TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK"

Átírás

1 TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK KÖZÉPSZINT /2012 TÉMAKÖRÖK ÉS TÉMÁK I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A virágzó középkor (XII XIV. század) Európájának gazdasági folyamatai 2. Magyarország gazdasága a dualizmus idején 3. A globális gazdaság jellemzői a XX XXI. század fordulóján II. Népesség, település, életmód 4. A középkori Európa városai 5. Az Erdélyi Fejedelemség népességi viszonyai 6. A mindennapi élet változásai az ipari forradalmak idején 7. A Kádár-korszak mindennapjai III. Egyén, közösség, társadalom 8. Az antik civilizáció válsága, felbomlása és átalakulása 9. Társadalmi változások a honfoglalástól az államalapítás utánig 10. A középkori egyházi társadalom változásai 11. A polgári forradalom Magyarországon a kezdetektől 1848 őszéig 12. A magyar társadalom a két világháború között 13. A harmadik világ társadalmi jelenségei a globalizáció korában IV. A modern demokráciák 14. Az osztrák-magyar kiegyezés létrejötte, tartalma, rejtett csapdái 15. Modern politikai mozgalmak és azok ideológiái 16. A demokrácia elfojtása Magyarországon ben V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 17. A magyar államalapítás 18. A királyi intézmény működése Magyarországon a vegyesházi királyok idején 19. A polgárosodás eszméi a reformkori Magyarországon 20. A hitleri- és sztálini diktatúrák politikai jelenségei VI. Nemzetközi konfliktusok 21. Magyarország három részre szakadása 22. A Rákóczi-szabadságharc 23. Magyarország a második világháborúban 24. A magyar nemzet helyzete a hidegháború erőtereiben VII. Szabad témakör: Az ember saját természeti környezetében 25. A természeti környezet átalakítása Magyarországon a XIX-XX. században

2 A TÉMÁK RÉSZLETEZÉSE I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A virágzó középkor (XII XIV. század) Európájának gazdasági folyamatai a) a mezőgazdaság változásai (technikák, módszerek) b) a kereskedelem változatai (helyi/regionális/távolsági; vízi/szárazföldi) c) pénzgazdálkodás (adózás, bankárok-pénzváltás) d) ipar (céhek, vidéki háziipar) 2. Magyarország gazdasága a dualizmus idején a) a mezőgazdaság változásai (terület, módszerek, technológiák. üzemformák) b) ipar (üzemformák, ágazatok, technológia) c) pénzgazdálkodás (bankrendszer, adózás, hitelrendszer) d) kereskedelem (belkereskedelmi formák helyi/regionális; külkereskedelem) e) közlekedés (vasút, közút) f) szolgáltatások 3. A globális gazdaság jellemzői a XX XXI. század fordulóján a) a gazdasági növekedés mítosza b) gazdasági centrumok és perifériák c) nemzetközi nagyvállalatok és állami szuverenitás d) a kereskedelem globalizálódása e) nyersanyag feldolgozás fogyasztás hulladékkezelés/tárolás f) hajtómotorok: globális energia és pénzpiacok II. Népesség, település, életmód 4. A középkori Európa városai a) a kialakulás körülményei (földrajzi, politikai, gazdasági, vallási) b) a városi kiváltságok (jogi, gazdasági, egyházi), városok típusai (szabad városállamok pl. É-Itália, Hanza; részlegesen szabad városok) c) a városok szerkezete, külső képe d) élet a városokban (térhasználat, profán és szakrális idők, munka, szabadidő, szórakozás) e) a városok jelentősége (egyházi, gazdasági, tudományos, politikai vonzerő) 5. Az Erdélyi Fejedelemség népességi viszonyai a) három nemzet (magyar, szász, székely) b) három nép (magyar, román, szász) c) vallási, felekezeti viszonyok (a tordai országgyűlések és a bevett vallások: katolikus, evangélikus, református, unitárius, és a nem bevett: az ortodox)

3 6. A mindennapi élet változásai az ipari forradalmak idején a) munkaformák, szabadidős tevékenységek b) életkörülmények, társadalmi kapcsolatok falun, városon c) idő- és térképzetek átalakulása (időmérés, az idő pénz, a közlekedés gyorsulása, a terek beszűkülése) d) környezetszennyezés, egészségügy 7. A Kádár-korszak mindennapjai a) a gazdasági szerkezet és társadalom összefüggései (gazdasági ágazatok ipar/ szolgáltatások/ mezőgazdaság, stb. és társadalom; kettős gazdaság állami/ maszek és társadalom) b) térhasználat (szűk lakás, háztáji; tágabb szórakozóhelyek, telek; még tágabb utazás, nyaralás) c) időbeosztás (munkaidő, maszekolás, szabadidő, ünnepek családi/vallási/állami) d) kultúra (Támogatott, Tűrt, Tiltott) és szórakozás ( szocialista és nyugati hatások) III. Egyén, közösség, társadalom 8. Az antik civilizáció válsága, felbomlása és átalakulása a) gazdasági átalakulás (birodalmi regionális/ helyi; kereskedelem, pénzügyek, ipar, mezőgazdaság) b) településhálózat átalakulása (ruralizálódás) c) a társadalom átalakulása (etnikai/ kulturális, szerkezeti) d) politikai átalakulás (hatalmi szerkezet, regionalizálódás/germán királyságok) e) vallási változások (a pogány örökség és a kereszténység) f) kulturális politikai gazdasági szakadás (Nyugat Kelet) g) a népvándorlás hatásai (hunok, germánok) h) elbukott-e a nyugatrómai birodalom? (a bukás és folytatás problematikája) 9. Társadalmi változások a honfoglalástól az államalapítás utánig a) az uralkodói hatalom változásai (nagyfejedelem király) b) társadalmi szerkezet (régi és új rétegek, csoportok; a tulajdonszemlélet megváltozása) c) etnikai változások (finnugor, török, germán, szláv) 10. A középkori egyházi társadalom változásai a) az egyházi társadalom szerkezete (vertikális: püspök pápa, bíboros, érsek, megyéspüspök; pap esperes, plébános, kanonok, káplán; diakónus/szerpap; apát/ kolostorfőnök, szerzetes, laikus testvér; nagymester, lovag, szolga/fegyverhordozó; horizontális: világi egyház, szerzetesi intézmény, lovagrendek) b) reformok (gregorián, Cluny) c) mozgalmak (szerzetesi: domonkosok, ferencesek; eretnekmozgalmak)

4 11. A polgári forradalom Magyarországon a kezdetektől 1848 őszéig a) az év eleji pozsonyi és március 15-i pest-budai események b) az áprilisi törvények (tartalom: politikai berendezkedés, szerkezet, az ország státusa, társadalom; megvalósulás; hatás és jelentőség) 12. A magyarországi társadalom a két világháború között a) társadalmi torlódás (régi és új társadalmi rétegek, osztályok együttélése) b) vertikális tagozódás: - politikai hatalom és jogok tekintetében - gazdasági, vagyoni tagozódás - kulturális tagozódás (a tudáselittől az analfabétákig) c) horizontális tagozódás: - etnikai csoportok - foglalkozásszerkezet - vallások, egyházak, felekezetek - városi, vidéki (falu, tanya) - politikai ideológiák szerinti tagozódás - néprajzi csoportok d) társadalmi mozgalmak (szakszervezetek, cserkészet, leventemozgalom, KALOT, stb.) e) társadalmi reformok (földreform, numerus clausus, választójog, zsidótörvények, stb.) 13. A harmadik világ társadalmi jelenségei a globalizáció korában a) gyökerek a gyarmati múltban b) a harmadik világ, mint a globális gazdasági rend perifériája, nyersanyag-szolgáltatója és hulladéklerakója; adósságválság c) polgárháborúk, nemzeti- vallási- és etnikai konfliktusok d) népességnövekedés, szegénység, élelmezési válság e) oktatás, egészségügy f) nemzetközi összefogás: segélyszervezetek, békefenntartók, szociális programok g) kivándorlás, menekültkérdés, beilleszkedés IV. A modern demokráciák 14. Az osztrák-magyar kiegyezés létrejötte, tartalma, rejtett csapdái a) a kiegyezés okai (belpolitikai, külpolitikai, gazdasági) b) a kiegyezés tartalma (a dualista állam szerkezete, működési mechanizmusai) c) a kiegyezés mellett és ellen szóló érvek (Deák és Kossuth vitája) d) a kiegyezés csapdái (külpolitika, hadügy, szabad választások)

5 15. Modern politikai mozgalmak és azok ideológiái a) modern politikai és érdekvédelmi mozgalmak típusai (pártok, szakszervezetek, civil mozgalmak pl. feminista mozgalom) b) ideológiai irányzatok és változataik (liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus, szocializmus, feminizmus) c) az ideológiai irányzatok főbb eszméi, alapelvei c) a politikai és civil ideológiák, mozgalmak társadalmi összefüggései (támogatók és megszólítottak) 16. A demokrácia elfojtása Magyarországon ben a) külpolitikai körülmények (Magyarország és a Nyugat, Magyarország és a Szovjetunió, a Vörös Hadsereg és a SZEB) b) belpolitikai helyzet (pártviszonyok, egyház) c) a kommunisták hatalommegragadási módszerei (választások, választási csalások, szalámitaktika, a minisztériumok és belügyi erők felhasználási módszerei) d) a kommunisták hatalomra kerülésének szakaszai V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 17. A magyar államalapítás a) Géza nagyfejedelem uralkodása és eredményei (hatalom, egyház/ vallás, külpolitika) b) Szt. István uralkodásának szakaszai (nagyfejedelemség, királyság) c) Szt. István politikai tevékenysége (koronázás, hatalom, külpolitika) d) az államszerkezet kialakítása (királyi intézmény, királyi tanács, ispánok, vármegyék, bírói hatalom) e) a birtokszerkezet kialakítása (királyi várak és birtokaik; királyi udvarházak és birtokaik; egyházi birtokok, magánbirtokok) f) az egyház megszervezése (szerkezet, formák világi/szerzetesi, törvények) 18. A királyi intézmény működése Magyarországon a vegyesházi királyok idején a) I. (Anjou) Károly hatalomra kerülésének politikai körülményei (a koronázás, bárói ligák) b) a királyi hatalom alapjai az Anjouk idején (gazdasági, társadalmi bázis) c) a királyi hatalom alapjai Luxemburgi Zsigmond idején (társadalmi, ideológiai /sárkányos lovagrend/ bázis) d) a királyi hatalom Hunyadi Mátyás idején (ideológia Corvinus/Corvin, reneszánsz fejedelmi eszmény: a művelt condottieri; pénz, hadsereg)

6 19. A polgárosodás eszméi a reformkori Magyarországon a) a hagyományos és kapitalista gazdasági gondolkodás különbségei b) haza és haladás a reformellenzék főbb gondolatai és céljai (polgári átalakulás, érdekegyesítés, jobbágyfelszabadítás, a magyar nyelv- és kultúra ügye) c) Széchenyi és Kossuth reformprogramja (Széchenyi eszméi, megvalósításai; Kossuth eszméi és megvalósításai; vitájuk) 20. A hitleri- és sztálini diktatúrák politikai jelenségei a) ideológiai alapok (hatalomszemlélet, alapeszmék, célok) b) társadalmi alapok (hatalmaskodó/kiszolgáltatott politikai elit, tömegbázis, NKVD, Gestapo, hadsereg, SS, Hitlerjugend) c) hatalomgyakorlási technikák (egypártrendszer, diktatúra, ellenségkép, terror, koncepciós perek, munka- és koncentrációs táborok, propaganda, oktatás-nevelés) VI. Nemzetközi konfliktusok 21. Magyarország három részre szakadása a) Mohács és előzményei (külpolitikai körülmények, belpolitikai helyzet, mohácsi csata) b) Az ország három részre szakadása (Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János küzdelme, Buda török kézen) c) a három utódterület politikai berendezkedése (a Magyar Királyság, a Hódoltság és Erdély politikai berendezkedése) d) végvári harcok jellegzetességei (hadseregek: fegyvernemek, etnikai összetétel; végvári hősök, várépítészet, várostromok, török akciórádiusz, ellenfelek békében és háborúban) 22. A Rákóczi-szabadságharc a) a szabadságharc okai (politikai, gazdasági, társadalmi, eszmei/vallási) b) a szabadságharc fordulópontjai (országgyűlések: Szécsény, Ónod, Sárospatak) c) külpolitikai körülmények (spanyol örökösödési háború, Lengyelország, Oroszország) d) a szatmári béke (okai, megkötői, tartalma, következményei, értékelése) 23. Magyarország a második világháborúban a) a belépés körülményei okai (külpolitikai helyzet, belpolitikai viszonyok) b) a háborúban való katonai részvétel (a délvidéki hadművelet, a Szovjetunió ellen gyorshadtest, megszállás, második hadsereg; harcok az ország terültén: a szovjet hadsereg hadműveletei, Budapest ostroma, nyugati szövetségesek hadműveletei) c) az ország belpolitikai helyzetének változásai (Horthy hatalmának helyzete, német megszállás, kiugrási kísérlet, nyilas uralom, zsidóüldözés) d) mérleg (társadalmi, politikai, gazdasági, erkölcsi)

7 24. A magyar nemzet helyzete a hidegháború erőtereiben a) államhatárok/nemzeti szállásterület, politikai nemzet/kultúrnemzet kettősségek a magyar nemzet szempontjából b) Magyarország és szomszédai, Magyarország és a nagyhatalmak c) A határon túli magyarság élete: - a nemzetközi körülmények hatása a magyar kisebbségek helyzetére - a magyar kisebbségek sorsának alakulása Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Romániában és a Szovjetunióban (egyéni és kollektív politikai jogok, kultúra, vallás, karizmatikus vezető személyiségek) d) A magyar kormányok és a Magyarország határain túli magyar közösségek e) A magyar nemzetrészek ellentmondásos helyzete a nemzetközi konfliktusokban (1956, 1968) VII. Szabad témakör: Az ember saját természeti környezetében 25. A természeti környezet átalakítása Magyarországon a XIX-XX. században a) mezőgazdasági (erdőirtás, vízszabályozás, mocsár-lecsapolások, öntözés, gépesítés, vegyszerek műtrágya, gyom- és rovarirtók) b) állatvilág (házi- és tenyésztett állatok, a vadállomány visszaszorítása a kultúrtájakról, vadászatok) b) ipari (bányászat, gyárak/ipari-energetikai létesítmények, ipari szennyezés) c) közlekedés (a természetes életterek felszabdalása vasúti pályákkal, közutakkal) d) a falu és a város átalakulása (infrastruktúra és zöldfelületek, természetszemlélet- és ismeret átalakulása, energetika)

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

1. Történelemtudomány és művészetek

1. Történelemtudomány és művészetek Komplex humán ismeretek /AJTP 9/AJTP évfolyam Rendelkezésre álló órakeret: 36 x 1 óra = 36 óra A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan szintre hozza a

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET 1. 5.1 Európa arcai - Európa bölcsői 2. 5.2 A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Komplex humán ismeretek helyi tanterv

Komplex humán ismeretek helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Komplex humán ismeretek helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/AJTP

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK Az egész Európát, illetve a közép-európai nagyrégiót szemlélve azt látjuk, hogy nagyon alacsony azoknak a területeknek az aránya, amelyek kizárólag egyetlen állami szuverenitás

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és Csomós István Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és hadtörténelmi sikerei A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben