TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) évi TÁMOP programok budapestieknek 10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10"

Átírás

1 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i nt y ő k é k, ge r l i cé k, cs ak ho g y új r a l á t un k! M o n d j at o k e gy s zé p d al t! I s t e n ho zo t t n ál un k! Me gz en d ü l az e r d ő, m eg ze nd ü l a r ó na, R es zk et a b o k r o cs k a, rü g y ez ik a ró zs a. É gr e sz á ll a da lo s m a da ra k im á ja, Fé n y es na ps z em é v e l m os oly g a z é g rá ja április

2 TA R TA L OM VEZETŐ TESTÜLETEINK MUNKÁJÁBÓL 3 ÉRDEKVÉDELEM Hol intézhetjük? 4-5 A N O E É L ETÉB Ő L Szervezzünk közösségeket! 6-7 P RO G R A M OK Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) évi TÁMOP programok budapestieknek 10 F E L HÍ V Á S Esélyt a képességeknek 10 Egy közülünk 11 Pázmány-kedvezmény 11 HE LYI S Z E RV E Z ET E I N K É LET É B ŐL Farsang Iváncsán 12 Önkéntes képzés Táborfalván 12 Tíz éve rendezünk Házasság Világnapját Beszámoló a pécsi Házasság Világnapjáról Neveljük királylánnyá és királyfivá gyermekeinket 14 Házasság Világnapja Monoron Házasság Világnapja Iváncsán 15 Házasság Világnapja Nyíregyházán 16 É L ETÜ N K Minden gyermeknek családban a legjobb CS A L Á D I É L ET A kistesó-kampány GYERMEKKUCKÓ Jékely Zoltán: A három pillangó 20 Melyik a tavasz legszebb ünnepe? 21 HIRDETÉSEK, KEDVEZMÉNYEK, 1%, 5, 9, 12, 19, 20, 22, 23 ÖRÖMHÍREK 24 F e le lõs sz erkesz tõ: S Z É K E LY H AJN ALK A, e lnök F õsze rkesztõ: E G Y E D É VA Tipográfia : TÓ TH IMR É N É, P R E S S +P R IN T Kft. G ra fika : C S U R G Ó E R Z S É B E T Kiadja a N AG Y C S ALÁ D O S O K O R S Z ÁG O S E G Y E S Ü LE TE F e le lõs kiadó: K AR D O S N É G Y U R KÓ KATALIN, fõtitkár 1056 B uda pe st, Március 15. tér 8. Te l./fa x: , , N O E -F O N 70/ , 40/ N KÖ M nyilvt. sz á m: 2.2/6811/2000 IS S N H onla p: la di-ka rtya.hu E -ma il: F é lfoga dá s: sze rda 10-16, pé ntek: E bédszüne t: A N O E sz á mlasz áma: (O TP Bp., V. kerüle ti fiók) N O E ta gdíj alszá mla sz áma : : A C salá djainké rt A lapítvá ny szá mla sz áma : (O T P B p., V. ke rületi fiók) ********** A N agycsaládosok O rsz ágos E gyesülete és a C sa lá djainkért Alapítvá ny is köz hasznú. Az Otthon S e gítünk Ala pítvány a dósz áma : sz ámla szá ma : MKB Ba nk N yomda : P ress+p rint Kft., K iskunlacház a R É G I Ó K Ö Z P O N T O K E L É R H E T Õ S É G E I A N O E Le ve le kbe n sz ere plõ kedve z mé nye s a já nlatok kizá rólag N O E -tagokra vona tkoz nak. Kézira toka t nem õrz ünk meg és nem küldünk vissza. A z újsá gban megje le nõ hirde tése k ke reskedelmi je llegûnek minõsülnek. A hirdeté sek ta rta lmáé rt felelõssé ge t nem válla lunk! A N O E Leve lek 251. sz ámá na k lapz ártá ja : m ájus N O E L E V E L E K 2 49

3 V E Z E T Ő T E S T Ü L E T E I N K M U N K Á J Á B Ó L Elnökségünk január 9-ei ülésén 44 család felvételéről döntött és örömmel üdvözölte a Vackor17 Csoport megalakulását. Az elnökség egyhangú döntéssel hozzájárult a CIB Bankkal kötött NOE- CIB Családi csomag szerződés december 15-i lejárati idejének 3 hónappal történő meghosszabbításához (2013. március 31.) a kondíciós listában foglalt feltételek módosításával, ami a díjmentes készpénzfelvétel megszüntetését jelenti. Az elnökségi ülés meghívott vendége dr. Szabó Endre (a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége alelnöke és a Családlánc ügyvivője) volt. Tájékoztatta az elnökséget a KCSSZ és a Családlánc szervezeti felépítéséről. A KCSSZ-nek fontos tömegbázisa a Családlánc, programja a Családlánc működtetése. Január 6-án az ÁGOTA Alapítvány Országos Integrációs Konferenciasorozatának Szekszárdon megtartott programján Várdainé Kiss Krisztina vett részt. Január 12-én a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egye - sülete Kárpátaljai Nagycsaládos Nap című rendezvényen Mohay Tamás képviselte egyesületünket: szekcióbeszélgetést tartott. Január 31-én a Népesedési Tanácsadó Testület ülésén Székely Hajnalka vett részt. Elnökségünk február 6-i ülésén 57 család felvételéről, valamint a belső pályázat 4,5 millió Ft keretösszegben történő kiírásáról döntött. Az elnökségi ülés meghívott vendége Joó Kinga (EUROCHILD ügyek) és Lehőcz Mónika (Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója) volt, akik tájékoztatták az elnökség tagjait az előző időszakban végzett munkájukról. Az elnökség felkérte Kardosné Gyurkó Katalint, hogy folytassa a évi Nemzetközi Családtalálkozóval kapcsolatos tárgyalásokat. Február 7-én Füst Katalin vett részt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által szervezett szakmai rendezvényen. Február 7-én a Pázmány Péter Ka tolikus Egyetemen Schanda Ba lázzsal, a jogi kar dékánjával találkozott Székely Hajnalka, Mor vayné Bajai Zsuzsanna és Füst Katalin. A PPKE felajánlása alapján a nappali tagozaton, önköltséges képzésben tanuló NOE-tagcsaládok tagjai pályázhatnak a féléves képzési térítés 20%-ának megfelelő mértékű ösztöndíjra (egyéb feltételeknek is meg kell felelni: jó felvételi, majd jó tanulmányi eredményt kell felmutatni). A megállapodást két héttel később ünnepélyes keretek között írta alá a PPKE rektora, Dr. Szuromi Szabolcs és Székely Hajnalka. Február 9-én, a Házasság Világnapja alkalmából Pécsett megrendezett ünnepségen az elnökségből Székely Hajnalka, Kiss Márta, Kardosné Gyurkó Katalin, Mohay Tamás és házastársaik vettek részt. Az ünnepségnek immár 10. alkalommal adott helyet Pécs városa. Február 11-én az EMMI-ben a Legyen Jobb a Gyerme - keknek! Bizottság ülésén Füst Katalin vett részt. Február 13-án az ÉTV-Érdi VSE NBI-es női kézilabdacsapatának vezetőjével (Tekauer Norberttel) kötöttünk sajtónyilvános együttműködési megállapodást. Az együttműködés célja elsősorban, hogy a NOE rendezvényein kézilabda-foglalkozásokat tartanak, illetve igyekeznek bevonni a Németh Helga utánpótlás programba egyesületünk 6 14 éves korosztályát. Február 18-án Székely Hajnalka Kis Norbert helyettes államtitkár úrnál (EMMI) tett bemutatkozó látogatást. Február 19-én az Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság és a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság rehabilitációs albizottság ülésén vett részt Morvayné Bajai Zsuzsanna és Füst Katalin. Február 21-én az Emberi jogi kerekasztal női munkacsoport ülése volt a KIM-ben. Csiky Zoltánné és Füst Katalin Szemkeő Judit meghívására, vendégként vett részt Á P R I L I S 3

4 É R D E K V É D E L E M A NOE-FON-on gyakran kérdeztek a különböző ellátásokról: arról, hogy melyek az ellátások pontos feltételei és hol lehet ezeket igényelni. Éppen ezért összegyűjtöttem egy táblázatban a legfontosabb tudnivalókat: ELLÁTÁS Anyasági támogatás Terhességi-gyermekágyi segély Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási segély (GYES) Gyermekgondozási támogatás (GYET) Ápolási díj Táppénz Gyermekápolási táppénz Családi pótlék (nevelési-, ill. iskoláztatási támogatás) Közgyógyellátás JOGSZABÁLY évi LXXXIV. törvény évi LXXXIII. törvény évi LXXXIII. törvény 42/A évi LXXXIV. törvény évi LXXXIV. törvény évi III. törvény évi LXXXIII. törvény évi LXXXIII. törvény évi LXXXIV. törvény évi III. törvény 49. HOL IGÉNYELHETŐ Magyar Államkincstár megyei igazgatósága Egészségbiztosítási pénztár (munkahelyi kifizetőhely) Egészségbiztosítási pénztár (munkahelyi kifizetőhely) Magyar Államkincstár megyei igazgatósága Magyar Államkincstár megyei igazgatósága Járási hivatal, ill. méltányossági jogkörben az önkormányzat képviselő-testülete Egészségbiztosítási pénztár, v. társadalombiztosítási kifizetőhelyek Egészségbiztosítási pénztár, társadalombiztosítási kifizetőhely Magyar Államkincstár Igazgatósága Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás (nincs minden önkormányzatnál) Rendszeres szociális segély Álláskeresési járadék Nyugdíj előtti álláskeresési segély Időskorúak járadéka Átmeneti segély Temetési segély Fogyatékossági támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, ill. pótlék Gyermektartásdíj megelőlegezése Óvodáztatási támogatás Gyermekétkeztetés normatív kedvezmény évi III. törvény évi III. törvény évi III. törvény évi III. törvény évi III. törvény évi IV. törvény évi IV. törvény évi III. törvény 32/B évi III. törvény évi III. törvény évi XXVI. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény 20/B évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény 20/C évi XXXI. törvény Járási hivatal Települési önkormányzat jegyzője Települési önkormányzat képviselő-testülete (bizottság, polgármester) Települési önkormányzat jegyzője Települési önkormányzat jegyzője Megyei kormányhivatal munkaügyi központ Megyei kormányhivatal munkaügyi központ Járási hivatal A települési önkormányzat polgármestere Magyar Államkincstár megyei igazgatósága A települési önkormányzat jegyzője A helyi önkormányzat képviselő-testülete A települési önkormányzat jegyzője Járási hivatal A települési önkormányzat jegyzője Intézményvezető (pl. óvoda, iskola) 4 N O E L E V E L E K 2 49

5 É R D E K V É D E L E M Szociális és egyéb ellátásokról további információ: Szociális Füzetek 2013 (www.kormany.hu/emberier oforrasok- miniszteriuma/ szocialis- csaladi- esifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/csaladitudakozo-tajekoztatas-tanacsadas) Az ingyenes tájékoztató füzetek megrendelhetők postai úton: 1373 Budapest, Pf.: ben: is. Telefonon: (+36 1) , H Cs.: 9 15, P.: 9 12 Személyesen: H P.: 9 12, Budapest, V. Akadémia utca 3. A jogszabályok hatályos változata ingyenesen elérhető: net.jogtar.hu; kereses.magyarorszag.hu/jog szabalykereso P R O G R A M O K Kedves Tagcsaládjaink! Ahogy korábban már írtuk, idén ismét inkább több helyszínen, a régiókon belüli kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Lelkes helyi szervezeteink készülnek arra, hogy szép, maradandó élményt nyújtsanak nektek a találkozók alkalmával. Szeretnék biztatni Mindenkit, hogy kerekedjen fel kisebb-nagyobb családjával és aktívan vegyen részt a családi nap programjában, ismerje meg a szomszédos egyesület tagcsaládjait vagy a házigazda szerepét vállaló csapatokat. Szeretettel várunk Benneteket! A régiós Családi Napok a következő időpontokban lesznek: Al-Duna Régió Június 8. Paks Balaton Régió Június 8. Városlőd Sobri Jóska Park Budapest Május 12. Budapest, XVI. kerület, Sashalmi Piac Dél-Alföld Régió Június 8. Orosháza-Gyopárosfürdő Észak-Magyarország Régió Június 1. Kistarcsa Felső-Duna Régió Június 8. Szombathely Felső-Tisza Régió Május 26. Miskolc Közép-Magyarország Régió Június 8. Szigetszentmiklós MÁTYÁS IFJÚSÁGI SZÁLLÓ (2025 Visegrád, Nagy Lajos út 2.) 06-20/ Friedrich István NOE tagok 5% kedvezményt kapnak a szállás árából. NATUR EXPERT UTAZÁSI IRODA NATUREXPERT KFT. (1185 Buda - pest, Rozsnyó u. 100.) 06-1/ c om Érvényes NOE igazolványra 10-5% kedvezményt adnak a szolgáltatások árából. K E D V E Z M É N Y E K FUTURA INTERAKTÍV TERMÉ SZE T- TUDOMÁNYI ÉL MÉNY KÖZPONT Flesch Károly Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) 06-96/ , NOE-tagok számára kiterjesztik a családi belépő kedvezményeit: családi belépő vásárlása esetén, mely eredetileg két felnőtt és két gyermek belépésére jogosít, NOE tagcsaládok esetében a két szülő és valamennyi gyermekük igénybe veheti a kiállítást, amennyiben a 16 év feletti gyermekek rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal, s ezt be is mutatják. KOKLÁCS ÉS MOLNÁR MÉHÉSZET (3263 Domoszló, József Attila út 2.) / Molnár Tamás NOE-tagok vásárlásaik során 5% kedvezményt kapnak a termékek árából. Az ajánlat a készlet erejéig tart. A méz mennyisége minden évben változik, mert az időjárás befolyásolja a készlet et Á P R I L I S 5

6 A N O E É L E T É B Ő L Beszámoló a Varga Domokos Közéleti Nagycsaládos Kollégium harmadik hétvégéjéről A február 22-én, pénteken kezdődő alkalommal a Lakitelek Népfőiskola újabb két arcát ismerhettük meg. Mintha az egyes képzési hétvégék különböző témáihoz más-más díszlet tartozna, láttuk már a tájat napsütéses, szép őszi időben és novemberi ködbe burkolózva, most pedig csillámló hóeséssel, hóköntösben fogadott bennünket. A vasárnapi búcsúzás napján kicsit már a tavasz is ránk kacsintott, madárcsicsergésre ébredtünk, a hó elolvadt, és a szünetekben akár kabát nélkül is tudtunk beszélgetni az udvaron. Ezen a hétvégén 35-en jöttünk össze. Vacsora után az előző hétvégéken kialakult tradíciót követve most is a Kölcsey Házban találkoztunk, hogy beszámoljunk egymásnak az anti-interakciós követ körbeülve, mi történt velünk az elmúlt hetekben, és meghallgassuk két társunk kiselőadását. Az anti-interakciós kő különlegessége abban áll, hogy a kő magunkhoz vételével társaink figyelme is ránk összpontosul, persze mindig tovább adjuk, így mindenki kerülhet középpontba, aki szeretne. Már ekkor érezni lehetett, hogy hamarosan itt a tavasz, ugyanis kiderült, hogy két kismamánk is van, akik által hamarosan a legfiatalabb generáció is képviselteti majd magát a VDK képzésein, két mátkapárunk pedig nagy erőkkel készül az esküvőre. Ezen a hétvégén Elnök úr, sajnos, nem tudott velünk lenni, kedves személyiségének hiánya mindvégig érezhető volt. Kis Alexandra kiselőadásában érdekességeket hallhattunk a porcelánfestésről és a kalocsai motívumokról, majd egy kisebb kiállítást is rendezett nekünk saját munkáiból és otthonról hozott kalocsai porcelánjaiból. Amiket nem tudott elhozni, azokról fotókat vetített ki. Az előadás olyan jól sikerült, hogy később a hétvége folyamán többször is arról beszélgettünk, nyáron a csoport ellátogathatna Kalocsára. Bódizs Éva emberi jogainkról, kötelezettségeinkről beszélt. Arra próbálta felhívni a figyelmünket, hogy míg néhány évvel ezelőtt az emberek jobban tisztában voltak a kötele zettségeikkel, mint a jo ga ikkal, ez mára teljesen meg fordult, különösen, ami a fiatalokat illeti, pe dig fontos lenne, hogy ez a két dolog egyensúlyba kerüljön. A szombat reggel elsőként elnökünk, Székely Haj nalka előadását hallgathattuk meg, Közösségek a NOE szár nyai alatt címmel. Ez a hétvége egyébként is a NOE jegyében telt, több előadás témája is érintette e területet, az elnök asszony pedig mindhárom napot velünk töltötte. Előadásában megosztotta velünk személyes élményeit a XVI. kerületi Nagycsaládos Egyesület alapításával kapcsolatosan, ugyanis az egyesületnek alapítója, fő szervezője és éveken keresztül elnöke is volt. Ezenkívül azt is megtudhattuk, technikailag mi szükséges egy csoport, illetve egy egyesület alapításához, és hogy a kettő között milyen főbb különbségek vannak. Rövid szünet után Gyertyás János, a NOE elnökségének és régiós bizottságának tagja, kollégiumi társunk beszélt a NOE-régiók kialakulásáról, a szerveződés kezdetén felmerülő nehézségekről, örömökről, eredményekről és a régiók tevékenységéről, céljairól. A NOE 1987-es megalakulását követő években gyors ütemben kezdtek kialakulni a kisebb helyi közösségek, egyre több csoport, majd egyesület jött létre, amik által az Egyesület már nem túlnyomórészt egyéni tagokból állt, hanem komoly országos hálózattá fejlődött. Szükségessé vált a központosítás, hogy a budapesti titkárságon állandó alkalmazottak is legyenek, a helyi szervezetekkel való kapcsolattartáshoz pedig szükségessé vált a régióközpontok kialakítása a jelenlegi hét, úgy tűnik, ideálisan tud működni. A délelőtt utolsó előadója Gyulai Endre, a Szeged- Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt. Ő a legkisebb közösség, a család menedzsmentjéről beszélt nekünk a vallás szempontjából, hiszen, ha ezekkel a kisközösségekkel baj van, az minden felsőbb szinten levő szerveződésre rányomja a bélyegét. Mindehhez a Bibliá - ból és az irodalomból hozott idézeteket, és kiemelten felhívta a figyelmünket az édesanyák családösszetartó erejére. Délután Nagy Emőkének, a DFT Hungária Kft. trénerének háromórás időmenedzsment tréningjén vettünk részt. Középpontjában a család, a munka és a közösség összeegyeztetésének gyakorlati praktikái álltak. Itt a tervezés fontosságára került a fő hangsúly, hogy ne hagyjuk magunkat sodortatni az árral, hanem legyünk képesek a saját életünk hajójának kormányosaivá válni. Következő előadónk Fülöp Attila, az EMMI család- és esélyteremtési politikáért felelő helyettes államtitkára volt, aki Paradigmaváltás a családpolitikában címmel tartott előadást, majd válaszolt a hallgatók kérdéseire. Itt fontos megemlíteni a kezdeti helyzetet is ben a három vagy több gyermeket nevelők 76%-a élt a létminimum alatt. Fülöp Attila elmondta, hogy meg kellett teremteni a jól működő családpolitikát, amely a családok által valóban vállalható, és ahol a nagycsalád nem egyenlő a szegénységgel. A családi adókedvezménnyel 2011-b en több mint 1 millió szülő tudott élni. A Nők 40 néven ismert korábbi nyugdíjbamenetel lehetőségét 80 ezren vették igénybe. A helyettes államtitkár úr a kormány intézkedései között beszélt a GYES három évre emelésé- 6 N O E L E V E L E K 2 49

7 A N O E É L E T É B Ő L ről és a gyermekek után járó pótszabadság édesapákra való kiterjesztéséről. Ezenkívül hallhattunk az Új Széchenyi Tervről, amiben nagy hangsúlyt kapnak a civil szervezetek a családról való közgondolkodás pozitív formálásában. Az előadásból megtudtuk, hogy míg évente több mint a terhességmegszakítások száma, mindössze 800 örökbefogadás történik. Pedig milyen sok gyermektelen szülő vár gyermekre, és milyen nagyszerű dolog lehetőséget adni a gyermekeknek, hogy éljenek! Hiszen családban élni jó, és minden gyermeknek családban van a legjobb helye! Vacsora után élőzene kezdődött, a Kösöntyű Nép - tánc együttes néptáncbemutatót tartott, ami Lezsák Sán - dor né Gabika vezetésével táncházzá alakult. Nagyon jó volt a hangulat, nagyon szép volt a fellépők székely ruhája. A végén mindenki kipirosodva, feldobottan ment föl az emeletre, ahol el is döntöttük, hogy még nem me - gyünk aludni, hanem összeülünk a társalgóban egy kis éj - szakai nassolásra, beszélgetésre, ami éjfél utánig eltarto tt. A vasárnap reggelt szokás szerint, aki akarta, szent mi - sével kezdhette. A lakiteleki plébánián Bagi Ferenc atya minden alkalommal külön üdvözli a kollégium hallgatóit. Mintha a prédikációját a mi kedvünkért még kapcsolná is a kollégiumi hétvége egy-egy témájához, most is beszélt a házasságok, az egymásnak tett ígéretek fontosságáról, valamint a felelősségről, amit az emberi kapcsolatok, és nemcsak a házasság, hanem akár a barátságok vagy a szimpla kollegiális viszonyok jelentenek. A misét a Családok imájával zártuk. A délelőtt további részében plenáris előadást hallgattunk meg a Hungarikum mozgalomról, ami négy részre volt bontva, és négy kü lönböző előadó ismertette az egyes részleteket. Először Gyaraky Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosz tályvezetője szem léltette a Hungarikum tör - vényt magát, és bemutatta a Hun - garikum Bizott ságot. A Hun ga ri - kum mozgalom szá mos kérdést keltett bennünk. Ismerjük-e lakókör - nye zetünk érté ke it? Tisz tában va - gyunk-e azzal, mennyi csoda, mennyi érték, ha gyomány található a közvetlen környezetünkben? Át tudjuk-e adni mindezt a gyermekeinknek? Az előadásban szó volt a Nem zeti Értéktár megalkotásáról, ezt alulról felfelé építkezve kívánják életre hívni. A nemzeti értékekhez tartoznak a szellemi, anyagi, természeti, közösségi értékek, termékek. Létre kívánják hozni a települési, majd a megyei értéktárakat és ezzel párhuzamosan a külhoni értéktárakat is. A Nemzeti Értéktár ezek ből válogatva emeli ki a fon - tosabbakat, melyek kö zül pedig majd többet a hun - garikumok közé emelnek ki. Gyaraky Zoltánt követte Horváth Zsolt országgyűlési képviselő előadása arról, hogyan is képeződik le ez az egész egy konkrét megyére, Veszprém megyére vonatkozólag, ahol a hungarikumok összegyűjtése már előrehaladott állapotban van, amiben a képviselő úrnak is jelentős szerepe volt. A harmadik részt Polyák Albert vezette a Bács-Kiskun megyei Közművelődési Intézetből. Helyi értékek, értékőrző emberek címmel a Bács-Kiskun megyei hungariku - mokról mutatott nekünk képeket, mint pl. a halasi csipke vagy az Alföld, és helyi értékekről, értékőrző szakmákról, mint pl. a demizson- vagy a szakajtókészítés. Befejezésül Imre Károly foglalta össze a hallottakat. Elmondta, hogy a Hungarikum mozgalmat, melyben a civileknek szintén jelentős szerep jut, nemcsak azzal a céllal hívták életre, hogy összegyűjtsék helyi értékeinket, a potenciális hungarikumokat, miáltal az országimázs is fejlődésnek indulhat. Azt is szeretnék elérni, hogy a ma - gyar emberek ne mindig azt nézzék, miben különböznek egymástól, hanem vegyük észre közös gyökereinket, értékeinket, melyek ideológiai hovatartozástól függetlenül mindannyiunk büszkeségei, és így a nemzeti öntudat, a nemzeti összetartozás élményét növelik. Itt Polyák Albert mondására hivatkozott, miszerint a kultúra nem a bojt a sapkán, hanem maga a szövet, amely összetart bennünket. Újra kell építeni a helyi társadalmakban a bizalmat, a partnerséget, a Hungarikum mozgalom pedig erre mutat egy lehetséges utat. Az előadások végeztével kö - zösen megebédeltünk, ahol sokan folytatták a beszélgetést az előa dások által megkezdett témákról, majd lassan mindenki elkezdett szállingózni hazafelé, a legkisebb és hozzá legszorosabban kapcsolódó közösséghez, a családjához, mely sokak számára nem is olyan kicsi társaságot je lent Á P R I L I S 7

8 P R O G R A M O K Szíves invitálás Mindannyian értesülhettetek már arról, hogy 2013-ban Mosonmagyaróvár vendégszeretetét élvezhetik az (augusztusi) Őszi Találkozó résztvevői. Igaz, hogy augusztus még messze van, de most szeretnék egy kicsit mesélni arról, hogy mire számíthatnak azok a családok, akik úgy döntenek, hogy elfogadják az Életfa Egyesület meghívását és egy, esetleg több napot is nálunk szeretnének eltölteni. A program több helyszínen zajlik majd, de központi helynek egy nagyon szép parkot választottunk, ahol hatalmas öreg fák, eldugott erdei utacskák, nagy, szabad füves térség, ugyanakkor a kényelmes közlekedést szolgáló betonozott utak is vannak. Először is arról essék szó, hogy ebben a kellemes környezetben mivel múlathatjátok az időt. Itt lesz a megnyitó, a színpadi műsoroknak, a gyerekprogramoknak is ez lesz a helyszíne, sőt, az ebédet is itt fogyaszthatjátok majd el. Van a parkban egy telepített játszótér, ahol felnőtteknek való eszközök is vannak, de lesz sok hagyományos népi játékszer is. A gyerekek lovagolhatnak, kipróbálhatnak különböző népi kismesterségeket (pl. fafaragás, kékfestés, halászháló-készítés), lesz arcfestés, kavicsfestés, bábelőadás, sámándobolás. A színpadon zenés és táncos produkciók váltják majd egymást, modern tánc és néptánc, majorettek, ütősök, fúvósok, citerások. Aki nem akarja az egész napot egyhelyben tölteni, az több külső helyszínen zajló program közül válogathat, ezeknek egy része ingyenes, más részéért fizetni kell. Nézzük először az ingyenes lehetőségeket: csoportos belvárosi séta idegenvezetéssel csoportos körséta a Várban, amelynek épületében az egyetem működik, de nagyon érdekes a történelme szintén vezetéssel íjászkodás a Vár területén található lőtéren múzeumlátogatás csoportosan vagy egyénileg ez tulajdonképpen két épület meglátogatását jelenti, amelyek nagyjából 1 km-re vannak egymástól. A belvárosban található Cselley-házban festmény- és iparművészeti kiállítás, Gyurkovics Tibor emlékszoba valamint római kőtár található, a Hansági Múzeum épületében pedig Mosonmagyaróvár történelmét és régészeti emlékeit bemutató állandó kiállítás tekinthető meg (bővebben tájékozódhattok az interneten: hansagi.gymsmuzeum.hu). Az ingyenes programokat folyamatosan bővítjük. Az alább következő programokért fizetni kell, és szervezési szempontok miatt majd előzetes jelentkezést is fogunk kérni: látogatás a FUTURA Interaktív Élményközpontban (www.futuramoson.hu) ami 10 éves korig ingyenes, az idősebb korosztálynak 500 Ft/fő. Ez a program minimum két órát vesz igénybe, ezért azt kérjük, hogy akik vasárnap is nálunk maradnak, azok majd ne szombatra, hanem vasárnapra jelentkezzenek a FUTURÁ-ba. Aki nem szeret gyalogolni, annak lehetősége lesz egy városnéző kisvonaton ülve megismerkedni Moson - 8 N O E L E V E L E K 2 49

9 P R O G R A M O K magyaróvárral, ám ezért a kényelemért személyenként 300 Ft-ot kell majd fizetni (6 éves korig ingyenes lesz). sétahajózás (a Szigetközben a Mosoni-Dunán) lovas - kocsizással kombinálva a körülbelül egyórás program személyenként 1000 Ft lesz (3 éves korig ingyenes): A különvonattal érkezőket a helyszínre (és induláskor vissza az állomásra) ingyenes autóbuszjárat szállítja, és szintén buszok hozzák-viszik a FUTURA látogatóit és a sétahajózáson résztvevőket is. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szállásáról mindenki maga gondoskodik összeállítottuk a szóba jöhető szállások listáját, ami február 19-én meg is jelent a NOE levelezőlistáján. Ha valaki egyénileg szeretné megkapni, annak szívesen elküldjük ben, a cikk végén található elérhetőségek valamelyikén kérje bátran. Az ebéd árát fejenként körülbelül Ft-ra kalkuláljátok, háromféle étel közül lehet majd választani. Aki nem akar ebédre befizetni, az sem marad éhen, a parkban, büfé is lesz, és egy kisbolt is található a bejáratnál, ami egész napos nyitva tartással várja a vásárlókat. A pénteken érkezők és szombaton itt maradók rendelhetnek vacsorát is, ennek ára, természetesen, függ majd a megrendelt mennyiségtől, de terveink szerint 700 Ft körül lesz. Az idei Őszi Találkozó érdekessége, hogy időben egybeesik, beépül egy négynapos városi rendezvénysorozatba, a Szent István-napok programjába. Az idei fellépőkről még nem tudlak tájékoztatni benneteket, de az elmúlt évek alapján bizton állíthatom, hogy érdekes, színvonalas műsorokat láthattok. A főutca mosoni szakasza ilyenkor átalakul kézművesek (és természetesen) büfések utcájává, délutánonként a kisebb színpadon gyerekműsorok vannak, népzenészek, énekkarok, néptáncosok lépnek fel, esténként pedig a nagyszínpadon sztárzenekarok adnak koncertet. Minden színpadi program ingyenes. Az ország keleti feléből érkezők kihasználhatják a hosszú hétvégét arra is, hogy átlátogassanak Pozsonyba (40 km) vagy éppen Bécsbe (80 km), hiszen mire hozzánk elérnek, addigra az út nagy részét már megtették. Ha idáig eljutottatok az olvasásban, akkor már nincs más teendőtök, mint elhatározni, hogy részt vesztek a mosonmagyaróvári Őszi Találkozón és elkezditek megszervezni az utazást! A találkozóval kapcsolatban a következő elérhetőségeken tehettek fel kérdéseket: Dr. Orbán Józsefné, Panni: Csutak István: Varga József: Lauer Katalin: NOE flottás Találkozzunk augusztus 17-én Mosonmagyaró várott, a Wittmann-parkban!!! DÓRA MARKET KFT. (6065 Laki - telek, Széchenyi krt. 65/A) 06-30/ Csomós István NOE-tagok 5% kedvezményt kapnak a termékek árából (kivétel az akciós termékek). REAS.HU INFORMATIKAI KFT. Érvényes NOE igazolvánnyal rendelkezők 50% kedvezményt kapnak a cégtől webhosting szolgáltatás igénybevétele során. K E D V E Z M É N Y E K FERTŐDI KÚRIA VENDÉGHÁZ (9431 Fertőd, Szent István u. 61.) 06-99/ , 06-20/ Dr. Németh Lászlóné h u NOE-tagok 5% kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából. KISMANORUHA WEBÁRUHÁZ SIMON GYÖRGYNÉ (2040 Budaörs, Kikelet u. 3.) 06-20/ ha.hu NOE-tagok a webáruházból vagy a raktárból történő vásárlásaik során 10% kedvezményt kapnak. GYERKÖC- GÖNC HASZNÁLT GYER MEKRUHA (1133 Budapest, Esztergomi u. 2.) 06-30/ Sági Ferencné NOE-tagok vásárlásaik során 20% kedvezményt kapnak. VÍZSZERELÉS, DUDULÁSELHÁRÍTÁS (1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 18. fsz. 2.) 06-20/ Fontányi Gyula NOE-tagok 20% kedvezményt kapnak a szolgáltatás árából (vízszerelés, dugu - láselhárítás) Á P R I L I S 9

10 P R O G R A M O K évi TÁMOP programok a Nagycsaládosok Országos Egyesületében Programjaink a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv TÁMOP B-11/1 keretében valósulnak meg, budapesti lakcímmel rendelkezők számára. Tanfolyamok, tréningek a munka világába való visszatéréshez: Stresszkezelő tréningünket azoknak a szülőknek ajánljuk, akik nehezen kezelik a konfliktusokat, stresszhelyzeteket. A munkába való majdani visszatérés számos problémát vethet fel, mint az időbeosztás, hogyan hangoljuk össze a családot és a munkát. Az esetleges családi konfliktusok mellett a munkahelyi stresszel is meg kell küzdenünk. (A tréning várható időpontja: október eleje) Műhelymunka (workshop) sorozatot indítunk olyan anyukák, apukák részére, akik jelenleg GYES-en, GYED-en, GYET-en vannak, de szeretnének újra munkába állni. Itt a résztvevők átbeszélhetik a gyermekgondozásból újra a munkába való visszatérés legfőbb stratégiai kérdéseit. A tréningek célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak saját személyiségükről, tisztába kerüljenek saját lehetőségeikkel, megismerjék, hol állnak egyénileg a munka világában, kell-e az életpályájukon módosítani. (A Műhelymunka várható időpontja: szeptember eleje.) Még egy alkalommal indítunk Családi életre nevelés tanfolyamot Szülők akadémiája címmel. A résztvevők a tudomány és a gyakorlat oldaláról, szakemberek segítségével, egymás tapasztalatait is megismerve, kötetlen formában, alaposan górcső alá veszik a kisgyermekes nagycsaládok örömeit és gondjait. (A tanfolyam várható időpontja: november közepe.) A képzéseken való részvétel díjmentes. Bővebb felvilágosítás kérhető a címen. A programokról információ időről időre a oldalunkon lesz olvasható. Szeretettel várjuk a budapesti érdeklődőket! F E L H Í V Á S A CSALÁDJAINKÉRT ALAPÍTVÁNY felhívása az Esélyt a képességeknek programba illetve Üdülj és okosodj táborba történő jelentkezésre A Családjainkért Alapítvány Esélyt a képességeknek programja 2006 óta tehetséges, rászoruló általános iskolás gyermekeket támogat. A programba jelentkezni, abba gyermekeket ajánlani a honlapon a letölthető dokumentumok menüpontban található Pályázati kiírásban szereplő dokumentumok és kitöltött Pályázati Adatlap beküldésével lehet. Az értékelhető, teljes körű pályázatot benyújtókat meghívjuk a július 30 augusztus 6. között Őriszentpéteren sorra kerülő Üdülj és okosodj felmérő táborba. A sikeresen részt vevők közül egy második kiválasztási körben lehet bekerülni az Esélyt a képességeknek programban támogatottak közé. Pályázat beadási határideje: május 15. Pályázat beküldési címe: Családjainkért Alapítvány 1056 Budapest Március 15. tér 8. A borítékon kérjük feltüntetni: Esélyt a képességeknek Kizárólag a fenti kiírás szerint hiánytalanul beküldött pályázatokat tudjuk elbírálni. 1 0 N O E L E V E L E K 2 49

11 F E L H Í V Á S Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A magzat él, dobog a szíve, fájdalmat érez és mosolyog, mint bárki közülünk Az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezésről Az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezés célja, hogy 1 millió európai polgár közvetlenül kérje fel az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió illetékességébe tartozó ügyekben a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez, a méltósághoz és az integritáshoz való jog. Ennek érdekében aláírásokat gyűjtünk. Az Európai Polgári Kezdeményezés az interneten keresztül is aláírható a oldalon az Aláírom fülre kattintva! Miért írjam alá? Mert ami Neked most 20 másodperc, az másoknak a jövőbeni megszületés esélyét jelentheti. Mert az Európai Unió történetében ez az első alkalom, hogy a polgárok közvetlenül beleszólhatnak a kontinens jövőjének alakításába. Mert olyan horderejű kérdésről van szó, ami nem kevesebbet tűz ki célul, minthogy a legkisebbeket, a legkiszolgáltatottabbakat is illesse meg az élethez való jog. Mert történelmi jelentőségű, 27 európai országban egy időben zajló emberi jogi vállalkozás részese lehetsz. Mi lehet a kezdeményezés eredménye? Elérhetjük, hogy az Európai Unióban közpénzekből ne támogassanak embrionális életek elpusztításával járó kísérleteket és ilyen jellegű más tevékenységeket. Hol írhatom alá? Interneten keresztül a oldalon vagy papír alapon az Európai Bizottság által jóváhagyott formanyomtatványon. A kezdeményezést a NOE is támogatja, így a nyomtatványhoz az Egye - sü le ten keresztül is hozzájuthattok az alábbi helyeken és időpontokban tudjátok átvenni: Budapesten, a Titkárságon (1056. Budapest, Március 15. tér 8.) minden hétköznap 8-16-ig. Kecskemét, Önkormányzat, nyitvatartási időben (h, k, sz: ; cs: ; p: ) Kecel, Városi Könyvtár és Művelődési Ház, nyitvatartási időben Pécs, Családok Háza (Janus Pannonius u. 11.), (h: , k: , sz: , cs: , p: ) Nyirád, Óvoda, hétköznapokon ( ig és ig). Az aláírt formanyomtatványt minél ha - marabb kérjük elküldeni a 2890 Tata, Postafiók 75. címre legkésőbb a évi Anyák napjáig (május 5.)! Fontos! A kitöltött aláíróívek fenti címre történő elküldésének elmulasztása az adatok illetéktelen felhasználásának minősül és jogi eljárást vonhat maga után. Kik állnak a kezdeményezés mögött? Az Európai Polgári Kezdeményezés a polgárok alulról szerveződő civil akciója. Európa-szerte önkéntesek, szülők, nagyszülők, fiatalok és idősek szervezik az aláírásgyűjtést, Magyarországon is számos civil szervezet csatlakozott hozzá. A magyarországi mozgalom koordinációját az Együtt az Életért Közhasznú Egye - sület munkatársai vállalták magukra: Ha szeretnél önkéntesként részt venni ebben a történelmi vállalkozásban, akkor várjuk jelentkezésedet a egyuttazeletert.hu címen! Hogy minél többekhez eljuttathassuk az üzenetet, anyagi támogatásra is szükségünk van. Pénzbeli felajánlásokat az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület bankszám - lájára várunk Egy közülünk" megjelöléssel: Kedves Felvételizők! Örömmel értesítelek benneteket, hogy február 22-én aláírtuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel megkötött megállapodást, aminek keretében a NOE-tagok és gyermekeik önköltséges képzés esetén ösztöndíjban részesülhetnek. A megállapodás szövege felkerül a honlapunkra is. A részletek: A PPKE a NOE önköltséges képzési formában tanuló tagjai, illetve a tagcsaládok gyermekei számára a rájuk irányadó képzési költségtérítés 20%-ának megfelelő összegű ösztöndíjat biztosít az alábbiak szerint: Az első félévben az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató a felvételi eljárásban legalább 400 pontot elérve a PPKE bármely alap- vagy osztatlan képzési szakján nappali tagozaton önköltséges képzésre felvételt nyerjen, beiratkozzon és aktív félévre bejelentkezzen. A második félévtől kezdve az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az aktív félévben tanuló hallgatónak a PPKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján számított előző félévi összesített korrigált kreditindexe elérje a 4,00 szintet. Az ösztöndíj majd a PPKE formanyomtatványán benyújtott pályázat alapján nyerhető el Á P R I L I S 11

12 H E L Y I S Z E R V E Z E T E I N K É L E T É B Ő L A Nagycsaládosok Egyesülete hagyományaihoz hűen farsangi mulatságot szervezett a tagcsaládjai számára. Gyerekek és felnőttek színes, ötletes jelmezekbe bújva töltöttek el több órát együtt a faluházban. Táncos műsorban láthattunk hawaii lányokat, kalóztáncot, a kicsiktől rockyt, a tiniktől modern táncot s családi produkciót. Ezután jelmezes felvonulás következett, ahol az ötletes jelmezbe öltözött gyermekeket és felnőtteket kisebb ajándékokkal jutalmaztuk meg. Az ügyességi vetélkedőn sok gyermek vett részt. Csokievéstől a széktáncig, a pingponglabda-fújástól a lufitáncig széles választék állt a játékos kedvű résztvevők rendelkezésére. A jelenlévők Farkasné Marika farsangi fánkjaival csillapíthatták éhüket. Innivalót minden család hozott, amit közösen fo gyasz - tottunk el. Természetesen, a tánc sem maradhatott el. A zenét az Ifjúsági Klub (I.F.I.K) szolgáltatta. Kö - szö net érte. Mókával, vidáman telt ez a délután. A NOE Közép-magyarországi régiójának képviselete február 16-án Táborfalván járt önkéntes képzést tartani. Kicsit izgultunk, elég lesz-e a létszám, megfelelő lesz-e a hely, és ide találnak-e a vendégeink. A kezdeti bizonytalanság ellenére minden simán ment, az iskolában kaptunk két tantermet, az egyiket beren deztük előadó teremnek, ami, a várakozáson felüli érdeklődésnek hála, kicsinek bizonyult, ugya nis 28-an gyűltünk össze. Ven dégeink is voltak Ráckevéről, ők is jó hangulatban, pozitív erővel feltöltődve in dul tak haza. Önkéntes tagjaink nagyon jól érezték ma gukat, de köszönjük a polgármester úr, Tóth Bertalan és Szabó Mária iskolaigazgató asszony segítségét, és természetesen önkénteseink áldozatos munkáját, mert nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett volna létre! Köszönjük a résztvevő előadók munkáját, Menyhártné Ibinek a hernádi Teszem Viszem pályázat bemutatását. Nem utolsósorban pedig az Otthon Segítünk Alapítvány mun káját, bemutatkozását. Köszönjük Vitálisné Juditnak és Szőnyiné Marikának, hogy itt voltak nálunk, sok új ismeretet adtak a NOE-ról! Keszthely belvárosában, a városi strandtól gyalog 10 percre, családi házban, külön bejáratú 2 szobás lakás (120 m 2 ) 5-8 fős család részére kiadó a nyári időszakban, lehetőleg egy-két hetes turnusokban. Irányár Ft/nap/család, megegyezés szerint / óra után, Csütörtöki Zoltán Ü D Ü L É S 06-30/ Csütörtökiné Erzsi Olcsó nyaralási lehetőség Balaton - almádi-vörösberény térségében. Szabadtéri sütési-főzés, bográcsozási lehetőség adott. A fákon hinta, gyűrű, függőágy. Gyerekeknek csúszda, pancsolóval. A nyaraló összkomfortos: egy padlásszoba, nappali kandallóval, fürdőszoba, amerikai konyha teljes felszereléssel. A legközelebbi strand kb. 1,5 km. Kényelmesen 5 főt, pótággyal 6-7 főt tudok elhelyezni (+ sátor). Egy turnus kedd reggeltől, következő hétfő délig tart. Egy 5 fős család részére egy hét Ft / ; 06-30/ Argyelán Jánosné cím: 8200 Veszprém, Hunyadi u. 1/A 1 2 N O E L E V E L E K 2 49

13 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA áprili s április 27., szombat óra (érkezés 8 órától) Helyszín: Szent Margit Gimnázium, Budapest, XI. Villányi út 5 7. Technikai okok miatt ebben az évben a közgyűlés helyszíne a földszinti Nagytornaterem! Megnyitó Himnusz NAPIRENDTERVEZET 1. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére. 2. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása. 3. A NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása. 4. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése. 5. Az elnök beszámolója az Egyesület munkájáról. 6. Jelentés a évi költségvetés végrehajtásáról, a közhasznúsági jelentés ismertetése. 7. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az Egyesület gazdálkodásáról. 8. A jelentések és a beszámoló megvitatása, szavazás. 9. A évi költségvetés és tagdíj előterjesztése. 10. Az előterjesztések megvitatása, szavazás. Szünet 11. Fórum (kérdések, javaslatok). Zárszó Szózat, Tavaszi szél. FIGYELEM! Amennyiben a közgyűlés ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés április 27-én kor kezdődik. A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes Á P R I L I S 1

14 B E S Z Á M O L Ó K Kedves Tagtársak! A Nagycsaládosok Országos Egyesülete immár 25 éve áll a családok szolgálatában. E jeles alkalomnak köszönhetően 2012-ben több alkalommal is ünnepelhettünk közösen, így nagyon tevékeny évet éltünk át. A Jubileumi évben az elnökség tagjai: Székely Hajnalka elnök, Kiss Márta elnökhelyettes, Mohay Tamás elnökhelyettes, Kardosné Gyurkó Katalin főtitkár, tagok: Csiky Zoltánné, Dabóczi Ferenc, Gyertyás János, dr. Kutassy Jenő, és Tóthné Nácsa Irén. Szemelvények egyesületünk életéből: Az ünneplés a februári Házasság Világnapja rendezvényekkel kezdődött, központja ismét Pécs volt. Évről évre több szervezet csatlakozik az ünnephez, nem egy településen a Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódva. Márciusban elkezdődött a konferenciák időszaka is, Csiky Zoltánnéval részt vettünk az Aktív Idősödés és Nemzedékek Közötti Szolidaritás konferencián. Egyesü - letünk még e hónapban megjelent a Civiliáda rendezvényen is, ahol civil szervezetek bemutatkozására volt lehetőség. Áprilisban kellett megújítanunk a Vodafone Magyar - ország Zrt.-vel a NOE-flottás szerződésünket. A tárgyalások lebonyolításában és az új tarifák kialakításában Kutassy Jenő képviselte Egyesületünket. Májusban megalakult a Kárpát-medence családszervezeteit összefogó, határokon átívelő Családlánc, aminek alakuló ülésén Kardosné Gyurkó Katalin vett részt. A Családláncban minden régiónak külön felelőse van, Magyarországé Gyertyás János. A Nemzetközi Családnapot és a NOE 25. jubileumi évének megnyitóját az Orczy Parkban ünnepeltük egy kb fős rendezvénnyel, amelyen lehetősége volt a régióknak megmutatni hagyományaikat, szervezeteiket. Nagyszerű volt látni a szervezetek közös munkájának eredményét. A hónap végén Füst Katalinnal a Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásának előkészítő fórumára mentünk, a későbbiekben Ifjúsági Tagozatunk vesz majd részt a munkájukban. Szakértőink a nyugdíjrendszer átalakításáról szóló, a Corvinus Egyetem által szervezett konferencián is képviseltek bennünket. Július hónap meg hatá rozó rendezvénye a Családkong resszus volt, amit már sokan nagyon vártak. Kardosné Gyurkó Katalinnak köszönhetően ez a négy nap igazi szellemi feltöltődést és kikapcsolódást nyújtott. Az Őszi Találkozó keretében közel háromezren látogattunk el Gyulára, ahol színes programok biztosítottak lehetőséget a kikapcsolódásra, és élvezhettük Gyula városának vendéglátását. Szeptemberben rendkívüli közgyűlést tartottunk. Ősszel elindult egy kommunikációs tréning, aminek célja a NOE arculatának, kommunikációs stratégiájának felfrissítése. Ezen több elnökségi tagunk is részt vett. Szinte már hagyomány, hogy ősz elején Nógrádba látogatunk, a Tápláló szeretet adományátadó ünnepségére. Idén Csiky Zoltánnéval, Tölgyes Eszterrel és Kutassy Jenővel köszöntük meg az idős hölgyeknek és uraknak a sok munkát, amellyel immár több településről is segítik a nagycsaládokat. Október hónapban értünk el a jubileumi év záróeseményéhez. Együtt ünnepeltük a NOE 25. születésnapját az alapítókkal, a tagszervezetek vezetőivel a Szent Margit Gimnázium épületében. Emlékezetes rendezvény volt, színvonalas műsorral. Ez alkalomból Egyed Évának köszönhetően egy szép kiadvány is született, mely a NOE első 25 évét foglalja össze. November hónapban a KCSSZ küldöttgyűlésére mentünk, ahol a szervezetek évi programjait hangoltuk össze. A hónap végén szakértőinkkel a KSH által szervezett konferencián hallhattunk a népesedési problémákról, nyugdíjrendszerekről, európai szintű kérdésekről. A 2012-es évben képzéseket is indítottunk. A titkárságon kismamák és családanyák vehettek részt családi életre nevelés, munkába visszatérés témájú tréningeinken. A Lakitelek Népfőiskolán Varga Domokos Közéleti Nagycsaládos Kollégium néven Kardosné Gyurkó Ka talin szervezésében közéleti képzésünk indult, több mint 40 fő részvételével. A képzés 8 bentlakásos hétvégéből áll, két évig tart. Kitűnő előadásokat hallgathatnak a résztvevők, kiemelten a NOE-val kapcsolatos témákban. Érdekvédelem: Szakértőink a következő bizottságokban, fórumokban munkálkodnak: Népesedési Kerekasztal (Morvayné Bajai Zsuzsanna) Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság (Füst Katalin) Norvég Civil Támogatási Alap monitoring Bizottsága (Füst Katalin) Női foglalkoztatás (Morvayné Bajai Zsuzsanna) Otthonteremtési Tanácsadó Testület (Dombai Lászlóné dr., Cser Károlyné, Kiss Márta) TÁMOP Monitoring Bizottság (Tóthné Nácsa Irén, Varga Anikó) Gyermek és Ifjúsági Alap Tanács (Vári Ferenc) Nemzeti Együttműködési Alap (Vári Ferenc) Közszolgálati Testület (Kutassy Jenő) Népesedési Tanácsadó Testület (Székely Hajnalka) Nemzeti Alaptanterv (Csiky Zoltánné) A tavalyi év érdekvédelmi munkájában a következő témákban folytak egyeztetések, tárgyalások: Februárban a Magyar Nemzeti Üdülési Alap elnöké- 2 N O E L E V E L E K 2 50

15 B E S Z Á M O L Ó K vel, Horváth Endrével egyeztettünk a pályázatok kiírásának kijavítása érdekében a tagoktól beérkezett észrevételek alapján. A téma felelőse Füst Katalin, ő fogja össze a beérkező problémákat és közvetíti a MNÜA felé. Több kérdésben sikerült megegyezni, így kérésünkre korrigálták a kiírásokat (pl. 18 éves korhatár eltörlése, GYES-en, GYET-en lévő házastárs támogatása stb.) Stratégiai partnerként az év során számos javaslatot tettünk, rendelettervezeteket véleményeztünk. Pl. a munka világába visszatérés támogatásával, az otthonteremtéssel (szociálpolitikai támogatás kiterjesztése használt lakásra, lakbér, közműdíjak, felújítás, korszerűsítés). Nők 40 nyugdíjazás (járulékkal fedezett minden időt számítsanak be a gyermekneveléssel lekötött évekből), diákhitellel (visszafizetésnél gyermekszám alapján kedvezményben részesüljenek a fiatalok), devizahitelekkel kapcsolatosan. A félszocpol ügyében több döntéshozó szerv felé lépéseket tettünk, úgy tűnik, hogy meghallgatásra találtunk ebben az ügyben is szakértőink hosszas, kitartó munkájának köszönhetően. Több, a tagjaink által jelzett problémára reagáltunk, ilyen pl. a bejelentett lakhellyel nem rendelkező gyermekek egészségügyi ellátása, a nagycsaládos utazási kedvezmény, az energia- és gázártámogatás mértéke. A NOE-FON szolgáltatást is egyre többen veszik igénybe. Borsos Szabó Ágnes minden megkeresésre reagál, segítséget nyújt. Kulturális kapcsolatok, kedvezmények: Nagy örömünkre a Fővárosi Állat- és Növénykerttel sikerült megújítani a megállapodást. Nagyon sok színházi, hangverseny- és egyéb kulturális ajánlatot kapunk kedvezményes jegyekkel. A RAM Colosseum szinte folyamatosan ajánl fel jegyeket, több százan éltek a lehetőséggel már az idei évadban is. Az Operaház kedvezményes jegyfelajánlására is folyamatosan jönnek a jelentkezések, ez az első évad, de reméljük, hogy a kedvezményt később is megkapjuk majd. Az OTP Lovaskupa rendezői már több éve ajánlanak fel jegyeket a NOE tagjainak. Nagyon színvonalas program, igazi családi kikapcsolódás. A Fővárosi Operettszínház is együttműködési megállapodást kötött a NOE-val, kedvezményes jegyeket biztosít tagjainknak. Vidéki látogatóközpontok is kapcsolatba léptek velünk, ilyen pl. Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, ahol Tóthné Nácsa Irén képviselte Egyesületünket. Közösségeink 2012-ben megalakult csoportjaink, egyesületeink: Szücsi Csoport, Csemetekert Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete (Balatonfüred és környéke), Gemenci Csillag - virág Nagycsaládos Egyesület (Baja és környéke), Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete (Tét), Duna - keszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, Nagycsa lá dosok Solymári Egyesülete, Nagycsaládosok Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete, Balaton-felvidéki Nagycsalá - dosok Egyesülete (Badacsonytomaj és környéke), Dunaharaszti Nagycsaládosok Egyesülete, Csemete nagycsaládosok Egyesülete (Zsombó), Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete, Herédi Nagycsaládosok Egyesülete. Közvetlenül a NOE-ba 448 új egyéni tag család lépett be. Kiss Márta vezetésével és a régiók bevonásával idén is megtartottuk hagyományos vezetőképzőnket, 24 szervezetből 40 fő vett részt rajta. A képzésre mind a régi egyesületeink ismeretbővítése, működésük minőségének javítása, mind az újonnan alakuló közösségek vezetőinek felkészítése miatt elengedhetetlenül szükség van. Régiós titkáraink bevonásával tovább folytattuk a kistérségi találkozókat, amiknek célja az önkéntesek tudatos szervezése, tervezése, a jövőben bevonható új tagok feltérképezése, valamint a NOE által képviselt értékek átadása. A hét régióban öt helyszínen került sor ilyen találkozóra. A Titkárság munkájáról Programjaink nem projektszerűen, hanem a folyamatos szervezeti és irodai működés mellett valósulnak meg, azokkal a kollégákkal és önkéntesekkel, akik már jó ideje szolgálják közös céljainkat. A NOE napi működtetését (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély- és tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események (elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) szervezését a főtitkár vezetésével a Titkárság, valamint a hét régióközpont folyamatosan végezte. A budapesti irodában dolgozó munkatársaink: az egész év folyamán itt dolgozott Egyed Éva titkárságvezető, Kupiné dr. Vámos Veronika (NOE-FON tanácsadás, kulturális ajánlatok), aki augusztusban kislánynak adott életet, így az ő feladatait dr. Borsos-Szabó Ágnes vette át, Rónai Viktória (adományok, rendezvényszervezés, pályázatok), Szita Brigitta (tagsági ügyek) és Pálmainé Hódi Erika (pénzügyek). Januárban felvettük Tölgyes Esztert (sajtóügyek, NOE Levelek) Balogh Máriát (kulturális ajánlatok, egyéb irodai teendők), áprilistól pedig Füst Katalin látja el a NOE szociálpolitikai ügyvivő feladatkört. Régióink A NOE hét régiójában a régiós titkárok látják el a régiók működésének adminisztrációs teendőit. Kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szervezetekkel, segítséget nyújtanak a helyi szervezetek közötti együttműködések kialakításában, rendezvényeket szerveznek, adományokat közvetítenek. Régiós titkáraink: Al-Duna Régió Várdainé Kiss Krisztina, Balaton Régió Molnárné Budai Angelika, Dél-alföldi Régió Benedek Szilvia, Észak-magyarországi Régió Bertalan Angéla, Felső- Duna Régió Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió Á P R I L I S 3

16 B E S Z Á M O L Ó K Szilágyiné Kerekes Margit, Közép-magyarországi Régió Szőnyiné Gábor Mária és Vitálisné Malik Judit. Régióink munkáját Régiós Bizottságunk fogja össze. A Bizottság rendszeresen tanácskozik, Régiós Klubot működtet, értékeli az elvégzett munkát, és a stratégia alapján megszabja a további tennivalókat. Az adományokról Ismét két család kapott támogatást a Nagy Családi - Ház programnak köszönhetően, melynek koordinálását Kiss Márta végzi. A Budajenőn építkező család év végére be is költözhetett. A másik családban az építkezésnél műszaki hiba lépett fel, vissza kellett bontani a megépített szintet. Új tervet készítettek, kivitelezőt váltottak. Így a támogatók külön engedélyével ennek kivitelezésére idén kerül majd sor. A fennakadástól függetlenül támogatóink által 2013-ban is két család fog építési támogatásban részesülni. Karitatív tevékenységünk egyik fő eleme az élelmiszersegély szétosztása, bár 2012-ben csak egy alkalommal vehettünk részt a szétosztásában. Változatlanul komoly megterhelést jelent az intervenciós élelmiszeradományok (Magyar Élelmiszerbank Egyesület) kezelése, a helyi együttműködés a kiosztó szervezetekkel és az adomány osztásával kapcsolatos óriási mennyiségű adminisztráció. Továbbra is az a tapasztalatunk, hogy a gazdasági válság miatt a természetbeni adományozás jelentősen lecsökkent, esetlegessé vált, így a beérkező, megnövekedett segítségkéréseknek csak nagyon korlátozottan tudunk eleget tenni. A mégis beérkező adományokat régióink bevonásával igyekszünk a legsúlyosabb helyzetben lévőknek eljuttatni. Elmondhatjuk, hogy Angyali Csomagküldő Szolgála - tunk az egyre nehezedő gazdasági helyzet ellenére sikeresen működött, bár, az előző évhez képest csökkent a felajánlások száma, mégis közel 300 család kapott szeretetcsomagot. Decemberben két nagy akciót bonyolítottunk le: A Termelőkkel a családokért akció keretében az EMMI (Emberi Erőforrás Minisztériuma) támogatásával 2012 családnak osztottunk a magyar gazdák termékeiből vásárolt élelmiszercsomagot, amiket régiós titkáraink segítségével osztottunk szét. A lebonyolításban kiemelkedő szerepe volt Kardosné Gyurkó Katalinnak, a titkárság dolgozóinak és az érdi önkénteseknek. A METRO Kereskedelmi Kft.-vel közösen gyűjtöttünk adományt. A kereskedelmi lánc 13 áruházában kg élelmiszer gyűlt össze, amit helyi tagszervezeteink osztottak szét a családjaik között. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több munkahelyi kollektíva dönt úgy, hogy az ünnepekre gyűjtést szervez rászoruló családok számára. Kiemelten dolgos, munkás évet zártunk, sok programmal, pályázattal. A Titkárság dolgozói a régiós titkárokkal együtt nagyszerűen helytálltak a feladatok megoldásában, a rendezvények megszervezésében. A szervezetek vezetői, önkéntesei, a programok résztvevői sokat tettek azért, hogy a NOE a jubileumi évet eredményesen zárhassa. Az elnökség nevében köszönjük munkájukat, részvételüket! 4 N O E L E V E L E K 2 50

17 B E S Z Á M O L Ó K Pénzügyi beszámoló, költségvetési terv év év Terv/eFt Tény/eFt Terv/e Ft Áthozat az előző évről 0 Bevételek Egyéni tagdíjak Tagegyesületi tagdíjak Állami támogatás SzJA 1 % Pályázatok - az országos Egyesület céljaira tagszervezetek céljaira Pénzbeli adományok Programok - Pályázat - Pénzbeli támogatás résztvevőktől Bankkamat jóváírás (kapott kamatok) Valorizált természetbeni adományok Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Működési feltételek Személyi kiadások és járulékok (Titkárság) Megbízási szerződések Iroda működtetése Kiküldetés, szállítás NOE Levelek (nyomda és posta) Régiós működési kiadások Pénzügy (bank, könyvelés) Egyéb működés Működés összesen Rendezvények, szakmai programok Családkongresszus Májusi Családi nap Őszi Találkozó Októberi születésnapi ünnepség Régiós programok Vezető továbbképzés Ifjúsági tagozat programjai Belső pályázat Tagszervezetek (átfutó) támogatása Egyéb szakmai programok Nemzetközi kapcsolatok Rendezvények, szakmai programok összesen KVVM izzó pályázat 0 0 Cél szerinti adományok 0 0 EMMI 2012 család Valorizált természetbeni adományok Összes kiadás Á P R I L I S 5

18 é v i K ö z h a s z n ú s á g i j e l e n t é s Mérleg 2012 adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) N O E L E V E L E K 2 50

19 é v i K ö z h a s z n ú s á g i j e l e n t é s Eredménykimutatás 2012 adatok eft-ban Á P R I L I S 7

20 é v i K ö z h a s z n ú s á g i j e l e n t é s 1. A közhasznú szervezet bemutatása: Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, mint kiemelkedően közhasznú szervezetet a Pk /1989/1 számú bírósági határozattal án jegyezte be. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális tevékenység Az Egyesület képviseletére: Székely Hajnalka elnök önállóan jogosult. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés és a jövendő generációjáért érzett felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő az illetékes állami és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érintő ügyekben. Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés egészségügyi felvilágosítás anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása a nagycsaládosok érdekében folyóiratok és más kiadványok közzététele a nagycsaládosok fogyasztóvédelme Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. A számviteli politika főbb vonásai: A Nagycsaládosok Országos Egyesülete évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját állította össze, amely a mérlegből, ered - ménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és a 350/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő közhasznúsági mellékletből áll. A mérlegkészítés időpontja: március Az eszközök és források értékelése, a számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános irányelv, hogy a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek visszaírásával. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény által megengedett amortizációs kulcsokkal történik. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. 4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: ESZKÖZÖK 4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eft) Az eszközök: 9,5%-a befektetett eszközök 0,1%-a készletek 6,3%-a követelések 80,1%-a pénzeszközök 4,0%-a aktív időbeli elhat. Megnevezés Előző év Tárgyév év év A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás Összes eszköz A forgóeszközökből eft követelések, eft pénzeszköz Tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása /eft/ Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 119. Vagyoni értékű jogok Épületek Irodai igazgatási berend Kis értékű eszközök Összesen: Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eft/ Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 119. Vagyoni értékü jogok ÉCS Épületek ÉCS Irodai igazgatási berend.écs Egyéb berend. felsz. ÉCS Összesen: N O E L E V E L E K 2 50

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján II. évfolyam 19. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. január Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján www.csongrad.hu A tartalomból: Módosulnak a beiskolázási körzethatárok

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben