalóbbakoak, amit az is bizonyít, hogy az évi pestvidéki bajnokságra biztos kilátásai van tk s így komáromi szereplése mindenképen nagy érdeklődésre tarthat számot az itteni rtkedvelő közönség körében, A mérkőzés délutáni ó órakor kezdődik a víztorony melletti pályán. Ilelyárak rendesek. Magyar Testgyakorlók Köre Tatabányán. Szép football mérkőzés folyt Is vasainap Tatabanyán, hol M. T. K. kombinált Ősapata az ottani Sport Club játékosaival állott szemben. A mérkőzésen az M T. K. részéről Biré Gy. és Scb&fter tűntek ki egyéni játékukkal, Tatabánya rés/.éról pedig l'rühwirt mutatta be magát jó formában A mérkőzést 5 : 3 arányban a M. T. K. nyerte meg, ami annál inkább szépnek mondható, mivel Tatabanya két tartalékkal vett részt a küzdelemben. A bírói tisztet Korkes töltötte bo. Kerékpárverseny. A május 10-óre hirdetett kerékpárversenyt az esős időjárás miatt nem lehetett megtartani. A Komáromi Football Club kerékpárosztálya az ószőuyi országúton rendezeudő versenyt vasárnapra e hó 17-ére, halasztotta, amikor a kitűzött sorrend szerint fog lefolyni a verseny. Kezdete délután 3 órakor. Labdarugó mérkőzés. Zuhogó esőben folyt le a Komáromi Football Clubnak a budapesti Ilözer intézet footballístáival rendezett mérkőzése vasárnap délután. Kevés, de lelkes közönség nézte végig a játékot, mely a jobbak közül való volt. Amit a felázott pályáo produ- I kálni lehetett, azt mindkét csapat megtette és csak elismerés illeti a két csapat játékosait, hogy a nagyon is kedvezőtlen időben is derekasan megállották helyüket. A komáromi csapat eresebbnek bizonyult, de tagadhatatlan, j hogy uormális tavaszi időben a budapes-» tíek is nagyobb sikerrel mérkőztek volna. A fővárosi csapat jó összjátéka és kitűnő kapusának védelme elismerést érdemel. A K. F. C, labdarugói általában véve jók voltak és Cidlina, Nagy, Czike II. és Forgács II. mindent I elkövettek a siker érdekében. Az első félidőben nem esett labda a hálóba de a másodikban már hatgoalt lőttek. Eredmóuy 4 : 2 a K. F. C. javára. Kiadótulajdonosok Baranyay József dr. és Fülöp Zsigmond. Kiadóhivatal : Jokai-könyvnyomda, könyv és papírkereskedés r-t. Komarom. NYILTTÉR. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen drága térjem Szűcs Gábor varmegyei tisztviselőnek f. hó 12-én végbement temetésén megjelenni, vagy gyászuknak egyélű utón kifejezést adni szívesek voltak, ezúton fejezzük ki halas köszönetünket. Komárom, 1914 május 13. a gyászoló család. HIRDETÉSEK. Meghivo. A komáromi kaszinó május ZX-an d. u. 5 órahor Klapha-fér 7 hsz. alafí leuö helyiségében éui rendes közgyűlési tart, melyre t tag urakat tisztelettel Komárom, 1914, május 12. tárgysorozat: meghívja Az elnökség. 1. Az előző évi számadások jóváhagyása 2. A választmánynak évi jelentése. 3. Az május 1-től április 3U-ig megállapítása. 4. Tisztikar és választmány választása. 5. Esetleges indítványok. Meghívó. A Jókai Könyvnyomda Könyv- és Papírkereskedés Részvénytársaság évi május hó 29-én, pénteken este 7 órakor Komáromban, Nádor-utca 23. sz. alatt levő üzleti helyiségében tartja III. éui rendes közgyűlését, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése. 2. Az évi zárszámadások, vagyonmérleg és eredményszámla előterjesztése. 3. A felügyelő bizottság jelentése. 4. Az évi tiszta nyereség hovafordítása feletti határozathozatal. 5. Az 1914* évi költségvetés megállapít.íba, Komárom, május 13. Az igazgatóság. Kivonat az alapszabályokból; 13. g Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a hozxatartozó, de még le nem járt szelvényeivel és szel vény utalványokkal együtt legkésőbb 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt a társaság pénztáránál, vagy a közgyűlést összehivó hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezni A letett részvényekről letevő nevére szóló, a letett részvényeknek s az azokra eső szavazatoknak számát feltüntető igazolványt kap, melynek alapján a közgyűlésén szavazati jogát gyakorolhatja. 14. jj. Minden részvényes annyi szavazattal bir, ahány részvénye van. A szavazás jogát minden részvényes vagy személyesen, vagy meghatalmazott által gyakorolhatja I N K. y S Z N A L A T R A Y 5Y**?IKIV.T ELÜ TÜZES BETÒffi^jEftT!(S.UJ PÁNCÉL ERSELYfdì ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel hozom a nagyérdemű hölgykö zöoség szíves tudomására, hogy Klapka-tér 9. sz. alatt eddigi női divattermemet i mai Igényeknek megfelelőén nagyobbítottam, hol elkészítek a legújabb divat szerint női kosztümöket, kabátokat, francia ruhákat, úgyszintén gy» rmekruhákat is alegjutányosabbárak mellett. Gyászruhák 24 óra alat elkészítetnek. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását, kiváló tisztelettel Fischer Karolin noi bzaho. I PTJ * Erőteljes jóizt Egy kocka csupán ', liter forró vízzel leöntve egy tányér legfinomabb, kesz húslevest ad Csak a MAGGI névvel és keresztcslllag védjeggyel valódi! kap hamisleves, mártás, főzelék stb. ha előállításához használunk, mely a féle v MAGGI kockából dbja készül husievest - - i s

8 8. Komáromi oldal. Tavaszi Egy ói a reklámképen! Aki Ingyen akar egy Orat. raéjt h mtá clegana preeiiíót órát. urak vagy hölgyek részére vá lasztás szerint irjon azonnal az Uhrenhaus Fr. SCHMIDT Prag. Weinberoe. Ujsác Eladó idényre sz. Olajoshalak: s a r d i n i a p i s z t r á n g é s l a z a c. Ecetes pácban: a n g o l n a, k o r s z o r i a, Füstölt Buckling és hering. Sajtok: e m a n t d e r, ó v á r i, k á r p á t i, megfelelő tözés Szárított úri gomba. Rizike és Cham piguon. Conserv:? ö l d b o r s ó, b a b, s p á r g a, gyümölcs Gulvás Zsigmond most igeo alapos ii kell védekeznünk, mert vörheny, kanyaró, tynhus, himlő és egyéb r a g á l j o s betegségek télen f o k o z o t t a b b e r 6 f e 1 lépnek tel, mint más c vszakokbnn, m i ^ r t is szük séges, hogy minden háztartásban egy megbízható fertőtlenítőszer kéznél le gyen A jelenkor legmegbízhatóbb f< r t' tlenitő-szere a fűszer-, csemege-, bor- é s festékkereskedése LVSOFORM szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredet üvegekben 80 fillérért minden gyógy szertárban és drogériában kapható. Hatása gyors és biztos, miért is az összes orvosok betegagyak fertőtleníté sére, antiszeptikus kötözéseknél (sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigációra, stb. mindenkor ajánlják. Lysoform szappan finom, gy^ug*' pipere szappan 1 ' lysoformot tartalmaz és antis^ptikus bstásu. Alkalmazhat!) a legkényesebb bőrre, még I ^ecs'imöknél i s ; szépít, megpuhítja és illatossá teszi a bőrt Egy kísérlet s ()n a iövőben kizárólag ezen szappant togja aálni. Darabja I korona 0 korona M fillér Az összes lysoform készitméovf h kadhatók minden gyógtssartárbao, drogériában. Kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve megküldjük az..egészség és f e r t ő t l e n í t é s ' eiiuű érdekes könyvet. elköl vagy azon eladó, bérbeadó. lehet Molnár Gyulánál Telefon 226. TANONC a öókai r. - t. könyv- é s papirker e s k e d é s é b e n fizetéssel Felvétetik. Gpörpjp-tér. 15. k g y Nagyigmánd község elöljáróságától Árverési hirdetmény. Nagyigmánd község képviselőtestületének íenti s z á m ú v é g h a t á ozata folytán közhírré tesszük, h o g y a községi, m i n t e g y 423<» k a t. h o l d a t kitevő vadászterület vadászati joga u* ( h a t ) e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő é v r e n y i l v á n o s árverésen 15. napjának d. e. 10 órájakor h a s z o n b é r b e adatik Az kinthetők. árverési feltételek Nagyigmánd, a hivatalos órák alatt a jegyzői június hő irodában megte m á j u s 1<». Szánthó Géza S/ijj Haliul jegyző. * biró. THIERRYA. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA I fol< r h e f «-t U n liatu*u liniö* -H in 11 1»«I s«-«u u. I. i i j l i i t i M kalariitf. iimu-#iiiit< l. a t í i j i l a l m n t o k u / 6 MMgést, I rekedtséget és gégebajokat megszüntet, valamint!azt, kül-.nosen jó hatásúgyomorgok s, I és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti bantalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő es t-k.se^ítj az emésztést. Kitűnően bevált fog'ajasnal, odvas fogak széjbüznél. valamint az -.^sz«-s szaj- é l togbetegsegtík, búffogés ellen, megszünteti a száj- vagy gyomort* 1 eredő bűzt. Jo hatasu pantlikagilisztanal. Meggyógyít minden '. égési Nelickii. aatgffcarj «11 l e ^ t r ^ / i k e l,.art éa ku.test. h'ulbantalm.ik ellen kitunó batatú Minden iu/nál különösen inp.uenza, kolera vagy mas járványoknál kéznél legyen u Fodormenta Lysoform :. an*is»'ptikus hatasu sgáivtt. Szájhüzt rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat konzerválja. Használandó továbbá orvosi utasítás szerint torok lobnál, gégebantalmaknál és nátha ese tén gurgulázásra. Néhány csép elegendő i'iíy t i pohár v í z r r Eredeti üvegje I együtt kevert ellen ad konyhából z kerttel olcsón Kossuth-tér 4. szolgálásban. Klapka miatt Értekezni Ceres ételzsir, margarin és tea vaj. úgyszintén fűszer árúk szolid k i Komáromban, nagy nal kukorica. 1 doboz 1 klgos befőtt 2 k o r o n a. á h par- és s t b. Alkalmi vétel: s z o b á b ó l, el 4 nagy fürdőszobából, liptói, e d a m i, t r a p p i s t a, roche- és hüvelyes héiz^ éléskamrából é s külön épületben i s z o b á b ó l é s m o s ó k o n y h á b ó l álló fort, r o m a d o u r, i m p é r i a l, c a m e m b e r t Ragályok alatt levő, szobából, kelet t e n g e r i, g ö n g y ö l t é s s ó s h e r i n g. paradicsom írjunk. Thiei Prcgi nflftn u / A. Orangyal-gyógytaranak. \ Rohitsch mellett. 12 kis vagy 0 dupla vagy 1 nagy specialüveg G*6U korona. ht \UL'VOI»I> I - # M I < N I. N< h n ^ l J e l M S é l l M f í i r «- i m «<1IIM I I J JCHIERRYft.gyógyszerész egyedül valódi CEMCIFOblfl-KENOCSE. Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas operációkat leggyakrabban felesle gessé tesz. Használatos gyerekagyas nőknél fájó emlők, tejmeginditás, rckodés, cmlókeményedés ellen OrbáttC, teltért lábak, sebek, dagadt végtagok, <*Nont«zu, fekélyek, ütés, szúrás, lóves, vágás, vagy zuzódus.iltal okozott sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítására, mint: üveg, szálka, por, serét, tüske stb. kinti vések, karbunkulus, képződmények, valamint r a k ellen, féreg, rothi i;ts. RÖrömgTŰlés, hólyag," +K+»l *+ht*u.. r k n e. e l v. rdlüo fflek' esnél,.erkélyeknél", túlfolyásnál, valan int kipállás eseten csecsemőknél stö. stb. kitűnő hatású. * l é f t «l j á r a K f S S m pénu «S<»/«t e a I M h u h l < *<> m r l l e t t kapható iapesten kaphat'. Török József gyógytárában, valamint az ország -sszcs gyogyszerthalmayer es Seitz, Kochmeister Utódai i a Radanovits TVstv. drogueriakban hudapesteo kapható. Ahol nincs lerakat, ren leljünk közvetlenül' TIIIIKItl %. Ö r s i i : j» l - i r ) V > g j H,» r f t r a l 6. I ' K I l. l t \ Ift t. I t o l l Ü K l i l f ' l l l 1 ^.nulzengsl Apolheki 1 Ahol Lysof r m nem volna kapható, o d i közvetlenül is küldünk 6 korona elő zetes beküldése esetén üveg Lysotormot, z d r b szappant és 1 üveg száj vizet. > Dr. Keleti és Murányi 14 Komáromujvárosban, Zichy-utca 12. tisztelettel ajánlok: mai, máj. vegyészeti gyára Újpesten. <ijey ^Á*y UJLV lesathierryii

9 Komáromi Újság 9. oldal. üisztdt barátom! Senki sem tudhatja, mikor érhetik testi szenvedések; Ön sem. Ha azt is hiszi, hogy erős és egészséges, ki tudja, nem lámadják mar alattomban a szervezetét egy gonosz betegség csirái, ábrádon ftl és tekintsen figyelmesen lényének bensőjébe, akkor láthatja, mennyit vétkezik napról-napra legnemesebb szervei, szóval saját maga ellen. Vizsgálja meg egyszer alaposan egész testéti Azt fogja tapaszfalni, hogy az emberek sokkal jobban ápolják külsejüket, mint benső szervezetüket. Mindennap mosdanak es fürdenek, néha fölösleges sokat is, tehát a külső tisztaságról kellően gondoskodnak ; de ha valaki azt kérdezné, hogy mit is tesznek az emberek benső szerveik tisztasága érdekében, főképen a ver tisztítása tekintetében, akkor nem lehet kielégítő feleletet adni, mert erről úgyszólván egyáltalán nem gondoskodnak. Hihetetlen dolgok jutnak az emberi szervezetbe és mégsem gondolnak arra, hogy megszabadítsák a szennytől, a fölöslegtől, hogy eltávolítsuk a testből mindazt, ami nem odavaló, szóval, hogy meg kell tisztítani a vért! Pedig egészséges vér az élet alapia, hiszen a vértől ered az emberben minden meleg, munkaképesség és ero- Cl vér tisztasága tehát egyértelmű az egészség megóvásával- Leginkább vétkezik az egészsége ellen az, aki a vér tisztítása érdekeben nem tesz semmit. A vér szennyezései akár külsők, akár bensők, idéznek elő minden betegséget, innen ered minden kór, tömérdek nyomorúság, veszedelem, keserűség és fájdalom. Az idegesség századunk legnagyobb nyomorúsága esakis a vér hiányos tisztítására és táplálására vezethető vissza. Xinesen olyan idegtápszer, mely evés útján a szervezetbe barmikép is hatna az idegekre. Bármilyen szépen és nagvhangon hirdetik is az eféle szereket, ez mind csak puszta ámítás és félrevezetés, egész közönséges csalás és csak arra jó, hogy a minden szalmaszálba kapaszkodó betegnek az utolsó garasát is kivegye a zsebéből. Csak egyetlen idegtápszer létezik és ez a vér, még pedig csakis az egészséges, tiszta \(T. Ez latja el az idegrendszer legfinomabb elágazásait, e&vcdül ez adja meg az idegeknek a szükséges táplálékot, az erőt és ellenálló képesseget, amelyre oiy nagy szüksége van az embernek a létért való nehéz küzdelemben. Egészséges vér nélkül nem visz ; semmire, ha még olyan szép idegtápszereket raknak is eléje Mivel tisztítsuk tehát a vért? ű természet maga mutatja az utat. A növényvilág gyógyfüvei közt található a legtermészetetesebb és legkiválóbb vértisztítószer. Minden lélegzet emlékeztet a természet örök törvényszerűségére, ahogy H örökké fenn.ill.illat és növény között tízeket a természeti törvényeket senkisem tudja és nem is fogja megdönteni. A legtökéletesebb riríiszlftosxorl a világon meg kell ismernie. Ez Grundmann P. srvóirvszerész Vulneral-védjegygyel* m Ezt a teát előírás szerint, azaz minden második, harmadik napon egy csészével kell állandóan innia, akkor látni fogja, hogy ember es pedig rgés/.seges ember, Kz a tea megadja testének az egészséget, életkedvet, tetterőt, fiatalos ruaékonvsaaet, ere'., eüeu-tllóképességet. szellemi élénkséget egeszén agg koráig es mindig legjobb barátja lesz es marad. Ez megvédi az egészséget tönkretevő, minden felől támadó betegségek csiráitól, megóvja az idegességtől es csodásan javítja a közérzetet. A tea a legjobb szer a nedvek megromlása, kiütések, somár, h^?ag ec veoebajok anyagcsere-zavarok érelmeszesedés és különösen köszvény és csúz ellen, azonkívül vértódulásek, gyomor és bélbáníalmak ellen A tea rendessé teszi l K emészti Melózzuk e helyen a köszönetnyilvánítások felsorolását, ámbár inponként érkeznek a közönség minden köréből az elismerő levelek es halairatok ezen tea nagyszerű hatásáról. Mindenki gvőződjék meg maga a tea meglepő hatásáról és lejezze ki azzal háláját, hogy jo leiekkel ajánlja ezt a teát másoknak is. Csomagja 2, 4, 0 l^orona. Próbacsomas.-] I I^orona. 5 Wvtn próbacsomag 4 korona. Egy sikeres kúrához 2 dirab 6 koronás esőmig szükséges összesen 10 koronáért bérmentve. Grundmann P. gyógyszerész Berlin, SW. <>N. # Triedrichslrasso 208. Kcndolo órák 8- Mg. vasárnap is. Használati utasítás Grundmann vértisztító teájához. V: 1^ megromlása aranyér vese, hólyag, máj és gyomor betegségekben különösen érelmeszesedésben, Idegességben, anyagcsere zavarokban köszvénv és csúzban vagy vérfódülásban szenvednek és oly módon használandó, hogy ezen teabol egy rwifemwftimfe lm y^ükség szerint reggel vagy este langyosan issztik. evőkanálnyit egy csésze vizzel erősen felforralunk m >ai«7>

10 10. oldal. Komáromi Újság 1914, máj. 14 E R E D E T I BENZ 5 M C S É P L Ö K É S Z L E T E K rí 1 mm 1 ETERNIT* MÜVEK HAT/CHEK l A JOS BUDAPEST. V I. A N D R A S S Y - U T 3 3. CTÁRNYERGESUJFALU K É R J E N IMINTÁTÉ5ÁRJEGYZÉKET Elárusító: Fried Kálmán és Fia.j. í- s: s: BENZIN- LOKOMOBIL ALLÓ ÉS FEKVÓ RENDSZERŰ. TEL- JES JÓTÁLLÁSSAL. KEDVEZŐ FIZE TÉSI FELTÉTELEK. ÁRJEQYZ. INGYEN BENZ MAGYAR AUTOMOBIL- ÉS MOTORGYÁR RÉSZV TÁRS. BUDAPEST, KÖZPONT V., DOROTTYA- UTCA 9. TELEFON: ÉS Vezérképviselet és mintaraktár : " T s ^ ^ ISISHEZ -AJRa^ciN - Györ, Deák Ferenc-ufca Z5. sz. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban Nádor-utca 23. ember használja saját javara Köhögés rekedtseg. hurut, elnyalkasodás gége es torokhurut, görcsös es höges ellen. szamárkö í 5 1 f^f^ közjegy: leg hite latitett bizonyítw X V w f4oj orvotoktól ét magánosoktól a legjobban igazoljak biztos hatásukat és közkedveltségüket, Egj lomag 20 tt 40 fillér, egy doboz 60 fillér. Kapható Komáromban: Sttiner Miklós Kovács örökösök gyógyszertárában és Riszdorfer Károly drogériájában, Kovitsánszky Endre és Kiss János gyógyszerészeknél, Nagy megyeren Angyal Antal gyógytárában*.keil-lakk níl jobb máz nincsen Asszony mondja : ez a kincsem I A padló agy fénylik tőle Nem is kell sok máz belfile : Kevés munka, semmi km. Barna, vagy poretürke nio. Figyelmet csak arra tegyen, Hogy az mindig rkeíi-lakk" legyen! Ajtó, mosdó, ablakpárkány Oly fehér lesz, mint a márvány. Bt fehér.keil Lakk'*-ot reszünk S vele mindent jól betettünk. Konyhabútor, tattal, szék, Itt van Keil Lakk** tznrkék, Kertibotort tettünk zöldre Gyermekeink örömére...keillakk*-hói van minden isin, Kék, piros, zold, rozmarin. Sióval: hát vagy nyárilak. Mindig legyen ott..keil-lakk. Mindenkor kapható : Riszdorfer Károly cégnél Komáron üata-öóvdros: Weiss Hermann. 2 & & & ^ Q v 2 í r ^ SMS! 1. Littke L. pezsgóborgyarteleps Főraktár: Budapest. IV.ker. 'í ä g i-utcza 3. sz m \'.m szerencsém a n. é. közönség tzivet értesítésére adni mint Schlésingei Péter jóhirnevő szabó üzletének 21 éven keresztül volt üzletvezetője, hogy Nádor-utca 12. sz. alatt (Ambtózy-féh házban) teljesen újonnan berendezve kés* $é*$\- és o^evmefatt^a üzletev Férfiszabó. nyitottam. Állandóan raktáron tartok a legjobb bel- és külföldi szövetekből készült férfi- és gyermekruhákat, továbbit készítek mérték szerint a legújabb divat szerinti öltönyöket a legjutányosabb árban és a legjobb kivitelben. Kérve a nagyérdemű közönség s/ives páltfogását, vagyok kiváló tisztelettel Jókai-konyvnyomda r.-t. Komáromban.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén. 1 Kömlőd Község Képviselő-testülete 92/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben