A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság bemutatása Számviteli Politika meghatározó elemeinek bemutatása Cash-Flow (CF) kimutatás Adó és számvevőszéki vizsgálat Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, eszközök és források állományára gyakorolt hatása... 6 II. SPECIFIKUS RÉSZ... 7 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK... 7 I. ESZKÖZÖK... 7 I.1. Befektetett eszközök... 7 I.1.1. Immateriális javak... 7 I.1.1. Tárgyi eszközök... 7 I.2. Forgóeszközök I.2.1. Készletek I.2.2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) I.2.3. Pénzeszközök I.3. Aktív időbeli elhatárolások II. FORRÁSOK II.1. Saját tőke II.1.1. Jegyzett tőke II.1.2. Eredménytartalék II.1.3. Mérleg szerinti eredmény II.2. Céltartalékok II.3. Kötelezettségek II.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek II.2.2. Rövid lejáratú kötelezettségek II.4. Passzív időbeli elhatárolások III. SPECIFIKUS RÉSZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások IV.1. Anyagköltség IV.2. Igénybe vett szolgáltatások értéke IV.3. Egyéb szolgáltatások értéke IV.4. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások

3 D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ RHK Kft. Cash-flow kimutatása () Immateriális javak és tárgyi eszközök változása 2013 évben

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság bemutatása A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság június 2-án alakult Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság elnevezéssel. A jogelőd Kht. Cégbíróságon történő bejegyzésére szeptember 16-án került sor. Működésének kezdő időpontja július 1. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései szerint társasági formáját - az Alapító okirat december 20-án történő módosításával - közhasznú társaságról nonprofit egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra változtatta. A RHK Kft. cégbírósági bejegyzése január 7-én megtörtént. A Társaság alapítója: A Társaság tevékenységi köre: június november 13. között: Országos Atomenergia Hivatal (OAH) H-1036 Budapest, Fényes A. u november 14-től: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) H-1133 Budapest, Pozsonyi út Veszélyes hulladék kezelése 5210 Tárolás, raktározás 7219 Természettudományi, műszaki kutatás 6420 Vagyonkezelés Az RHK Kft. alapfeladata az atomenergiáról szóló - többször módosított évi CXVI. Törvény 40. (1) bekezdés szerint a radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti program kidolgozása, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyagok átmeneti tárolásával és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az atomtörvény 62. (1) bekezdése szerint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap az államháztartásról szóló törvény szerint elkülönített állami pénzalapként finanszírozza a feladatok végrehajtását. A Társaság székhelye: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11. Fióktelepek: H-7031 Paks, belterület, hrsz. 8803/2 H-2166 Püspökszilágy, külterület hrsz. 043/17 H-2166 Püspökszilágy, külterület hrsz. 043/18 H-2166 Püspökszilágy, külterület hrsz. 043/20 H-2165 Kisnémedi, külterület hrsz. 0122/3 H-7164 Bátaapáti, külterület hrsz. 0112/2 4

5 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek bemutatása Társaságunk számviteli nyilvántartásait a kettős könyvvezetés rendszerében vezeti. A könyvvezetés pénzneme forint. A beszámoló formája éves beszámoló, amelyben a Mérleget a számviteli törvény 1. számú melléklete szerinti mérleg A-változata szerint készítjük, Eredmény-kimutatását a számviteli törvény 2. számú mellékletének A-változata szerinti tartalommal állítjuk össze. Az üzleti év: január december 31. közötti időtartam. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év március 10. A beszámoló összeállítása során jelentős összegű hiba, ha a megállapított hibahatások üzleti évet érintő összértéke (előjeltől független) meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-t. Társaságunk céltartalékot képez azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyleletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre. A céltartalék mértékének megállapítása egyedi értékelés alapján történik. A külföldi pénzértékre szóló pénzeszközök Forint értékének meghatározásánál az MNB árfolyam szolgál alapul. Az értékcsökkenés elszámolását az eszköz üzembe helyezésének időpontjától kezdjük. A leírási kulcsok a Társaság sajátosságait figyelembe véve, az Eszközök és Források értékelése című szabályzat értelmében a várható hasznos élettartam és bizonyos tárgyi eszközök esetében a maradványérték figyelembevételével a következők szerint kerültek meghatározásra: Eszköz megnevezése Leírási kulcs %-a Vagyoni értékű jogok 33,0 Szellemi termékek 33,0 Hulladéktároló épület 2,0 Radioaktív hulladék elhelyezésre szolgáló telek és épület ingatlanok 2,0 Egyéb épület ingatlanok 2,0 Radioaktív hulladékok kezeléséhez kapcsolódó gépek, berendezések 14,5 Irodatechnikai gépek (számítógépek, nyomtatók, másolók stb.) 33,0 Személygépkocsik 20,0 Tehergépjárművek 20,0 Egyéb berendezések, felszerelések Irodatechnikai gépek, kétszázezer Ft bekerülési érték alatt 14,5 50,0 Készletelszámolások szabályozása: Társaságunk készletként tartja nyilván a KKÁT üzemeltetéséhez szüksége anyag és alkatrészkészleteket. A készletek év közbeni beszerzése a beszerzéssel egyidejűleg anyagköltségként kerül elszámolásra. Az év közben fel nem használt készletek mérlegértéke mennyiségi leltározással kerül megállapításra. A beszámoló elkészítéséért felelős: A beszámoló elkészítésével és a számviteli feladatok irányításával, Társaságunkkal munkaviszonyban álló személy került megbízásra, aki rendelkezik mérlegképes könyvelői 5

6 képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, továbbá szerepel Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatók nyilvántartásában. A megbízott személy neve: Wyszocsánszki Ilona, regisztrációs száma: Könyvvizsgálat: A jogszabályi rendelkezések alapján a Társaság éves beszámolójának szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte és véleményezte. A beszámolót ellenőrző és véleményező könyvvizsgáló társaság neve: DUNA AUDITING Könyvvizsgáló Kft. H-1095 Budapest, Soroksári út 5. (Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: ), személyében felelős könyvvizsgáló neve: Juhos György (kamarai tag könyvvizsgáló, tagsági száma: ) 3. Cash-Flow (CF) kimutatás A CF a Társaság egy meghatározott időtartamon belül realizált pénzbevételeinek és pénzkiadásainak a különbsége. A CF kimutatás a számviteli törvény által meghatározott szerkezetben és tartalommal mutatja be a pénzáramlásokat (bevételeket, kiadásokat) befolyásoló, előidéző tényezőket. A pénzbevételek és pénzkiadások különbsége Társaságunk pénzeszközeiben bekövetkezett változást mutatja. A számviteli törvény szerinti szerkezetben és tartalommal elkészített CF kimutatás szerint a pénzeszközök változása évről évre növekedés, amely egyezőséget mutat a mérlegben kimutatott évről évre történő pénzeszköz érték változással (Lásd: Mérleg, IV Pénzeszközök). A számviteli törvény szerinti szerkezetben összeállított Cash-Flow - kimutatást a kiegészítő melléklet 1. számú melléklete tartalmazza. 4. Adó és számvevőszéki vizsgálat Társaságunknál az utolsó, átfogó adóhatósági vizsgálattal lezárt év A Társaság gazdálkodását a Számvevőszék évben a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap ellenőrzése keretében ellenőrizte, amely érdemi megállapítás nélkül zárult. Az adóhatóság a Társaság évi számviteli nyilvántartásait és adóbevallásait az adó elévülésén belül bármikor vizsgálhatja. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amely alapján az Adóhatóság a Társaság számára jelentős adó-és járulék kötelezettséget állapíthatna meg. 5. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, eszközök és források állományára gyakorolt hatása A Társaságnál év folyamán adóhatósági, számvevőszéki ellenőrzés, illetve önellenőrzés keretében nem történt jelentős összegű hiba feltárása. 6. Egyéb információk A Társaság átalakulási eljárás alatt áll. Az RHK Kft. az átalakulási eljárás keretében átveszi a beolvadó MECSEK-ÖKO Zrt. gazdasági társaságot. 6

7 II. SPECIFIKUS RÉSZ MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. ESZKÖZÖK I.1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök tárgyévi együttes értéke: , (Előző év: ) Az RHK Kft. a befektetett eszközök között a Társaság tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgáló eszközöket mutatja ki. Ide tartoznak az immateriális javak és a tárgyi eszközök. I.1.1. Immateriális javak Az immateriális javak tárgyévi együttes értéke: , (Előző év: ) Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek kerülnek kimutatásra. A számviteli törvény 25. (6) bekezdése alapján a vagyoni értékű jogok között azon számítástechnikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges szoftvertermékek kerülnek kimutatásra, amelyekre a társaság használati jogot szerzett. Az immateriális javak összetétele a tárgyévben a következőképpen alakult: Immateriális javak XII. 31. Vagyoni értékű jogok Összesen: Az immateriális javak tárgyévi állományváltozását a 2. számú melléklet tartalmazza. I.1.1. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök évi együttes értéke: , (Előző év: ). Társaságunk a tárgyi eszközök között az üzletviteli tevékenységet tartósan (egy éven túl) közvetlenül és közvetetten szolgáló saját működést biztosító vagyontárgyakat (számítógépek és tartozékaik, bútorzat, távközlési berendezések, járművek stb.), valamint az MNV Zrt.-től vagyonkezelésbe vett eszközöket, továbbá a fejlesztési forrásból megvalósított befejezetlen beruházásokat mutatja ki. 7

8 A tárgyi eszközök záró nettó értéke az alábbiak szerint alakult: Tárgyi eszközök XII. 31. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen: A tárgyi eszközök tárgyévi állományváltozását a 2. számú melléklet tartalmazza. A vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak záró nettó értéke az alábbiak szerint alakult Vagyonkezelésbe kapott eszközök 2013.XII.31. Immateriális javak (RHFT, KKÁT, NRHT működéséhez szükséges szoftverek) Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (Püspökszilágy) tárgyi eszközei Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Paks) tárgyi eszközei Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (Bátaapáti) tárgyi eszközei Nagy aktivitású hulladéktároló tárgyi eszközei Összesen: A Nemzeti Földalapba tartozó földterületek: Nemzeti Földalapkezelőtől vagyonkezelésbe kapott eszközök 2013.XII.31. Bátaapáti erdő Összesen: A Társaság a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal november 23-án kötött először vagyonkezelői szerződést a fejlesztési pénzeszközökből megvalósított eszközök vagyonkezelésére. Az alapszerződés - a vagyonváltozás (növekedés) alapján - évente folyamatosan aktualizálásra került augusztus 4-ig. Az RHK Kft. vezetősége az elmúlt években több alkalommal is kezdeményezte az MNV Zrt.-nél a vagyonkezelői szerződés aktualizálását, figyelemmel a szerződéskötés jogszabályi alapjának és a vagyonkezelt eszközök állományának időközben bekövetkezett változására. Az RHK Kft. Felügyelő Bizottsága és az Országos Atomenergia Hivatalon keresztül az RHK Kft.-t is vizsgáló Állami Számvevőszék is szorgalmazta év folyamán a vagyonkezelési szerződés aktualizálását. A vagyonkezelési szerződés az RHK Kft. vezetőségének önhibáján kívüli 8

9 okból ig nem került aláírásra. Az MNV Zrt. az időközben megváltozott jogszabályi háttérnek megfelelően aktualizált vagyonkezelési szerződés-tervezetét február 27-én bocsátotta a Társaság rendelkezésére egyeztetés céljából. A Társaság év folyamán a következő - fejlesztési forrásból beszerzett eszközöket vette vagyonkezelésbe: Eszközök megnevezése XII.31. KKÁT-hoz beszerzett eszközállomány értéke RHFT-hez beszerzett eszközállomány értéke NRHT-hez beszerzett eszközállomány értéke Nagy aktivitású hulladéktároló létesítése Összes évben vagyonkezelésbe vett eszköz értéke A befejezetlen beruházások évi összetételét az alábbi táblázat alapján mutatjuk be: Beruházások XII. 31. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Paks) bővítés, felújítás Kis-közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezése (Bátaapáti) Nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok elhelyezésének megoldása (Boda és környéke) Püspökszilágyi RHFT beruházási feladatai Paksi Atomerőmű leszerelés kiadásai Saját beruházás Összesen: A beruházásokra adott előlegek évi összetételét a következő táblázat tartalmazza Beruházásokra adott előlegek XII.31. KKÁT III. Ütem 2. fázis építéséhez adott előleg Bátaapáti NRHT beruházáshoz adott előleg Nagy aktivitású hulladéktárolóhoz adott előleg Összesen: A beruházásokra adott előlegek tárgyévi együttes értéke , (Előző év: 0 ) 9

10 A számviteli törvény 26. (8) bekezdése alapján a beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítóknak ilyen címen átutalt (megfizetett, kiegyenlített) összeget. A Társaság itt mutatja ki a KNPA-ból finanszírozott, a évi Munkaprogramban jóváhagyott, évben megvalósítandó beruházási feladatokra előlegként átutalt pénzeszközök értékét. I.2. Forgóeszközök A társaság a forgóeszközök között az üzletviteli tevékenységet nem tartósan (egy évnél rövidebb ideig) szolgáló készleteket, a követeléseket, valamint a pénzeszközöket mutatja ki. A forgóeszközök tárgyévi együttes értéke: , (Előző év: ) I.2.1. Készletek A készletek tárgyévi együttes értéke: (Előző év: ) A Társaság 2013-ben folyamatosan vásárolt karbantartási anyagokat a KKÁT üzemeltetéséhez. A december 31-én a karbantartáshoz fel nem használt anyagkészlet értéke , (Előző év: ). Készletekre adott előlegként az üzleti partnereknek előleg címen átutalt a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót is tartalmazó összeget mutatja ki a Társaság értékben a következők szerint: XII. 31. Készletekre adott előlegek Monor Telefon Társaság Kft. 14 Sarokpont Szolgáltató Kft. Power Jacks Limited Összesen: I.2.2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) A Társaság a mérleg fordulónapján nyilvántartott vevő követelése: (Előző év: 0 ). A Számviteli Tv. 29. (2) bekezdése szerint a vevő követelések között kell kimutatni a vállalkozó által teljesített a vevő által elismert termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést. A kimutatott vevőkövetelés a Püspökszilágyi telephelyen megvalósított biztonsági rendszer Sandia National Laboratories részére történő értékesítés mérlegfordulónapig ki nem egyenlített értékét tartalmazza. A követelés a mérlegkészítés időpontjáig átutalásra került. A számviteli törvény alapján az egyéb követelések között kell kimutatni a munkavállalói tartozásokat, a visszatérítendő adókat, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, a rövid lejáratra kölcsön adott pénzeszközt. 10

11 Társaságunk egyéb követeléseinek az összetételét a következő táblázat mutatja: Egyéb követelések XII. 31. EON részére fizetett gázszolgáltatási óvadék Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés Kifizetőhelyi ellátás OEP 724 Szállítói jóváírások Telefonon rendelt szolgáltatások NAV-val szembeni Áfa-követelés Összesen: I.2.3. Pénzeszközök A pénzeszközök tárgyévi együttes értéke: , (Előző év: ). Társaságunk a pénzeszközök között a készpénzt, a bankbetéteket, a kincstári pénzforgalmi számlán és a letéti számlán lévő pénzkészletet mutatja ki. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 79. (2) bekezdés j) pontja alapján kincstári befizetési számlát kötelesek vezetni az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább többségi befolyással rendelkezik. A Társaság pénztárat működtet a budaörsi székhelyen, valamint a paksi, a püspökszilágyi és a bátaapáti telephelyeken. A pénzeszközök december 31-i összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be: Pénzeszközök XII. 31. () Pénztár (Budaörs) 52 Pénztár (Paks) 241 Pénztár (Püspökszilágy) 102 Pénztár (Bátaapáti) 66 Magyar Államkincstári fedezeti számla ( ) Magyar Államkincstári pénzforgalmi számla ( ) Magyar Államkincstári kártya számla ( ) Magyar Államkincstári letéti számla ( ) Összesen: A Társaság a évben nyitott számú letéti számláján az egyik beruházási szállító által vállalkozási szerződés szerint befizetett előleg-visszafizetési biztosíték értékét tartja nyilván értékben. I.3. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi együttes értéke: , (Előző év: ) Társaságunk aktív időbeli elhatárolásként mutatta ki a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan kiadásokat, amelyek költségként, ráfordításként csak a 11

12 mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan kamat és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Költségek aktív időbeli elhatárolása XII évre előre kifizetett licencek, joghosszabbítások évre előre kifizetett biztosítási díj évre előre kifizetett folyóiratok, szakkönyvek, jogtárak évre kifizetett hűtőkör nyilvántartás 8 Összesen: Bevételek aktív időbeli elhatárolása XII évre járó apákat megillető támogatás értéke évre járó elektronikus útdíj 270 Összesen: 424 Az eszközök évi együttes értéke: , (Előző év: ). II. FORRÁSOK Társaságunk a források között a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat mutatja ki. II.1. Saját tőke A saját tőkeként olyan tőkerészt lehet kimutatni, amelyet a tulajdonos bocsátott a Társaság rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos az adózott eredményből hagyott a Társaságnál. A Társaság saját tőkéjének összevont egyenlege december 31-én (Előző év: ). II.1.1. Jegyzett tőke A jegyzett tőke a Cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben, amelynek összegéig a tulajdonost a hitelezők felé felelősség terheli. A jogelőd RHK Kht július 1-jén értékű jegyzett tőkével alakult. Az Alapító a 17. számú határozattal június 13-i hatállyal a jegyzett tőke értékét értékre emelte. A tőkeemelés forrását az akkor hatályos gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Tv a alapján a Társaság törzstőkén felüli vagyona (az előző években képződött szabad eredménytartalék) képezte. A jegyzett tőke értéke az előző évhez képest nem változott, értéke egyezőséget mutat a mérleg fordulónapján hatályos cégkivonat adataival. 12

13 II.1.2. Eredménytartalék A Társaság az eredménytartalékban mutatja ki az előző üzleti évek mérleg szerinti eredményét. Az eredménytartalék halmozott értéke: , (Előző év: ). Az eredménytartalék keletkezését az alábbi táblázat mutatja évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény évi mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék értéke: II.1.3. Mérleg szerinti eredmény A Társaság a számviteli törvény 39. (2) bekezdésének előírásai szerint mérleg szerinti eredményként az Eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeget tartja nyilván. A mérleg szerinti eredmény tárgyévi értéke: 775, (Előző év: ). II.2. Céltartalékok A céltartalék tárgyévi értéke: 0, (Előző év: 0 ). A társaság a tárgyévben nem képzett céltartalékot. II.3. Kötelezettségek A kötelezettségek tárgyévi értéke: , (Előző év: ). A Társaság kötelezettségként mutatja ki az üzleti partnerek által teljesített szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igényeket, valamint az állami vagyon részét képező, vagyonkezelt eszközök forrását. Társaságunk hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségeket tart nyilván. II.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tárgyévi értéke: , (Előző év: ) 13

14 A számviteli törvény 42. (5) bekezdése alapján az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepelnek az állami vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettségek. A vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak záró nettó értéke az alábbiak szerint alakult Vagyonkezelésbe kapott eszközök 2013.XII.31. Immateriális javak (RHFT, KKÁT, NRHT működéséhez szükséges szoftverek) Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (Püspökszilágy) tárgyi eszközei Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Paks) tárgyi eszközei Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (Bátaapáti) tárgyi eszközei Nagy aktivitású hulladéktároló tárgyi eszközei Összesen: A Nemzeti Földalapba tartozó földterületek: Nemzeti Földalapkezelőtől vagyonkezelésbe kapott eszközök 2013.XII.31. Bátaapáti erdő Összesen: II.2.2. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi értéke: , (Előző év: ). A rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésének határideje egy éven belüli. A Társaság itt tartja nyilván a szállítói tartozásokat, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket. Szállítói tartozásként kell kimutatni az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettségeket az elismert számlázott összegben mindaddig, amíg a kötelezettséget pénzeszközökkel ki nem egyenlítették. A szállítói tartozások tárgyévi értéke: , (Előző év: ). A Társaság december 31-én fennálló szállítói tartozásait a következő táblázat szemlélteti: Belföldi szállítói tartozások XII. 31. Bátkontroll Kft Isotoptech Zrt MVM Paksi Atomerőmű Zrt Budapesti Műszaki Egyetem NTI Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt Erando Kft

15 SOM System Kft Noguchi és Peters Kft N+T szivárvány Kft Human Creative Kft E.ON Energiaszolgáltató Kft Nemzeti Közszolgálati Egyetem Paksi Mérnöki Kft Hydrox Kft T-Systems Magyarország Zrt Duna Center Therm Kft Bédus Mérnöki és Szolgáltató Kft Egyéb alatti szállítók Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi értéke: , (Előző év: ). Társaságunk az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, továbbá a jogerős határozattal előírt kötelezettségeket is. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek XII. 31. Általános Forgalmi Adó December havi január hónapban esedékes munkabér Személyi jövedelemadó Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári kötelezettség Egészségbiztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás VIT Egészségpénztári kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás Korkedvezményes biztosítási járulék MKB Széchenyi pihenőkártya Cégautó adó 565 Bírósági letiltás 436 Szakszervezeti tagdíj kötelezettség Környezetterhelési díj Vállalkozó részére visszajáró előleg visszafizetési biztosíték Összesen: II.4. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások tárgyévi értéke: , (Előző év: ). 15

16 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása A Számviteli Tv. 44. (1) bekezdése b. pontja alapján passzív időbeli elhatárolások között kell kimutatni a mérleg fordulónapja (december 31.) előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai a következő tételekből tevődnek össze: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása évet terhelő EHO különbözet évet terhelő áram évet terhelő internet, telefon évet terhelő banköltség évet terhelő ki nem fizetett prémium 2013 XII évet terhelő vízkészlet használati díj évet terhelő gázdíj 762 Egyéb 100 alatti évet terhelő költségek 115 Összesen: Egyéb bevételként elszámolt működési támogatások passzív időbeli elhatárolása A Számviteli Tv. 44. (2) bekezdése alapján a passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel (ráfordítással) nem ellentételezett összeget. A KNPA-ból évben működésre átutalt támogatásból költséggel, ráfordítással nem ellentételezett érték összetételét a következő táblázat mutatja: Bevételek passzív időbeli elhatárolása XII évi költséggel, ráfordítással nem ellentételezett működési támogatás évi működési támogatás terhére KKÁT karbantartáshoz vásárolt, de a tárgyében fel nem használt anyagkészlet értéke Összesen: Rendkívüli bevételként (halasztott bevételként) elszámolt fejlesztési támogatások passzív időbeli elhatárolása. A számviteli törvény 45. (1) bekezdés a) pontja alapján a passzív időbeli elhatárolások között, halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás összegét. Társaságunk a KNPA-tól a tárgyévben (Előző évben: ) rendkívüli bevételként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül átvett támogatást kapott beruházási célokra, amelyet a törvényi rendelkezések alapján passzív időbeli elhatárolások között mutat ki, mint halasztott bevételt. 16

17 A Számviteli Tv. 44. (2) bekezdése alapján passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegeket. A Társaság a költségei ellentételezésére, nevezetesen működésének finanszírozására az OAH-tól visszafizetési kötelezettség nélkül kapott egyéb bevételként elszámolt támogatásból értéket használt fel saját előállítású eszközök aktivált értékeként. Mivel ezzel az elszámolással a működési célú támogatás összege kiemelésre került a személyi jellegű ráfordítások közül, ezért a hivatkozott 44. (2) bekezdése alapján a költséggel nem ellentételezett támogatást passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni. Fejlesztési forrásból megvalósult eszközállomány passzív időbeli elhatárolásának feloldása (megszüntetése) A számviteli törvény 45. (2) bekezdése alapján a támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értéke arányos részének költségként, illetve ráfordításként elszámolásakor kell a rendkívüli bevételekkel szemben megszüntetni. Az idézett elszámolási szabálynak megfelelően a tárgyévben a rendkívüli bevételekkel szemben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott fejlesztési célú támogatások értékéből meg kellett szüntetni a passzív időbeli elhatárolást a rendkívüli bevételekkel szemben a következő beruházások esetében év folyamán a Társaság üzembe helyezte a KKÁT részére beszerzett eszközállományt ( ), a Püspökszilágyi RHFT részére beszerzett eszközállományt ( ), az NRHT részére beszerzett eszközállományt ( ). A fejlesztési támogatásból megvalósult, üzembe helyezett eszközök együttes értéke: Az OAH megelőlegezte azokat a beruházási szállítókkal szembeni tartozásokat, melyeket a SANDIA-nak (USA) továbbszámláztunk, így az OAH részére a visszautalás a passzív időbeli elhatárolást csökkentő tételként került elszámolásra. Az E.ON-nak térítés nélkül átadásra került a 132 kv-os távvezeték kitérítésének a bekerülési értéke, így annak értékével csökkent a passzív időbeli elhatárolás. Térítésmentesen átvett eszközállomány passzív időbeli elhatárolásának feloldása Az OAH május 8-án kelt értesítő levele alapján május 15-i hatállyal a KNPA-ból január 1-je és június 31-e közötti kifizetések alapján megvalósult beruházásokat (Kis és közepes aktivitású hulladéktároló ( ), Nagyaktivitású hulladéktároló ( ) térítésmentesen átadta az RHK Kft. részére. (Az átadásra azért volt szükség, mert a beruházások január hónapban már megkezdődtek, de a Társaság csak július 1-jével alakult meg. A január és július közötti beruházási értéket az OAH tartotta nyilván.) Az OAH-tól átvett eszközállomány bekerülési értékében figyelembe nem vehető kommunikációs és kutatási költségek selejtezés címén évben ráfordításként kivezetésre kerültek értékben. 17

18 A selejtezés után a befejezetlen állomány értéke értékben passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg. (Az előzményhez tudni kell, hogy az Állami Számvevőszék javasolta, hogy a beruházás ne tartalmazzon kommunikációs kiadásokat, ezért a korábban aktivált kiadások selejtezés címén kivezetésre kerültek a számviteli nyilvántartásokból.) A halasztott bevételek keletkezésének és megszüntetésének következtében a passzív időbeli elhatárolások egyenlege (Előző év: ). A halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása az előzőekben ismertetett gazdasági események alapján a következő részletezés szerint alakul. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása XII évi nyitó elhatárolás (2012. évi záró) = évben kapott fejlesztési támogatás évi saját előállítású eszközök aktivált értéke Átcsoportosítás működési támogatásból SANDIA-tól kapott bevétel visszautalása KNPA részére E.ON Zrt. részére történt térítésmentes eszközátadás Passzív időbeli elhatárolások keletkezése halasztott bevételként elszámolt fejlesztési forrás átvételéből = KKÁT részére beszerzett és aktivált eszközállomány értéke Püspökszilágy RHFT részére beszerzett és aktivált eszközállomány értéke NRHT részére beszerzett és aktivált eszközállomány értéke Nagy aktivitású hulladéktároló részére beszerzett és aktivált eszköz (ingatlanok) állomány 0 Passzív időbeli elhatárolások feloldása (megszüntetése) a halasztott bevételek, költség, ráfordítás (MNV Zrt.-nek átadás) elszámolásával egyidejűleg: = OAH térítésmentes (2001. május 15-i hatályú) eszközátadása SANDIA-tól térítésmentes eszközátvétel Összesen: = A források együttes értéke: , (Előző év: ). 18

19 III. SPECIFIKUS RÉSZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. Értékesítés nettó árbevétele A belföldi értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értéke: 46 (Előző év: 0 ) A Számviteli tv. 72. (1) bekezdése alapján az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az üzleti évben értékesített készletek, végzett szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét. A tárgyévi árbevétel a KKÁT-ban üzemelő átrakógépből kiszerelt, nem hasznosítható, hulladéknak minősített alkatrész MÉH telep részére történő értékesítéséből keletkezett. Export értékesítés nettó árbevétele Az export értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értéke: (Előző év: 0 ) A Társaság export értékesítés nettó árbevételeként számolta el a Sandia National Laboratories (Székhely: USA) részére értékesített Püspökszilágyi telephelyen megvalósuló őrzés-védelmi rendszer korszerűsítés keretében beszerzett eszközök szerződésben meghatározott értékét. A szerződés összértéke USD, mely 2 évre számlázható, 2013-ban kiszámlázásra került: USD, míg 2014-ben kiszámlázásra kerül: USD. II. Aktivált saját teljesítmények értéke Az aktivált saját teljesítmények tárgyévi értéke: (Előző év: ) Az RHK Kft. aktivált saját teljesítményként mutatja ki Számvitel Politika szabályzatával összhangban a beruházási tevékenység vonatkozásában a Társaság Beruházási Igazgatóságánál, a beruházás bonyolításában közvetlenül részt vevő munkavállalók bérének és járulékainak aktivált költségét értékben. III. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek tárgyévi értéke: (Előző év: ). A társaság az Eredmény-kimutatás ezen során mutatja ki azokat a bevételeket, amelyek rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételének, sem rendkívüli bevételnek. 19

20 Az egyéb bevételek összetétele: Egyéb bevételek XII. 31. KNPA-ból kapott működési támogatás Telefon költség munkavállalói térítése Cégautó magáncélú használat költségtérítése Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés Káreseményekkel kapcsolatos biztosítói térítések 721 Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 270 Pályázati dokumentáció költségtérítése 775 Apákat megillető támogatás központi költségvetésből 647 Egyéb (kerekítési különbözet) 1 Összesen: IV. Anyagjellegű ráfordítások Az anyag jellegű ráfordítások tárgyévi értéke: (Előző év: ). A társaság az anyagjellegű ráfordítások között mutatja ki a vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló értékét, az egyéb szolgáltatások értékét. Az anyagjellegű ráfordítások tárgyévi összetétele: Anyagjellegű ráfordítások XII. 31. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások költségei Eladott áruk beszerzési értéke Összesen: IV.1. Anyagköltség Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált, vásárolt anyagok bekerülési értékét kell kimutatni. Az anyagköltség összetétele a tárgyévben a következők szerint alakult. 20

21 Anyagköltség XII. 31. Segédanyagok Üzemanyag, fűtőolaj, motorikus gázolaj Közüzemi díjak (anyagköltségként elszámolható) Karbantartási anyagok Nyomtatvány, irodaszer Munka és védőruha Lőszer 597 Összesen: IV.2. Igénybe vett szolgáltatások értéke Az igénybe vett szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a - le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összegben kell elszámolni. Igénybe vett szolgáltatások értéke XII. 31. Karbantartás Szállítás, rakodás, raktározás Bérleti díjak Hirdetési díjak 628 Oktatás, továbbképzés Belföldi kiküldetés, szállás Külföldi kiküldetés, szállás Kommunikációs költségek Posta, telefon, fax Folyóiratok, szakkönyvek Közüzemi díjak Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás Tagsági díjak Gazdasági tanácsadás, auditálás Egyéb igénybe vett szolgáltatás (KKÁT üzemeltetés) Összesen: IV.3. Egyéb szolgáltatások értéke Az egyéb szolgáltatások tárgyévi értéke (Előző év: ). Egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt (figyelembe nem vehető) illeték, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjak, bankköltségek (a kamat kivételével), biztosítási díjak kerülnek kimutatásra. 21

22 Egyéb szolgáltatások értéke XII. 31. Illetékek 1 Hatósági, engedélyezési díjak Nukleáris felügyeleti díj Pénzintézeti költségek (számlavezetési díj, forgalmi jutalék stb.) Biztosítási díjak (gépjármű, nukleáris felelősség biztosítás) Összesen: IV.4. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: (Előző év: 0 ). A számviteli törvény 78. (6) bekezdése szerint az eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként a vásárolt és változatlan formában értékesített szolgáltatások bekerülési értékét kell elszámolni az értékesítéskor. A Társaság eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként mutatja ki a Sandia National Laboratories részére értékesített a Püspökszilágyi telephelyen megvalósuló őrzés-védelmi rendszer korszerűsítés keretében beszerzett eszközök szerződésben meghatározott értékét. V. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások tárgyévi értéke: (Előző év: ). Társaságunk a személyi jellegű ráfordítások között mutatja ki a munkabéreket, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat. Összetétel: Személyi jellegű ráfordítások XII. 31. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulék Összesen: VI. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás tárgyévi értéke: , (Előző év: ). Értékcsökkenési leírásként mutatjuk ki az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a számvitel politikai szabályzat szerint meghatározott és elszámolt értékcsökkenési leírását. A Társaság számvitel politikai szabályzatában úgy döntött, hogy a 100 egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként számolja el. 22

23 Értékcsökkenési leírás XII. 31. Terv szerinti értékcsökkenés ezer forint alatti tárgyi eszközök elszámolása Összesen: VII. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások tárgyévi értéke: 4.690, (Előző év: ). A számviteli törvény 81. (1) bekezdése alapján egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteségjellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításának, sem rendkívüli ráfordításnak. Az egyéb ráfordítások címén elszámolt kiadásokat az alábbi táblázat mutatja be. Egyéb ráfordítások XII. 31. Kártérítés, kártalanítás Levegőterhelési díj, cégautó adó Bírság, büntetés, késedelmi kamat 11 Gépjármű adó helyi önkormányzatok felé 899 Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyéb ráfordítások Összesen: A. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység tárgyévi eredménye: , (Előző év: ). A Számviteli Tv. 71. (1) bekezdése szerint az üzemi tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözete. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek tárgyévi bevétele: 1.249, (Előző év: 94 ). A pénzügyi műveletek bevétele a külföldről idegen pénznemben számlázott, de a számviteli nyilvántartásban Ft-ban kimutatott alkatrész beszerzés árfolyamnyereségéből keletkezett. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek tárgyévi ráfordítása: 140 (Előző év: 34 ). 23

24 A pénzügyi műveletek árfolyamvesztesége a külföldről beszerzett, idegen pénznemben számlázott alkatrészek értékének Ft-ra történő átszámításából származó árfolyamveszteségéből keletkezett. B. Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek tárgyévi eredménye (Előző év: 60 ). A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek bevételeinek (1.249 ) és ráfordításainak (140 ) egyenlege. C. Szokásos vállalkozási eredmény A szokásos vállalkozási eredmény veszteség. (Előző év: E Ft veszteség) A szokásos vállalkozási eredmény az üzleti tevékenység eredményének ( E Ft) és a pénzügyi műveletek eredményének (1.109 ) az egyenlege. X. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek tárgyévi értéke , (Előző év: ). Társaságunk a KNPA-ból átvett fejlesztési célú pénzeszközöket rendkívüli bevételként mutatja ki a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben. A fejlesztési pénzeszközökből beszerzett eszközök értékét a befejezetlen állományból való kivezetéskor (pl. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadás, eszközök selejtezése vagy értékcsökkenésének elszámolása) a passzív időbeli elhatárolás megszüntetésével egyidejűleg rendkívüli bevételként kell kimutatni a Számviteli Tv. 45. (2) bekezdésben foglalt szabályozás alapján. A tárgyévben a rendkívüli bevételek összetétele a fejlesztési forrásból beszerzett eszközök, eszközállományból történő kivezetése miatt a következőképpen alakult. Rendkívüli bevételek összetétele XII.31. KKÁT-hoz beszerzett eszközállomány értéke RHFT-hez beszerzett eszközállomány értéke NRHT-hez beszerzett eszközállomány értéke Nagy aktivitású hulladéktároló eszközértéke 0 Vagyonkezelt eszközök értékcsökkenés KNPA-ból megvalósított beruházás térítésmentes átadása E.ON Zrt. részére Összesen: XI. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások tárgyévi értéke , (Előző év: ). Rendkívüli ráfordításként mutatja ki Társaságunk a Számviteli Tv. 86. (7) bekezdése a) pontjának rendelkezései szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékét. Társaságunk a tárgyévben értékű fejlesztési forrásból megvalósított eszközállományt adott át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részre, amelyet rendkívüli ráfordításként kell megjelentetni a 24

25 hivatkozott jogszabályhely szerint. Az E.ON Zrt. részére történő térítésmentes eszközátadás értéke a rendkívüli ráfordítások közül: A MNV Zrt. részére átadott eszközök összetételét az alábbi táblázat mutatja: Rendkívüli ráfordítások összetétele XII.31. KKÁT-hoz beszerzett eszközállomány értéke RHFT-hez beszerzett eszközállomány értéke NRHT-hez beszerzett eszközállomány értéke KNPA-ból megvalósított beruházás térítésmentes átadása E.ON Zrt. részére Összesen: D. Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredmény tárgyévi értéke , (Előző év: ). A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek ( ) és rendkívüli ráfordítások ( ) különbözete. E. Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredmény tárgyévi értéke 775, (Előző év: ). Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény ( ) és a rendkívüli eredmény ( ) összevont egyenlege. F. Adózott eredmény Az adózott eredmény tárgyévi értéke 775, (Előző év: ). Társaságunknak nincs adófizetési kötelezettsége, ezért az adózott eredmény összege megegyezik az adózás előtti eredmény összegével. G. Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény tárgyévi értéke 775, (Előző év: ). A mérleg szerinti eredmény az adózott eredmény összegével egyezik meg. 25

26 IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Leányvállalat, közös vezetésű, társult, részesedési viszonyban lévő vállalkozások: A Társaságnak leányvállalata, közös vezetésű vállalkozása, társult vagy részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs. 2. Jelentős, többségi, közvetlen irányítást biztosító befolyás alatti vállalkozások A Társaság nem rendelkezik olyan gazdasági társasággal, ahol jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezne. 3. A vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottság tagjai részére kifizetet járandóságok bemutatása Csoport: Létszám (fő) Bér/Tiszteletdíj (Ft/év) Ügyvezető igazgató I. FB. elnök: II. FB. tagok: ÖSSZESEN: ban a vezető tisztségviselők és a Felügyelőbizottság összetétele az alábbiak szerint alakult: A társaság ügyvezető igazgatója: Dr. Kereki Ferenc Felügyelő Bizottság: Dr. Kőrösmezei Csaba elnök Budai Sándorné tag Ságvári Pál tag ig Dr. Pőcze Orsolya dr. Bendik Tamás János től Nagy Sándor tag Wolf György tag Nagy Sándor felügyelőbizottsági tag lemondott tiszteletdíjáról. 4. A beszámoló könyvvizsgálói ellenőrzésének és véleményezésének díja: Ft 5. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása. A tárgyévben a Társaság bérköltségét terhelő átlag létszám 201, az állományon kívüliek létszáma 9 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám 196 fő volt. Az elszámolt bérköltség összege A munkavállalók tárgyévi átlagos statisztikai létszámát, az állományon kívüliek létszámát, bérköltségét és személyi jellegű kifizetéseit az alábbi táblázat tartalmazza: 26

27 Csoport: Átlag létszám: Bérköltség (-ban) Személyi jellegű kifizetések (-ban) Munkavállalók I II III IV V ÖSSZESEN Állományon kívüli: VI MINDÖSSZESEN: A kimutatás nem tartalmazza a reprezentációs költség, a dolgozói biztosítások, a természetbeni juttatások, reprezentáció járulékos költségeinek összegét, az üzemegészségügy és az egyéb személyi jellegű kifizetések értékét, melyek évi összege: A Társaság képviseletére egy személyben jogosult: Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató 7624 Pécs, Tiborc u Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató 7624 Pécs, Tiborc u Értékesítés, export érétkesítés árbevétele A Társaság belföldi értékesítés és export értékesítés címen összeget számlázott ki. 9. Támogatási program keretében folyósított összegek. A Társaság támogatási program keretében pénzeszközt nem kapott. 10. Pénzügyi helyzet szempontjából jelentőséggel bíró kötelezettségek, különös tekintettel a jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségekre Saját tőke üzleti éven belüli változása A Társaság saját tőkéje az üzleti éven belül nem változott. 13. Adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslat (Sztv. 88. (7) bek. A Társaságnál az adózott eredmény osztalék fizetésre nem használható fel, ezért az adózott eredmény a következő évi eredménytartalékba történő helyezése javasolható. 27

28 1. sz. melléklet RHK Kft. Cash-flow kimutatása () ( ) TÉTEL MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS Adózás előtti eredmény (+) 775 Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszairás (+ - ) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 Befektetett eszközök értékesitésének eredménye Szállítói kötelezettségek változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passziv időbeli elhatárolások változása Vevő és egyéb követelések változása Készletek+értékpapirok változása Aktiv időbeli elhatárolások változása Fizetetett, fizetendő adó (TAO) ( - ) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés ( - ) I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW Immateriális javak és tárgyi eszközök változása Befektetett eszközök állományváltozása Kapott osztalék, részesedés ( + ) II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, ÉTP- papír kibocsátás bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Adott kölcsön, bankbetétek törlesztése (+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkeleszállitás ( - ) Kötvény, ÉTP -papír visszafizetés ( - ) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése ( - ) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek ( - ) Végelegesen átadott pénzeszköz ( - ) Egyéb hosszú lejáratú kötelzettség változása III. FINANSZIROZÁSI CASH-FLOW C A S H - F L O W ( I+II+III )

29 2. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök változása 2013 évben (-ban) Halmozott Megnevezés Bruttó érték érték csökkenés Nettó Nyitó Növekedés ** Selejtezés Csökkenés Záró Záró (-) Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszköz összesen Befektetett eszközök összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Tervszerinti Selejtezés Értékesítés (+) (-) Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tárgyi eszköz összesen Értékcsökkenés összesen

30 Statisztikai számjel 1/ Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31. MÉRLEG "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK( AKTÍVÁK) adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállakozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22. vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő érékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

31 Statisztikai számjel 1/ Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31. MÉRLEG "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK( AKTÍVÁK) adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növedék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( Sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

32 Statisztikai számjel 1/ Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31. MÉRLEG "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK) adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 53. D. Saját tőke ( Sor) I. JEGYEZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYEZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője ( képviselője)

33 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 1/4 Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31. MÉRLEG "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK( PASSZÍVÁK) adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e 66. F. Kötelezettségek ( sor) I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 69. lévő vállalkozással szemben. 70. Hárasorolt kötelezettségek egyéb gazdákodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 78. vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgátatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben. 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője ( képviselője)

34 Statisztikai számjel 2/ Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " VÁLTOZAT adatok -ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 244 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

35 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 2/2 Az üzleti év mérlegfordulónapja december 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás " A " VÁLTOZAT adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Tárgyév 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű rafordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

36 DUNA AUDITING KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT DUNA - HÁZ IRODAHÁZ H-1095 Budapest, Soroksári út 5. V. 9. AUDIT WITH CONFIDENCE Tel: , Fax: Független Könyvvizsgálói Jelentés a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítója részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege , a mérleg szerinti eredmény 775 (nyereség) és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő me llékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó szervezet belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. PMBC Cégjegyzékszám: , Alapítva: 1998 MKVK nyilvántartási szám: , Költségvetési minısítés száma:

37 DUNA AUDITING KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT DUNA - HÁZ IRODAHÁZ H-1095 Budapest, Soroksári út 5. V. 9. AUDIT WITH CONFIDENCE Tel: , Fax: Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt hitelesítő könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban van. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti jelentése a Társaság évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Figyelemfelhívás Véleményünk megváltoztatása nélkül felhívjuk a beszámolót felhasználók figyelmét, a kiegészítő melléklet I. Általános rész, 6. pontjában bemutatott információkra, amely szerint a Társaság átalakulási eljárás alatt áll. Az RHK Kft. az átalakulási eljárás keretében átveszi a beolvadó MECSEK-ÖKO Zrt. gazdasági társaságot. Budapest, április 15. Juhos György sk. kamarai tag könyvvizsgáló/ügyvezető MKVK: E jelentésünket cégszerűen aláírva, papír alapon is kiadtuk! PMBC Cégjegyzékszám: , Alapítva: 1998 MKVK nyilvántartási szám: , Költségvetési minısítés száma:

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben