Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" Reorganizációs terve, veszteségcsökkentési programja és csődegyezségi javaslata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" Reorganizációs terve, veszteségcsökkentési programja és csődegyezségi javaslata"

Átírás

1 A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" Reorganizációs terve, veszteségcsökkentési programja és csődegyezségi javaslata május Budapest, Dr. Korom Norbert ügyvezető 1

2 Bevezetés A Magyar Kémény Kft jogelődje az augusztus 02-án alapított Somogy Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Vállalat március 02-án a Vállalat átalakult Somogy Megyei Kéményseprő Kft-vé május 06-tól a társaság új neve Magyar Kémény Kft lett. Társaságunk 2010-től folyamatosan növekedett, júliustól már 4 megyében látja el a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást, Somogy megyében, Pest megyében, Nógrád megyében és Komárom-Esztergom megyében, összesen 554 településen. Cégünk jelenlegi létszáma 168 fő, ebből 113 fő fizikai állományba, 55 fő szellemi állományba tartozik. A Kaposvári Törvényszék 1.Cspk /7. szám alatti végzésével rendelte el annak Cégközlönyben történő közzétételét, hogy a Magyar Kémény Kft. csődeljárását elrendelte. A közzététel időpontja: március 24. napja. Magyarország Kormánya a 64/2015. (III. 25.) Kormány rendeletével a Magyar Kémény Kft. cs.a. társaságot a Cstv. 84/A. (2) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (Cstv.) 65. -a alapján a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítheti azokat a gazdálkodó szervezeteket, amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy amelyek esetében - ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető meg - kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék. A Kaposvári Törvényszék 1.Cspk /11. számú végzésével a Magyar Kémény Kft. cs.a. csődeljárásban vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) jelölte ki, az adós csődeljárásában a vagyonfelügyelői teendőket Péter Márta vagyonfelügyelő látja el. A Társaság taggyűlése felhatalmazta a társaság vezető tisztségviselőjét, Dr. Korom Norbert ügyvezetőt arra, hogy dolgozza ki és terjessze a hitelezők és a kirendelésre került vagyonfelügyelő elé a fizetőképesség helyreállítását és megőrzését célzó programot (reorganizációs programot) és az egyezségi javaslatot, továbbá annak hitelezők általi elfogadása esetén az egyezséget a Társaság nevében kösse meg. A Társaságot a Cstv. 10. (4) bekezdése alapján a fizetési haladék közzétételétől, március 24. napjától számított 120. napot követő második munkanap 0 órájáig fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). 2

3 3

4 A Magyar Kémény Kft. cs.a. reorganizációs terve, veszteségcsökkentési programja A Társaság jogi működési környezetének két legfontosabb szabályozását a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Kormány rendelet tartalmazza. Ez utóbbi kormányrendelet hatozza meg azt, hogy a Társaság tevékenységéért milyen szolgáltatási díjat számlázhat a fő piacának számító lakossági fogyasztók felé és ezeket a díjakat milyen elvek szerint állapíthatja meg. A díjmegállapítás legfontosabb mérőszáma az ún. 1 egységnyi munkaerő ráfordítás Forintban meghatározott értéke. Magyarország Kormánya évben a rezsicsökkentés érdekében intézkedéseket hozott a kéményseprő-ipari cégek által érvényesített szolgáltatási díjak csökkentéséről. A 166/2013. (V.28.) Kormány rendelet a korábbi 1 egységnyi munkaerő ráfordítás 4.000,- Ft-os nettó díját július 01-től 2.000,- Ft-ra csökkentette le. A jogszabályváltozás gazdasági következménye az lett, hogy bár a lakosság rezsiköltsége ténylegesen csökkent, de a kéményseprő-ipari vállalkozások az 50%-os díjcsökkentést és az ebből következő éves árbevétel csökkentést nem tudták más forrásból pótolni és a társaságok veszteségesekké váltak. Az elmúlt közel két év alatt számos nagy múltú és jelentős piaci szereplőnek számító társaság került felszámolási eljárás alá. A 435/2013. (XI.19.) Kormányrendelet első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelölte ki, azaz a kéményseprő-ipari vállalkozások felügyeleti szerve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi (megyei) szervei lettek. Fontos változás volt, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további feladatokkal bővült, mely plusz feladatok január 1-jétől jelentkeztek. Ennek keretében a kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi 2015-től az összekötő elemek (füstcsövezések) ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő-utánpótlás ellenőrzését; a gáztüzelő-berendezések üzemeltetése során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid tartalmának ellenőrzését, valamint gáztüzelő-berendezés esetében a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését. Magyarország Kormánya én terjesztette az Országgyűlés elé a T/3784 számú törvényjavaslatot. A Kormány előzetes tervei szerint melyet a törvénytervezet indoklása is tartalmazz a lakosság részére a kéményseprő-ipari szolgáltatást közfeladatként a szakmai érintettség miatt a hivatásos katasztrófavédelemi szervnek indokolt a jövőben biztosítani. Egyszerűen megfogalmazva, a továbbiakban a jelenleg működő kéményseprőipari cégek a legfontosabb lakossági piacon már nem végezhetnek tevékenységet. A törvény indoklása szerint továbbá: a kéményseprő-ipari feladatok ellátási rendjében az új törvényi szabályozás révén bekövetkező változások olyan mérvűek és jelentőségűek, hogy az a feladatellátás átszervezését és ennek folytán a fennálló hosszú távú közszolgáltatási szerződések megszűntetését is megalapozza. A törvénytervezet 10. -a szerint a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés a törvény hatályba lépésével egyidejűleg a törvény erejénél fogva megszűnik. A már hivatkozott évi XC. törvény szerint a közszolgáltatási 4

5 szerződés felmondási ideje hat hónapnál rövidebb nem lehet, ezért a jogszabály tervezett január 01-i életbe lépése miatt az önkormányzatoknak legkésőbb júniusban fel kell mondani a Társaságunkkal kötött szerződéseiket. Amennyiben erre nem kerülne sor, akkor a törvény hatálybalépését és a közszolgáltatást csak úgy lehetne teljesíteni, ha az Önkormányzatok a közszolgáltatási szerződést jogszabállyal ellentétesen a hat hónapos felmondási időn belül mondják fel, vagy az január 01-én felmondás hiányában is a törvény erejénél fogva megszűnik. Ennek okán a Társaságunk olyan helyzetbe kerülhet, hogy a szerződésellenes felmondás miatti kárát érvényesítheti az Önkormányzatokkal szemben. Ezt a gondolatmenetet igazolja, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság képviselője, Dr. Rubovszky György (KDNP) 3784/2 számú törvény-módosító javaslata szerint, a törvénytervezet 10.. (1) bekezdése kiegészülne egy olyan rendelkezéssel, miszerint: A közszolgáltatási szerződések lejárat előtti megszűnése miatt keletkezett károk megtérítéséről külön jogszabály rendelkezik. Szakmai és kormányzati körökben felmerült egy olyan lehetséges megoldás is, amely szerint az állam átvenné tulajdonosként a jelenleg működő kéményseprő-ipari cégeket, szanálná azokat és így biztosítaná 2016-től a lakossági kéményseprő szolgáltatást. Mindezek alapján megállapítható, hogy bár a kéményseprő-ipari közszolgáltatások esetén kormányzati cél a hatósági feladatként történő ellátás, azaz a tevékenység államosítása, annak részletszabályai különösen a jelenleg működő cégek további sorsa azonban koránt sem meghatározottak. Véleményünk szerint ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Kormány stratégiailag kiemelt szervezetté nyilvánította Társaságunkat. Ebben a szinte hetente változó politikai és gazdasági környezetben Társaságunk elsősorban arra törekszik, hogy működését továbbra is fenntartsa, ne kerüljön felszámolási eljárás alá, mert ellenkező esetben elveszíti mindazon lehetőségét ideértve a vagyoni- és nem vagyoni értékét, piaci részesedését, hogy bármilyen előnye is származzon az iparági átalakulásokból. Ennek feltétele, hogy a Társaság hitelezői hozzájáruljanak az első csődegyezségi tárgyaláson a fizetési moratórium további 120 nappal, azaz összesen a csődeljárás kezdő időpontjától számított 240 napra történő meghosszabbításához. További moratórium hiányában a Társaságunk reális és megvalósítható csődegyezségi ajánlatot nem tud tenni a hitelezői felé. Bízunk abban, hogy a kért moratórium alatt a már benyújtott törvényjavaslatra is figyelemmel 3-4 hónapon belül kialakul a kormányzat részéről a kéményseprő ágazatra vonatkozó végleges jogi szabályozás. Ezt követően a Társaság hitelezői felé konkretizálni tudjuk reorganizációs terveinket, hitelezői igények megtérülésére vonatkozó javaslatainkat. A kért moratórium hosszabbítás gazdaságilag is indokolható, hiszen a csődkérelemhez csatolt éves beszámoló, vagyonkimutatás és a Társaság kötelezettségeinek összehasonlításából látható, hogy társaságunk nem rendelkezik annyi vagyonnal, hogy egy felszámolás esetén a zálogjoggal, végrehajtási joggal biztosított előnyös kielégítést élvező hitelezőkön kívül más hitelezői igények is megtérüljenek. Kérjük a Tisztelt Hitelezőt, a csődegyezségi tárgyaláson támogassa Társaságunk fizetési moratórium hosszabbítására irányuló szándékát, annak érdekében, hogy Társaságunk megalapozott eredményes csődegyezséget tudjon kötni a hitelezőivel. 5

6 Csődegyezségi javaslat 1. Egyezségi megállapodás alapfeltételei A Társaság kéri a biztosított kategóriában nyilvántartásba vett hitelezőitől a követelés arányos, a későbbiekben ismertetett mértékű elengedését, részletfizetési lehetőség biztosítását. A Társaság kéri a nem biztosított kategóriában nyilvántartásba vett hitelezőitől a követelés arányos, a későbbiekben ismertetett mértékű elengedését, részletfizetési lehetőség biztosítását. A Társaság kéri a biztosított és a nem biztosított kategóriában nyilvántartásba vett hitelezőitől a Társaság által megfizetni vállalt, a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és visszaigazolt a csődeljárás előtt keletkezett tőke-, ügyleti kamat-, késedelmi kamatkövetelések után a csődeljárás kezdő napjától, annak jogerős lezárásáig és a megtérülés végső teljesítési határidejéig, az azokkal összefüggésben keletkezett, keletkező kamatok, késedelmi kamatok, díjak, jutalékok és egyéb járulékos költségek teljes körű, azaz 100 %-ának megfelelő mértékű elengedését. A fizetési haladék a Cstv. 11. (1) bek. a) pontja hatálya alá tartózó kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít. 2. A hitelezői kielégítés mértéke (döntés a hitelezők követeléseinek elengedéséről), a teljesítési határidők és a teljesítés módja A/ Biztosított és elismert (nem vitatott) hitelezők: A biztosított hitelezőktől kért végleges elengedés mértéke a vagyonfelügyelő által elismertként vagy nem vitatottként nyilvántartásba vett és visszaigazolt, a csődeljárás előtt keletkezett tőke-, ügyleti kamat-, késedelmi kamatkövetelések után a csődeljárás kezdő napjától, annak jogerős lezárásáig és a megtérülés végső teljesítési határidejéig, az azokkal összefüggésben keletkezett, keletkező kamatok, késedelmi kamatok, díjak, jutalékok és egyéb járulékos költségek teljes körű, azaz 100%-nak megfelelő mértékű elengedését. Az adós a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és visszaigazolt követelés 100%-ának a biztosított hitelezők részére történő megfizetésére az alábbiak szerint vállal kötelezettséget: - adós a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és visszaigazolt követelés 100%-át, a csődeljárás jogerős befejezését követő hónap utolsó banki napjától számított 4 éven (48 hónap) keresztül havonta egyenlő részletekben, minden hónap utolsó banki napjáig fizeti meg a hitelezők részére. 6

7 Amennyiben a kifizetés dátuma bármely évben, vagy hónapban munkaszüneti nap, úgy az érintett törlesztő részlet a következő banki munkanapon esedékes. B/ Nem biztosított, elismert (nem vitatott) hitelezők: A nem biztosított hitelezőktől kért végleges elengedés mértéke a vagyonfelügyelő által elismertként vagy nem vitatottként nyilvántartásba vett és visszaigazolt, a csődeljárás előtt keletkezett tőke-, ügyleti kamat-, késedelmi kamatkövetelések után a csődeljárás kezdő napjától, annak jogerős lezárásáig és a megtérülés végső teljesítési határidejéig, az azokkal összefüggésben keletkezett, keletkező kamatok, késedelmi kamatok, díjak, jutalékok és egyéb járulékos költségek teljes körű, azaz 100%-nak megfelelő mértékű elengedését. Az adós a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és visszaigazolt követelés 100%-ának a nem biztosított hitelezők részére történő megfizetésére az alábbiak szerint vállal kötelezettséget: - adós a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és visszaigazolt követelés 100%-át, a csődeljárás jogerős befejezését követő hónap utolsó banki napjától számított 4 éven (48 hónap) keresztül havonta egyenlő részletekben, minden hónap utolsó banki napjáig fizeti meg a hitelezők részére. Amennyiben a kifizetés dátuma bármely évben munkaszüneti nap, úgy az érintett törlesztő részlet a következő banki munkanapon esedékes. C/ Biztosítékkal nem rendelkező, vitatott hitelezői követelések: A Társaság a nem biztosított és vitatott hitelezőinek a nem biztosított és elismert hitelezőinek ajánlott megtérülési ajánlatban foglaltakkal teljesen megegyező megtérülési ajánlatot tesz, a jelen csődegyezségi javaslat 2.B/ pontja szerint. A Társaság figyelemmel a vitatott követelésekre a Cstv. 12. (6) bekezdése alapján tartalékot képez a vitatott követelések fedezeteként a Cstv. 20. (2) bekezdése alapján olyan feltételekkel, amely feltételekkel egyébként az azonos hitelezői kategóriába tartozó hitelezők térülnek, és a vitatott hitelezői igény egyébként térülne, ha az nem lenne vitatott. A vitatott követelés jogosultjának, az adott hitelezői kategória nem vitatott hitelezőivel azonos mértékben, ütemezés, és időpontok szerint, akkor történik kifizetés teljesítése, ha a vitatott követelés jogosultja az adós ellen keresetet indított és a bírósági eljárás jogerősen lezárult, amelyben a hitelező követelésének jogalapját és összegét a bíróság megállapította, vagy pedig a hitelező közigazgatási úton érvényesítette igényét az adóssal szemben. 7

8 A társaság az egyezségi javaslatban érintett és vitatott hitelezői igények megtérülésének biztosítására a jelen csődegyezségi javaslat 2.B/ pontjában foglalt megtérülés mértékének, kifizetési ütemezésének és időpontjának megfelelően a peres eljárás időtartama alatt, annak jogerős lezárásáig esedékessé váló részleteire tartalékot képez. Az ily módon esedékessé váló összegeket a Társaság legkésőbb az esedékesség napjáig folyamatosan óvadéki letétbe helyezi a hitelező javára, a hitelező jogerős pernyertessége esetére szóló azonnali lehívási lehetőséggel. Az így képzett és letétbe helyezett tartalék akkora értékben kerül képzésre, amely olyan mértékű megtérülésre biztosít fedezetet, amely a vitatott követeléssel rendelkező hitelezőket akkor illetné meg, ha követelésük nem vitatottként kerülne besorolásra. A Társaság óvadéki letétet az egyes vitatott hitelezői igényekkel kapcsolatos bírósági eljárások jogerős lezárásáról szóló bírósági ítélet, határozat kézhezvételét követő 30. napig fenntartja azzal, hogy a hitelező jogerős pernyertessége esetén a hitelező azt az esedékessé vált törlesztő részlet erejéig - azonnal lehívhatja. A hitelező jogerős pervesztése esetén a Társaság a bírósági eljárások jogerős lezárásáról szóló bírósági ítélet, határozat készhez vételét követő 31. napot követően az óvadéki letétet megszünteti. Abban az esetben, ha a vitatott hitelezői igénnyel rendelkező hitelezővel fennálló peres eljárás jogerős lezárására azt megelőzően kerül sor, hogy teljesülne a jelen csődegyezségi javaslatban foglalt ütemezés szerinti hitelezői megtérülés, akkor a Társaság a peres eljárás lezárását követően úgy jár el, mint a nem biztosított és elismert hitelezőivel. Tekintve, hogy a vitatott hitelező a jogerős pernyertességgel elismert (nem vitatott) hitelezővé alakul. A fenti tartalékképzésnek feltétele, hogy az érintett hitelező igényét peres úton érvényesíti a Társasággal szemben és ezt a perindítást a vagyonfelügyelőnél igazolja. 4. A teljesítés módja A Társaság a kifizetéseket a hitelezők által megadásra kerülő bankszámlá(k)ra történő átutalással teljesíti. A Társaság a hitelezők hozzájárulása és előtörlesztési díj nélkül bármikor jogosult előtörlesztésre. 5. A csődegyezség ellenőrzése és végrehajtása A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a csődegyezség jogerőre emelkedését követően igény szerint tájékoztatja nyilvántartásba vett hitelezőit a Társaság által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében megtett intézkedésekről. Amennyiben a Társaság a jelen csődegyezési javaslat alapján a hitelezőkkel megkötött és a bíróság által jogerősen jóváhagyott csődegyezségi megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, úgy ellene a Cstv (2) bekezdés d) pontja alapján kezdeményezhető, 8

9 illetve megállapítható a fizetésképtelenség, azzal jelen csődegyezségi megállapodás érvényét veszíti, és visszaáll a hitelezők csődegyezség megkötését megelőzően fennálló teljes követelése, csökkentve azt a Társaság által időközben már megfizetett összegekkel. Amennyiben jelen csődegyezési javaslat elfogadásra kerül, úgy a csődegyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, illetve amelyek vitatott követelésére tekintettel a bíróság tartalék képzését rendelte el (a Cstv. 20. (2) bekezdése szerint). Ezen hitelezők részére az egyezséghez hozzájáruló Hitelezőkkel azonos feltételek szerint, a jelen csődegyezési javaslatban rögzített általános megtérülési szabály és mérték alapján kell kifizetést teljesíteni (kényszeregyezség). 6. Tisztelt Hitelezők! Kérjük a Társaság Fizetőképességének helyreállítását célzó egyezségi programjának elfogadását, amely lehetővé teszi a Társaság tevékenységének újjászervezését, működőképességének megtartását, az egyezségben vállalt kötelezettségei teljesítését. Kelt, Budapest, május 12. Magyar Kémény Kft. cs.a. Képv.: Dr. Korom Norbert ügyvezető 9

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 8., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről 17308 2015. évi CVI. törvény A menedékjogról

Részletesebben

CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN *

CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA CSŐDELJÁRÁS REORGANIZÁCIÓ ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN * A csődtörvény minden piacgazdaságban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Az adósság csapdájában

Az adósság csapdájában Az adósság csapdájában A gazdálkodási, pénzügyi nehézségek folytán az utóbbi időszakban általános tendenciaként országos szinten - növekedett az adósságrendezési eljárással érintett önkormányzatok száma.

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I.

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. 56 FÓNAGY SÁNDOR Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. Mivel a fizetésképtelenség a mindennapok jelenségévé vált, így hatványozódott a fizetésképtelenségi jog, különösen a hitelbiztosítékoknak

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben