r. FEJEZET. A k()zös hadseregbeli csa.patok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r. FEJEZET. A k()zös hadseregbeli csa.patok."

Átírás

1 I ~ r. FEJEZET. A csász. és kir. közös hadsereg, a magy. kir. és a csász. kir. honvédség és a népfelkelés szervezete, különös tekintettel a hadrakelt seregre. A k()zös hadseregbeli csa.patok. 1. A csász és kir. gyalogság, a csász. és kir. vadászcsapatok és a boszniai-herczegovin ai gyalogság (vadászok). A csász. és kir. gyalogság (rnfanterie) 102 ezredből (l-től 102 számig) áll. Békében ezek mindegyike az ezredtörzsből és négy tábori zászlóalj ból (1-4. sz.); mindegyik zászlóalj négy századból ( sz.) és a pótzászlóaljkeretből áll. A csász. és kir. vadászcsapatok (Jiigertruppe) a tiroli vadász ezredekből és a tábori vadász zászlóaljakból állanak. Előbbiekből négyezred van (1-4. sz.). Mindegyik ezred épugy tagozódik, mint egy gyalog ezred. Az utóbbiakból 26 önálló zászlóalj van. Minden zászlóalj a zászlóaljtörzsre, 4 tábori századra Tagoús.

2 12 (l-től 4 számig) és egy pótszázadkeretre tago- 7.ódik. A boszniai-he1'czegovina2' gyalo,ljcsapatolc (Bosnisch-herzegovinischen Fuf3truppen) 4 boszniai herczegoviűai gyalog ez r e dből (1-4 sz.) állanak, melyeknek ugyanazon tagozása van, mint egy gya log ezrednek és a boszniai-herczegovinai tábori vudászzászlóaljból, mcly épugy tagozódik, mint egy tábori vadászzászlöalj. Egy zászlóalj hadi létszáma kerekszámban 1000 főre rag, 800 egész 900 lőfegyverrel. F~gyvcrzc~ ':5 A gyalogság és a vadászcsapatok főfegyvere!p]slcr0]e;;. a i:$ mtn. ii.rméretü ismétlő puska szuronynyal. Hadi táskalőszer gyanánt minden az ismétlö puskával felfegyverzett ember háboruban 120, minden altiszt és utász 40 éles töltény nyel van ellátva. Az elhasznált lőszer utánpótlására minden egyes századnál míllden fegyverre mintegy 40 darab töltény van a 8zázad-löszeTlcocsiban (Kompagniemunitionswagen) elhelyezve. Ha ütközet várható az éjjeli vagy pihenő állásból való elindulás előtt, a század lőszerkocs ikból míllden altiszt 80 és minden ember 20 tölténynyelláttatik el. Ezen kocsik rendszerint ezred-, illetve zászlóaljankint egyesitve, ezredjeik (zászlóaljak) végén menetelnek. Egyszerü müszaki munkálatoknak végrehajtására a gyalogsági- és a vadász századok a gy a logsági ásóval és a csákánybaltával (Beilpike) vannak elláiva; ezenkivih minden században 4 utász föld- és ácsszerszámokkal van felszerelve. ~ Utóbbiak háboruban egy tiszt parancsnoksága alatt egy ezredutász-osztagba egyesittetnek A.e egészségiigyi 8egédszolgálal (Sanitatshilfs Jienst) ellátására századonkint négy ember mint sebe...:iiltvivö (Blessirtentrager) van felszerelve. Ezek egy járőrbe egyesi.ttetnek (két tábori hordágy) és zászló ~tlj- vagy ezredenkint vonatnak össze. Ezenfelül míllden zászlóaljnál egy alti.szt, minden ezreclnél egy őrmester van. Minden zászlóaljnál <LZ orvos mellé két katona mi.nt gyógyszolga (Ba,ndagentrager) van ren cl el ve. Az élelrnezés're (Verpfiegung) minden ember egy ntánszállitáú élelernaclaggal (Nachschubportion) és 3 tada7ék é7elemacla.ljgal (Reserveportion) van ellátva.*) *) A csapalokllak ember és l,í által viendő mozg!') élelemkészlelr 1 lllánszillilási és 2 larlalék élelemadagbó\ :\11; az egyik tartalék adag kétszersült nélkül. Az nlánszállitási élelemada!! 500 gr. kétsze r süllből vagy 700 gr. kpnyérböl. 400 gr. I'l'iss husból, egyéb köz' étkezési. czikkekböl, kávé, l eveskonze rvb ő l és dohánybó\; a tartalék adag ioo gr. k étl.;zerslillhől, 1~ 200 gr. buskonzerv vagy 200 gr. hll s főzel ékhő l és kávéból ; a lovak l'pszére alóláp' adag, utánszállilási élelemadagokná\: 5 kg:. zabbó\ és 3 kg. szén ából, a lartalék adagok n ál : 2'5 kg. zabból és 3 kg. szénáhól áll. A széna nem lesz ntánszállitva, hanem a helyl:izinén harllcsolva vagy bevásárolva. A p:ya\ogság az ulánszállilási élelelll adagból a kenye ret (kétszel'sültel) a kenyértariszában, a dohány t a kenyér tal'isznyáhan vagy a rnbazsehben, a leveskonzel'vet börőndben hordja, a töhbi apró bh czi kkek Mri; 21..,""" kocsin vannak elmálházva; a Larlalék adagok

3 15 Tagozóda". Fpgyvcrzet Ó, föl szerelés. ti 2. A csász. és kir lovasság. A csász. és kir. lovassáy (Kavallerie) 42 ezreuből áll és pedig : 15 dragonyos (Dragoncr)-, 16 huszár (Husaren)- és 11 dzsidás ezredböl (Ulanenregiment). ]~ifinden lovas ezred békében az ezredtörzsbőj, 2 osztályból (1. és 2. sz.), 3 tábori ~zázaddal (l-től 6-ig), 1 utászszakaszból, 1 táviró járőrből és l pótkeretből áll. Háboruban egy század ütközet létszáma 150 lovas. Az összes lovasság egységesen van felfegyverezve és fölszerel ve. A főfegyver a lovassági kard, melyet ugy a tisztek, mint a legénység viselnek. Ezenkivül minden lovas lőfegyv e rrel, még pedig a legénység az ismétlő karabélylyal, az altisztek és tlsztek pedig a forgópisztolylyal vannak ellátva. ' Aharlitáska lösze"1' (Kriegstaschenmunition) az ismétlő karabély számára 50. a forgópisztoly számára pedig 30 dl'b töltényből áll. ben; a lovasság az utánszállitási élelmezéshez tartozó kenyeret (kétszersültet) anyeregre felcsatolt zaboszsákban, az ntánszállitási élelem adag többi czikkeit, valamint a tartalék élelmet a kettő s málhatáskában helyezi el. A legénységi hatáslovalc a három napi tartalék lólápadagot anyeregre erősite Lt zaboszsákban hordják. Az II tánszállított zabadag az eleségkocsin továbbittatik, A hus és zsil' nem vitetik, hanem egy napi készlet a csapatok eleségkocsiján szállittatik. További négy napra a csapatok é lő vágómarhát kapnak. ~ l I f Azon czélból, hogy a lovasság műszaki feladatokat is végezni képes legyen, minden egyes lovas ezrednél egy osztag mint utászszakasz van összeállítva. Minden lltászszalcasz(pionierzug) utászeszközökkel, továbbá vasutromholó szerszámokkal és robbantószerekkel van fölszerel ve. A legegyszel'übb utászml1ukálatok keresztii.lvitelére t,ovábbá minden századnál 4 ember a gyalogsági á~óval, 2 ember a csákánybaltával, 2 pedig az ácsok részére szükséges szerszámokkal van felszerelve, A száz(tdtdászok (Eskadronspionieren) az utászszakasz megerősitésére is felhasználhatók. J elentéseknek és parancsoknak távirati uton való ldizvetitése végett minden lovasezrednél egy távirószerekkel felszerelt, 2 altisztböl álló «távi?'ójá1'ő1'» (Telegraphenpatrouille) mint <dávirdászok» (Telegraphist) és 2 küldöncz van rendszeresitve. Minden ezred az orvosoknak támogatására, 2 lovas egészségt1gyi segéddel rendelkezik, azonkivül minden egyes ezrednél és minden egyes osztálynál egy lovas katona mint yyógyszo /ga (Bandagentrager) van kijelölve. Az élelmezési fölszerelésre nézv e lásd a gy a- logságnál lévő széljegyzetet. 3. A csász. és kir. tüzérség. A tüzérségi fegyvernemh ez tartoznak: A. tüzérosapat(artillerietruppe),mely a harczra van rendel ve ;.. AIt<llában.

4 17 16 ct tüzé1'ségi-sze?'ii,f/y intézetei (Artilleriezeugswesen) és ct Jld'&szaki-tiizé?'ség (technische Arti1- lerie), melyek a tüzérségi anyag előállitúsúval, brszerzésével és kezelésével foglalkoznak: rt W?é?'ségi tctrtalélcintézetelc (Artilleriereserveanstalten), melyeknek fehtdata a hadl'akelt seregnél elhasznált mindennemü lőszert, nelllküwnben a hasznavehetlenlll' vájt tüzérségi anyagot stb. utánpótolni.*) A tüzércsapat tagozódik: aj a tábo?,itüzér:;ég1'e (Feldartillerie), mely a tábori harczra szolgál, ennélfogva könnyü, l1l0zgékony és elegendőell hatóképes lövegekkel van felszerelve: bj a vártiizé?'ség1'e (Festullgsartillerie), mely erődített helyek ostomára és védelmére szolgáló nehéz lövegek kezelését végzi. lovash adosztályokhoz, mint «hadosztály tüzérség» (Divisionsartillerie) osztatnak be. A hegyi háboru czéljaira külön heg!jiiiteyelc (Gebirgsbatterie) léteznek, melyek könnyü, hegyekben is használható lövegekkel vannak ellátva és békében a tábori tli.zérséghez csatolva. Minden hadtestnél a badtest-tüzérezred és a hadosztály-tüzérezredek egy tilzé?'danczárt (Artilleriebrigade) képeznek. Minden hadtest- és minden hadosztály-tüzérezred háboruban az ezredtörzsböl és 4 ütegböl áu. Továbbá minden ezredhez egy hadtest-lkorps-), illetve hados zlály-lő sze1 t elelj (Di visionsidunitionspark) tartozik, mely az ezred számát viseli (t-14-ig, illetve 1-42-ig). Minden lovagló üteyosztály (reitende BaHeriedivision) az osztály törzsből és '2 lovagló ii.tegböl TaJ(ozáö, a) A tábo?'i (he.ljyi) tii zé?'s ég, A táboritiizérség 14 hctcltest-tiizé1'ez1'edből (Korpsartilleri eregiment), 42 lz ad osztály-tiiztfrez redből (D i visionsartillerj eregiment) és 8 louctgló iitegosztályból (reitende Batteriedivísion) áll.**) A hadtest ti.i.zérezredek az egyes hadtestekhez mint hadtesttüzérség, a hadosztály-tiizérezredek és a lovagló ütegosztályok a gyalog- és cl *) A lüzérsél,ó lartalékin Lézetek csak a IV, Fej ezelbcll ismerletnek. '*) 14 tábori tal'atzk ülegoszlály felállitása (lu C'/ll. kaliberü) tervbe van véve, I :1 \ áll.*) Békében ezenfelül 14 hegyi üteg (Gebirgsbatterie) is létezik. Ezekből 11 a hadtest tüzérezredek által állittatik fel; 3 a hegyiütegosztályhoz (Gebirgsbatteriedivision) tartozik. Utóbbi az osztály törzsre, 3 hegyi ütegre és egy pótkeretre tagozódik, mely háboru- *) Békében a lovagló ütegosztályok nem önállóak, hanem a badtesttüzérezredek kötelékébe tartoznak és pedig az 1, 2, 4, 5, O, 7, 10 és 11. hadtesltüzérezredek mindegyike egy lovagló ütegoszlálylyal rendelkezik. Utasitá~, Tábori csendőrség. 2

5 ányviszonyok. 18 ban keskeny vágányu tábori ii.tegeket is felállit.*) Az ütegek számereje a lövegeknek száma által fejeztetik ki. Minden kocsizó üteg (Fahrende Batterie) háboruban 8 darab 9 cm. kaliberü lövegből, 8 üteglőszerkocsiból és 5 vonat j árm ií.b ől ; minden lovagló üteg 6 darab 9 cm. kaliberü lövegből 6 ii.teglőszerkocsiból és 6 vonatjármüből áll. Egy lövegnek kezeléséhez a kocsizó ütegnél 8, a lovagló li.tegnél 11 ember szükségeltetik. Utóbbiak lovasitva vannak. Egy hegyi iiteg (Gebirgsbatterie) négy darab 7 cm. kaliberü lövegből áll. Minden löveg 3 málhás állaton továbbittatill A lőszer, a podgyász ~s az élelmezés szállitására a rendes hegyi felszevezésnéz (normale Gebirgsausrüstung) kizárólag málhás állatok használtatnak ; a vegyes felszerelésnél a podgyász és az élelmezés egy része kocsikon szállittatik (lásd a hegyi háboru alakulásait is). Egy hegyi üteg kezelésére 6 ember szükséges. A keskeny vágányu tábori ütegek 4 darab 9 cm. kaliberü lövegből és 4 üteg-lőszerkocsiból állanak. A lövegek és a kocsik a rendes üteg 153 eid. nyom szélességével szemben csupán 113 cm. nyomszélességgel birnak. ) A hadtest-tüzérezredek hegyi ütegei békében a «Megszállott tartományokban II a hegyi ütegosztályoké pedig Tirolban vannak elhelyezve. A tüzérség mitszaki {öl:;zerezése (technische Ausrüstung) (csákány, lapát, fejsze stb.) ugya lövegeknél, mint a lőszerkocsiknál és a vonat járó mtí.veknél széjjelosztva továbbittatik. LövegZöszer (Geschli.tzmunition). Minden löveg részére a lövegmozdonyban és az üteg lőszerkocsiban elhelyezve van: a kocsizó ütegeknél 124, a lovagló ütegeknél t 18 töltény. Minden hegyi löveg 112 tölténynyel van felszerelve. Háboruban minden kocsizó- és minden hegyi ütegnél 4 tüzér mint sebesült vivö (Blessirtentdiger) van alkalmazva; minden ezrednél (és 2 hegyi ütegnél együttvéve) 1 sebesültvivő tizedes; továbbá minden ezredorvosfőnöknek két gyógyszolga (Bandagentrager) utaltatik ki. M.inden ezred és minden lovagló ütegosztály 2 lovas egészségiigyi segéddel (Sanitatsgehilfe) rendelkezik. b) A vá? tiizérség. A vcídiizé1'ség (Festungsartillerie) 6 vártüzér- ezredből (1-6. sz.) és 3 önálló vártii.zér-zászl ó - aljból (1-3. sz.) áll. Az 1-3 számu ezredek egyenként 3, a 4-6 számu ezredek pedig 19 FÖ'FZNP\és. Tagozás. egyenként 2 zászlóaljjal birnak. M.inden zászlóalj a zászlóaljtörzsre, 4 tábori századra és 1 pótszázad-keretre tagozódik. A századoknak és a törzseknek ugyanazo ll Állomány v iszoállománya van mint a gyalogságnak. nyok. A várharcz különböző feladatainak teljesi- Lö\"r :; ~n ya:;. tésére számos lövegnem van. A lüvegek rész- 2*

6 21 'nleg es alak- 20 ben a várakban vannak elhelyezve (<<várlövegll, «martlövegll), részben az ugyancsak az ott elhelyezett «ostrom -tüzértelep»-et alkotják. Háboruban a vártüzérség által megerösitett zatok, h e l ye k ne k ostrom l' asa, va l' aunnt a nyi '1' t- es a várharcz egyes meghatározott feladatainak keresztüjvitele czéljából különleges alakulások a szükséghe7. képest létesittetnek. (Ostrom-tüzértelepe7c, ostrom-tamczk iitegosztályo7c fogatosztago7c, világitóosztagok.) (Bela gerungsartellerieparks, Belagerungshaubitzendivisionel1, Bespannungsabteilungen, Be- Feladat es tagozás, leuchtungsabteilungen.) A ti,lzérségi szeri,lgy intézetei és a ntííszaki ti.1zérség. A tüzérségi szerügy intézetei (Artilleriezeugswes en ) a hadsereg~fölszereléséhez szükséges fegyvereknek, továbbá löszernek és a tüzérségi anyagnak elöállitására, kezelésére és javitására szolgálnak. A tüzérségi szerllgy intézeteihez tartoznak: l, a t ii,zé1'ség1' szergyá1' (Artilleriezeugsfabrik) és a ui Zé1-ségi sze?"tá1' (Artilleriezeugsdepot) a bécsi tüzérségi arzenálban ; 2. a lőp01'gyá1' (pulverfabrik) (Steinban és Blumauban) ; 3. a lőszergyár (Munitionsfabrik) (Wöllersdorfban) ; 4. a tüzérségi sze1'támk (Artilleriezeugsdepot) fiólcjaí7ckal (Filiale) ; 1 5_ háboruban ehhez jönnek még a tábo1'i szerszázadok (Feldzeugskompagnie) és a tábori szer-os z - tagok, (Feldzeugsabteilung), melyek a tüzérségi tartalék intézetekhez vannak beosztva. Az ezen intézetekhez beosztott személyzet a «műszaki tiizé1'ség 11 - et (Technische Artillerie) alkotja. 4. A csász. és kir. műszaki csailatok- A 1nűsz a7ci csapatok (Technische Truppen) a Rende\te~és és háboruban szükséges munkálatoknak keresztülvitelére vannak hivatva és következöleg tago ' zódnak: A) az utászcsapat1'a (Pioniertruppe), melynek fökép feladatát képezi a hadi-, a szükségbeli és a fél állandó hidak épitése; hajón való átszállitások és robbantások eszközlése; közlekedési vonalak helyreállitása és szétrombolása; a táborban, a laktáborban és menetelés közben előforduló fontosabb műszaki munkálatok kivitele és B) a vasldi és távirda ezred're (Eisenbahnund Telegraphenregiment), mely háboruban a vasuti és távirda s7.o1gálat.nak ellátására van hivatva- A) Az 'LdászcsalJat. """O; Az 'Ldászcsal Jat (Pionniertruppe) 15 utász Tagozászászlóaljból ( sz.) áll. M.inden zászlóalj békében a zászlóaljtörzsre, 5 századra, a szertartalékra es apótszázad keretre tagozódik.

7 22 23 ['CgYVNzct és fölszel elés. Utász tábori fölszel elés. A lőfegyver-állomány legénysége (a hajtkatonák kivételével) az ismétlő kurtálylyal és szuronnyal van fölfegyverkezve. A hajtkatona az ismétlő karabélylyal és az utász karddal, a többi legénység csak az utász karddal van ellátva. A ~aditáska lőszer a kurtálynál 40, a karabélynál 20 drb. töltény. A századok tábori fölszerelése különböző. Az első 4 századnál a fölszerelés vascsolnakok ból, valamint a szükségbeli és a fél állandó hidak épitéséhez sztlkséges szerszámok és segédeszközökből áll. A többi századok fölszereléséhez több földmunka eszköz és robbantó lőszer tartozik. *) A hidvonat. A hidvonat (Brückentl'ain) a szabványos és a könnyü hadi hidkészletböl (Kriegsbrückenequipagen) [hadosztály-hidvonatok (Divisionsbrückentrains)] áll. A hadi hidkészletek a gyorr hajón való átszállitásra vagy nagyobb menet akadályok áthidalására szolgálnak, a mennyiben a helyszi nén anyag elő nem találtatnék vagy főfeltételtll az időnyereség követeltetett volna. Minden hidvonat egy 53 méter hosszu szabványos könnyü hadi hid helyreállitáshoz sztlkséges eszközöket, szerszámokat és segéd-eszközöket tarttl.lmazza. *) A legénység által hordott szerszámok a «hordozható felszerelés») t képezik, miáltal az ulászcsapat a szárazföldi utász munkálatok el végzésére képesitett. l Az anyagoknak a kocsikon való rakodásának módja szerint szabványos és könnyü készleteket külön böztetünk meg (14, illetve 20 kocsi); utóbbiak a hadtestet (hadosztályokat) rosszabb közlekedési utvonalakon is követhetik és egyenkint két «hadosztály hidvonah-ra (Divisionsbrückentrain) tagozódnak. Békében minden utászzászlóaljnál 4 hidkészlet (3 szabványos, 1 könnyü) tartatik nyilván. Ezen hidkészletek az utászzászlóaljhoz beoszt9tt szertartalék által kezeltetnek. B) A vasuti- és táví'i'ó ez'red. Békében a vasuti- és táviró ezred az ezredtözsből, 3 zászlóaljból egyenként 4 század dal, továbbá 1 pótzászlóaljkeretből, 1 táviró pótkeretből, a vártábori vasutkeretből, illetve a vártá viró keretből, végtll 1 tá viró iskolából áll. Háboruban az ezred kötelék feloszlik és az ezredből alakittatnak : a) A vas~di csapat (Eisenbahntruppe): vasuti századok (Eisenbahnkompagnien), vártábori vas uti osztagok (Festungsfeldbahnabteilungen) és egy pótzászlóalj (Ersatzbata.illon) törzs- és vasuti pótszázad (Stab- und Eisenbahnersatzkompagnien). b) A táví1'ó csapat (Telegraphentruppe). Tábori táviró igazgatóságok (Feldtelegraphendirektionen) (minden hadsereg parancs- Kezelés. Tagozás.

8 Katonai vasu ti hatósagok, 24 nokságnál), mint a tábori táviró osztagoknak (Feldtelegraphenabteilungen) előljáró hatósága. Bizonyos számu tábori távíró osztag, melyekről később lesz szó. Hegyi táviró osztagok (Gebirgstelegraphenabteilungen) és egy távíró pótszázad (Telegraphenersatzkompagnie). Tábori vasuti Ugy. Azon czélból, hogy a vasutak hadi czélokra kihasználtathassanak, azokon a forgaimat a mozgósitás kezdetétől feltétlenül katonailag kell kezelni és pedig a hadsereg gyülekezésének befejeztéig, Az összes vasuti iigy legfelsőbb fokbani vezetése háboruban egy tábornokra vagy egy vezérkari testületbeli magasabb rangu törzstisztre ruháztatik, aki a tábo?'i vasuti ügy főnö'kének (Chef des Feldeisenbahnwesens) elnevezését viseli. Háboruban a forgalom lebonyolitására következő vasuti katonai hatóságok állittatnak fel: a) A kij'z]jonti vasut szállitási vezetőség (Zentral Eisenbahntransportleitung) (mint az összes vasuti szolgálat vezető hatósága). b) A tábori vas uti szállítási vezetőségek (Feld Eisenbahntransportleitullgen), a hadszinhely vasutai részére, ;; c).a vasut vonal ljamncsnolcsáfjolc (Eisenbahnlinienkommanden) és a pályaudvar parancsnokságok, mint az előbb megnevezett hatóságoknak végrehajtó közegeí. d) A pályaudva1' pamncsnolcságok (Bahnhofkommanden) a fontosabb vasuti góczpontokon és állomásokon a katonai érdekek megvédése czéljából állittatnak fel és az élelmezésre, elhelyezésre és betegápolásra részletesen intézkedni tartoznak, a mennyiben ezt maguk a csapatok vagy intézetek nem eszközölhetnék. Tartósan fontos állomásokon állandó, oly állomásokon, melyek csak ideiglenes czélokra szolgálnak (tömeges szállitmányok kirakodása), mozgó pályaudvar parancsnokságok (mobile Bahnhofkommanden) alkalmaztatnak. Egy állandó pályaudva1' pamncsnokság (stabiles Bahnhofkommando) 1 törzstiszt vagy századosból, mint pályaudvar parancsnokból, egy katonai élelmezési tisztviselöböl, esetleg főző kiilönitménynyel, az egyébként szükséges segédszemélyzetböl és egy őrkülönitményből (a hadtáp körletben tábori csendőrökböl is), a körülményekhez képest egészségiigyi személyzetböl is áll. e) A katonai vasuti igazgatóságok (Militareisenbahndirektionen), a katonai vasuti fo?'galmi felügyelőségek (Mili tareisen bahnbetriebsinspektionen) és a katonai vasnti fo?'galmi osztagok 25

9 Vasuli szazadok. 26 (Militarbetriebsabtcilungen) az elfoglalt vasutak forgalma részére. A vasuti századoknak (Eisenbahnkompagnien) feladata háboruban a szétrombolt vasutaknak helyreállitása, a táborszerü vasutaknak és a futólagos tábori vasutaknak épitése, a megszállott, ujra helyreállitott vagy ujonnan épített vasutaknál a forgalomnak bevezetése és ideiglenes ellátása valamint a meglévő vasutaknak használhatlanná tétele. A lőfegyver Fegyverzet. állomány egyénei a szuronynyal ellátott ismétlő kurtálylyal vannak felfegyverkezve (altisztek részére 20, a többiek részére 30 töltény). Műszaki munká- A szerszámokkal készülékekkel szerelék eklatok részére föl- ',,,' szerelés. kel, anyagokkal és robbanto loszerrel való fbi, A tábori tá vi "Ó ügy. szerelés - a tábori fölszerelés - háboruban főkép vasuti kocsikban, avasuti vonalaktól félreesőleg azonban kincstári szerelékkocsikban és országos fuvarokon továbbittatik. Tábori táviróüg'y. A tábo1'i távit'óügy (Feldtelegraphenwesen) a háboruban katonai czélokra szükséges táviróvezetékeknek felállitását és üzembe való hozatalát czélozza. Nevezetesen feladata: a) a lovas táví1'ójá?'ö1"ijknek (Kavallerietelegraphenpatruillen) (ezredenkint 1), a felderítő szolgálatban álló testeknek a hadosztályparancsnokságokkal való összekötése ; '6. b) a gyalo{/ fávi1'ójá1'ö1'olcnek (Infanterietelegraphenpatrouíllen) (gyalog hadosztályonkint 1), a hadosztálytörzshadiszál1ásnak a hadtestparancsnoksággal, távoleső parancsadási csoportokkal stb. való összekötése ; e) a lovas táví?'óosziagnalc (Kavallerietelegraphenabteilung) (lovas hadosztályonkint 1), a lovas hadosztályl'arancsnokságoknak a tábori táviróhálózattal való összekötése ; cl) a hadtest táví?'óosztagnalc (Korpstelegraphenabteilung) (hadtestenkint 1), a hadtestparancsnokságnak a hadseregparancsnoksággal táviratilag való összekö tése. A hadtestparancsnoksághoz beosztott telefonosztagnak feladata a hadtest vonattal való telefon összeköttetés létesi tése; e) a haczse?'eg távi?'óosztagnalc (Armeetelegraphenabteilung) (hadseregenkint 1), a hadseregparancsnokságnak a tartalék táviróval*) é~ az ország belsejével való összekötése ; f) a hadse?'eg föpomnesnolcsága táviróosziagának (Feldtelegraphenabteilung für das Armeeoberkommando) ezen parancsnokságnak a táviró hálózattal va.ló összekötése ; g) a vár-táviróosztagnak (Festungstelegraphenabteilung), mely vártávírdászokból és tele- *) A tartalék távíró félig állandó vonalak létesítésére és üzembe hozatal ára, az állandó távíró hálózat kibövitésére és annak alábori távircjval való összekapcsolására szolgál. 27

10 Tagozás. Beosztás. 28 fon-kezelőkből áll, a megerősitett helyeken behi.l távirati és telefon összeköttetés létesitése., Továbbá a szükséghez képest hj ó'nálló táb01-i táví?'ó osztagok (selbstandige Feldtelegraphenabteilungen) állittatnak fel. 5. A csász. és kir. vonatcsapat. A vonatcsapat l Traintruppe) 3 vonatezredböl és egy önálló vonatosztályból (a megszállott tartományokban a 15. sz.) áll. Minden ezred békében az ezredtörzsre és 4--5 vonatosztályra tagozódik. Minden vonatosztály az osztály törzsből, bizonyos számu vonatszázadból és egy pótkeretből áll. Ezenkivül a 12. számu vonatosztályhoz (Nagyszeben) és a 14-ikhez (Innsbruck) a hegyi vonatszázadok számára 1 keret., a 15. sz. vonatosztályhoz (a megszállott tartományokban) 10 hegyi vonatszázad tclrtozik. A vonatosztályok - tekintet nélkül az ezred kötelékre számot, a vonatszázadok 1-92 számot viselnek. Háboruban a vonatszázadok részint a magasabb parancsnokságokkoz utaltatnak, részint a hadi-hidvonatoknak fogataikép alkalmaztatnak. Minden magasabb parancsnokság 1 vonat századot kap, mely rendeltetése szerint több szakaszra tagozódik és a fő- és törzshadiszállások málháinak (irodák, pénztárak) és az eleségkocsinak továbbszállitása, továbbá az illető hadseregtestekhez utalt táboripósta, táviróosztag és a hadosztály-egészségügyi intézet szállitására, végül az élelmező oszlopoknak (élelmező vonat) és a kocsizó tábori sütőde továbbitására szolgál. 4 hadi-hidvonat befogásához 1 vonatszázad sziik::>égeltetik. rrovábbá ujonnan felállittatnak: 14 vonatkísérő század (Trainbegleitungs- intézetek. eskadronen) a tábori élelmező raktárak számára; hac7tápvonatszakaszok (Etappentrainzüge); felsze relé;; i egységek (AusrüstuD gseinheiten) különleges alkalmazásokra. 6. A csász. és kir. egészségügyi csapat. Békében az egészségügyi csapat (Sanitatstruppe), az egészségüggi csapat pamncsnolcságból (Sanitatstruppenkommando) és 26 egé:izségügyi osztagból (Sani tatsabteilungen) áll. Mozgósitás esetén ehhez még számos, ezek által felállitandó táboti-, ta1'talélc- és népfelkelő egészségügyi osztag (Feld-, Reserve- und Landsturmabteilungen) is hozzájő. Az egészségügyi osztagok egyenkint a.z egészségügyi kórházakhoz vannak beosztva. A tábo?'i egészségügyi osztagolc (Feldsanitatsabteilungen) a késő1:>b tárgyalandó tábori egészségügyi intézetekhez vannak beosztva. 29 Különös alakulások és tartalék

11 30 A tm talpkegészség üglj I: osztagak (Reserveioiani tatsabteilungen) a hadsereg had parancsnokság tartalékát képezik, ellenben a néljfelkelő egszségiigyi osztago k (Landsturmsanitatsabteilungen) hadjárat esetén az állandó egészségügyi intézeteknél nyernek alkalmazást. Ö~k ~.n(~ s ~g~sz- Az önkéntes egészségligyi ápolás jelenlegi segugyl ápolas. fejleménye szermt háboru esetén ezen szolgálatban résztvesznek : aj a német lovagrend ; b) a máltai lovagrend; e) a vöröskereszt egylet; cl) egyéb egyletek, testiiletek és magánszemélyek.*) 7. A honvédség. A magy. kir. honvédség gyalog. és lovas csapatokból áll. A. magy. ki\'. hon- A magy. kir. honvéd gyalogság 28 honvéd véd gyalogság. l d á l' l gya og ezre et sz ma. Ezek mindegyike: a törzsből, három vagy négy tábori zászlóaljból (egyenként 4 tábori szá- *) A német lovagrendnek háboru esctén az egészségügyi szolgálatra kijejöll egyén ei je[vényü[ az egészségügyi karkötö mellelt még egy második, a mariánus kereszttel ellátott karkötöt viselnek. Ezen rend fogalai szintén a genfi és a mariánus kereszttel vannak megjelölve. A máltai rend rendjele egy nyolczszög[elü kereszt (máltai kereszt'. ~ zaddal) és egy pótzászlóalj k eretbő l áll. A tábori zászlóaljak száma 94. Ezen kivül Fiume honvéd sorozó járás egy századot állit ki, mely békében egy gyalog ezrednek közvetlenül van alárendelve. Két ezred egyiittvéve egy m. kir. honvéd gyalog-dandárt képez; békében a hadosztályparancsnokságok helyett kerületi -parancsnokságok vannak, melyekből hadjárat esetén a m. kir. honvéd gyalog-hadosztályok alakittatnak. A fegyverzet, fölszerelés és a vonat általában véve ugyanolyan, mint a közös hadsereg gyalogságáé. A magy. kir. honvéd lovasság 10 huszár :-lagy. kir honezredből áll. véd lovas5 'g. Ezeknek tagozása, fegyverzete, fölszerelése és vonat a általában véve ugyanolyan, mint a közös hadsereg lovasságáé. Az ezredek békében 4 honvéd dandárba vannak egyesitve. A cs. kir. honvédség gyalog és lovas csapatokból áll. A csász. kir. gyalog csapatok 36 honvéd gya- Csá~z. kir. honlog ezredből és 2 országos-lövész ezredből állanak. véd gya(iokg C8a pa o.. Minden ezred a törzsre) 3 tábori zászlóaljra egyenként 4 tábori századdal és apótzászlóalj keretre tagozódik. A honvéd gyalog csapatok a hadseregéhez hasonlóan már békében «honvéd gyalogdandárok» -ba és (. hon véd hadosztály» -ba vannak alakulva. 31

12 A cs<íoz. kir. nepfö! k"lp". 32 A fegyverzet, fölszerelés és a vonat átlag véve ép olyan, mint a hadseregbeli gyalog-, illetve a vadászcsapaté. C~ász. kir. A csász. kir. lovasit ott honvéd csapatok!oyasitolt honwd csapatok. 6 honvéd dzsidás ezredből és a tíroli és vorarlbergj, valamint a dalmácziai országos lövész ekből állanak. ~tiinden honvéd-dzsidás ezred békében az ezredtörzsre, 1 utászszakasz kerettel, két osztálytörzsre, 6 tábori-századra, 1 távirójárőrre és 1 pótkeretre tagozódik. Mozgósitás esetén a pótkeretek által a pótszázadok és törzs-lovas szakaszok állittatnak fel. A tiroli országos lovas lövész ek egy osztálytörzsre, 2 tábori-századra és 1 pótkeretre tagozódnak ; a dalmácziai lovasított országos-lövészek 1 tábori századot alakítanak. Mozgósitás esetén ezen csapatoknál egyenkínt egy pótosztag állittatik fel. A fegyverzet, a fölszerelés és a vonat általában véve ép olyan, mint a hadsereg lova:,;ságáé. 8. A népfölkelés. A csász. kir. népfölkelés fölhivásánál a népfölkelő járásokban kivonuló és területi zászlóaljak állittatnak fel. A kivonuló zászlóaljak (Auszugsbataillone) a katonailag kiképzett népfölkelésre kötelesekből, a legfiatalabb korosztály tól kezdve alakittatnak. A többi népfölkelésre kötelesek a szükséghez képest a le1'l'ileti q;ászlóaljalcba (Territoriall 33 III. kir. nppföl- kelés. bataillone) beosztatnak vagy különleges szolgálattételre hadi czélokra behivatnak. Egy kivonuló zászlóalj a zászlóalj törzsre, 4 tábori ~zázadra és 1 pótszázadra tagozódik. Több népfölkelő zászlóalj egy «népfö'lkelö yyaloy féldandár'»-ba (Landsturm-Infanteriehalbórigade) egyesíthető. A magyar korona országaiban a llépfölkelő u járásokban népfölkelő gyalog zászlóaljak állíttatnak fel. Népfölkelő gyalog zászlóaljak a törzsből, 4 századból és 1 pótszázadból állanak. A népfölkelő gyalog zászlóaljak alakitására csakis katonailag kiképzett népfölkelésre kötelesek _ a legfiatalabbt61 kezdve - használtatnak fel. A zászlóaljakból népfölkelő gyalog ezredek, ~ vagy 4 zászlóaljjal alakittatnak. Azon osztrák néi)fölkelő terület járásokban, Lovas népl'ölkelő csapatok: a hol a viszonyok azt megkövetelik vagy meg- aj Ausztl'iában. engedik, lovas népfölk elő osztagok felállithatók. A magyar korona országaiban a népfölkelés bi Magyarországban. hehivásánál hadjárat esetén 40 népfölkelő huszár század, továbbá egyenként két század részére 1 pótfélszázad állítható fel. A népfölkelésl alakulások fegyverzete, föl- Fegy~erzet, l'öl-... szereles és vona.t. szerelése és vonata ugyanolyan, nllnt a kbzos hadseregnél. *) Ol A népfölkelö kivonuló t:ászlóaljak leljesen katonailag l'llházhatnak fel. A mennyiben más népfölkelö csapatlestek katonai fell'uházásáról gondoskodva nem volna, it Utasitás. Tábori cbend~rség. 3

13 Tar"z"< hadrend. 9. A hadra kelt sereg. A hadra kelt sereg rendszerint, az alábbi seregtestekre tagozódik és pedig: a) gyalog- és lovas dandá1'olcra (Infanterie- und Kavalleriebrigaden), b) gyalog- és lovas hadosztályok1"a (Infanterieund Kavallerietruppendivisionen), c) hadtesfekre (Korps), d) hadseregekre (Armeen). Hadi had1'endnek (Kriegsordre de bataille) nevezzük a parancsnokságoknak, csapatoknak és intézeteknek a seregtestekbe való beosztását. Az első beosztást Ö Felsége mint legfőbb hadur állapitja meg. A gyalog- és vadász csapatoknak (honvédség) 6-9 zászlóalja egy gyalog (honvéd gyalog) -, két lovas ezred pedig egy lovas (honvéd lovas) dandárba egyesittetnek. Minden dandárparancsnok mellé a szolgálati ügyködés ellátására egy dandár vezérkari tiszt és egy parancsőr-tiszt van adva. A dandárnok és a melléje állandóan vagy ideiglenesen beosztott személyzet a dandártörzset képezik. Ezek mindhárom fegyvernemből alakittatnak és lőszer-, élelmezési- és egészségiigyi inténépfölkelök rendes ruházatukat és egy fekete sárga karszalago t viselnek. A tisztesek a rendfokozati jeleket a kabát :ml1érján hordják. zetekkel szereltetnek fel. Ezen összeállitás a hadosztályokat képessé teszi, hogy hosszabb időn át önállóan működjenek. A gyalog hadosztályoknak ütközet létszáma 10,000-15,000 ember, a lovas ha,dosztályoké lovas. A hadtest vagy hadsereg kötelékébe beosz- Gl'aIO~~~~{~O~Zlá. tott gyalog hadosztályok összeállitása rendszerint a következő:. a) a hadosztály - törzshadiszállás (Divisionsstabsquartier), mely áll a hadosztályparancsnokból, 2 dandárparancsnokból, továbbá az ezen parancsnokságok mellé beosztott közegek és törzs csa.patokból; b) csapatok: 2 gyalog-dandár (Infanteriebrigade).. a hadosztály-lovasság (Divisionskavallene) (3 század), a hadosztály-tüzérség (Divisionsartillerie) (1 hadosztály tüzérezred) ; c) tartalék intézetek (Reserveanst~lt~l~):. 1 had osztály-l őszertelep (DlvlslOnsmumtionspark), 1 gyalogsági egészségügyi-intézet (Infanterie-Divisionssanitatsanstalt), a német lovagrend egy tábori egészségügyi - oszlopávai, l gyalogsági élelmező-oszlop (Infanterieverpflegskolonne), 1 hadosztály sütöde (Divisionsbackerei), 3* 35

14 37 'lwdoszta Iyok. yé glii 1 vonatszázad (Traineskadron), A lovas-hadosztályoknak az összeúllitása rendszerint a következő: aj a hadosztály-tih'zshad iszállás (Divisionsstabsquartier) (hadosztáiyparanc~nok, 2 lovas dandárparancsnok, ugyanoly közegekkel és törzscsapatokkal, mint a gyalog-hadosztály törzshadi szállásán); bj csapatok: 2 lovas clandá1' (Kavalleriebrigade); a had osztálytiiz(j}'séy (Divi sionsartillerie)( egy lovagló ütegosztály) ; egy lovas távio/'óosztag (Kavalleriet,elegraphenabteilung), esetleg egy vagy két vadász zászlóalj; c) tartalék intézetek (Reserveanstalten): 1 lovas lösze/'osz7op (Kavalleriemun ition::-; kolon ne) ; 1 70vas hadosztály egészségügyi intézet (Kavallerie-Divisionssanitatsanstalt) o,. 1 lovas élelmező osz7op (Kavallerieverpfiegskolonne) ; végül 1 I'onatszázad (Traineskadron). A honvéd rsapatok áual alakított haélosztályok a tiizérséget; a m{{szaki csapatokat,*) a vonat. ) ljtászszázadok és hadi hid vonalok a gyalog (honvéd gyalog) harjoszlályoknak a szükséghez képesl ulaltrtnak kl csapat osztagait. valamint a tartalék ao hadseregtől nyerik, A hadosztály tih'zshadi szállásnak stabsquartier), amelyhez a dandár tartoznak, nagyjában a következő intézeteket (Di visions-.a hadosztály... k - torzs halhszal'" torzse IS üllománya, állománya van: 1 altábornagy mint hadosztályparancsnok, 2 vezérőrnagy mint dandárnok; továbbá a vezérkari osz ály (a hadosztály parancsnok- ág ;) vezérkari tisztje, 2 dandár vezérkari tiszt) egy vezérkari őrnagygyal vagy alezredessei; mint vezérkari főnökkel. A ~'ezé'rlca1'i osztálynak \ Generalstabsabteilung) alá vannak rendelve: a) a hadosztályparancsnok és a dandárnokok pamncső1'iisztjei (Ordonanzoffiziere); b) a tábo1'i-esendő1' osztag (Feldgendarmerieabteilung), mely 3 lovas és 4 gyalog tábori-csendőrből áll; e) a hadosztály élelmező tiszt (Divisionsproviantoffizier) ; cl) a fé?'pamncsnolcság (Platzkommando) (a törzsszázad parancsnoka); ej a tábori posta lciilijnitrnény (Feldpostexpositur) ; () egy yyalog táuíi'ójárő?' (Infanterietelegraphenpatl'ouille). Had osztály hadbiztosság (Di vi sionsi n tendanz). 8e.lJéclkii,cegek (Rilfsorgane) és pedig: a) a luulosztálytiizé?'ség (Divisionsartilleric) parancsnoka;

15 38 lj) az esetleg beosztott utászszázad (Pionierkompagnie) parancsnoka; e) a vonatszázacl (Traineskadron) parancsnoka; ti) a hadosztály O?'VOS főni/k (Divisionschefarzt); ej a katonai bitóság C~1:ilitargericht); f) a katonai lelkészet (Militarseelsorge). 1 Tó'?'zsszázad (Stabskompagnie). Ezen század alantos tisztje a hadosztály törzshadi szállú:-; élelmező tiszt jének teendőit végzi, 1 szakasz tö?'zslovasság (Stabskavallerie).Ennek parancsnoka mint a hadosztály törzshadi szállá::; ::;zállásszabályozója miiködik..minden hadtest összeállitása rendszerint a. következő: a) a. hadtest főhadiszállása (Korpshauptquartier) ; b) Csapatok: 2-3 gyalog hadosztály (Infanterietruppendivisionen), a hadtest tüzérség (Korpsartillerie) (1 hadtest tüzrezred), bizonyos számu m/iszaki csapat (Technische Truppen) ; c) Ta1'talékíntézetek (Reserveanstalten): 1 hudtest lőszertelep (Korpsmunitionspark), 1 kó'nnyü hadi hidkészlet (leichte Kriegsbrückenequipage), 1 sánczsze1'-oszlop (Schanzzeugkolonne), 1 hadtest vonattelep (Korpstrainpark), 1 hadtest élelmező-oszlol) (Korpsverpflegsko]onne), 1 hadtest siitőde (Korpsbackerei) és 1 vonatszázad (Traincskadron). A hacltestpamncsnok (Korpskommandant) egy táborszernagy) lovassági tábornok vagy altábornagy. A hadtestparancsnokságnál az egész szolgálatkezelését, m~lyet a vezérkari osztály, a hadtest hadbiztosság és a segédközegek látnak el, a hacltest vezérkcwi főnö'ke (Generalstabschef des Corps) ellenőrzi és vezeti. A hadtest főhadiszállásához beosztott tábori* csendőr osztag (1 százados mint parancsnok, 6 lovas és 6 gyalog tábori-csendőr), épugy mint a hadosztályparancsnokságnál, közvetleniil a vezérka.ri osztálynak van alárendelve. Azon czélból, hogy a hadtestek lehetőleg önállósittassanak, a hadsereg parancsnokság részéről hozzájuk még had'i hidkészletek (Kriegsbrückenequipage), tábori kó?'házak (Feldspitaler), tábori élelmezési Taktámk (Feldverpflegsmagazine), vá,qó1?1a?'ha telepek (Schlachtviehdepots) stb. is utalhatók. TÖ?'Z8Csapatolc (Stabstruppen) gyanánt a hadtest főhadi szálláshoz egy törzsszázád és két szakasz törzslovasság van beosztva. A háboru esetenkinti viszonyai szerint egy egységes parancsnokság alá helyezett hadtestek és hauosztályok egy hadsereget képeznek. 39 Hadtest fiihndi sz:'tllás. llad~ol'c g.

16 41 Ennélfogva egy hadsereghez tartoznak: (lj a. had:;e1'eg parancsnoleság (Armeekommando); bj egy bizonyos számu 7/(ulte8{ é:> hadosz'tály (Korps- und Truppendivisionen); c) a rniíszalei csapatole (Technische Truppen) egy bizonyos számu osztaga; cl) bizonyos számu tattalékintézet, hadtápc:>{tpat és egy vonatszclzad (Reserveanstalten, Etappcntruppen, Traineskadron), Haclsereg parancsnok (Armeekommal1dant) egy tnagasabb rangu tábornok (altábornagy, tállor szernagy, lovassági tábornok), ~erpg fóhadi A hadsereg parancsnoka mellé ahauserep; sr-"l1ú", általános, különösen pedig hadmíiveleti szolgálatának vezetésére és ellenőrzésére egy tábornok mint a «hadsereg vezérleari főnöke» (Generalstahschef der Armee) van adva, A hadsereg parancsnokság következő két fő csoportra oszlik: aj a hadseteg főhadiszállásra (Armeehauptquartier), a haclrnl"í,veleti (Operations-) és a 1'észletos.dálylyal (Detailabteilung)) a hadsereg vezérkari főnökének közvetlen vezetése alatt, továbbá a különleges szolgálati ügyágazatok vezetésére az alábbi segédközegekkel : a hadsereg tüzérségi {önö'ke (Artilleriechcf der Armee), a hadse1'eg hadmé1"1~ö'lei {önö'lee (Armecgeni ech ef), az utász feliigyelö (Pionierinspizierender), a táb01'i távó'óigazqatósá.lj (Feldtelcgraphrndi rektion), a hadsereg hadbiró (Armeeauditor), fl, hadse?'eq o?'vosfőnö'le (Armeechefarzt), A hadsereg főhadi szállására beosztott tábori-csendőr osztag (10 lovas, 6 gyalog) közvetlenii.l a részletosztálynak _van alárendelve. b) A hadsereg hadtáppa'l'oncs?ioleságra (A rmeegencralkommando). A hadsereg hadtápparancsnolcság főnöke egy altábornagy vagy vezérl5rnagy, Neki van alárendel ve a lecdonai osz' tály (Militarabteilung) és a hadbiztosság (In tendanz), továbbá az alább megnevezett segédközegek : A tábo?'i vasnt szállitási vezetőség (Feldeisenbahn Transportleitung), a hadrnérnólci-tö' l'zs tö'rzsfisz~je (Stabsoffizier des Gcniestabes), hadmérnöki ügyekben, a hadsereg vonatfeliigyelő (Armeetrail1inspektor), a polgá?,i o?"szágos biztos (Zivillal1dcskommissar), az egészségiigyi főnök (Sanitatschef), a leatonai bi'fóságo7c (Militargerichte), fl, katonai lelleészet (Militarseelsorge). A hadsereg hadtápparancsnohsághoz beosztott tábori-csendőr osztag (l főtiszt mint parancsnok, 20 lovas, 7 gyalog tábori csendőr) közvetlenlll a katonalosztálynak van alárendelve.

17 43 ereg főpa ' ~nok~~\g'. p"",,!ri osztva. tartaj "It'zptek. Ha több hadsereg van hivatva egy és ugyrmazon had szin-helyen működni, akkor azoknak egységes vezetése czéljából egy hadse?'eg föpamnesnol.. ság (Armeeoberkommando) állittatik fel. A hadsereg főparancsnokhoz, mint első közeg, egy magasabb rangu tábornok mint vezérkari főnök osztatik be. A hadsereg főparancsnokság, épugy mint fl, hadsereg parancsnokság a hadmiíveleti töhacz,i- 8zá17ásm (operierende Hauptquartier) és a vezérhcultáp pamnesnokságm (Generaletappenkommando) tagozódik. Előbbi a hadműveleti vezetés intézésére, utóbbi a gazdászat kezelési szolgálat ellátására és a hadtápügy legfelsőbb fokbani vezetésére szolgál. A működő főhadiszálláshoz 1 csendőr főtiszt mint parancsnok, továbbá fl lovas és 6 gyalog táljori-csendőr, a, vezérhadtápparancsnoksághoz 1 csendőr törzstiszt, 2 főtiszt, 5 lovas, 6 gyalog tábori csendőr és 1 számvivő altiszt van be- 10. Tartalékintézetek, A tiizérségi fm'talékintézeteknek (Artilleriereserveanstalten) rendeltetése, hogy valamennyi csapatnál az elhasznált lőszert, a tii.zérségnél ezenfelül az emberekben, lovakban és a tüzérségi anyagljan beállott fogyatékokat utánpótolják. Ezekhez tartoznak nünden gyalog- (lovas)- hadosztály részére egy-egy: aj a hadosztály löszedelepek (Divisionsmunitionsparks) és a lovas lőszeroszlop (Kavalleriemunitionskolonnen), melyek minden egyes ismétlő fegyver számára ni lövedéket, minden egyes ismétlő karabély számára 9 lövedéket, a hadosztály tüzérség minden egyes lövege számára 110, illetve 106 lövedéket tartalmaznak; b) a hadtest löszertelepek (KorpsIDuuitionsparks) _ hadtestenkint egy. Minden egyes ismétlő fegyver számára 18 lövedéket, illetve minden egyes karabély számára 18 lövedéket, a hadtest tüzérség minden egyes lövege számára 110 lövedéket tartalmaz; e) a hadse?'eg löszertelepelc (Armeemunitionsparks) _ hadseregenként egy. Minden egyes ismétlő fegyver, illetve ismétlő karabély számára 261övedéket, minden egyes löveg számára 351övedéket tartalmaz, A hadsereg lösze?,tá?' tábori?'alctá'ra (Armeemunitionsfelddepots). Minden egyes ismétlő fegyver és ismétlő karabély után 251övedéket, minden egyes Hiveg számára 130 lövedéket tartalmaz, Az ~dá:;z ta?'talékintézetelchez (Pionierreserveanstalten) tartoznak: a) szertarta7.ékok (Zeugsreserven) - zászlóalj anként egy, Ezek a hadi hidvonatokat kezelik, a hadi hida,nyag pótlására és javitására szolgáló anyagokat, valamint a szli.kségbeli és li lá" tal-la lékintplptl'k.

18 i egészségi ntéz('ii'k, 44 a fél állandó hidépitéshez szi:i.kséges eszközöket és anyagot szállitják ; b) a sánez'szer oszlopok (Schanzzeugkolonnen) - II autestenként egy. Ezek csapatoknál és intézetekl1él hasznavehetetlenné vált vagy hiányzó eszközöket és szerelékeket utánpótolják, valamint a hadra kelt seregnél nagyobb munkálatok kivitelét teljesitik ; e) a mozgó tdászsz'31'támk (mobile Pionierzeugsdepots) - hadseregenként egy. Ezek a nagyobbszerü hidépitésekhez stb. sziikséges anyaggal, eszközökkel és szerelékkel, valamint vizi jármlí.vekkel vannak ellátva; il) a mozgó sánczszertár (mobile Schanzzeugdepots)-hadsel'egenkéntegy. Ezek anagyobbszerii harczszerü és ideiglenes erőditések stb. ki vi teléhez szii kséges eszközöket szolgáltatják; e) ostromló l1tásztelepek (Belagerungspionierparks) a táborerőditések ostromlására szükséges szerszámokkal és műszerekkel stb. vallnak ellátva. A tábat'i egészségüfjyi intézetekhez (Feldsanitiitsanstalten) tartoznak; a) a gyalog-, illetve a lovas hadosztá7y eg és zs égi(gyi intézetek (Infanterie, Ka valleriedi "isiom; sanitatsanstalten). Az előbbiek: egy se.r;élyhely kocsivonat lépcsőre (Hilfsplatzwagenstaffel), kijltnyi) &ebe&ülf állomá,'ra (Leichtverwundctenstation), kó'tőző helyre (Verbandplatz), mozgó ápoldám (Ambulanz), sebesiilt kocsiléprső1'e (Blessierten wagenshdfel), az egész&égügyi anyagtrtl'talé/cm 45 (Sanitatsmaterialreserve), a német lovag1'end tábm'i egészségügyi oszlopá1'a (deutsche Ordens-Feldsanitatskolonne) összesen 37 kocsival; utóbbiak pedig a sebkótó'ző helyre (Verbandplatz) és a sebesült koesilépesö1'e (Blessi ertenwagenstaffel) összesen 6 kocsival tagozódnak. Önálló dandároknak, épugy mint a hadosztály egészségiigyi intézeteknek egy-egy dandár egészségügyi intézet utaltatik oda; b) a fáb01'i kó1"házak (Feldspitalel') - hadosztályonként egy - három osztályra tagozódnak. Minden osztály 200 beteget vagy sebe :-;iiltet vehet fel; e) a mo,~,lló tm'ta7ék lc6rházak (mobile Reservespitaler) - hadtestenként egy. - a lehetőleg gyorsan ismét mozgósitandó tábori kórhilzak felváltására, vagy a hadszinhelyen gyógyintézeteknek felállitására szolgálnak, Férőhely épugy mint a tábori kórházaknál GOO beteg vagy sebesült részére; cl) a tábon' yyengélkedő házak (Feldmarodenhauser) - hadtestenként kettő - könnyü betegeknek és lábadozóknak fölvételére szolgálnak.

19 46 Férőhely 500 beteg részére ;*) e) beteg nyngvóállornások (Krankenhaltstationen) _ hadtestenkint kettő - a honnan a betegeknek és sebesülteknek visszaszállitása tört,énik. Ezek között vannak éjjeli pihenővel és anélkül. Férőhely 200 beteg; f) egészségügyi vasufvonatok (Eisenbahnsanitatszi.i.ge) 144 beteg vagy sebesült részére. *) A sebesültek a csapatok sebesültvivői által kerestetnek és üdittetnek fel, esetleg szükségkötéssel ellátva, l't segélyhelyre szálliltatnak. A sebesültvivők a szükségkötéshez első sorban azt a sebkötöző csomagot használják fel, melyet minden katona magánál hord, és pedig a zubbony (nyári attila, ulánka) baloldali alsó zsebében, illetve a dragonyosoknál a kabátlebbeny baloldali előrészén belü I alkalmazandó táskában. i\iinden harczoló csoporl számára rendszerint a lőkörleten kivül egy segélyhely állittali k fel, megfelelő fedezelek felhasználásával, a harczoló csapalokhoz lehetőleg közel. Ott kapják a sebesültek az első orvosi segélyt, mel y azonban csak arra szorítkozik, hogy a sebesülteket minél gyorsabban a «kötölő helyre» szállitani lehessen. Ulóbbi a segélyhelyvil megfelelő lávolságnyira és lehetőleg több segélyhely számára nagyobb épületek ben vagy ezek közelében, vagy sátrak alalt helyeztetik el. A sebesülteknek a segélyhelyről a kölözöhelyre való szállitásához külön e czélra szerkesztett sebesültvivő kocsik ltasznállatnak. A kötöző helyen is az orvosi JIlűködés fvfeladata, hogya spbesültek a hátul lévő egészségügyi intézetekbe, tábori kórházaklja, mozgó tarlalék kórházakba, táborí gyen :rélkedö házakba, vagy ha ez lehetséges volna, közvellenül állandó gyógyintézelekbe való elszállilásra alkalmassá tétessenell A mennyiben ezek elégtelenek volnának, a Fzükséglethez képest.lj) betegszállitó vonatok (Krankenzüge) is bere n- dezhetők; h) hajó mozgó apolcták (Schiffsambulanzen) a szükséghez képest állittatnak fel a sebesültek, illetve betegek szállitására berendezett hajókon; i) táboti eg észségü.ijy,i anyagtá?- (S ani tatsmaterialfelddepots) - hadseregenként egy - a csapatok és tartalékintézetek részére szükséges egészségügyi anyagkészletet tartalmazzák. A tábori élelmező intézetekhez (Feldverpfiegs- Tábori élelolezé~i intézelek. anstalten) tartoznak: a) gyalog (lovas) élelmező oszlopok (Infanterie- [Kavallerie-] Verpflegskolonnen). Gyalog (lovas) hadosztályonkint egy; a hadtest élelmező oszlop, hadtestenkint egy az oda közvetleni.i.l beosztott csapatok és intézetek részére. Ezen oszlopok mjndegyike öt lépcsííre tagozódik és hét napi élelmet sz állit. Ebből 4 után szállitási és 3 tartalékadag. b) A tábori élelmező mktámk (Feldverpfiegsmagazin e) - hadtestenként egy - 15 lépcsőre van tagozva és az egész hadtest számára hét napi eleséget szállít. Ezekből 4 utánszállitási és 3 tartalékac1ag. e) A tábo?'i 8ütődék (Feldbackerei) lyonként, illetve hadtestenként 47 hadosztáegy - az

20 48 utöbhiak közvetleniii a hadtesthez beosztott csapatok és intézetek részére. Naponta az egy napi kenyérszükségletet fedezhetik és szállitható, vasból készitett tábori sütőkemenczéből ál1. cl).d.. vágórnm'hatelepek (Schlachtviehdepots) - hadtestenként egy - négy napi készlettel élő vágómarhában. Ezen tábori élelmez{j intézeteken kivül háboruban még mozgó tábori intézetek is léteznek, mint: aj A tartalékélelrnező raktárak (Reserveverpfiegsmagazine). Mindennemü élelmezési készletek hütésére oly pontokon, a hol katonai élelmezési raktárak nem léteznek. bj A tartalélc sütödék (Rescrvebackereien). Ezeknek rendeltetése fölvonulás közben az állandó és a tábori süwdéket támogatnl, hogy a hadsereg naponta kenyérrel vagy kétszersülttel elláttathassék. A hadi műveletek alatt ezen élelmezési czikkeket a hadtápvonatcsapatok és azon szállitmányok részére állitják elő, melyek a hadsereghez mennek vagy onnan jönnek, végii.l azokból azon mennyiséget, a melyet a hadsereg után kell szállitani. e).ri. iartalék váyó17larhaielepek (Reserveschlachtviehdepots). A vágómarháknak a mozgó vágómarha telepek részére való egybegyüjtésére é::; utánszálli tásá ra szolgáln ak..j vonattm talélc intézetekhez (TrainreservcanstELlten) tartoznak: a) a hadtest vonattelepelc (Korpstrainparks) hadtestenként egy -, a melyek a vonat csapatosztagai és a csapatvonatok számára a vonatanyag és lovakban, előbbiek részére a legénységben is beállott fogyatékot pótolják.. b) Lógyógytelepe7c (Depots fül' marode Pferde) _ hadtestenként egy - megbetegedett lovak ápolására és gyógyitására.. ej.ti haclse1'eg tábo1'i vonattelepe7c (Armeetralll-. felddepots) - hadseregenként egy - a többl vonat tartalék-intézetek részére beállott fogyatékot pótolni vannak hivatva. 11. Alakulások a hegyi háborura. A hegyi háborura való felszerelésnél mindenekelőtt az illető hadszinhelyen meglévő utak foka vétetik tekintetbe. Oly vidékeken, a melyek közlekedési eszközökben szegények, a csapatok, tartalékjn~éze~ek és seregtestek szükségletének továbbszálhtásara csakis málhás állatok rendeltetnek ki szabványos lze.ljyi fölszetelés [normale Gebirgsausriistung]); ha ellenben oly közlekedési vonalak is előfordulnának, melyek kocsival is járbatók, akkor a h~dsereg szükségletei részint fuvarokon, részlllt 4H Yonat lartalék inlézclpk. Altalában. Utasítás. Tábori cs endőrség.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

Be"'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék.

Be'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék. Be"'vezetés. A lovas csendőr kiképzésére gyalog és lóháton, -- loyar (lában való oktatásra - és apótlovak idomitására vonatkozólag a m. kir. honvédlovassági gyakorlati szabályzat I-s6 része, a lovak gondozása,

Részletesebben

Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának II. részéből.

Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának II. részéből. 83 Pontosság. III. FEJEZET. Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának II. részéből. Előzetes észrevételek. Az «oszlop» kifejezés alatt mindazon csapatok és vonatok értendők, a melyek egységes

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCffiA FEGYVERES EREJÉNEK SZERVEZETE.

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCffiA FEGYVERES EREJÉNEK SZERVEZETE. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCffiA FEGYVERES EREJÉNEK SZERVEZETE 217 1 A védkötelezettség fogalma Meddig tart a szolgálati kötelezett ség? /Népfelkelés A hadseregbe vagy a honvédséghez való belépés feltételei

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Oktatás. kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek kell lennie.

Oktatás. kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek kell lennie. A szijszel'számot ezen szappannal következőkép kell tisztitani. A bőr előbb szappanos vízzel jól lemosatik és. árnyékos helyen kiszárittatik; ezután a folyós állapotban levő nyel'egszappannal egyenlően

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya 1870. évi XXVII. törvénycikk a valkány-perjámosi másodrendü gőzmozdony vasut kiépitése tárgyában 1. A szabadalmazott államvaspálya-társaság déli vonalából Oroszlámos és Mokrin állomások közt Valkány község

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

1949. évi III. Genfi Egyezmény

1949. évi III. Genfi Egyezmény 1949. évi III. Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY 1 Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 2.94.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 AZ 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (a szakmairány megjelölésével) HATÁRRENDÉSZETI RENDŐR szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titk o s! Szám: 10-24 4/1962. 10 004. számú BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS HK: 10/1976.min. pcs. Budapest, 1962. m árcius 19. A szolgálati lakástelefonok

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA.

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK EMLÉKÉRE, PÉCSETT, 1922, ÉVI SZEPTEMBER HŐ 3-ÁN, AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. NYOMATOTT TÁ.IZS JÓZSEF

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a évi elõ fi ze té si árainkra

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a évi elõ fi ze té si árainkra CXXXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. ja nu ár 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén 1914 júliusában a már közel fél évszázada létező Osztrák Magyar Monarchia kiterjedése (területe 676.443 négyzetkilométer), lélekszáma

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

G Y E R G Y Ó I S Z E M L E (1. szám)

G Y E R G Y Ó I S Z E M L E (1. szám) G Y E R G Y Ó I S Z E M L E (1. szám) Nagy József Gyergyóiak az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében a világháború előestéjén Száz éve zajlott az első világháború, vagy ahogyan a kortársak is nevezték,

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám Padányi József 1 MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 A műszaki csapatok fejlődésének történetében az első világháború fordulópont volt. Nagyot változott a szervezet, a feladat

Részletesebben

MHKHSZ 1848/49. Szabadságharc Gyalogsági és Tüzér Alaki Minősítő Vizsga. Kiképzési segédlet

MHKHSZ 1848/49. Szabadságharc Gyalogsági és Tüzér Alaki Minősítő Vizsga. Kiképzési segédlet Z 1848/49. zabadságharc Gyalogsági és Tüzér laki inősítő izsga iképzési segédlet észítette: erlinger Gábor hő. hadnagy, ója Lajos hő. őrmester Ábrák: Ujhelyi éter hő. huszár őrmester endezvény leírása:

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal CXXXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. feb ru ár 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 1/2007. (I. 10.) HM ren de let 2/2007. (I. 18.) HM ren de let

Részletesebben

Ĺ ó Ĺ đ É ľ ľ ü ľ ľ ó ľ ź ľ ó Ü ö ö ü ľ ö ľ ľ Ĺ ó ü ľ ö ú ľ ä ę ó ö ö ó ö ű ľ óľ ö ú Ú ó ö ű ó ľ ó ö ä ó ę ľü ü ö ę ó ó ľ ó ü ą ę ü ó ó ź ó ö ó ű ľ ľ ŕ ö ö ľ ü ű ú öľ ľ ü ó ó ö ö ľ ó ö ęí ö ü ö ú ľ ľ ó

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

1906. évi Genfi Egyezmény

1906. évi Genfi Egyezmény 1906. évi Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu EGYEZMÉNY A HADRAKELT SEREGEK SEBESÜLTJEI ÉS BETEGEI SORSÁNAK JAVÍTÁSA VÉGETT 1 I. fejezet Sebesültek és betegek 1. cikk A katonákat és hivatásuknál

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben