A pótbefizetés fogalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pótbefizetés fogalma"

Átírás

1 841 Pótbefizetés 3. fejezet Pótbefizetés A pótbefizetés fogalma Pótbefizetés A pótbefizetés a korlátolt felelősségű társaság tagjai által a társasági szerződésben vállalható kötelezettség alapján a társaság legfőbb szerve által elrendelhető, a társaság részére teljesítendő szolgáltatás, amelynek célja fedezet nyújtása a társaság veszteségeire. A pótbefizetés funkciója A pótbefizetés, a mellékszolgáltatáshoz hasonlóan, olyan kötelezettsége a korlátolt felelősségű társaság tagjának, ami nem a jogszabályból ered, nem a társasági forma lényegéhez tartozik, hanem csak akkor terheli a tagokat, ha azt önként vállalják. A pótbefizetés a tagok által a társaság részére fizetett pénzösszeg, ami nem a vagyoni hozzájárulások kiegészítését, nem a törzstőke növelését célozza, hanem azt, hogy a társaságot ért veszteségek esetén a tagok fedezetet biztosítsanak a társaság vagyonában a veszteségek viselésére. A pótbefizetés tehát a társaság finanszírozásának egy lehetséges eszköze, aminek a lényege az, hogy a tagok a vagyoni hozzájárulásukon fölül pénzforrást biztosítanak a társaságnak a veszteségek kezelésére. A Gt. több ponton is a társaság saját tőkéjének és a törzstőkének az összevetése alapján határozza meg azt, hogy a társaság törzstőkéje veszélyben van-e, szükséges-e lépéseket tenni a törzstőke védelme érdekében [lásd pl. a Gt (2) bek. a) pont]. A saját tőkét a társaság veszteségei csökkentik [az Szt. 35. (2) bek.-e értelmében a saját tőke (737) részét képezi az eredménytartalék (743), amit viszont az Szt. 37. (2) bek.-e értelmében a veszteségek csökkentenek], a pótbefizetés összege azonban a saját tőkét növelő tételként számolandó el [az Szt. 35. (2) bek.-e szerint a saját tőke részét képezi a lekötött tartalék, ami az Szt. 38. (1) bek. rendelkezése szerint magában foglalja a pótbefizetést is], ekként tehát a pótbefizetés képes lehet a saját tőke és a törzstőke közötti egyensúly fenntartására, javítására. A pótbefizetés mint ideiglenes forrás A pótbefizetés csak átmeneti forrást jelent a társaság részére, hiszen amint nincs szükség a pótbefizetés összegére a veszteségek finanszírozásához, a pótbefizetés összegét vissza kell fizetni a tagoknak [Gt (4) bek.]. A pótbefizetés visszatérítésének joga nem a tag személyéhez, hanem a tagi pozícióhoz kapcsolódik: függetlenül attól, hogy ki volt a tag a pótbefizetés teljesítésekor, a visszafizetésre az lesz jogosult, aki a visszafizetés időpontjában a társaság tagjegyzékben szereplő tagja. Ez annyit jelent, hogy ha a tag a pótbefizetés teljesítése után például átruházza az üzletrészét, akkor az üzletrész magában foglalja a pótbefizetés visszatérítésére vonatkozó igényt is, s ennek a jogosultja már az új tag lesz. A pótbefizetésnek a vagyoni hozzájárulásoktól elkülönülő jellegét jól mutatja az is, hogy ha a társaság megszűnésére kerül sor, és a hitelezői igények kielégítése után még marad vagyon, akkor abból elsősorban a tagok által teljesített pótbefizetéseket kell visszafizetni, s csak ezután kerülhet sor a maradék vagyon felosz

2 A korlátolt felelősségű társaság 842 tására a tagok között. Míg tehát a vagyoni hozzájárulás visszakövetelésére sem a társaság működésének ideje alatt, sem pedig a társaság megszűnésekor nincs alanyi joga a tagnak, addig a pótbefizetés visszafizetését igényelheti a társaságtól, bár ezt az igényét csak az összes hitelezői igény mögé sorolva érvényesítheti. Ennek egyébként akkor van jelentősége, ha a tagok nem az üzletrészeiknek, illetve a likvidációs hányadra vonatkozó joguknak megfelelő arányban teljesítették a vagyoni hozzájárulásukat, hiszen ilyen esetben a pótbefizetések visszatérítése után fennmaradó vagyon már kisebb lesz, s csak ezt a kisebb vagyont lehet a tagsági jogok arányában felosztani. A vagyoni hozzájárulások és a pótbefizetés kapcsolata A vagyoni hozzájárulások és a pótbefizetés sajátos kapcsolatára utal az a szabálypáros, amelynek egyik eleme szerint a pótbefizetés elrendelhető a törzsbetétek teljes befizetése előtt is [Gt (2) bek.], hiszen veszteségek már ekkor is keletkezhetnek, s a tagoknak jogukban áll a veszteségek finanszírozásának ezt az eszközét választani, ahelyett hogy a később esedékessé váló vagyoni hozzájárulások előrehozott teljesítését rendelnék el. (Nem is beszélve arról, hogy a törzsbetétek szolgáltatásának határidejét csak a társasági szerződés egyhangú határozattal történő módosításával lehetne az eredeti időnél korábbra hozni, míg a pótbefizetés minősített többséggel is előírható.) Ugyanakkor a veszteségek fedezésére fel nem használt pótbefizetést nem lehet az előtt visszafizetni a tagoknak, hogy a törzsbetétek teljes egészében befizetésre kerültek volna [Gt (4) bek.]. Ezen a ponton a törvény a törzsbetétek és a pótbefizetés elvszerű különválasztása helyett inkább a biztonságot választja, s azt a vagyont, ami egyszer már bekerült a tagok vagyonából a társaság vagyonába, mindaddig nem engedi ki onnan, amíg a tagok a vagyoni hozzájárulási kötelezettségüknek eleget nem tettek. A pótbefizetés és a korlátozott felelősség A pótbefizetés visszafizetésének kötelezettsége ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a társaság nem tud úrrá lenni veszteségein, s ezért a pótbefizetés visszafizetésére mégsem kerül sor, adott esetben még a társaság megszűnése esetén sem bizonyos, hogy marad fedezet a pótbefizetés visszatérítésére. Ha a veszteségek a társaságot a pótbefizetés ellenére fizetésképtelenségbe sodorják, s a társaság felszámolásra kerül, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy még a hitelezői igények kielégítésére sem futja a társasági vagyonból, nemhogy a pótbefizetések visszatérítésére. A tagok tehát elvileg akár a pótbefizetés összegét is elveszíthetik, ami viszont első pillantásra ellentmondani látszik a korlátolt felelősségű társaság tagjai korlátozott felelősségének. Ez az ellentmondás annak ellenére fennáll, hogy a pótbefizetés intézménye nem változtat azon az alapelven, hogy a tag nem felel a hitelezőkkel szemben a társasági kötelezettségekért, hiszen a pótbefizetés kötelezettsége nem a hitelezőkkel, hanem a társasággal szemben terheli. Ennek ellenére a pótbefizetési kötelezettség a tag gazdasági kockázatát a törzsbetétének értékét meghaladóan kiterjeszti, ami mégiscsak felveti azt a kérdést, hogy nem áll-e ellentétben a pótbefizetés intézménye a korlátolt felelősségű társaság alapeszméjével, a korlátozott tagi kockázattal. Nos, ezt az ellentmondást azzal küszöböli ki a társasági jog, hogy kötelezővé teszi a pótbefizetések legmagasabb összegének a meghatározását a társasági szerződésben [Gt (1) bek.]. Ilyen módon továbbra is limitált az az összeg, amit a tag a társaság keretében kockára tesz.

3 843 Pótbefizetés A vagyoni hozzájárulását mindenképpen szolgáltatnia kell, s ennek értékét nem is követelheti vissza sem a társaság működése során, sem a társaság megszűnésekor. Ezt meghaladóan pedig a társasági szerződésben önként vállalt kötelezettség alapján esetlegesen további befizetésre is köteles lehet a tag pótbefizetés címén feltéve, hogy a konkrét esetben a társaság legfőbb szerve is ekként dönt, de ennek összege is maximált. Ráadásul a veszteségek fedezéséhez fel nem használt pótbefizetést vissza is kell fizetnie a társaságnak ebben az értelemben tehát a kockázat még kisebb, mint a vagyoni hozzájárulás esetén. A pótbefizetés teljesítésének módja A pótbefizetés fogalmát illetően érdemes még kitérni arra a kérdésre, hogy a pótbefizetés valóban csak pénzben szolgáltatható, vagy nem pénzbeli szolgáltatással is teljesíthető-e? Az, hogy az intézmény elnevezése egyértelműen fizetésre utal, ami pedig pénzszolgáltatást feltételez, még nem feltétlenül döntené el a kérdést. Balásházy Mária a mellett érvel, hogy a pótbefizetés nem pénzbeli szolgáltatással is teljesíthető legyen, mert álláspontja szerint gazdaságilag nem indokolt a pótbefizetést pénzszolgáltatásra korlátozni, ha a nem pénzbeli szolgáltatás ugyanazt a funkciót be tudja tölteni, mint a pénz. 9 Csakhogy a pótbefizetés szabályozásának részletei nincsenek tekintettel erre a lehetőségre, nem kezelnek egy sor olyan kérdést, amit pedig nem pénzbeli teljesítés esetén nagy valószínűséggel kezelni kellene. Nincs szó arról például, hogy mi lehetne pótbefizetésre alkalmas nem pénzbeli szolgáltatás, hogyan kellene megállapítani annak értékét, s milyen felelősség állna fönn ezért az értékért, de az sem világos, hogy a pótbefizetés visszatérítésének kötelezettsége esetén a nem pénzbeli szolgáltatást vagy annak ellenértékét kellene-e visszakapnia a tagnak? Addig, amíg ezeket a kérdéseket a társasági jogi szabályozás nem rendezi, biztonságosabbnak tűnik, ha a pótbefizetési kötelezettséget a tagok pénzben teljesítik A pótbefizetés elrendelésének feltételei A pótbefizetésről való rendelkezés a társasági szerződésben A pótbefizetésnek és a pótbefizetés visszatérítésének elrendelése a társaság legfőbb szervének, azaz a taggyűlésnek a hatásköre [Gt (2) bek. c) pont], de annak, hogy a taggyűlés a pótbefizetést ténylegesen elrendelő határozatot hozhasson, vannak előfeltételei. A pótbefizetés elrendelésének lehetősége ugyanis nem közvetlenül a törvényen alapuló jogosultsága a legfőbb szervnek. A törvény csak arra adja meg a lehetőséget, hogy a társasági szerződés feljogosítsa a taggyűlést a pótbefizetés előírására [Gt (1) bek.]. A tagoknak nem kötelező a pótbefizetés lehetőségét felvenni a társasági szerződésbe, s ha nem állapodtak meg a pótbefizetés intézményének az adott társaságnál történő bevezetéséről, akkor a taggyűlés nem is rendelheti el azt, még akkor sem, ha erről egyhangú határozatot hoznának. Ha a társasági szerződés nem tartalmaz a pótbefizetés elrendelésére vonatkozó feljogosítást, és mégis szükségessé válna pótbefizetés, akkor az megfelelő eljárás, hogy először a társasági szerződést kell úgy módosítani, hogy abba bekerüljön a pótbefizetés lehetősége, majd ennek alapján lehet meghozni a taggyűlési határozatot

4 4225 A korlátolt felelősségű társaság 844 A pótbefizetéshez kapcsolódó körülmények szabályozása a társasági szerződésben A társasági szerződésben nem elegendő egyszerűen a pótbefizetés elrendelésére feljogosítani a taggyűlést, hanem ezzel párhuzamosan meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét is [Gt (1) bek.]. Ezek nélkül a tartalmi elemek nélkül a pótbefizetés lehetőségét kimondó szerződési rendelkezést nem lehet érvényesnek tekinteni, s a taggyűlés annak ellenére sem rendelheti el a pótbefizetést, hogy a szerződés tartalmazza a pótbefizetésre vonatkozó általános tételt. A kiegészítő rendelkezések közül a legnagyobb jelentősége a pótbefizetés maximális összegének van, hiszen ez biztosítja a tag korlátozott gazdasági kockázatának fenntartását a pótbefizetési kötelezettség ellenére is. Erre tekintettel a maximum összegnek abszolút határt kell jelentenie; nem felel meg a törvényi követelményeknek az, ha a társasági szerződés csak az évente elrendelhető maximális pótbefizetés összegét rögzíti. Természetesen nem kizárt, hogy a szerződésben a felek úgy állapodjanak meg, hogy az évente (vagy más időszakonként) elrendelhető pótbefizetések összegét is korlátozzák, de ez egy határozatlan időre létesült társaság esetén nem helyettesítheti azt a megállapodást, ami a társaság teljes működésének idejére abszolút felső határt szab a pótbefizetéseknek. Rendelkezni kell az ütemezésről is, ami azt a célt szolgálhatja, hogy ne lehessen egyszerre, egy összegben elrendelni a maximális összegű pótbefizetést. Természetesen a felek megállapodhatnak az egyszeri pótbefizetésről is, ha ez felel meg szándékaiknak. A pótbefizetés maximumát, ütemezését és gyakoriságát a gyakorlatban a tagok törzsbetéteihez viszonyítva szokták meghatározni. Minden törvényi követelményt kielégít például egy olyan rendelkezés, amely szerint pótbefizetés címén a tagok legfeljebb törzsbetétjük tízszeres összegének megfizetésére kötelezhetők, ezen belül azonban legfeljebb évente egyszer rendelhető el pótbefizetés, és az egy alkalommal befizetendő összeg nem haladhatja meg a törzsbetét 50%-át. Egy bírósági döntés, a pótbefizetés ütemezésének rendezésére vonatkozó követelményt meglehetősen lazán értelmezve, úgy foglalt állást, hogy eleget tesz a társasági szerződés ennek a követelménynek azzal is, ha az ütemezés meghatározását a pótbefizetést elrendelő taggyűlés hatáskörébe utalja (BH 2001/383.). Ha helyes az az értelmezés, amely szerint a pótbefizetés csak pénzben teljesíthető, akkor a teljesítés módját illetően csak a pénzfizetés lebonyolítási módját kell meghatározni. Ki kell mondani, hogy a befizetésnek a társaság bankszámlájára kell érkeznie, vagy esetleg a társaság házipénztárába, készpénzben kell befizetni. Mindezeken felül a pótbefizetés elrendelésének feltétele az is, hogy a pótbefizetésre a társaságnál keletkezett veszteségek fedezése miatt legyen szükség. Ezt a célt ugyanis a törvény eltérést nem engedő szabályként, a pótbefizetés fogalmi elemeként határozza meg. A társasági szerződés sem határozhatja meg a pótbefizetés más funkcióját, s ha a taggyűlés úgy rendelne el pótbefizetést, hogy az nem indokolható veszteségekkel, akkor a taggyűlési határozat jogsértő lenne, s azt az arra jogosultak megtámadhatják.

5 845 Pótbefizetés A pótbefizetésről szóló határozathozatal A fenti feltételek teljesülése esetén a taggyűlés határozatával lehet elrendelni a pótbefizetést. A Gt. nem köti minősített többséghez a határozat meghozatalát, így az általános szabályok szerint [Gt. 20. (6) bek.] egyszerű szótöbbséggel lehet a döntést meghozni, feltéve, hogy a társasági szerződés ennél nagyobb arányú többséget nem ír elő (1195). A pótbefizetés elrendelése egy korlátozott tagi felelősséggel működő társaságban kényes kérdés, mégsem kifogásolható az egyszerű szótöbbség, hiszen ezt megelőzően a tagoknak egyhangúlag kellett állást foglalniuk a pótbefizetés lehetőségének megteremtéséről, így a pótbefizetés mögött mindenképpen ott áll a tagok akarata. Ha tehát a tagok általánosságban egyetértettek a pótbefizetés lehetőségével, akkor a konkrét döntés meghozatalánál már elegendő lehet az egyszerű többség is. Ha a társasági szerződés eredetileg nem tartalmazza a pótbefizetés lehetőségét, a tagok azt csak a társasági szerződés egyhangú határozattal elfogadott módosításával iktathatják be utóbb, hiszen a Gt a szerint egyhangú határozatra van szükség a társasági szerződés olyan módosításához, amely a tagok terhére új kötelezettséget állapít meg. Márpedig a pótbefizetési kötelezettség előírásának lehetősége ilyen többletkötelezettséget jelent. A pótbefizetésről szóló határozatot, a taggyűlési határozathozatal szabályainak megfelelően, a taggyűlés ülésén vagy ülés tartása nélkül is meg lehet hozni. A taggyűlési határozatban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, s minden olyan kérdést, ami nem nyert rendezést a társasági szerződésben, de szükséges ahhoz, hogy a pótbefizetést teljesíteni lehessen. G Így például célszerű meghatározni a pótbefizetés teljesítésének határidejét már csak azért is, mert a pótbefizetés teljesítésének elmulasztásához a törvény komoly következményeket fűz. Ha a teljesítési határidőt sem a társasági szerződés, sem a taggyűlési határozat nem határozza meg, akkor a Gt. 7. (1) bekezdése értelmében haladéktalanul kellene teljesíteni. A taggyűlési határozatban egyébként általában rögzítenek minden olyan elemet is, ami a társasági szerződésből vagy a törvényből amúgy is következne, de ami a pótbefizetéssel kapcsolatos: így például azt, hogy milyen módon és milyen arányban kell teljesíteni a pótbefizetési kötelezettséget. A Gt (2) bekezdése értelmében a pótbefizetést a társasági szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a törzsbetétek arányában kell meghatározni. Ebből a szabályból közvetve az is kiolvasható, hogy a taggyűlési határozatban meg kell határozni az egyes tagokra eső fizetési kötelezettség mértékét, annak ellenére, hogy ez éppen a törvényből vagy a társasági szerződésből amúgy is egyértelműen következne. A Gt. semmiféle megkötést nem tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a társasági szerződés a pótbefizetési kötelezettségnek a tagok közötti megoszlására milyen a törzsbetétek arányától eltérő megoldást írhat elő. Ebből az következik, hogy a társasági szerződés itt a tagok megegyezésének megfelelően, szabadon alakítható. Ez akár azt is jelentheti, hogy csak meghatározott tagok kötelesek pótbefizetés teljesítésére, a többieket pedig a társasági szerződés mentesíti. Ilyen esetben különös jelentősége van azoknak az előírásoknak, amelyek a pótbefizetés visszatérítéséről szólnak, hiszen az egyenlőtlen teherviselés éppen a pótbefizetés vissza- 4227

6 A korlátolt felelősségű társaság 846 fizetésével szüntethető meg. Ha visszatérítésre sem a társaság működése alatt, sem pedig annak megszűnésekor nem kerül sor, akkor véglegesedik az eltérő mértékű teherviselés és kockázat, ami azonban a felek egymás közötti viszonyában hat csupán, ezért nem kell korlátozni a felek ezzel kapcsolatos megállapodási lehetőségeit A pótbefizetést elrendelő társasági határozat tartalma 1. A tagok kötelezése pótbefizetés teljesítésére. 2. A pótbefizetés teljes összegének és ebből az egyes tagokra eső összegnek a meghatározása. 3. A pótbefizetés határidejének rögzítése. 4. A pótbefizetés teljesítésének módja A pótbefizetés teljesítése A pótbefizetés teljesítéséről egyetlen szabályt tartalmaz a Gt. A 120. (2) bekezdése kimondja, hogy a pótbefizetési kötelezettséget ha a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. Azt követően, hogy a törvény már a pótbefizetési kötelezettség előírását is szabályozta, a teljesítési kötelezettség ugyanilyen elv szerinti előírása már szinte tautológia. A törzsbetétek arányától való eltérés egyébként különösen akkor indokolt a társasági szerződésben, ha a tagok üzletrészeit is a törzsbetétek által indokolt arányoktól eltérően állapították meg, amire a Gt (1) bekezdése kifejezetten lehetőséget ad. Erre tekintettel egyébként talán helyesebb lett volna, ha a törvény nem a törzsbetétek, hanem az üzletrészek arányához köti a pótbefizetések teljesítésének mértékét, de ha már a törvény nem tette meg ezt, akkor a tagok a társasági szerződésben pótolhatják e mulasztást. A teljesítés módjára és idejére a társasági szerződés és a taggyűlési határozat rendelkezéseit kell alkalmazni. A pótbefizetés teljesítésének is hasonlóképpen a vagyoni hozzájárulásokhoz reálisnak kell lenni. Ha például a tag korábban kölcsön nyújtásával finanszírozta a társaságot, majd a társaság taggyűlése pótbefizetést rendelt el, akkor a tag nem teheti meg azt, hogy a kölcsönt alakítja át pótbefizetéssé, s ennek nyomán ténylegesen nem fizet semmit, hanem a korábban kölcsön címén fizetett összeget minősíti pótbefizetéssé. Legfeljebb arra van módja, hogy ha ennek feltételei fennállnak a kölcsönt felmondja, visszakövetelje a társaságtól a kölcsönösszeget, s az így visszakapott pénzt fizetheti be pótbefizetésként. Ha a társaság nem képes a tagi kölcsönt visszafizetni, akkor a tag újabb saját forrásból köteles a pótbefizetést teljesíteni (erre utal a H/59. sz. Számviteli Kérdésre adott állásfoglalás is). Ugyanígy nem lehet a tagnak a társasággal szemben fennálló kötelezettsége beszámításával, tényleges szolgáltatás nélkül teljesítettnek tekinteni a pótbefizetést.

7 847 Pótbefizetés A pótbefizetés teljesítésének elmulasztása Ha az a tag, aki a taggyűlés határozata alapján pótbefizetés teljesítésére köteles, ezt a kötelezettségét megszegi, azaz határidőre nem fizeti be a számára előírt öszszeget, ugyanazokkal a következményekkel kell számolnia, mint ha a vagyoni hozzájárulását nem teljesítené időre (687). Ez esetben tehát a társaság ügyvezetése írásban vagy más bizonyítható módon felhívja a tagot a pótbefizetés teljesítésére, s erre 30 napos póthatáridőt szab. Egyben figyelmezteti arra is a kötelezettet, hogy a póthatáridő elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnéséhez vezet. Ha a felhívás ellenére a tag nem teljesíti a pótbefizetési kötelezettségét, tagsági jogviszonya a póthatáridő lejártát követő napon megszűnik. Erről az ügyvezetés írásban köteles értesíteni a tagot. A tagsági jogviszony megszűnése mellett a volt taggal szemben a társaság kártérítési igényt is érvényesíthet (Gt. 14. ). A pótbefizetést elmulasztó, s ezért tagsági jogait elvesztő tag üzletrészét akárcsak a vagyoni hozzájárulás nemteljesítése vagy kizárás esetén a tag és a társaság közötti megállapodás szerint kell értékesíteni, és ha ilyen megállapodás nem jön létre, akkor az üzletrészt a társaság nyilvános árverésen köteles eladni (Gt ). Az értékesítés részletes szabályait külön fejezetben (4493) tárgyaljuk, itt azonban annyi sajátosságot ki kell emelni, hogy az üzletrész értékesítéséből befolyt összegből a társaság levonhatja és megtarthatja a tag által be nem fizetett pótbefizetés összegét. Ennek megfelelően tehát az üzletrész megszerzőjére az elmaradt pótbefizetés teljesítésének kötelezettsége nem száll át, ezt a követelést a társaság az új tag által fizetett vételárból elégíti ki. A pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséget is maga után vonhat, akár a tagsági viszony megszűnésére vezet a mulasztás [Gt. 14. (3) bek.], akár olyan késedelemről van szó, amely nem jár ilyen jogkövetkezménnyel A pótbefizetéssel kapcsolatos számviteli és adózási kérdések 4235 A pótbefizetés adózási vetülete A pótbefizetés adózási következménnyel nem jár, mert a jogalkotó úgy alakította ki a pótbefizetés elszámolásának számviteli rendszerét, hogy a saját tőke (737) elemeit érinti. A saját tőke elemei között adózott források szerepelnek, ezért ezekhez bármilyen adójogi következmény fűzése kétszeres adóztatáshoz vezetne. A pótbefizetés számviteli szabályai A korlátolt felelősségű társaság a számviteli törvény alanya akkor is, ha evaalany [Eva tv. 4. (2) bek.]. A számviteli törvény hatálya alá tartozó tagnál az adott pótbefizetés összegét az eredménytartalék (743) csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással egyidejűleg [Szt. 37. (2) bek. e) pont]. Ugyanígy, a visszakapott pótbefizetés összegét a tagnál az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni a pénzmozgással egyidejűleg [Szt. 37. (1) bek.]. Amíg a korlátolt felelősségű társaság tagja nem teljesíti (fizeti meg) a korlátolt felelősségű társaság taggyűlése által megszavazott pótbefizetés összegét, köteles ezt a döntést követően az eredménytartalékból a lekötött tartalékba (745) átvezetni, és mindaddig ott tartani, amíg azt a korlátolt felelősségű társaságnak pótbefizetés címén nem teljesíti

8 A korlátolt felelősségű társaság 848 [Szt. 38. (3) bek.]. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy megakadályozza, hogy más célra például osztalék fizetésére használják fel a korábbi eredménytartaléknak azt a részét, amit pótbefizetésként ki kell fizetni. Annál a korlátolt felelősségű társaságnál, amelyik a pótbefizetést kapja, lekötött tartalékként kell kimutatni a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés öszszegét, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik, és mindaddig a lekötött tartalékban kell tartani, amíg vissza nem fizetik [Szt. 38. (4) bek.]. G Fontos figyelni arra, hogy abban az esetben sem minősül a pótbefizetés bevételnek, ha azt evaalany kapja. Az Eva tv. 6. (3) bekezdés a) pontja szerint nem minősül bevételnek az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles viszszaszolgáltatni. A Tao. 3. számú melléklet A) fejezete január 1-jével kiegészült egy új 11. ponttal. Ez a jogszabályhely tartalmazza a Tao. 8. (1) bekezdés d) pont által hivatkozott azon költségeket, amelyek nem a vállalkozás érdekében merültek fel, tehát az adózás előtti eredményt növelő tételnek minősülnek. Eszerint: A gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt saját tőke/jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés. A jogalkotó célja az adókikerülés lehetőségének szűkítése. Ez a rendelkezés nem ismeri el a pótbefizetés helyett tőkeemeléssel finanszírozott veszteség esetén a veszteségfinanszírozás révén megszerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés összegét, amivel az adózás előtti eredmény az Szt. szerint már csökkent, tekintve, hogy az értékvesztés elszámolása ráfordítás. Ennek a ráfordításnak az összegével korrigáltatja vissza a Tao. az adózás előtti eredményt. A cél az, hogy a veszteséget pótbefizetéssel finanszírozzák a tagok ami nem befolyásolja az adóalapot, tekintve, hogy adózott forrásból, a saját tőkéből teszik ezt, vagy azzal azonos pénzügyi tehervállalással.

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

2014. augusztus 28-i rendes ülésére

2014. augusztus 28-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai 1 Áttekintés: I. A KÖZKERESETI ÉS A BETÉTI TÁRSASÁG I.1 A közkereseti társaság A.) Lényege B.) A társasági forma sajátosságai

Részletesebben

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME 12. (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 13. (1)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A A Magyarországi TIR Felelősség- és Szakmai Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A Magyarországi TIR Felelősségés Szakmai Biztosító Egyesület célja A Magyarországi TIR Felelősség-és

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása Céltartalékok nem realizált árfolyamveszteség

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 320/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a BÖP Kft.

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben