Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról"

Átírás

1 Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról készítette: Szilágyi Artúr évi Tehetség-ösztöndíjas március

2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen beszámoló a Sólyom László volt köztársasági elnök által adományozott Tehetség-ösztöndíj segítségével e sorok írója által végzett szakmai tevékenységeket és tanulmányokat dokumentálja. A 12 hónap időtartamra, havonta 2000 euró összegű ösztöndíj felhasználása három, témájában és helyszínében is jól elkülönülő szakaszra bontható augusztusát az erdélyi Kászonban töltöttem, ahol rövid időre csatlakoztam a helyi ökofalu kezdeményezés mindennapi életéhez. Ezután - ugyanazon év szeptemberétől- egy tanulmányi félévet töltöttem a Dán Műszaki Egyetemen, ahol az életciklus-vizsgálat (angolul Life-Cycle Assessment LCA) elméleti hátterével és gyakorlati vonatkozásaival ismerkedtem meg az ott elvégzett kurzus keretében januárjátől szüneteltettem az ösztöndíj folyósítását, és itthon befejeztem mindkét MSc képzésemet a Miskolci Egyetemen. A fennmaradó ösztöndíjas időszakot szakmai tapasztalatszerzésre fordítottam, amelyet a holland Fairphone okostelefon-gyártó cég gyakornokaként és LCA-szakértőjeként töltöttem 2013 júniusától decemberéig. A beszámolóban kitérek az ösztöndíjasként végzett munkám részleteire és azokra a szakmai vagy más képességekre, amelyek létrejöttét vagy fejlődését a szóban forgó projekteknek köszönhetem. E dokumentum szerkezete ennek megfelelően tehát a következőképpen alakul: Bevezető projekt: Tanulmányút Kászonszék Ökofaluba (2012 augusztus, Kászon, Románia) projekt: LCA tanulmányok a Dán Műszaki Egyetemen (2012 szeptember január, Koppenhága, Dánia) projekt: Szakmai gyakorlat a Fairphone-nál (2013 június-december, Amszterdam, Hollandia)...8 További tervek, szakmai lehetőségek...9 Mellékletek listája

3 BEVEZETŐ A ma már népszerű nevén Sólyom-ösztöndíjnak nevezett Tehetség-ösztöndíj (hivatalos nevén Sólyom László által adományozott ösztöndíj), amelynek segítségével immár harmadik éve képezhetik tovább magukat ifjú tehetségeink külföldön, hogy hazatérve itthon kamatoztassák tovább tudásukat. Sólyom László volt köztársasági elnök, a Magyar Géniusz Program Tehetségnagykövete 2011-ben alapított Tehetség-ösztöndíjat kimagasló képességű és teljesítményű határon túli és hazai fiatalok külföldi továbbképzésének, tehetségük kibontakoztatásának támogatására a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló évi XXXIX. törvény 27. -ának (3) és (4) bekezdése alapján, a volt köztársasági elnökök számára biztosított pénzügyi keret terhére. Az ösztöndíjat minden évben négy-négy fiatal kaphatja meg, akik egy éven át nagy összegű, havi 2000 eurós (mintegy forintos) támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjat Sólyom László volt köztársasági elnök, Tehetségnagykövet gimnáziumi éveik végén lévő, vagy egyetemi tanulmányaikat folytató pályázat vagy ajánlás útján kijelölt és végül elnök úr által kiválasztott diákoknak ajánlja föl külföldi képzésre. A jelöltnek a külhoni tanulmányra részletes munkatervet kell készítenie, és a tanulmányútnak megfelelő nyelvből magas fokú ismeretekkel kell rendelkeznie. Sólyom László a hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetektől, valamint saját ismeretségi köréből főként kutatóktól, tehetségsegítő szakemberektől, professzoroktól és tanároktól kér javaslatokat olyan fiatalok személyére, akik már eddigi eredményeikkel is kitűntek társaik közül, s fejlődésüket továbbsegítené, ha ösztöndíjjal külföldön tanulhatnának. Az ösztöndíjat tehát nem nyílt pályázat útján lehet elnyerni, a tehetségsegítők ajánlása a döntő tényező, akik motivációs levél és a tervezett kutatói program alapján jelölik ki a támogatásra javasolt tehetséges és már eredményeket elért fiatalt. A legesélyesebb jelöltekről Sólyom László tájékozódik, és személyes benyomásai alapján hoz döntést. A Sólyom László volt köztársasági elnök által alapított Tehetség-ösztöndíjat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége kezeli. /részlet a Tehetség-ösztöndíjat bemutató honlapról 3

4 Két évvel ezelőtt óriási megtiszteltetésként ért, amikor a Bolyai Műhely résztvevőjeként megtudtam, hogy Sólyom László elnök úr kitüntetett bizalmával és az azévi Tehetség-ösztöndíjasok közé kerülhettem. Azóta eltelt két, igen sűrűre sikerült évben rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. Természetesen ez a rövid beszámoló nem képes összefoglalni azt a sokféle tapasztalatot, amit egy holland cég, egy dán egyetem vagy éppen egy székely ökofalu nyújthat, legfeljebb a szakmai tevékenységek rövid bemutatására vállalkozhat. Az ösztöndíj formai és adminisztrációs lebonyolításában nyújtott értékes segítségükért hálás köszönettel tartozom Dr. Landi Balázsnak, Sólyom László volt köztársasági elnök úr titkárságvezetőjének és Szilágyi Zsuzsannának, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége koordinátorának. 1. PROJEKT: TANULMÁNYÚT KÁSZONSZÉK ÖKOFALUBA (2012 AUGUSZTUS, KÁSZON, ROMÁNIA) A Kászonszék Ökofalu törekvés a helyi hagyományok és az ökológiai tudás ötvözésével, a közösségre támaszkodva az önellátáson keresztül szeretné a fenntartható életmódot megvalósítani. A 2008-ban Kovács Áron, hagyományos házakkal foglalkozó építész által elindított kezdeményezés emellett együttműködésre törekszik más, a regionális környezetében lévő egyéb székelyföldi, fenntarthatóságra törekvő vidéki és városi közösségekkel is, továbbá kapcsolatot ápol más országokban lévő ökofalvakkal is. Kovács Áron vezetésével rendszerezett módon megkezdődött a természeti erőforrások feltérképezése, a népi tudás feldolgozása, annak beépítése a javasolt teendők, programok közé. Tevékenység Rövid, háromhetes kinttartózkodásom alatt több gyakorlati műhelymunkán és közösségi programon vettem részt, így Kászon hagyományos parasztházainak állagfelmérésében, jurtaépítésben, egy régi épület felújítási munkálataiban továbbá terepszemlét tartottunk a környék természeti és mezőgazdasági területeit bejárva. Ezen kívül a mindennapi kászoni élettel is ismerkedtem a Művelődési ház által szervezett programokon (például a táncházban), míg a könyvtárban a helyi történelem, néprajz és földrajz témáit feldolgozó dokumentumokba nyertem betekintést. Tapasztalatok Egy kibontakozóban lévő ökofalu kezdeményezés számos lehetőséggel, de sok nehézséggel is együtt jár. A kintlétem alatt megtapasztalhattam a mindennapi élet örömeit és bosszúságait is, továbbá valamennyire beleláthattam mind a jelen állapotokat befolyásoló múltbéli eseményekbe, mind a Kászon előtt álló lehetőségekbe is. Véleményem szerint Kászonszék esetében az az érdekes helyzet állt elő, hogy időben egymásra tolódott a vidék megkésett infrastrukturális modernizációja a posztindusztriális kor, természettel mélyebb kapcsolatot kereső, zömében városi, értelmiségi fiataljainak fenntarthatóságot kereső, zöld türekvéseivel. Ez a feszültség jelenik meg a fogyasztó társadalom és tömeggyártás vívmányait még nem megtapasztalók és a már abból kiábrandult már nem akarók álláspontja közt. A tapasztalatokat előnyök-hátrányok és esélyek-veszélyek szerint csoportosítva a Kászon Ökofalu kezdeményezés helyzetének értékelése a következők szerint foglalható össze: Erősségek még mindig élő helyi hagyományok, népi mesterségek (állattartás, tejfeldolgozás, 4

5 gyümölcstermesztés stb.) megléte; történelmi elszigeteltségből fakadó nagyfokú önellátás; viszonylag rendezett, kiegyensúlyozott földtulajdonosi viszonyok (közbirtokosság); Jó eltartóképességű, természetközeli táj, tiszta természeti környezet. Gyengeségek A helyiek bevonása, ismertetése nehéz feladat, nagy a közösség tehetetlensége, és újításokkal szembeni fenntartások; az elszigeteltségből fakadó alapvető infrastrukturális hiányok, például az ivóvíz-, és szennyvízhálózat kiépítetlensége; elöregedést mutató demográfia. Sok fiatalt a munkalehetőség és a komfortosabb élet reménye a városokba csábít. Lehetőségek hagyományok felújítása, megőrzése, továbbadása. Számos példa bizonyítja, hogy lehetséges a gyümölcsöző együttműködés a helyi hagyományos tapasztalat és a zöld mozgalmak ökologikus tudása között. kapcsolatteremtés más hasonló székelyföldi kezdeményezésekkel, tapasztalatcsere; környezetbarát életformára vágyó fiatalok odavonzása, a tisztességes megélhetés reményével; helyiek környezettudatosságának növelése például népi iskola kialakításával, fenntartható tájhasználat kialakítása. Veszélyek A fiatalok arányának további csökkenése; hagyományok elfelejtődése; érdekellentét a betelepülők és a helyiek közt; Európai uniós és országos politikai környezet kedvezőtlen megváltozása; természeti környezet leromlása az erőforrások kizsigerelése, a túlzott fakitermelés, legeltetés vagy egyéb helytelen mezőgazdasági módszerek miatt. A jövő dönti el, hogy kialakul-e egy egészséges együttműködés a két vélemény képviselői között és a letűnni látszó hagyományok talaján meg tud-e erősödni Kászonban az ökologikus életforma. Megfigyeléseim szerint mindazonáltal az ökofalu kezdeményezés még nem lépett át azon a holtponton, ahonnan öngerjesztővé tudna válni a mozgalom. 2. PROJEKT: LCA TANULMÁNYOK A DÁN MŰSZAKI EGYETEMEN (2012 SZEPTEMBER JANUÁR, KOPPENHÁGA, DÁNIA) A kutatási tervemben eredetileg a Leideni Egyetemet jelöltem meg az LCA tanulmányok folytatásának helyeként. Ide adminisztratív jellegű okok miatt nem tudtam bekerülni (csak mester- vagy doktori képzés keretében vehettem volna fel az ő képzésüket, és az ezekre való jelentkezés már addigra lezárult). Ezért a hasonlóan színvonalas, életciklus-vizsgálattal foglalkozó intézmény, a Dán Műszaki Egyetem (Danish Technical University DTU) Life Cycle Assessment of Products and Systems című, angol nyelvű képzésére jelentkeztem. Itt sikerrel be is tudtam iratkozni, mivel az Open University programjuk lehetőséget biztosít saját tanrend összeállítására. 5

6 Tevékenység A képzés az életciklus fogalmának bevezetésével és az LCA történetének bemutatásával indult. A későbbiekben a kurzus során a következő témák kerültek sorra: az LCA alkalmazása az iparban és a közigazgatásban; az LCA intézményesültségének szintjei egy szervezetben; az életciklus perspektíva alkalmazásának célja az ipari termelésben és vállalatvezetésben; az LCA elméleti megalapozása a cél és hatáskör meghatározásától a leltárelemzésen és környezeti hatáselemzésen át az értelmezésig és érzékenységvizsgálatig; a természeti- és munkahelyi környezet, és az erőforráshasználat leírására használt változók; bevezetés az LCA gyakorlati alkalmazásaiba (ökocímkék, környezeti környezetirányítás, termékfejlesztés, jogalkotás stb.); bevezetés az LCA gyakorlatát segítő szoftverekbe. Az elméleti oktatással párhuzamosan a résztvevőknek 3-4 fős csapatokban egy-egy konkrét LCA esettanulmányt kellett elkészíteni egy külső partnercéggel együttműködve. A csoportmunka aktuális állapotáról a félév során három alkalommal kellett előadás keretében beszámolni. A kurzus a saját LCA esettanulmány (2. melléklet) eredményeinek prezentálásával és egy másik csoport munkájának kritikai felülvizsgálatával zárult. Az LCA képzés mellett sikerült bekapcsolódni a tárgyat jegyző Kvantitatív Fenntarthatóság Vizsgálati Tanszék (Department of Quantitative Sustainability Assessment) egyik kutatásába, amelynek eredményeképp a Miskolci Egyetem geográfus mesterképzésen elkészítendő diplomamunkámat a Dán Műszaki Egyetemmel közösen, az ő kutatásukhoz kapcsolódóan írtam meg, angol nyelven (3. melléklet). A dolgozat címe magyarul: A szálló por réztartalom összehasonlító toxicitási potenciáljának térbeli változása a talajban és értékelése az életciklus-vizsgálatban való felhasználás céljából. A dolgozat összefoglalója: A különböző légszennyező szálló porokat bocsátó pontforrások nagy mennyiségű szilárd anyaghoz kötöt fémet, köztük rezet is bocsátanak ki. Ezek ülepedése a pontforrás környezetében lévő talajok rézkoncentrációját növeli. Az életciklus vizsgálat során a különböző kibocsátott toxikus anyagokhoz ún. összehasonlító toxicitási potenciált rendelnek, annak érdekében, hogy a teljes toxicitást fel lehessen mérni és össze lehessen hasonlítani, akár különböző anyagok esetén is. Egy adott talajban, annak tulajdonságaitól nagy mértékben függ, hogy a mérgező anyag végül is valóben ki tudja-e fejteni hatását, vagy kötött, inaktív állapotban marad. Ezek a talajtulajdonságok nagymértékű változékonyságot mutatnak a földrajzi térben, ezért az életciklus vizsgálat szempontjából lényeges, hogy figyelembe vegyük ezeket a térbeli mintákat. Nem mindegy, hogy 1 kg szálló porhoz kötött rezet a földgolyó mely pontján eresszük szélnek, ugyanis az ülepedő porból a talajba kerülve igen eltérő módon fejtheti ki hatását függően a fogadó közeg érzékenységétől. Az életciklus-vizsgálatban eddig ezeket a térbeli változásokat nagyrészt figyelmen kívűl hagyó modelleket használtak a különböző fémek toxicitási 6

7 potenciáljának kifejezésére. Jelen dolgozatban ezért egy olyan módszert mutatok be, amely légköri terjedési és ülepedési modellek segítségével figyelembe veszi az említett térbeli különbségeket, és 1 egység réz toxicitási potenciálját aszerint súlyozza, hogy melyik érzékenységű talajra mennyi egység ülepedik ki. Mindehhez a magyar széntüzelésű erőművek esetét dolgoztam ki, így végül egy országra vetített átlagos toxicitási potenciált is kidolgoztam, amely kifejezi, hogy 1 egység magyar hőerőművekből kibocsátott réznek mekkora átlagos toxicitási potenciálja lehet. Elsajátított szakmai készségek A kurzust során alapos ismeretekre tettem szert az LCA-nak, mint a termékek és technológiák környezetre gyakorolt hatásainak elemzésére szolgáló eszköznek a módszertanából, beleértve az LCA fő erősségeit és gyengeségeit is. Megtanultam az LCA leggyakoribb alkalmazásait az iparban és a jogi szabályozásban. A képzés segítségével megtanultam alkalmazni az elméleti módszereket és eszközöket valós LCA tanulmányok lefolytatására, továbbá felhasználni a mások által végzett LCA-k eredményeit is. Részletesebben, a képzés révén elsajátítottam a következő szakmai készségeket: életciklus-gondolkodásmód a technológiai rendszerek elemzésében és irányításában; életciklus-vizsgálat lefolytatásának megtervezése cégekkel vagy más szervezetekkel együttűködve beleértve: a termék vagy rendszer funkcionális egységének meghatározása; összehasonlíthatóság biztosítása rendszer-kiterjesztéssel és allokációval; az életciklus leltár felállítása a megfelelő LCA eszközök (szoftverek, adatbázisok) kiválasztásával; karakterizáció, normalizáció és súlyozás; érzékenységvizsgálat, eredmények helyes kiértékelése; jelentések összeállítása a megrendelővel és az LCA céljával összhangban; további javaslatok és alkalmazási lehetőségek vázolása az LCA eredményeire alapozva; elmagyarázni az elemzés paramétereit, amelyek leírják a természeti- és munkakörnyezetre gyakorolt hatásokat; értelmezni mások által lefolytatott LCA-k eredményeit és azokat kritikai felülvizsgálat alá vetni; elmagyarázni az LCA legfontosabb ipari és jogszabályi alkalmazásait és az integrált termékpolitika eszközeit (Integrated Product Policy, IPP). Egyéb tapasztalatok Az egyetemi élet minden, általam megismert szintjén nagy különbségeket fedeztem fel a magyar felsőoktatási intézményekhez képest. Talán nem szükséges kihangsúlyozni, hogy ezen különbségek túlnyomó többsége a hazai egyetemekhez viszonyítva pozitív előjelű eltérést takar. Néhány példa: minden egyetemi hallgató hozzáfér a legnagyobb tudományos publikációs adatbázisokhoz (Elsevier, ScienceDirect stb.) és a legtöbb licenszköteles szoftverkez is; a tanterv alapján a diákoknak csak 3-4 tárgyuk van egy félévben, viszont ezek a tárgyak nagyobb terjedelmű, világosan felépített szerkezetű kurzusok, amelyekben helyet kap az elméleti anyagon kívül a hallottak megvitatása, egyéni és csoportos 7

8 feladatok, kiselőadások és gyakorlati munka is. egy tárgy keretében több különböző tanszék oktatója is órát ad (sőt gyakran külső partnerek, cégek, állami intézmények, NGO-k képviselői), így a diákoknak lehetőségük van ugyanazt a témát különböző szemszögből is látni. nagyon komolyan vett hallgatói véleményezés a tárgy tematikájával, követelményeivel, előadóival kapcsolatban. Erre az utolsó előadás keretében egy teljes délelőttöt szánnak. A tanulmányokhoz köthető infrastruktúra (beléptető rendszerek, könyvtár, informatikai rendszer) első osztályú; a diákok számára lehetőség van pályázni saját projektötleteikkel egy inkubátor -programba, amelynek keretében térítésmentesen három évig irodát, jogi és gazdasági tanácsadást kaphatnak saját vállalkozásuk beindításához. A mesterképzések szinte kivétel nélkül angol nyelven indulnak, ezzel is segítve a nemzetközi munkakörnyezet kialakulását az intézményben; Arányaiban sokkal nagyobb számú PhD hallgatójuk van, mint a magyar intézményeknek; a közösségi élet az egyetemen sokkal kiegyensúlyozottabb, a campus-on nincs éjszakai szórakozóhely, viszont számos délutáni sport, közéleti és kulturális klub áll az egyetemi polgárok rendelkezésére. Úgy gondolom, hogy a kint tapasztalt jobb szakmai, adminisztratív vagy éppen szociális viszonyok csak részben magyarázhatók a dán társadalom, skandináv országokra jellemző társadalmi kiegyensúlyozottságával és érettebb politikai kultúrájával, hiszen a diákok és tanárok jórésze - utóbbiak esetében több mint fele (!) - külföldi. 3. PROJEKT: SZAKMAI GYAKORLAT A FAIRPHONE-NÁL (2013 JÚNIUS-DECEMBER, AMSZTERDAM, HOLLANDIA) A Fairphone egy holland alapítású közösségi vállalkozás, azaz a profit helyett a társadalmi haszon maximalizálására törekedik. Célja okostelefonok méltányos módon történő előállítása. Alapítói így kívánnak reagálni az utóbbi évek nagy nemzetközi figyelmet kiváltó visszaéléseire, amelyeket közvetve vagy közvetlenül az elektronikai iparág szereplői okoznak, mint például afrikai polgárháborús zónákból származó ritkafémek, rabszolgaként dolgozó összeszerelő munkások Kelet-Ázsiában vagy a ritkafémek rendkívül környezetszennyező módon történő feldolgozása Kínában. Az első modelljük közösségi finanszírozásban valósult meg 2013-ban, tehát a gyártás beindításához 5000-en kellett, hogy előre megrendeljék és kifizessék a telefon árát őszén vettem fel a kapcsolatot a céggel, majd miután jelezték, hogy szükségük lenne egy környezetvédelmi szakemberre, 2013 májusában utaztam ki Amszterdamba és csatlakoztam a projekthez (4. melléklet). Tevékenység A Fairphone-nál a legfőbb feladatom az első termékük (Fairphone 1) környezeti életciklus-vizsgálatának megalapozása, előkészítése volt, különös tekintettel az alábbi tennivalókra: az LCA céljának és hatáskörének meghatározása (5. melléklet); rendszerhatárok és technológiai sor felvázolása (6. melléklet); SQL adatbázis létrehozása a cég szerverén a nyílt forráskódú openlca szoftver használatához; az LCA aktuális állapotának rendszeres bemutatása a munkatársaknak, továbbá erről a cég honlapján tájékoztatni a nyilvánosságot; 8

9 a környezeti életciklus-vizsgálatot szakmai tanácsokkal segítő, külső szakértőkből álló csoport felállítása és koordinációja. Ez a következő szakértőkből áll: Karsten Schischke, Fraunhofer Institute, Berlin Matthias Stucki, Zürichi Egyetem, Judl Jachym, Finn Környezetvédelmi Intézet. A társadalmi hatásokkal foglalkozó LCA munkacsoport megalakítása és a velük való kapcsolattartás. Ez a csoport az alábbi személyek részvételével alakult meg: Joseph Schoeggl, Grazi Egyetem Morgan Fritz, Grazi Egyetem Andreas Walter, Centre of Sustainability Management, Lüneburg. Emellett egy ilyen kis létszámú, fős csapatban teljesen érthető módon -- időről-időre változatos, a környezetvédelemhez kapcsolódó teendőm is akadt, mint például: ben és telefonon válaszolni az érdeklődőknek a gyártással kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekre; a termék szempontjából releváns környezetvédelmi tanúsítványok, ökocímkék tartalmi értékelése; kritériumok kidolgozása elektronikai hulladékfeldolgozó partner kiválasztásához; néhány esetben a készülék egyes alkatrészeinek kiválasztásában kellett közreműködnöm, a döntéshozás folyamatában a környezeti szempontokat képviselve. Szakmai készségek Nagyon sokat profitáltam a cég életciklus-vizsgálattal kapcsolatos tevékenységeiből, hiszen azonnal szembesülnöm kellett az LCA alkalmazásának gyakorlati problémáival egy teljesen globális, szövevényes beszállítói lánccal jellemezhető termék esetére, amelyet ráadásul egy viszonylag szűk financiális mozgástérrel jellemezhető cég forgalmaz. Az alábbi tapasztalatok voltak különösen hasznosak: a világ minden tájáról származó anyagokat és alkatrészeket tartalmazó, igen komplex termékrendszer modellezése és kezelése az LCA-ban; adatok, információk gyűjtése egy olyan technológiai rendszerről, amelynek részleteit rengeteg szabadalom és üzleti érdek próbál titokban tartani, és még a legnagyobb szereplőknek (nagyvállalatoknak vagy hatóságoknak) is csak korlátozott információik vannak; a legfontosabb akadémiai- és közintézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek megismerése az elektronikai termékek életciklus-vizsgálatával kapcsolatban; az egyébként igen költséges LCA-t egy forráshiányos, feltörekvő kis cég keretei közt elindítani; az openlca alkalmazás és az ehhez szükséges adatbázis telepítése és használata. Az életciklus-vizsgálattal kapcsolatos tevékenységen kívül megismertem az elektronikai iparágat jellemző ökocímkéket, környezetvédelmi tanúsítványokat, azok alkalmazási területeit, kritériumrendszerét is. További tapasztalatként pedig betekintést nyerhettem a környezetközpontú tervezés folyamatába és lehetőségeibe az okostelefonok esetén, mint például a felhasználható anyagok, alkatrészek és a formatervezés előnyeire és hátrányaira az ökodizájn szempontjából. 9

10 Egyéb készségek A Fairphone-nál természetesen egyéb, nem szigorúan szakmai jellegű készségeim fejlődésére is lehetőség nyílt. Kifejezetten hasznos volt megtapasztalni a nemzetközi környezetben történő munkavégzést és a kapcsolattartást a különböző nemzetiségű külső szakértőkkel és kollégákkal. Nagy hatással volt rám a pragmatikus és eredményorientált munkakultúra, amelyből jószerével teljesen hiányzik a tekintélyelvűség és a külső formalitások tiszteletben tartása. Megtudtam, hogy mit jelent egy közgazdasági értelemben érdekes zónának számító - közösségi vállalkozás részese lenni, amely kinyilvánított módon a nyereség elé helyezi a kitűzött társadalmi cél elérésének igényét, de mégsem nonprofit civil szervezet. Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségre szert tevő, internetes közösségi finanszírozás ( crowdsourcing ) világába is sikerült belelátnom. TOVÁBBI TERVEK, SZAKMAI LEHETŐSÉGEK Az életciklus-vizsgálat hazai alkalmazását tekintve jelenleg Magyarországon a BAY-LOGI (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Környezetmenedzsment és Logisztika Osztálya) a legkomolyabb szereplő. Előzetes egyeztetést követően jó esély van arra, hogy sikerül bekapcsolódnom a munkájukba és már olyan, lehetséges kutatási projektek is körvonalazódtak, amelyeket további partnerek (egyetemek, cégek) bevonásával lehetne megvalósítani. Az alábbiakban néhány ilyen kutatásra érdemes téma rövid áttekintése és lehetséges céljainak bemutatása következik. Biomassza logisztika A megújulók energiaforrások közül Magyarországon kiemelt fontossággal bír a biomassza hasznosítása. Ennek gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságát az alábbi tényezők nagy mértékben befolyásolják: a talaj adottságaitól és klimatikus körülményektől függően változó minőségű és mennyiségű biomassza állítható elő egy területen; a hasznosításra alkalmas erőművek földrajzi távolsága és a szállítás módja, útvonalai. A projekt célja: Feltárni a biomassza hasznosítás logisztikáját, optimalizálni a költségeket földrajzi információs rendszer (GIS) segítségével; Életciklus-vizsgálat segítségével megvizsgálni és minimalizálni a környezetre gyakorolt hatásokat. Hazai energiamix LCA-ja A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-elemzése és LCA adatbázisokba történő beépítése ben valósult meg. Azóta szükségessé válhatott az adatok frissítése, továbbá a jövőbeli szektoriális átalakulás előrejelzése konzekvenciális típusú LCA-khoz. A projekt célja: a hazai energiamix LCA adatainak frissítése; különböző tervezett energetikai beruházások és technológiai fejlesztések lehetséges hatása a magyar villamos energiamix környezeti hatásaira. Ökodizájn és LCA lehetőségei az építészeti tervezésben A szabványos anyagokkal, építőelemekkel dolgozó építőipar az egyik legjobb lehetőség a környezettudatos tervezés (ökodizájn) alkalmazására. A szintén szabványos 10

11 adatokat tartalmazó LCA adatbázisok intergrációja a tervezőszoftverekbe pedig felhasználóbarát módon tenné lehetővé a várt könyezeti hatások becslését már a tervezés során. A projekt célja: megvizsgálni az LCA alkalmazásának lehetőségeit a hazai építészeti tervezésben; LCA modul tervezése a magyar fejlesztésű GRAPHISOFT ArchiCAD szoftvercsaládhoz, amely lehetővé teszi a teljes életciklusra vetített környezeti hatások becslését már a tervezés alatt. Lakossági hulladékgyűjtés logisztika LCA-ja A települési szilárd hulladék (TSZH) begyűjtésének (pl. házhoz menő szelektív zsákos, gyűjtőszigetes stb.) és kezelésének (pl. lerakás, MBH, anyagában történő hasznosítás stb.) módja alapvetően befolyásolja a hulladékok képződéséhez kötődő környezeti hatásokat. A projekt célja: a TSZH begyűjtésére és kezelésére hazai forgatókönyvek felállítása és környezeti hatások szerinti összehasonlítása az életciklus-vizsgálat segítségével. MELLÉKLETEK LISTÁJA 1. melléklet: Igazolás a Dán Műszaki Egyetemen elvégzett tanulmányokról (Grade transcript) 2. melléklet: Esettanulmány: Plastic Waste Management in India, Final Report Group 9, melléklet: Szilágyi Artúr (2013): Evaluation of spatial variability in comparative toxicity potential of copper in soils for application in life cycle assessment, diplomamunka, Miskolci Egyetem, melléklet: Fairphone gyakornoki szerződés 5. melléklet: Introduction, goal and scope definition (Fairphone LCA) 6. melléklet: Okostelefon-gyártás technológiai vázlata 11

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Munkásságom LCA területen SimaPro szoftver rövid bemutató Esettanulmányok, eredmények 2 Sylvester Áron,

Részletesebben

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai DENKSTATT Hungary Kft. Cseh Melinda A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai Országos Környezetvédelmi Konferencia Sopron, 2013. október 8-10. denkstatt

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása Innovatív megoldások, fejlesztési lehetőségek a környezetiparban István Zsolt, osztályvezető zsolt.istvan@bayzoltan.hu Hulladékgazdálkodás Hulladék keletkezése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya Együttműködés a Bay-Logi és a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet között a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi ÚJRAHASZNÁLAT - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi IX. ÉLETCIKLUS ELEMZÉS (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA Miskolc, 2014. december 2. This

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok

Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok Térinformatikai megoldások, ipari esettanulmányok Chrabák Péter - Kiss Levente Tudományos munkatársak 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya 2014. Március 5. Mi a térinformatika?

Részletesebben

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése István Zsolt osztályvezetı Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány A Közalapítvány bemutatása Miskolc Budapest Bay-NANO Szeged Bay-LOGI Bay-NANO Medicina Bay

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Társasági célok részletesen 2014.10.29.

Társasági célok részletesen 2014.10.29. Társasági célok részletesen 2014.10.29. 1. FŐFOLYAMATAINKHOZ TARTOZÓ MINŐSÉGCÉLJAINK 1.1 Az ügyfél tájékoztatás fejlesztése A gyorsan változó vevői igények és a cégeink ajánlatának kölcsönös megismerésére

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Építési termékek és épületek életciklusa

Építési termékek és épületek életciklusa Építési termékek és épületek életciklusa BME MET 2014.12.11. Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék EITKIC 12 projekt zárókonferencia Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés definíciója

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_földmérő és földrendező mérnöki 203/204. tanév I. félévi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft.

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft. TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Projektmenedzsment Konstantinusz Kft. 2010 Esettanulmányomban egy új termék projektmenedzsmentjét szeretném elemezni. A projekt egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser Az ENEREA Észak-Alföldi ldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Térinformatikai megoldás a hulladékgyűjtés járattervezésére

Térinformatikai megoldás a hulladékgyűjtés járattervezésére Térinformatikai megoldás a hulladékgyűjtés járattervezésére Ladányi Richárd, Chrabák Péter 2011. Május 4. Chrabák Péter Ladányi Richárd Bemutatkozás Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Tervezés áttekintése 2. Műszaki-gazdasági tervezés 3.

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Mondolat Iroda, 2012. március 22. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás

Részletesebben

AZ LCA JELENTŐSÉGE AZ ÉLELMISZERIPARBAN. Gyuró Ágnes Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

AZ LCA JELENTŐSÉGE AZ ÉLELMISZERIPARBAN. Gyuró Ágnes Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. AZ LCA JELENTŐSÉGE AZ ÉLELMISZERIPARBAN Gyuró Ágnes Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. TARTALOM Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Hazai fenntarthatóság javításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének életciklus- és carbon footprint elemzése Életciklus analízis kutatási eredmények 2009. május 26. Green Capital Zrt. Őri István vezérigazgató www.greencapital.hu

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

EITKIC_12 projekt. Az ipari szimbiózis potenciál szektor specifikus kutatása és fejlesztése projektrész zárókonferenciája. 2014. december 11.

EITKIC_12 projekt. Az ipari szimbiózis potenciál szektor specifikus kutatása és fejlesztése projektrész zárókonferenciája. 2014. december 11. EITKIC_12 projekt Az ipari szimbiózis potenciál szektor specifikus kutatása és fejlesztése projektrész zárókonferenciája 2014. december 11. Az IFKA bemutatása Az IFKA ipari szimbiózis projektjei NISP Nemzeti

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1/6 Közhasznúsági jelentés 2012 Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány 1025 Budapest, Csalán u. 55. Tel.: +36 30 282 8982 http://www.makog.hu 2/6 A jelen közhasznúsági jelentés részei Bevezető: Általános

Részletesebben

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás...

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Diófási-Kovács Orsolya ügyvezető okleveles műszaki menedzser környezetmenedzsment szaktanácsadó SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft Bemutatkozó

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere EWEA Hungary Policy Workshop, Budapest, 2013 A remény hal meg utoljára avagy Milyen lehetne a jövő energiarendszere Magyarországon? dr. Munkácsy Béla ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Erre van előre!

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás...

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Diófási Orsolya ügyvezető okleveles műszaki menedzser környezetmenedzsment szaktanácsadó SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft Bemutatkozó

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA www.euronet50-50.eu 50.eu EURONET 50/50 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA BEVEZETŐ Az EURONET 50/50 projekt keretében sor kerül a hálózatban

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Az innováció jelene és jövője? Dr. Greiner István általános elnökhelyettes Magyar Innovációs Szövetség

Az innováció jelene és jövője? Dr. Greiner István általános elnökhelyettes Magyar Innovációs Szövetség Az innováció jelene és jövője? Dr. Greiner István általános elnökhelyettes Magyar Innovációs Szövetség 2011. május 10. A 20 éves Magyar Innovációs Szövetség Misszió: az innováció gyorsítása, az innovációs

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben