HELYI TANTERV. Irodai asszisztens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Irodai asszisztens"

Átírás

1 Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a HELYI TANTERV Ügyvitel szakmacsoport Irodai asszisztens OKJ SZÁMA: Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Irodai asszisztens szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelõ elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A berendezések mőködésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt A bevitt szöveget megformázza Adatbázisokból adatokat lekérdez egyszerőbb szőréseket végez Adatbeviteli feladatot végez Adatbeviteli feladatot végez az írástechnika magasabb szintjén Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít Belsı szervezeti ügyiratot készít sablon alapján Betartja a gazdálkodással kapcsolatos elıírásokat és az általános jogi normákat Címlistát jegyzékeket adatsorokat hoz létre szerkeszt kezel továbbít Dokumentálja az iratkezelési folyamatot Elektronikus adatot információt letölt és továbbít az adatfelhasználás szabályai szerint Elektronikus hálózaton adatot információt keres meghatározott témában Elektronikus levelezést végez utasítások szerint Elektronikus postai elıkészítést végez Elkészíti a szervezet belsı iratait (pl. jegyzıkönyv feljegyzés emlékeztetı) Ellátja a felettese által delegált feladatokat Ellenırzi az általa használt eszközök berendezések mőködıképességét Eszköznyilvántartást végez Gazdálkodik az irodai készletekkel Hallás diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén Hatáskörének megfelelıen leltároz Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel bizonylatkiállítás) Információt kér (szóban írásban telefonon) megbízás alapján Irat- és dokumentumszerkesztést végez Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel Iratsablont szerkeszt Irodatechnikai eszközöket kezel Kapcsolattartást szolgáló írásbeli feladatokat végez Kezeli a beérkezı dokumentumokat a helyi szabályozás szerint 1

3 Kezeli a reklámajándékozással reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Kezeli a számítógépet és tartozékait Kéziratról javított felülírt dokumentumot helyesbítve módosítva másol Kimenı dokumentumokat elıkészíti a továbbításra Kimutatásokat táblázatokat készít táblázatkezelı programmal Körlevelet szerkeszt utasítások szerint Közremőködik az iratanyagok selejtezésében Külsı iratot szerkeszt utasítások szerint Letöltött információt dokumentummá szerkeszti Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint Munkafeladatot egyeztet és együttmőködik felettesével munkatársaival Munkakapcsolatban áll felettesével munkatársakkal ügyfelekkel írásban szóban telefonon Nyilvántartásairól költségelszámolásairól beszámolót tart Nyomtatványt őrlapot tölt ki számítógéppel Szükség esetén tájékoztatja az ügyfeleket munkatársakat Táblázatot adatbázist adatokkal tölt fel frissít Tisztán tartja a munkaterületét munkaeszközeit Utaztatási költségelszámoltatást végez Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A biztonságos adathasználat szabályai A dokumentum készítése elektronikusan letöltött információ felhasználásával A dokumentumkezelés hagyományosan és elektronikusan A dokumentumok kezelésének folyamata A dokumentumok rendszerezésének szabályai A dokumentumszerkesztés elemei készítésének szabályai A hallás utáni írás technikája A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai a magasabb szintő írástechnika szintjén A hivatalos iratok levelek fajtái jellemzıi (írott javított kézirat hallás utáni) A kéziratról javított felülírt dokumentum szerkesztésének elıírásai A körlevélkészítés elemei technikája A lista jegyzék adatsor készítése A szervezet belsı iratai (pl. jegyzıkönyv feljegyzés emlékeztetı) Az adatbiztonság adatvédelem fogalma Az elektronikus levelezés technikája és szabályai 2

4 Az internet-használat szabályai és gyakorlata Az iratkészítés szabályai jellegzetes formái B típusú ismeret: A biztonságos adathasználat szabályai A dokumentumok fıbb típusai jellemzıi A dokumentumok rendszerezésének követelményei A számítógépes nyomtatvány őrlap sablon szerkesztése Az adat információ fogalma Az adatlekérdezés adatletöltés Az adatvédelmi szabályok Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) Az elektronikus címzés és etikett készítésének gyakorlata Az elektronikus levelezés protokoll szabályai Az információ- és adatmentés Az információkutatás-böngészés Az internetes adat- és információgyőjtés Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt illetıleg hallás után írott dokumentumok esetén) Az iratsablon szerkesztésének elemei C típusú ismeret: A kapcsolattartást szolgáló dokumentumok nyelvi formai és tartalmi követelményei A kereskedelmi jog gazdasági jog alapfogalmai A kommunikáció alapfogalmai A kommunikációs zavarok formái A makrogazdasági alapfogalmak (szereplık a makrojövedelem számbavétele) A metakommunikáció A munkahelyi viselkedés alapnormái A munkajogi alapfogalmak A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei A pénz fogalma kialakulása a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos alapfogalmak A piac mőködése piaci formák szerkezetek alapfogalmai (kereslet kínálat piaci egyensúly) A polgári jogi alapfogalmak a tulajdonjog és a kötelmi jog alapelemei A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai A számok írásjelek speciális karakterek gépírási és helyesírási kérdései A szóbeli és írásbeli kommunikáció A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai. A házipénztár szerepe bizonylatai 3

5 Az alkotmányos alapfogalmak az államszervezet felépítése Az állam szerepe gazdaságszervezı tevékenységének alapfogalmai (állami piacszabályozás privatizáció az állam gazdasági feladatai költségvetési politika) Az üzleti magatartás és protokoll elıírásai Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai D típusú ismeret: A gazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartása A nyilvántartások költségelszámolások prezentálása Ajándékozással reprezentációval kapcsolatos nyilvántartás Az irodai készletek nyilvántartása A szakmai képzes során szem elõtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelõ készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitûzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintûek: Beszédészlelés és írás összehangolása Gépírás tízujjas vakírással (200 leütés/perc) Komplex eszközhasználati képességek készségek Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 -s szintûek: Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) Információforrások kezelése Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Látás hallás és ujjmozgás összehangolása 3 -s szintûek: Az ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram határidınapló névjegy) Elemi számolási készség Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi készség fogalmazás írásban Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 -s szintûek: ECDL 1. m. IT alapismeretek 4

6 ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció és grafika ECDL 7. m. Információ és kommunikáció ECDL 7. m. Információs kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Hallás Igyekezet Látás Megbízhatóság Monotónia tőrés Mozgáskoordináció Önállóság Pontosság Precizitás Szorgalom Testi ügyesség Türelem Társas kompetenciák: Adekvát metakommunikációs készség Interperszonális rugalmasság Irányíthatóság Kommunikációs rugalmasság Konfliktuskerülı készség Közérthetıség Nyelvhelyesség Udvariasság Módszerkompetenciák: Emlékezı képesség Eredményorientáltság 5

7 Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyőjtés Intenzív Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenırzı képesség) Módszeres Rendszerezı képesség 6

8 Üzleti protokoll gyakorlatok 300/3.1/ A prezentációkészítés alapelemei 12. évfolyam, elméleti óraszám: 14, osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói A nyilvántartásokhoz kapcsolódó beszámolás, kimutatás prezentálása Egy számítógépes prezentációs program alapmőveleteinek megismerése: prezentáció létrehozása, formai jellemzıinek bemutatása 20/Mőveletek rendszerezése mozaikfeladattal, feladattal vezetett,, Ismerje a prezentáció készítés formáit és jellemzıit. Képes legyen prezentációk elkészítésére. 300/3.2/ A prezentáció készítésének gyakorlata Egy elektronikus bemutatás (prezentáció) készítésére szolgáló szoftver megismerése és alkalmazásának gyakorlata 20/Mőveletek felügyelet mellett, rendszerezése mozaikfeladattal, közvetlen írányítással, feladattal vezetett Ismerjen meg, és tudjon alkalmazni egy elektronikus prezentáció készítésére alkalmas szoftvert Üzleti protokoll ismeretek 11. évfolyam, gyakorlat: 36 óra, gyakorlati csoprtban 12. évfolyam, elméleti óraszám: 32, osztálykeretben; gyakorlati óraszám: 32, gyakorlati csoportban Témakörök Tartalmak Tanulói 300/2.1/ Irodaasszisztensi feladatok A vendégfogadással, vendéglátással, ügyfél-tájékoztatással összefüggı irodaasszisztensi feladathoz kapcsolódó - elsısorban írásbeli - feladatok. Ajándékozás, reprezentáció az irodában A rendezvények, hivatalos utak, szabadidıs programok megszervezéséhez kapcsolódó irodaasszisztensi teendık. Irodai készletgazdálkodási feladatok feladattal vezetett,, Legyen tisztában az irodaasszisztensi feladatokkal. 300/2.2/ Irodaasszisztensi gyakorlatok Helyzetgyakorlatok és elemzések; írásbeli teendık komplex gyakorlatai az irodaasszisztensi feladatok ismereteinek felhasználásával rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Csoportos feladattal vezetett önálló Képes legyen információk önálló rendszerezésére. 300/2.3/ A nyilvántartás vezetésének ismeretei A szervezet mőködésével, kapcsolatrendszerével összefüggı irodai nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok: cím- és telefonjegyzék készítése, vezetése; irodai karbantartás, szolgáltatások és szolgáltatók nyilvántartása; irodai készletek, reprezentációs eszközök nyilvántartása; utazási, utaztatási nyilvántartások Határidı-nyilvántartás - számítógépes naptárvezetés Bizonylatok fajtái - tevékenységi, pénzügyi és egyéb - tartalmi, formai követelményei, kezelése. A bélyegzık kezelése és nyilvántartásának követelményei feladattal vezetett, Ismerje meg az irodai nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatokat. Ismerje a bizonylatok fajtáit, tudja azokat kezelni és rendszerezni.

9 Témakörök Tartalmak Tanulói, 300/2.4/ A nyilvántartás gyakorlata Az irodaasszisztensi munkakör kompetenciájába tartozó nyilvántartások vezetésének gyakorlati megvalósulása a nyilvántartást szolgáló hagyományos és elektronikus eszközök (ügyviteli szoftverek) segítségével rendszerezése mozaikfeladattal, közvetlen irányítással, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 20/Mőveletek feladattal vezetett Gyakorlatban ismerje meg, és tudja használni az információk rendszerezésének hagyományos és elektronikus eszközeit. Üzleti nyelv és beszédtechnika 11. évfolyam, elméleti óraszám: 36, elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, Gyakorlati óraszám: 18, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 12, elméletigényes gyakorlati óraszám: 15, Gyakorlati óraszám: 5; osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói 300/3.1/ A kulturált megnyilvánulás alapelemei Nyelvi, nyelvtani alapismeretek rendszerezése és megszilárdítása, a kulturált megnyilvánulás tudatosítása A szavak szerepe a nyelvhasználat során. A mondatok kifejezıeszközeinek helyes alkalmazása. Szövegtani ismeretek érvényesítése a gyakorlatban Stílusfajták, a hivatali stílus helyes alkalmazása. Frázisok, szólások, közmondások, szleng a hivatalos nyelvi érintkezésben. A szóbeli megnyilvánulás gyakorlata: elıkészületek, a szóbeli megnyilvánulás lélektani háttere; technikai eszközökkel támogatott szóbeli megnyilvánulás. önálló önálló, 20/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, A továbbhaladás feltételei Ismerje meg a hivatali stílust, helyesen alkalmazza a szavakat és mondatokat a hivatalos nyelvi érintkezésben. 300/3..2/ Nyelvhelyesség és helyesírás A helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása a hivatalos írásbeli formákban; iratok, levelek nyelvhelyességi elemzése, valamint egyszerő iratok, levelek önálló fogalmazása irányító szempontok szerint és készítése a nyelvi, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok betartásával önálló, Képes legyen önállóan megfogalmazni hivatalos leveleket, egyszerő iratokat. Tartsa be a nyelvtani szabályokat az iratok, levelek elkészítésénél. 300/3..3/ A helyes beszéd technikája A helyes és kulturált beszéd technikája, a hangképzés folyamata. A hangképzés kifejezı ereje a nyelvi kultúrában A hangsúlyos és hangsúlytalan nyelvi elemek szerepe és megformálása az értelmi-logikai jellegő közlésben A beszédfolyamat váltásai. Beszédhibák, ejtéshibák kiküszöbölése, javítása. Elıadás, felolvasás, kifejezı olvasás. A szóbeli megnyilvánulás kísérı elemei: kiállás, közvetlenség, lámpaláz stb. A nyelvi magatartás követelményei és tudatos alkalmazásuk 25/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 25/Csoportos önálló, Ismerje a helyes és kulturált beszéd technikáját, a nyelvi elemek szerepét a közlésben. Tudatosan alkalmazza a nyelvi magatartás követelményeit. 300/3. 4/ Írásbeli és szóbeli nyelvi gyakorlatok Az önkifejezést, szóbeli és írásbeli megnyilvánulást fejlesztı, ismeretet elmélyítı nyelvi, nyelvhelyességi és beszédgyakorlatok. Hivatalos levelek, iratok fogalmazásának gyakorlatai 25/Csoportos 25/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Gyakorlatban tudja alkalmazni a helyes beszédet és írást. 8

10 11. évfolyam, elméleti óraszám: 72, osztálykeretben Üzleti levelezés Témakörök Tartalmak Tanulói A továbbhaladás feltételei 300/1.2/ Iratkészítési alapismeretek Levelezési alapfogalmak, az iratkészítés formai szempontjai, az iratkészítés stílusa 20/Mőveletek 40/Információk feladattal vezetett 40/Hallott szöveg feladattal vezetett, Ismerje az iratkészítés szempontjait és stílusát. 300/1.4/ Hivatalos levelezés A hivatalos levelek fajtái, jellemzıi. A hivatalos szervekhez küldött iratok: munkavállalással kapcsolatos iratok (önéletrajz, pályázat), kérvény, fellebbezés A hivatalos szervek iratai: értesítés, meghívó, határozat, igazolás, engedély, munkaviszonnyal kapcsolatos levelezés. A jellemzı hivatalos levelek bemutatása 30/Ismeretalkalmazási feladatok, 30/Mőveletek feladattal vezetett feladattal vezetett, Ismerje a hivatalos levelek fajtáit, jellemzıit. 300/1.5/ Üzleti levelezés Az üzleti levelek fajtái, jellemzıi. Érdeklıdés, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, lebonyolítással kapcsolatos levelezés, reklamáció. A jellemzı üzleti levelek bemutatása 30/Ismeretalkalmazási feladatok, 30/Mőveletek feladattal vezetett feladattal vezetett, Ismerje az üzleti levelek fajtáit és jellemzıit. Üzleti kommunikációs ismeretek és gyakorlatok 11. évfolyam, elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 22, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 22, Gyakorlati óraszám: 20, osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói A kommunikáció alapfogalmai; a közlésfolyamat tényezıi, folyamata, funkciói; a kommunikáció alaptételei, típusai, fajtái, csatornái; az eredményes közlésfolyamat feltételei; a kommunikáció korlátai Kommunikációs zavarok: a kommunikációs zavar fogalma, forrásai (személyi, technikai, környezeti zavarok); kommunikációs szőrık fajtái, szerepük; a kommunikációs zavarok elhárítása 300/1.1/ A kommunikáció alapjai 300/1.2/ A verbális kommunikáció 300/1.3/ A kommunikáció nem verbális csatornái A verbális kommunikáció fogalma, funkciói, eszköze (a nyelv mint jelrendszer). A szóbeli kommunikáció jellemzıi; a szóbeli megnyilvánulás fajtái - beszélgetés, társalgás, elıadás, vita, tárgyalás, hozzászólás, felszólalás, alkalmi beszéd. A szóbeli kommunikáció zavarai és elhárításának módja. Az írásbeli kommunikáció jellemzıi; az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemzı kapcsolattartási formái: magán- és üzleti levelek; köszönılevél, üdvözlet, érdeklıdés, bemutatkozó levél, meghívó, részvétnyilvánítás, köszöntés, gratuláció stb. Az írásbeli kapcsolattartásra szolgáló iratok tartalmi-nyelvi formai követelményei; készítésük, szerkesztésük gyakorlata A nem verbális kommunikáció fogalma, funkciói, eszközeinek kifejezı ereje. A nem verbális kommunikáció csatornái: mimika, tekintet, gesztus, érintés, testtartás, térközszabályozás Vizualitás, vizuális kommunikáció, látás, láttatás; képi hatás, színek, formák vizualitásra ható ereje. A kulturális szignálok: megjelenés, környezet, rend - rendezettség, szimbólumok, jelvények Vokális kommunikáció: hangsúly, hangmagasság, hangerı, hangszín, hanghordozás és beszéd típusa közötti összefüggés A verbális és nem verbális kommunikáció kölcsönhatása. A metakommunikáció 20/Csoportos 40/Olvasott szöveg 40/Hallott szöveg 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 30/Csoportos 30/Hallott szöveg 25/Hallott szöveg, 25/Hallott szöveg 30/Csoportos A továbbhaladás feltételei Ismerje meg a kommunikáció alapfogalmait, funkcióit, fajtáit. Legyen tisztában a kommunikációs zavarokkal, azok forrásaival és elhárításának teendıivel. Ismerje meg a verbális kommunikáció fogalmát, funkcióit, jellemzıit és eszközrendszerét. Ismerje meg az írásbeli kommunikáció jellemzıit, szerepét, eszközrendszerét. Ismerkedjen meg a nem verbális kommunikáció fogalmával, funkcióival, eszközeivel. Tapasztalja meg gyakorlatban a verbális és nem verbális kommunikáció kölcsönhatását. 300/1.4/ Kommunikációs gyakorlatok A verbális (szóbeli, írásbeli) és nem verbális kommunikációs gyakorlatok. Szituációk, esetleírások, kapcsolattartást szolgáló dokumentumok (levelek) elemzése 50/Csoportos 50/Információk Végezzen verbális kommunikációs gyakorlatokat, vegyen részt szituációkban. 9

11 Témakörök Tartalmak Tanulói A továbbhaladás feltételei 300/1.5/ Kommunikációs technológiák A kép-, hang- és írásalapú kommunikációs technológiák (telefon, sms, mms, , chat, skype stb.) szerepe az emberi kommunikációban Kommunikációs technikai eszközök, fajtái, jellemzıi 25/Hallott szöveg, 25/Hallott szöveg 30/Csoportos Ismerje meg a kommunikációs technológiák szerepét és eszközeit. 300/2.1/ Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás A viselkedéskultúra alapfogalmai - magatartás, viselkedés, udvariasság, illem, etikett, protokoll - és szabályai. Kapcsolatfelvétel személyesen, telefonon és írásban A köszönés, bemutatás, bemutatkozás szabályai az üzleti kultúrában A tegezés, magázás, megszólítás formái. Viselkedéstechnikák: elsı találkozás jelentısége, megjelenés, pontosság, udvariasság a közvetlen és közvetett kommunikációban. A testbeszéd Kommunikációs különbségek: kultúrák, érzelmek különbsége, hatalmi és környezeti különbségek. Kommunikációs stílusok; férfias-nıies viselkedésminták. A kapcsolatteremtés eszközei: névjegy, meghívó, ajándékozás A kapcsolattartás elektronikus módja és etikettje 30/Hallott szöveg 10/Jegyzetkészítés eseményrıl kérdéssor alapján, 30/Csoportos 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, Ismerje meg a viselkedéskultúra alapfogalmait és szabályait. Ismerje meg kapcsolatfelvétel módjait, a kommunikációs stílusokat, a kapcsolatteremtés eszközeit. 300/2.2/ A munkahelyi viselkedés alapnormái Munkahelyi kapcsolatok magatartási szabályai: kapcsolat a vezetıvel, munkatársakkal, ügyfelekkel, vendégekkel Munkahelyi etikai normák:, idıgazdálkodás, konfliktuskezelés, együttmőködés stb. 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Olvasott szöveg 10/Hallott szöveg 20/Jegyzetkészítés eseményrıl kérdéssor alapján, 30/Csoportos 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, Ismerje meg a munkahelyi kapcsolatok magatartási szabályait, a munkahelyi etikai normákat. Személyiség-lélektan 11. évfolyam, elméleti óraszám: 30, gyakorlati óraszám: 6, 12. évfolyam, gyakorlati óraszám: 32, osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói Önismeret, énkép, én-ideál, az önmegítélés, önnevelés, önjellemzés. Bizalom és önbizalom. Sikerek és kudarcok. Az önérvényesítés lehetıségei és határai. Pályaszocializáció, pályaértékelés. Jövıkép és elvárások Önéletrajz, álláspályázat, motivációs levél írása 300/4.1/ Önismeret 25/Csoportos 25/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Ismerkedjen meg az önismeret lényegével. Tudjon önéletrajzot, álláspályázatot és motivációs levelet írni. 300/4.2/ Emberismeret Mások megismerésének pszichológiai sajátosságai; társismereti tapasztalatok. A másság tolerálása Konfliktuskezelési stratégiák. Csoportépítés, csoportdinamikai történések. A társas 10 25/Csoportos 25/Szöveges elıadás Sajátítsa el a mások megismerésének pszichológiai alapjait.

12 Témakörök Tartalmak Tanulói hatékonyság növelése Az emberi kapcsolatok pozitív elemei: egyéni felkészüléssel, empátia, tolerancia, intuíció, projekció, lojalitás, fegyelem, 25/Tapasztalatok alkalmazkodóképesség, kreativitás stb. helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Ismerje meg az emberi kapcsolatok pozitív elemeit. 300/4.3/ Személyiségfejlesztı tréning Személyiségjegyeket fejlesztı, kapcsolatépítést szolgáló tréninggyakorlatok. Álláskeresési technikák 50/Csoportos 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Ismerje meg és végezzen személyiségfejlesztı, kapcsolatépítı tréninggyakorlatokat. Ismerkedjen meg az álláskeresési technikákkal. Számítástechnikai ismeretek és gyakorlatok 11. évfolyam, elméleti óraszám: 90, gyakorlati óraszám: 54, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 21, gyakorlati óraszám: 75, csoportbontásban, számítástechnikai teremben Témakörök Tartalmak Tanulói A PC hardver- és szoftverfelépítése, adattárolás, memória fogalma, 70/Ismeretalkalmazási egy információs hálózat. Egészségügyi, biztonsági, jogi, biztonságtechnikai elıírások A számítógép és tartozékainak feladatok, kezelése. A biztonsági mentés, archiválás módjai A PC és az 30/Hallott szöveg operációs rendszer használatával kapcsolatos alapvetı ismeretek, fontosabb beállítások módosítása, a beépített súgófunkciók, használata A nem válaszoló alkalmazások, az Asztal parancsikonjainak és az alkalmazásablakok kezelése Könyvtárak/mappák/fájlok létrehozása, kezelése, másolása, mozgatása, törlése, fájlok tömörítése, kibontása. A számítógépes vírus fogalma, vírusellenırzı szoftver használata Az operációs rendszeren belül elérhetı egyszerő szövegszerkesztık és nyomtatásvezérlı funkciók 300/2.1/ Számítástechnikai alapismeretek 300/2.2/ Szövegszerkesztés Szövegszerkesztıvel dokumentumok létrehozása, formázása, módosítása, szöveg másolása, mozgatása dokumentumon belül, több dokumentum között Szövegszerkesztı-alkalmazások: pl. egyszerő táblázat létrehozása, képek, rajzok beillesztése, körlevél létrehozása 70/Ismeretalkalmazási feladatok, 30/Hallott szöveg, Ismerje meg a számítógép felépítését, a hardvert és szoftvert. Tudjon adatokat archiválni, biztonságosan menteni. Ismerje meg a számítógépes operációs rendszert, könyvtárak létrehozását, a vírusellenırzés módjait. Tudjon létrehozni dokumentumokat szövegszerkesztıvel. 300/2.3/x Információ és kommunikáció Elektronikus levelezés, internet, intranet. Webes feladatok. Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos alapvetı ismeretek. A levelezırendszer mappáinak/könyvtárainak kezelése, rendszerezése 70/Ismeretalkalmazási feladatok, 30/Hallott szöveg, Ismerje az elektronikus levelezés formáit. Tudja kezelni a levelezırendszert. 300/2.4/ Szövegszerkesztés a gyakorlatban 300/3.1/ Az ügyviteli eszközök kezelése Gyakorlás szövegszerkesztıvel dokumentumok létrehozására, formázására, módosítására, szöveg másolására, mozgatására dokumentumon belül, több dokumentum között Gyakorlás szövegszerkesztıvel egyszerő táblázat létrehozására, képek, rajzok beillesztésére, felsorolás készítésre, beszúrás szerkesztési mőveletekre Körlevél létrehozására Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök mőködésének alapelvei, használatuk 30/Tesztfeladat megoldása, 70/Ismeretalkalmazási feladatok, 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Ismeretalkalmazási feladatok, Gyakorlatban ismerje és használja szövegszerkesztıvel dokumentumok létrehozását, másolását, formázását. Ismerje meg szövegszerkesztıvel egyszerő táblázatok létrehozását. Ismerje meg az irodatechnikai eszközök mőködésének alapelveit. 300/2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés Iktatóprogram. Az irat elıkeresési szempontjai. A határidınapló, névjegy használata. Az irattár-szervezés, archiválás és elıkeresés 40/Ismeretalkalmazási feladatok, 50/Információk feladattal vezetett önálló Ismerjen meg egy iktatóprogramot. Legyen gyakorlata a névjegyhasználatban, az irattár szervezésében. 11

13 Témakörök Tartalmak Tanulói Táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerőbb mőveletek elvégzése, diagram készítése. Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek használata 300/2.2/ Táblázatkezelés 300/2.3/ Adatbázis-kezelés A legfontosabb fogalmak ismerete. Használat: táblák, lekérdezések, jelentések létrehozása, módosítása, ezekbıl formázott dokumentum készítése A táblák közötti kapcsolatok definiálása, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett Ismerje meg a táblázatkezelı programot. Legyen képes alkalmazni a standard matematikai és logikai függvényeket. Legyen tisztában az adatbázis-kezelés legfontosabb fogalmaival. 300/2.4/ Táblázatkezelés a gyakorlatban 300/2.5/ Adatbázis-kezelés a gyakorlatban Gyakorlati feladatokban táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerőbb mőveletek elvégzése, diagram készítése Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek használata Gyakorlati feladatokban táblák, lekérdezések, jelentések létrehozása, módosítása, ezekbıl formázott dokumentum készítése. A táblák közötti kapcsolatok, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása. 40/Tesztfeladatok megoldása 60/ Információk rendszerezése 40/Tesztfeladat megoldása 60/ Információk rendszerezése Irodai információkezelési ismeretek és gyakorlatok Ismerje meg gyakorlatban is a táblázatkezelést, mőveletek elvégzését. Ismerje meg az adatbáziskezelést a gyakorlatban. 11. évfolyam, elméleti óraszám: 62, elméletigényes gyakorlati óraszám: 10, gyakorlati óraszám: 108, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 78, elméletigényes gyakorlati óraszám: 9, gyakorlati óraszám: 73, tanirodában. csoportbontásban, számítástechnikai teremben, Témakörök Tartalmak Tanulói 300/1.1/ Az Az iroda szerepe és helye a szervezetben. Az iroda szervezeti 50/Olvasott szöveg irodai szervezet felépítése. A hagyományos és a modern - automatizált - iroda jellemzıi. Irodatípusok. Az iroda technológiája Az automatizált iroda alapelemei; az irodai funkciók korszerő megoldásai. 50/Hallott szöveg Különleges, virtuális irodák. Az irodai munka etikája. Kapcsolatok, munkamegosztás az irodai munkában Ismerje meg az iroda helyét, szerepét a szervezetben. Ismerje meg az iroda alapelemeit, funkcióit, az irodai munka etikáját. 300/1.2/ Adat és információ az irodában 300/2.1/ Az adatés információgyőjtés ismeretei Alapfogalmak: adat, információ, információs folyamat. Az iroda információs alaptevékenységei: szöveges, numerikus, képi és hangdokumentumok létrehozása, kezelése. Az információkezelés irodai folyamata: adat- és információgyőjtés-rögzítés- átalakítás-továbbítás, tárolás. A hagyományos és a modern - automatizált - iroda funkciói az információs folyamatok vezérlésében. Az iroda információs technológiája és technikai eszközei. Szöveges és numerikus információ (dokumentum) létrehozásának gyakorlata, szerkesztése; listák, jegyzékek, adatsorok készítése, táblázatos és adatbázisszerő megjelenítése és a hozzá kapcsolódó információ-feldolgozás, megjelenítés mőveletei. Információforrások hagyományos és elektronikus módja. Az Internet fogalma, szolgáltatásai. Honlapok, webcímek. Internetes adat- és információkeresés, -kutatás, -győjtés A keresés, böngészés technikája egy keresıszolgáltatás megismerésével Az adat- és információbevitel egyéb módjai: ügyfélterminál, lemezes adatbevitel, telefonos információátvitel, számítógéphez kötött fax, képfeldolgozás, kártyás rendszerek az adatvédelemben A telekommunikációs hálózaton keresztül történı adatbevitel, elektronikus adatcsere 50/Olvasott szöveg 50/Hallott szöveg 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Olvasott szöveg 10/Hallott szöveg Ismerje meg az adat és információ fogalmát, az iroda információs tevékenységét. Legyen tisztában az információkezelés irodai folyamatával. Ismerje a hagyományos és modern iroda funkcióit, az iroda információs technológiáját és technikai eszközeit. Ismerje meg az információforrások hagyományos és elektronikus módjait. Tudja kezelni az internetet. Ismerje meg az információgyőjtés módszerit. 300/2.2/ Az adatés információgyőjtés gyakorlata Az adat és információ keresésének, győjtésének gyakorlata egy megismert böngészı (adatkeresı) program használatával felügyelet mellett, 30//Információk Legyen gyakorlata az adat és információ keresésében és győjtésében. 300/2.3/ Az adatés információfeldolgozás Az adatok, információk, fájlok letöltésének, tárolásának szabályai. Letöltött adatok, dokumentumok szerkesztésének 12 10/Munkamegfigyelés adott szempontok Ismerje meg az adatok, információk letöltésének

14 Témakörök Tartalmak Tanulói ismeretei elvei: listába, táblázatba rendezése, szöveges dokumentummá alapján, formálása Az adatok, információk számítógépes nyilvántartása: 30/Mőveletek iktatás, irattárolás, archiválás egy irodai dokumentumkezelı rendszer segítségével és tárolásának szabályait. Tudja táblázatba rendezni, szöveges dokumentummá formálni az adatokat. Ismerje az iktatás és archiválás rendszereit. 300/2.4/ Az adatés információfeldolgozás gyakorlata 300/3.1/ Adatvédelem adatbiztonság Adatbevitel dokumentumba, táblázatba, adatbázisba a tízujjas vakírás magasabb szintő (200 leütés/perc) technikájával Az adatok, információk, fájlok letöltésének, tárolásának gyakorlata, letöltött adatok, dokumentumok listába, táblázatba rendezésének, szöveges dokumentummá formálásának komplex gyakorlata Egy irodai (ügyviteli) szoftver használatával adatok, információk számítógépes nyilvántartásának gyakorlata (pl. iktatás, tárolás, irattovábbítás, archiválás stb.). Fájlok tömörítésének, kibontásának folyamata, tömörítı programok használata Adatvédelem, adatbiztonság, adathasználat, adatkezelés fogalma, jogi kérdései. Az adatvédelem és adatbiztonság nemzetközi szabályozása; európai ajánlások és egyezmények A magyar vonatkozású adatvédelmi szabályok Személyes adatok védelme, közérdekő adatok nyilvánossága; az adatvédelmi biztos feladatai, jogosítványai; adatvédelmi nyilvántartás Az állam-, szolgálati, üzleti, banktitok adatvédelmi vonatkozásai Az adatvédelem szervei. Adatsérelem kivizsgálása, eljárása felügyelet mellett, 30//Információk 10/Tesztfeladat megoldása, 30/Információk 30/Olvasott szöveg 30/Hallott szöveg Ismerje meg a tízujjas vakírás technikáját. Legyen jártas az adatok, információk, fájlok letöltésében, rendezésében. Ismerjen meg egy irodai szoftvert az adatok nyilvántartására. Ismerje az adatvédelem, adatkezelés jogi szabályait, a szabályok magyar vonatkozásait. Ismerje az állam, a szolgálati, üzleti és banktitok védelmének szabályait. 300/3.2/ Informatikai biztonság Az informatikai védelmi rendszer: az irodai személyzet, a környezeti elem, az infrastruktúra, a számítástechnikai eszközök (a hardver), szoftverek, adathordozók, dokumentumok, adatok, jelszavak, kommunikációs csatornák védelme, adatok, információk bizalmas kezelése. Az elektronikus aláírás. Vírusok és vírusmentesítı intézkedések; vírusvédelem. Egy korszerő víruskeresı, vírusírtó program használata 30/Mőveletek 25/Olvasott szöveg 25/Hallott szöveg Ismerje meg az informatikai védelmi rendszer eszközeit, az elektronikus aláírást, a vírusok elleni intézkedéseket. 300/3.3/ Elektronikus adat- és információkezelés a gyakorlatban Szervezett irodalátogatások, ill. irodai vagy tanirodai gyakorlat az adat- és információfeldolgozás gyakorlati tapasztalatainak megszerzése céljából Az elektronikus ügyintézés (eügyfélkapu) 25/Utólagos szóbeli beszámoló, 25/Önálló szakmai felügyelet mellett, 25/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Gyakorlatban ismerkedjen meg az irodai tevékenységgel. Ismerje meg az elektronikus ügyintézés módjait. 300/4.1/ Az elektronikus információcsere folyamata Az elektronikus információcsere fogalma, tényezıi, folyamata; adatforgalom külsı és belsı hálózaton; az elektronikus adatforgalom jogi problémái Az elektronikus információcsere megvalósításának elınyei, gátjai 30/Mőveletek 25/Olvasott szöveg 25/Hallott szöveg Ismerje meg az elektronikus információcsere fogalmát és tényezıit, folyamatát. Információkezelés (Gépírás) 11. évfolyam, gyakorlati óraszám: 72, 12. évfolyam, gyakorlati óraszám: 64, csoportbontásban, számítástechnikai teremben, tanirodában. Témakörök Tartalmak Tanulói A továbbhaladás feltételei 300/1.1/ A billentyőkezelés, tízujjas vakírás elsajátítása, a hibátlan 25/Leírás készítése, Legyen gyakorlata a 13

15 Témakörök Tartalmak Tanulói A továbbhaladás feltételei Tízujjas vakírás szövegmegjelenés érdekében önellenırzés, javítás 70/Mőveletek 5/Hallott szöveg feladattal vezetett, tízujjas vakírásban. 300/1.3/ Irodai gépírás Sebességfokozás a percenként legalább 150 leütés terjedelmő közepes nehézségő szöveg adatbeviteli szintjének elérésére, a hibátlan szövegmegjelenés érdekében önellenırzés, javítás 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Érje el a percenkénti 150 leütés sebességet a gépírásban. Gazdasági és jogi alapismeretek 11. évfolyam, elméleti óraszám: 36, elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 27, elméletigényes gyakorlati óraszám: 37, osztálykeretben Témakörök 300/1.1/ Gazdasági alapismeretek Tartalmak A piac fogalma és tényezıi, a piac mőködése, piaci formák, szerkezetek alapfogalmai. Áru-, pénz- és munkapiac Az állam szerepe a makrogazdasági szabályozásban; piacszabályozás, privatizáció, gazdaságszervezı feladata, költségvetési politika Tanulói,, Ismerje meg a piac fogalmát, tényezıit, mőködését, a piacformákat. Ismerje meg az aggregált piacokat. Legyen tisztában az állam szerepével a makrogazdasági szabályozásban. 300/1.2/ Pénzügyi ismeretek A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom alapfogalmai. A kétszintő bankrendszer, a jegybank és a kereskedelmi bankok szerepe, kapcsolata. A vállalatok és a bankok leggyakoribb kapcsolatai: bankszámla-vezetés, hitelezés,, Tudja a pénz fogalmát, kialakulásának állomásait, funkcióit. Ismerje a kétszintő bankrendszert. Legyen tisztában a vállalatok és a bankok közötti kapcsolatokkal. 300/1.3/ A pénzkezelés gyakorlata Pénzügyi elszámolások és kimutatások. A vállalkozások készpénzforgalma; házi pénztár kezelése, bizonylatai, egyéb egyszerő pénzügyi, banki nyomtatványok kitöltése (belföldi postautalvány, készpénz-átutalási megbízás, tértivevény stb.),, Ismerje a pénzügyi elszámolásokat és kimutatásokat, a vállalatok készpénzforgalmát, a bizonylatokat. 300/1.4/ Európai Uniós ismeretek Az EU története, szervezetei, mőködése. Magyarország és az EU kapcsolatának legfontosabb állomásai. Az EU-tagságunkból adódó elınyök, hátrányok. Pályázati rendszer 14, Ismerje az EU történetét, szervezetét, mőködését, hazánk kapcsolatának állomásait az EU-val.

16 Témakörök Tartalmak Tanulói, 300/1.5/ Jogi ismeretek Az alkotmányos jog alapfogalmai, a magyar jog kapcsolódása más jogrendszerhez. Az államigazgatási jog kérdései. Az államszervezet struktúrája. A polgári jog fogalma, alapelvei A tulajdonjog, kötelmi jog alapelemei. A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai. A munka-, kereskedelmi és gazdasági jog legfontosabb elemei A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai. A munka-, kereskedelmi és gazdasági jog legfontosabb elemei,, Ismerje az alkotmányos jog alapfogalmait, az államszervezet struktúráját. Értse a tulajdonjog, kötelmi jog fogalmát, szabályait. 300/1.6/ Jogügyi esetek helyzetek elemzése Jogi történések, esetek, helyzetek elemzése az irodaasszisztensi munkakörrel összefüggésben rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, önálló Legyen tisztában az irodai asszisztensi munkával összefüggı jogi történésekkel, esetekkel. 300/1.7/ A gazdasági és jogi dokumentumok iratok készítése Gazdasági és jogügyi iratok, dokumentumok készítése - irányítással közvetlen irányítással,, 30/Információk 30/Információk önálló Legyen gyakorlata, segítséggel, gazdasági és jogügyi iratok, dokumentumok készítésében 15

17 Elektronikus iratkészítési ismeretek és gyakorlatok 11. évfolyam, elméleti óraszám: 36, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 58, elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, gyakorlati óraszám: 20, osztálykeretben, a gyakorlat csoportbontásban, számítástechnikai teremben, tanirodában. Témakörök Tartalmak Tanulói Számok, írásjelek, írást segítı kiegészítı funkciójú billentyők kezelésének erısítése (ctrl, alt, alt gr, pozicionáló billentyő stb.). A billentyőkombinációk alkalmazása Számok, írásjelek, különleges karakterek, szimbólumok alkalmazásának nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási és gépírási, formai szabályai 300/1.1/ A gépírási szabályok rendszerezése közvetlen irányítással, Ismerje a gépírási szabályokat, a billentyőkombinációkat és jeleket. 300/2.1/ Az iratok, dokumentumok elektronikus alapjellemzıi A gépelt dokumentumok alapvetı jellemzıi, a kiemelési módok a szövegtartalom függvényében A tájolás, oldal, margó, egy- és többoldalas dokumentumok, szakaszbeállítások, hasábok kialakítása; címek, alcímek kialakítása; fejléc és lábléc alkalmazása, oldalszámozás, lábjegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató, egyéb jegyzékek, törzsszöveg A bekezdések igazítása. Térköz, sortávolság. Bekezdésszámozás, felsorolás Szegélyezés és árnyékolás. Iniciálé, vízjel. A bekezdés formátumjegyei - a stílus Karakterformázás; tipográfiai ismeretek: betőcsalád, betőszélesség, betőméret vagy -fokozat, betőalak stb. közvetlen irányítással, Legyen képes iratok, dokumentumok elektronikus elkészítésére. Ismerje az elektronikus dokumentumkészítés szabályait. 300/2.2/ Az általánosan használt egyszerő ügyiratok hivatalos levelek Kézírással készült, javított, felülírott, korrektúrával, szerkesztési módosításokkal ellátott, valamint diktálás után írott általánosan használt egyszerő ügyiratok, továbbá igazolás, nyilatkozat; hírt közlı iratok, belsı iratok és hivatalos levelek készítésének gyakorlatai a tartalmi, nyelvi-nyelvhelyességi és formai követelmények betartásával, valamint szerkesztésük gyakorlata egyedi formák és sablon alapján. Szövegszerkesztı beépített irat- és levélsablonjainak használata; varázslók, gyorsszöveg, gyorsformázás, stílustár használatának megismerése közvetlen irányítással, Legyen képes egyszerő iratok elkészítésére az elektronikus eszközök segítségével. 300/2.3/ Irat- és dokumentumszerkesztési gyakorlatok Szerkesztési gyakorlatok: a dokumentumok külalakjának megtervezése/megszerkesztése meghatározott jellemzık, szerkesztési utasítások és a gépírási szabályok betartása alapján Szerkesztési gyakorlatok: (hosszabb) dokumentumok és iratok készítésének komplex gyakorlatai a tízujjas vakírás és a beépített sablonok, varázslók, stílustár stb. használatával Az önálló stíluslapok, sablonok készítésének gyakorlata közvetlen irányítással, Irányítással tudjon dokumentumokat tízujjas vakírással, elektronikus eszközökkel elkészíteni. 300/3.1/ A körlevélkészítés alapismeretei A körlevélkészítés mőveletei: levelezési lista, adatállomány készítése; adatforrás és törzsdokumentum egyesítése. Körlevél készítése meglévı dokumentumok alapján Borítékcímzés, etikett (címke) készítése. Elektronikus nyomtatványok, őrlapok gépi kiállítása és egyszerőbb nyomtatványok, őrlapok szerkesztési alapismeretei közvetlen irányítással, Ismerje körlevélkészítés mőveleteit. Ismerje őrlapok elektronikus kitöltésének módjait. 300/3.2/ A A körlevél, az elektronikus körlevél, postai elıkészítés Tudjon gyakorlatban 16

18 Témakörök Tartalmak Tanulói körlevélkészítés gyakorlata (borítékcímzés, etikett, ill. címkekészítés) gyakorlata, valamint elektronikus nyomtatványok, őrlapok kitöltése, egyszerőbb közvetlen nyomtatványok szerkesztése irányítással, körlevelet készíteni, elektronikus nyomtatványokat kitölteni. 300/3.3/ Az elektronikus levelezés ismeretei Az elektronikus levelezés alapelemeinek ismerete: belsı és külsı levelezés; faxküldés. Egy adott levelezırendszer megismerése, alapvetı beállítások, levél megszerkesztése, küldése; másolás; csatolás; egy és több címzett; mozgatás, törlés, olvasás, válasz küldése; címzés, címtár használata; a levelek karbantartása. Az elektronikus levelezés etikett és protokoll szabályai (l. netikett) közvetlen irányítással, Ismerje az elektronikus levelezés szabályait, etikettjét és protokollját. 300/3.4/ Az elektronikus levelezés gyakorlata Elektronikus levelezés gyakorlata egy levelezıprogram segítségével: levél fogadása, mentése, archiválása, törlése; válasz egy és több címre; levelezılista (címjegyzék) készítése stb. az elektronikus levelezés etikett és protokoll szabályainak betartásával közvetlen irányítással, Tudja gyakorlatban alkalmazni az elektronikus levelezés mőveleteit. Elektronikus gépírási gyakorlatok 11. évfolyam, gyakorlati óraszám: 36, 12. évfolyam, gyakorlati óraszám: 64, csoportbontásban, számítástechnikai teremben Témakörök Tartalmak Tanulói 300/4.1/ Az A különbözı nyelvi egységek (betőkapcsolatok, szavak, elektronikus szókapcsolatok, sorok, mondatok, összefüggı szövegek stb.) minta írástechnika fejlesztése: szerinti másolása. A nyelvi és írástechnikai elemek módszeres közvetlen irányítással, az írássebesség ismétlése, ujjakat erısítı, ügyesítı írásgyakorlatok végzése a lendületes fokozása írás kialakítása céljából. A folyamatos (enter nélküli) írás, valamint az önálló soralakítás szerinti írás megtanítása, gyakoroltatása. A szöveg tartalmi mondanivalójának megfelelı kiemelési módok, egyéb szerkesztési mőveletek (karakterjellemzık, sor- és bekezdésrendezés, tabulátorhasználat, táblázatkészítés stb.) gyakoroltatása. A továbbhaladás feltételei Tudjon elektronikus eszközökkel dolgozni, iratokat másolni, folyamatosan írni. 300/4.2/ A hibátlan írást biztosító írástechnika elısegítése A hibátlan írástechnika kialakítását szolgáló speciális gyakorlatok végzése, valamint a rosszul vagy helytelenül rögzült írástechnikai elemek korrigálása, javítása A törlıbillentyők írástechnikai szabályoknak megfelelı használata Helyesírási gyakorlatok végzése a különbözı nyelvi elemek helyes írásának tudatosításával. Az írott szöveg helyesírásának ellenırzése, a nyelvi elválasztási szabály alkalmazása Korrigálási módok használata a szöveg tartalmi és formai szerkesztési szabályainak megfelelıen: keresés, csere, másolás, áthelyezés, törlés, módosítás, kiegészítés stb. gyakorlása közvetlen irányítással, Tudjon hibátlan írástechnikával dolgozni. Ismerje a szöveg tartalmi és formai szerkesztésének szabályait. 300/4.3/ Az elektronikus írástechnika alkalmazása a Az adatbeviteli alapkészséget (l. tízujjas vakírás) feltételezı magasabb szintő írástevékenység módjának megismertetése és módszeres gyakorlatai: másolás önálló soralakítással (enter nélküli írás), szerkesztéssel; írás diktálás, ill. hallás után, kézírásos anyagról, írás 17 közvetlen irányítással, Alkalmazza az elektronikus írástechnikát az adatbeviteli

19 Témakörök Tartalmak Tanulói különbözı típusú saját gondolatok megfogalmazásával adatbeviteli feladatokban A továbbhaladás feltételei folyamatokban. Dokumentumkészítési és kezelési ismeretek 11. évfolyam, elméleti óraszám: 36, gyakorlati óraszám: 36, 12. évfolyam, elméleti óraszám: 14, gyakorlati óraszám: 18, osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói Az iratkezelés szabályai, folyamata, a küldemények Ismerje az iratkezelés átvétele, felbontása, iktatása, továbbítása hagyományosan, szabályait, az iktatás elektronikusan. A kimenı posta elıkészítése, postakönyvbe hagyományos és rendezés Az iratok tárolása, selejtezése, TÜK, szigorú elektronikus módjait. számadású nyomtatványok kezelése 300/1.1/ Dokumentumkezelési ismeretek 40/Ismeretalkalmazási feladatok, 30/Információk feladattal vezetett 30/Információk önálló 300/3.1/ A belsı ügyiratok készítése A szervezet belsı iratainak fajtái (emlékeztetı, feljegyzés, jelentés, körlevél, stb.), jellemzıi, tartalmi és formai kivitelezése 70/Információk feladattal vezetett 30/Információk önálló Ismerje a szervezet belsı iratait, azok fajtáit, jellemzıit. 300/3.2/ Dokumentumkészítés a gyakorlatban A belsı iratok (emlékeztetı, feljegyzés, jelentés, körlevél, jegyzıkönyv, stb), dokumentumok készítése a hivatali szokásoknak megfelelı tartalommal és formában 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Ismeretalkalmazási feladatok, Tudja elkészíteni a szervezet belsı iratait. 300/3.3/ A jegyzıkönyv készítése A jegyzıkönyv fajtái, készítésének tartalmi és formai sajátosságai 70/ Információk feladattal vezetett rendszerezése 30/ Információk önálló rendszerezése Ismerje a jegyzıkönyv fajtáit, készítésének módjait. Az eddig alkalmazott tanterv szerint: (összevont órák) Gazdasági ismeretek 11. évfolyam, elméleti óraszám: 36, osztálykeretben Az érvényes kerettanterv alapján Kommunikáció 12. évfolyam, elméleti óraszám: 10, elméletigényes gyakorlati óraszám: 22, osztálykeretben Az érvényes kerettanterv alapján 18

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

ÜGYVITELI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI

ÜGYVITELI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI ÜGYVITELI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI 1. GÉPÍRÁS ÉS IRATKEZELÉS GYAKORLAT 1.1 A vakírás alapja - A tízujjas vakírás szabályos technikájával tudja kezelni a

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai

IRODAI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00

IRODAI ASSZISZTENS. 2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 IRODAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK...

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés. HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés. HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján I. A

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 346 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Irodai

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY. Sátoraljaújhely, 2008

SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY. Sátoraljaújhely, 2008 V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2008 Alkalmazható a 2008/2009 tanévtől.. 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1611-06/1 A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemzı helyzetének

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

Szakmai készségek: 9. ÉVFOLYAM. Tízujjas vakírás

Szakmai készségek: 9. ÉVFOLYAM. Tízujjas vakírás Ügyviteli gyakorlatok Témakörök és elemeik Tantárgy tanításának célja Alapvető cél, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 01 Irodai asszisztens Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató mentoroknak

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató mentoroknak TÁMOP -4.1.1. A-10/1/KONV-2010-0013 sz. projekt Ügyvitel-technikai labor kialakítása Ügyvitel és Irodakommunikáció Képzési és Szolgáltatási Központ B/V. 2011. II. negyedév TEMATIKA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA

AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01. IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 01 IDEGEN NYELVI TITKÁR ELÁGAZÁS OKJ szám: 54 346 01 0010 54 01 HELYI PROGRAMJA Készült

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vállalkozási és bérügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 344 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. alapján készült.

ÜGYVITELI TITKÁR. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás Készítette: Adamcsik János Némedi

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT OKJ SZÁMA: /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT OKJ SZÁMA: / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Ügyviteli titkár SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 346 01 0010 54 02 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 24-06 datjegyzés és jegyzıkönyvvezetés 24-06/1 dokumentum-, adat- és iratkezelésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

10. évfolyam. Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítık, a pénzintézetek.

10. évfolyam. Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítık, a pénzintézetek. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához

Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához Tantárgy megnevezése: Turisztikai ismeretek- ágazati szakmai tantárgy Osztály megnevezése: 12.AB Tanév: 2016/2017 TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜGYVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 02 2. A szakképesítés megnevezése: Ügyviteli

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 344 0 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1980-06 Ügyviteli feladatok 6. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység: (90 perc) 009. 1. Az útmutató

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a 10067-12 Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató hallgatóknak 1. *

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató hallgatóknak 1. * Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az Elektronikus írástechnika II. kurzushoz kapcsolódó szakmai gyakorlat elvégzéséhez. Pályázatos jegyzet 2011. (13 old.) TÁMOP

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN Az ügyvitel ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 39. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben