A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai."

Átírás

1 A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes honlap üzemeltetése; telefonhálózattal kapcsolatos üzemeltetési feladatok (külső szakértővel) történő ellátása; - A Társaság számítógépes rendszereinek (szoftver és hardver) kialakítása, üzemeltetése, bővítése és folyamatos karbantartása, bizonyos részrendszerek tekintetében (TIR, Babylon, Jurta, Monolit, Jusztícia, Armada, stb.) külső programozók igénybevételével; - A rendszerek közötti átjárhatóság igény és lehetőség szerinti biztosítása. Eseti és rendszeres adatszolgáltatások készítése. Informatikai szaktanácsadás igény szerint. A számítógépes- pénzügyi kapcsolatú nagy rendszerek (számlázási, közös költség utalási, apport- közös költség utalási és ezek kapcsolódó részeinek) zavartalan, határidő üzemeltetésének felügyelete; - A nyilvántartási rendszerek feltöltése, fejlesztése, felügyelete. Adatmentések (rendszeres) megoldása vírusellenőrzés; - PDA eszközök szoftverfrissítése, karbantartása, szervízelése; - Szoftverfejlesztések tesztelése. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai - A Vezető Jogász az alábbi feladatait a Jogi Irodával együttműködve látja el: - szervezi és irányítja jogi szakmai szempontból a megbízott jogi képviselők munkáját; - a parkolási feladatokkal kapcsolatos jogi szakmai terület megszervezése, jogi irányítása és a követeléskezelés jogi ellátása teljes körűen (fizetési meghagyásoknál, perekben, valamint a végrehajtási eljárásban képviselet); - A vezérigazgató, az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság megbízása alapján az Igazgatósági és FEB ülésekre jogi szakmai beszámolók, előterjesztések készítése; - a Társaság peres ügyeinek képviselete, intézése a vagyonkezelési szerződéssel érintett területeken. Bérleti díj hátralék behajtására és kiürítésre irányuló peres és nem peres eljárások, fizetési felszólítás, bérleti jogviszony felmondása, felmondás utáni egyeztető tárgyalások lefolytatása, megállapodás elkészítésében való közreműködés, (részletfizetés, fizetési halasztás, stb.), végrehajtási eljárás kezdeményezése. Társasházakkal kapcsolatos peres eljárások, (pl. közös ktg. tartozás, közgyűlési határozat megtámadása, stb.). Fűtési díj hátralék behajtásával kapcsolatos perek, egyéb peres eljárások: (kártérítési perek, tulajdonjog megállapítási perek, munkaügyi perek, bérleti díj megállapítási perek, szerződés érvénytelensége iránti perek, stb.); - a Zrt. peres ügyeinek képviselete, intézése, a vállalkozókkal végeztetett hibaelhárítási, karbantartási, felújítási munkák esetében szavatossági, ill. a külső kivitelezőkkel felmerülő vitás ügyek peren kívüli vagy peres úton történő intézése; - a Zrt. feladatkörébe tartozó ingatlan-adásvételi szerződések teljes körű jogi ügyintézése, (közreműködés az okiratszerkesztésben, ellenjegyzés, földhivatali eljárásban történő közreműködés és képviselet); - társasházi alapító okiratok készítésében, módosításában való közreműködés; - A Cégvezető eseti megbízása alapján a fentieken kívül egyéb jogi képviselet ellátása, ill. jogi szakmai előterjesztés elkészítése. - Jogi Iroda - Az Irodavezető feladatai - a Zrt. szervezeti egységei részére jogi szaktanácsadás nyújtása, jogi állásfoglalások elkészítése; - a Zrt. által kötendő szerződések kivéve az Önkormányzat képviseletében kötendő ingatlan-adásvételi szerződések felülvizsgálata, szakmai véleményezése, ill. szükség szerint elkészítése; - az igazgatósági és FEB ülésekre jogi szakmai előterjesztések, beszámolók készítése; - a Zrt. mérlegbeszámolójához szükséges jogi teljességi nyilatkozat elkészítése; - a Zrt., mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak teljes körű és általános koordinációja; - a Zrt. Szabályzatainak elkészítésében való közreműködés; - munkajogi tanácsadás; - a Zrt. társasági jogi eljárásaiban (különösen alapító okirat módosításában, esetleges átalakulásban) való közreműködés;

2 - a parkolással kapcsolatos jogi területen munkaviszonyban dolgozók munkájának ellenőrzése és jogi szakmai támogatása; - az Iroda tevékenységét a Cégvezető felügyeletével és irányításával látja el, azzal, hogy a jogi tevékenység kettős irányítás alatt áll. A jogi szakmai munkát a fentiekben körülhatárolt feladatmegosztás alapján a Vezető jogász az Irodavezetővel együtt irányítja; - ellátja az adminisztrációs, ügyviteli és kapcsolattartási feladatok. - Az Iroda feladatai - a szervezeti egység feladata a Terézvárosi Önkormányzat megbízása alapján, valamint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. saját tevékenységi körében végzett munkájával kapcsolatos jogi képviselet és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, ügyintézési és adminisztrációs feladatok ellátása; - a Pénzügyi és Számviteli Osztály által nyilvántartott hátralékos lakásbérlők és helyiségbérlők bérleti díj hátralékának behajtása tárgyában a peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárások megindításához szükséges, valamint az eljárásokban benyújtandó iratok előkészítése, rendszerezése a Behajtási Szabályzatban meghatározott paraméterek szerint; - peres képviseletet ellátó ügyvédekkel való rendszeres kapcsolattartás, koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása, helyszíni szemlék kérése, lakcímnyilvántartó megkeresése; - a végrehajtókkal való kapcsolattartás végrehajtást kérői minőségben; - az ügyvédek által megtett intézkedésekről a Pénzügyi és Számviteli Osztály és az Ingatlankezelési és Létesítményüzemeltetési Osztály tájékoztatása; - részletfizetési megállapodások előkészítése. Kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal, a Hálózat Alapítvánnyal; - az Igazgatási, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozó licites pályázatok lebonyolításában és a benyújtásra kerülő ajánlatok érvényességi feltételrendszerének vizsgálatában való közreműködés, az érdeklődők által feltett jogi kérdésekben szükséges felvilágosítások megadása, az árverés levezetésében történő részvétel, ügyfél átvilágítás és azonosítás; - a Parkolási Üzemeltetési Osztály által átadott adatok alapján díj- és pótdíjköveteléssel kapcsolatos fizetési meghagyásos, peres, nemperes és végrehajtási eljárás megindítása, az eljárásokban benyújtandó iratok előkészítése, feladása, valamint az ügyek nyilvántartása; - egyéb jogi feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése; - TAKARNET rendszerhez tartozó előírás szerinti nyilvántartás vezetése; - a Pénzügyi és Számviteli Osztály által értesítése alapján a felszámolás, végelszámolás alatt lévő aktív és inaktív bérlők esetében a hitelezői igények bejelentése, nyilvántartásba-vételi díj megfizetése iránti intézkedés, felszámolóval történő kapcsolattartás, levelezés; - az Áht-ben szabályozottak szerint a díjhátralékok leírási javaslatának előkészítése a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal közösen az Igazgatóság és az Önkormányzat felé ezen leírási javaslatok összesítése és az előterjesztés előkészítésében való részvétel; - ügyfelekkel való kapcsolattartás. - Igazgatási, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály - Feladatai igazgatási területen - az igazgatósági, felügyelő bizottsági ülések előkészítése, anyagok előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, nyilvántartások (igazgatósági és felügyelő bizottsági határozatok, valamint a határozatok könyvének) a vezetése; - a Társaság szabályzatainak és utasításainak nyilvántartása, szétosztása, és a tartalékpéldányok tárolása; - képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek beszerzése, nyilvántartása, szétosztása és tárolása. A cég számára végrehajtandó feladatot jelentő határozatok végrehajtási határidejének ellenőrzése, a határozatok végrehajtásáról, ill. állásáról a szükséges tájékoztatások elkészítése; - a központi iktatás és ügyiratkezelés ellátása, postázási, szállítási és egyes beszerzési feladatok lebonyolítása; - a cég munkája során használható és használandó bélyegzők kiadása, a vonatkozó nyilvántartás vezetése; - határidős ügyiratok végrehajtásának ellenőrzése; - képviseleti, aláírási jogosultság nyilvántartásának rendezett vezetése; - selejtezési javaslatok készítése, szakvéleményezés. - Feladatai közbeszerzési területen - közbeszerzési terv elkészítése; - közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása a társosztályokkal való együttműködésben, így különösen - hirdetmények előkészítése, megjelentetése;

3 - leadások, bontások bonyolítása; - értékelések bonyolítása, jegyzőkönyvek készítése; - közbeszerzéssel kapcsolatos nyilvántartások, kimutatások készítése, levelezés bonyolítása; - jogszabályok, határidők, belső szabályzatok, utasítások betartatása; - közbeszerzéssel kapcsolatos törvények, módosítások folyamatos figyelése, nyilvántartása, továbbképzéseken való részvétel. - Feladatai vagyongazdálkodási területen - szervezi az ingatlanértékesítési tevékenységet, egyedi - önkormányzati vagy idegen - megbízások alapján; - ingatlanforgalmi értékbecslések megrendelése; - vételi-bérleti-használati igények befogadása és továbbítása döntéshozatal céljából az Önkormányzat felé; - hasznosítási javaslatok továbbítása döntéshozatal céljából az Önkormányzat felé. - az elidegenítési döntések előkészítése és a végrehajtás lebonyolítása (bérlői vagy licites); - az értékesítéssel kapcsolatos adatszolgáltatás irányítása; - adásvételi szerződéstervezetek összeállítása és ellenjegyzésre való átadása; - elidegenítés pályázat útján történő lebonyolítása tulajdonosi Önkormányzat döntése szerint; - lakások elidegenítésének lebonyolítása tulajdonosi Önkormányzat döntésének megfelelően; - saját tulajdonú és hasznosítási joggal tőketartalék helyiségek hasznosítása. - koordinálja a helyiséggazdálkodási és lakásgazdálkodási (képviselő testületi, bizottsági, polgármesteri) döntések előkészítését. - Feladatai a Térfigyelő Rendszer Üzemeltetési területen - a térfigyelő rendszer megbízható, folyamatos üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése; - a rendszer karbantartása; - a kábel, és egyéb jeltovábbító rendszer biztosítása; - a kamerák és jelzőtáblák ellenőrzése, azok javíttatása, tisztíttatása; - a kamerák által közvetített jelzések hasznosíthatóságának megteremtése az Önkormányzat számára; - a rendszer fejlesztéséhez szükséges műszaki, gazdasági, jogi tevékenység ellátása; - a rendszerhez kapcsolódó szerződések szükség szerinti módosítása. - Pénzügyi és Számviteli Osztály - a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén való betartása; - a társaság könyvvitele; - az éves üzleti tervre, gazdasági (gazdálkodási) és pénzügyi tervek elkészítése vonatkozó javaslatok elkészítése; - a társaság belső pénzügyi rendjének kialakítása, a szabályszerű pénzkezelés megszervezése; - a bizonylati és számlarend, valamint a számlatükör kialakítása; - a leltározási kötelezettség teljesítése; - a kettős könyvvitelt vezető társaság leltáron alapuló mérlegének, kiegészítő mellékletének, a beszámolónak és az üzleti jelentésnek és az adóbevallások elkészítése, a mérlegadatok szabályszerűségének, valódiságának biztosítása, leltárral történő alátámasztása; - a létszám- és bérgazdálkodás, a dolgozói érdekeltségi rendszer javaslatának kialakítása a humánpolitikai feladatok koordinálása, munkaügyi tevékenység irányítása és a Munkaügyi Szabályzat döntésre előkészítése; - az Igazgatóság által a felügyelő bizottság részére készítendő gazdasági (pénzügyi) jelentések tervezetének elkészítése; - döntéseket megalapozó és ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, - az előírt és szükséges statisztikai jelentések elkészítése; - a hitelügyek előkészítése, illetve lebonyolítása; - kontírozási feladatok elvégzése, a kontírozott adatok főkönyvi könyvelésben történő rögzítése (külön a Zrt. saját, ill. az ún. önkormányzati alrendszerben, a bevételeket a Pénzügyi Osztály feladása alapján a Jurta rendszerből); - a tárgyi eszköz kartonok értékadatainak folyamatos vezetése, amortizációszámítás; - az analitikus számlák szintetikus számlákkal való egyezőségének biztosítása az analitikus nyilvántartások vezetése; - a pénztár záró-egyenleg helyességének egyeztetése, ellenőrzése; - a bankszámlák záró-egyenlegeinek egyeztetése, ellenőrzése, a bank értesítése alapján a pénzügyi teljesítésekről az idősoros és szállítónkénti analitikus nyilvántartás vezetése;

4 - a társaság banki forgalmának bonyolítása, az átvezetési, átutalási megbízások teljesítése, a társaság pénzügyi követeléseinek és tartozásainak rendezése, a bank terhelési értesítésének ellenőrzése, egyeztetetése; - szabályzatok elkészítésében és aktualizálásában való közreműködés; - az adók és egyéb azzal kapcsolatos kötelezettségek egyeztetése, teljesítése; - a költségvetéssel és adóhatósággal, társadalombiztosítással, családvédelmi és szociális központtal kapcsolatos elszámolások, illetve ezek pénzügyi bonyolítása; - személyi használatra kiadott eszközök nyilvántartása, főkönyvi feladások készítése, rögzítése; - önkormányzati bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásainak vezetése; - havi önkormányzati ÁFA-analitikák és átszámlázások elkészítése; - a Gt. alapján az előírt -az Igazgatóság által az FB részére készítendő- negyedéves értékelő, elemző anyagok elkészítése, negyedéves és éves elszámolások elkészítése az Önkormányzat részére; - selejtezés előkészítése, lebonyolítása; - a beérkezett számlák szakmai igazolásra, ellenőrzésre való továbbítása az illetékes egységekhez, a visszaérkezett ellenőrzött számlák alaki, formai, számszaki ellenőrzése; - jogi eljárások kezdeményezése, statisztikai adatszolgáltatás; - esetlegesen a késedelmes számla kiegyenlítésből eredő kamat és egyéb viták pénzügyi rendezése; - vevőszámlák kiállítása, kiküldése, kiegyenlítések nyilvántartása; - a Vagyonkezelési megbízási szerződéshez kapcsolódó számlázáshoz szükséges adatok nyilvántartása, egyeztetése a Kezelési Osztály állományával, csoportos előírásképzés és számlakiállítás havi rendszerességgel az érvényes díjtételek alapján; - megrendelés és szerződés állomány nyilvántartása, likviditási tervek készítése; - az önkormányzati költségvetéshez tervezési adatok, információk szolgáltatása; - munkabérek és ellátmányok felvétele, kifizetése és elszámolása; - a beszedett összeg nyilvántartása és a pénzügyi elszámolás elkészítése, BHT (beszedés, hátralék, túlfizetés), havi támogatások, kompenzációk; - a hátralékos lakásbérlők és lakáshasználók adatainak és a tartozások összegének nyilvántartása, rendszeres adatszolgáltatás; - a 30 napon túli kintlévőségekre késedelmi kamat felszámítása és beszedése; - bérleti díjakkal kapcsolatos kérelmek elbírálása, engedélyezési javaslat elkészítése; - részletfizetési megállapodások megkötése, (a Jogi Irodával egyeztetve) nyilvántartása, teljesítés figyelése; - ügyfélfogadás, igazolások kiadása, nyilvántartása, befizetések egyeztetése, pénztárbizonylatok rögzítése; - Cégközlöny figyelése, az üzleti partnereket érintő hirdetmények Jogi Iroda részére történő átadása, bírósági ítéletek pénzügyi részének értelmezése, végrehajtása, inkasszók benyújtása; - évente egyenlegközlő kimutatások és fizetési felszólítások kiküldése; - behajthatatlan követelések bizonylati alátámasztása, közreműködés a leírási javaslat elkészítésében; - humánpolitikai, személyügyi, képzési-továbbképzési, foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátása, oktatás, továbbképzés tervezésére javaslattétel; - kilépő dolgozók elszámolása, a kilépő dolgozók tartozásainak nyilvántartása; - SZJA levonásával, nyilvántartásával, feladásával kapcsolatos évközi munkák éves adóbevallások, elszámolások készítése, elszámolása; - a dolgozók éves szabadságának megállapítása és kiközlése, szükséges igazolások kiadása; - béremelések kiközlése, munkakör változások átvezetése, statisztikai jelentések készítése. - Ingatlankezelési és Létesítményüzemeltetési Osztály - a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén való betartatása; - Idegen kezelésű minoros és majoros társasházakban az Önkormányzati tulajdon képviselete (érdekérvényesítés, döntéshozókhoz információadás, működtetési kontroll, közgyűléseken való részvétel, jelentések készítése, stb.), az Önkormányzatot terhelő közös költségek, felújítási alapok, egyéb társasházi befizetési kötelezettségek teljesítése. A társasházi közgyűléseken a tulajdonos nevében történő vállalások, értékelések. A közös képviselők munkájának közvetett, szúrópróbaszerű kontrollálása. A közgyűlési jegyzőkönyvekben foglaltak teljesítésének ellenőrzése; - az idegen kezelésű társasházak közös képviselőivel kapcsolattartást, tevékenységük kontrollja; - ingatlankezelési tevékenységgel, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések műszaki előkészítése és a döntést igénylő végrehajtásban való közreműködés (pl.: bérleti díjemelés és egyéb változások); - az Önkormányzat felé történő épületgazdálkodási tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás biztosítása; - az ingatlanok műszaki állapotának helyszíni felmérése és a vagyonkataszterhez szükséges adatok aktualizálása, kataszteri adatok nyilvántartásának vezetése; - üres helyiségek állapot megőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, rendszeres ellenőrzése

5 - bérleményellenőrzési tevékenység ellátása; - tulajdonosi hozzájárulások műszaki előkészítése; - 100%-os Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési-és üzemeltetési feladatainak ellátása; - az Önkormányzat tulajdonosi döntése szerint a lakások bérbe-vagy használatba adása (bérleti-vagy használati szerződések megkötése, birtokbaadás-birtokbavétel, szerződések felmondásának kezdeményezése a Jogi Iroda felé, jogellenes magatartás tapasztalásakor, stb.); - lakásállomány időszakos adategyeztetése a tulajdonos Önkormányzat illetékes osztályával; - a szakmai területtel kapcsolatos ügyfélfogadás biztosítása; - helyiségek birtokba adás-vétele; - bérleményellenőrzések lebonyolítása ütemterv alapján, lakás és helyiség gazdálkodáshoz, kezeléséhez szükséges helyszíni szemlék megtartása; - bérleményellenőrzések lebonyolítása rendkívüli igény felmerülése esetében; - bérleményellenőrzések dokumentálása, archiválása és nyilvántartás vezetése, aktualizálása; - bérleményellenőrzéskor tapasztalt rendellenesség esetében további intézkedés kérése a társrészlegektől; - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki állapotának hasznosítással összefüggő helyszíni felmérése; - bérlemény-nyilvántartás vezetése, bérlőkkel kapcsolatos adatszolgáltatás végzése, ügyfélkapcsolat biztosítása; - díjszámlázáshoz, elidegenítéshez szükséges adatok biztosítása, indokoltság esetén a bérleti jogviszony felmondásának kezdeményezése; - tevékenységi körén belül munkakapcsolat és együttműködés fenntartása a PMH illetékes egységeivel; - a közgyűlési jegyzőkönyvekben foglaltak teljesítésének szúrópróbaszerű ellenőrzése; - az Önkormányzat képviseletében eljárva tulajdonosi ill. résztulajdonosi hozzájárulási ügyek intézése; - a Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok üzemeltetési és hasznosítási feladatainak ellátása, helyiségpályáztatás bonyolítása, bérleti/használati szerződések megkötése, aktualizálása tulajdonosi döntés alapján, továbbá a Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül elvégzendő karbantartási, hibaelhárítási, és gázszerelési munkálatainak elvégzése; - a tulajdonos Önkormányzat egyedi megbízása alapján egyéb más létesítmények üzemeltetési feladatainak ellátása; - együttműködés a társosztályokkal a számlázási, adatszolgáltatási, hátralékos stb. ügyekből fakadó feladatok ellátásában; - közös képviselői és társasházkezelői feladatok teljes körű ellátása a társasházi törvényben előírtak szigorú megtartásával, ezen belül a jogi, műszaki és gazdasági feladatok ellátása a szakági, jogi szabályozások szerint; - a közös képviselt és kezelt társasházakkal a jogviszonyt a társasházi közgyűlés megbízó határozata hozza létre; - a közös képviselői és társasház kezelési munkák részletezése külön szabályzatban kerül rögzítésre. - Műszaki, Beruházási és Vállalkozási Osztály - az önkormányzati intézmények szakszerű karbantartásáról, szinten tartó beruházásáról, felújításáról történő javaslattétel a költségkeretek betartása mellett; - az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása a költségkeret betartása mellett; - költségkereten felüli - külön Önkormányzati megbízás alapján végeztetett munkák költségbecslése, szükség esetén pályáztatása, kivitelezés megszervezése, műszaki ellenőrzése; - közreműködik az önkormányzati, illetve egyéb vagyonnal kapcsolatos vállalkozási tevékenység szervezésében és lebonyolításában egyedi megbízások alapján; - a hatósági határozatos karbantartási és hibaelhárítási munkák bonyolítása; - hibabejelentések jogosságának elbírálása, a szükséges intézkedések megtétele; - méltányossági kérelmek minősítése, javaslattétel; - üres helyiségek újrahasznosításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a kezelési osztály javaslata alapján; - apport- és tőketartalék helyiségek hasznosításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a kezelési osztály javaslata alapján; - fentiekkel kapcsolatos meglévő műszaki nyilvántartás aktualizálása; - TVVNZRT tulajdonában lévő létesítmények karbantartási és szinten tartó beruházási munkáinak bonyolítása - szükség szerint közreműködés a más szervezeti egységeknél felmerülő, műszaki ügyeket érintő tevékenységek ellátásában;

6 - éves karbantartási terv készítése az intézményi karbantartáshoz; - éves költségbecslés készítése a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartásához; - közbeszerzési kiírásokhoz pályázati anyag műszaki tartalmának, költségvetésének és egyéb feltételrendszerének összeállítása; - részvétel a pályázatok lebonyolításában és elbírálásában, beérkezett árajánlatok véleményezése, vizsgálata; - építési munkákhoz kapcsolódó tervek és engedélyek beszerzése; - közbeszerzésen kívüli munkák árajánlatainak bekérése, átvizsgálása, véleményezése; - szerződések előkészítése, aláírattatása, ellenjegyeztetése, iktattatása; - a szinten tartó beruházási, felújítási, karbantartási, hibaelhárítási és egyéb megbízás alapján végeztetett munkák műszaki ellenőrzése (munkaterület átadása, építési ill. felmérési naplók ellenőrzése, észrevételek rögzítése, felmérési napló ellenőrzése, dokumentumok ellenőrzése, műszaki átvétel); - külső kivitelezők számláinak ellenőrzése, kollaudálása; - közüzemi szerződések megkötésének előkészítésében való közreműködés; - közüzemi normák kidolgozása, közüzemi számlák épületenkénti szétbontása; - éves vagy többletszámlázások megállapítása, többletfogyasztások okainak kivizsgálása; - fogyasztásmérők ellenőrzése, átírások feladatkörének ellátása; - központi fűtés elszámolás ügyintézése; - az Üzemház működtetése; - őrzési és a takarítási, szemétszállítási feladatok minőségének ellenőrzése; - a gépészeti rendszerek folyamatos működtetése, a hibák elhárítása, ill. javíttatása; - a szociális blokkok üzemképességének biztosítása, karbantartásának megszervezése; - a tűzvédelmet, a biztonságtechnikai felügyelet megszervezése. - Parkolás Üzemeltetési Osztály - a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületen történő betartása; - a Parkolás Üzemeltetési Osztály tevékenységének megszervezése és ellenőrzése a jogszabályok, határidők, belső szabályzatok előírásainak maradéktalan érvényre juttatása érdekében; - közreműködés, adatszolgáltatás a parkolási közfeladattal összefüggő tulajdonosi döntések előkészítése körében; - közreműködés, adatszolgáltatás, előterjesztés készítés a parkolás-üzemeltetési feladat ellátásával összefüggő menedzsment-döntések előkészítése körében; - együttműködés és kapcsolattartás a parkolási szakmai szervezetekkel, szakmai tömörülésekkel (HUNGAROPARK, Parkolókat Üzemeltetők Egyesülete), valamint a fővárosi önkormányzatok parkolásüzemeltető szervezeteivel; - ügyfélfogadás biztosítása az ellenőrök által kihelyezett pótdíj értesítőkkel összefüggő panaszok fogadása, kezelése és feldolgozása, valamint a díjak és pótdíjak telepi pénztáron keresztül történő megfizetésének biztosítása érdekében; - pótdíj értesítőkkel összefüggő ügyfélpanaszok azonnali, vagy legkésőbb 30 napon belüli kivizsgálása és a döntések közlése; - a meg nem fizetett díjak és pótdíjak vonatkozásában fizetési felszólítások küldése a törvény által előírt 60 napos elévülési határidőn belül; - a felszólításokra érkező első panaszok kezelése; - a visszaérkező postai küldemények feldolgozása, friss ügyféladatok felkutatása, felszólítások újraküldése; - a felszólításra meg nem fizetett díj- és pótdíjkövetelés ügyek átadása a Jogi Iroda részére; - telepi pénztár működtetése díjak és pótdíjak helyszínen történő megfizetésének biztosítása érdekében; - parkolójegy-kiadó automaták napi karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása; - parkolójegy-kiadó automaták szükség szerint történő pénzkazetta cseréje, valamint a megtelt pénzkazetták bankba szállítása és a folyamat adminisztrálása; - a karbantartáshoz szükséges eszközök javítása, pótlása, illetőleg az automaták fennakadás-mentes működéséhez szükséges alkatrészek és anyagok folyamatos beszerzése és készletezése; - automata alkatrészek javítása; - a közterület-felügyeleti szerv kerékbilincselési intézkedéseinek napi 24 órában történő támogatása az érintett gépjárművek fizikai rögzítésével, illetőleg a rögzítés megszüntetésével; - az érintett járművek rögzítése költségeinek beszedése, kezelése és befizetése a telepi pénztárba; - az alkalmazott kerékbilincsek karbantartása és szükség szerinti pótlása; - a kerékbilincselési feladat ellátása során keletkezett rongálási vagy lopásból eredő károk érvényesítése érdekében együttműködés a nyomozó hatóságokkal; - a várakozási területen a díjfizetés, illetőleg a díjfizetés nélküli várakozások jogcímének ellenőrzése;

7 - a díjfizetés, vagy egyéb jogcím nélkül várakozó gépjárművek vonatkozásában a pótdíj kiszabásáról szóló értesítések kiállítása és elhelyezése az érintett gépjárműveken; - a díjfizetés, vagy egyéb jogcím nélkül várakozó külföldi rendszámú gépjárművek vonatkozásában a közterület-felügyeleti szerv megkeresése kerékbilincselési intézkedés alkalmazására. - Projektszervezet - A Cégvezető utasítására több osztály vagy szervezeti egység közös tevékenységével megoldandó feladatok ellátására projektszervezet hozható létre. A Cégvezető projektvezetőt nevez ki, aki szervezeti egység vezetőjét felkéri a projektben közreműködő munkatárs kijelölésére. A projektben végzett tevékenység keretében a közreműködő csak a projektvezetőnek van alárendelve. A projektvezető a Cégvezetőnek számol be a feladatok végrehajtásáról illetve annak eredményéről.

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 324/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a parkolás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Integrált Illetékkezelő Rendszer

Integrált Illetékkezelő Rendszer Integrált Illetékkezelő Rendszer Ügyviteli koncepció Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Rugalmasan alakítható, paraméterezhető ügyviteli folyamatok Adminisztrációs munka csökkentése, hatékonyság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben