DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés."

Átírás

1 DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból pozitív hatást gyakorolt a környezetvédelmi fejlesztésekre. Ennek eredményeként a környezettechnológiai ipar dinamikus fejlődésnek indult. A folyamat erősítésére Magyarországon több kezdeményezés indult a környezettechnológiák, beruházások támogatására, de ezeknek a programoknak, intézkedéseknek hatékonysága nem érte el a kívánt eredményt. A számítások szerint az elkövetkező öt évben Magyarországon várhatóan megduplázódnak a környezetvédelmi ráfordítások. Ez jelentős keresletnövekedést jelenthet a környezettechnológiák számára. Nem elhanyagolható az sem, hogy a közeljövőben a környező kelet-európai országokban is hasonló méretű környezetvédelmi beruházásokra lehet számítani, ami a technológiaexportunknak nagy lehetőséget biztosít. Az EU források felhasználásával megvalósuló beruházások hatására a környezetvédelmi technológiák értékesítésének üteme meredeken emelkedni fog. Az ISPA keretében az EU Bizottsága 19 nagy projektet hagyott jóvá (7 szennyvízkezelési és 12 hulladékgazdálkodási beruházás). Előkészítés alatt van öt újabb hulladékgazdálkodási projekt. További jelentős beruházások várhatóak a következő időszakban. A hazai környezeti állapot és az infrastruktúra állapota alapján a jövőben is a legnagyobb volumenű beruházásokat a szennyvíz-elvezető és tisztító rendszerek fejlesztése és a (főként települési) hulladékgyűjtés, -feldolgozás jelent majd piacot a megfelelő technológiák számára. A szennyvízprogram végrehajtásához szükséges beruházások becsült költsége kb. 800 Mrd Ft. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (OHT) megjelölt, as időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási feladatok fejlesztési igénye milliárd forint körül alakul. Az ivóvízminőség-javító program végrehajtásához 2006-ig 110 Mrd Ft értékű beruházásra lesz szükség. A levegőtisztaság-védelem területén az ipari létesítmények átalakításához legalább évi 10 Mrd Ft-os fejlesztés végrehajtására van szükség. Az eddig ismert és számba vett szennyezett területek kármentesítését szolgáló Országos Környezeti Kármentesítési Program teljes becsült költsége meghaladja az 1000 milliárd forintot a következő 40 alatt. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. A megújuló energiaipar jelenlegi kormányzati becslések szerint 2010-ig mintegy milliárd forint befektetést igényel, ha az ország meg akar felelni az EU energetikai célkitűzéseinek, illetve korábbi vállalásainak. Egyrészt megállapítható, hogy habár már léteznek magas színvonalú környezettechnológiák, azonban ezek elterjedtsége, alkalmazása nem éri el a szükséges mértéket, még sok kihasználatlan potenciállal rendelkeznek. Másrészt a gazdaság nem minden területén állnak rendelkezésre az elvárásoknak teljes mértékben megfelelő megoldások, mert a szigorodó környezetvédelmi szabályozás újabb és újabb szakmai igényeket generál a

2 környezettechnológiákkal szemben. Az intézkedéseknek ezért két fő célra kell irányulni: a meglévő, modern technológiák piacra jutásának támogatására, illetve újak kifejlesztésére. Az új fejlesztési irányok kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy a megelőző környezetvédelem még nem jelenik meg a technológia- és a termékfejlesztésekben kellő súllyal, pedig a megelőző beavatkozások igaz, hosszútávon javíthatják a gazdaságosságot, a versenyképességet. A megelőző megoldásokkal anyag, és energia-megtakarítás érhető el, ami a költségeket csökkenti. A keletkező kevesebb hulladék a szabályozórendszer megfelelő átalakítása után kisebb hulladékkezelési költséget jelenthet majd az egységnyi termékre, szolgáltatásra. Ma a gazdaság egészére jellemző, hogy az energiahatékonyság alacsony (nagy az energia-igényesség), amely a magasabb fajlagos költségek miatt versenyhátrányt jelent. A jelenlegi, nem környezetvédelmi alapú szemléletmódot erősíti az is, hogy a piaci árak nem, vagy elenyésző mértékben tartalmazzák a környezeti externáliákat, a gazdasági szereplők nem környezettudatosak, az erőforrásokat pazarlóan használják mind az anyagok, mind az energia területén. Tekintettel arra, hogy a környezettechnológia áthatja az egész gazdaságot, megjelenik minden szektorban, átfogó intézkedéscsomagra van szükség, ami a környezettechnológiák versenyképességét akadályozó tényezők lehető legnagyobb részére kiterjed. A környezettechnológiák fejlesztése, a beruházások támogatása nemzetgazdasági érdek a fejlesztések elmaradása nemcsak a potenciális exportlehetőségek elvesztésével, de a hazai környezettechnológia piacvesztésével, az importhányad növekedésével, és ez által a külkereskedelmi mérleg romlásával is jár. A környezetvédelmi technológiák versenyképességének javításához, a benne rejlő potenciál teljes kiaknázásához ösztönző és kiszámítható gazdasági (ÁFA, adókedvezmény, hiteltámogatás, zöld közbeszerzés stb.) és jogszabályi környezetre van szükség. A gazdasági növekedéshez innovációra van szükség, amely azonban a kutatástól függ, így kiemelt szerepe van a lisszaboni célkitűzések elérésben a K+F-nek. Magyarországon jelenleg nemzetközi összehasonlításban igen alacsony a K+F kiadások GDP-hez viszonyított aránya ben a teljes (költségvetési, vállalati szféra stb.) K + F ráfordítás mintegy 200 milliárd forint volt (a GDP 0.95 %-a), amelynek mintegy 7 8 %-a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kutatás-fejlesztés. Ezen belül a vállalati hányad igen alacsony, mindössze az összes ráfordítás 35 %-a, szemben a fejlett országok 60 %-os arányával. A létrejött K+F eredmények vállalati színtű hasznosulása alacsony, az egyetemek és a vállalatok közötti tudásáramlás és a vállalatok kockázatviselő képessége nem megfelelő. Ma még kevés cég vállalkozik önálló kutatás-fejlesztésekre, és gyenge a kutatóhelyek és az üzleti szféra kapcsolata. A multinacionális vállalatok körében ugyanakkor van példa a magyar kutatói bázis és menedzsment hasznosítására, így már elindultak oktatási-kutatási együttműködések. Az innováció iránti kereslet szerény, a feldolgozó- és szolgáltató szektorban működő vállalatok mintegy 75 %-a semminemű innovációt nem alkalmaz. A fentiekre figyelemmel növelni kell a hazai vállalati szektor kockázatviselő képességét, kiemelten a környezetvédelmi ipari fejlesztéseknél, valamint gazdaságpolitikai eszközökkel (adókedvezmények, hitelek, kamattámogatások stb.) ösztönözni kell a kutatás-fejlesztést

3 2. JELENLEGI ÖSZTÖNZŐK ÉS TÁMOGATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2.1. Adminisztratív ösztönzők Általánosságban kijelenthető, hogy a környezetvédelem érdekérvényesítő képessége még gyenge a hazai döntéshozatalban, a szűken értelmezett, rövid távú és csak egyes részérdekeket figyelembe vevő versenyképességi, foglalkoztatottsági célok előnyt élveznek. Emiatt nem érvényesülhetnek a környezetvédelemnek a nemzetgazdasági versenyképességre és foglalkoztatottságra gyakorolt kedvező hatásai. A helyzet megváltoztatásához egységes politikai akaratra van szükség. Az utóbbi években megjelent közösségi irányelvek és az ezekhez igazodó hazai végrehajtási szabályok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a megelőzést és hasznosítást elősegítő intézkedésekre, a gyártói felelősség érvényesítésére. Ez utóbbi alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia jellemzőinek a környezetvédelem követelményei szempontjából kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok és az alkalmazott technológia megválasztását, a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését is. A kiterjesztett gyártó felelősség elve figyelhető meg a legfrissebb szabályozásokban, a kiselejtezett gépjárművekre és az elektromos és az elektronikai berendezések hulladékaira vonatkozó szabályozásban. Több, környezetvédelmi célú termék- és technológiafejlesztést, beruházást ösztönző, nem jogszabályi kötelezettséggel bíró, önkéntes rendszer is létezik már, de ezek hatékonysága még meglehetősen alacsony. A környezetvédelmi technológiák fejlesztését - a gazdasági és egyéb tényezők mellett - ösztönzik az egyes minősítő rendszerek is, mint az ISO Környezetirányítási rendszer (KIR), a környezetvédelmi vezetési rendszer (EMAS), a nemzeti környezetbarát védjegy rendszer és az EU öko-címke termékminősítő rendszere is. Az egyes beruházási támogatásoknál (GVOP, SMART) az EMAS, ISO minősítéssel rendelkező, vagy annak bevezetését rövid időn belül vállaló pályázók már jelenleg is előnyt élveznek. Az integrált termék politika, az életciklus alapú tervezés és árkialakítás nem jelenik meg a gazdaságpolitikában Támogatások Habár a jelenlegi támogatási rendszer is segíti a kutatás-fejlesztést és az innovációtól a beruházásig tartó folyamatot, a kutatási és üzleti szféra közötti technológiatranszfert, támogatja a létrehozott termékek és szolgáltatások kereskedelmét, ezek hatékonysága a környezettechnológia területén nem éri el a szükséges szintet. A támogatási célok kijelölésében és a pályázatok elbírálásában elsősorban a versenyképességi, foglalkoztatottsági szempontok dominálnak. Egyes támogatások feltételei között ugyan szerepelnek környezetvédelmi szempontok (ISO bevezetése, megújuló energiaforrás használata, barnamezős beruházás, stb.), de ezek össz-súlya az értékelésben adható pontszámoknál elenyésző, maximum 5 %. A támogatások általában nem kimondottan a környezettechnológiai fejlesztésekre irányulnak, de - az egyéb technológiafejlesztések mellett - támogatják a környezetvédelmi technológiafejlesztéseket, beruházásokat is. Ezekre találunk példát az EU kereteknél, illetve a hazai támogatásoknál is

4 EU támogatások Strukturális Alapok Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatóság pályázatot hirdetett 2005-re is több, a környezetvédelmi ipar fejlődését közvetlenül, vagy közvetve elősegítő programra, így a technológiai korszerűsítésre, a vállalati innováció elősegítésére, az induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, valamint a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatási eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások innovációs feladatainak támogatására, új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati infrastruktúra fejlesztésére ben támogatást nyerhetnek a kis- és középvállalkozások korszerű menedzsment rendszerek és technikák bevezetésére, a minőségtudatos vállalatirányítás megvalósítására. Környezetvédelmi és Infrastruktúrafejlesztési Operatív Program (KIOP) A KIOP egyik alprogram-csoportja - a GVOP-val szemben - egyértelmű környezetvédelmi célokat támogat. Támogatási cél az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése, az állati hulladék kezelése, az egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, az ivóvízminőség javítása. A KIOP támogatja a Nemzeti Szennyvízelvezetés és -tisztítás Megvalósítási Programot is. A támogatási célok között inkább a csővégi megoldások támogatása dominál (hulladék, szennyvízkezelés) és nem jelenik meg kellő hangsúllyal a megelőző környezetvédelmi célú környezettechnológia. Kohéziós Alap A Kohéziós Alap elsősorban beruházás támogatási célú, de a hulladékgazdálkodási, az ivóvízminőség javítási és a szennyvíz elvezetési és szennyvíz tisztítási célú beruházások a környezettechnológiák piacára is ösztönző hatással vannak. Az ISPA és a Kohéziós alap támogatásával 20 db hulladékgazdálkodási, 19 db szennyvízkezelési és 3 db ivóvíz-ellátási projekt előkészítése és megvalósítása van folyamatban Hazai támogatási rendszer Hazai finanszírozású, kimondottan környezettechnológia célú támogatás jelenleg kevés van. Sajnos a korábban sikeres, környezettechnológiát segítő programok egy része 2005-ben már nem is indult. A következő időszakban a támogatási célok kitűzésénél sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a környezettechnológiai fejlesztések, beruházások támogatására, a célok koordinálására az EU támogatási prioritásokkal ben 100%-ban hazai költségvetési forrásból került támogatásra a SMART Hungary Beruházás-ösztönzési Program keretében a "Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás" c. pályázat. A következő időszakban újraindítása (átdolgozott szempontokkal) mindenképpen javasolt. A Nemzeti Energiatakarékossági Program 2001-ben és 2002-ben a Széchenyi Terv keretein belül működött, között pedig a Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) keretein belül. A pályázatokat 2004-ben hirdették meg utoljára, 2005-ben már nem volt rá

5 forrás. Jelenleg nincs olyan támogatási rendszer, amely az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások felhasználását támogatná. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (illetve jogelődje) és a KvVM (illetve jogelődje) közösen 2000-től 2003-ig évente meghirdették a Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztési pályázatot, amelynek keretében elsősorban környezetbarát termékek és technológiák kifejlesztése volt a legfőbb prioritás. A négy év alatt összesen 77 projekt nyert támogatást 2,46 Mrd Ft értékben. A 2001-ben indult Nemzeti Kutatás fejlesztési Programok egyik alprogramja a környezetvédelem, a pályázat keretében 2005-ig összesen 31 környezetvédelmi projekt kapott 6,47 Mrd Ft állami támogatást. Környezeti technológiák intenzív fejlesztése folyik az OMFB/NKTH által támogatott Veszprémi Innovációs Kooperációs Kutató Központban (VIKKK)- (277 M Ft támogatás re), és két Regionális Egyetemi Tudásközpontnál (1,7 Mrd Ft támogatás re) ben az NKTH meghirdette az Asbóth Oszkár Innovációs Klaszter Centrumok létrehozására és működésére irányuló pályázatot, amely nagy összegű (2-3 Mrd Ft) támogatást nyújt többek között az agrár gazdaságra támaszkodó bioenergetikai fejlesztések témakörében továbbá a Déri Miksa Pályázatot az EUREKA programban való magyar részvétel támogatására és az Irinyi János Programot az innovatív ötletek egyéni megvalósítására szeptemberében indult és novemberében már zárul is a Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. A Zöld Hitel program keretében kamattámogatással járul hozzá a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a kis és közepes vállalkozások zöldberuházásaihoz igényelt hiteleihez. A hitelprogram célja infrastruktúra- és technológiafejlesztést, modernizációt előidéző beruházások elősegítése, a magántőke közszolgáltatások végzésébe való bevonásának, valamint a vállalatok nemzetköziesedésének ösztönzése. A vissza nem térítendő kamattámogatás levegőtisztaság-, vízminőség-, zajvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodással összefüggő, illetve a megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházásokhoz kérhető. 3. A NEMZETI ETAP ÉS A NEMZETI (LISSZABONI) AKCIÓPROGRAM (NAP) A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT PROGRAM KAPCSOLATA A nemzeti ETAP szorosan kapcsolódik a Nemzeti (Lisszaboni Akcióprogramhoz, annak célkitűzéseivel részben átfedésben van, ezért a két nemzeti tervet össze kell hangolni. A NAPban kidolgozott beavatkozási területek közül kettő közvetlenül kapcsolódik a környezettechnológiához: a környezetvédelem és a növekedés összhangjának erősítése szabályozás útján és a fenntartható erőforrás-gazdálkodás javítása, valamint a környezetvédelem és a növekedés összhangjának erősítése specifikus fejlesztések segítségével (11. iránymutatás: Az erőforrások fenntartható használatának ösztönzése, a környezetvédelem és a növekedés közti szinergiák erősítése) A NAP a fenti két területen a következő beavatkozásokat tartja elsődlegesnek: az állami támogatások (közvetlen és közvetett) rendszerének felülvizsgálata és átalakítása, leginkább a közlekedés és a mezőgazdaság területén,

6 adózási szabályok módosításával a környezetvédelmi technológiák, a környezetvédelmi beruházások megvalósulásának ösztönzése, a fejlesztési politikában, az adó- és jövedelem politikában a természeti erőforrások költségeinek növelése az élőmunka költségeinek (járulék, adó) csökkentése mellett, a gazdasági szabályozók (különösen az adók és az állami támogatások) területén a környezetvédelmi szempontok erősödése, a szankció rendszer elrettentő hatásának kialakítása, a közbeszerzési eljárások során a környezetvédelmi szempontok hangsúlyosabb érvényre juttatása, zöld közbeszerzés kialakítása, K+F eredmények hasznosulásának javítása, együttműködések kialakítása a gazdasággal. A nemzeti ETAP-ba a fenti elemek beépítésre kerültek. 4. NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI AKCIÓ TERV-NEMZETI ETAP 4.1. Kutatás-fejlesztés Kapcsolódó EU-ETAP-akciók: 1, 2, 9 A NAP részben programot ad az EU-ETAP 1. és 2. akciójának végrehajtására, mert tartalmaz több intézkedés-javaslatot, amelyek elősegítik a környezetbarát, tisztább technológiák kifejlesztését, illetve hasznosulását. A NAP-ban javasolt K+F intézkedések egy része kiterjed a környezettechnológiai fejlesztésekre is. Támogatja a gazdaság fejlődése szempontjából eredményes projekteket az élettudományok, az információs technológiák, a környezetvédelmi, az anyagtudományi, az agrár- és biotechnológiai kutatások és egyes társadalomtudományi kutatások területén, elősegíti az olyan szakterületi, és regionális vonzáscentrumok és innovációs klaszterek létrejöttét, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek a gazdasági szférával, ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére, s ezen keresztül javítják a régió és az ország versenyképességét. a) Az NKTH ben folytatja az előző években elindított programjait a kiemelt fontosságú környezetvédelmi szakterületek, a megelőző környezetvédelmi kutatásfejlesztés támogatására. Felelős: NKTH, KvVM Időtartama: b) A kidolgozás alatt álló Középtávú kormányzati tudomány-, technológia- és innovációpolitikai (TTI) stratégiá -ban kiemelt szerepet kell biztosítani a környezetvédelmi ipart megalapozó fejlesztéseknek, tekintettel arra, hogy a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény alapvető célkitűzése, hogy segítse a magyar gazdaság fenntartható fejlődését. Felelős: NKTH és az érintett minisztériumok (KvVM, OM, GKM, IHM, FVM, EüM) Időtartam:

7 c) Az NKTH és a KvVM elősegíti az EU környezettechnológiai témájú Technológiai Platformjainak megismertetését, a hazai kutatók, fejlesztők, beruházók, a pénzügyi szektor képviselői és egyéb érdekeltek bekapcsolódását az EU megfelelő platformjaiba. A szükséges információkat honlapjaikon közzéteszik Felelős: NKTH, KvVM Időtartama: Pénzügyi eszközök mobilizálása Kapcsolódó EU-ETAP-akciók: 7, 10, 11, 12, A környezeti költségeket nem teljes mértékben tükröző piaci áraknak a következménye, hogy a környezetvédelmi célú korszerűsítések, termék és technológiaváltások nem gazdaságosak. Támogatási és hitelprogramok kidolgozásával a ma még versenyhátrányban levő fejlesztések, beruházások megvalósítása ösztönözhető. Értékelni kell a jelenlegi pályázatok tapasztalatait, hatékonyságát és azok figyelembevételével kialakítani az új rendszert. a) Hosszú lejáratú hitel és támogatási rendszert kell kidolgozni az öko-hatékony (energia-, anyagtakarékos, környezetbarát) beruházásokhoz, technológiakorszerűsítésekhez, termékváltáshoz, stb. Felelős: PM, GKM, KvVM Határidő: támogatási és hitelprogram javaslat elkészítése 2007-től javaslatok megvalósítása b) Ki kell dolgozni a beruházások hiteltámogatásának feltételeként alkalmazandó környezetvédelmi előírásokat, ajánlásokat és be kell építeni a támogatásokba Felelős: KvVM, GKM, PM Határidő: hitelek környezetvédelmi feltételeire javaslat készítése, Felelős: GKM, KvVM, PM Határidő: 2007-től feltételek alkalmazása a hiteltámogatásoknál c) A kedvezményes építési hitel feltételeként meg kell követelni az épület az energiaracionalizálását. Felelős: PM, GKM, KvVM

8 Határidő: d) a környezetvédelmi szempontok súlyának növelése a folyamatban lévő, és a után induló versenyképességi támogatások odaítélésénél Felelős: GKM, KvVM Határidő: 2006-tól e) Hosszúlejáratú hitelrendszer kidolgozása a megújuló energiaforrások technológiafejlesztéseinek, beruházásainak támogatására Felelős: PM, GKM, KvVM Határidő: június 30. hitelrendszer kidolgozása Felelős: KvVM, GKM, PM Határidő: 2007-től hitelrendszer alkalmazása 4.3. Környezetvédelmi szempontból káros támogatások felülvizsgálata Kapcsolódó EU-ETAP-akciók: 16, 17, 18. A környezetvédelmi szempontból káros támogatások felszámolása hosszú távon nyilvánvaló nemzetgazdasági előnyökkel jár. Az ilyen támogatások miatt ugyanis az árak nem tükrözik a valós költségeket, ami a nemzetgazdaság minden szintjén hibás döntésekhez vezet. Ennek a helyzetnek a megváltoztatása egy korszerűbb és versenyképesebb gazdasági szerkezet kialakulását segíti elő. Ha egy környezetkárosító tevékenységnek van reális környezetkímélő alternatívája, akkor azt a tevékenységet környezeti szempontból károsnak kell tekinteni. Elsősorban a mezőgazdaság, közlekedés és az energiaszektorban szükséges a támogatási rendszer átalakítása, de ezt nem lehet megtenni az EU támogatások prioritásainak figyelembevétele nélkül. Az EU 2007-ig tervezi elvégezni a környezetvédelmi állami támogatások felülvizsgálatát. Az OECD és Európai Bizottság jelentős kutatási programokat támogat az ilyen támogatások azonosítására és megszüntetésük lehetőségeinek feltárására. Magyarországon a Budapesti Corvinus Egyetem végzett kiemelkedő munkát ezen a téren. E kutatásoknak, illetve az EU eredményei alapján a környezetvédelmi szempontból káros támogatások kimutatása elvégezhető. Ez a kimutatás természetesen nem lesz hiánytalan és teljesen pontos, azonban már megfelelő alapot adhat a szükséges intézkedések megkezdésére. Ennek első lépése a lakosság széles körű tájékoztatása, felkészítése a súlypontok áthelyezésére. a) értékelő tanulmány és módosító javaslat készítése a hazai - környezetvédelmi szempontból káros -támogatásokról

9 Felelős: NFH, KvVM, PM Határidő: június 30. b) a hazai támogatási rendszer és az EU által felülvizsgált támogatási rendszer összehangolása Felelős: NFH, KvVM, PM Határidő: az EU felülvizsgálat befejezése után 6 hónap c) a lakosság tájékoztatása az a) és b) pontok szerinti eredményekről, döntésekről Felelős: KvVM, NFH, PM Határidő: a) esetében: július 1. szeptember 30. b) esetében: b)-ben leírt feladat befejezése után 4.4. Piaci eszközök alkalmazása Kapcsolódó EU-ETAP-akciók: 17, 20 A NAP az erőforrások fenntartható használatának ösztönzése, a környezetvédelem és a növekedés közti szinergiák erősítése fejezete részben tárgyalja a környezettechnológiák fejlesztésének szükségességét és annak lehetséges módjait. A NAP tervezete kiemeli, hogy a környezetvédelmi jellegű adók, díjak, járulékok, büntetések alacsonyak, nem ösztönző hatásúak, a teljes adórendszerben az ilyen jellegű eszközök használata elenyésző, pedig a környezetvédelmi alapokon nyugvó adó és járulék rendszer elősegítheti a természeti erőforrásokkal való takarékoskodást, a környezeti terhelés csökkenését és ösztönözni fogja az öko-hatékony szolgáltatásokat, fejlesztéseket, beruházásokat. A kormányzati döntésekben, közbeszerzési eljárások szabályozásában a környezeti szempontok figyelembevétele eddig nem tartozott a prioritások közé. Ez a helyzet pedig versenyelőnyt biztosít a környezetvédelmi szempontból káros technológiák, termékek, beruházások számára. A nemzeti ETAP is célul tűzi ki az externáliák beépítését az árakba, hogy azok a teljes környezeti költséget tükrözzék. Ennek elősegítésére a következő intézkedések szükségesek: a) a jelenlegi adó és járulék rendszer áttekintése és javaslat készítése az átalakításra, az externáliák beépítésére Felelős: PM, GKM, KvVM Határidő: javaslatkészítés: december

10 alkalmazás: 2008-tól folyamatosan b) A környezetterhelési díjak bevezetése további területeken hozzájárulhat a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb technológiák (termékek, szolgáltatások) versenyképességének javításához. A rendszer továbbfejlesztése előtt értékelő tanulmányt kell készíteni a jelenlegi rendszer hatékonyságáról a kiszélesítés megalapozásához. Az értékelés eredményei alapján készüljön javaslat a rendszer kiterjesztésére. Felelős: KvVM Határidő: június 30. tanulmány és javaslat január 1. alkalmazás megkezdése c) Az ÁFA-kulcsok reformja a környezetvédelmi beruházások előnyben részesítése érdekében. Az ÁFA-kulcsok átalakításának meg kell felelnie az EU gyakorlatnak. Felelős: PM, GKM, KvVM Határidő: javaslatkészítés: december 31. alkalmazás: 2008-tól folyamatosan 4.5. Közbeszerzés Kapcsolódó EU-ETAP-akciók: 19 (PA), 21 A nemzeti közbeszerzési cselekvési terv fogja tartalmazni a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos részletes intézkedéseket, ezért a nemzeti ETAP-ba ezért csak azok az intézkedések épültek be, amelyek kiegészíthetik a nemzeti közbeszerzési tervet. A közbeszerzés szabályozása elvileg ma is lehetőséget ad a közbeszerzéseknél a zöld szempontok érvényesítésére, de ezek gyakorlati megvalósíthatóságát kérdésessé teszi, hogy a környezetvédelmi követelményeket a bírálati szempontokban kell érvényesíteni, amelyeknek megfogalmazásához a szükséges szakmai információk, ismeretek azonban nem, vagy csak szórványosan állnak az ajánlatkérő rendelkezésére. A beszerző gyakran nem tudja, hogy a beszerzendő termék, vagy szolgáltatás milyen paramétereit kell figyelembe vennie és melyek az elvárható követelmények. Ezért meg kell kezdeni az egyes - jelentős gazdasági súllyal rendelkező - közbeszerzési típusokhoz a szakmai háttéranyagok kidolgozását, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a közbeszerzési kiírásban a környezetvédelmi szempontok, követelmények pontosan megjelenhessenek. Az EU Bizottság Buying green! Kézikönyv a környezetvédelmi szempontú közbeszerzésről (Buying green! A handbook on environmental public procurement) magyar nyelven is megjelent iránymutatására alapozott szakmai segédanyag kidolgozásával a zöld alapú ajánlatkérés és bírálat gyakorlata elősegíthető

11 Ehhez fel kell állítani a szakterületi prioritási sorrendet, és annak alapján a termékekre, szolgáltatásokra ki kell dolgozni a környezetvédelmi szempontú értékelést és biztosítani az így összeállított információkhoz a széles körű hozzáférést. Az intézkedés erősíti a NAP-ban foglalt hasonló célú akcióprogram megvalósítását. Felelős: KvVM, GKM, MEH Határidő: javaslatok kidolgozása: szeptember 1. intézkedések megkezdése: január Környezettechnológiai támogatások adatbázisa kialakítása Kapcsolódó EU-ETAP-akciók: 1 (PA), 4 A kifejlesztett technológiák ismertségének növelésére, piacra jutásának elősegítésére adatbázis kell létrehozni, mely tartalmazza a KvVM, a GKM, FVM és OM(NKTH) finanszírozásában elért K+F eredményeket, kidolgozott technológiákat és kiépített referenciákat, különös tekintettel az EU támogatások szempontjából kiemelt fontosságú technológiákra. Az adatbázist elérhetővé kell tenni a KvVM honlapján. Az adatbázis továbbfejlesztésével lehetőséget kell a környezettechnológiai cégek bemutatkozására, üzleti partnerkeresésre, valamint közzé kell tenni az EU-ETAP végrehajtásával kapcsolatos információkat. Az információnyújtáson túl az adatbázis hozzájárulhat a környezettudatosság növeléséhez, a környezettechnológiák iránti közbizalom növeléséhez. Felelős: KvVM és az érintett minisztériumok (NKTH, GKM, IHM, FVM) Időtartama: 2006-tól 4.7. A hatósági munka erősítése Kapcsolódó EU-ETAP-akció: Az ellenőrzések hatékonyságának javításával, a környezetvédelmi szabályozás szigorú betartatásával és a jogszabálysértések visszatartó erejű szankcionálásával elérhető, hogy a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb technológiák versenyhátránya csökkenjen, megérje befektetni, fejleszteni és a megtérülés biztosabb alapokon tervezhető. Ehhez szükséges a hatósági szakemberek létszámának fejlesztése, a szakmai felkészültségük javítása, valamint ellenőrzési akció-programokat kell kidolgozni a kritikus területekre

12 Felelős: KvVM, felügyelőségek Határidő: javaslatok kidolgozása: szeptember 1. intézkedések megkezdése: január

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben