Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról"

Átírás

1 Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról készítette: Szilágyi Artúr évi Tehetség-ösztöndíjas március

2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen beszámoló a Sólyom László volt köztársasági elnök által adományozott Tehetség-ösztöndíj segítségével e sorok írója által végzett szakmai tevékenységeket és tanulmányokat dokumentálja. A 12 hónap időtartamra, havonta 2000 euró összegű ösztöndíj felhasználása három, témájában és helyszínében is jól elkülönülő szakaszra bontható augusztusát az erdélyi Kászonban töltöttem, ahol rövid időre csatlakoztam a helyi ökofalu kezdeményezés mindennapi életéhez. Ezután - ugyanazon év szeptemberétől- egy tanulmányi félévet töltöttem a Dán Műszaki Egyetemen, ahol az életciklus-vizsgálat (angolul Life-Cycle Assessment LCA) elméleti hátterével és gyakorlati vonatkozásaival ismerkedtem meg az ott elvégzett kurzus keretében januárjátől szüneteltettem az ösztöndíj folyósítását, és itthon befejeztem mindkét MSc képzésemet a Miskolci Egyetemen. A fennmaradó ösztöndíjas időszakot szakmai tapasztalatszerzésre fordítottam, amelyet a holland Fairphone okostelefon-gyártó cég gyakornokaként és LCA-szakértőjeként töltöttem 2013 júniusától decemberéig. A beszámolóban kitérek az ösztöndíjasként végzett munkám részleteire és azokra a szakmai vagy más képességekre, amelyek létrejöttét vagy fejlődését a szóban forgó projekteknek köszönhetem. E dokumentum szerkezete ennek megfelelően tehát a következőképpen alakul: Bevezető projekt: Tanulmányút Kászonszék Ökofaluba (2012 augusztus, Kászon, Románia) projekt: LCA tanulmányok a Dán Műszaki Egyetemen (2012 szeptember január, Koppenhága, Dánia) projekt: Szakmai gyakorlat a Fairphone-nál (2013 június-december, Amszterdam, Hollandia)...8 További tervek, szakmai lehetőségek...9 Mellékletek listája

3 BEVEZETŐ A ma már népszerű nevén Sólyom-ösztöndíjnak nevezett Tehetség-ösztöndíj (hivatalos nevén Sólyom László által adományozott ösztöndíj), amelynek segítségével immár harmadik éve képezhetik tovább magukat ifjú tehetségeink külföldön, hogy hazatérve itthon kamatoztassák tovább tudásukat. Sólyom László volt köztársasági elnök, a Magyar Géniusz Program Tehetségnagykövete 2011-ben alapított Tehetség-ösztöndíjat kimagasló képességű és teljesítményű határon túli és hazai fiatalok külföldi továbbképzésének, tehetségük kibontakoztatásának támogatására a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló évi XXXIX. törvény 27. -ának (3) és (4) bekezdése alapján, a volt köztársasági elnökök számára biztosított pénzügyi keret terhére. Az ösztöndíjat minden évben négy-négy fiatal kaphatja meg, akik egy éven át nagy összegű, havi 2000 eurós (mintegy forintos) támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjat Sólyom László volt köztársasági elnök, Tehetségnagykövet gimnáziumi éveik végén lévő, vagy egyetemi tanulmányaikat folytató pályázat vagy ajánlás útján kijelölt és végül elnök úr által kiválasztott diákoknak ajánlja föl külföldi képzésre. A jelöltnek a külhoni tanulmányra részletes munkatervet kell készítenie, és a tanulmányútnak megfelelő nyelvből magas fokú ismeretekkel kell rendelkeznie. Sólyom László a hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetektől, valamint saját ismeretségi köréből főként kutatóktól, tehetségsegítő szakemberektől, professzoroktól és tanároktól kér javaslatokat olyan fiatalok személyére, akik már eddigi eredményeikkel is kitűntek társaik közül, s fejlődésüket továbbsegítené, ha ösztöndíjjal külföldön tanulhatnának. Az ösztöndíjat tehát nem nyílt pályázat útján lehet elnyerni, a tehetségsegítők ajánlása a döntő tényező, akik motivációs levél és a tervezett kutatói program alapján jelölik ki a támogatásra javasolt tehetséges és már eredményeket elért fiatalt. A legesélyesebb jelöltekről Sólyom László tájékozódik, és személyes benyomásai alapján hoz döntést. A Sólyom László volt köztársasági elnök által alapított Tehetség-ösztöndíjat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége kezeli. /részlet a Tehetség-ösztöndíjat bemutató honlapról 3

4 Két évvel ezelőtt óriási megtiszteltetésként ért, amikor a Bolyai Műhely résztvevőjeként megtudtam, hogy Sólyom László elnök úr kitüntetett bizalmával és az azévi Tehetség-ösztöndíjasok közé kerülhettem. Azóta eltelt két, igen sűrűre sikerült évben rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. Természetesen ez a rövid beszámoló nem képes összefoglalni azt a sokféle tapasztalatot, amit egy holland cég, egy dán egyetem vagy éppen egy székely ökofalu nyújthat, legfeljebb a szakmai tevékenységek rövid bemutatására vállalkozhat. Az ösztöndíj formai és adminisztrációs lebonyolításában nyújtott értékes segítségükért hálás köszönettel tartozom Dr. Landi Balázsnak, Sólyom László volt köztársasági elnök úr titkárságvezetőjének és Szilágyi Zsuzsannának, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége koordinátorának. 1. PROJEKT: TANULMÁNYÚT KÁSZONSZÉK ÖKOFALUBA (2012 AUGUSZTUS, KÁSZON, ROMÁNIA) A Kászonszék Ökofalu törekvés a helyi hagyományok és az ökológiai tudás ötvözésével, a közösségre támaszkodva az önellátáson keresztül szeretné a fenntartható életmódot megvalósítani. A 2008-ban Kovács Áron, hagyományos házakkal foglalkozó építész által elindított kezdeményezés emellett együttműködésre törekszik más, a regionális környezetében lévő egyéb székelyföldi, fenntarthatóságra törekvő vidéki és városi közösségekkel is, továbbá kapcsolatot ápol más országokban lévő ökofalvakkal is. Kovács Áron vezetésével rendszerezett módon megkezdődött a természeti erőforrások feltérképezése, a népi tudás feldolgozása, annak beépítése a javasolt teendők, programok közé. Tevékenység Rövid, háromhetes kinttartózkodásom alatt több gyakorlati műhelymunkán és közösségi programon vettem részt, így Kászon hagyományos parasztházainak állagfelmérésében, jurtaépítésben, egy régi épület felújítási munkálataiban továbbá terepszemlét tartottunk a környék természeti és mezőgazdasági területeit bejárva. Ezen kívül a mindennapi kászoni élettel is ismerkedtem a Művelődési ház által szervezett programokon (például a táncházban), míg a könyvtárban a helyi történelem, néprajz és földrajz témáit feldolgozó dokumentumokba nyertem betekintést. Tapasztalatok Egy kibontakozóban lévő ökofalu kezdeményezés számos lehetőséggel, de sok nehézséggel is együtt jár. A kintlétem alatt megtapasztalhattam a mindennapi élet örömeit és bosszúságait is, továbbá valamennyire beleláthattam mind a jelen állapotokat befolyásoló múltbéli eseményekbe, mind a Kászon előtt álló lehetőségekbe is. Véleményem szerint Kászonszék esetében az az érdekes helyzet állt elő, hogy időben egymásra tolódott a vidék megkésett infrastrukturális modernizációja a posztindusztriális kor, természettel mélyebb kapcsolatot kereső, zömében városi, értelmiségi fiataljainak fenntarthatóságot kereső, zöld türekvéseivel. Ez a feszültség jelenik meg a fogyasztó társadalom és tömeggyártás vívmányait még nem megtapasztalók és a már abból kiábrandult már nem akarók álláspontja közt. A tapasztalatokat előnyök-hátrányok és esélyek-veszélyek szerint csoportosítva a Kászon Ökofalu kezdeményezés helyzetének értékelése a következők szerint foglalható össze: Erősségek még mindig élő helyi hagyományok, népi mesterségek (állattartás, tejfeldolgozás, 4

5 gyümölcstermesztés stb.) megléte; történelmi elszigeteltségből fakadó nagyfokú önellátás; viszonylag rendezett, kiegyensúlyozott földtulajdonosi viszonyok (közbirtokosság); Jó eltartóképességű, természetközeli táj, tiszta természeti környezet. Gyengeségek A helyiek bevonása, ismertetése nehéz feladat, nagy a közösség tehetetlensége, és újításokkal szembeni fenntartások; az elszigeteltségből fakadó alapvető infrastrukturális hiányok, például az ivóvíz-, és szennyvízhálózat kiépítetlensége; elöregedést mutató demográfia. Sok fiatalt a munkalehetőség és a komfortosabb élet reménye a városokba csábít. Lehetőségek hagyományok felújítása, megőrzése, továbbadása. Számos példa bizonyítja, hogy lehetséges a gyümölcsöző együttműködés a helyi hagyományos tapasztalat és a zöld mozgalmak ökologikus tudása között. kapcsolatteremtés más hasonló székelyföldi kezdeményezésekkel, tapasztalatcsere; környezetbarát életformára vágyó fiatalok odavonzása, a tisztességes megélhetés reményével; helyiek környezettudatosságának növelése például népi iskola kialakításával, fenntartható tájhasználat kialakítása. Veszélyek A fiatalok arányának további csökkenése; hagyományok elfelejtődése; érdekellentét a betelepülők és a helyiek közt; Európai uniós és országos politikai környezet kedvezőtlen megváltozása; természeti környezet leromlása az erőforrások kizsigerelése, a túlzott fakitermelés, legeltetés vagy egyéb helytelen mezőgazdasági módszerek miatt. A jövő dönti el, hogy kialakul-e egy egészséges együttműködés a két vélemény képviselői között és a letűnni látszó hagyományok talaján meg tud-e erősödni Kászonban az ökologikus életforma. Megfigyeléseim szerint mindazonáltal az ökofalu kezdeményezés még nem lépett át azon a holtponton, ahonnan öngerjesztővé tudna válni a mozgalom. 2. PROJEKT: LCA TANULMÁNYOK A DÁN MŰSZAKI EGYETEMEN (2012 SZEPTEMBER JANUÁR, KOPPENHÁGA, DÁNIA) A kutatási tervemben eredetileg a Leideni Egyetemet jelöltem meg az LCA tanulmányok folytatásának helyeként. Ide adminisztratív jellegű okok miatt nem tudtam bekerülni (csak mester- vagy doktori képzés keretében vehettem volna fel az ő képzésüket, és az ezekre való jelentkezés már addigra lezárult). Ezért a hasonlóan színvonalas, életciklus-vizsgálattal foglalkozó intézmény, a Dán Műszaki Egyetem (Danish Technical University DTU) Life Cycle Assessment of Products and Systems című, angol nyelvű képzésére jelentkeztem. Itt sikerrel be is tudtam iratkozni, mivel az Open University programjuk lehetőséget biztosít saját tanrend összeállítására. 5

6 Tevékenység A képzés az életciklus fogalmának bevezetésével és az LCA történetének bemutatásával indult. A későbbiekben a kurzus során a következő témák kerültek sorra: az LCA alkalmazása az iparban és a közigazgatásban; az LCA intézményesültségének szintjei egy szervezetben; az életciklus perspektíva alkalmazásának célja az ipari termelésben és vállalatvezetésben; az LCA elméleti megalapozása a cél és hatáskör meghatározásától a leltárelemzésen és környezeti hatáselemzésen át az értelmezésig és érzékenységvizsgálatig; a természeti- és munkahelyi környezet, és az erőforráshasználat leírására használt változók; bevezetés az LCA gyakorlati alkalmazásaiba (ökocímkék, környezeti környezetirányítás, termékfejlesztés, jogalkotás stb.); bevezetés az LCA gyakorlatát segítő szoftverekbe. Az elméleti oktatással párhuzamosan a résztvevőknek 3-4 fős csapatokban egy-egy konkrét LCA esettanulmányt kellett elkészíteni egy külső partnercéggel együttműködve. A csoportmunka aktuális állapotáról a félév során három alkalommal kellett előadás keretében beszámolni. A kurzus a saját LCA esettanulmány (2. melléklet) eredményeinek prezentálásával és egy másik csoport munkájának kritikai felülvizsgálatával zárult. Az LCA képzés mellett sikerült bekapcsolódni a tárgyat jegyző Kvantitatív Fenntarthatóság Vizsgálati Tanszék (Department of Quantitative Sustainability Assessment) egyik kutatásába, amelynek eredményeképp a Miskolci Egyetem geográfus mesterképzésen elkészítendő diplomamunkámat a Dán Műszaki Egyetemmel közösen, az ő kutatásukhoz kapcsolódóan írtam meg, angol nyelven (3. melléklet). A dolgozat címe magyarul: A szálló por réztartalom összehasonlító toxicitási potenciáljának térbeli változása a talajban és értékelése az életciklus-vizsgálatban való felhasználás céljából. A dolgozat összefoglalója: A különböző légszennyező szálló porokat bocsátó pontforrások nagy mennyiségű szilárd anyaghoz kötöt fémet, köztük rezet is bocsátanak ki. Ezek ülepedése a pontforrás környezetében lévő talajok rézkoncentrációját növeli. Az életciklus vizsgálat során a különböző kibocsátott toxikus anyagokhoz ún. összehasonlító toxicitási potenciált rendelnek, annak érdekében, hogy a teljes toxicitást fel lehessen mérni és össze lehessen hasonlítani, akár különböző anyagok esetén is. Egy adott talajban, annak tulajdonságaitól nagy mértékben függ, hogy a mérgező anyag végül is valóben ki tudja-e fejteni hatását, vagy kötött, inaktív állapotban marad. Ezek a talajtulajdonságok nagymértékű változékonyságot mutatnak a földrajzi térben, ezért az életciklus vizsgálat szempontjából lényeges, hogy figyelembe vegyük ezeket a térbeli mintákat. Nem mindegy, hogy 1 kg szálló porhoz kötött rezet a földgolyó mely pontján eresszük szélnek, ugyanis az ülepedő porból a talajba kerülve igen eltérő módon fejtheti ki hatását függően a fogadó közeg érzékenységétől. Az életciklus-vizsgálatban eddig ezeket a térbeli változásokat nagyrészt figyelmen kívűl hagyó modelleket használtak a különböző fémek toxicitási 6

7 potenciáljának kifejezésére. Jelen dolgozatban ezért egy olyan módszert mutatok be, amely légköri terjedési és ülepedési modellek segítségével figyelembe veszi az említett térbeli különbségeket, és 1 egység réz toxicitási potenciálját aszerint súlyozza, hogy melyik érzékenységű talajra mennyi egység ülepedik ki. Mindehhez a magyar széntüzelésű erőművek esetét dolgoztam ki, így végül egy országra vetített átlagos toxicitási potenciált is kidolgoztam, amely kifejezi, hogy 1 egység magyar hőerőművekből kibocsátott réznek mekkora átlagos toxicitási potenciálja lehet. Elsajátított szakmai készségek A kurzust során alapos ismeretekre tettem szert az LCA-nak, mint a termékek és technológiák környezetre gyakorolt hatásainak elemzésére szolgáló eszköznek a módszertanából, beleértve az LCA fő erősségeit és gyengeségeit is. Megtanultam az LCA leggyakoribb alkalmazásait az iparban és a jogi szabályozásban. A képzés segítségével megtanultam alkalmazni az elméleti módszereket és eszközöket valós LCA tanulmányok lefolytatására, továbbá felhasználni a mások által végzett LCA-k eredményeit is. Részletesebben, a képzés révén elsajátítottam a következő szakmai készségeket: életciklus-gondolkodásmód a technológiai rendszerek elemzésében és irányításában; életciklus-vizsgálat lefolytatásának megtervezése cégekkel vagy más szervezetekkel együttűködve beleértve: a termék vagy rendszer funkcionális egységének meghatározása; összehasonlíthatóság biztosítása rendszer-kiterjesztéssel és allokációval; az életciklus leltár felállítása a megfelelő LCA eszközök (szoftverek, adatbázisok) kiválasztásával; karakterizáció, normalizáció és súlyozás; érzékenységvizsgálat, eredmények helyes kiértékelése; jelentések összeállítása a megrendelővel és az LCA céljával összhangban; további javaslatok és alkalmazási lehetőségek vázolása az LCA eredményeire alapozva; elmagyarázni az elemzés paramétereit, amelyek leírják a természeti- és munkakörnyezetre gyakorolt hatásokat; értelmezni mások által lefolytatott LCA-k eredményeit és azokat kritikai felülvizsgálat alá vetni; elmagyarázni az LCA legfontosabb ipari és jogszabályi alkalmazásait és az integrált termékpolitika eszközeit (Integrated Product Policy, IPP). Egyéb tapasztalatok Az egyetemi élet minden, általam megismert szintjén nagy különbségeket fedeztem fel a magyar felsőoktatási intézményekhez képest. Talán nem szükséges kihangsúlyozni, hogy ezen különbségek túlnyomó többsége a hazai egyetemekhez viszonyítva pozitív előjelű eltérést takar. Néhány példa: minden egyetemi hallgató hozzáfér a legnagyobb tudományos publikációs adatbázisokhoz (Elsevier, ScienceDirect stb.) és a legtöbb licenszköteles szoftverkez is; a tanterv alapján a diákoknak csak 3-4 tárgyuk van egy félévben, viszont ezek a tárgyak nagyobb terjedelmű, világosan felépített szerkezetű kurzusok, amelyekben helyet kap az elméleti anyagon kívül a hallottak megvitatása, egyéni és csoportos 7

8 feladatok, kiselőadások és gyakorlati munka is. egy tárgy keretében több különböző tanszék oktatója is órát ad (sőt gyakran külső partnerek, cégek, állami intézmények, NGO-k képviselői), így a diákoknak lehetőségük van ugyanazt a témát különböző szemszögből is látni. nagyon komolyan vett hallgatói véleményezés a tárgy tematikájával, követelményeivel, előadóival kapcsolatban. Erre az utolsó előadás keretében egy teljes délelőttöt szánnak. A tanulmányokhoz köthető infrastruktúra (beléptető rendszerek, könyvtár, informatikai rendszer) első osztályú; a diákok számára lehetőség van pályázni saját projektötleteikkel egy inkubátor -programba, amelynek keretében térítésmentesen három évig irodát, jogi és gazdasági tanácsadást kaphatnak saját vállalkozásuk beindításához. A mesterképzések szinte kivétel nélkül angol nyelven indulnak, ezzel is segítve a nemzetközi munkakörnyezet kialakulását az intézményben; Arányaiban sokkal nagyobb számú PhD hallgatójuk van, mint a magyar intézményeknek; a közösségi élet az egyetemen sokkal kiegyensúlyozottabb, a campus-on nincs éjszakai szórakozóhely, viszont számos délutáni sport, közéleti és kulturális klub áll az egyetemi polgárok rendelkezésére. Úgy gondolom, hogy a kint tapasztalt jobb szakmai, adminisztratív vagy éppen szociális viszonyok csak részben magyarázhatók a dán társadalom, skandináv országokra jellemző társadalmi kiegyensúlyozottságával és érettebb politikai kultúrájával, hiszen a diákok és tanárok jórésze - utóbbiak esetében több mint fele (!) - külföldi. 3. PROJEKT: SZAKMAI GYAKORLAT A FAIRPHONE-NÁL (2013 JÚNIUS-DECEMBER, AMSZTERDAM, HOLLANDIA) A Fairphone egy holland alapítású közösségi vállalkozás, azaz a profit helyett a társadalmi haszon maximalizálására törekedik. Célja okostelefonok méltányos módon történő előállítása. Alapítói így kívánnak reagálni az utóbbi évek nagy nemzetközi figyelmet kiváltó visszaéléseire, amelyeket közvetve vagy közvetlenül az elektronikai iparág szereplői okoznak, mint például afrikai polgárháborús zónákból származó ritkafémek, rabszolgaként dolgozó összeszerelő munkások Kelet-Ázsiában vagy a ritkafémek rendkívül környezetszennyező módon történő feldolgozása Kínában. Az első modelljük közösségi finanszírozásban valósult meg 2013-ban, tehát a gyártás beindításához 5000-en kellett, hogy előre megrendeljék és kifizessék a telefon árát őszén vettem fel a kapcsolatot a céggel, majd miután jelezték, hogy szükségük lenne egy környezetvédelmi szakemberre, 2013 májusában utaztam ki Amszterdamba és csatlakoztam a projekthez (4. melléklet). Tevékenység A Fairphone-nál a legfőbb feladatom az első termékük (Fairphone 1) környezeti életciklus-vizsgálatának megalapozása, előkészítése volt, különös tekintettel az alábbi tennivalókra: az LCA céljának és hatáskörének meghatározása (5. melléklet); rendszerhatárok és technológiai sor felvázolása (6. melléklet); SQL adatbázis létrehozása a cég szerverén a nyílt forráskódú openlca szoftver használatához; az LCA aktuális állapotának rendszeres bemutatása a munkatársaknak, továbbá erről a cég honlapján tájékoztatni a nyilvánosságot; 8

9 a környezeti életciklus-vizsgálatot szakmai tanácsokkal segítő, külső szakértőkből álló csoport felállítása és koordinációja. Ez a következő szakértőkből áll: Karsten Schischke, Fraunhofer Institute, Berlin Matthias Stucki, Zürichi Egyetem, Judl Jachym, Finn Környezetvédelmi Intézet. A társadalmi hatásokkal foglalkozó LCA munkacsoport megalakítása és a velük való kapcsolattartás. Ez a csoport az alábbi személyek részvételével alakult meg: Joseph Schoeggl, Grazi Egyetem Morgan Fritz, Grazi Egyetem Andreas Walter, Centre of Sustainability Management, Lüneburg. Emellett egy ilyen kis létszámú, fős csapatban teljesen érthető módon -- időről-időre változatos, a környezetvédelemhez kapcsolódó teendőm is akadt, mint például: ben és telefonon válaszolni az érdeklődőknek a gyártással kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekre; a termék szempontjából releváns környezetvédelmi tanúsítványok, ökocímkék tartalmi értékelése; kritériumok kidolgozása elektronikai hulladékfeldolgozó partner kiválasztásához; néhány esetben a készülék egyes alkatrészeinek kiválasztásában kellett közreműködnöm, a döntéshozás folyamatában a környezeti szempontokat képviselve. Szakmai készségek Nagyon sokat profitáltam a cég életciklus-vizsgálattal kapcsolatos tevékenységeiből, hiszen azonnal szembesülnöm kellett az LCA alkalmazásának gyakorlati problémáival egy teljesen globális, szövevényes beszállítói lánccal jellemezhető termék esetére, amelyet ráadásul egy viszonylag szűk financiális mozgástérrel jellemezhető cég forgalmaz. Az alábbi tapasztalatok voltak különösen hasznosak: a világ minden tájáról származó anyagokat és alkatrészeket tartalmazó, igen komplex termékrendszer modellezése és kezelése az LCA-ban; adatok, információk gyűjtése egy olyan technológiai rendszerről, amelynek részleteit rengeteg szabadalom és üzleti érdek próbál titokban tartani, és még a legnagyobb szereplőknek (nagyvállalatoknak vagy hatóságoknak) is csak korlátozott információik vannak; a legfontosabb akadémiai- és közintézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek megismerése az elektronikai termékek életciklus-vizsgálatával kapcsolatban; az egyébként igen költséges LCA-t egy forráshiányos, feltörekvő kis cég keretei közt elindítani; az openlca alkalmazás és az ehhez szükséges adatbázis telepítése és használata. Az életciklus-vizsgálattal kapcsolatos tevékenységen kívül megismertem az elektronikai iparágat jellemző ökocímkéket, környezetvédelmi tanúsítványokat, azok alkalmazási területeit, kritériumrendszerét is. További tapasztalatként pedig betekintést nyerhettem a környezetközpontú tervezés folyamatába és lehetőségeibe az okostelefonok esetén, mint például a felhasználható anyagok, alkatrészek és a formatervezés előnyeire és hátrányaira az ökodizájn szempontjából. 9

10 Egyéb készségek A Fairphone-nál természetesen egyéb, nem szigorúan szakmai jellegű készségeim fejlődésére is lehetőség nyílt. Kifejezetten hasznos volt megtapasztalni a nemzetközi környezetben történő munkavégzést és a kapcsolattartást a különböző nemzetiségű külső szakértőkkel és kollégákkal. Nagy hatással volt rám a pragmatikus és eredményorientált munkakultúra, amelyből jószerével teljesen hiányzik a tekintélyelvűség és a külső formalitások tiszteletben tartása. Megtudtam, hogy mit jelent egy közgazdasági értelemben érdekes zónának számító - közösségi vállalkozás részese lenni, amely kinyilvánított módon a nyereség elé helyezi a kitűzött társadalmi cél elérésének igényét, de mégsem nonprofit civil szervezet. Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségre szert tevő, internetes közösségi finanszírozás ( crowdsourcing ) világába is sikerült belelátnom. TOVÁBBI TERVEK, SZAKMAI LEHETŐSÉGEK Az életciklus-vizsgálat hazai alkalmazását tekintve jelenleg Magyarországon a BAY-LOGI (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Környezetmenedzsment és Logisztika Osztálya) a legkomolyabb szereplő. Előzetes egyeztetést követően jó esély van arra, hogy sikerül bekapcsolódnom a munkájukba és már olyan, lehetséges kutatási projektek is körvonalazódtak, amelyeket további partnerek (egyetemek, cégek) bevonásával lehetne megvalósítani. Az alábbiakban néhány ilyen kutatásra érdemes téma rövid áttekintése és lehetséges céljainak bemutatása következik. Biomassza logisztika A megújulók energiaforrások közül Magyarországon kiemelt fontossággal bír a biomassza hasznosítása. Ennek gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságát az alábbi tényezők nagy mértékben befolyásolják: a talaj adottságaitól és klimatikus körülményektől függően változó minőségű és mennyiségű biomassza állítható elő egy területen; a hasznosításra alkalmas erőművek földrajzi távolsága és a szállítás módja, útvonalai. A projekt célja: Feltárni a biomassza hasznosítás logisztikáját, optimalizálni a költségeket földrajzi információs rendszer (GIS) segítségével; Életciklus-vizsgálat segítségével megvizsgálni és minimalizálni a környezetre gyakorolt hatásokat. Hazai energiamix LCA-ja A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-elemzése és LCA adatbázisokba történő beépítése ben valósult meg. Azóta szükségessé válhatott az adatok frissítése, továbbá a jövőbeli szektoriális átalakulás előrejelzése konzekvenciális típusú LCA-khoz. A projekt célja: a hazai energiamix LCA adatainak frissítése; különböző tervezett energetikai beruházások és technológiai fejlesztések lehetséges hatása a magyar villamos energiamix környezeti hatásaira. Ökodizájn és LCA lehetőségei az építészeti tervezésben A szabványos anyagokkal, építőelemekkel dolgozó építőipar az egyik legjobb lehetőség a környezettudatos tervezés (ökodizájn) alkalmazására. A szintén szabványos 10

11 adatokat tartalmazó LCA adatbázisok intergrációja a tervezőszoftverekbe pedig felhasználóbarát módon tenné lehetővé a várt könyezeti hatások becslését már a tervezés során. A projekt célja: megvizsgálni az LCA alkalmazásának lehetőségeit a hazai építészeti tervezésben; LCA modul tervezése a magyar fejlesztésű GRAPHISOFT ArchiCAD szoftvercsaládhoz, amely lehetővé teszi a teljes életciklusra vetített környezeti hatások becslését már a tervezés alatt. Lakossági hulladékgyűjtés logisztika LCA-ja A települési szilárd hulladék (TSZH) begyűjtésének (pl. házhoz menő szelektív zsákos, gyűjtőszigetes stb.) és kezelésének (pl. lerakás, MBH, anyagában történő hasznosítás stb.) módja alapvetően befolyásolja a hulladékok képződéséhez kötődő környezeti hatásokat. A projekt célja: a TSZH begyűjtésére és kezelésére hazai forgatókönyvek felállítása és környezeti hatások szerinti összehasonlítása az életciklus-vizsgálat segítségével. MELLÉKLETEK LISTÁJA 1. melléklet: Igazolás a Dán Műszaki Egyetemen elvégzett tanulmányokról (Grade transcript) 2. melléklet: Esettanulmány: Plastic Waste Management in India, Final Report Group 9, melléklet: Szilágyi Artúr (2013): Evaluation of spatial variability in comparative toxicity potential of copper in soils for application in life cycle assessment, diplomamunka, Miskolci Egyetem, melléklet: Fairphone gyakornoki szerződés 5. melléklet: Introduction, goal and scope definition (Fairphone LCA) 6. melléklet: Okostelefon-gyártás technológiai vázlata 11

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

W.A.S.T.E. projekt hírlevél 1. Évfolyam, 2. szám, 2009.október.21.

W.A.S.T.E. projekt hírlevél 1. Évfolyam, 2. szám, 2009.október.21. A hulladék nem szemét. 1.oldal 1. Évfolyam, 2. szám, 2009.október.21. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS FELDOLGOZÓIPAR A FELNŐTTOKTATÁSBAN Tartalom: Tartalomjegyzék...1 Résztvevők...2 Projekt események... 3 Képek-

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében SCA Packaging Hungary 2011. április 13. Szentendre A szeminárium témája Fenntarthatatlan jelen, élhető jövő Zöld image, de gazdaságos megoldások? Milyen

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában Beszámoló a 2014 15-ös tanév első félévében végzett doktoranduszi tevékenységről

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok

Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok Chrabák Péter - Kiss Levente Tudományos munkatársak 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya 2014. Március 5. Mi a térinformatika?

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat? Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat? Előadó: Szilágyi Artúr, MSc hallgató (Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Tanszék) Helyszín: XVIII. Bolyai Konferencia Budapest,

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN Jelenlegi állapot és kihívások a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft. szemszögéből Előadó: Gadácsi-Borosi Aranka ECO-Design koordinátor Agenda Knorr-Bremse Vasúti Jármű

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

LCA - életciklus felmérés

LCA - életciklus felmérés LCA - életciklus felmérés alkalmazása a környezetmenedzsmentben Sára Balázs - FEBE ECOLOGIC KÖRINFO konferencia BME, 2010.05.28. Rövid bemutatkozás 1995. BME - ökotoxikológiai tesztek, felmérések 1997.

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya Együttműködés a Bay-Logi és a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet között a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. Szeptember 17-18. Bay

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Dr. Ladányi Richard - Chrabák Péter - Kiss Levente Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) Kickoff találkozó Jelasity Márk Köszöntő

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK

Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK Tudományos kommunikáció - 10. előadás Valkó Orsolya PÁLYÁZATOK Mire pályázhatunk? Állásra Kutatási projektre Ösztöndíjprogramra (Ph.D., posztdok) Külföldi/hazai tanulmányútra Konferencia részvételre Kis

Részletesebben