A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabályt az alapító tagok a július hó 15. napján tartott közgyűlésen egyhangúan fogadták el, majd egyhangúan módosításra került december hó 3. és december hó 16. napján valamint február 22. napján. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Társaság neve: Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság A Társaság rövidített neve: META A Társaság neve angolul: Hungarian Health Economics Association A Társaság neve franciául: Association Hongroise de l Economie de la Santé A Társaság neve spanyolul: Associación Húngara de la Economía de la Salud 2.) A Társaság székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/D. B.ép. II.em ) A Társaság jogállása: egyesület A Társaság önálló jogi személy. 4.) A Társaság célja és feladatai: - Az egészség-gazdaságtan eszközeinek, módszereinek széleskörű elterjesztése, oktatása, gyakorlati felhasználása. - Az egészség-gazdaságtan területén működő szakemberek szakmai önképzésének, szakmai érdekképviseletének biztosítása - Szakmai háttér és konzultációs lehetőség biztosítása a döntéshozók számára. - Az egészség-gazdaságtan tudományának, elméletének fejlesztése, a kutatási tevékenység támogatása. 5.) A Társaság függetlensége A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól minden tekintetben független, azokat anyagi támogatásban nem részesítheti és azoktól anyagi támogatást nem kaphat. A Társaság sem az országgyűlési képviselői választásokon, sem az önkormányzati képviselői választásokon jelöltet nem állíthat,

2 2 illetve országgyűlési- és önkormányzati képviselői jelölteket anyagilag nem támogathat. II. TAGSÁG 1.) A Társaság nyitott, így tagjává válhat minden magyar és külföldi magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amennyiben a Társaság Elnöksége a belépési kérelmét elfogadta és az új tag tagsági díját befizette. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagsági díj befizetésével jön létre. A tagság időtartama a tagsági díj befizetésének napjától számított egy év. A Társaság tagjának felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. A Társaság tagjának felvétele oly módon történik, hogy a titkár-pénztáros a tagot - az Elnökség határozat alapján - az általa vezetett tagnyilvántartásba bevezeti. A Társaság tiszteletbeli tag címet adományoz azon személyek részére, akik a társaság szaktevékenységének valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejtenek ki és eredményeket érnek el. A tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli Elnök mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A tiszteletbeli tagokat és a tiszteletbeli Elnököt az Elnökség ajánlására a Közgyűlés választja. A tiszteletbeli elnököt a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel választja meg. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei a tagdíjfizetés kivételével - megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel. 2.) A Társaság tagjai a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és választhatók A Társaság bármely tisztségére, jogosultak részt venni A Társaság minden rendezvényén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, és közreműködhetnek A Társaság munkájában, igénybe vehetik A Társaság szolgáltatásait és kedvezményeit. Igényt tarthat a társaság működésével kapcsolatos tájékoztatásra, szakmai és etikai ügyekben támogatást és érdekvédelmet kérhet. Panaszt tehet, amelyre a társaság Elnökségének 30 napon belül választ kell adnia. A Társaság bármely törvénysértő határozatát a határozat megismerésétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 3.) A tagok kötelesek: - a Társaság Alapszabályát és határozatait megtartani - a szervezeti életben legjobb tudásuk szerint részt venni, - legjobb képességük a vállalt tisztséget ellátni és a feladatokat teljesíteni - a tagdíjat rendszeresen fizetni. - a Társaság nevében csak a Közgyűlés belegyezésével és az Alapszabállyal összhangban nyilatkozni, illetve cselekedni.

3 3 4.) A tagsági viszony megszűnik: - a kilépési szándéknak az Elnökség felé történő írásbeli bejelentésével, - a tagdíjfizetés felszólítás ellenére történő elmulasztásával, - a tag kizárásával, - a tag halálával. A tag a Társaságból bármikor önként kiléphet, de a már befizetett tagsági díjat nem követelheti vissza. Az alapító tagok rögzítik, hogy a Társaság fegyelmi szabályzatának megalkotására a későbbiekben kerül majd sor. III. A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 1.) A Társaság bevételei a tagdíjakból, a magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által tett felajánlásokból és A Társaság tevékenységéből származó bevételekből állnak. 2.) A Társaság tagjai az Alapszabály szerint tagdíj fizetésére kötelezettek. A tagdíj mértékének megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A tagok a Társaságtól sem közvetve, sem közvetlenül pénzbeli javadalmazást nem kaphatnak. 3.) A Társaság vagyonát a jelen alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében éves költségvetése szerint használja fel. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott célokra fordítja. 4.) A Társaság az Elnökség tagjait, az elnököt, a a titkárokat, a Társaság számára felajánlást teljesítő személyeket, valamint ezek hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban (azaz A Társaság által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatásban) nem részesítheti. IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, ügyintéző szerve az Elnökség, tisztségviselői az elnök és a titkárok.

4 4 1.) Összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet elnökségi tag vagy Társasági tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. A közgyűlés és Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, illetve hozzátartozója /Ptk b) pont/, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatás. 2.) A közgyűlés A Társaság legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés: - megállapítja és módosítja a Társaság Alapszabályát, - a tagok soraiból megválasztja és felmenti az Elnökség tagjait és a Társaság egyéb tisztségviselőit, - dönt a Társaság ügyintéző és képviseleti szervei éves beszámolójának elfogadásáról, - meghatározza az éves költségvetést, - elfogadja az előző évről készített éves beszámolót, - meghatározza a tagsági díj mértékét, - titkos szavazás mellett kétharmados szótöbbséggel dönthet a Társaság megszüntetéséről, - megvitat és dönt minden egyéb, szabályszerűen a közgyűlés elé terjesztett kérdésben. A közgyűlést az Elnökség szükség szerint (rendkívüli közgyűlés), de évente legalább egyszer, a Társaság pénzügyi évének lezárását követő száznyolcvan (180) napon belül (éves közgyűlés) köteles összehívni. A rendkívüli közgyűlést az Elnök önállóan is jogosult összehívni. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza. Az éves közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével - a tagok részére postai úton, telefax, elektronikus adatközlő, illetőleg kézbesítő útján kell elküldeni, legalább tizennégy (14) nappal az éves közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően. Az elnök vagy az elnökség többségének döntése alapján rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A rendkívüli közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével - a tagok részére postai úton, telefax, elektronikus adatközlő, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően.

5 5 Nem szükséges külön meghívót küldeni az elnapolt közgyűlés összehívására, ha annak időpontját és helyszínét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban megjelölték. A közgyűlést a Társaság elnöke vezeti. Az elnök távollétében az egyik titkár elnököl mindaddig, amíg az közgyűlés meg nem választja az ideiglenes levezető elnököt. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok ötven százaléka + 1 fő (50 %+ 1 fő) jelen van. Abban az esetben, ha a közgyűlés megnyitásakor határozatképes a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok megtarthatják a közgyűlést, függetlenül attól, hogy a határozatképesség a közgyűlés teljes időtartama alatt fennáll-e. Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a közgyűlést el kell napolni, a megismételt közgyűlést azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított legalább egy (1), legfeljebb hetvenkét (72) óra elteltével kell megkezdeni. A megismételt közgyűlés - függetlenül a megjelent tagok számától - határozatképes. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfenntartással és - kivéve, ha jogszabály kifejezett rendelkezése, A Társaság Alapszabálya vagy az SZMSZ ettől eltérő többséget kíván meg - egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Minden magánszemély tag személyesen, vagy megbízott által (írásbeli meghatalmazással) szavazhat a közgyűlésen. Minden tag egy szavazattal bír. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. Az elnök titkos szavazást rendelhet el, illetőleg legalább tíz (10) tag kérése esetén az elnök köteles titkos szavazást elrendelni. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: - a közgyűlés időpontját és helyét, - a közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét, - a közgyűlési ülésen szavazásra bocsátott előterjesztéseket, - az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével, - a közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya). A közgyűlés tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezetője és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá. A közgyűlési ülések jegyzőkönyveit a Társaság székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A közgyűlési ülés jegyzőkönyvét a Társaság székhelyén előzetes egyeztetés alapján az érintettek megtekinthetik. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés az érintettek számára előzetes egyeztetés alapján a Társaság székhelyén lehetséges. 3.) Az Elnökség és a tisztségviselők A Társaság állandó vezető ügyintéző szerve a legalább három (3), legfeljebb hat (6) tagból álló Elnökség. Az Elnökség tagjait az éves közgyűlés kétharmados szótöbbséggel választja meg. A közgyűlés alkalmával a megválasztott elnökségi

6 6 tagok közül megválasztják az elnököt és a titkár- pénztárost. Az elnökség tagjai közé tartozik a választott elnök (president elect) hivatalba lépéséig a megválasztásától, valamint leköszönése után 6 hónapig az előző elnök (past president). Minden az Elnökség tagjának jelölt személyt legalább öt (5) - szavazati joggal rendelkező - egyesületi tagnak kell támogatnia. Elnökségi tagságra kizárólag olyan magánszemély tag jelölhető, aki két éve tagja a Társaságnak, és akinek nem áll fenn a Társaság irányában semminemű tartozása. Az éves közgyűlésen a levezető elnök bemutatja a jelölteket. A jelöltek közül a legtöbb szavazatot elérő öt (5) elnökségi jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. Valamennyi elnökségi tag és tisztségviselő megbízatása két (2) éves időtartamra szól, - az elnök kivételével - annak a közgyűlésnek a napjától kezdődően, amelyen megválasztották. Az elnöki tisztséget legfeljebb öt (5) egymást követő éven keresztül lehet betölteni, nem számítva bele azon időtartamot, amikor az elnöki tisztség megüresedés folytán került betöltésre. Bármely elnökségi tag vagy tisztségviselő az elnöknek vagy a titkároknak címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt az Elnökség elfogadja. Bármely elnökségi alapos okból visszahívható a közgyűlés 75 %-os többségű határozatával. Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki tisztséget az új elnök megválasztásáig az egyik titkár tölti be. Bármely más tisztség megüresedésekor a tisztséget az elnökség többségi határozatával ideiglenesen betöltheti. Valamennyi elnökségi tag köteles az elnökségi üléseknek legalább hatban százalékán (60 %) részt venni. Az Elnökség tagjai és tisztségviselők díjazásban nem részesülnek, A Társaság nevében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerült igazolt költségeiket azonban A Társaság - az Elnökség határozata alapján - megtérítheti. 4.) Az Elnökség működése Az Elnökség gondoskodik a Társaság céljainak megvalósításáról, dönt a Társaság vagyonának, ezen célokkal összehangolt, megfelelő felhasználásáról, gondoskodik továbbá a célok eléréséhez szükséges személyi és anyagi feltételek meglétéről és ellátja a szükséges irányítási feladatokat. Az Elnökség egyes feladatok ellátására a tagok közül állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetve azzal külső személyeket megbízhat, illetve alkalmazhat. A megbízottak, alkalmazottak díjazását az Elnökség az éves költségvetés keretei között jogosult megállapítani. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit a Társaság elnöke vagy az Elnökség bármely két (2) tagja hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalmazó meghívót az elnökségi tagok részére postai úton, telefax, elektronikus adatközlő, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. Az Elnökség intézkedhet rendszeres elnökségi ülések megtartásáról oly módon, hogy

7 7 határozatában előre kitűzi azok időpontját és helyszínét, valamint ezen határozatában rendelkezik arról is, hogy szükséges-e meghívó küldése vagy sem. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az Elnökség tagjainak legalább ötven százaléka + 1 fő (50 %+1 fő) jelen van. A határozatképes Elnökség gyakorolhatja az Elnökség minden jogkörét. Az Elnökség tagjai nyílt szavazással határoznak. Az Elnökség a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával dönt. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetetnek tekintendő. Azon írásbeli határozat, amelyet valamennyi, az adott kérdésben szavazni jogosult elnökségi tag aláírt, ugyanolyan érvénnyel bír, mintha ezen határozatot az Elnökség ülésén fogadták volna el. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvre a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. Az Elnökség munkarendjét és feladatmegosztását maga állapítja meg. Az elnökségi ülések jegyzőkönyveit a Társaság székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A jegyzőkönyvet a Társaság székhelyén előzetes egyeztetés alapján az érintettek megtekinthetik. 6.) Az elnök Az elnök irányítja az Elnökség munkáját, gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, A Társaság feladatainak elvégzéséről. Az elnök felelős az Elnökség éves beszámolójának és költségvetési javaslatának elkészítéséért. Az elnök feladatait akadályoztatása esetén teljes jogkörrel a titkárok látják el. 7.) A felügyelő szerv Figyelemmel azon tényre, hogy a Társaság éves bevétele nem fogja meghaladni az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot, felügyelő szerv a Társaságnál nem működik. V. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE 1.) A Társaságot harmadik személyek és a hatóságok előtt az elnök képviseli. Az elnök képviseleti joga önálló és teljes körű. Az elnök távollétében a Társaság képviseletére a titkárok jogosultak minden olyan rendezvényen és olyan tisztség betöltése során, amelyre a Társaság meghívást kap, amelyen a Társaságnak meg kell jelennie, vagy amelyen meg kíván jelenni. 2.) A Társaság bankszámlája felett bármely tisztségviselő (elnök, titkárok) közül két személy együttesen jogosult rendelkezni.

8 8 3.) Amennyiben az aláírási jogosultság gyakorlásáról az Elnökség határozata másként nem rendelkezik, úgy az elnök és egy titkárral együtt, vagy a titkárok ketten együttesen jogosultak a Társaság nevében aláírni, amely együttes aláírás a Társaság nevében történt harmadik személyekkel szemben is hatályos aláírásnak minősül. A Társaság nevében való aláírás csak az elnökség jóváhagyásával történhet. VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az Alapszabály érvényességéhez a Pest Megyei Bíróság nyilvántartásba vételről szóló határozata szükséges. 2. A Társaság közhasznú jogállást a Pest Megyei Bíróság általi, közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 3. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit az irányadóak. Budapest, február hó levezető elnök... jegyzőkönyv-hitelesítő... jegyzőkönyv-hitelesítő Előttünk mint tanúk előtt: Név:... Cím: Név:... Cím:

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben