L ewis R. Walton ÓMEGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L ewis R. Walton ÓMEGA"

Átírás

1 L ewis R. Walton ÓMEGA

2

3 Lew is R. Walton ÓMEGA BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

4 A könyv eredeti cime: Lewis R. Walton: Omega Review and Herald Publishing Association Washington D. C. Fordította: SONNLEITNER KÁROLY Kiadja a Bibliaiskolák Közössége 1121 Budapest, Remete u. 16/A Tel.: (06-1) , fax: (06-1) , honlap: Szöveggondoz ás: Dudás Katalin Tördelőszerkesztő: Kőműves László, Czinkota András Borítóterv: Füleky Adrienn Felelős szerkesztő: Czinkota András Készült a Reménység Alapítvány nyomdájában (Nágocs) Felelős vezető: Kökéndy Zoltán ISBN x

5 Tartalom Előszó 7 Prológus 9 1. Segítenék neked, ha tudnék Szomorú híreket kaptunk Miként egy tüzes kard Te vagy az az ember Ómega A megpróbáltatás, am ely m indenkire eljön Kilenc sarkalatos pont M int pusztító szélvész 72 Hivatkozások 77 í

6 M egállni az igazság és az igazságosság véd elm éb en, am ik or a töb b ség elpártol tőlünk, az Űr harcait harcoln i, am ik or k evesen vannak a győztesek - EZ LESZ A M I PRÓBÁ N K.' (Ellen G. White: Bizonyságtételek V, 136. o

7 Előszó Ritkán készül olyan érthető, hömpölygő stílusban megírt könyv, am elynek gondolatai az olvasót az első fejezettől az utolsóig - mintha egy hullám taraján lovagolna - sodorják egyre tovább. Am ikor egy könyv általános érdeklődésű témával foglalkozik, az olvasás maximális élvezetről és áldásról gondoskodik. Ez a könyv pontosan így jellemezhető. M ielőtt kiadásra került volna, többször átnéztem a kéziratot, és minden egyes alkalommal a szerző könnyed stílusának és az olvasót lebilincselő képességének hatása alá kerültem. Ezen túlmenően mély benyomást gyakorolt rám az a különleges adottsága is, ahogyan az adventtörténelmet, valamint a korabeli nemzeti és nemzetközi eseményeket összefüggésbe hozza egymással. Szóecsetének könnyed vonásaival festett képe felöleli mindazokat az Egyesült Á l lamokban, Kínában, Oroszországban és Németországban végbemenő eseményeket, amelyek a Battle Creek-i szanatóriumot és a Review and Herald Kiadóhivatalt elpusztító tűzesetek hátteréül szolgáltak. íg y az adventizmust igazi élethelyzetbe illeszti, s elkerüli, hogy azt a benyomást keltse, miszerint az légüres térben mozogna. Az író többet tesz annál, minthogy irodalmi jártasságát bemutassa. M egbirkózott azzal a témával, amelyet minden h. n. adventistának nagyon gondosan fontolóra kellene venni. Ellen W hite a hitehagyás alfájának nevezte azt a válságot, amely a XX. század kezdetén megrázta az egyházat, és arról prédikált, hogy a maga idejében az ómega fogja követni. Talán nincs egyetlen ember sem, aki pontosan tudná, mit értett Ellen W hite az ótnega elnevezésen, de felelőtlenek lennénk, ha nem keresnénk valami tartalmi magyarázatot arra, hogy mire is gondolhatott. Meg kell tanulnunk azokat a leckéket, amelyekre a történelem tanít, hogy védekezni tudjunk a történelem tévedéseinek ismétlődései ellen. E könyv szerzője megfogalmaz jó néhány tanulságot, amelyek az alfa tapasztalatból megtanulhatók, de következtetéseiben mégsem dogmatikus. Párhuzamot von az alfa válság és az egyházon belül folyó események között, de elsősorban azért, hogy lezárja a megbeszélést. Ú gy gondolom, e könyv kellő távlatról gondoskodik a folyamatban lévő eseményekről azáltal, hogy em lékeztet bennünket arra az útra, amelyen az 7

8 Úr vezetett mmket, és a tanításokra, amelyeket a múlt történései által adott nekünk. Az Omega c. könyv a jelen és a jövő veszélyeire egyaránt figyelmessé tesz. Olvassa mindenki mélyen gondolkodva, imádkozó szívvel, Hogy jobban felkészülhessen a Krisztusért és az igazságért való kiállásra az eljövendő válság során. K enneth H. Wood az A dventist R eview szerkesztője

9 Prológus Mark Hanna erőteljes ember volt, kopasz, de jóképű, vékony szakállal keretezett arcú, és megszokta, hogy beszédei alkalmával sikereket érjen el. Éppen legutóbb is, szinte fél kézzel az amerikai elnökségbe juttatta William M ckinley-t. Egy új évszázad kezdődött. Az 1900-as év olyan fényesen virradt fel, mint egy új dollár, és amennyire Hanna szenátor láthatta, a jövő egyenesen a csillagok felé tartott. A kemencék izzásban vannak - kiáltotta -, a tengelyek már éneklik éneküket. Jóléttel együttjáró boldogság köszönt mindannyiunkra. Az Ohió-beli fiatal szenátor nem állt egyedül ezzel a véleményével január elsején a jövő ígéretesnek látszott, mint egy tavaszi reggel. Ekkor a világ túlnyomó részében béke honolt. Kína százmillióival még nyitva állt az utazás és az evangélium előtt. Az óriási földrész belsejében - melyet fiai és leányai Nagy Oroszországnak neveztek - volt még egy kevés idő, bár a homokóra szemcséi gyorsan peregtek; a nagy problémák nemsokára nagy változást követeltek. Mégis, majdnem két évtized múlva a cár téli palotája előtt az ágyúdörgés örökre megfordította a történelem menetét és a kedvező alkalmakat Isten műve számára. Roppant változások - mint egy kötelékeket szaggató vihar közeledését hírül adó első szélrohamsorozat elmosódó szürkesége - lapultak a holnapok mögött, de az 1900-as év első napján néhány ember a napfényen kívül nem látott semmi mást. Ha. az em b er ebben az elm ú lt évb en nem tudott v o ln a pén zt keresni, esete rem én ytelen len n e - ujjongott egy újságkiadó, és egy New York-i egyházfi így lelkesedett:,y4 törvén yek egyre igazabbak, a vezetők bum ánusabbak, a zene édesebb, a könyvek b ölcseb b é válnak. A más véleményű hangok egyike egy 72 éves, idős hölgytől származott, aki történetesen ezen a napon (január 1.) Új Dél-Walesben, Ausztráliában tartózkodott. Néhány éven keresztül Ellen W hite egyre nyomatékosabban beszélt valami nagy katasztrófáról, amely nemsokára a világot éri, és habár észrevételei általában divatjamúltnak tűntek, mégis feltűnő határozottsággal kitartott mellettük. R övidesen megsokasodik a halál, a pusztulás, a bűnözés és a gazdagok ellen elk övetett k egyetlen ségek,akik a szegények rovására em elk edtek magasra. Akik k ívül esnek Isten véd elm én, nem találnak biztonságot sehol, sem m ilyen állásban. E m bereket 9

10 képeznek ki, s arra használják találékonyságukat, h ogy a csonkítás és gyilk o lás leghaték onyabb gép ez etét hozzák m űk ödésbe... K üldjünk távolabbi területek re pén z t és munkásokat. Különös szavak, amelyek nem tartanak lépést a kor hangulatával, és sokkal kevésbé volt könnyű figyelni rájuk, mint Newell H illis tisztelendő megnyugtató szavaira, aki brooklyni gyülekezetének a bölcsebb könyvekről és az édesebb muzsikáról beszélt. Ám az új évszázad első napján az emberek jól tették volna, ha meghallják Ellen G. White kijelentéseit, ha némi figyelmet fordítanak figyelmeztetéseire, mert túl gyakran volt igaza a múltban. Nem engedheti meg magának az ember azt, hogy semmibe vegye őt, és kényelmes, megnyugtató álláspontra helyezkedjék. Nem volt senki, aki tudott volna erről azon az újévi reggelen, pedig Mrs. W hite jövendölései a beteljesedés küszöbén álltak. Abban a hónapban bocsátották szabadon Lenint szibériai száműzetéséből, és száguldott keresztül Oroszországon, hogy Nyugat-Európában biztonságot találjon. Anglia, Franciaország és Oroszország - érintett lévén a kialakuló német szövetséggel kapcsolatban - a hármas antantot támogatta. Zürichben egy Albert Einstein nevű fiatal egyetemista már különleges képleteket írogatott, az anyag energiává történő átalakításának lehetőségén tűnődve újév napja - Sanghajban brit gőzhajók fordulnak lustán bójáiknál a Huang-pu folyón, az álmos téli napon sütkérezve. Szentpétervárott az orosz nemesség élénkpiros szánkókon robogott a Néva folyó partja mentén, majd rohantak haza, hogy az estélyre átöltözzenek. Ez volt az, amit az orosz társadalom a szezon csúcspontjának nevezett. Szikrázó éjszakai forgatag, fehér atlaszselyem köpenyek, egyenruhák lángvörös díszítésekkel - az estélyek évadja ez, ahonnan senki sem távozott hajnali három előtt, és a tisztek egészen addig maradtak, amíg az eget gyöngy-, rózsa- és ezüstszínűre nem festette a hajnal. Újév - Berlinben Alfréd von Schlieffen gróf már tudta, hogy amikor kirobban a háború, a hadsereg átszeli majd Belgium bársonyos síkságait. Tudta, mert a térképek már felvázolták a támadási terveket. A H. N. Adventista Egyház írásaiban ez idő tájt egyetlen, utolsó, kétségbeesett erőfeszítésben tárulkoztak ki a szavak, felismerésért könyörögve, mielőtt túl késő lenne: E m bereket képeznek ki, és arra használják találékonyságukat, h ogy a csonkítás és gyilk olás leghaték onyabb gép ez etét hozzák m ű k ödésbe... K üldjünk távolabbi területek re pén z t és munkásokat. 10

11 A világ reggelnek tűnt, de a történelem homokórájában a napnyugta közeledett, és a napfény - amely az 1900-as év első napját melegítette, a kedvező alkalom utolsó aranypillanata volt a békés munkálkodásra - gyorsan az éjszakába tűnt. Isten munkája még végezhető a napvilágnál, de az idő rövid. Most csupán egyetlen kérdés számít igazán: Népe válaszol-e? 11

12 1. Segítenék neked, ha tudnék január 1-jén Ellen White korán kelt (ha rendes szokása érvényesült, szivaccsal lemosta magát), felöltözködött, és haladéktalanul írószékéhez igyekezett. Évek óta ez volt a menetrendje. A reggeli alkalmak sok szempontból a legjobbak, mert mentesek a nap zsúfolt óráinak háborgatásaitól. Ha korai felkelését egy fájdalmakkal teljes éjszaka idézte elő, megtanulta, hogyan használja ki legjobban ezt a helyzetet. A reggeli idejére általában már jónéhány írással eltöltött órát tudott maga mögött. Ezen a napon gondolatait egyetlen különös probléma terhelte, ami az elmúlt néhány év során a legfontosabbá vált: hová vezeti dr. John Kellogg az adventista orvosi művet? Kellogg régi barát volt, aki fiatalságának idején számos órát töltött a White-otthonban, és White testvérnő szeretett úgy írni neki, m in t anya ír a fiának". 1Újabban nyugtalanító dolgok történtek Battle Creek-ben, amelyek - úgy tűnt - egy válság árnyékának előjelei. Ismételt határozott javaslata ellenére a város nagy és egyre nehezebben kezelhető, zabolátlan adventista településsé vált. W hite testvérnő évek óta figyelm eztetett az anyagi javak és tehetségek egyetlen helyre való összpontosításának veszélyére, mégis adventista intézmények uralták a várost 1900-ban. A Kalamazzo folyó partjához közel feküdtek a Review and Herald épületei, ahol a vezetés belekeveredett egy olyan kiadói gyakorlatba, hogy majdnem minden megrendelőnek készek voltak dolgozni, aki hajlandó volt fizetni. Egy épülettömbbel arrébb volt a Dime Tabernacle (Tízcentes imaház), am ely 3400 fő befogadására volt képes. Itt minden szombat reggel 173 szombatiskolai osztály találkozott egymással, pártok küzdöttek a vezetésért, és egy rövid idő óta a tizedalapot ténylegesen gyülekezeti kiadások fedezésére fordították. Egy mérföldön belül az ember megtalálhatta a Generálkonferencia hivatalait, a Battle Creek-i kollégiumot, a gyarapodó, egészséges élelmiszereket készítő üzemet, az árvaházat. Az ingatlanspekulánsokkal olyannyira megtöltött területen 1000 adventhívő zsúfolódott össze. A szemlélők, akiket szórakoztattak a látottak (néha pedig utálattal töltöttek el) - adventista bányásztábom ak " 2 nevezték e városrészt. Mindent törpévé zsugorító volt a közel ezer alkalmazottat foglalkoz 12

13 tató Battle Creek-i szanatórium viktoriánus komplexuma, amely majdnem egyötöd mérföld hosszan terült el a Washington Street mentén. Ellen White arra figyelmeztetett, hogy alkalmazottai kezdik alig valamivel többre tartani hivatásukat egyfajta megélhetési lehetőségnél. Egy olyan közösségben, ahol a személyes szolgálatnak akkora jelentősége van, olyan veszély ez, amelynek súlyosságát nem lehet túlbecsülni. Mindez azt jelentette, hogy hadműveleti értelem -ben az egyház egyik fő alkotóeleme haldoklott. Néhány éve már, hogy a Battle Creek-i szanatóriumban aggasztó jelek voltak tapasztalhatók. Fennállt a veszély, hogy a masszív intézmény elveszítheti az egyház irányítását. Kellogg már kimutatta a foga fehérét. Már 1895-ben létrehozta az Amerikai Orvosi Misszionárius Főiskolát, és kezdte leválasztani az egyháztól. Ez n em eg y szektás iskola - jelentette ki -, és szektás tantételek et ott nem fognak tanítani. 3 0 Ebben az időben a szanatórium volt a legerősebb hatalom az egyházban. Ez azt jelentette, hogy előbb vagy utóbb foglalkoznia kellett John Harvey Kelloggal, ha legnagyobb intézménye jövőjét biztosítva akarta látni. Kellogg alacsony, erőteljes férfi volt, akiről később azt beszélték, hogy mialatt fehér öltönyben és kamásliban biciklizett Battle Creek felé, munkába menet gyakran diktálta levelezését az oldala mellett rohanó, lihegő, ziháló titkárnak. Bonyolult, elbűvölő és lebilincselő egyéniség volt, aki a gyógyítás természetes, intuitív képességével rendelkezett, és félelmet keltő parancsszavakkal adott utasításokat. Férfi, aki könnyekre fakadt, mialatt Ellen White egy imádkozó csoporthoz intézett levelét olvasta, és akit később, mint plagizátort tudott elmarasztalni - aki úgy látszik, majdnem mindenhez értett, de annak a kísértésnek nem tudott ellenállni, hogy a Battle Creek-i szanatóriumot és az egész egészségügyi üzenetet a saját gondolkodásmódjában felvázolt, valamiféle titokzatos útra térítse. Mrs. White évek óta levelezett a doktorral, arra kérve őt, parancsoljon megálljt becsvágyó Battle Creek-i elképzeléseinek, és a pénztöbbletet küldje a világ munkamezejére, különösen az Ausztráliában küszködő vállalkozások számára, ahol a pénzhiány reménytelenül nyomorult állapotba juttatta a művet. Válaszul furcsa kijelentéseket kapott: a szanatóriumot alapítólevele gátolja abban, hogy pénzt továbbítson Michigan államon túlra. Találékony érv, meggyőző a felszínes hallgatónak, aki nem ismeri fel a törvénnyel való manipulációt ebben az érvelésben. Ellen White számára ez azonban teljesen nyilvánvaló volt, mert ő prófétai 13

14 szemmel látta az eseményeket. Látta a jogtanácsosok elegáns irodáit, a dokumentumokat fürkésző ravasz szemeket, és a szenvedélyes kis embert fehér öltönyben, amint csendesen ült, miközben ügyvédei dolgoztak neki, fejét kissé hátrahajtotta, és ujjaival szelíden dobolt székének karfáján. O lyan ügyek et tártak f e l előttem, am elyek lelk em et éles fájdalom m al töltötték e l - írta Ellen White 1898-ban. Látott jogászokkal kart karba fűzött embereket, de Isten nem volt társaságukban... M egbízatást kaptam, h ogy elm ondjam nekik: ti nem vagytok az Isten Lelkének befolyása alatt. 4 Kijelentésének időzítése ámulatba ejt. Kellogg éppen ügyesen módosította a szanatórium testületi felépítését olyan formára, amely egy napon majd lehetővé teszi, hogy szavazás útján kiváljék az egyházból július 1-jén S. S. Hurlburt ügyvéd és az érdekelt emberek kis serege gyülekezett össze a törvényszéken Marshaliban (Michigan állam), ahol a szanatórium értékpapírjait eladták egy Kellogg vezette csoportnak. Szép sorjában új testületet alakítottak, szabályzatokat fogadtak el, és részvényeket bocsátottak ki. Ezt kellett tenni, ha a szanatórium továbbra is fenn akart maradni működését folytatva, és a Generálkonferencia jóváhagyta a törvényes lépéseket. A felszínt szemlélve úgy tűnt, mintha csak a formalitásoknak tettek volna eleget, pedig azok, akik alaposan áttanulmányozták a szabályzatokat, látták a bennük rejlő lehetőségeket a hatalmas változtatásokra. A valaha csupán adventistákra korlátozódott részvény tulajdonjoga most nyitva állt bárki előtt, aki hajlandó volt aláírni egy dokumentumot, amely szavatolta, hogy a szanatórium világi és nem felekezeti, ugyanakkor emberbaráti és humanitárius lesz. Azok számára, akik protestáltak az ilyen túlzottan általános megfogalmazás ellen, kész volt Kellogg válasza: Ez csupán form alitás - mondta -, olyanynyira, h ogy a testület így m ajd élvezheti az állam i törvén yek elő n yét ra a csapda tátongó állkapcsai nagyon is nyilvánvalókká lettek. Az egyházzal való szakításhoz közeledve a doktor kijelentette, hogy a testületi okm ány m egtilt m in d en féle szektás v a gy felek ezeti jellegű tevék en y séget, és n yersen elm ondja m ajd az egyháznak, m iv é lett nagy álm a a K alam azzo fo ly ó partja m ellett: a felek ez et nem rendelkezik a tulajdonnal, és soha nem is rendelkezhet, m ert az a nyilvánosságra tartozik. 6 Legújabban Kellogg egy új elképzelést javasolt, még messzebb hatót, mint bármi, amit eddig kieszelt. Leegyszerűsítve, a javaslat az volt, hogy minden egyes, az egyház által Amerikában örökölt szanatóriumot - bárhová is települt - csatolják teljesen Battle Creek felügyelete alá. Azért 14

15 h ogy m egszervezett szanatórium ainkat összekapcsoljuk - számolt be az Orvosi Misszionárius Testület a tervéről egy teljesen fü ggetlen testület m egterem tése h ely ett... alapíttassanak segédtársulások, am elyek elválaszthatatlanul kapcsolódjanak össze B attle C reek-kel. 7 Ez volt az az elképzelés, amellyel Ellen White és az egyház vezetői olyan nyomatékosan szembeszálltak, de a további hónapokban a Kellogg iránti lojális hangok a támogatás növekvő kórusában dicsérték az ötletet, mert a szanatórium kezdte vonzani az egyházzal szemben elégedetlen embereket. Sokan közülük tehetséges, a teológia vagy a gyógyítás terén tanult, jártas személyek voltak. Néhányan együtt utaztak és prédikáltak Ellen W hite-tal. Egy énekszerző is volt közöttük, akinek himnuszai valaha az adventüzenetet hirdették. A gazdagok finanszíroztak néhány más véleményen levőt - és azt híresztelték, hogy csak úgy ömlött tőlük a pénz a szanatóriumba -, és e néhány hitehagyó készült összeállítani egy Mrs. W hite-ot szélhámosnak bélyegző könyvet. Kiváló egyének növekvő merészséggel kezdtek beszélni az egyházban végbemenő nagy átalakítás szükségéről, új szervezeti formákról, új célokról, igazságokról és egy teljesen új küldetésről. Időközben, a felszín alatt lassan, mindenki elől elrejtett célok felé vonultak előre Battle Creekben a gazdagságával és a John Kellogg rábeszélő tehetségével támogatott más véleményű emberek. A cél ismeretlen volt az emberek előtt, kivéve egy 72 éves Ausztráliában élő idős asszonyt, aki álmában látta a mások előtt rejtett eseményeket, és látott egy fehér öltönyös embert, aki emberi fogalmakkal alig leírható meggyőző erővel és rábeszélő képességgel bírt. Ez az a probléma, amely Ellen White gondolatait megterhelte Cooranbongban, amikor a napkelte kezdte melegíteni a nyári égboltot. Az egyház nagy orvosi missziója - amelyre oly nagy szükség van, hogy lerombolja az előítéletet, és ajtót nyisson az adventüzenet számára - kérlelhetetlenül elkülönült az adventi eszme fő irányvonalától. Mrs. White vett egy tiszta papírlapot, kézbe vette a tollat, és a szavak kezdtek ömleni George Irwin, a Generálkonferencia elnöke számára: K edves Irw in testvér... M entsd m eg dr. K elloggot önm agától. N em törődik a tanáccsal, am elyre figyeln ie k ellen e. 8 Tizenkilenc évszázad - és a lehetőségek Isten művének befejezésére soha nem voltak ragyogóbbak, mert ez egyszer a világ majdnem teljesen békés M aine-től Maniláig, Párizstól Cantonig. A z ember szinte mindenhová eljuthat az evangéliummal, és útlevélre sincs szüksége. Az egészség üzenete után sóvárgó emberek többsége még sohasem hallott róla, sza- 15

16 badban történő testmozgásra törekedtek, és szokatlan, eddig még elő nem forduló igényeik a biciklizés iránti őrült divatra változtak. Az a néhány szerencsés, aki eljutott Battle Creekbe, ezrek mellett haladt el, akik tudatában sem voltak a felszín alatt kavargó küzdelemnek, ezrek mellett, akiket feltüzelt az igazság részbeni szemlélése. Az angyalok már minden erőfeszítést megtettek, amit a menny megtehet, hogy az adventüzenetre előkészítsék a világot. A győzelem nagy, késői esővel áthatott üzenetét Jézusban felkínálták. Amerikában a bevezetett és széles körben vitatott vasárnaptörvény mint vészjel jelent meg, hogy késedelem nélkül új életre serkentse a semmittevő hívőket. Elképzelhetetlen, hogy egy ilyen alkalom elszalasztható, és mégis ez történt. A Battle C reek-i szanatórium az egyháztól való elszakadás folyamatában volt. Alapítványait, pénzalapjait hűtlenül kezelték, jogi felépítettségét manipulálták. A Review and Héráidnál világi anyagot vettek át nyomtatásra. Olyan tartalommal, hogy Mrs. White attól félt, még azok a férfiak is veszélyeztetettekké válnak, akik betűszedés közben olvassák. Az egyház teológiai alapját az Isten természetére vonatkozó liberális eszmék kezdik fenyegetni - figyelmeztet Ellen White -, és olyan alapigazságokat veszélyeztetnek majd, mint a mennyei szentély tanítása. Szinte reménytelen megvédeni az egyházat a veszélytől, hiszen alig ismert a hogyan. Ellen White figyelmezteti az adventista szülőket, hogy gyerm ekeiket tartsák távol B attle Creektől, a h ol divatos gyanúsító célzások hatása alá kerülhetnek, am ely gyen gíti a prédikátorainkba és az üzenetbe v etett bizalmát.» 9 A napfény utolsó pillanata elillanófélben volt Isten népétől, miközben ők adták-vették az ingatlanokat, bővítették Battle Creeket, terveztek és terveztek... Nem sokkal később - néhány nappal karácsony előtt - Ellen White tollából egy levél került dr. Kellogg íróasztalára. Ú gy írok neked, m int egy anya ír a fiának. Segítenék neked, ha tudnék... m eglátogatnálak téged, ha teh etn ém... Ha elfoga d od a nek ed küldött figyelm ez tető üzeneteket, nagy m egpróbáltatástól m enekülsz m eg. 10 Annyira készen állt minden. Mint Izrael a Sínai-hegynél, Isten népe most csupán néhány hetes utazásra volt az ígéret földjétől. Elérkezett az idő az adventüzenet számára, hogy fusson, miként a tűz a tarlón. Elérkezett az alkalom az ördög ellentámadására. Elérkezett az idő, hogy eljöjjön az alfának nevezett hitehagyás. 16

17 2. Szomorú híreket kaptunk február 18-án, a hajnal előtti hideg órákban megszólalt a riasztócsengő a Battle Creek-i tűzoltóállomás kő és tégla bolthajtásai alatt. Fények villogtak, emberek bajlódtak rézgombjaikkal ügyetlen, kettős mellű kabátjukon, mialatt a földszinten a szerszámok rákerültek a tűzoltókocsit vontató lovakra. A kocsis belevetette magát az ülésbe, megragadta a kantárszárat, és a nagy gép kidübörgött a kockakövekkel kirakott útburkolaton, megtörve a fekete téli reggel csendjét. Kedd volt. A Battle Creek-i szanatórium lángokban állt. 3 A földszinten az éjszakai személyzetnek sikerült biztonságba helyeznie a 400 beteget, mialatt a főépület lángoszloppá változott. Egy tűzoltó később megjegyezte, mennyire eredménytelennek tűntek erőfeszítései: a lángokra öntött víz mintha csak fokozta volna a tűz dühöngését. Hajnalra a nagy épületegyüttes megsemmisült, és a téli égbolt alatt gőzölgő, füstölgő romok maradtak a helyén. Dr. Kellogg a nyugati partról visszatérve, a chicagói vasútállomáson, egy újságírótól értesült a tragédiáról. Azonnal cselekvéshez látott. Miután beszállt a Battle Creek felé tartó vonatba, titkárával egy asztalt hozatott, és az utazás idejét azzal töltötte, hogy terveket rajzolt egy új épület számára. Ma kaptuk m eg a B attle C reek-i Szanatórium leégésérő l tudósító szom orú híreket' - írta Ellen White két nappal később, de nem volt meglepett. Hetek óta aggódott a Battle Creekben történő események miatt, éjszakáit igen nyugtalanná tette az eljövendő baj előérzete, és nem talált szavakat. B ölcs szavakat k ellene m ondanom most, d e m it m ondhatnék? Azokkal szomorkodunk, akiknek életcélja eg g y é vá lt ezzel az intézm énnyel. Sírhatunk a sírók k a l... 1Adott néhány tanácsot, amelyek nyílt összeütközésbe hozták dr. Kelloggal: Semmilyen körülmények között se épüljön újjá Battle Creek. Helyette számos kis intézményt építsünk. K om oly f e lelősség nyugszik azokon, akik a B attle C reek-i Szanatórium terhét hordozzák. F elépítenek-e Battle C reekben egy m am utintézm ényt, va gy p ed ig Isten tervét hajtják v ég re azáltal, h ogy k ülönböző helyek en építkeznek? 2 Ez volt az a kérdés, amelyre nagyon hamar válasz érkezett március 18-án egyházvezetők nagy csoportja találkozott Battle Creekben, 17

18 hogy a közeljövő tennivalóiról terveket készítsenek. Ott volt Kellogg is lelkesedéstől ragyogva, amint szavaival egy csodálatos, új épület képét festette a hallgatóság elé, és bár Ellen White figyelmeztetései még egy hónapja sem hangzottak el, egy kompromisszumos tervet fektettek le. A két főépület helyreállítása helyett csupán egyet emelnek majd, amely magasságát tekintve öt emeletes lesz, és 450 láb hosszú. Csak később, az alapok kimérésekor fedezték fel, mennyire bőven értelmezte Kellogg a saját megszorításait (ez azonban még egy későbbi felfedezés). Most egy tervet kellett lefektetni arra, hogyan teremtik elő az építkezéshez szükséges pénzt. A. G. Daniells, a Generálkonferencia elnöke emlékeztetett arra, hogy Ellen White nem régen arra szánta a Krisztus példázatai című könyvet, hogy pénzt teremtsen elő az adventista iskolák számára. Ez egészen sikeres volt, és Daniells szerette volna tudni, vajon Kellogg, az országos hírű egészségügyi előadó tudna-e írni egy népszerű orvosi könyvet, hogy előteremtse a szanatórium újjáépítéséhez szükséges pénzügyi alapokat. Kellogg örömmel vállalta a megbízatást. Termékeny író volt, aki diktált vonaton, biciklijéről, még a zuhany alól is titkárának, aki a zavaró körülm ények ellenére is jól ellátta hivatalát. Lelkesedéssel vállalta a feladatot, és rekordidő alatt elkészítette új könyve kéziratát, majd egy hoszszabb nyári vakációra Európába utazott. A kocka el volt vetve. A Battle Creek-i szanatórium újjáépült Ellen G. White tanácsai ellenére, és a testvérek nemsokára megtanulták, hogy olyan játékot játszanak, amelyben a tét túl nagy, és a szabályok titkosak. Egy kora nyári napon, az alapokat szemlélgetve, egy különös, furcsa dolgot fedezett fel valaki. Az alapok 100 lábbal hosszabbak voltak, mint Kellogg ígérte, és most úgy tűnt, hogy néhány oldalszárny terjeszkedik félkörben, az épület hátsó részétől kiindulva ben Ellen W hite szavai szívbemarkoló szomorúsággal summázták a helyzetet: Amikor az Ur a nagy B attle C reek-i szanatórium ot elsöpörte az útból, nem szándékozott újra felépíttetn i. Ha ezt a tanácsot m egszívlelték voln a, a B attle Creekkel kapcsolatos súlyos felelősségek m ost n em léteznének. E felelősségek rettenetes terhet jelen ten ek. 3 A hivatkozott rettenetes teh er anyagi természetű volt. K ellogg nagy arányokban építkezett, m essze tú lm éretez ve m indent, m in t ah ogy a testvérek elképzelték, és m indez kezdett k öltségessé válni. A W ashington úti épület - több mint ezer beteg befogadására alkalmas, az Ellen W hite által ideálisnak tartott férőhely tízszerese - töm ör itáliai reneszánsz stílusban öltött testet. Volt ö t a cre csillogó padlófelü let, a m elyet ugyanaz az ügyes olasz kéz 18

19 m űves készített m árvány berakáséi borítással, m in t aki a ra gyogó mozaikm unkát irányította a K ongresszusi K ön yvtá r munkálatainál. Ú gy látszott, sem m i sem drága, h ogy az ép ü letet elkészítsék - a legtök életesebb, teljesen f e l szerelt egészségügyi intézm én yt a v ilá go n. 4 A beruházás által okozott pénzügyi teher nemsokára megdöbbentő méreteket öltött. Az egyházra váró igazi válság olyan rettenetes lett, hogy Ellen White nyíltan azon tűnődött, át tudja-e élni, mert a válság a pénznél valami mélyebbet is magában foglalt. Néhányan észrevehették, de a válság már megérkezett. Kellogg könyvében rejtett módon jelen volt egy példátlan, a hitelvekben jelentkező válság valamennyi eleme. N éhány év óta Kellogg furcsa kijelentéseket hangoztatott az Isten természete felől. Isten bennem van - mondta a legutóbbi generálkonferenciai tanácskozáson, és m indaz, am it teszek, Isten ereje, hatalma. M inden egyszerű cselek edet az Isten terem tői tette. 5 Lebilincselő elképzelés volt, amelyről úgy látszott, hogy az Istenséget nagyon közel hozza, és gyorsan foglyul ejtette néhány jól ismert felekezeti gondolkodó érdeklődését. Volt egy sajátságos báj Kellogg javaslata körül, hogy a levegő, amelyet belélegzünk, az a közeg, amelyen keresztül Isten fizikailag életünkbe juttatja a Szentleiket, és a napfény az O látható shekinája. Még a jól képzett elmékre is hatással volt az új fogalom, tüzet fogtak Kellogg evangéliumi lelkesedésétől. Most ezek a nézetek még csábítóbban nyilatkoztak meg az új könyv hasábjain, amelynek címéül lraz é lő tem p lom elnevezést választotta. Az em b eri testben állította - az erő, a hatalom, am ely ép ít és terem t, az Isten m aga, az isten i jelen lét a tem plom ban. 6 Néhányan ráébredtek, hogy ez az eszme kereszténységét tönkretéve - eljuttathatja az embert a vallásos miszticizmus birodalmába, ahol nincs többé hely az Isten lénye vagy a menny számára. Egy Indiából nemrégen visszatért misszionárius, William Spicer - generálkonferenciai tisztviselő - vette észre a veszélyt. Azonnal felismerte Kellogg új teológiájában ugyanazokat az eszméket, amelyeket a hinduizmusban látott. Megriadva kereste fel Kelloggot, hogy egy személyes beszélgetés alkalmával helyrehozzon mindent. A két férfi a zegzugos, 27 szobás ház verandáján ült, amelyet Kellogg székhely -nek nevezett, és Spicer meglepetésére azonnal a legvitatottabb kérdések tárgyalásának közepette találta magát. H ol az Isten? - kérdezte Kellogg. A m ennyek ben válaszolta Spicer. A B iblia leírja az Isten trónját, és m indazokat a lényeket, akik uralm a alá tartoznak. 19

20 A z 50 éves Kellogg, aki 13 évvel fiatalabb volt Spicernél, hirtelen mozdulattal kitárta karját a pázsit felé, és kijelentette: A fű b en, fában, a n ö vén yek ben, m indenben körülöttünk Isten van je le n. H ol van a m en n y? kérdezte. A vilá gegyetem középpontjában - felelte Spicer d e h ogy h ol van, azt az em b er nem tudja m egm on d a n i. A m en n y ott van, ahol Isten, és Isten m in d en ü tt jelen v a n - vágott vissza Kellogg. Spicer elképedve abbahagyta az eszmecserét, mert észrevette, hogy valami nagyobbnak a csúcsát pillantotta meg, mint amit elképzelt, valami olyat, ami megrázhatja az egyházat.,a dolgoknak ebben a sém ájában nem v o lt h ely a m en n y és a fö ld között közlek edő angyalok szám ára sem... A szentély m egtisztítása nem egy m essze tá voli m en n yben történ ő v a la m i... A szív a szentély, am i m egtisztításra vár. 7 William Spicer a vihar első szélrohamaival találkozott össze, és pontosan látta azok szörnyű erejét nyarán - mialatt a világ készen állt a harmadik angyal üzenete számára, és a békés alkalmak utolsó pillanatai is elillantak - az adventhit fő oszlopainak egyikét kérdőjelezték meg. Kellogg az adventizmus alapvető értelmét támadta meg úgy, ahogyan ő maga sem értette teljesen. Talán tudatlanul, ő támadta meg először a mennyei szentély tantételét. A h. n. adventista tanítás szívéhez nagyon közel állt az az elképzelés, hogy 1844-ben egy fontos esemény történt a mennyben. Az adventisták ezt a hitet Dániel 8-9. fejezete próféciáinak megértésére alapozták, amelyben a 2300 prófétai év egy perzsa király rendeletével vette kezdetét, és 1844 őszén ért véget. Annak az évnek gyötrelmes őszén újra áttekintették azokat a próféciákat azért, hogy megértsék, miért nem jött el Jézus, ahogyan a M iller-mozgalom prédikátorai hirdették. Kutatásuk Dániel könyve új megértéséhez és egy, a keresztény világban ezelőtt soha nem értett teológiához vezetett. A mély, odaadó Biblia-tanulmányozás és a buzgó imádság arra a következtetésre vezette őket, hogy 1844 októberében Krisztus a mennyei szentély legszentebb részébe lépett be, amelynek az ősi zsidó szentély egykor előképe volt. Isten ott indította el az emberiség megváltása győzelmes, végső szakaszát. A lehető legszentebb környezetben kezdte el minden olyan ember életének vizsgálatát, aki az O nevében valaha is megváltásra vágyott. Ünnepélyesen komoly igazság volt ez, hiszen az emberek csak azokra gondoltak az ítélettel összefüggésben, akik már meghaltak, azonban az 20

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

A lusta portfólió. András György. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A lusta portfólió András György Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Előszó Lustálkodni mindenki tud. Nekem is jól megy. Ez a befektetési kisregény pontosan 5 évvel ezelőtt készült. A mostani utómunkálatok

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát DANIEL H. PINK 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát Rajzolta: ROB TEN PAS Előszó a magyar kiadáshoz Nagy öröm számunkra, hogy végre Magyarországra is megérkezett az első karriermanga. Az

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED avatar Szeretnéd mélyebben megérteni az életet? A legfontosabb leckék, amiket megtanulhatsz, már ott vannak a saját tudatodban. Az

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

KILLING_JESUS_BOOK-UJ.qxd 4/8/2014 10:24 AM Page 1 Jézus 1

KILLING_JESUS_BOOK-UJ.qxd 4/8/2014 10:24 AM Page 1 Jézus 1 Jézus 1 Jézus EGY KIVÉGZÉS IGAZ TÖRTÉNETE Bill O Reilly és Martin Dugard 3 A fordítás alapja: Bill O Reilly Martin Dugard: Killing Jesus: A History. Published by arrangement with Henry Holt & Company,

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

21. Hét 2010. május 26. Szerda

21. Hét 2010. május 26. Szerda Napii Ellemzéss 21. Hét 2010. május 26. Szerda Összegzés A görög válság már a múlté, legalábbis ami a szalagcímeket illeti. Jelenleg a divatos kifejezés immár a déleurópai országok válsága. Ahogy azt már

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához Dr. Natasha Campbell-McBride GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához A fordítás alapjául szolgáló mű: Dr. Natasha Campbell-McBride

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

29. Hét 2010. július 21. Szerda

29. Hét 2010. július 21. Szerda Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 21. Szerda Összegzés A pénteki esés után hétfőn még nem sok pozitívumot mutattak az amerikai piacok, azonban a tegnapi kereskedés elején már észre lehetett venni, hogy

Részletesebben

www.pedellusinfo.hu w.pedellu

www.pedellusinfo.hu w.pedellu 1. 2. 3. 4. 5. Informatikai eszközök használata / 4 Infokommunikáció / 13 Prezentáció / 22 Algoritmusok / 30 Könyvtárhasználat / 38 Több feladat megoldásához használnod kell az általunk előkészített állományokat,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben