MIM Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-"

Átírás

1 II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika Törzskari szervezeti egységek: - Koordináció - Minségügy - Bels ellenrzés - Jogi Iroda II/4.1. Üzemeltetési Figazgatóság feladatai A Közszolgáltatási Szerzdésekbl adódó kötelezettségek végrehajtása. A Figazgatóság üzletpolitikai koncepciójának megfogalmazása. A társaság stratégiájában és éves üzleti tervében meghatározott célkitzések, feladatok, intézkedési tervek végrehajtása, folyamatos értékelése, elemzése. A Figazgatóság szervezeti egységei között a feladatellátás szervezése, irányítása és ellenrzése. Döntés-elkészítés az autóbusz állomány beszerzésével, selejtezésével, értékesítésével kapcsolatban. A közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító személyi és tárgyi feltételek összhangjának biztosítása. A szakterületeken dolgozó munkavállalók egységes foglalkoztatási és ellenrzési rendszerének kialakítása. Javaslatok kidolgozása az éves üzleti, beruházási, fejlesztési és fenntartási tervekhez. A Szolgáltató Központok szakmai irányítása. Szakmai kapcsolattartás a társaság egyéb szakterületeivel. II/ Forgalmi Igazgatóság A társaság személyszállítási tevékenységének irányítása. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatással összefügg menetrendi koncepció és stratégia kialakítására. A forgalomszervezési és forgalom-technológiai feladatok végrehajtása. A szolgáltatás-felügyeleti tevékenység koordinálása, ellátása.

2 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 25/46 A forgalmi kontrolling tevékenység szakmai irányítása. A forgalmi berendezések (jegykiadó gépek, fedélzeti számítógépek, utas-tájékoztató eszközök, stb.) üzemeltetésének szakmai irányítása. A személyszállítási tevékenység szakmai fejlesztése, új forgalomtechnikai eljárások és alkalmazási módszerek kidolgozása és a korszer adatrögzít technológiák szakmai vizsgálata. II/ Stratégiai Osztály A szerzdéses, szabályzati és jogszabályi környezettel kapcsolatos feladatok ellátása. A szakterületi foglalkoztatással kapcsolatos feladatok felügyelete. A szakterületi oktatási és képzési tevékenység szervezése és felügyelete. Az integrált minség- és környezetirányítási rendszer szakmai koordinálása. Projektfelelsi feladatok ellátása. II/ Járm-üzemeltetési Fosztály A járm-üzemeltetéssel, üzemanyag-gazdálkodással és infrastruktúra-fenntartással kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtása. Az autóbusz-karbantartások elírás szerinti végrehajtásának felügyelete, a jármvek üzemeltetési tapasztalatainak elemzése. Közremködés a társaság eszközkezelési politikájának kialakításában. A közlekedés- és forgalombiztonsági tevékenység koordinálása. II/ Szolgáltató Központok A menetrendben és forgalmi technológiákban meghatározott elírások szerint a közszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása. Az irányítása és felügyelete alá tartozó forgalmi üzemek hatékony szakmai irányítása, az operatív irányítással feladataik koordinálása és ellenrzése mellett való folyamatos kapcsolattartás, a szükséges intézkedések végrehajtása. II/4.2. Gazdasági Igazgatóság feladatai A társaság gazdasági és pénzügyi egyensúlyi helyzetének figyelése, annak biztosítását szolgáló döntések elkészítése, kezdeményezése. A társaság középtávú üzletpolitikájának, és az éves üzleti tervének elkészítése, döntés alapján elkészítése. A küls gazdasági környezetben bekövetkez változások társaságra gyakorolt hatásának felmérése, a társaság vezetésének tájékoztatása.

3 MIM ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 26/46 A társaság gazdasági tevékenységének, az eszközök és források célszer és gazdaságos felhasználásának folyamatos elemzése, értékelése. Közremködés a vagyonhasznosítási stratégia kidolgozásában, javaslattétel annak finanszírozhatóságára, ütemezésére. A szervezet feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti küls és bels adatszolgáltatás, adatok szolgáltatása a társaság más szervezeti egységeinek jelentési-, beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az üzleti tervhez kapcsolódóan hatékony, takarékos költséggazdálkodás szervezése az üzletágakkal együttmködve, és a végrehajtás ellenrzése. A járm, ingatlan és egyéb fejlesztési, beruházási célok összehangolása, gazdaságosságának véleményezése, azok ütemezésére, finanszírozhatóságára javaslattétel. A beruházásokhoz kapcsolódó idegen és saját források felhasználásának ellenrzése, azok tervszersége, rendeltetésszer felhasználása, a hitelek szabályszer visszafizetése szempontjából. Együttmködés a társaság Igazgatóságával, Felügyel Bizottságával, könyvvizsgálójával. Az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslat kidolgozása. Kapcsolattartás az önkormányzatokkal, valamint az NF Minisztériummal a közszolgáltatási szerzdések gazdasági vonzatait illeten. Kapcsolattartás az MNV Zrt.-vel, az adóhatóság és a szakminisztériumok illetékeseivel. A számviteli, adózási, társasági és a gazdálkodást érint egyéb jogszabályoknak megfelel adminisztráció kialakítása, mködtetése. Részvétel a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos döntés-elkészítésben. Az egyes szervezeti egységek gazdálkodásának az üzleti terven és a prémiumkitzéseken keresztül történ motiválására javaslattétel. A számviteli törvény alapelveit betartva a társaság számviteli és pénzügyi tevékenységének irányítása, ellenrzése. Javaslattétel a mindenkori törvényi szabályok és a tulajdonosi elvárások figyelembevételével a társaság által alkalmazandó számviteli politikára, a számviteli, pénzügyi tevékenység szabályozására. A számlarend, és a számviteli információs rendszer kialakítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásáról. A társaság leltározási tevékenységének szervezése, irányítása. A pénzügyi, bizonylati fegyelem betartásának szervezése, irányítása. A gazdálkodást érint, számviteli és adó beszámolási kötelezettségek pontos teljesítése, statisztikai és információs feladatok ellátása. Az önköltség elszámolás kialakítása, gondoskodás az önköltségszámítási szabályzat betartásáról, ellenrzésérl. A bevétel elszámoláshoz kapcsolódó díjszabási rendeletek, határozatok megismerése, határozmányok tanulmányozása, hatályosság figyelemmel kísérése. Forgalmi bevétel elszámolás szabályozása, a bevétel-elszámolási folyamat

4 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 27/46 szabályszerségének felülvizsgálata. A pénz és értékkezelés rendjének szabályozása, ellenrzése. Likviditástervezési, -kezelési rendszer kidolgozása, mködtetése. Pénztárak, pénzbeszed helyek szakmai felügyelete, irányítása. A társaság költségvetési kapcsolatainak irányítása, bonyolítása, szociálpolitikai menetdíjtámogatás igénylése, adóbevallások elkészítése /ÁFA, egyéb/. Hitelügyletek elkészítése, hitelügyintézés. A számlázási szabályzatban meghatározott számlázások végrehajtása. Kompenzálások bonyolítása. A társaság gazdálkodási folyamatait érint kérdésekben a szakterületek között koordinációs feladatok elvégzése. Pénzügyi befektetések hatékonyságának figyelemmel kísérése. II/4.3. Mszaki Igazgatóság feladatai Javaslatok kidolgozása az éves üzleti, beruházási, fejlesztési és fenntartási tervekhez. Stratégiai terv elkészítése a Mszaki Igazgatóság szervezeti és mködési felépítésével és a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben. A régió mszaki tevékenységével kapcsolatos jogszabályi változással, továbbá egyéb szakirányítási és operatív feladatokkal összefügg döntések koordinálása. A mszaki szakterületek feladatainak összehangolása, jármfenntartási és általános mszaki tevékenység régiós koordinálása, ellátása. Középtávú koncepció kidolgozása a mszaki tevékenység szakmai fejlesztésére. A régió középtávú jármrekonstrukciós tervei alapján stratégia kialakítása autóbuszok beszerzésével, selejtezésével, értékesítésével kapcsolatban. A régió jármfenntartási, üzemanyag-kereskedelmi, egyéb mszaki tevékenységének gazdaságossági elemzése, hatékonyságnövel intézkedések kidolgozása és menedzselése. Javaslattétel a jármüzemeltetéssel, üzemanyag gazdálkodással és infrastruktúra fenntartással kapcsolatos szakmai feladatatok integrációjára. Javaslattétel a régiós Volán társaságok közbeszerzési eljárásaiban érvényesíteni kívánt mszaki követelmények meghatározására vonatkozóan. Az integrált informatikai rendszer szakterületet érint moduljainak szakmai elkészítése, a kapcsolódó modulokkal való összhang megteremtése. A szakterületeken dolgozó munkavállalók egységes foglalkoztatási és ellenrzési rendszerének kialakítása. II/ Jármfenntartási Igazgatóság A mszaki berendezések üzemeltetésének szakmai felülvizsgálata, koncepció kidolgozása a

5 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 28/46 homogén struktúra és alkalmazás lehetségére. Javaslattétel az adatszolgáltatások tartalmi és formai egységesítésére. Új jármfenntartási eljárások és alkalmazási módszerek kidolgozása és a korszer adatrögzít technológiák szakmai vizsgálata. A régió jármfenntartási- és felújítási tevékenységeinek összehangolása és szervezése. Mködéshez szükséges optimális autóbusz darabszám rendelkezésre bocsátásának felügyelete, ellenrzése Autóbusz felújítási tevékenység koordinálása Autóbusz selejtezéshez kapcsolódó tevékenységek koordinálása Független márkaszerviz képviselet és tevékenység koordinálása Az üzemanyag kutak mködésének gazdaságossági felülvizsgálata. Gyártmányfejlesztéssel, új mszaki technológiák bevezetésével összefügg javaslatok és koncepciók elkészítése. II/ Általános Mszaki Igazgatóság A társaság mszaki és eszközfejlesztési, beruházási terveinek kidolgozásában és azok végrehajtásában való közremködés. Járm (kivéve autóbusz) beszerzési tervek kidolgozásában, megvalósításában való közremködés. A vagyongazdálkodási, beruházási tervek kidolgozása, azok végrehajtásában való közremködés. Létesítmény beruházások elkészítése, tervezése, szervezése, bonyolítása, végrehajtásában való közremködés. Használaton kívüli létesítmények hasznosítási lehetségeinek felkutatása, javaslattétel, hasznosítás megvalósítása. A munka-, környezet- és tzvédelmi tevékenység egységesítése, szabályozási rendszerének kidolgozása, bevezetése, szakmai irányítása, ellenrzése. A régió rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének egységesítése, szabályozási rendszerének kidolgozása, bevezetése. A régiósan kiválasztott beszállító partnerekkel kötött szerzdések végrehajtásának ellenrzése. Régiós szint, egységes alkatrész nyilvántartási rendszer kidolgozása, folyamatos karbantartása. Társasági energiagazdálkodási tevékenység irányítása, koordinálása, javaslatok kidolgozása. Társasági mszaki-mhelyi szakképzési tevékenység (tanmhelyek) irányítása, koordinálása, ellenrzése. MAN márkaszerviz szerzdés elírásainak megfelelen márkaspecifikus szakmhelyi haszongépjárm karbantartási, javítási feladatok végrehajtása.

6 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 29/46 II/4.4. Informatika feladatai A társaság informatikai stratégiájának kidolgozása. Az átszervezésben érintett társvállalatok informatikai fejlesztéseinek koordinálása a társaság IT stratégiájához igazodva. Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszer kialakítása. a. Az átszervezésben érintett társvállalatok által alkalmazott vállalatirányítási rendszerek részletes vizsgálata és összehasonlítása, döntés elkészít javaslat kidolgozása az alkalmazás konszolidáció módjára és menetére. b. Közremködés az alkalmazáskonszolidáció megvalósításának elkészítésében. - Szükség esetén közbeszerzési pályázat szakmai tartalmának meghatározása, benyújtott pályázatok szakmai tartalmának elbírálása. - Szerzdéskötés elkészítése. c. Az alkalmazáskonszolidáció szakmai irányítása és koordinálása. Integrált termelésirányítási (szakmai) rendszer kialakítása. a. Az átszervezésben érintett társvállalatok által alkalmazott termelésirányítási rendszerek részletes vizsgálata és összehasonlítása, döntés elkészít javaslat kidolgozása az alkalmazás konszolidáció módjára és menetére. b. Közremködés az alkalmazáskonszolidáció megvalósításának elkészítésében. - Szükség esetén közbeszerzési pályázat szakmai tartalmának meghatározása, benyújtott pályázatok szakmai tartalmának elbírálása. - Szerzdéskötés elkészítése. c. Az alkalmazáskonszolidáció szakmai irányítása és koordinálása. IT infrastruktúra konszolidáció tervezése, kivitelezése, koordinálása. - Társasági adathálózatok összekapcsolása, kommunikáció megteremtése rendszerek között. Központi rendszerek elérhetségének biztosítása. - Központi rendszerek használatához szükséges egységes szoftver és eszközpark kialakítása. Egységes IT munkakörnyezet meghatározása. - Központi szerver, adattároló és adatmentési infrastruktúra bvítésének elkészítése, a megnövekedett kiszolgáláshoz. - Egységes, IT biztonságot érint folyamatok megoldások bevezetésének elkészítése. - Egységes rendszerfelügyeleti megoldások bevezetésének elkészítése,megoldási javaslat kidolgozása. - Egységes licenc gazdálkodás feltételeinek megteremtése. - IT t érint szerzdések konszolidációjának elkészítése, megoldási javaslatok kidolgozása. - Alkalmazások bevezetésének támogatása

7 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 30/46 II/4.5. Koordináció feladatai Igazgatási Csoport A társaság igazgatási feladatainak szervezése és irányítása. Az Igazgatóság, Felügyel Bizottság adminisztrációs feladatainak ellátása. Vezeti értekezletek elkészítése, szervezése. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatok. Iratkezelési, irattározási és kézbesítési tevékenységek. Titkársági feladatok. Kommunikáció, PR, Marketing Csoport Bels és küls információs hálózat mködtetése. Küls marketing, cég imázs, arculat gondozása. Médiakapcsolatok gondozása, kapcsolattartás a médiával Panaszok, észrevételek, kérések kezelése. Társasági rendezvények szervezése, kapcsolódó háttéranyagok készítése Stratégiai partnerekkel történ együttmködések szakterületek közötti koordinálása Humánpolitikai Osztály A társaság emberi erforrás gazdálkodásának (keresettömeg és létszámgazdálkodás) irányítása, középtávú stratégiájának kialakítása, tervek elkészítése, a tevékenység koordinálása. Az éves üzleti terv emberi erforrás gazdálkodás vonatkozásainak elkészítése. Létszám, oktatás, képzés hatékonyság ellenrzése, javaslatok kidolgozása. A társaság munkaer ellátási feladatainak megszervezése, személyzeti tevékenység végzése. Béren kívüli, szociális, forma-munkaruha juttatások tervezése és a felhasználás ellenrzése. HR tevékenységgel kapcsolatos elemzések, kimutatások készítése, statisztikai adatszolgáltatás A munkavállalói érdekképviseletekkel folytatandó együttmködés támogatása. A Kollektív Szerzdés elkészítése. Kapcsolattartás a munkaügyi szervekkel, kormányhivatalokkal. Beszerzési és Fejlesztési Osztály Az önálló közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések esetén a termék vagy szolgáltatás beszerzés részletes mszaki és gazdasági paramétereinek meghatározása, az érintett szakterületek bevonásával.

8 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 31/46 Közremködés a közbeszerzést lebonyolító küls szakérti szervezettel, a közbeszerzési pályázati dokumentáció elkészítése során. Az elkészült bírálatok alapján javaslattétel a nyertes ajánlat kihirdetésére, majd a szerzdéskötési eljárás lefolytatása, a szerzdés elkészítése. Közös közbeszerzési eljárás esetén az eljárást lebonyolító ajánlatkérvel való együttmködés, adatszolgáltatás, a pályázati felhívás elkészítése, kiértékelése, szerzdéskötés során. A vezérigazgatói döntés alapján régiós szint pályáztatás alá vont termék és szolgáltatás beszerzés (továbbiakban beszerzés) esetén a pályáztatási eljárás lefolytatása. A beérkezett ajánlatok kezelése, kötelez tartalmi, formai elírások ellenrzése, ajánlatok értékelése, javaslattétel a nyertes ajánlat kihirdetésére, a szerzdéskötési eljárás lefolytatása. Pályázati lehetségek feltárása, elkészítés. Pályázat összeállításának koordinálása, szükséges iratok beszerzése, a pályázatok beadása, az esetleges hiánypótlások végrehajtása, elbírálásának követése. Pályázat megvalósítás, végrehajtás esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatása, abban való közremködés. Kivitelezi és egyéb szerzdések elkészítése, aláírások koordinálása, a teljes pályázati dokumentáció gyjtése, kezelése, megrzése. II/4.6. Minségügy feladatai A Társaság minségirányítási rendszerének kialakítása, bevezetése, és harmadik fél általi tanúsításának elkészítése az MSZ EN ISO 9001:2009 Minségirányítási rendszerek Követelmények (továbbiakban MIR szabvány) cím szabványban megfogalmazott követelményeknek megfelelen. A MIR szabvány módosításai esetén a szabványban megfogalmazott új, vagy megváltozott követelményeknek megfelelen az ÉNYKK Zrt. minségirányítási rendszerének módosítása. Minségügyi számítógépes adatbázis tervezése, kialakítása és beüzemelése. Szabályzatok, rendelkezések kiadása, közzététele, illetleg szakterületének megfelelen a szükség szerinti szabályzatmódosítások végrehajtása. Új szabályzatok készítése szakterületnek megfelelen. Szabályzati rendszer komplex minségügyi ellenrzése. A Társaság minségirányítási rendszeréhez kapcsolódó kiadványok, technológiák és egyéb dokumentumok közzététele. Vezetségi átvizsgálások szervezése, tervezése és végrehajtása. Zrt. szint MIR vezeti értekezletek összehívása. Tanúsító, valamint felügyeleti és megújító auditok szervezése, végrehajtásának koordinálása. Kapcsolattartás a tanúsító cégekkel. Tanúsító cégek versenyeztetése, kiválasztása, javaslattétel a tanúsító cégre a felé.

9 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Javaslattétel a nak a MIR megbízottak személyére. MIR megbízottak tevékenységének koordinálása, és ellenrzése. Tervezi, szervezi és végrehajtja a bels minségügyi auditokat. Felügyeli és koordinálja a helyesbít és megelz tevékenységeket. Tervezi, koordinálja és elemzi a küls vevi megelégedettség méréseket. Javaslatokat dolgoz ki az integrált rendszer bevezetésére. Meghatározza a minségügyi oktatásokat. Értékeli a minségirányítási rendszer hatékonyságát. Oldalszám: 32/46 II/4.7. Bels ellenrzés feladatai A Bels ellenrzés tevékenységét a megbízott Bels ellenrzési vezet irányításával látja el, részletes mködését a MIM Bels ellenrzés mködési rendje szabályozza. A társaság irányítási, kockázatkezelési és kontroll folyamatainak hatékonyságának javításával a szervezeti célok megvalósításának elsegítése. A társasági kontrollkörnyezet elemeiben bekövetkez változások folyamatos figyelemmel kísérése, ellenrzési irányok meghatározása. A társasági kontrollfolyamatok hatékonyságának folyamatos vizsgálata, a kockázatok mértékének csökkentése érdekében azok módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A folyamatokba épített kontroll pontok mködésének vizsgálata, a feltárt hiányosságok jelzése az érintett vezet felé. A társaság bels ellenrzési (kontroll) rendszerének mködését meghatározó Bels ellenrzési szabályzat tervezet kialakítása, a vezérigazgató által elrendelt szabályzat aktualizálására vonatkozó javaslat készítése. Javaslat készítése a vezérigazgató részére az éves bels ellenri munkaterv tartalmára és az ellenrzések ütemezésére vonatkozóan. A vezérigazgató és a társaság Felügyel Bizottsága által elrendelt vizsgálatok megszervezése, lebonyolítása. Az éves munkatervben megjelölteken túlmenen a társaság vezérigazgatója által adott eseti feladatok elvégzése. Indokolt esetben munkaterven kívüli ellenrzés(ek) kezdeményezése a vezérigazgatónál. A társaságnál végzett függetlenített bels ellenrzések folyamatára, lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó Bels ellenrzési kézikönyv kialakítása, folyamatos aktualizálása. Együttmködés az ellenrzések során a társaság Felügyel Bizottságával, a társaság könyvvizsgálójával, ügyvédjével, a társaság vezetivel, valamint az ellenrzött egységgel és személyekkel.

10 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 33/46 A szakellenrzések tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése. Bels ellenri jelentés, jegyzkönyv, hibajegyzék, feljegyzés készítése, a lefolytatott vizsgálatok megállapításairól, figyelemfelhívás kiküldése a kockázatok csökkentése érdekében, javaslattétel a hiányosságok kijavítására, a hibák jövbeni elkerülése, megelzése érdekében. A feltárt hiányosságok megszntetését célzó javaslatok megvalósításának elsegítése, monitoring mködtetése. A vezérigazgató folyamatos tájékoztatása a munkatervben rögzített és munkatervben kívül elvégzett vizsgálatok állásáról és eredményérl, a szakterületek által meghozott intézkedések hatékonyságáról. A kiadásra kerül vezérigazgatói szabályzatok elzetes véleményezése. A társaság mködésének figyelemmel kísérése. Tájékozódás a társaság Igazgatósági, Felügyel Bizottsági és vezeti értekezletein tárgyalt anyagok és hozott határozatok tekintetében. Nyilvántartás vezetése az elvégzett és folyamatban lév függetlenített bels ellenrzésekrl. A Felügyel Bizottság felé elterjesztés készítése a végzett vizsgálatok eredményérl a Felügyel Bizottság üléstervének megfelelen. A két Felügyel Bizottsági ülés között történt bels ellenrzésekrl írásos beszámoló készítése a vezérigazgató felé. II/4.8. Jogi Iroda feladatai A Jogi Iroda tevékenységét a megbízott Jogi Iroda vezet irányításával látja el, részletes mködését a MIM Jogi Iroda mködési rendje szabályozza. A jogi szakterület által ellátandó feladatok: A társaság jogi képviseletének ellátása a bíróságok eltt polgári, cégbírósági, közigazgatási, munkajogi és büntet ügyekben. A társaság jogi képviseletének ellátása hatósági ügyekben. Közremködés a társaság döntéshozó ill. irányító szerveinek munkájában (Közgylés, Igazgatóság, Felügyel Bizottság). Szükség szerinti részvétel a társaság meghatározott szint vezeti értekezletein. Közremködés a társaság szerzdéseinek elkészítésében, azok jogi szempontból történ véleményezése. A társaság részére szerzd partner által megküldött szerzdéstervezetek véleményezése. A társaság kintlévségeinek behajtása iránti intézkedések megtétele fizetési meghagyásos eljárásban ill. a végrehajtó eltt. Volt és jelenlegi munkavállalókkal szembeni kártérítési igények érvényesítése, un. egyéb jogkövetkezmények alkalmazásában történ közremködés.

11 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 34/46 Munkáltatói intézkedések elkészítésében történ jogi közremködés, tanácsadás a munkáltatói jogkörgyakorlók felé. Jogi tanácsadás a társaság Igazgatósága, Felügyel Bizottsága és vezet munkakört betölt munkavállalói, tisztségviseli számára. Beadványok, egyéb hivatalos iratok készítése. A társaság bels szabályzatainak véleményezése, szükség esetén közremködés azok elkészítésében. Közremködés a Kollektív Szerzdés megkötésében, az érdekképviseletekkel történ kapcsolattartásban. Szerzdésminták kidolgozása a társaság szakterületei részére. Ez akként történhet, hogy az egyes szakterületek felmérik a területüket érint szerzdéseket, azok alapján megfogalmazzák az adott területen a szerzdésben rögzítend elvárásaikat, aminek alapján a jogi szakterület mintaszerzdéseket állít össze. Igény szerinti részvétel üzleti tárgyalásokon. Jogszabálykövetés. A társaság tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szabályozás nyomon követése. Közremködés a közszolgáltatási szerzdések ill. pályázatok elkészítésében. Igény szerint közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás. Adatvédelmi tevékenység irányítása. III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK MKÖDÉSE III/1. Képviseleti, aláírási jog A társaság képviselete során a cégjegyzésre a vezérigazgató önállóan, illetve két Igazgatósági tag együttesen jogosult. A Ptk. 3:116. -a alapján a társaság Igazgatósága jogosult arra, hogy a társaság más munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel. A társaság Igazgatóságának felhatalmazása alapján az alábbi munkakört betölt munkavállalók jogosultak a társaság együttes képviseletére: - vezérigazgató-helyettes - üzemeltetési figazgató - gazdasági igazgató - - mszaki igazgató - informatikai igazgató - forgalmi igazgató

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ÉNYKK Zrt. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai - Üzemeltetési Főigazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Műszaki Igazgatóság - Informatika ---------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

2258/2015. A GYR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2258/2015. A GYR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2258/2015. A GYR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Bevezetés... 4 2. A Társaság adatai... 5 3. A Gyr-Sopron-Ebenfurti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 E L T E R J E S Z T É S a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére TÁRGY: Tájékoztató a Társulás 2015. évi Bels

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány /ISO 10015:1999 (E) Quality Management - Guidelines for training/ Pappné Buzás Erika Az ISO 10015 fordítását végezte: Barabás Eszter

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Miskolc 2016. 8.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Készült 8 példányban. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

KÉRDŐÍV. A évre vonatkozó éves ellenőrzési terv. kialakításához

KÉRDŐÍV. A évre vonatkozó éves ellenőrzési terv. kialakításához 12.SZÁMÚ MELLÉKLET KÉRDŐÍV A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv kialakításához Törzskönyvi jogi személy neve: (a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás,

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben