A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai."

Átírás

1 A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes honlap üzemeltetése; telefonhálózattal kapcsolatos üzemeltetési feladatok (külső szakértővel) történő ellátása; - A Társaság számítógépes rendszereinek (szoftver és hardver) kialakítása, üzemeltetése, bővítése és folyamatos karbantartása, bizonyos részrendszerek tekintetében (TIR, Babylon, Jurta, Monolit, Jusztícia, Armada, stb.) külső programozók igénybevételével; - A rendszerek közötti átjárhatóság igény és lehetőség szerinti biztosítása. Eseti és rendszeres adatszolgáltatások készítése. Informatikai szaktanácsadás igény szerint. A számítógépes- pénzügyi kapcsolatú nagy rendszerek (számlázási, közös költség utalási, apport- közös költség utalási és ezek kapcsolódó részeinek) zavartalan, határidő üzemeltetésének felügyelete; - A nyilvántartási rendszerek feltöltése, fejlesztése, felügyelete. Adatmentések (rendszeres) megoldása vírusellenőrzés; - PDA eszközök szoftverfrissítése, karbantartása, szervízelése; - Szoftverfejlesztések tesztelése. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai - A Vezető Jogász az alábbi feladatait a Jogi Irodával együttműködve látja el: - szervezi és irányítja jogi szakmai szempontból a megbízott jogi képviselők munkáját; - a parkolási feladatokkal kapcsolatos jogi szakmai terület megszervezése, jogi irányítása és a követeléskezelés jogi ellátása teljes körűen (fizetési meghagyásoknál, perekben, valamint a végrehajtási eljárásban képviselet); - A vezérigazgató, az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság megbízása alapján az Igazgatósági és FEB ülésekre jogi szakmai beszámolók, előterjesztések készítése; - a Társaság peres ügyeinek képviselete, intézése a vagyonkezelési szerződéssel érintett területeken. Bérleti díj hátralék behajtására és kiürítésre irányuló peres és nem peres eljárások, fizetési felszólítás, bérleti jogviszony felmondása, felmondás utáni egyeztető tárgyalások lefolytatása, megállapodás elkészítésében való közreműködés, (részletfizetés, fizetési halasztás, stb.), végrehajtási eljárás kezdeményezése. Társasházakkal kapcsolatos peres eljárások, (pl. közös ktg. tartozás, közgyűlési határozat megtámadása, stb.). Fűtési díj hátralék behajtásával kapcsolatos perek, egyéb peres eljárások: (kártérítési perek, tulajdonjog megállapítási perek, munkaügyi perek, bérleti díj megállapítási perek, szerződés érvénytelensége iránti perek, stb.); - a Zrt. peres ügyeinek képviselete, intézése, a vállalkozókkal végeztetett hibaelhárítási, karbantartási, felújítási munkák esetében szavatossági, ill. a külső kivitelezőkkel felmerülő vitás ügyek peren kívüli vagy peres úton történő intézése; - a Zrt. feladatkörébe tartozó ingatlan-adásvételi szerződések teljes körű jogi ügyintézése, (közreműködés az okiratszerkesztésben, ellenjegyzés, földhivatali eljárásban történő közreműködés és képviselet); - társasházi alapító okiratok készítésében, módosításában való közreműködés; - A Cégvezető eseti megbízása alapján a fentieken kívül egyéb jogi képviselet ellátása, ill. jogi szakmai előterjesztés elkészítése. - Jogi Iroda - Az Irodavezető feladatai - a Zrt. szervezeti egységei részére jogi szaktanácsadás nyújtása, jogi állásfoglalások elkészítése; - a Zrt. által kötendő szerződések kivéve az Önkormányzat képviseletében kötendő ingatlan-adásvételi szerződések felülvizsgálata, szakmai véleményezése, ill. szükség szerint elkészítése; - az igazgatósági és FEB ülésekre jogi szakmai előterjesztések, beszámolók készítése; - a Zrt. mérlegbeszámolójához szükséges jogi teljességi nyilatkozat elkészítése; - a Zrt., mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak teljes körű és általános koordinációja; - a Zrt. Szabályzatainak elkészítésében való közreműködés; - munkajogi tanácsadás; - a Zrt. társasági jogi eljárásaiban (különösen alapító okirat módosításában, esetleges átalakulásban) való közreműködés;

2 - a parkolással kapcsolatos jogi területen munkaviszonyban dolgozók munkájának ellenőrzése és jogi szakmai támogatása; - az Iroda tevékenységét a Cégvezető felügyeletével és irányításával látja el, azzal, hogy a jogi tevékenység kettős irányítás alatt áll. A jogi szakmai munkát a fentiekben körülhatárolt feladatmegosztás alapján a Vezető jogász az Irodavezetővel együtt irányítja; - ellátja az adminisztrációs, ügyviteli és kapcsolattartási feladatok. - Az Iroda feladatai - a szervezeti egység feladata a Terézvárosi Önkormányzat megbízása alapján, valamint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. saját tevékenységi körében végzett munkájával kapcsolatos jogi képviselet és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, ügyintézési és adminisztrációs feladatok ellátása; - a Pénzügyi és Számviteli Osztály által nyilvántartott hátralékos lakásbérlők és helyiségbérlők bérleti díj hátralékának behajtása tárgyában a peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárások megindításához szükséges, valamint az eljárásokban benyújtandó iratok előkészítése, rendszerezése a Behajtási Szabályzatban meghatározott paraméterek szerint; - peres képviseletet ellátó ügyvédekkel való rendszeres kapcsolattartás, koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása, helyszíni szemlék kérése, lakcímnyilvántartó megkeresése; - a végrehajtókkal való kapcsolattartás végrehajtást kérői minőségben; - az ügyvédek által megtett intézkedésekről a Pénzügyi és Számviteli Osztály és az Ingatlankezelési és Létesítményüzemeltetési Osztály tájékoztatása; - részletfizetési megállapodások előkészítése. Kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal, a Hálózat Alapítvánnyal; - az Igazgatási, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozó licites pályázatok lebonyolításában és a benyújtásra kerülő ajánlatok érvényességi feltételrendszerének vizsgálatában való közreműködés, az érdeklődők által feltett jogi kérdésekben szükséges felvilágosítások megadása, az árverés levezetésében történő részvétel, ügyfél átvilágítás és azonosítás; - a Parkolási Üzemeltetési Osztály által átadott adatok alapján díj- és pótdíjköveteléssel kapcsolatos fizetési meghagyásos, peres, nemperes és végrehajtási eljárás megindítása, az eljárásokban benyújtandó iratok előkészítése, feladása, valamint az ügyek nyilvántartása; - egyéb jogi feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése; - TAKARNET rendszerhez tartozó előírás szerinti nyilvántartás vezetése; - a Pénzügyi és Számviteli Osztály által értesítése alapján a felszámolás, végelszámolás alatt lévő aktív és inaktív bérlők esetében a hitelezői igények bejelentése, nyilvántartásba-vételi díj megfizetése iránti intézkedés, felszámolóval történő kapcsolattartás, levelezés; - az Áht-ben szabályozottak szerint a díjhátralékok leírási javaslatának előkészítése a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal közösen az Igazgatóság és az Önkormányzat felé ezen leírási javaslatok összesítése és az előterjesztés előkészítésében való részvétel; - ügyfelekkel való kapcsolattartás. - Igazgatási, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály - Feladatai igazgatási területen - az igazgatósági, felügyelő bizottsági ülések előkészítése, anyagok előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, nyilvántartások (igazgatósági és felügyelő bizottsági határozatok, valamint a határozatok könyvének) a vezetése; - a Társaság szabályzatainak és utasításainak nyilvántartása, szétosztása, és a tartalékpéldányok tárolása; - képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek beszerzése, nyilvántartása, szétosztása és tárolása. A cég számára végrehajtandó feladatot jelentő határozatok végrehajtási határidejének ellenőrzése, a határozatok végrehajtásáról, ill. állásáról a szükséges tájékoztatások elkészítése; - a központi iktatás és ügyiratkezelés ellátása, postázási, szállítási és egyes beszerzési feladatok lebonyolítása; - a cég munkája során használható és használandó bélyegzők kiadása, a vonatkozó nyilvántartás vezetése; - határidős ügyiratok végrehajtásának ellenőrzése; - képviseleti, aláírási jogosultság nyilvántartásának rendezett vezetése; - selejtezési javaslatok készítése, szakvéleményezés. - Feladatai közbeszerzési területen - közbeszerzési terv elkészítése; - közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása a társosztályokkal való együttműködésben, így különösen - hirdetmények előkészítése, megjelentetése;

3 - leadások, bontások bonyolítása; - értékelések bonyolítása, jegyzőkönyvek készítése; - közbeszerzéssel kapcsolatos nyilvántartások, kimutatások készítése, levelezés bonyolítása; - jogszabályok, határidők, belső szabályzatok, utasítások betartatása; - közbeszerzéssel kapcsolatos törvények, módosítások folyamatos figyelése, nyilvántartása, továbbképzéseken való részvétel. - Feladatai vagyongazdálkodási területen - szervezi az ingatlanértékesítési tevékenységet, egyedi - önkormányzati vagy idegen - megbízások alapján; - ingatlanforgalmi értékbecslések megrendelése; - vételi-bérleti-használati igények befogadása és továbbítása döntéshozatal céljából az Önkormányzat felé; - hasznosítási javaslatok továbbítása döntéshozatal céljából az Önkormányzat felé. - az elidegenítési döntések előkészítése és a végrehajtás lebonyolítása (bérlői vagy licites); - az értékesítéssel kapcsolatos adatszolgáltatás irányítása; - adásvételi szerződéstervezetek összeállítása és ellenjegyzésre való átadása; - elidegenítés pályázat útján történő lebonyolítása tulajdonosi Önkormányzat döntése szerint; - lakások elidegenítésének lebonyolítása tulajdonosi Önkormányzat döntésének megfelelően; - saját tulajdonú és hasznosítási joggal tőketartalék helyiségek hasznosítása. - koordinálja a helyiséggazdálkodási és lakásgazdálkodási (képviselő testületi, bizottsági, polgármesteri) döntések előkészítését. - Feladatai a Térfigyelő Rendszer Üzemeltetési területen - a térfigyelő rendszer megbízható, folyamatos üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése; - a rendszer karbantartása; - a kábel, és egyéb jeltovábbító rendszer biztosítása; - a kamerák és jelzőtáblák ellenőrzése, azok javíttatása, tisztíttatása; - a kamerák által közvetített jelzések hasznosíthatóságának megteremtése az Önkormányzat számára; - a rendszer fejlesztéséhez szükséges műszaki, gazdasági, jogi tevékenység ellátása; - a rendszerhez kapcsolódó szerződések szükség szerinti módosítása. - Pénzügyi és Számviteli Osztály - a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén való betartása; - a társaság könyvvitele; - az éves üzleti tervre, gazdasági (gazdálkodási) és pénzügyi tervek elkészítése vonatkozó javaslatok elkészítése; - a társaság belső pénzügyi rendjének kialakítása, a szabályszerű pénzkezelés megszervezése; - a bizonylati és számlarend, valamint a számlatükör kialakítása; - a leltározási kötelezettség teljesítése; - a kettős könyvvitelt vezető társaság leltáron alapuló mérlegének, kiegészítő mellékletének, a beszámolónak és az üzleti jelentésnek és az adóbevallások elkészítése, a mérlegadatok szabályszerűségének, valódiságának biztosítása, leltárral történő alátámasztása; - a létszám- és bérgazdálkodás, a dolgozói érdekeltségi rendszer javaslatának kialakítása a humánpolitikai feladatok koordinálása, munkaügyi tevékenység irányítása és a Munkaügyi Szabályzat döntésre előkészítése; - az Igazgatóság által a felügyelő bizottság részére készítendő gazdasági (pénzügyi) jelentések tervezetének elkészítése; - döntéseket megalapozó és ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, - az előírt és szükséges statisztikai jelentések elkészítése; - a hitelügyek előkészítése, illetve lebonyolítása; - kontírozási feladatok elvégzése, a kontírozott adatok főkönyvi könyvelésben történő rögzítése (külön a Zrt. saját, ill. az ún. önkormányzati alrendszerben, a bevételeket a Pénzügyi Osztály feladása alapján a Jurta rendszerből); - a tárgyi eszköz kartonok értékadatainak folyamatos vezetése, amortizációszámítás; - az analitikus számlák szintetikus számlákkal való egyezőségének biztosítása az analitikus nyilvántartások vezetése; - a pénztár záró-egyenleg helyességének egyeztetése, ellenőrzése; - a bankszámlák záró-egyenlegeinek egyeztetése, ellenőrzése, a bank értesítése alapján a pénzügyi teljesítésekről az idősoros és szállítónkénti analitikus nyilvántartás vezetése;

4 - a társaság banki forgalmának bonyolítása, az átvezetési, átutalási megbízások teljesítése, a társaság pénzügyi követeléseinek és tartozásainak rendezése, a bank terhelési értesítésének ellenőrzése, egyeztetetése; - szabályzatok elkészítésében és aktualizálásában való közreműködés; - az adók és egyéb azzal kapcsolatos kötelezettségek egyeztetése, teljesítése; - a költségvetéssel és adóhatósággal, társadalombiztosítással, családvédelmi és szociális központtal kapcsolatos elszámolások, illetve ezek pénzügyi bonyolítása; - személyi használatra kiadott eszközök nyilvántartása, főkönyvi feladások készítése, rögzítése; - önkormányzati bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásainak vezetése; - havi önkormányzati ÁFA-analitikák és átszámlázások elkészítése; - a Gt. alapján az előírt -az Igazgatóság által az FB részére készítendő- negyedéves értékelő, elemző anyagok elkészítése, negyedéves és éves elszámolások elkészítése az Önkormányzat részére; - selejtezés előkészítése, lebonyolítása; - a beérkezett számlák szakmai igazolásra, ellenőrzésre való továbbítása az illetékes egységekhez, a visszaérkezett ellenőrzött számlák alaki, formai, számszaki ellenőrzése; - jogi eljárások kezdeményezése, statisztikai adatszolgáltatás; - esetlegesen a késedelmes számla kiegyenlítésből eredő kamat és egyéb viták pénzügyi rendezése; - vevőszámlák kiállítása, kiküldése, kiegyenlítések nyilvántartása; - a Vagyonkezelési megbízási szerződéshez kapcsolódó számlázáshoz szükséges adatok nyilvántartása, egyeztetése a Kezelési Osztály állományával, csoportos előírásképzés és számlakiállítás havi rendszerességgel az érvényes díjtételek alapján; - megrendelés és szerződés állomány nyilvántartása, likviditási tervek készítése; - az önkormányzati költségvetéshez tervezési adatok, információk szolgáltatása; - munkabérek és ellátmányok felvétele, kifizetése és elszámolása; - a beszedett összeg nyilvántartása és a pénzügyi elszámolás elkészítése, BHT (beszedés, hátralék, túlfizetés), havi támogatások, kompenzációk; - a hátralékos lakásbérlők és lakáshasználók adatainak és a tartozások összegének nyilvántartása, rendszeres adatszolgáltatás; - a 30 napon túli kintlévőségekre késedelmi kamat felszámítása és beszedése; - bérleti díjakkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, engedélyezési javaslat elkészítése; - részletfizetési megállapodások megkötése, (a Jogi Irodával egyeztetve) nyilvántartása, teljesítés figyelése; - ügyfélfogadás, igazolások kiadása, nyilvántartása, befizetések egyeztetése, pénztárbizonylatok rögzítése; - Cégközlöny figyelése, az üzleti partnereket érintő hirdetmények Jogi Iroda részére történő átadása, bírósági ítéletek pénzügyi részének értelmezése, végrehajtása, inkasszók benyújtása; - évente egyenlegközlő kimutatások és fizetési felszólítások kiküldése; - behajthatatlan követelések bizonylati alátámasztása, közreműködés a leírási javaslat elkészítésében; - humánpolitikai, személyügyi, képzési-továbbképzési, foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátása, oktatás, továbbképzés tervezésére javaslattétel; - kilépő dolgozók elszámolása, a kilépő dolgozók tartozásainak nyilvántartása; - SZJA levonásával, nyilvántartásával, feladásával kapcsolatos évközi munkák éves adóbevallások, elszámolások készítése, elszámolása; - a dolgozók éves szabadságának megállapítása és kiközlése, szükséges igazolások kiadása; - béremelések kiközlése, munkakör változások átvezetése, statisztikai jelentések készítése. - Ingatlankezelési és Létesítményüzemeltetési Osztály - a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén való betartatása; - Idegen kezelésű minoros és majoros társasházakban az Önkormányzati tulajdon képviselete (érdekérvényesítés, döntéshozókhoz információadás, működtetési kontroll, közgyűléseken való részvétel, jelentések készítése, stb.), az Önkormányzatot terhelő közös költségek, felújítási alapok, egyéb társasházi befizetési kötelezettségek teljesítése. A társasházi közgyűléseken a tulajdonos nevében történő vállalások, értékelések. A közös képviselők munkájának közvetett, szúrópróbaszerű kontrollálása. A közgyűlési jegyzőkönyvekben foglaltak teljesítésének ellenőrzése; - az idegen kezelésű társasházak közös képviselőivel kapcsolattartást, tevékenységük kontrollja; - ingatlankezelési tevékenységgel, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések műszaki előkészítése és a döntést igénylő végrehajtásban való közreműködés (pl.: bérleti díjemelés és egyéb változások); - az Önkormányzat felé történő épületgazdálkodási tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás biztosítása; - az ingatlanok műszaki állapotának helyszíni felmérése és a vagyonkataszterhez szükséges adatok aktualizálása, kataszteri adatok nyilvántartásának vezetése; - üres helyiségek állapot megőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, rendszeres ellenőrzése

5 - bérleményellenőrzési tevékenység ellátása; - tulajdonosi hozzájárulások műszaki előkészítése; - 100%-os Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési-és üzemeltetési feladatainak ellátása; - az Önkormányzat tulajdonosi döntése szerint a lakások bérbe-vagy használatba adása (bérleti-vagy használati szerződések megkötése, birtokbaadás-birtokbavétel, szerződések felmondásának kezdeményezése a Jogi Iroda felé, jogellenes magatartás tapasztalásakor, stb.); - lakásállomány időszakos adategyeztetése a tulajdonos Önkormányzat illetékes osztályával; - a szakmai területtel kapcsolatos ügyfélfogadás biztosítása; - helyiségek birtokba adás-vétele; - bérleményellenőrzések lebonyolítása ütemterv alapján, lakás és helyiség gazdálkodáshoz, kezeléséhez szükséges helyszíni szemlék megtartása; - bérleményellenőrzések lebonyolítása rendkívüli igény felmerülése esetében; - bérleményellenőrzések dokumentálása, archiválása és nyilvántartás vezetése, aktualizálása; - bérleményellenőrzéskor tapasztalt rendellenesség esetében további intézkedés kérése a társrészlegektől; - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki állapotának hasznosítással összefüggő helyszíni felmérése; - bérlemény-nyilvántartás vezetése, bérlőkkel kapcsolatos adatszolgáltatás végzése, ügyfélkapcsolat biztosítása; - díjszámlázáshoz, elidegenítéshez szükséges adatok biztosítása, indokoltság esetén a bérleti jogviszony felmondásának kezdeményezése; - tevékenységi körén belül munkakapcsolat és együttműködés fenntartása a PMH illetékes egységeivel; - a közgyűlési jegyzőkönyvekben foglaltak teljesítésének szúrópróbaszerű ellenőrzése; - az Önkormányzat képviseletében eljárva tulajdonosi ill. résztulajdonosi hozzájárulási ügyek intézése; - a Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok üzemeltetési és hasznosítási feladatainak ellátása, helyiségpályáztatás bonyolítása, bérleti/használati szerződések megkötése, aktualizálása tulajdonosi döntés alapján, továbbá a Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül elvégzendő karbantartási, hibaelhárítási, és gázszerelési munkálatainak elvégzése; - a tulajdonos Önkormányzat egyedi megbízása alapján egyéb más létesítmények üzemeltetési feladatainak ellátása; - együttműködés a társosztályokkal a számlázási, adatszolgáltatási, hátralékos stb. ügyekből fakadó feladatok ellátásában; - közös képviselői és társasházkezelői feladatok teljes körű ellátása a társasházi törvényben előírtak szigorú megtartásával, ezen belül a jogi, műszaki és gazdasági feladatok ellátása a szakági, jogi szabályozások szerint; - a közös képviselt és kezelt társasházakkal a jogviszonyt a társasházi közgyűlés megbízó határozata hozza létre; - a közös képviselői és társasház kezelési munkák részletezése külön szabályzatban kerül rögzítésre. - Műszaki, Beruházási és Vállalkozási Osztály - az önkormányzati intézmények szakszerű karbantartásáról, szinten tartó beruházásáról, felújításáról történő javaslattétel a költségkeretek betartása mellett; - az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása a költségkeret betartása mellett; - költségkereten felüli - külön Önkormányzati megbízás alapján végeztetett munkák költségbecslése, szükség esetén pályáztatása, kivitelezés megszervezése, műszaki ellenőrzése; - közreműködik az önkormányzati, illetve egyéb vagyonnal kapcsolatos vállalkozási tevékenység szervezésében és lebonyolításában egyedi megbízások alapján; - a hatósági határozatos karbantartási és hibaelhárítási munkák bonyolítása; - hibabejelentések jogosságának elbírálása, a szükséges intézkedések megtétele; - méltányossági kérelmek minősítése, javaslattétel; - üres helyiségek újrahasznosításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a kezelési osztály javaslata alapján; - apport- és tőketartalék helyiségek hasznosításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a kezelési osztály javaslata alapján; - fentiekkel kapcsolatos meglévő műszaki nyilvántartás aktualizálása; - TVVNZRT tulajdonában lévő létesítmények karbantartási és szinten tartó beruházási munkáinak bonyolítása - szükség szerint közreműködés a más szervezeti egységeknél felmerülő, műszaki ügyeket érintő tevékenységek ellátásában;

6 - éves karbantartási terv készítése az intézményi karbantartáshoz; - éves költségbecslés készítése a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartásához; - közbeszerzési kiírásokhoz pályázati anyag műszaki tartalmának, költségvetésének és egyéb feltételrendszerének összeállítása; - részvétel a pályázatok lebonyolításában és elbírálásában, beérkezett árajánlatok véleményezése, vizsgálata; - építési munkákhoz kapcsolódó tervek és engedélyek beszerzése; - közbeszerzésen kívüli munkák árajánlatainak bekérése, átvizsgálása, véleményezése; - szerződések előkészítése, aláírattatása, ellenjegyeztetése, iktattatása; - a szinten tartó beruházási, felújítási, karbantartási, hibaelhárítási és egyéb megbízás alapján végeztetett munkák műszaki ellenőrzése (munkaterület átadása, építési ill. felmérési naplók ellenőrzése, észrevételek rögzítése, felmérési napló ellenőrzése, dokumentumok ellenőrzése, műszaki átvétel); - külső kivitelezők számláinak ellenőrzése, kollaudálása; - közüzemi szerződések megkötésének előkészítésében való közreműködés; - közüzemi normák kidolgozása, közüzemi számlák épületenkénti szétbontása; - éves vagy többletszámlázások megállapítása, többletfogyasztások okainak kivizsgálása; - fogyasztásmérők ellenőrzése, átírások feladatkörének ellátása; - központi fűtés elszámolás ügyintézése; - az Üzemház működtetése; - őrzési és a takarítási, szemétszállítási feladatok minőségének ellenőrzése; - a gépészeti rendszerek folyamatos működtetése, a hibák elhárítása, ill. javíttatása; - a szociális blokkok üzemképességének biztosítása, karbantartásának megszervezése; - a tűzvédelmet, a biztonságtechnikai felügyelet megszervezése. - Parkolás Üzemeltetési Osztály - a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületen történő betartása; - a Parkolás Üzemeltetési Osztály tevékenységének megszervezése és ellenőrzése a jogszabályok, határidők, belső szabályzatok előírásainak maradéktalan érvényre juttatása érdekében; - közreműködés, adatszolgáltatás a parkolási közfeladattal összefüggő tulajdonosi döntések előkészítése körében; - közreműködés, adatszolgáltatás, előterjesztés készítés a parkolás-üzemeltetési feladat ellátásával összefüggő menedzsment-döntések előkészítése körében; - együttműködés és kapcsolattartás a parkolási szakmai szervezetekkel, szakmai tömörülésekkel (HUNGAROPARK, Parkolókat Üzemeltetők Egyesülete), valamint a fővárosi önkormányzatok parkolásüzemeltető szervezeteivel; - ügyfélfogadás biztosítása az ellenőrök által kihelyezett pótdíj értesítőkkel összefüggő panaszok fogadása, kezelése és feldolgozása, valamint a díjak és pótdíjak telepi pénztáron keresztül történő megfizetésének biztosítása érdekében; - pótdíj értesítőkkel összefüggő ügyfélpanaszok azonnali, vagy legkésőbb 30 napon belüli kivizsgálása és a döntések közlése; - a meg nem fizetett díjak és pótdíjak vonatkozásában fizetési felszólítások küldése a törvény által előírt 60 napos elévülési határidőn belül; - a felszólításokra érkező első panaszok kezelése; - a visszaérkező postai küldemények feldolgozása, friss ügyféladatok felkutatása, felszólítások újraküldése; - a felszólításra meg nem fizetett díj- és pótdíjkövetelés ügyek átadása a Jogi Iroda részére; - telepi pénztár működtetése díjak és pótdíjak helyszínen történő megfizetésének biztosítása érdekében; - parkolójegy-kiadó automaták napi karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása; - parkolójegy-kiadó automaták szükség szerint történő pénzkazetta cseréje, valamint a megtelt pénzkazetták bankba szállítása és a folyamat adminisztrálása; - a karbantartáshoz szükséges eszközök javítása, pótlása, illetőleg az automaták fennakadás-mentes működéséhez szükséges alkatrészek és anyagok folyamatos beszerzése és készletezése; - automata alkatrészek javítása; - a közterület-felügyeleti szerv kerékbilincselési intézkedéseinek napi 24 órában történő támogatása az érintett gépjárművek fizikai rögzítésével, illetőleg a rögzítés megszüntetésével; - az érintett járművek rögzítése költségeinek beszedése, kezelése és befizetése a telepi pénztárba; - az alkalmazott kerékbilincsek karbantartása és szükség szerinti pótlása; - a kerékbilincselési feladat ellátása során keletkezett rongálási vagy lopásból eredő károk érvényesítése érdekében együttműködés a nyomozó hatóságokkal; - a várakozási területen a díjfizetés, illetőleg a díjfizetés nélküli várakozások jogcímének ellenőrzése;

7 - a díjfizetés, vagy egyéb jogcím nélkül várakozó gépjárművek vonatkozásában a pótdíj kiszabásáról szóló értesítések kiállítása és elhelyezése az érintett gépjárműveken; - a díjfizetés, vagy egyéb jogcím nélkül várakozó külföldi rendszámú gépjárművek vonatkozásában a közterület-felügyeleti szerv megkeresése kerékbilincselési intézkedés alkalmazására. - Projektszervezet - A Cégvezető utasítására több osztály vagy szervezeti egység közös tevékenységével megoldandó feladatok ellátására projektszervezet hozható létre. A Cégvezető projektvezetőt nevez ki, aki szervezeti egység vezetőjét felkéri a projektben közreműködő munkatárs kijelölésére. A projektben végzett tevékenység keretében a közreműködő csak a projektvezetőnek van alárendelve. A projektvezető a Cégvezetőnek számol be a feladatok végrehajtásáról illetve annak eredményéről.

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Balettművészek feladata:... 20 VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20

Balettművészek feladata:... 20 VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20 Tartalomjegyzék A Magyar Állami MÁO szervezeti egységeinek feladatai... 3 I. A főigazgató alá tartozó szervezetek feladata... 3 Főigazgatói Titkárság feladata:... 3 A belső ellenőrzés a 50. -ban felsorolt

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben