A pótbefizetés fogalma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pótbefizetés fogalma"

Átírás

1 841 Pótbefizetés 3. fejezet Pótbefizetés A pótbefizetés fogalma Pótbefizetés A pótbefizetés a korlátolt felelősségű társaság tagjai által a társasági szerződésben vállalható kötelezettség alapján a társaság legfőbb szerve által elrendelhető, a társaság részére teljesítendő szolgáltatás, amelynek célja fedezet nyújtása a társaság veszteségeire. A pótbefizetés funkciója A pótbefizetés, a mellékszolgáltatáshoz hasonlóan, olyan kötelezettsége a korlátolt felelősségű társaság tagjának, ami nem a jogszabályból ered, nem a társasági forma lényegéhez tartozik, hanem csak akkor terheli a tagokat, ha azt önként vállalják. A pótbefizetés a tagok által a társaság részére fizetett pénzösszeg, ami nem a vagyoni hozzájárulások kiegészítését, nem a törzstőke növelését célozza, hanem azt, hogy a társaságot ért veszteségek esetén a tagok fedezetet biztosítsanak a társaság vagyonában a veszteségek viselésére. A pótbefizetés tehát a társaság finanszírozásának egy lehetséges eszköze, aminek a lényege az, hogy a tagok a vagyoni hozzájárulásukon fölül pénzforrást biztosítanak a társaságnak a veszteségek kezelésére. A Gt. több ponton is a társaság saját tőkéjének és a törzstőkének az összevetése alapján határozza meg azt, hogy a társaság törzstőkéje veszélyben van-e, szükséges-e lépéseket tenni a törzstőke védelme érdekében [lásd pl. a Gt (2) bek. a) pont]. A saját tőkét a társaság veszteségei csökkentik [az Szt. 35. (2) bek.-e értelmében a saját tőke (737) részét képezi az eredménytartalék (743), amit viszont az Szt. 37. (2) bek.-e értelmében a veszteségek csökkentenek], a pótbefizetés összege azonban a saját tőkét növelő tételként számolandó el [az Szt. 35. (2) bek.-e szerint a saját tőke részét képezi a lekötött tartalék, ami az Szt. 38. (1) bek. rendelkezése szerint magában foglalja a pótbefizetést is], ekként tehát a pótbefizetés képes lehet a saját tőke és a törzstőke közötti egyensúly fenntartására, javítására. A pótbefizetés mint ideiglenes forrás A pótbefizetés csak átmeneti forrást jelent a társaság részére, hiszen amint nincs szükség a pótbefizetés összegére a veszteségek finanszírozásához, a pótbefizetés összegét vissza kell fizetni a tagoknak [Gt (4) bek.]. A pótbefizetés visszatérítésének joga nem a tag személyéhez, hanem a tagi pozícióhoz kapcsolódik: függetlenül attól, hogy ki volt a tag a pótbefizetés teljesítésekor, a visszafizetésre az lesz jogosult, aki a visszafizetés időpontjában a társaság tagjegyzékben szereplő tagja. Ez annyit jelent, hogy ha a tag a pótbefizetés teljesítése után például átruházza az üzletrészét, akkor az üzletrész magában foglalja a pótbefizetés visszatérítésére vonatkozó igényt is, s ennek a jogosultja már az új tag lesz. A pótbefizetésnek a vagyoni hozzájárulásoktól elkülönülő jellegét jól mutatja az is, hogy ha a társaság megszűnésére kerül sor, és a hitelezői igények kielégítése után még marad vagyon, akkor abból elsősorban a tagok által teljesített pótbefizetéseket kell visszafizetni, s csak ezután kerülhet sor a maradék vagyon felosz

2 A korlátolt felelősségű társaság 842 tására a tagok között. Míg tehát a vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére sem a társaság működésének ideje alatt, sem pedig a társaság megszűnésekor nincs alanyi joga a tagnak, addig a pótbefizetés visszafizetését igényelheti a társaságtól, bár ezt az igényét csak az összes hitelezői igény mögé sorolva érvényesítheti. Ennek egyébként akkor van jelentősége, ha a tagok nem az üzletrészeiknek, illetve a likvidációs hányadra vonatkozó joguknak megfelelő arányban teljesítették a vagyoni hozzájárulásukat, hiszen ilyen esetben a pótbefizetések visszatérítése után fennmaradó vagyon már kisebb lesz, s csak ezt a kisebb vagyont lehet a tagsági jogok arányában felosztani. A vagyoni hozzájárulások és a pótbefizetés kapcsolata A vagyoni hozzájárulások és a pótbefizetés sajátos kapcsolatára utal az a szabálypáros, amelynek egyik eleme szerint a pótbefizetés elrendelhető a törzsbetétek teljes befizetése előtt is [Gt (2) bek.], hiszen veszteségek már ekkor is keletkezhetnek, s a tagoknak jogukban áll a veszteségek finanszírozásának ezt az eszközét választani, ahelyett hogy a később esedékessé váló vagyoni hozzájárulások előrehozott teljesítését rendelnék el. (Nem is beszélve arról, hogy a törzsbetétek szolgáltatásának határidejét csak a társasági szerződés egyhangú határozattal történő módosításával lehetne az eredeti időnél korábbra hozni, míg a pótbefizetés minősített többséggel is előírható.) Ugyanakkor a veszteségek fedezésére fel nem használt pótbefizetést nem lehet az előtt visszafizetni a tagoknak, hogy a törzsbetétek teljes egészében befizetésre kerültek volna [Gt (4) bek.]. Ezen a ponton a törvény a törzsbetétek és a pótbefizetés elvszerű különválasztása helyett inkább a biztonságot választja, s azt a vagyont, ami egyszer már bekerült a tagok vagyonából a társaság vagyonába, mindaddig nem engedi ki onnan, amíg a tagok a vagyoni hozzájárulási kötelezettségüknek eleget nem tettek. A pótbefizetés és a korlátozott felelősség A pótbefizetés visszafizetésének kötelezettsége ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a társaság nem tud úrrá lenni veszteségein, s ezért a pótbefizetés visszafizetésére mégsem kerül sor, adott esetben még a társaság megszűnése esetén sem bizonyos, hogy marad fedezet a pótbefizetés visszatérítésére. Ha a veszteségek a társaságot a pótbefizetés ellenére fizetésképtelenségbe sodorják, s a társaság felszámolásra kerül, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy még a hitelezői igények kielégítésére sem futja a társasági vagyonból, nemhogy a pótbefizetések visszatérítésére. A tagok tehát elvileg akár a pótbefizetés összegét is elveszíthetik, ami viszont első pillantásra ellentmondani látszik a korlátolt felelősségű társaság tagjai korlátozott felelősségének. Ez az ellentmondás annak ellenére fennáll, hogy a pótbefizetés intézménye nem változtat azon az alapelven, hogy a tag nem felel a hitelezőkkel szemben a társasági kötelezettségekért, hiszen a pótbefizetés kötelezettsége nem a hitelezőkkel, hanem a társasággal szemben terheli. Ennek ellenére a pótbefizetési kötelezettség a tag gazdasági kockázatát a törzsbetétének értékét meghaladóan kiterjeszti, ami mégiscsak felveti azt a kérdést, hogy nem áll-e ellentétben a pótbefizetés intézménye a korlátolt felelősségű társaság alapeszméjével, a korlátozott tagi kockázattal. Nos, ezt az ellentmondást azzal küszöböli ki a társasági jog, hogy kötelezővé teszi a pótbefizetések legmagasabb összegének a meghatározását a társasági szerződésben [Gt (1) bek.]. Ilyen módon továbbra is limitált az az összeg, amit a tag a társaság keretében kockára tesz.

3 843 Pótbefizetés A vagyoni hozzájárulását mindenképpen szolgáltatnia kell, s ennek értékét nem is követelheti vissza sem a társaság működése során, sem a társaság megszűnésekor. Ezt meghaladóan pedig a társasági szerződésben önként vállalt kötelezettség alapján esetlegesen további befizetésre is köteles lehet a tag pótbefizetés címén feltéve, hogy a konkrét esetben a társaság legfőbb szerve is ekként dönt, de ennek összege is maximált. Ráadásul a veszteségek fedezéséhez fel nem használt pótbefizetést vissza is kell fizetnie a társaságnak ebben az értelemben tehát a kockázat még kisebb, mint a vagyoni hozzájárulás esetén. A pótbefizetés teljesítésének módja A pótbefizetés fogalmát illetően érdemes még kitérni arra a kérdésre, hogy a pótbefizetés valóban csak pénzben szolgáltatható, vagy nem pénzbeli szolgáltatással is teljesíthető-e? Az, hogy az intézmény elnevezése egyértelműen fizetésre utal, ami pedig pénzszolgáltatást feltételez, még nem feltétlenül döntené el a kérdést. Balásházy Mária a mellett érvel, hogy a pótbefizetés nem pénzbeli szolgáltatással is teljesíthető legyen, mert álláspontja szerint gazdaságilag nem indokolt a pótbefizetést pénzszolgáltatásra korlátozni, ha a nem pénzbeli szolgáltatás ugyanazt a funkciót be tudja tölteni, mint a pénz. 9 Csakhogy a pótbefizetés szabályozásának részletei nincsenek tekintettel erre a lehetőségre, nem kezelnek egy sor olyan kérdést, amit pedig nem pénzbeli teljesítés esetén nagy valószínűséggel kezelni kellene. Nincs szó arról például, hogy mi lehetne pótbefizetésre alkalmas nem pénzbeli szolgáltatás, hogyan kellene megállapítani annak értékét, s milyen felelősség állna fönn ezért az értékért, de az sem világos, hogy a pótbefizetés visszatérítésének kötelezettsége esetén a nem pénzbeli szolgáltatást vagy annak ellenértékét kellene-e visszakapnia a tagnak? Addig, amíg ezeket a kérdéseket a társasági jogi szabályozás nem rendezi, biztonságosabbnak tűnik, ha a pótbefizetési kötelezettséget a tagok pénzben teljesítik A pótbefizetés elrendelésének feltételei A pótbefizetésről való rendelkezés a társasági szerződésben A pótbefizetésnek és a pótbefizetés visszatérítésének elrendelése a társaság legfőbb szervének, azaz a taggyűlésnek a hatásköre [Gt (2) bek. c) pont], de annak, hogy a taggyűlés a pótbefizetést ténylegesen elrendelő határozatot hozhasson, vannak előfeltételei. A pótbefizetés elrendelésének lehetősége ugyanis nem közvetlenül a törvényen alapuló jogosultsága a legfőbb szervnek. A törvény csak arra adja meg a lehetőséget, hogy a társasági szerződés feljogosítsa a taggyűlést a pótbefizetés előírására [Gt (1) bek.]. A tagoknak nem kötelező a pótbefizetés lehetőségét felvenni a társasági szerződésbe, s ha nem állapodtak meg a pótbefizetés intézményének az adott társaságnál történő bevezetéséről, akkor a taggyűlés nem is rendelheti el azt, még akkor sem, ha erről egyhangú határozatot hoznának. Ha a társasági szerződés nem tartalmaz a pótbefizetés elrendelésére vonatkozó feljogosítást, és mégis szükségessé válna pótbefizetés, akkor az megfelelő eljárás, hogy először a társasági szerződést kell úgy módosítani, hogy abba bekerüljön a pótbefizetés lehetősége, majd ennek alapján lehet meghozni a taggyűlési határozatot

4 4225 A korlátolt felelősségű társaság 844 A pótbefizetéshez kapcsolódó körülmények szabályozása a társasági szerződésben A társasági szerződésben nem elegendő egyszerűen a pótbefizetés elrendelésére feljogosítani a taggyűlést, hanem ezzel párhuzamosan meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét is [Gt (1) bek.]. Ezek nélkül a tartalmi elemek nélkül a pótbefizetés lehetőségét kimondó szerződési rendelkezést nem lehet érvényesnek tekinteni, s a taggyűlés annak ellenére sem rendelheti el a pótbefizetést, hogy a szerződés tartalmazza a pótbefizetésre vonatkozó általános tételt. A kiegészítő rendelkezések közül a legnagyobb jelentősége a pótbefizetés maximális összegének van, hiszen ez biztosítja a tag korlátozott gazdasági kockázatának fenntartását a pótbefizetési kötelezettség ellenére is. Erre tekintettel a maximum összegnek abszolút határt kell jelentenie; nem felel meg a törvényi követelményeknek az, ha a társasági szerződés csak az évente elrendelhető maximális pótbefizetés összegét rögzíti. Természetesen nem kizárt, hogy a szerződésben a felek úgy állapodjanak meg, hogy az évente (vagy más időszakonként) elrendelhető pótbefizetések összegét is korlátozzák, de ez egy határozatlan időre létesült társaság esetén nem helyettesítheti azt a megállapodást, ami a társaság teljes működésének idejére abszolút felső határt szab a pótbefizetéseknek. Rendelkezni kell az ütemezésről is, ami azt a célt szolgálhatja, hogy ne lehessen egyszerre, egy összegben elrendelni a maximális összegű pótbefizetést. Természetesen a felek megállapodhatnak az egyszeri pótbefizetésről is, ha ez felel meg szándékaiknak. A pótbefizetés maximumát, ütemezését és gyakoriságát a gyakorlatban a tagok törzsbetéteihez viszonyítva szokták meghatározni. Minden törvényi követelményt kielégít például egy olyan rendelkezés, amely szerint pótbefizetés címén a tagok legfeljebb törzsbetétjük tízszeres összegének megfizetésére kötelezhetők, ezen belül azonban legfeljebb évente egyszer rendelhető el pótbefizetés, és az egy alkalommal befizetendő összeg nem haladhatja meg a törzsbetét 50%-át. Egy bírósági döntés, a pótbefizetés ütemezésének rendezésére vonatkozó követelményt meglehetősen lazán értelmezve, úgy foglalt állást, hogy eleget tesz a társasági szerződés ennek a követelménynek azzal is, ha az ütemezés meghatározását a pótbefizetést elrendelő taggyűlés hatáskörébe utalja (BH 2001/383.). Ha helyes az az értelmezés, amely szerint a pótbefizetés csak pénzben teljesíthető, akkor a teljesítés módját illetően csak a pénzfizetés lebonyolítási módját kell meghatározni. Ki kell mondani, hogy a befizetésnek a társaság bankszámlájára kell érkeznie, vagy esetleg a társaság házipénztárába, készpénzben kell befizetni. Mindezeken felül a pótbefizetés elrendelésének feltétele az is, hogy a pótbefizetésre a társaságnál keletkezett veszteségek fedezése miatt legyen szükség. Ezt a célt ugyanis a törvény eltérést nem engedő szabályként, a pótbefizetés fogalmi elemeként határozza meg. A társasági szerződés sem határozhatja meg a pótbefizetés más funkcióját, s ha a taggyűlés úgy rendelne el pótbefizetést, hogy az nem indokolható veszteségekkel, akkor a taggyűlési határozat jogsértő lenne, s azt az arra jogosultak megtámadhatják.

5 845 Pótbefizetés A pótbefizetésről szóló határozathozatal A fenti feltételek teljesülése esetén a taggyűlés határozatával lehet elrendelni a pótbefizetést. A Gt. nem köti minősített többséghez a határozat meghozatalát, így az általános szabályok szerint [Gt. 20. (6) bek.] egyszerű szótöbbséggel lehet a döntést meghozni, feltéve, hogy a társasági szerződés ennél nagyobb arányú többséget nem ír elő (1195). A pótbefizetés elrendelése egy korlátozott tagi felelősséggel működő társaságban kényes kérdés, mégsem kifogásolható az egyszerű szótöbbség, hiszen ezt megelőzően a tagoknak egyhangúlag kellett állást foglalniuk a pótbefizetés lehetőségének megteremtéséről, így a pótbefizetés mögött mindenképpen ott áll a tagok akarata. Ha tehát a tagok általánosságban egyetértettek a pótbefizetés lehetőségével, akkor a konkrét döntés meghozatalánál már elegendő lehet az egyszerű többség is. Ha a társasági szerződés eredetileg nem tartalmazza a pótbefizetés lehetőségét, a tagok azt csak a társasági szerződés egyhangú határozattal elfogadott módosításával iktathatják be utóbb, hiszen a Gt a szerint egyhangú határozatra van szükség a társasági szerződés olyan módosításához, amely a tagok terhére új kötelezettséget állapít meg. Márpedig a pótbefizetési kötelezettség előírásának lehetősége ilyen többletkötelezettséget jelent. A pótbefizetésről szóló határozatot, a taggyűlési határozathozatal szabályainak megfelelően, a taggyűlés ülésén vagy ülés tartása nélkül is meg lehet hozni. A taggyűlési határozatban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, s minden olyan kérdést, ami nem nyert rendezést a társasági szerződésben, de szükséges ahhoz, hogy a pótbefizetést teljesíteni lehessen. G Így például célszerű meghatározni a pótbefizetés teljesítésének határidejét már csak azért is, mert a pótbefizetés teljesítésének elmulasztásához a törvény komoly következményeket fűz. Ha a teljesítési határidőt sem a társasági szerződés, sem a taggyűlési határozat nem határozza meg, akkor a Gt. 7. (1) bekezdése értelmében haladéktalanul kellene teljesíteni. A taggyűlési határozatban egyébként általában rögzítenek minden olyan elemet is, ami a társasági szerződésből vagy a törvényből amúgy is következne, de ami a pótbefizetéssel kapcsolatos: így például azt, hogy milyen módon és milyen arányban kell teljesíteni a pótbefizetési kötelezettséget. A Gt (2) bekezdése értelmében a pótbefizetést a társasági szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a törzsbetétek arányában kell meghatározni. Ebből a szabályból közvetve az is kiolvasható, hogy a taggyűlési határozatban meg kell határozni az egyes tagokra eső fizetési kötelezettség mértékét, annak ellenére, hogy ez éppen a törvényből vagy a társasági szerződésből amúgy is egyértelműen következne. A Gt. semmiféle megkötést nem tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a társasági szerződés a pótbefizetési kötelezettségnek a tagok közötti megoszlására milyen a törzsbetétek arányától eltérő megoldást írhat elő. Ebből az következik, hogy a társasági szerződés itt a tagok megegyezésének megfelelően, szabadon alakítható. Ez akár azt is jelentheti, hogy csak meghatározott tagok kötelesek pótbefizetés teljesítésére, a többieket pedig a társasági szerződés mentesíti. Ilyen esetben különös jelentősége van azoknak az előírásoknak, amelyek a pótbefizetés visszatérítéséről szólnak, hiszen az egyenlőtlen teherviselés éppen a pótbefizetés vissza- 4227

6 A korlátolt felelősségű társaság 846 fizetésével szüntethető meg. Ha visszatérítésre sem a társaság működése alatt, sem pedig annak megszűnésekor nem kerül sor, akkor véglegesedik az eltérő mértékű teherviselés és kockázat, ami azonban a felek egymás közötti viszonyában hat csupán, ezért nem kell korlátozni a felek ezzel kapcsolatos megállapodási lehetőségeit A pótbefizetést elrendelő társasági határozat tartalma 1. A tagok kötelezése pótbefizetés teljesítésére. 2. A pótbefizetés teljes összegének és ebből az egyes tagokra eső összegnek a meghatározása. 3. A pótbefizetés határidejének rögzítése. 4. A pótbefizetés teljesítésének módja A pótbefizetés teljesítése A pótbefizetés teljesítéséről egyetlen szabályt tartalmaz a Gt. A 120. (2) bekezdése kimondja, hogy a pótbefizetési kötelezettséget ha a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. Azt követően, hogy a törvény már a pótbefizetési kötelezettség előírását is szabályozta, a teljesítési kötelezettség ugyanilyen elv szerinti előírása már szinte tautológia. A törzsbetétek arányától való eltérés egyébként különösen akkor indokolt a társasági szerződésben, ha a tagok üzletrészeit is a törzsbetétek által indokolt arányoktól eltérően állapították meg, amire a Gt (1) bekezdése kifejezetten lehetőséget ad. Erre tekintettel egyébként talán helyesebb lett volna, ha a törvény nem a törzsbetétek, hanem az üzletrészek arányához köti a pótbefizetések teljesítésének mértékét, de ha már a törvény nem tette meg ezt, akkor a tagok a társasági szerződésben pótolhatják e mulasztást. A teljesítés módjára és idejére a társasági szerződés és a taggyűlési határozat rendelkezéseit kell alkalmazni. A pótbefizetés teljesítésének is hasonlóképpen a vagyoni hozzájárulásokhoz reálisnak kell lenni. Ha például a tag korábban kölcsön nyújtásával finanszírozta a társaságot, majd a társaság taggyűlése pótbefizetést rendelt el, akkor a tag nem teheti meg azt, hogy a kölcsönt alakítja át pótbefizetéssé, s ennek nyomán ténylegesen nem fizet semmit, hanem a korábban kölcsön címén fizetett összeget minősíti pótbefizetéssé. Legfeljebb arra van módja, hogy ha ennek feltételei fennállnak a kölcsönt felmondja, visszakövetelje a társaságtól a kölcsönösszeget, s az így visszakapott pénzt fizetheti be pótbefizetésként. Ha a társaság nem képes a tagi kölcsönt visszafizetni, akkor a tag újabb saját forrásból köteles a pótbefizetést teljesíteni (erre utal a H/59. sz. Számviteli Kérdésre adott állásfoglalás is). Ugyanígy nem lehet a tagnak a társasággal szemben fennálló kötelezettsége beszámításával, tényleges szolgáltatás nélkül teljesítettnek tekinteni a pótbefizetést.

7 847 Pótbefizetés A pótbefizetés teljesítésének elmulasztása Ha az a tag, aki a taggyűlés határozata alapján pótbefizetés teljesítésére köteles, ezt a kötelezettségét megszegi, azaz határidőre nem fizeti be a számára előírt öszszeget, ugyanazokkal a következményekkel kell számolnia, mint ha a vagyoni hozzájárulását nem teljesítené időre (687). Ez esetben tehát a társaság ügyvezetése írásban vagy más bizonyítható módon felhívja a tagot a pótbefizetés teljesítésére, s erre 30 napos póthatáridőt szab. Egyben figyelmezteti arra is a kötelezettet, hogy a póthatáridő elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnéséhez vezet. Ha a felhívás ellenére a tag nem teljesíti a pótbefizetési kötelezettségét, tagsági jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon megszűnik. Erről az ügyvezetés írásban köteles értesíteni a tagot. A tagsági jogviszony megszűnése mellett a volt taggal szemben a társaság kártérítési igényt is érvényesíthet (Gt. 14. ). A pótbefizetést elmulasztó, s ezért tagsági jogait elvesztő tag üzletrészét akárcsak a vagyoni hozzájárulás nemteljesítése vagy kizárás esetén a tag és a társaság közötti megállapodás szerint kell értékesíteni, és ha ilyen megállapodás nem jön létre, akkor az üzletrészt a társaság nyilvános árverésen köteles eladni (Gt ). Az értékesítés részletes szabályait külön fejezetben (4493) tárgyaljuk, itt azonban annyi sajátosságot ki kell emelni, hogy az üzletrész értékesítéséből befolyt összegből a társaság levonhatja és megtarthatja a tag által be nem fizetett pótbefizetés összegét. Ennek megfelelően tehát az üzletrész megszerzőjére az elmaradt pótbefizetés teljesítésének kötelezettsége nem száll át, ezt a követelést a társaság az új tag által fizetett vételárból elégíti ki. A pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséget is maga után vonhat, akár a tagsági viszony megszűnésére vezet a mulasztás [Gt. 14. (3) bek.], akár olyan késedelemről van szó, amely nem jár ilyen jogkövetkezménnyel A pótbefizetéssel kapcsolatos számviteli és adózási kérdések 4235 A pótbefizetés adózási vetülete A pótbefizetés adózási következménnyel nem jár, mert a jogalkotó úgy alakította ki a pótbefizetés elszámolásának számviteli rendszerét, hogy a saját tőke (737) elemeit érinti. A saját tőke elemei között adózott források szerepelnek, ezért ezekhez bármilyen adójogi következmény fűzése kétszeres adóztatáshoz vezetne. A pótbefizetés számviteli szabályai A korlátolt felelősségű társaság a számviteli törvény alanya akkor is, ha evaalany [Eva tv. 4. (2) bek.]. A számviteli törvény hatálya alá tartozó tagnál az adott pótbefizetés összegét az eredménytartalék (743) csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással egyidejűleg [Szt. 37. (2) bek. e) pont]. Ugyanígy, a visszakapott pótbefizetés összegét a tagnál az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni a pénzmozgással egyidejűleg [Szt. 37. (1) bek.]. Amíg a korlátolt felelősségű társaság tagja nem teljesíti (fizeti meg) a korlátolt felelősségű társaság taggyűlése által megszavazott pótbefizetés összegét, köteles ezt a döntést követően az eredménytartalékból a lekötött tartalékba (745) átvezetni, és mindaddig ott tartani, amíg azt a korlátolt felelősségű társaságnak pótbefizetés címén nem teljesíti

8 A korlátolt felelősségű társaság 848 [Szt. 38. (3) bek.]. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy megakadályozza, hogy más célra például osztalék fizetésére használják fel a korábbi eredménytartaléknak azt a részét, amit pótbefizetésként ki kell fizetni. Annál a korlátolt felelősségű társaságnál, amelyik a pótbefizetést kapja, lekötött tartalékként kell kimutatni a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés öszszegét, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik, és mindaddig a lekötött tartalékban kell tartani, amíg vissza nem fizetik [Szt. 38. (4) bek.]. G Fontos figyelni arra, hogy abban az esetben sem minősül a pótbefizetés bevételnek, ha azt evaalany kapja. Az Eva tv. 6. (3) bekezdés a) pontja szerint nem minősül bevételnek az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles viszszaszolgáltatni. A Tao. 3. számú melléklet A) fejezete január 1-jével kiegészült egy új 11. ponttal. Ez a jogszabályhely tartalmazza a Tao. 8. (1) bekezdés d) pont által hivatkozott azon költségeket, amelyek nem a vállalkozás érdekében merültek fel, tehát az adózás előtti eredményt növelő tételnek minősülnek. Eszerint: A gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt saját tőke/jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés. A jogalkotó célja az adókikerülés lehetőségének szűkítése. Ez a rendelkezés nem ismeri el a pótbefizetés helyett tőkeemeléssel finanszírozott veszteség esetén a veszteségfinanszírozás révén megszerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés összegét, amivel az adózás előtti eredmény az Szt. szerint már csökkent, tekintve, hogy az értékvesztés elszámolása ráfordítás. Ennek a ráfordításnak az összegével korrigáltatja vissza a Tao. az adózás előtti eredményt. A cél az, hogy a veszteséget pótbefizetéssel finanszírozzák a tagok ami nem befolyásolja az adóalapot, tekintve, hogy adózott forrásból, a saját tőkéből teszik ezt, vagy azzal azonos pénzügyi tehervállalással.

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva.

Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva. Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. Lekötött tartalék szerepe a saját tőke keretein belül Lekötött tartalék fogalma A lekötött tartalékban kimutatott tőkeértéket szabadon a gazdálkodó

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 14698/2010 JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK különös tekintettel a számviteli törvény 2015 évi módosításaira illetve a kapcsolódó PTK előírásokra

SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK különös tekintettel a számviteli törvény 2015 évi módosításaira illetve a kapcsolódó PTK előírásokra Jogszabályi háttér SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK különös tekintettel a számviteli törvény 2015 évi módosításaira illetve a kapcsolódó PTK előírásokra Számviteli törvény (Sztv.) 2000.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása II. A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása A korábbi szabályozás helyett az új Ptk.-ban háromszintű szabályozás érvényesül. Így egy adott gazdasági társaság esetében alkalmazni kell az adott társasági

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás Sorszám: IV/1 Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai 1 Áttekintés: I. A KÖZKERESETI ÉS A BETÉTI TÁRSASÁG I.1 A közkereseti társaság A.) Lényege B.) A társasági forma sajátosságai

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME 12. (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 13. (1)

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. A közkereseti társaság, a betéri társaság és a korlátolt felelősségű társaság Pázmándi Kinga

ÜZLETI JOG I. A közkereseti társaság, a betéri társaság és a korlátolt felelősségű társaság Pázmándi Kinga ÜZLETI JOG I. A közkereseti társaság, a betéri társaság és a korlátolt felelősségű társaság Pázmándi Kinga 1 I. A legegyszerűbb társasági formák: a közkereseti és a betéti társaság 2 1 A közkereseti társaság

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből A VÁGJUNK BELE Rt-t 2004-ben alapították. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amelynek 60 %-a apport, 40 %-a pénzbeli hozzájárulás. Az apport megoszlása:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása Céltartalékok nem realizált árfolyamveszteség

Részletesebben

2014. augusztus 28-i rendes ülésére

2014. augusztus 28-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos

Részletesebben

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező és mint adós Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi szabályok

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján

VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján 2009. július 17. 85-8/2009 VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján A közszolgáltatás fogalomkörének meghatározása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. -a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 259/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: BÖK Kft. önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 ..Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 Hatályos: [dátum] Jelen Alapszabályban a szövetkezet alapító tagjai összhangban a [dátum] napján tartott alakuló közgyűléssel szövetkezetet hoznak létre. A Szövetkezet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A A Magyarországi TIR Felelősség- és Szakmai Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A Magyarországi TIR Felelősségés Szakmai Biztosító Egyesület célja A Magyarországi TIR Felelősség-és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 33-21/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Kifizetések a tagok, az alapítók, a részvényesek részére

Kifizetések a tagok, az alapítók, a részvényesek részére Kifizetések a tagok, az alapítók, a részvényesek részére Bevezető 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.). A törvény indokolása

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben