Környezetminősítés és állapotértékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetminősítés és állapotértékelés"

Átírás

1 1 Tantárgy neve Környezetminősítés és állapotértékelés Tantárgy kódja KVB1407, KVB1408 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja Koll. + gy.j. Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB1402, KVB1309, KVB1303 Tantárgyfelelős neve Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. doc. 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatók megismerjék a környezet terhelésének, állapotának megfigyelésének mószereit, Európa környezeti állapotának átfogó tudományos vizsgálatát. Rálátásuk legyen a terhelési viszonyok és a környezet állapotának adatköreire. Lássák a környezet és a gazdaság trendjeit a statisztika tükrében. Ismerjék meg az emissziók előrebecslésének adatigényét. A tantárgy tartalma A környezetminőség alapvető összetevői. Sztatikus és dinamikus mutatók. Az állapotfelmérések vizsgálati módszerei. Az ártalom, a károsodás, a mérgezés, ill. az értékek és a kockázat fogalma. Az állapotfelméréssel szemben támasztott követelmények. Természeti és környezeti hatásvizsgálatok és -tanulmányok készítése. Környezetminősítés: Környezeti központú minősítés, a környezetállapot minőségének kifejezése. Sohasem egy, hanem több környezeti tényező ill. élő és élettelen elem összefüggésének, működésének, folyamatának, életfeltételének viszonyából fejezhető ki. Ez azonban igen sok komponens vizsgálata és nehezen számszerűsíthető minőségének többször az eszmei és anyagi értékek pontozásos viszonyszámainak összefüggései alapján ragadható meg. A minőség kifejezésének tényezőiül elemcsoportokként más-más szempontok a meghatározók a

2 2 természetes tulajdonságok érvényesülési feltételei szerint (pl. a természeti rendszerek esetében az életfeltételek víz, levegő, talaj stb. számszerűsíthető minőségi viszonyai jó v. kedvezőtlen hatásai hogyan érzékelhetők, megjelennek-e terhelő, idegen elemek a vízben, levegőben, tenyészterületen, és milyen arányban stb.). Lehet a környezet állapotát, minőségét az élő rendszerek önszabályozása és a tűrőképességének mértéke szerint vizsgálni. A természeti környezetben a populációk és biotópjuk (élőhelyük) környezetminősítésére biotópjósági szám használható, amely a környezetállapot összetevői kapcsolatviszonyainak absztrakciós, kvalitatív és kvantitatív elemzésének összefüggéséből vezethető le. Függ a környezeti rendszer működésétől, a populációk és biotópjuk működésétől, a nem megújítható természeti erőforrások állapotkifejezésétől, a művi környezetállapot kifejezési hatástényezőjétől. Környezetmonitorozás: A környezet állapotának ill. állapotváltozási jellemzőinek mérése, megfigyelése helyszíni vizsgálatokkal vagy távérzékeléssel a spontán (természetes) és/vagy antropogén, ill. szándékosan előidézett állapotváltozások értékelése, ellenőrzése érdekében. Állapotfelmérés: valamely folyamatban lévő üzem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata. Elsősorban a tulajdonváltozás során merül fel a kérdéses tevékenység, üzem működésének ellenőrzése abból a szempontból, hogy milyen veszélyt jelent a környezetre vagy milyen ártalmakat okoz, ill. okozott a környezetben. Az állapotfelmérés révén az esetleges károsodásokért fennálló felelősség kérdése megfelelően tisztázható mindkét érdekelt fél számára. Különösen nagy jelentőségű az állapotfelmérés olyan tömeges és tartós folyamatot jelentő tulajdonosváltozás esetében, mint amilyen a privatizáció. Az állapotfelmérés elsősorban a vállalati menedzsment eszköze, feltárja a jogérvényesítés problémáit, és javaslatot tesz azok feloldására. Ennek megfelelően az állapotfelmérés nem csupán a múlttal és a jelennel, hanem a jövővel is foglalkozik. Mind több jogrendszerben jogi követelménnyé válik a környezeti állapotfelmérés, a későbbi jogvitás eseteket minél kisebb körre szűkítendő. Legfontosabb lépései: a vizsgálandó természet, tevékenység vagy üzem, ill. környezet és mindezek jellemzőinek meghatározása, a környezeti terhelések, ártalmak, veszélyhelyzetek (pl. a veszélyeshulladék-lerakó) tényszerű felmérése, a környezeti hatások és az általuk okozott vagy valószínűsíthetően előidézhető káros következmények értékelése lehetőleg számszerű formában, a káros következmények elkerülési lehetőségeinek feltárása, és az ennek érdekében teendő intézkedések, javaslatok kidolgozása a változtatásra, a káros hatások elkerülésére vagy legalább csökkentés

3 3 érdekében. A hazai környezetvédelmi jogban az állapotfelmérés a környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi felülvizsgálat ill. az állapotvizsgálat jogintézményeiben jelenik meg. Állapotvizsgálat: A környezeti állapotvizsgálat a környezeti terhek meghatározására vagy pontosítására irányuló, szakértő által végzett környezeti felmérés, értékelés. Ennek során megállapítható a környezetkárosítás, környezetkárosodás, környezetveszélyeztetés, ill. környezetszennyezés, ezen túlmenően az állapotvizsgálat a káros környezeti folyamatok megszüntetéséhez költségbecsléssel ellátott javaslatot és műszaki megoldást ad. Állapotvizsgálatra a felszámolási és végelszámolási eljárás keretében kerül sor. A felszámolás ill. végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet benyújtott nyilatkozata alapján az eljárást a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségek látják el. Állapotvizsgálat elvégzésére a környezetvédelmi felügyelőség is kötelezheti a gazdálkodó szervezetet. Az állapotvizsgálatnak két formája van: teljes és részleges. Az állapotvizsgálatot szakértővel kell elvégeztetni. Elvégzésére a Felülvizsgálati Végzésre Jogosultak Névjegyzékébe felvett magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, ill. a kv. és tvl. egyes szakterületein szakértői működésre jogosító engedéllyel rendelkező magánszemély jogosult. A környezet állapotának fizikai mutatószámai meglehetősen nagy számban figyelhetők meg, sok esetben a bőség zavara mutatkozik. Nehézségekbe ütközhet pl. olyan kifejező, aggregált jelzőszámok megadása, amelyek néhány (egyetlen) statisztikai jellemzővel fejezik ki pl. a levegő vagy a víz országos minőségi helyzetét. Igen sok (földrajzilag és időben kiterjedt) mérési adatsor rendelhető az állapotmérések szokásos mutatóihoz, és lényeges információk vesznének el, ha a környezet állapotát csak néhány összevont átlaggal jellemeznénk. A térinformatika számítógépes eljárásokkal jeleníti meg az egyes adatsorok lényeges mondanivalóját. Vannak olyan fizikai mutatók is, amelyekre viszonylag szűk, illetve nagy földrajzi körzeteket tekintve hiányos, nem megbízható a jelenleg fellelhető adatháttér. A környezeti terhelés nemzetközi összehasonlítását és megbízható előrejelzését akadályozó ismerethiány abból is eredhet, hogy viszonylag kevés (vagy csupán egyetlen) tényező rendelhető bizonyos kérdéskörhöz. Egyes esetekben a határértékek kínálnak lehetőséget az állapotmutatók áttekinthető bemutatására, pl. a nagyvárosok szmogkészültségei és riadói esetén. Bevált megoldás, hogy például kifejező példákat, reprezentatív leírásokat adnak a környezet állapotára, p. a veszélyeztetett élővizekben észlelt halpusztulás esetén.

4 4 Vannak olyan kérdéskörök is, amelyek nemzetközileg összehangolt terhelési mutatószámai még alig kidolgozottak. Az országok bruttó hazai termék adatsorai p. fontosak a tájékozódáshoz, de nem jellemzik közvetlenül magát a tényleges terhelést. Az ilyen háttérmutatók a teljesítményváltozások által előidézett (többnyire feltételezett) környezeti hatások tartós irányzatait jelzik. A Megyei Környezetvédelmi Program (MKVP) célrendszere: Az alapelveknek megfelelően az állapot értékelése alapján az ok-okozat feltárásával került meghatározásra a Program célrendszere. Az MKVP nem fenntartható fejlődés program, ennek megfelelően nem lehet a feladata, hogy fenntarthatósági válaszokat adjon. Azonban feladata, hogy a környezet minőség javítására irányuló célok meghatározásával elősegítse a fenntartható fejlődés megvalósítását. Ennek érdekében megfogalmaztuk a fejlesztés célját, amely cél minden fejlesztési program átfogó céljának kellene lenni. A fejlesztés céljának meghatározásánál Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Fejlesztési Koncepció átfogó célját vettük kiinduló pontnak, amely szerint a megyei fejlesztési programok hosszú távú célja: az életminőség folyamatos javítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezt az átfogó célt egészítettük ki annak érdekében, hogy megfogalmazásában a fenntartható fejlődést szolgálja, ez alapján az MKVP fejlesztési célja: Az emberi élet minőségének folyamatos javítása az ökológiai eltartó képesség határai között. Az emberi élet minőségének javításában a környezet minősége feltételként jelentkezik, ezért a Környezetvédelmi Program alap célja: A környezet minőség javítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A környezet minőségének javításához egyszerre szükséges: A környezeti elemek állapotának megőrzése ill. javítása, valamint a természeti erőforrások fenntartható - az eltartó-képesség szerinti - használatának biztosítása. 3. Évközi ellenőrzés módja - 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai A gyakorlati órákba beépített külső látogatásokon való részvétel kötelező.

5 5 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Nádudvari Zoltán : A környezet állapotának statisztikai mutatói, Környezetvédelmi Füzetek, OMIKK Cseloszki, Kiss,... : Nyíregyháza környezeti állapota. Tanulmány, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Környezetvédelmi Programja Készítette: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízása alapján az E-misszió Természetés Környezetvédelmi Egyesület április. A programot készítő munkacsoport: Cselószki Tamás, Lukács Attila, Priksz Gábor, Zalatnay László, Vágvölgyi Gusztáv, Dr. Tokár Zsuzsa Ulrich Förstner: Környezetvédelmi technika, Springer Hungarica Kiadó Kft., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó jogalkotásának egyik fontos újdonsága az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről 2. melléklet a BM/../2014. számú kormány-előterjesztéshez Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről 2014 2 Tartalomjegyzék A jelentés és kidolgozásának

Részletesebben