MIM Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-"

Átírás

1 II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika Törzskari szervezeti egységek: - Koordináció - Minségügy - Bels ellenrzés - Jogi Iroda II/4.1. Üzemeltetési Figazgatóság feladatai A Közszolgáltatási Szerzdésekbl adódó kötelezettségek végrehajtása. A Figazgatóság üzletpolitikai koncepciójának megfogalmazása. A társaság stratégiájában és éves üzleti tervében meghatározott célkitzések, feladatok, intézkedési tervek végrehajtása, folyamatos értékelése, elemzése. A Figazgatóság szervezeti egységei között a feladatellátás szervezése, irányítása és ellenrzése. Döntés-elkészítés az autóbusz állomány beszerzésével, selejtezésével, értékesítésével kapcsolatban. A közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító személyi és tárgyi feltételek összhangjának biztosítása. A szakterületeken dolgozó munkavállalók egységes foglalkoztatási és ellenrzési rendszerének kialakítása. Javaslatok kidolgozása az éves üzleti, beruházási, fejlesztési és fenntartási tervekhez. A Szolgáltató Központok szakmai irányítása. Szakmai kapcsolattartás a társaság egyéb szakterületeivel. II/ Forgalmi Igazgatóság A társaság személyszállítási tevékenységének irányítása. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatással összefügg menetrendi koncepció és stratégia kialakítására. A forgalomszervezési és forgalom-technológiai feladatok végrehajtása. A szolgáltatás-felügyeleti tevékenység koordinálása, ellátása.

2 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 25/46 A forgalmi kontrolling tevékenység szakmai irányítása. A forgalmi berendezések (jegykiadó gépek, fedélzeti számítógépek, utas-tájékoztató eszközök, stb.) üzemeltetésének szakmai irányítása. A személyszállítási tevékenység szakmai fejlesztése, új forgalomtechnikai eljárások és alkalmazási módszerek kidolgozása és a korszer adatrögzít technológiák szakmai vizsgálata. II/ Stratégiai Osztály A szerzdéses, szabályzati és jogszabályi környezettel kapcsolatos feladatok ellátása. A szakterületi foglalkoztatással kapcsolatos feladatok felügyelete. A szakterületi oktatási és képzési tevékenység szervezése és felügyelete. Az integrált minség- és környezetirányítási rendszer szakmai koordinálása. Projektfelelsi feladatok ellátása. II/ Járm-üzemeltetési Fosztály A járm-üzemeltetéssel, üzemanyag-gazdálkodással és infrastruktúra-fenntartással kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtása. Az autóbusz-karbantartások elírás szerinti végrehajtásának felügyelete, a jármvek üzemeltetési tapasztalatainak elemzése. Közremködés a társaság eszközkezelési politikájának kialakításában. A közlekedés- és forgalombiztonsági tevékenység koordinálása. II/ Szolgáltató Központok A menetrendben és forgalmi technológiákban meghatározott elírások szerint a közszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása. Az irányítása és felügyelete alá tartozó forgalmi üzemek hatékony szakmai irányítása, az operatív irányítással feladataik koordinálása és ellenrzése mellett való folyamatos kapcsolattartás, a szükséges intézkedések végrehajtása. II/4.2. Gazdasági Igazgatóság feladatai A társaság gazdasági és pénzügyi egyensúlyi helyzetének figyelése, annak biztosítását szolgáló döntések elkészítése, kezdeményezése. A társaság középtávú üzletpolitikájának, és az éves üzleti tervének elkészítése, döntés alapján elkészítése. A küls gazdasági környezetben bekövetkez változások társaságra gyakorolt hatásának felmérése, a társaság vezetésének tájékoztatása.

3 MIM ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 26/46 A társaság gazdasági tevékenységének, az eszközök és források célszer és gazdaságos felhasználásának folyamatos elemzése, értékelése. Közremködés a vagyonhasznosítási stratégia kidolgozásában, javaslattétel annak finanszírozhatóságára, ütemezésére. A szervezet feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti küls és bels adatszolgáltatás, adatok szolgáltatása a társaság más szervezeti egységeinek jelentési-, beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az üzleti tervhez kapcsolódóan hatékony, takarékos költséggazdálkodás szervezése az üzletágakkal együttmködve, és a végrehajtás ellenrzése. A járm, ingatlan és egyéb fejlesztési, beruházási célok összehangolása, gazdaságosságának véleményezése, azok ütemezésére, finanszírozhatóságára javaslattétel. A beruházásokhoz kapcsolódó idegen és saját források felhasználásának ellenrzése, azok tervszersége, rendeltetésszer felhasználása, a hitelek szabályszer visszafizetése szempontjából. Együttmködés a társaság Igazgatóságával, Felügyel Bizottságával, könyvvizsgálójával. Az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslat kidolgozása. Kapcsolattartás az önkormányzatokkal, valamint az NF Minisztériummal a közszolgáltatási szerzdések gazdasági vonzatait illeten. Kapcsolattartás az MNV Zrt.-vel, az adóhatóság és a szakminisztériumok illetékeseivel. A számviteli, adózási, társasági és a gazdálkodást érint egyéb jogszabályoknak megfelel adminisztráció kialakítása, mködtetése. Részvétel a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos döntés-elkészítésben. Az egyes szervezeti egységek gazdálkodásának az üzleti terven és a prémiumkitzéseken keresztül történ motiválására javaslattétel. A számviteli törvény alapelveit betartva a társaság számviteli és pénzügyi tevékenységének irányítása, ellenrzése. Javaslattétel a mindenkori törvényi szabályok és a tulajdonosi elvárások figyelembevételével a társaság által alkalmazandó számviteli politikára, a számviteli, pénzügyi tevékenység szabályozására. A számlarend, és a számviteli információs rendszer kialakítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásáról. A társaság leltározási tevékenységének szervezése, irányítása. A pénzügyi, bizonylati fegyelem betartásának szervezése, irányítása. A gazdálkodást érint, számviteli és adó beszámolási kötelezettségek pontos teljesítése, statisztikai és információs feladatok ellátása. Az önköltség elszámolás kialakítása, gondoskodás az önköltségszámítási szabályzat betartásáról, ellenrzésérl. A bevétel elszámoláshoz kapcsolódó díjszabási rendeletek, határozatok megismerése, határozmányok tanulmányozása, hatályosság figyelemmel kísérése. Forgalmi bevétel elszámolás szabályozása, a bevétel-elszámolási folyamat

4 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 27/46 szabályszerségének felülvizsgálata. A pénz és értékkezelés rendjének szabályozása, ellenrzése. Likviditástervezési, -kezelési rendszer kidolgozása, mködtetése. Pénztárak, pénzbeszed helyek szakmai felügyelete, irányítása. A társaság költségvetési kapcsolatainak irányítása, bonyolítása, szociálpolitikai menetdíjtámogatás igénylése, adóbevallások elkészítése /ÁFA, egyéb/. Hitelügyletek elkészítése, hitelügyintézés. A számlázási szabályzatban meghatározott számlázások végrehajtása. Kompenzálások bonyolítása. A társaság gazdálkodási folyamatait érint kérdésekben a szakterületek között koordinációs feladatok elvégzése. Pénzügyi befektetések hatékonyságának figyelemmel kísérése. II/4.3. Mszaki Igazgatóság feladatai Javaslatok kidolgozása az éves üzleti, beruházási, fejlesztési és fenntartási tervekhez. Stratégiai terv elkészítése a Mszaki Igazgatóság szervezeti és mködési felépítésével és a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben. A régió mszaki tevékenységével kapcsolatos jogszabályi változással, továbbá egyéb szakirányítási és operatív feladatokkal összefügg döntések koordinálása. A mszaki szakterületek feladatainak összehangolása, jármfenntartási és általános mszaki tevékenység régiós koordinálása, ellátása. Középtávú koncepció kidolgozása a mszaki tevékenység szakmai fejlesztésére. A régió középtávú jármrekonstrukciós tervei alapján stratégia kialakítása autóbuszok beszerzésével, selejtezésével, értékesítésével kapcsolatban. A régió jármfenntartási, üzemanyag-kereskedelmi, egyéb mszaki tevékenységének gazdaságossági elemzése, hatékonyságnövel intézkedések kidolgozása és menedzselése. Javaslattétel a jármüzemeltetéssel, üzemanyag gazdálkodással és infrastruktúra fenntartással kapcsolatos szakmai feladatatok integrációjára. Javaslattétel a régiós Volán társaságok közbeszerzési eljárásaiban érvényesíteni kívánt mszaki követelmények meghatározására vonatkozóan. Az integrált informatikai rendszer szakterületet érint moduljainak szakmai elkészítése, a kapcsolódó modulokkal való összhang megteremtése. A szakterületeken dolgozó munkavállalók egységes foglalkoztatási és ellenrzési rendszerének kialakítása. II/ Jármfenntartási Igazgatóság A mszaki berendezések üzemeltetésének szakmai felülvizsgálata, koncepció kidolgozása a

5 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 28/46 homogén struktúra és alkalmazás lehetségére. Javaslattétel az adatszolgáltatások tartalmi és formai egységesítésére. Új jármfenntartási eljárások és alkalmazási módszerek kidolgozása és a korszer adatrögzít technológiák szakmai vizsgálata. A régió jármfenntartási- és felújítási tevékenységeinek összehangolása és szervezése. Mködéshez szükséges optimális autóbusz darabszám rendelkezésre bocsátásának felügyelete, ellenrzése Autóbusz felújítási tevékenység koordinálása Autóbusz selejtezéshez kapcsolódó tevékenységek koordinálása Független márkaszerviz képviselet és tevékenység koordinálása Az üzemanyag kutak mködésének gazdaságossági felülvizsgálata. Gyártmányfejlesztéssel, új mszaki technológiák bevezetésével összefügg javaslatok és koncepciók elkészítése. II/ Általános Mszaki Igazgatóság A társaság mszaki és eszközfejlesztési, beruházási terveinek kidolgozásában és azok végrehajtásában való közremködés. Járm (kivéve autóbusz) beszerzési tervek kidolgozásában, megvalósításában való közremködés. A vagyongazdálkodási, beruházási tervek kidolgozása, azok végrehajtásában való közremködés. Létesítmény beruházások elkészítése, tervezése, szervezése, bonyolítása, végrehajtásában való közremködés. Használaton kívüli létesítmények hasznosítási lehetségeinek felkutatása, javaslattétel, hasznosítás megvalósítása. A munka-, környezet- és tzvédelmi tevékenység egységesítése, szabályozási rendszerének kidolgozása, bevezetése, szakmai irányítása, ellenrzése. A régió rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének egységesítése, szabályozási rendszerének kidolgozása, bevezetése. A régiósan kiválasztott beszállító partnerekkel kötött szerzdések végrehajtásának ellenrzése. Régiós szint, egységes alkatrész nyilvántartási rendszer kidolgozása, folyamatos karbantartása. Társasági energiagazdálkodási tevékenység irányítása, koordinálása, javaslatok kidolgozása. Társasági mszaki-mhelyi szakképzési tevékenység (tanmhelyek) irányítása, koordinálása, ellenrzése. MAN márkaszerviz szerzdés elírásainak megfelelen márkaspecifikus szakmhelyi haszongépjárm karbantartási, javítási feladatok végrehajtása.

6 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 29/46 II/4.4. Informatika feladatai A társaság informatikai stratégiájának kidolgozása. Az átszervezésben érintett társvállalatok informatikai fejlesztéseinek koordinálása a társaság IT stratégiájához igazodva. Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszer kialakítása. a. Az átszervezésben érintett társvállalatok által alkalmazott vállalatirányítási rendszerek részletes vizsgálata és összehasonlítása, döntés elkészít javaslat kidolgozása az alkalmazás konszolidáció módjára és menetére. b. Közremködés az alkalmazáskonszolidáció megvalósításának elkészítésében. - Szükség esetén közbeszerzési pályázat szakmai tartalmának meghatározása, benyújtott pályázatok szakmai tartalmának elbírálása. - Szerzdéskötés elkészítése. c. Az alkalmazáskonszolidáció szakmai irányítása és koordinálása. Integrált termelésirányítási (szakmai) rendszer kialakítása. a. Az átszervezésben érintett társvállalatok által alkalmazott termelésirányítási rendszerek részletes vizsgálata és összehasonlítása, döntés elkészít javaslat kidolgozása az alkalmazás konszolidáció módjára és menetére. b. Közremködés az alkalmazáskonszolidáció megvalósításának elkészítésében. - Szükség esetén közbeszerzési pályázat szakmai tartalmának meghatározása, benyújtott pályázatok szakmai tartalmának elbírálása. - Szerzdéskötés elkészítése. c. Az alkalmazáskonszolidáció szakmai irányítása és koordinálása. IT infrastruktúra konszolidáció tervezése, kivitelezése, koordinálása. - Társasági adathálózatok összekapcsolása, kommunikáció megteremtése rendszerek között. Központi rendszerek elérhetségének biztosítása. - Központi rendszerek használatához szükséges egységes szoftver és eszközpark kialakítása. Egységes IT munkakörnyezet meghatározása. - Központi szerver, adattároló és adatmentési infrastruktúra bvítésének elkészítése, a megnövekedett kiszolgáláshoz. - Egységes, IT biztonságot érint folyamatok megoldások bevezetésének elkészítése. - Egységes rendszerfelügyeleti megoldások bevezetésének elkészítése,megoldási javaslat kidolgozása. - Egységes licenc gazdálkodás feltételeinek megteremtése. - IT t érint szerzdések konszolidációjának elkészítése, megoldási javaslatok kidolgozása. - Alkalmazások bevezetésének támogatása

7 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 30/46 II/4.5. Koordináció feladatai Igazgatási Csoport A társaság igazgatási feladatainak szervezése és irányítása. Az Igazgatóság, Felügyel Bizottság adminisztrációs feladatainak ellátása. Vezeti értekezletek elkészítése, szervezése. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatok. Iratkezelési, irattározási és kézbesítési tevékenységek. Titkársági feladatok. Kommunikáció, PR, Marketing Csoport Bels és küls információs hálózat mködtetése. Küls marketing, cég imázs, arculat gondozása. Médiakapcsolatok gondozása, kapcsolattartás a médiával Panaszok, észrevételek, kérések kezelése. Társasági rendezvények szervezése, kapcsolódó háttéranyagok készítése Stratégiai partnerekkel történ együttmködések szakterületek közötti koordinálása Humánpolitikai Osztály A társaság emberi erforrás gazdálkodásának (keresettömeg és létszámgazdálkodás) irányítása, középtávú stratégiájának kialakítása, tervek elkészítése, a tevékenység koordinálása. Az éves üzleti terv emberi erforrás gazdálkodás vonatkozásainak elkészítése. Létszám, oktatás, képzés hatékonyság ellenrzése, javaslatok kidolgozása. A társaság munkaer ellátási feladatainak megszervezése, személyzeti tevékenység végzése. Béren kívüli, szociális, forma-munkaruha juttatások tervezése és a felhasználás ellenrzése. HR tevékenységgel kapcsolatos elemzések, kimutatások készítése, statisztikai adatszolgáltatás A munkavállalói érdekképviseletekkel folytatandó együttmködés támogatása. A Kollektív Szerzdés elkészítése. Kapcsolattartás a munkaügyi szervekkel, kormányhivatalokkal. Beszerzési és Fejlesztési Osztály Az önálló közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések esetén a termék vagy szolgáltatás beszerzés részletes mszaki és gazdasági paramétereinek meghatározása, az érintett szakterületek bevonásával.

8 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 31/46 Közremködés a közbeszerzést lebonyolító küls szakérti szervezettel, a közbeszerzési pályázati dokumentáció elkészítése során. Az elkészült bírálatok alapján javaslattétel a nyertes ajánlat kihirdetésére, majd a szerzdéskötési eljárás lefolytatása, a szerzdés elkészítése. Közös közbeszerzési eljárás esetén az eljárást lebonyolító ajánlatkérvel való együttmködés, adatszolgáltatás, a pályázati felhívás elkészítése, kiértékelése, szerzdéskötés során. A vezérigazgatói döntés alapján régiós szint pályáztatás alá vont termék és szolgáltatás beszerzés (továbbiakban beszerzés) esetén a pályáztatási eljárás lefolytatása. A beérkezett ajánlatok kezelése, kötelez tartalmi, formai elírások ellenrzése, ajánlatok értékelése, javaslattétel a nyertes ajánlat kihirdetésére, a szerzdéskötési eljárás lefolytatása. Pályázati lehetségek feltárása, elkészítés. Pályázat összeállításának koordinálása, szükséges iratok beszerzése, a pályázatok beadása, az esetleges hiánypótlások végrehajtása, elbírálásának követése. Pályázat megvalósítás, végrehajtás esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatása, abban való közremködés. Kivitelezi és egyéb szerzdések elkészítése, aláírások koordinálása, a teljes pályázati dokumentáció gyjtése, kezelése, megrzése. II/4.6. Minségügy feladatai A Társaság minségirányítási rendszerének kialakítása, bevezetése, és harmadik fél általi tanúsításának elkészítése az MSZ EN ISO 9001:2009 Minségirányítási rendszerek Követelmények (továbbiakban MIR szabvány) cím szabványban megfogalmazott követelményeknek megfelelen. A MIR szabvány módosításai esetén a szabványban megfogalmazott új, vagy megváltozott követelményeknek megfelelen az ÉNYKK Zrt. minségirányítási rendszerének módosítása. Minségügyi számítógépes adatbázis tervezése, kialakítása és beüzemelése. Szabályzatok, rendelkezések kiadása, közzététele, illetleg szakterületének megfelelen a szükség szerinti szabályzatmódosítások végrehajtása. Új szabályzatok készítése szakterületnek megfelelen. Szabályzati rendszer komplex minségügyi ellenrzése. A Társaság minségirányítási rendszeréhez kapcsolódó kiadványok, technológiák és egyéb dokumentumok közzététele. Vezetségi átvizsgálások szervezése, tervezése és végrehajtása. Zrt. szint MIR vezeti értekezletek összehívása. Tanúsító, valamint felügyeleti és megújító auditok szervezése, végrehajtásának koordinálása. Kapcsolattartás a tanúsító cégekkel. Tanúsító cégek versenyeztetése, kiválasztása, javaslattétel a tanúsító cégre a felé.

9 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Javaslattétel a nak a MIR megbízottak személyére. MIR megbízottak tevékenységének koordinálása, és ellenrzése. Tervezi, szervezi és végrehajtja a bels minségügyi auditokat. Felügyeli és koordinálja a helyesbít és megelz tevékenységeket. Tervezi, koordinálja és elemzi a küls vevi megelégedettség méréseket. Javaslatokat dolgoz ki az integrált rendszer bevezetésére. Meghatározza a minségügyi oktatásokat. Értékeli a minségirányítási rendszer hatékonyságát. Oldalszám: 32/46 II/4.7. Bels ellenrzés feladatai A Bels ellenrzés tevékenységét a megbízott Bels ellenrzési vezet irányításával látja el, részletes mködését a MIM Bels ellenrzés mködési rendje szabályozza. A társaság irányítási, kockázatkezelési és kontroll folyamatainak hatékonyságának javításával a szervezeti célok megvalósításának elsegítése. A társasági kontrollkörnyezet elemeiben bekövetkez változások folyamatos figyelemmel kísérése, ellenrzési irányok meghatározása. A társasági kontrollfolyamatok hatékonyságának folyamatos vizsgálata, a kockázatok mértékének csökkentése érdekében azok módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A folyamatokba épített kontroll pontok mködésének vizsgálata, a feltárt hiányosságok jelzése az érintett vezet felé. A társaság bels ellenrzési (kontroll) rendszerének mködését meghatározó Bels ellenrzési szabályzat tervezet kialakítása, a vezérigazgató által elrendelt szabályzat aktualizálására vonatkozó javaslat készítése. Javaslat készítése a vezérigazgató részére az éves bels ellenri munkaterv tartalmára és az ellenrzések ütemezésére vonatkozóan. A vezérigazgató és a társaság Felügyel Bizottsága által elrendelt vizsgálatok megszervezése, lebonyolítása. Az éves munkatervben megjelölteken túlmenen a társaság vezérigazgatója által adott eseti feladatok elvégzése. Indokolt esetben munkaterven kívüli ellenrzés(ek) kezdeményezése a vezérigazgatónál. A társaságnál végzett függetlenített bels ellenrzések folyamatára, lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó Bels ellenrzési kézikönyv kialakítása, folyamatos aktualizálása. Együttmködés az ellenrzések során a társaság Felügyel Bizottságával, a társaság könyvvizsgálójával, ügyvédjével, a társaság vezetivel, valamint az ellenrzött egységgel és személyekkel.

10 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 33/46 A szakellenrzések tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése. Bels ellenri jelentés, jegyzkönyv, hibajegyzék, feljegyzés készítése, a lefolytatott vizsgálatok megállapításairól, figyelemfelhívás kiküldése a kockázatok csökkentése érdekében, javaslattétel a hiányosságok kijavítására, a hibák jövbeni elkerülése, megelzése érdekében. A feltárt hiányosságok megszntetését célzó javaslatok megvalósításának elsegítése, monitoring mködtetése. A vezérigazgató folyamatos tájékoztatása a munkatervben rögzített és munkatervben kívül elvégzett vizsgálatok állásáról és eredményérl, a szakterületek által meghozott intézkedések hatékonyságáról. A kiadásra kerül vezérigazgatói szabályzatok elzetes véleményezése. A társaság mködésének figyelemmel kísérése. Tájékozódás a társaság Igazgatósági, Felügyel Bizottsági és vezeti értekezletein tárgyalt anyagok és hozott határozatok tekintetében. Nyilvántartás vezetése az elvégzett és folyamatban lév függetlenített bels ellenrzésekrl. A Felügyel Bizottság felé elterjesztés készítése a végzett vizsgálatok eredményérl a Felügyel Bizottság üléstervének megfelelen. A két Felügyel Bizottsági ülés között történt bels ellenrzésekrl írásos beszámoló készítése a vezérigazgató felé. II/4.8. Jogi Iroda feladatai A Jogi Iroda tevékenységét a megbízott Jogi Iroda vezet irányításával látja el, részletes mködését a MIM Jogi Iroda mködési rendje szabályozza. A jogi szakterület által ellátandó feladatok: A társaság jogi képviseletének ellátása a bíróságok eltt polgári, cégbírósági, közigazgatási, munkajogi és büntet ügyekben. A társaság jogi képviseletének ellátása hatósági ügyekben. Közremködés a társaság döntéshozó ill. irányító szerveinek munkájában (Közgylés, Igazgatóság, Felügyel Bizottság). Szükség szerinti részvétel a társaság meghatározott szint vezeti értekezletein. Közremködés a társaság szerzdéseinek elkészítésében, azok jogi szempontból történ véleményezése. A társaság részére szerzd partner által megküldött szerzdéstervezetek véleményezése. A társaság kintlévségeinek behajtása iránti intézkedések megtétele fizetési meghagyásos eljárásban ill. a végrehajtó eltt. Volt és jelenlegi munkavállalókkal szembeni kártérítési igények érvényesítése, un. egyéb jogkövetkezmények alkalmazásában történ közremködés.

11 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 34/46 Munkáltatói intézkedések elkészítésében történ jogi közremködés, tanácsadás a munkáltatói jogkörgyakorlók felé. Jogi tanácsadás a társaság Igazgatósága, Felügyel Bizottsága és vezet munkakört betölt munkavállalói, tisztségviseli számára. Beadványok, egyéb hivatalos iratok készítése. A társaság bels szabályzatainak véleményezése, szükség esetén közremködés azok elkészítésében. Közremködés a Kollektív Szerzdés megkötésében, az érdekképviseletekkel történ kapcsolattartásban. Szerzdésminták kidolgozása a társaság szakterületei részére. Ez akként történhet, hogy az egyes szakterületek felmérik a területüket érint szerzdéseket, azok alapján megfogalmazzák az adott területen a szerzdésben rögzítend elvárásaikat, aminek alapján a jogi szakterület mintaszerzdéseket állít össze. Igény szerinti részvétel üzleti tárgyalásokon. Jogszabálykövetés. A társaság tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szabályozás nyomon követése. Közremködés a közszolgáltatási szerzdések ill. pályázatok elkészítésében. Igény szerint közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás. Adatvédelmi tevékenység irányítása. III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK MKÖDÉSE III/1. Képviseleti, aláírási jog A társaság képviselete során a cégjegyzésre a vezérigazgató önállóan, illetve két Igazgatósági tag együttesen jogosult. A Ptk. 3:116. -a alapján a társaság Igazgatósága jogosult arra, hogy a társaság más munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel. A társaság Igazgatóságának felhatalmazása alapján az alábbi munkakört betölt munkavállalók jogosultak a társaság együttes képviseletére: - vezérigazgató-helyettes - üzemeltetési figazgató - gazdasági igazgató - - mszaki igazgató - informatikai igazgató - forgalmi igazgató

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben