A VIZGYÖOTÓD. Utasítás a leggyakrabban előforduló betegségeknek gyógyítására.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VIZGYÖOTÓD. Utasítás a leggyakrabban előforduló betegségeknek gyógyítására."

Átírás

1 544 Vásárlóim ezám z osztrák trtományokbn, ideértve Mgyrországot is, már is BW Több kitüntetéseknek tuljdonos. 8*"* Szállít minden iránybn. S V cs. kir. orsz. stáb. vászon- és sztl-készületek gyári rktár: Bécs, Krntnerstrsse Nr. 2, im Eck-Gewölbe. Heckenst Gusitáv könykidó-hivulábn Pesten (egyetem-utcs 4.».) megjelent és kphtó: Tizenhrmdik évfolym. 29-ik szám z egész világ földképeinek gyűjteménye! (z egyes térképek mgsság % hfiv., szélessége 4 hflv.) ezen czim ltt: S^* Tessék mindent elolvsni! "V8 bel- s külföldön tetemes szállítási végett ismeretes KÁROLY föherczeghez" czimzett FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek gyári-rktár: Bécs, Krntnerstrsse Nr. 2., im Eckgewölbe der Himmelpfortgsse, t. ez. vidéki közönségnek rendkívüli lklmt nyújt legnehezebb gyári készítmények, bsonlitbtln s szkértők előtt bámulásig olcsó árkoni bevásárlásár. Levélbeli megkeresésre, pénzösszeg beküldése, vsúti- vgy posti utánvét mellett megrendelt tárgyk bárhová elküldetnek. Jótállás mellett s legújbbn ismét tetemesen leszállított árkért kphtók : Hmburgi vászon férfi-ingek: i Rumburgi vászon női-ingek: r í i i ' t V t i ^ r hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinombbk gzdg hímzéssel s vlódi csipkebetételekkel 4, 5, 6 ftig. koreettek finom perkálból l'/t, 2, 2%, 3, 8% ftig; btiz-perkálból, gzdg himzéssel 4 5 ftig. Férfl gtyák ft., ft. 50kr., 2 ft. 50 kr. 3 ftig legfinombbk (mgyr, német s frnczi szbásuk). 30 rőf szines ágynemű, 8, 9, 0, 2 ftig legjobbk. Nyk-gllérok urk számár, tucztj 2, 2'/>) 3'/i, 4 f ig telegfinombbk. tuczt ezérn férfi-hrisny legfinombbk s legje í minőségűek 4, 5, 6, 8 ftig (fehér és színesek). 2 db. vászon zsebkendő ft. 50 kr., 2 ft.; ngyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek, vlmint fehér ezérn btiz-zsebkendók Sft.őOkr., 5,,9 ftig legfinombbk. 2 db. törülköző- vgy sztlkendő 5,6,ft. 50kr. 9 ftig legfinombb dmsz. 30 róf kézi fonlvászon fehérített vgy fehéritetlen kettős ezérnvászon ft. 60 kr., 9 ft. 50 kr.,, 3, 5, 8 ftig legszebbek rőf kitűnő vászon (ágyneműre vgy 2 db. női ingre) 4,5, 8, 22, 24 ftig legszebbek rőf legjobbféle runiburiu vgy hollndi vászon (kézi font 4/«széles) 20, 25, 30, 35, 40,50, 60 ftig. Orosz vászon testgykorlók számár vgy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 85, 40, 50, 60 krig. Ingek, melyek testhez nem jól állnk, visszvétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál 2 db. sztlkendő ingyért dtik. levelek ekép í n d i é L e i n e n - u n d W s e h e f b r i k " W i e n, K r n t n c r - J czimzendők: ( s t r s s e N r. 2, im E c k g e w ö l b e der Iliinmelpfort60 (6-6) g s s e, z u m ERZIIERZOG K R L. " Minden könyvárusnál kphtó vgy megrendelhető: Z ÖNFENTRTS. Orvosi tnácsdó NEMI RÉSZEK MINDEN BETEGSÉGEIBEN, mely 26 ngy földképen egész földünk egyes részeit ábrázolj z állmok jelen területi viszonyi szerint földképek következők:. főid két féltekéje. 2. Európ. 8. Spnyolország és Portuglli. 4. Frnciiorezág. 5. Svjczország (Helvéczi). 6. Ngybritnni.. Svéd- és Norrégország. 8. Belgium és Hollndi. 9. Lombrd-Velencze. 0. Olszország.. Német szövetség (Közép-Európ). 2. Bjorország és Würtemberg. 8. Poroszország usztrii birodlom. usztrii főherczegség. Tirolis és Stájerország. Cseh-és Morvország. ' ; Mgyrország, Erdély, Glieíi. és 20. x európi és ázsii Orosi birodlom és Lengyelország. Török- és Görögország. Ázsi. frik. Észkmerik. 654 (3-6) Délmerik. usztráli. flunflvy János m S / % Heckenst Gusztáv. huszonht földképből álló teljes kézi tlsznk ár 2 forint; WtT" egyes földképek 50 krjávl egyenkint is dtnk. E munk vlóságos mindennpi szük- ven kidni. mú pontosságáról kezeskedik séggé vált, miután hzi múintézeteink éhez ismert tudósunk Ilnnflvy János neve, hsonlót még mindekkorig nem mutttk mint ki kivitel feletti felügyeletet mfel. Mind hirlpolvsó közönség, mely gár válllt. Tisztelettel figyelmeztetkülönféle földrészeken és állmokbn elő- jük tehát mid minden rendbeli iskolák forduló események olvsásánál ily földkép- t. ez. tnárit, mind pedig és különösen tárt épen nem nélkülözhet, mind z iskoli kszinókt, olvsó-köröket, egyleteket, 8 ifjúság, melynek z földrjz tnulmányo- átlábn mindzoki, kik hirlpolvsássl zásánál elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig fogllkozv,bizonyosn számtlnszor érezvgy z ily ngyobb lkú, de idegen ték már egy ily teljes és pontos földképtár nyelvű, vgy pedig ennél sokkl kisebb hiányát. E gyűjteményt bátrn odállíthtjuk mérvű földképekkel megelégedni. E könyvkidó - hivtl tehát mgyr közönség iránti külföld legjelesebb múintézeteiből kikerült ehnulszthttln kötelességének ismerte földképek mellé, s épen zért nemcsk mint legjobb ismert erőkmegszenésével e Kézi hzit, hnem mint olyt, mely mind tlszt"-t, tekintetbe véve z állmok jelenj csínr, mind pontosságr nézve bármelyikkerületi viszonyit, lehető legtökéletesebb!kel is kiállj versenyt, bátrn jánlhtjuk rjz szerint, színezve kiállítv, mgyr nyel- mgyr köiönség figyelmébe. Kőnek Sándor. z usztrii birodlom, jelesen mgyr koron országink sttistikl kézikönyve. (60 lp, ngy 8-rét) 5 ft. Fucbs, Friedrich. Die Centrl-Krpthen mit den nchsten Vorlpen. Hndbuch fúr Gebirgsreisende. Nebst einer Krte. (280 S 8 ) Geh. 2 fl. 50 kr. Hornyánszky, Viktor. Geschichte des österreichischen Kisersttes. Dritte uflge in einem Bnde. Mit einem Titelbild von Josef xmnn, smmtliche Regenten des österreichischen Kiserhuses drstellend. 3 chronol. Tbellen und 4 Stmmtfeln i Fol. (295, 336 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl. minden kidó-hivtlnál leglább 2 ft. értékig történt megrendelés bérmentve szállitttik. Heckenst Gusztáv kidásábn Pesten (egyetem-utez 4. sz..) megjemelyek fitlkori vétkek, nemi szerelem túlságos élvezete és rgály áltl lentek s minden hzi könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és szármznk, gykorlti megjegyzésekkel Budán Ngel Bernát urk könyvkereskedéseiben) kphtók következő hdtudományi művek: z idö előtti tehetetlenségről, mgtlnságról és zoknk gyógyításáról dr. MERT LIM és SÁMUELTŐL. tizedik kidás után átdolgozt és sját megjegyzéseivel bővítette dr. SIKLÓSY KÁROLY. Kiss Károly (kpitány s mgy. tud. kd. tgj) Hdi műsiótr mgyr-németül és német-mgyrul. 8-rét (28 lp), fúzve 80 kr. sbóth Ljos emlékirti z 848 és 849-iki mgyrországi hdjártból. Második kidás. Két kötet (288; 59 lp, 8-rét), fúzve 3 ft. s b ő t h Ljos. hdvezér és hdtudomány lpelvei z ujbb- kori hdjártok történetével felvilágosítv. Két kötet. Ngy 8-rét (60 lp), fűzve öft. (3 ábrávl.) E mű megjelenését npi sjtó közhngulg örömmel ég elismeréssel üdvö(tv 6V3 lp, kis 8-rét). Lergsztott borítékbn I ft. 40 kr. Postán küldve ft. 60 kr. zölte nemcsk mert oly téren mozog trtlmávl, mely nálunk ez ideig gyéren volt művelve, de fökép zon kitűnő szkvtottság és kimeritö lposság mitt is, mely trtlmánk minden sorából, mint fénysugár z olvsónk izemébe csillog, s mely e müvet z e nemű legjelesebb külföldi munkák soráb emeli. VIZGYÖOTÓD. Utsítás leggykrbbn előforduló betegségeknek gyógyításár. 652 (3 _2) szenvedőkirthsználtár dr. SIKLÓSY KÁROLT, budi vizgyógy-intézet tuljdonos. (390 lp, 8-rét), fűzve 2 ft. Pest, egyetem-utez 4. szám. H e c k e n s t G. könytkidó-hmitl. Schiller Frigyes. hrminczéves háború története. Ford. Torkos István. Fűzve 2 ft., diszkötésben 3 ft. Midőn ngy német iró e müvét mgyr olvsóközönség kezeibe nyújtom, már csk zért is kedves szolgáltot vélek tenni, hogy z olvsónk, ki őt költői müveiről már ismeri, lklmt szolgálttok rr, hogy vele e téren is megismerkedjék. I. N p ó l e o n c s á s z á r é l e t e. leghitelesb kútfők után. Hrmdik kidás. 8-rét (504 lp). Ár fúzve 2 ft., díszesen kbtve, rnyvágássl 3 ft. legujbbkor legngyobb s z egé«z világtörténet egyik legngyobb férfiánk, Első Npóleon császár életének, leghitcletebb kútfők utáni leiráíát veszi itt t. owsóközönség. mű már hrmdik kidást érte meg, mely körülmény megczáfolhtlnul bizonyít trtlmánk részrehjltlnság, lposság, kimerítő bősége, 3 egyátlábn jelessége mellett. mű tárgyánál fogv oly ngyérdekü, miről fölösleges jánló szót tenni, s csk z elődás hitelességéről s mindent tárgyló bő kiterjedtségéről trtjuk megjegyzendőnek, hogy z vlmint külföldön, ugy hzánkbn, illetékes helyeken ögyránt kitűnőnek s kifogástlnnk lett elismerve. 698 (4 2) Kidó-tuljdonos IIeckens< Gnsztár. Nyomtott sját nyomdájábn Pesten 866 (egyetem-utez 4-ik szám ltt). Pest, julius 22-én 866. Előfizetési föltételek 866-dik évre: Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok együtt: Egész évre 0 ft. - Fél évre 5 ft. Csupán Vsárnpi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpun Politiki Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. Hirdetési dijk, Vsárnpi Ujág és Politiki Újdonságokt illetőleg, 866. jnuár -töl kezdve: Egy, négyszer hsábzott petit sor im, vgy nnk helye egyszeri ikttásnál 0 krb háromszor- vgy többszöri igttsnál csk krb számitttik. - Külföldre nézve kidó-hivtlunk számár hirdetményeket elfogd, Hmburg és ltonbn : H8, 8 tei és Voeh'r _ M F^nkfurthn' Jeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppclik ljos. Bélyek-dij, küíön minden igttás után 30 ujkr. ' "-'r""»iu"o"- rtás. Nincs nehezebb, de nincs igzbb kere- z 863-diki inségi lpból még m. e. 4 mil- i munkás gyermek veszély nélkül keresi fel set, mint föld mivelése. Nincs nehezebb, lió ft. vn. Tisz vidékének öntözési cs- nádsok mélyét, hol rendesen csónkon is de nincs hsznosbb munk egész nemzet tornázásához mindenféle térkép s előmun- félve járt, s legfeljebb ennek nádsípj metszi jóllétére nézve, mint z rtás. Egész nemzet kált kész, s h pénz nem voln, nincs át csendes esti léget, midőn np tányérj jóllétét biztosítj jó termés, és minden könnyebb, mint sok száz millióhoz még óriási veres krikává növekedvén, fárdt viszonyt megzvr termés-hiány.... De 5 6 milliót csinálni, mely tán még jövő kszás már vcsoránál tlálj csládj többi itt sincs tiszt öröm, mint nincs vigsz nél- évben meghozz nem kmtját, hnem tőké- tgjit: fiát, ki mgs ülőhelyet készített, küli cspás. jét, mert h Tiszát mint egy jótékony hogy kicsinynek, ki ngynyj mögé húíme itt régen várt rtás z ő kétes, Nilust kedvünk szerint kiereszthetjük od, zódott, néh ő is nyújthsson egy fltot kétélű rczávl! Nálunk termés jó hov kell, millió értékű termést s menyét, ki férjéhez ( másik testvérhez) mondják ez idén Gömör, Szepes és Sáros fog dni még szárz időben is. Bár minde- fordulv mintegy zt mondj: n itt z megyékben. Nálunk termés csk %, /0, nik 5 6 millió igy megteremhetné z ő öreg, hdd vcsoráljon é.s pihenjen, mi pex /lü része szokottnk, mondják Tisz- tökéjét!... dig folytssuk holdvilágnál, mely már vidékiek. Néhol fgy, néhol szárzhzánk, Istennek hál! még megvn; szépen rgyog." ság megtizedelte, Szomorúnk megfelezte egyik ~W -^S" -=-r- --^=r-y--_. --*?*=-- vélitek kebels másik vetést; renditő csendesnéhol mindeniket ^ séget, mely imád.... és még" =""kozásr tnitj is mennyi vigfővárosit, ki ilyet szunk vn e vesz soh nem hlteségek közelott!" Ámde pette?! képzeljétek csk, Fgynál és száhogy megy ez: rzságnál roszolsz-, Cseh-, szbb z ellenség. Morv- s több fgy és szárzmás országokság csk szép bn?! Képzeljéreményt, z ortek csk z irtószág termésének ztos dulást, cscsk egy részét tzjt, mit ezer veszi el. Jön s ágyú, fél millió me gy> jobb időember véres küzket hgyv nyodelme véghezmábn.... Nem visz, hol hlotigy z ellenség! tk szám csk Ez kész termést egy részről is veszi el. Ez minmjdnem százdent elvesz elezer?! Képzeljéveszi országszertek ezt és djte, szegénytől és tok hálát z Úrgzdgtól egynk, hogy ily ránt terméseit, ném csendben készleteit, pénzét, Pihenö rtók. - (Lüders rjz.) lehettek eszközeit, mrföld, hzi föld háit, lovit, vgy tűznek áldozz, mit ezer blsors közt is jobbn vn, mint zen tgyik része, meghozt z áldást, mit megel nem vihet. trtományok, hol klászos mezőkön most tgdott most másik rész. De jövőre I e h e t» Hzánk, bármily cspásokt szenvedett lovs ezredek vágttnk végig, hol rétek ti lesztek szerencsésebbek. 'És vn még e helyenkint, mégis hoz nnyi termést, meny- s mezők táborrá lkitttnk. gy» gyobb áldás, mint hon minden e i b ő l mindnyájn megélhetünk kivált h j Szomorúnk mondjátok nemde még földjének összes évi termése: z lkotmátehetösbjeink gondoskodnk szegény nép tücsök trécselését is? Nun láttok gólyát nyos szbdság.... Ezt, h még el nem keresetéről: köz ngy [munkákt dnk ' nem hlljátok bölömbik Lugsát, k- hozt de hihető, mielőtt bevégzödnék szárzság áltl sújtott vidékeknek. Hiszen ' csák csörgését bibiczek sikoltását.... el fogj hozni z idei rtás. y

2 \\r 346 blkomhoz. (Jén.) Bár ide np soh nem süt, És máskor nem is láthtom, Mint este, megtörött sugárit, szembelévő blkon; Bár nedves, ködös vendégem vn: z egyedüllét hidege, S lehngolódik nem lepttn! Lntom mjd minden idege. Bár néh egy-egy rósz órábn Szívem kétség lepi meg, S szeretnék minden küzdelemmel Fölhgyni, hisz ugy is: minek? Mégis, h blkombn állok, S szemem z utczár tekint: csüggedés helyett szivemben z öröm üt tnyát megint! Nem ngyvilági sürgés vn lenn, Nem járnk uri fogtok, Sem kitömött, festett, pávázó Delhölgyeket nem láthtok; Uszályukként sem veri port Nyomukbn z urcs-sereg Oh egyszerűbb mi fölvidit: Zöld lomb, mdárdl, kis gyerek. ház előtt két ngy káczf Zöld ág bólintgt felém, Tán üdvözli négy tő virágom, Melynek jó gondját viselem; Ott künn pintyőke füttye hngzik szellő rázt lomb lól: Itt benn, feleslő versengésééi, Knárim még szebben dlol. H ittbenn nincsen senkim, senkim, Ki csk egy jó szót dn bár: H kitekintek, sok gyermek Játszó, ujjongó zj vár; Ugy elmultnk, ugy nevetnek Egy kicsiségen én pedig Ugy örülök nekiek, minth z enyém voln mindenik.... : -! Kissszony mond kpitány Végre kpitány rról biztosított benmég is csk veszteni fogunk. nünket, hogy immár mintegy száz lépésnyi S miért? Kérdé ez bámulv távolság meg vn nyerve. Ez mindenesetre Nem elég készlet? Átvett ön mindent? igen ngy bárh nem is átlános örömet Ebben nincs hib felelt kpitány okozott, mert voltk közöttünk oly hz-! de látj kegyed m világosságot? fitluok is, kik Mgnóliár fogdtk. : Igen, s mit tesz ez? Mintegy ór múlv rról győződtünk meg, z Bringiers, s kegyedet ott prtr hogy nincs több távolság köztünk, egy negyed mérföldnél. Csendes vizén, egy negyed kell szállítnom. S e végett vesztes lenne ön? ngol mérföld, igen csekély távolság, el Kétségtelenül! nnyir, hogy két hjó népsége kénye-- kkor nem szállók ki ott! Mit nekem kedve szerint társloghtott egymássl. kik Szép"-en voltk, megrgdták z egy np! Nem vgyok még olyn vén, hogy lklmt, hogy Mgnóli elöbbeni dicsek- egyet ne nélkülözhetnék. Végettem ne vevéseit és sértegető kifejezéseit kmtostul szítse el ön dicsőség becsületét. Együtt utzom önökkel Bton Roige-ig s holnp visszdják. Nincs vlmi megrendelni vlótok reggel vissztérek. hllgtók örömkiáltásrfkdtk, ksint-louisbn? Mi od megyünk és szivesen elintézzük számotokr kiált vlki pitány pedig visszsietett kormányoshoz, hogy előbbi prncsoltát visszvonj. Szép"-ről. Hurrh Szép"ért! orditá másik. Szép' ismét nyomábn volt Mgnóliánk, Hogy vgytok sonkák dolgábn mindig közelebb és közelebb ért hozzá, csúkérdé hrmdik dhtunk egy párt cs már mnnk kormányávl, már kerekeivel, már elöfedélzetével volt egyiránybn. kölcsön, h szükségtek vn rá Hol krjátok, hogy megmondjuk, Most hjók tüzei egyiránybn tündökhogy elhgytunk benneteket? szólt ismét lőitek vízen, csúcs csucscsl áll egy vonlbn; még egy lábnyit, s nyerünk, kegy másik. Bárh éjfél közel volt, két hjón levők pitányunk klpot emel, s óriási didlközül senkinek sem volt eszeágábn sem, kiáltás rid. hogy elpihenjen. verseny érdeke z álomzonbn ez kiáltás soh sem ért nk még gondoltát is elűzte mindenkitől, véget. Első hngji lig htottk levegőbe, s ugy férfik, mint nők künn álltk. midőn iszonyú pttnás áltl szkittttott kjüteon kivül, vgy rövid időközökben ki- félbe, melyre lég, viz és föld megrendülének. siettek, hogy z elöhldást figyelemmel Bordák recsegtek és forgácsokbn felrepülkisérjék. z izgtottság ivásr csábitott, s tek ; emberek kiáltoztk, mig testük ég felé észrevettem, hogy z utzók némelyike már dobtott; füst és gőz tölté el levegőt, s itts volt. z áltluk elcsábított tisztek is bőven ittk, sőt mgán kpitányon is ilyes vd fájdlomkiáltás hngzék z éjszkáb. állpot előjeléi vlánk szemlélhetök. Senki VII. sem gondolt rá, hogy ezen mgukviseletét zon rázkodás, melyet éreztem, semmi roszllná, mert z egész hjóc eszeveszett kétséget nem hgyott hátr lelkemben bens így órákig elálldogálok izgtottság kerité htlmáb. És órákig gyönyörködöm: nünket ért szerencsétlenséget illetőleg: két hjó szkdtlnul előrenyomult gőzkzánok elpttntk hjó menthetmert mások kedvének sugr Át- áttör setét ködön : gépeinek nyögése és dübörgése közben ; lenül elveszett. kitörés pillntábn, Mint jegy-gyűrűjén-át h nézi, vörös lángok mgsn felcsptk kémé- szobám melletti blconon voltm, s miután Szép jegyesnek világ, nyek fölött; gőz roppnt erővel zúdult tszítás áltl krfáb erősen belekpszugy nékem is vígbb z élet, ég felé, htlms kerekek tjtékká verték kodtm voln, ugy szólván öntudtlnul H nézem blkomon át. hullámokt, és bordák recsegtek, nyikoszobámb tántorogtm,innét pedig, z átel Ne kczgjátok ki e verset, rogtk ngy nyomás ltt. lenes ngy jtón át szlonb. Itt megállmely egy blkról énekel, Éjfél tájbn legfölebb kétszáz lépésnyi tm s körültekintek. hjó egész eleje Egy blk de mely homlokomról távolság volt már csk két hjó között; gőzbe és füstbe volt borulv s forró vízgőz borút sokszor űzi el; néhány perez múlv pontról pontr kellé egy része már is slonb kezdett nyomulni. De melyből látom, h postás hngzni mi didlkiáltásunknk. Hozz jó nyám levelét Ekkor fedélzetre siettem. gép hllgtott; S kinek sok öröme nincsen, Közel álltm kpitányhoz, s nem néz- kerekek mozgás megszűnt, gőzsip nem nnk kevés ie elég.... hetem őt minden ggodlom nélkül, mint- hllt élénk hngját, hnem mindezek heszász Bél. hogy láttm, mily gykrn megy z étté lyett egészen más borzsztó jelentésű zj rémbe s mindnnyiszor iszik. Most, ott állt üté meg fülemet, férfik káromkodássl Egy utzás Missisippin. helyén kormánykerék mellett és előre te- vegyes kiáltás s nőknek jjgtási; sekintett. Mintegy mérföldnyire fent. folym besültek kinos nyögése fedélzeten; rém(myne Reid ngol beszélye.) jobb prtján, néhány tüzpont világolt. Ezek kiáltási vizbevetetteknek s már-már lá(folyttá.) megpillntás megdöbbenté őt, és e szvkr merülöknek mind ez iszonynyl s rémüvi. fksztá: lettel tölté el lelkemet. Mennyivel mások Egészen homályos lett már, np rég Istenemre! Ez Bringiers! voltk e hngok, mintsem ugynzok, meletűnt és sem hold sem csillgok nem lát Igen viszonzá kormányos lyek csk néhány pillnttl előbb kelének sznk. Missisippi lsó vidékein igen ritk ugy hiszem, elég jókor értük el. ez jkkról! éjjel fellegtelen ég, minthogy mocsárok Ngy Isten! elvesztem! folyttá szél elűzte ugyn rövid idő múlv ködpárávl szokták bevonni. zonbn mi kpitány. gőzt és füstöt, és igy szbdon vethettem versenyfutásunk mégis elég világossl tör Miért? kérdé kormányos, ki egy tekintetet hjó elejére. Ott teljes zűrtént, mert megvilágított kjiit-blkok s nem érté őt mi közünk nekünk Brinzvrt látott szem. dohányzó szob, z tüzelő helyek vörös lángji olyn fénysu- gieráhez. étterem egész trtlmávl, z elösátor gárt löveltek viz szinére, hogy egyik h Ott meg kell állnom; prtr kell és kerékszekrény mindez hiányzott töjóról világosn ki lehete venni másiknk tennem zt z úrnőt, ki sonkákt dt. kéletesen. levegőbe repültek, minth utzóit. Ez hlálosn kár feleié kormá- vlmi minát gyújtottk voln meg ltt; Mire Szép" teljes erejét kifejté, már k-, nyos de h kell, hát kell. Ez vlóságos htlms kürtöket gőz előre sodort. kor Mgnóli előttünk lehetett mintegy fél j szerencsétlenség; egy órnegyed múlv Egy tekintet ide, rról győzött meg, hogy mérföldnyire. Ilyen előny semmi jelentékeny- Mgnóliát messze mgunk mögött hgytuk kpitány, kormányos s mindzok, kik seggel sem bir, hol hjók gyorsságr voln. hjó ezen részén trtózkodtk, elvesztek. nézve igen különböznek; h zonbn megfel kell hgyni vele! mond kpimind e gondoltok, természetesen, vilegyeznek, kkor z utóbbi természetesen tány prtnk fordulj! lámgyorsn vonultk át lelkemen s csk lig érheti el z előbb hldót. Sok időbe E szvknál lesietett, s minthogy inge- egy pillntig fogllánk el. Ugy érzem, került zért, mig Szép'<-nek utsi sejthe- rültségét láttm, érdekelten követem. hogy sértetlen mrdtm, s legelső gondotek, vájjon cskugyn elérik-e még Mzon járdán, hová sietett nők kö- ltom, életem fenntrtás volt. Voít nygnóliát. i zött ott volt z ifjú kreol hölgy is. 34 működési lnyok működési lpnk éi nyilélekjelenlétem, hogy felismertem, miszerint második kitöréstől nincs mit trtnom, voülknk támpontji. működési lp több egymás mellett fekví zonbn zt is észrevettem, hogy hjó ns egymássl hdásztilg összefüggő működés gyon meg volt sérülve, s már is egyik oldlá- lnyból áll, melyekben közönségesen mindenfele r hnytlott. Ekkor hngot hllék, mely hdszerek felhlmozvák, melyek szükség esetében iszonyú kiáltássl e szvkt hllt: hdsereg után tolthtnk. Jóságos Isten, hjó merül!" z lpnk tehát és minden közlekedési eszmjdnem egyidöben ezzel hjó másik köznek, mely hdsereghez vezet, kármely mozgászt mellett födve kell mrdni. oldláról e kiáltás hngzék: Egy lphoz mindig több lny szükséges, hjó ég!" S e pillntbn lángot mert felette veszélyes és terhes voln, minden láttm előtörni, mely egész vihrtetöig fel- hdkészletet és hrczeszközt egy ponton felhllobogott. Világos volt, hogy romok csk igen mozni s egy keskeny közlekedési mederben kevés ideig szolgálhtnk már menhelyünk hdsereg után czipelni. Ilyen körülmények közt, gynánt: kár tüz, kár z elmer ülés ellen. minden szbdbb mozgászt lehetlen. z lp helyes válsztásánk, hdmenetre z életben mrdtk Mgnóliár irányigen lényeges befolyás vn. Elméletileg t. i. mérzák most tekintetüket. Én is erre néztem, s tni szempontból tekintve, zon lp legczélugy láttm, hogy z mindent megkísért mi- szerübb, mely z ellenfél lpjávl párhuzmos. nél előbb visszjönni. zon körülmény zon mennyire rendszeresebb hdviselés törbn, hogy Szép" egy drbig bringiersi ténetébe visszpillnthtunk, folyókt és folykiszálló hely felé szegte folyót, zt okozá, mokt látunk leggykrbbn működési lpok hogy hjók jóidéig nem követtek egy gynánt hsználttni. Működéseink végczélj z ellenséges főváros irányt, s bárh kitörés pillntábn csúcs csúcs irányábn volt, széles tér válsztj szokott lenni. Theohld e tekintetben zt mondj: el őket egymástól. Most már Mgnóli Egy ország főváros zon központ, melyben nemzeti vgyon, ezer mgsztos kifejezésben csoismét mintegy negyedmérföldnyire volt tő- portosul. Törvények, tudomány és művészetek, lünk, s világos volt, hogy sok időre lesz hitel, pénz, ipr, felsőbb körök fényes életmódj szüksége, mig hozzánk férhet. stb., szóvl minden kiegészítő réze nemzeti Egy pillntás elég volt rr nézve, hogy összvgyonnk. zért is legfontosbb hdá Nyugt szépe5' eddig z ideig nem trthtj szti pontok, legczélszerübb támdási és műköfenn mgát viz fölött. Jól éreztem, hogyn dési tárgyk, melyekből és melyekbe, mint z emberi szivből vér, z állm functiói erednek sülyed lábim ltt hüvelykről hüvelykre, és visszfolynk. lángok is, melyek már slonnk desz Mindmellett mondj továbbá Theobld kflát nyldosták, már már hjó hátsó nem állíthtni oly egészen bsolute, hogy részét fenyegetek. Csk z válsztás állt főváros bevétele és htlmunkb kerítése áltl, előttünk: önkénytesen vizbe rohnunk-e, már mindent elértünk s z ellenség mindent elveszített voln; mégis előleges működéseinknek vgy merülő hjóvl merülünk lá? mindig főváros ellen kell intézve lenni, mert nyájs olvsó igen természetesnek fog- csk ez dht háborúnknk lkot s egyéni j tlálni, hogy e pillntbn iszonyú félel- jellemet." met állottm ki; ez zonbn nem igy volt; Hogy működési tárgyunk, csk zon kdásőt egészen ellenkezőleg, sját biztonságom- lyok eltávolítás után, melyek főleg z ellenhdról egy cseppet sem ggódtm, s még pedig bn s z ellenséges erőditvényekben állnk élőnkzon okból nem, mert tökéletesen bíztm be, érhető el, mgától értetó'dik. z ellenségnek működési tárgyunkr vló mentö-készülékemben. Útitáskámbn ugyn- egyszerű vissznyomás zonbn, még koránsem is egy igen egyszerű, de zért ngyon hsz- elegendő ezen kdályok megszüntetésére; mert nos szerkezetű életmentőt hoztm mgm- ujolg fog ellenfelünk elénk állni elébb-utóbb ml. Ezt mindig olyn helyen szoktm tr- z ő működési lpjábn megvihtln támpontot tni, hogy bármely pillntbn mgmr tlálni. E támpontjából mg után húzott segélycstolhtom. H e mentő-szer kezemnél vn, erők áltl gyrpodv, ellenünk, kik sját működési lpunkt oly messze háttérben hgytuk, nem félek bármely folymtól, sőt még vlmi támdólgosn léphet fel. keskenyebb tengeröböltől sem. Ezen tudt, Ezen tekintetek következtében tehát hnem pedig vlmi különös bátorság, megle- dászt zt kívánj, hogy z ellen képtelenné hetősen nyugodttá tett. tétessék rr, miszerint működési tárgyunk felé Visszsiettem szobámb, kinyitám bő- htolásunkbn, elénk kdályt vethessen. Ezt röndömet, s nem telt bele néhány másod- kiváltkép z áltl fogjuk elérni, h őt z áltl percz s z életmentő egy ngy drb eleve kiszemelt visszvonlkról, illetőleg műkövonliról olykép leszorítjuk, hogy ő ez átfont prfgolyó ráerösitett szíjjl dési áltl működési lpját elhgyni kénytelenitderekmr volt övezve. így felkészülve ott tessék. mrdtm szobábn, bezártm slonb Miót 00 ezret felülmúló hdtömegek vezető jtót s rátoltm rekeszt is; külső hoztnk m.őködéebe, zót hdásztnk gonjtót zonbn félig nyitv trtm, egész doskodni kellett, hdtesteket elkülönitett erővel rgdv meg kilincsét. ttól féltem vonlkon és nem egyetlen egy közlekedési meugynis, hogy szerencsétlenek, kik fel s derben, működési tárgy felé inditni. Ez áltl lá futottk, észrevehetnék életmentőmet. nemcsk z élelmezés könnyebb s egyszerűbb, Ekkor ugy lehet, tizen, tizenketten utánm hnem mozgthtóság is felette sokt nver. Szétvált mrsolás, egyesük hrczolás" szöknének vizbe, belém fogóznánk s mhdásztnk főüzállásmesteri testhez intézett gukkl lárántnánk. Ezt jól tudtm, n- főkivánt. nk okáért teljes erővel megrgdám z Vlhány működési vonl közt z -sz üvegjtót s óvtos csendességben tekintek legkiválóbb és legczélszerübb, mely működési ki nyíláson. (vég» nevetk.) Gy'óry Vilmos. lnyt működési tárgygyl legrövidebb vonl- Vázltok hdászt (strtégi) köréből." ( V é g 8.) zon működések, molyek z ellen meggyőzése és hdi lnyáról leszorítás után lklmzttnk, és melyek főkép od irányozvák, hogy z ellen össze ne szedközhessék, tisztán hrczászti természetűek. hrczászti működések e neme csptok részéről legngyobb physiki erőoiegfeszitésbe kerül, hhogy egy megújult összecspást, illetőleg ngyobb hrezot el krunk kerülni. bn egybeköti, mely továbbá legjobb állásokt trtlmzz s erős és fontos hdászti pontokkl leginkább bővelkedik. Ezen fővonlon fog hderő zöme s seregek jv elrtnyomulni, mig mellékvonlkon csk másodrendű hdoszlopok (Colonnes), z oldlfödés (Flnkendeckung) s z ellen tévelybe hozás végett, fognk meginditttni. Miután fenntebb hdászti hálózt főbb pontjink egymá* közti összefüggése felett trtánk rövid szemlét, befejezőleg még csk zon hdászti tünemények egyes részleteit emiitjük meg, melyeket átlános hdászti elvekre vicsz lehet vinni, illetőleg melyek hdászt szellemét leghívebben tüntetik fel. működési lnyok, működési tárgy s * közbeeső tárgypontok, zz működési lpon s működési vonlkon fekvő vlmennyi kiválóbb tárgypontok, tgdhtlnul zon fontosbb hdászti pontok, melyek minden működésnek kiindulásul lpul szolgálnk. Ezek mellett zonbn működési téren még számtln egyéb jelentékeny hdászti mellékpont is tlálkozik, s h fő működési eszmék z előbbeniekben is közj ontosulnk, sohsem sem szbd vezérnek ezeket ignorálni és számításiból kifelejteni. Közvetve és közvetlenül gykorolják ezek hdmenetre befolyásukt és jj vezérnek, h érvényöket eleve felismerni nem tudt. Támdásnál hátrhgyott tereprész birtokát minden körülmények közt biztositnunk kell. zon messzire kihtó előnyök méltánylt, melyeket egyes hdásztilg kiválón fontos pontok eventuális háború esetében, nnk folymár gykorolnk, z állmokt rr utlák, miszerint zokt állndó erőditvényekkel vló kombinálás áltl fokozott jelentőségre emeljék. roppnt hdtömegek felett rendelkező Npóleonnk, sikerült ugyn működési vonlin fekvő várkt egyzerü ví-zárlt (ví zárlt, bloqude) áltl némileg ártlmtlnokká tenni, de legújbb hdjártok tpsztlti z erőditvények ngy fontosságát nemcsk fényesen bebizonyiták, hnem egyúttl nélkülözhetleneknek is tnusitják. H z meriki unió hdi legutolsó ngy polgárháborúbn, becsületes erőditvényekre támszkodhttk voln, vlószinüleg sokkl hmrbb szétzúzták voln seprtisták hderejét. támdásbn megtörést, védelemben kifársztási elv lép érvényre. Npóleon, z 83/i4-iki hdjártok kivételével, főleg támdás, illetőleg megtörés elvét vllott mgáénk. támdó részén, már csk mgából z eszme s tárgy lényegéből kifolyólg, ngy morális grntiák vnnk, mig védőnek e morális túlsúlyt önerő áltl kell pótolni.nem túloz tehát Müller, jeles történetíró, h zt mondj : védelemnél z egész népet egy ngy hrczi eszmének kell áthtni, 8 e ngy test minden vércsöppje vssl legyen sturálv." vsutk hdászti jelentőségét és hrczá szti befolyását illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy támdásnál zok hrczerők s hrcznyg egy ponton csoportosítását, feltünöleg rövididőközben teszik lehetségessé, továbbá hogy működési lp ezen közlekedési eszköz áltl bármely ponton leggyorsbb támogtást nyerhet és könnyen megsiállhtó, és végre működési vonl gynánt hsználv, előleges oldlfödés s egyéb biztosítás után, trtlékerők, segédcsptok és minden szükséges hdszerek, sokszor még hmrább érkeznek rendeltetésűk helyére, mint sem lklmzásuk időpontj beálln. Számtln más lőnyeik elhllgtás után csk még zt jegyezzük meg, hogy védelemben még sokkl ngyobb vsutk fontosság és befolyás. pesti lóvontu vspály. Pest város ismét egy lépéssel előbbre hdt z európi civilisto terén. mi egy évvel ezelőtt még csk jámbor óhjtás volt, közel lefolyt néhány hónp ltt gyorsn ténynyé vált. zon részvénytársság, niciy egy pest újpesti lóvontu vspály létesítés'''re mnlt évben meglkult, e npokbn végre zon pontig érc, hogy z előmunkáltok csknem teljesen befejezfetvén, Pest utczáin z első vouti prubvontok már megtrtttk. E vspálj kiindulási pontj, mint tudv n, belváros, József- és Ferencz-külvárosok összekötő pontján, széntéren vn s innen zeie<s és hosszú országúton" s vácziuton végig 'onulván, Uj Pesten végződik. z ut körülbelül igy óráig trt s főváros legélénkebb közlekedési észéit fogj érinteni. Egyelőre közönség föltételére következő állomások vnnk kijelölve:, nemzeti múzeum, Zrínyi kávéház, z evng. ;emplom, Lipóttemplom, vsúti indóház, kis íörcrnok, Uj- Pest. menetek rendje, szállítási dijk, s egyéb rendszbályok ezután fognk még közzététetni. Egyelőre nnyit mondhtunk, hogy z utczi sinek lerkás s z ut kikövezése, bár eléggé?yordn folyt, trtósságot igérő, solid módon "ljttott végre, s hogy készletben levő ezálli-

3 tási kocsik kényelem dolgábn méltányos igényeknek meg fognk felelni. S reméljük, hogy h közönség e szállítási móddl megbrátkozik, válllt üzleti szempontból is sikerülni fog, mit már csk zért is óhjtnunk kell, hogy köz óhjtásnk még inkább megfelelő egyéb utvonlk (mint p. o. városliget, budi hegyek stb.) számár is kdjon minél elébb részvényes társult, mely szbdb vágyó városi lkosságnk gyors, kényelmes és olcsó szállítási eszközzel szolgáljon. z ünnepélyes megnyitás npjáról tudósítni fogjuk olvsóinkt. II é k é s - C s b. mgyr lföld egyik előre törő, ngy jövőjű városánk rövid leírását és főpiczánk rjzát állítjuk z olvsó elé. Békés Csb, zelőtt Európábn legngyobb flu, 840 ót mezőváros, Békésmegye délkeletre hjló részén, tiszi vspály mellett, melynek egyik tekintélyes állomás. Vidéke X I I I. százdbeli oklevelekben tlált, kik földltti kunyhókbui lktk, bromtenyésztéssel fogllkoztk, ittó kútjok ott volt, hol most z evng. ngy templom áll s összes vevonuk z kkori becsár szerint 605 fcot ért. Hrmdik korszk Csbánk z. évvel kezdődik, melyben mostni tót lkosok elei Hont, Zólyom, Gömör, Pest, kivált pedig Nógrádmegyékből kezdtek leszállingózni s kkori íoldesur, Hrruckern János György áltl, részükre szbd vllásgykorlt biztosítttván, következő években e vidéket rjként ellepték. zót lkosság szám, mondhtni meriki ránybn növekedett, nevezetesen : 0 lélek, 6. észt. volt Csbán , , , , , , év végén hitv. e.vns., kik közt 23 ezer ágosti? -,,. többi.. x r.-ktholikus, egyesült és nemegyesült ó-nitu és zsidó. lkosság ngyobbrészt földmiveléssel fogllkozik s vllásosságbn, szorglombn, er- 28. év ót 85 egyén élt 90 éven fölül, kik közt volt 5, 2", sőt 35 éves is. város minden teki itetben nrndinkább előhld. Díszére szolgál, sok köz- és mgánlkon kivül, z emeletes városház, r.-ktholikus, nemegyesült ó-hitü, zsidó, és két ágosti hitv. evng. templom. Ez utolsók köjül kisebben ünnep- és vsárnponkint mgyrul trttik z isteniti»ztelet; z áteilenben levő ngy templom pedig, mely 200 ezer pftb került, z lföldi síkságon legmgsbb tárgy, birodlombn legngyobb ev. templom, s bsnne nyolcz ezer hllgtó elfér. csbi htár z lfáid legtermékenyebbjei közé trtozik. Tiszt búzát évenként m. e. 300 ezer p. mérőt terem. dohány m. e. 300 ezer, csbi nők áltl szőtt és eldtni szokott zsákvászon pedig évenként több mint 2 ezer ftot behoz. Multó helye lkosságnk z ó temetőből kertté átlkított ugynevezet Széchenyiliget, mely nyári színházul is hsználttik. Vn továbbá Csbán gőzmlom, gőzfürdő, 2 ágygyl ellátott gözkórház, két kisdedóvó, 8 népiskol, egy leánynövelde, egy felsőbb polgáriskol, egy négyosztályu lgymnsium, nemkülönben 50 részvényest számláló kszinó és 330 tgból álló népkör pesti loóvontu vspnly Csb mezeje" név ltt fordul elő, miből zt lehet következtetni, hogy hely Csb nevű birtokosától kpt nevét. Csb-cslád egyike volt zon ői mgyr csládoknk, melyek Árpáddl jöttek be. Kihlt X I I I. százd végén. hely történetét három korszkr lehet felobztni, u. m. legrégibb időtől török berontásig vgyis 566. észt. Ezen korszkbn előfordul Csb mint 235-ik észt. létezett flu s létezését bizonyítják IV. Bél királynk itt gykrn kiéstni szokott rézpénzei. Emlittetik továbbá várként megerősített s gerli brhámffy Imre áltl bírt kstély, melyet Mgócsi Gáspár, I. Ferdinánd gyuli várkpitány 556. észt. hosszs vivás után elfogllt és szét hánytott, minthogy vár birtokos borosjenői Zápolypárttl czimborált. Ekkor Csbánk birtokos uri voltk Székely, Zterzenkovits, Tursi, Ngy és brhámffy csládok, kik közül gerli brhámffy Péter 526. észt. Bókésmegye főispánj volt. Második korszk 566. e 8 Z t - z e n i ( l ő ltt Csb többnyire török járom ltt nyögött, s folytonos háborúk ltt nnyir elpusztult, Hogy midőn török innen elüzetett és megye mgát újrszervezte, z 6. észt.megyei összeírás itt csk 22 reformált vllásu mgyr csládot z első másfélezer kötetből álló könyvtárrl, Lkölceösségben ritkítj párját. korú fekvő cs- kosi közt lig vn, ki mgyrul ne beszélne. iád-, Csongrád- és rdmegyei terjedelmes pusz- gzdgbbk ren'desen körülfekvő mgyr hetákt ngyrészt csbik munkálják sot munk lyekre dják gyermekeiket cserébe, hogy mgyután csbi elmegy még htrorző vidékekre rul megtnuljnk. is. Megyei börtönben csbi embert ltm ritkság. z 858-bn megnyilt tiszi vspály mind Rblás, lopás, gyilkolás Csbán fölötte ritkán for- nygi, mind szellemi tekintetből Csb előhldul elő. dását tetemesen előmozdított s h még szegedcsbánk htárterülete 86,04 hold, vgyis várdi, mzt Csb mellett keresztben átszelendő 6 D mérföld. hozzátrtozó fövényen, vsút létre jő, melynek előmunkálti még 863. m. e. vndháti, vészei, gerti, mező megyén, szent- évben elkészültek: kkor Csbánk, mint mmiklósi, kondorosi, csákói, csorvási, soproni, gyr lföld legvirágzóbb városi egyikének, jövője gerendási és kerekegyházi puszták és birtokrébiztosítv vn. szek, török berontás előtt, mind megnnyi Megemlitjük még, hogy békési gzdsági fluk voltk. Sok helyütt még most is meglátszegyesület Csbán trtj gyűléseit, álltkiállitánk régi épületeknek - templomoknk zársit, lóversenyeit; hogy Csbán vn 6 holdnyi, dáknk, kstélyoknk - nyomi, s régi pénzek, mindinkább virágzásnk induló s egy mükertész edények, fegyverdrbok ástnk ki. _ vezetése ltt álló gyümölcs- és gzdsági kertje vidék egészséges voltát bizonyítj kulono-! és hogy f. év őszén mgyrhoni ágosti hitsen z, hogy itt, ily ngy tömegben, rgály ritkán vllásuk egyeteme Csbán trtndj egyházi fordul elő s lkosok életfonl jó hosszur szo; gyámoldi közgyűlését *). kott nyulni.0éves ép egészséges, munkbíró férfikt, 50 éves házsokt látni, itt épen nem rit ) közelebb megjelent ily czimü munk után:»béw«csb mezóváros hjdnáról s mostni állpotjárói értez evng. egyház három utolsó évi ny-, t J W L.jo., evng. lelkész." Pe.t,866.O.terU»m könyvében 80 oly egyén fordul elő kik Károly bizomány. évet éltek első házsságbn. tlábn pedig (iömörmegyei vázltok. II. ráhói régi várkstély. dékre jött vdászni. földmirelő nép között z igzságos és leereszkedő király emléke még m is él. ráhói, várgedei s jnácskői lkosok között élő szóhgyomány szerint itt történt voln zon emlékezetes esemény, hogy jobbágyikkl embertelenül bánt földesurkt király szántásversenyre szólított fel, mely lklomml z urkkl együtt ő mg is trtott z eke szrvát s tnulságos leczkét dott földmivelés nehéz munkájáról földesurknk, kik lelkendezve dűltek ki mellette szoktln ngy fárdságtól. (Hsonló tényre vontkozik Gry János blldáj:,,mátyás király Gömörben.") kdálytlnul tovább folyhtott s útjáb nem állott voln török, német és sját keblünkbeli ezer meg ezer viszontgság! Kp. H Rimszombtból Rim folyón átvezető hídon észk felé m fejérlő mészhegyek felé foréletképek háborus országokból ). dulunk, melyeknek sötét fenyvesei között pisztrángokbn dus csermelyek csörgedeznek:jobbr i. észkkelet felé felső-grmvölgyi kopárhegyek z embert nemcsk z ágyuk dörrenése s között Mátyás király vdásztiról ismeretes cstzjb vegyülő sebesültek hlálhörgése, nemfölséges Királyhegy (Králová hol), innen rjt csk százezrek kétségbeesett küzdelme érdekli. z elrgdó kilátású Kkshngy (Kohut) 8 még golyózápor nem feledteti z nyák hulló köközelebb hozzánk götuörmegyei iprnk már nyeit, e vnnk dolgok, százdok ót nyers nymelyeket történet kogot nyújtó Vshegy (Zse^ggggggm moly múzsáj fáklyájáleznik) s végre blr.-. -'^'"^^jjjgiti vl meg nem világit. Feészknyugot felé hegyi Jf ifjjjjlj ledjük egy kissé Klió jegeczeket (Bdrg-Kri""'', ""^ tollánk megdöbbentő stlle) és rnynk nyorjzit; forduljunk z mit trtlmzó, szép országok belső életéhez, bükkf erdőkkel benőtt tekintsük meg zűrzszinecz-hegy kötik le vrt, mely háború előtt szemeinket. z előttünk szilj rendetlenséggel jeelnyúló széles völgyön s lentkezettmindenfelé; táellpuló mgsltin pevirti tudósítások izgldig, lig egy D mfdnyi ms rövid szvi helyett területen, gyümölcsösökmerüljünk csöndes szembe borult tiz kisebb nlélődésekbe. gyobb flu tornyi emelusztri háború előtt kednek ki, környezve vló npokbn, usztri buj rétek és kszálók, háború ltt: ez s jó termőföld htáéletképeknek gzdg ritól. nygot szolgáltt, s tészk felé hldv, lán közönség érdekeltlegelőször Cserencs nevű ségét is lekötheti egy flt érjük, hol mgs kissé. Nem csöndes pászdió- s lmfák sűrűjéből, tori élet, nem idylli költiszt kis házikók soritemény ez; z illtos ból emelkedik flu temmezők m már csk ábbékés-csb föpicz. plom. Jobbr egy mrindos ifjú lányokt foggslton fekszik Felsöllkozttnk; mostni időnek bomlott emberi várkstély története különben homályb Pokordgy, viszontgságos életű s néhány évvel kedély rohmos játék, mozglmk ezer váltoezelőtt Londonbn meghlt mgyr tábornok, vn burkolv. ztosság kell. Ugy látszik, hogy XIV. XV-dik szákmety György születési helve, hol tyj ev. lelmeg ne ijedjen z olvsó, hogy e sorok zdbn szelíd múzsák is tnyát ütöttek benne, kész volt. Blr esik Orli-Törék, z Orly-csigénytelen irój ily ngy igényeket költ. Szellem mit szintén Mátyás király buzglmánk lehelád törzshelye, melynek egyik ivdék e százd első negyedében Odesszábn mint orosz polgári tett ngy részben köszönni, ki tudományok- dus emserek társságából jövök, s legtöbbször kormányzó működött. Tovább menve érjük lsó- nk s tudásoknk ngy brátj volt. z udvrá- rról beszélek, mit tőlük hllottm, illetőleg Szkálnok helységet, melynek egyik emeletes há- bn megfordult urk ott megizlelvén tu- olvstm. Különösen egy hires német újságnk zábn már e százd elején egy hires könyvtár s dományos szellemet, később otthoni birtokikon sokt köszönhetek; többek közt ennek levelezőolvsó egyesület létezett, s mely utóbbink tgji szintén iskolákt lpítottk. földesurk példá- jével is utzzuk keresztül Csehországot. C-iehorszg háború előtt s háború ltt (különösen Schrmko Pál, Kubinyi Péter, Holko ját zután felső vidéki városok is követték, ugy még inkább, egy roppnt Mátyás stb.) vlóságos kis táborhoz hsonlított; hetudós társságot képeztek í gyen-völgyön messze ris innen küldtek ki számos dó hrczi trombit szilj jeles tudományos munkál- \ hrsogás zendült, és zentot, különösen z iskoli ' ===-- dül vissz. rendszer tökéletesítésére 8 Vspályák, országutk tlábn szellemi munés gylog ösvények bevokásság felébresztésére. E. nuló szbdságos ktonákférfik emléke még most is tól voltk ellepve. kükegyelettel ápolttik e vilönböző hdtestek emberei tlék lkosság között. rendkívüli gyorssággl voszkálnok közelébenfnultk egybe. girihrd romji ltt trkik meg sem álmodchyt-rétegek omldékibn ták, hogy vlh még pálm-törzsök lkjábn császári lobogók ltt fogelőforduló közönséges vgy nk szolgálni, fel lőnek rivisz-opál vonj mgár sztv csládi tűzhelytermészetbúvárok figyelről, hogy polgári ruháimét. kt ktoni kbáttl cse lkosok ez opált holréljék föl. lótéjnek (hvrnovo mliehány nyugodt cslád ko) nevezik. tlábn ezen élete lőn örökre feldúlv hegyoldl vulkáni lkzngy birodlombn; mesztábn igen sok kövület tsze völgyek rejtett kunylálttik, s z innen minthóibn hány forró könyet 3 egy / 4 órányir hegy olhullt z ny, feleség, dlán fekvő Krszkó flu testvér vgy szerelmes templom ngyobbár megszívvel epedő kedves. kövült fából építtetett. Mért festeném le Gömörmegyei vázltok: II. Ráhói vár. - (Myskovsxky rjz.) Szkálnoktól mintegy félbucsu nehéz pillnnát; órányir észknyugot felé, mért rjzolnám zok keservét, kiknek öveik hhogy lssnként tudomány és műveltség iránti Rim folyó jobb prtján emelkedő mgslton, bárom kis dombról nyájsn üdvözli z szeretet, mivelt emberek iránti kegyelet nép lál hrczáb távoztk! Nincs tlán ember, ki utzótráhó helység három ngyobbszerü épülete. minden rétegeiben elterjedett. történelemből közelmúlt npokbn hsonlónk tnuj ne lett z egyik flu észki végén Kende-cslád tudjuk, hogy Felső-Mgyrország számos kisebb voln. De vnnk, kik könnyű szívvel, nevetve csinos flusi lk, másik mellékelt rjzunkon helységében is hjdn szépen virágzó iskolák léénekelve távoznk; sőt többször hll z ember teztek, melyeknek későbbi mostoh idők még láthtó régi várkstély, hrmdik z ev. temszilj ktondlt, mint fájdlms sóhjt. nyomit is eltörölték. Ily jelesebb iskolák voltk réplom, krcsú tornyávl. szorglms és ipros Csehország nemzetgzdászti állpot jelenlkosságnk elszórt kis házi itt is terjedelmes genten Bánóczon, Berzeviczén, Biczén, Csepregen gyümölcsfák csoportozti közül kndikálnk ki. Füleken, Glgóczon, Görgőn, Illván, Kis-Őrön leg oly kedvezőtlen lábon áll, hogy csknem min régi várkstély egykor Jákóffy cslád (Nehre, Szepesm.) Oigyánbn, Rdványbn, Vág denütt pihen kereskedés és forglom; sok gépbirtok veit s köznép közt elterjedt rege szerint Beszterczén etb. stb. ) Háborukönyr" legközelebb megjelent I. fii, Mivé fejlődhetett voln ez szép MgyrMátyás király itt szokott megszállni, vlhány*zor z urlkodói gondok felejtése végett e vi- ország, h szépen megindult kultúrái fejlődés zetéből.

4 \) I. i. l letet. Itt lklom vn emlékezni sok, fájdlms volt e hely. Most zonbn miden kereskedés szüsebre, melyet háború okoz. H Rákóczy-indu- netel. Benn városbn, vlmint környékén is ló fölébreszti huszárok szivében hrczvágy meglehetős tiszt német nép lkik; csk itt-ott lángját, elég egy tekintetet vetnie zon hlvány, kd egy-egy cseh közöttük. Leitmericz környékén több hlmot árkoltk szenvedő emberekre, kik többnyire tvsz-korukbn, mnkór támszkodv, krtlnul is békés el, és z Élbe egyik kis szigetét egy nemévé hidfőnek lkították. hngultot költenek kedélyben. Vlóságos kár zokért szép vén fákért, Sjátságos dolog z háború; egyfelől elrgdó jeleneteket, másfelől ngyon szomorú voná- melyek e mitt fejszék cspási ltt hullottk le. sokt nyújt. Beláthtln hosszú sorb nyomultk ide porosz és osztrák sebesült tisztek, kik ez időben tepliczi fürdőben kerestek gyógyulást, liszttel, pálinkávl, kenyérrel és borrl, s minden külön csoportokbn állnk és egymáshoz soh egyéb élelmi-szerrel terhelt szekerek. sem közelegnek. vár főterén mgyr pusztákról hjtott Vnnk, kik e sebeket z 864-ki cstmezőn, ngy, hosszuszrvu ökrök százávl keresgélték midőn közös ellenség ellen, látszólg közös czé- z itt-ott muttkozó gyepet; kis terjedelmű lért egymás mellett hrczolv kptk, s most hely ngy részt kszárnyákból, s más ktoni épümégsem cstolj őket egymáshoz semminemű pj- letekből álló utczáin folyvást eürgött-forgott tás érzelem. mély szkdás, mely usztri és trk-vegyületü ktonság. Poroszország között keletkezett, kicsiben itt is negyedik hdcsptból, hét ujoncz cseh észrevehető. zászlólj képezi Teresienstdt helyőrségét, mig Teresienstdt is élénk képét dj háborús többiek ngy működő hdtesttel egyesültek. világnk; néhány héttel ezelőtt széles árkol cseh vspályákon éjjel-nppl robogtk és ton, tisztek felügyelete ltt ezer még ezer rost robognk z emberek végtelen hosszú csptbn cseh npszámos dolgozott. Kevéssel ezelőtt Tere gőz repülő szárnyin. sienstdt még csk oly erősség volt, mely hdi lig foghtj fel z ember, hogy tudtk réműszerek hldásávl szemközt igen gyöngének muttkozott, mert semmi külső erőditvénynyel gen, mikor még gőzkocsik s telegráfok htlms segédeszköze hiányzott, egy-egy ngy hdnem dicsekedhetett. csptot eoncentrálni! kkor lssn hldtk, s z uj munkáltok következtében jelentékeny beszállásolássl terhelték lkosokt; mellett erősség lett belőle. mguk ktonák roppnt fárdlmt állottk ki. Teresienstdt vspályától negyedórányir Milánóból Bécsen keresztül Pestre jönni, hjdn fekszik és pedig ngy síkság közepén. vár, több hónp telt belé; mo3t behívott cseh vdámely Csehországbn Josephstdttl együtt legszok három np ltt Veronábn vnnk. Vjon erősebb, József császár áltl poroszok ellenében rövidebb időt igényel-e most háború? Vlószíépíttetett. nyjánk Mári Thereziánk nevére nűleg! s e vlószínűség mellett szól z 859-ki nevezték el. Eddigelő még soh sem volt ostrom háború, midőn néhány hét ltt négy ngy cstát lá vetve. H z ember felé közeledik, soh sem vivtk. Igz zonbn, hogy z észkmeriki hinné, hogy e várnk oly ngy jelentősége vn, polgárháború, bár ott vspály s gőzerő sokmert erőditvényei oly mélyen feküsznek, hogy kl fejlettebb, mint nálunk, négy hosszú évig trlig láthtók. Ereje mindizáltl tgdhtlnul tott. lefolyt első csehországi hdjárt gyorsság ngy, leglább osztrák tisztek állítás ezerint. zonbn minden várkozást felülmúlt. zonbn leitmericzi hegyek nem feküeznek (Vége ksvetk.) tőle ngyobb távolságr, mint lsensuml Sonderburgtól, honnn 864-ben porosz vontcsövü ágyukkl ngy biztonsággl és sikerrel lövöldöztek. város mg egészen ujon és szbálysze Tisz vidéke Zhr jellemeit kezdi felölrűen vn épitve; kicsiny terjedelmű, jelentéktelen s többnyire ktoni épületekből áll. Csk néhány teni. Kopsz föld, sivtg homok, hetek ót égő polgárház v;in benne, zok is áltlábn helyőr- rétek, toronymgsságr emelkedő porörvények, ség pénzéből élnek. Ki nem kényszerül reá, egy forgószelek, ztán egy zivtr, mely np fényét óráig sem tud e sivár, unlrns városbn időzni. elveszi, tányérját elvörösiti, de esőt nem hoz, II. Egy várr nézve egyébiránt ostrom idején csk szárz homokot. Most: ez fővonás délinézzünk meg egyes helyeket, melyek köze- ngy előny, h minél kevesebb benne polgár- bábos" Tisz mellékének. (Egy ily zivtr részlelében, vgy épen fli közt e perczben is ktoni ság, s kormányzónk ktoni szempontoknál tesen leírtott.,hon" 60. számábn, Bihrból, hol jul. 5-kén esőt is hozott, de Szbolcsbn nem.) mozglmk történhetnek. egyébre nem kell ügyelnie. Ugy cslogtj délibáb füstje szemet, Közel tláljuk Teplicz-et. Ngy, népeb kereskedelmi városok többé E hires fürdőt természet minden bubájávl nem lklmsok várknk, mert ezeket lehetetlen hogy zt hinnök: Tisz kiárdt, kiöntött, fólékesitette; viz áldásos gyógyító htlmán ki- sokáig oltlmzni. Először is népességük ngyobb, hogy flvk, városok, erdők és üres keresztek vül, minden föltlálhtó itt, mit csk várht z semhogy kellő időre elláthssák mgukt élelmi- vízben úsznk. De hiányznk folyó s réti vizek ember vlmely kedves tájtól. Mint egy htlms szerrel; másodszor bombázás áltl sok millió milliárdnyi lkosi, tol!;»3 szárnysok, vd sziklfl emelkedik mögötte észk felől z Ércz- érték vn kitéve végveszélynek, és hrmdszor kcsák, ludk, szárcsák, bibiczek, gólyák stb. stb., hegység, ledönthetlen htárflt vonv usztri, minden kormányzó félhet, hogy z éhező, ngy- és tolltln szárnysok, t. i. hlk, melyekben Szászország s Németország sgyébb részei közé. számú lsó osztály föllázd, s külső mellett Tisz és melléke tvi Európábn, z öreg Európábn mgyr tíkföld uj területén, leginkább Kevés természetes htár vn szilárdbb, mint ez belső ellenséggel is kell küzdenie. itt, Csehország és Szászország közt. Szászország Ily kellemetlenségnek Teresienstdt nincs bővelkedtek ezelőtt. felől»ly csöndesen emelkedik, hogy z ember lig kitéve. Hiányznk lég és viz népei itt, mig mindveszi észre; C-ehország felől ellenben oly hirteezenfelül vár helyzeténél fogv is ngyon inkább bővelkednek Nyugt Európ folymibn, len esik lefelé, hogy ránylg nem ngy mgs- font< s, mert egyrészről z Elbére támszkodik, mert: Mgyrország z idők vihros járás ltt ság dczár, ngyszerű küátnssl kínálkozik. másrészről Szászországból támdhtó betörés megöregedett, mig Európ nyugti része egy Tepliczben, mint minden más cseh-fürdőben, ellen Prágát fedezi. jobb sors közrehtás következtében mindinkább természetesen ngyon nyomott volt hngumeglátszik rjt, hogy 50 év ót nyugodott. megifjodott. lt. Legtöbb vendége észki Németországból s Több sétány széls lomboztu, vén fáját kpuk És més eem pnszkodik mgyr ember. poroszokból telik ki; ezek közül zonbn c?k elől főtérre vitték, s néhány száz lépésnyire z Ki tudn ennyi bjon segíteni? mondj s igz olynok jöttek el, kiknek fürdő nélkülözhetlen utolsó külmunkálttól, mgs kőflll körülvett vn: h béc-i kincstár összes értéke nem több, szükségesség volt csöndes temető feküdt. mint egy-egy tvszi esőé, és z eső egész Most már nem fogják kímélni hlottk tvszon át elmrdt, sőt elmrdt már évek ót, Tepliczben irt egy levelező, épsn hesseni válsztó fejedelem ' mgyr huszárezredének nyuglmát! nnyir, hogy z egykor népes tvk fenekén hdgykorlt folyt éjjel nppl. lkosok ásóvl, 2 3 ölnyi mélyben sem lelünk vizet... ktoni zenekr játszott. E mgyr ezred egyike zon derék, könnyű lovscsptnk, melynek egy része pedig künn szbdbn szkdozott ki birj felszámitni hz veszteségét? ki bírná látásár öröm tölti el kton szivét. zenekr nyergek és tüzérszerszániok igzgtásávl volt fedezni nép szükségeit r kivált épen zon kincszon művészettel jáf szőtt, mi z osztrák zenekro- elfogllv. tárból, mely hsonló szárzságbn s létveszélyben z egyetlen tűrhető s meglehetős kicsiny sinlődik! kt Európszerte leghíresebbekké tévé; de női közönség, bár más időben sétányon tolongni szállodábn ngy élénkség vl; minden neniü és Pedig mind ez egész máskép álln, h kis szokott, most már nem igen jelent meg ott. z rngú tisztek jártk benne le és föl. Természeteember z ő gyrlóságánk érzetében és vihros elegáns női közönség helyett ngyrészt gzdg sen ngy z izgtottság, várkozás. Hrczis idők előérzetében felfogt s szétvezette voln tepliczi zsidóság lepte el tért. zsidónők zon hngult töltött el minden embert. privilégium> mely öszhngtln trk ruhák M g Leitmericz, mely tőle egy negyedór- Tisz mellékfolyóit s vidéke tvit: Nménytól hordásábn áll, itt is láthtólg érvényesült. nyir fekszik, s mely oly brátságosn nyúlik el Gyomáig (mint z Hon" hsábjin több ízben elődtott), melynek már terve is elfogdttott, Vnnk csodszép zsidóleányok, de elegánst z Élbe prtjin, most már e vár védelmi köcsk terv kivitele hiányzik. látni közöttük, bár ruhájuk gzdg szövete leg- rébe vontott. Ki Szbolcs-, Bihr-, Sztmármegyét csk első divtkereskedésből kerül ki, és ékszereik E város ngyobb, élénkebb is, mint Teresie.nértéke ezreket hldjon meg, teljes lehetetlen. stdt, mgs dombon fekszik, mögötte z Élbe Görög térképéből ismerné s fel krná keresni Teplicz főként sebesült ktonák fürdőhelye; szoktln szélességben zuhog el. Régente élénk, p. o. Szbolcsmegyét: hsztln járná be ennek hrczosok itt keresnek gyógyulást vgy enyhü- forglom, kiváltképen ngy hjózás központj i síkjit, nem ismerne reá. Pedig Görög térképe jd» tuljdono3 megszüntette, vgy csekélyebb mérvben folyttj működését; minek következtében z erőteljes munkás nép ezrenkint kénytelen tétlenül heverni. Ez emberek örömmel távoztk most hrc? terére, s szbdságosok, kik otthon már élelmüket sem tudták megszerezni, vlmint mások, kik z éhséghez állván kö/el, önkéntesek gynánt siettek zászlók lá, hálásk, hogy étkezést és ruhát kphtnk. Mily különböző lktrészekből áll z osztrák hdsereg, erről z ember mindenütt meggyőződhetett, hol csk számtln szbdságossl öszszejöhetett. Mgyr, cseh és olsz nyelvet hllánk mindenfelé ; ellenben német szót minél kevesebbet. porosz háborúbn kétségkívül mgyr, és cseh és olsz ktonákt állítnk legelső cstsorb; leglább poroszokt nem vádolhtj lelkiismeret, hogy német testvéreikre" lövöldöznek. usztri sváb és szász brátjink, kik sirv pnszkodtk német testvérek" egymás ellen folyttott véres összeütközéseiről, mindenekelőtt zon jókrtu tnácsot lehet dni, h z osztrák hdtesthez krnk cstlkozni, lássák el mgukt mgyr, olsz, cseh, szlovák és horvát szótárkkl, mert különben bb szomorú helyzetbe jutnk, hogy meg nem értik német testvéreik" üdvözletét. ki lpos tnulmányt kr szerezni rról themáról, hogy z sztrii birodlom átlábn, mennyi különböző elemből áll, s ez elemek egymássl néh mennyire nem rokonszrnveznek; nnk egy-egy élénk vspályudvrnál bőséges lklm nyilik tpsztlásr. Sohsem lát z ember különböző népfjból álló osztrák ktonákt egymássl beszélgetni; külön csoportokbn, egymástól lehető távol állnk. Különösen z olszok, mennyire csk körülmények engedik, minden közlekedést távol trtnk mguk s z előttük nnyir ntipthikus csehek között. Feltűnő zonfelül z szántszándékos tájékoztlnság, kivált z ltisztek egy részénél, z egyes hdcsptok nevét illetőleg. Pedig néh hetekig állomásoznk egy helyen, ugynzon brigde-dl és divisióvl. E tekintetben ngy különbség kivált frnczi hdsereggel szemközt, kik mindnyájn egy népből vnnk lkotv, ugynzon nemzeti érzület áltl lelkesittetnek. Tisz vidéke és cstornázttás. térkép legjobb volt évtizedekig, százdunk elején. De 82 tájbnkészült z, midőn megyének ngyobb részét viz borított évekig, mely lsscskán kipdt, nnyir, hogy végre jóvl főbb lett szárzföld, mint z öntözött; sőt szárz évek következtek, melyekben csk z égből lehetett várni vizet, mely rendesen igen kevés: legkevesb (2 4 hüv. éven át) egész Európábn. zonbn Nyírség vizei tlán Kárpát keleti övével vló összekötteté.-üknél fogv sjátszerü tüneményeket muttnk. Miért, miért nem: évig trtó szárzság után 0 5 évig ismét bővelkednek vízben: benépesülnek hlkkl és mdrkkl, elbontják még réteket is évekig így közt víz ismét több volt megyeszerte, mint kellett voln. De már nem érte el zon terjedelmeket, melyeket 40 év előtt betöltött. Eljött ztán ennek is z ő htár: lejárt körforgását, s most szárzság időszk következvén be, e téren oly végletekre ment természet, hogy Zhr pusztájávl szomszédosnk vélnők e megyét, sőt szomszéd megyéket is. Régi emlékezetek lpján mjdnem biztosn állíthtni, hogy eme szárzság mindinkább gykori e végletekben és vizárdás időszk mindinkább rövid trtmú veszíti régi terjedelmit. És mind szárzság, mind vizenyősség időszk egyránt ártlmis és veszéljes gzdásztr: egyránt sürgeti tervezett cstorn-rendszer kiástását és építtetését. Cstorn-munk? most háború idején? Ezen eszme első pillntr nem lehet népszerű, mert közvéleményünk vgy értelmiségünk nincs elég jól értesülve Tisz vidéke viszonyiról. Természetes, hogy cstorn ásás felényi munkáb kerül és sokkl jobbn sikerül, kivált z álló vizek (nyiri vizek), lápok, erek stb. lecspolásár nézve m >sí, mint sikerülhet mjd bekövetkezendő vizárbn, mit,,föld r"-nk neveznek. Óriási különbség ez; de bármily nyereség"nek látsz'k: nem elég hhoz, hogy cstornázás létesítését most szorglmzzuk. zonbn vn egy ok, melynél fogv ezt szorglmznunk kellene, még zon esetben is, h munk most nehezebb s tökéletlenebb lenne, mint máskor, épen zért, mert politiki viszonyok nnyir zvrosk, hogy zok, kiknek még vn némi vgyon, lig tudják elgondolni: miképen óvják meg ezt zoktól, kiknek sem vgyon, sem keresete, sem hrczképessége vgy, kedve nincs. Ezen ok tehát szegény nép keresethiány. szegény nép ugynis rendes időben rtás és nyomttás áltl keresi be téli élelmét. z rtás, mint hivtlos dtokból ki fog derülni: néhol V,0, néhol 2, 3, 4, 5 tizedrész; de ennél vidékszerte egy esetet sem mutthtunk, hogy több lenne. Más népeknél szántóvető embernek rendesen vn egy évi előkészlete, mindenféle vetőmgból, sőt tkrmányból is, és vn sok szép, drág jószág, p.o. gzdsági eszköze, tehene, kecskéje, forintot érő lov stb. Vn még zsellér embernek is szép fejős tehene, gyümölcsös kertje, sok szép pró mrháj, t. i. tyuitj, ludj, kcsáj, tengeri nyúlj, mlcz. stb. Más népeknél tehát oly sokoldlú gzdászt még kicsinyben is, és oly rendes dolog z előre számítás, mikép egy fgy, egy szárzság nem merir ki minden jövedelemforrást, vgy h forrás kimerülne is, vn nnyi készlet, eszköz, háziállt stb., mely hosszú télen át előforduló igényeket fedezze; sőt ekkor is kp egy s más munkát z, ki munkát keres. Nálunk ellenben mind ez hiányzik. Sőt Tisz mellékén több vidéken nem z első, de negyedik mostoh év ez, mely lehetlenné teszi, hogy szegény ember földje vgy csládj igé nyeit fedezhesse, téli élelmét beszerezze, nnyivl inkább, mert dohány, mely dohányosnk és birtokosnk leglább pénzsegélyt nyújthtott voln tvi, szeptember elfjén elfgyott, z idén pedig 2 3-szori újr ültetés után sem mrd meg, ygy elmrd fejlődésében, mint tengeri, mely csk lig bujt ki földből s már klászit kezdi kihányni. Nálunk hiányzik zon sokoldlú keresetmód, oielynélfo >v munkkereső ember télben is érdemelhet ki vlmit; nyári kereset pedig, ott hol kszás kr. npszámb dolgozik, legfölebb npi trtását fedezi, ott viszont, hol részben megy, még ezt sem fedezheti, mert z üres klászok kieséplése után is, mint tpsztltból igzolhtnók: ez csk 5 6 itezényi rozs. Hogyn tláljon részes nyomttót ilyen gbonár birtokos gzdi? Minő eredményt várhtni ott, hol nyomttás npszámb megy"? Mit várhtunk ily rtás és nyomttás után? j Köztudomású dolog, hogy hegyes vidéke- évben tett sikeres prób szerint érleltem meg 40 ken nem nnyir jelentékeny cspás, mint szál zöld kukoriczát, melyekből b.-böszörményi Tisz mellékén. És ngy jótétemény voln, közönségnek, szbolcsi gzdsági egyesületnek, h jó olcsó közlekedési utink volnánk boldo- i debreczeni kertészeti egyletnek még múlt gbb vidékekhez. Nincs is előbbvló és közse- ' őszszel, z orsz. mgyr gzdsági egyesületnek gélynyujtásr lklmsb munk jó kőutk pedig múlt hónpbn mutttm b > példányokt. építésénél. Ámde Tisz mellékén még erre sem! z elméleti előzményeket zonbn itt mel-' gondolhtunk egyhmr.... Nincs kő. távol lőzve, egyenesen tpsztlti rész rövid előhegyekből nyerhető kövek szétszálli ás már csk dását kívánom előterjeszteni most, midőn tkrmány hiány mitt is lehetlen, de átlábn kukoricz hol szárzság engedi mhololy munkerőt igényel, melyhez egész vidék szál- i np csüdzés és szemzés állpotáb megy át. lítóeszköze g munkereje is csk ott lenne elég, I Mihelyt tehát kukoricz megcsüdzött é hol vsút s gőzmozdonyok segélyére jőnek,! megszemzett, nnyir, hogy már főzésre is lklmig cstorn-ásáshoz kevés eszköz kell s nem mtos, nnyivl inkább későbben, de még zölszükséges minden munkerőt felzkltni vgy z den: vágossék le z földszint kóróstul, hgyssék igvonó erők ellátásáról gondoskodni. ott földjén vgy vitessék hz, de trtssák szá Tisz vidékén tervezett cstorn rendszer rz helyen 8 0 npig, msly idő ltt itt is, ott munkáb vétele tehát: részint zért,merte vidék- is megszárd, mert úgyis kánikul vn. ről z időszkonkint keletkező árvizeket leveez z egész titok, melyet tudtomr még zetné s némelyik megye területének '/3-át rend- senki sem közlött vgy próbált; vgy h igen: de szeres müvelés lá dná; részint zért, mert z közhszonr világ elé nem terjesztette. próbárdások áltl ngy részben előkészitett ( plni- szálk közt jegy mellett legyen néhány oly gyenge rozott") területeket szárzság idejében egyszerű is, melynek szeme köröm-nyomásr tejet árszt. zsilipek áltl okszerüleg öntözhetővé tenné; ré- csőveket zonbn megszárdásig ki ne bontoszint mert közlekedést is ngy b könnyíthetne, gss, hnemh egyet-kettőt kíváncsiságból megolcsóbbá tehetné; de főkép zért, mert e vidék váj, megnéz. lkosink téli élelmét biztosithtná, oly nnyir Ezen útmuttás és eljárás szerinti kísérlet szükséges, mikép zt jelen zvros időkben is nem jár sem fárdsággl, sem költséggel, sem szőnyegre kell hoznunk, mert bármily htlms idővesztegetéssel, sem koczkázttássl. Mgábn ellenségektől, bárhány oldlról legyen megtá- értetik zonbn, hogy fürkésző gzd több mdv z ország, mindezeknél htlmsbb és izb -n tehet próbát 6 8 npközökben, mig kuveszélyes!) z éhség és ennek következménye, h koricz lábán lesz. ez hz benejében üt tábort és czélszerü z uj eszme irányábn hiszem, hogy lesznek munkdás áltl tov nem űzetik. K. L. kételkedők; hnem előre kérem z ilyeket, függeszszék fel i életüket teendő kísérlet bevégeztéig. ddig pedig engedjék meg e módnk előnyeit röviden elmondnom, melyek ebből állnk: Uj gyógyfürdő. z igy kezelt kukoricz ezukrosbb, hizlputnokról, Gomörmegyéből irják : Városunk lásr és kenyérnek édesebb; jó időben, még észkkeleti ré«én, várostól tíz pereznyi távol- nyárbn szárzr tehető; piczr jókor kiállítságr két gyönyörű szőlőhegy völgynyilásánál htó; kórój zölden szárszív téli tkrmányul épen most fejeztetett be m gyógyforrási fürdő, táplálóbb; földje őszi vetés lá idejében megmelynek fölépittetéjét oly epedve várt nemcsk ugrolhtó; z őszi elfgyástól nem félthető; Putnok, hnem z egész Sjóvölgynek fürdők- végre, még idővel kárpáti megyékben is, hol csk ben ngyon szegény közönsége. Városunk tehát árp, zb és burgony termesztetik, megérlelszintéi bír egygyel m hthtós gyógyforrások hető; remény lévén, hogy megszemzésig ott is közül, melyekben hzánk oly nnyir bővelkedik, kifejlődik, h próbtevő válllkozik. s e kies Putnokon sem hgytott prlgon, hezeket kívántm gzdtárimml mint már nem szenvedők jvár hsználtb vétetett. JE 80 éves öreg, mig élek, közleni; zon reményben forrás vize, melynek néptől dott eddigi neve i lévén, hogy ez eszme még országos érdekűvé Náds'' volt, megmondhtln időtől meleg- is kinőheti mgát. H.-Böszörményben, július fürdésre nemcsk helybeliektől, hnem vidé- 0-kén 866. öreg Somosi Mihály, kiektől is gykort hsználttott, különösen csúhjdúkerület! volt táblbiró. zos, koszvényes és idült kisebesedési bjokbn, és pedig kitűnő sikerrel. Volt lklmunk többeket, de különösen egy oly embert látni, ki mjd Egyveleg. nyolez évig súlyos lábfájásbn szenvedvén, utol** (Egy porosz tiszt tlálékonyság.) Egy jár i z itteni fürdés gyógyított be állndóul porosz huszártisztről b-sszélik, hogy ngy közel sebeit. Ily sikeres esetek indították kérdéses for- tlált lovgolni königgrátzi várhoz, ugy hogy rás tuljdonosát, Sipos Sámuel urt zon elhtá- z őrök elfogták. Hogy fogságból meneküljön, rozásr, hogy szenvedők és közönség hszná- ráfogt porosz tiszt, hogy ő prlmentir-ként ltár ott egy fürdőt építtessen. fürdő ngy vn várb küldve, s elő is dt hevenyészett költséggel, de nnál ngyobb ízléssel és elegn- feldási feltételeket, melyeket königgrátzi várcziávl márkészen vn; s e npokbn bizonyosn prncsnok illedelmesen visszutsított, s prmeg fog nyitttni közönségnek. Hiszszük, hogy lmentirt kikisértette várból. így tlálékony látogtók hiányábn nem lesz pnsz: mert tiszt szbdságát ismét vissznyerte. ** ( poroszok hódítási jelen háború ltt.) nemcsk szenvedők, hnem csk multni krók is föl fognk ott tlálni minden lehetők ényel- z lig 8 millió lelket számító Poroszország, met; mert hűs séthelyek, illtos virágcsoporto- dczár nnk, hogy 38 millió leiekből álló ztok, üdítők, frisitők st. nem fognk hiányozni. usztrián kívül még sok már ellensége is volt; dj Isten, hogy válllkozó ur, vlmint tete- jelen háború folym ltt egy porosz lp szerint mes költségeinek megtérítésében, ugy meggyó- következő hódításokt tette: z osztrák és hngyult szenvedők hálérzetében is nyerhesse ju- noveri hdseregtől elvett: 50,000 foglyot, 6000 lovt, 220 ágyút, 40,000 hsználhtó lőfegyvert, tlmát. viz vegytnilg még ekkoráig fölbontv 20,000 oldlfegyvert ( hnnoveriktól.) z nem lévén, lktrészeiről mit sem szólhtok. Csk elfogllt ágyuk közül 200 uj és vontcsővű. Terüzt emlitem még meg, hogy e fürdőben kádfür- let tekintetében Poroszország elfogllt három hét ltt 62 négyszegmérföldet, és pedig Holdők és zuhnyfürdő lesznek. Sjóvölgyi. steint 55, Hnnovert 698, Kurhessent 4, ( szintén megszállott Hessen-Drmstdt, s Nssu megszállott részei még nincsenek ideszámitv,) üj fölfedezés kukoricztenuelés j Szászországot 2, és Csehország egy hrmdát 34 mérföldet. (M már csekély kivétellel nemcsk egész Cseh-, hnem Morvország is meg vn kukoriczát miképen lehet ugusztus hó- szállv). z igy megszállott országrészek népesnpbn tökéletesen m?gérlelni, egyszersmind sége,09,000 lelket tesz. termést és kóróját is ugynkkor betkrítni? ** ( holttestek elégetése.) Gioppi pdui Mindenekelőtt szükségesnek látom röviden tnár zt z jánltot tette, hogy hrezmezőn megemlíteni, hogy ez eszme keletkezésére z elesettek hulli máglyákr rktván, elágettesse864 dik évi szeptember 29-diki fgy dott okot, nek. z eltemetett hullák úgymond ő utóugy hogy hosszbb gondolkodás után z 865-ik végre is megmételyezik levegőt, mint ezt krimi hdjárt ltt is tpsztlták; mig z «!*) E czikkben fogllt útmuttások megítélését t- hmvdt test hátrmrdt pori rokonok vgy pszit gáláinkr Wl bíznunk Mi köílés ál-l* beküldő ur sürget óhjtásánk kívántunk megfelelni. brátok áltl, kedves emlék gynánt őrizhetők. Szerk.

5 Irodlom és művészet. ( Háboru-könyv" első füzete) Heckenst Gusztáv kidásábn megjelent, s mind» trtlom változtos és érdekes összeállítását, mind mellékletek értékét'illetőleg, megfelel progrmmbn tett Ígéreteknek, s közönség tá jékozásár korszerű segédkönyv gynánt tzolgál. jánlásár elég elősorolnunk trtlom jegyzékét. kéthsábos öt ngy ivre nyomolt füzet z osztrák porosz-olsz háború keletkezésének" velős tolll irt történetével" kezdődik, legnép szerübb íróink egyikének, P fy.-nk tollából. E történeti czikknek időhöz nem kötött, mrdndó becse vn. Ezt követi Szász Károlynk Vázltok z olsz hdvilágból" czimü müve, mely z olsz viszonyokt ngy változtosságbn tünteti föl; megismertet z ottni ktoni és politiki állpotokkl, s nevezetesebb olsz hdvezérek élet- és jellemrjzát festi le. z Elbevonl, hdtni szempontból." három hdviselő htlom hdereje és évi költsége hdi czélokr" T Á R H Z. ** (z eperjesi ev. kollégium tárgysorsjáték) npjául f. évi jun. 4-ike volt kitűzve. z idők mostohság mellett zonbn, csknem egy egész év leforgás ltt lig sikerülvén nnyi sorsjegyet eldni, mennyi ránybn álln nyereménytárgyk értékével: kollégiumi elöljáróság indítttv volt huzási idő elhlsztásáért folymodni, minek következtében felsőbb engedély mellett sorshúzás npj 86. június 24 kére tétetett át. ** ( rozsnyói evng. fögymnáziumbn) z iskoli évet bezáró közvizpgákt jun dik npjin trtották meg. tnod kerületi felügyelője, Drskóczy Gyul, mint múlt évben, ugy most is 00 ftot dott jutlmk és ösztöndijkr. Érettségi vizsgár 20 növendék jelentette mgát; három szóbeli vizsg elől visszlépett. Szólnunk kell még e tnod tápintézetéről, mely uj szervezetében 40 növendéket látott el ebéddel, vcsorávl, részint 45 ft. évi fizetésért, részint féláron, részint ingyen. ** ( brssói görög-keleti nyolezosztályu román fögymnsiumnk) nyilvánossági jog, melynélfogv z egyes osztályok bevégzése, vlmint kebelében trtndó szbályszerű érettségi vizsgák fölött jogérvényes bizonyítványokt állítht ki, folyó évi június hó 6-án legfelsőbb helyről megdtott. Melléklet Vsárnpi Üjság 29-dik számához 866. Közlekedés. x* ( közlekedésnek Bécs és Pest közötti fennkdás.) gőzhjók szintúgy mint veutventok, jul. 8-tól kezdve csk Pozsonyig közlekednek. z állmvsuttársság mcst fölött értekezik gőzhjótársulttl, hogy zvros idő trtmár egyesült erővel mégis közlekedési vonlt nyissnk Uj-Szőnyön át. ** ( Dunán vló teherszállításr vontkozólg) dungőzhjózási társult mgyr főügynöksége Pesten z itteni kereskedői világhoz következő körlevelet intézett: jelenlegi hdiesemények menete Bécs környékén, z od irányzndó teherszállítmányokt illetőleg elővigyáztr int; ennélfogv z ügynökség rrólj véli értesíteni z illető szállítókt, hogy Bécsbe szállítndó jószágok fölvétele változtlnul fog ugyn mégmegtörténni, de hogy z eddigi pontos elszállításért, vlmint jószágok rendeltetése helyére ideje korán vló átszolgálttásáért nem kezeskedhetik. x" (L j postkidóság.) Folyó hó 6-tól Deák Frkstól. Ezután jő Életképek háborús kezdve békésmegyei Bánflv helységben postországokból," Zilhy Imrétől, ki érdekes leírásokidó-hivtl lépett életbe, mely Orosházávl lesz kt, észleleteket és megjegyzéseket közöl, külöérintkezésben. Ezen post-kidóság forglmi kenösen Csehországról, melyet hiteles és jeles irók rületéhez trtoznk: Bánflv, Szbd-Szt.-Torközleményei után ismertet. Csehország nemzetny, Ngy- és Kis Szénás helységek, vlmint gzdászti állpot, z osztrák hdsereg sokszícsb-csüd, Kis-Csákó, Királyság és Szt.-Tornűsége, Teplitz, Theresienstdt, Prág, Prduny puszták. bicz, Olmücz stb. vn itt tárgylv. Joseftdt, Közintézetek, egyletek. ugy mint vn," Deák Frkstól, ki személyes észleletéit közli itt; Kb'niggriitz és vidéke," ** ( mgyr tudományos kdémi) menyblesetek, elemi cspások. ngy cst színhelyének ismertetése; Bécs meg- nyiségtni és természettudományi osztályár.k ** (Tűzvész és embersérülés.) Zentán f. h& erősítéséről," vlmint Gyútiis pusk" (ábrák- jul. 6-án trtott ülésében Szbó József,,M0-én picz-soron tűz ütött ki. Egyik városi kl),korszerű czikkek. lefolyt Olsz hdjárt" themtiki és természettudományi közlemények" 8 z Eszuki csttér" hdi eseményeket össze- most megjelent IV-ik kötetét ismerteié. Után polgár, Fodor Sándor, erélyes oltás közben állítv hozz. könyvet Gélics Rikhrd észre- felvidéki lebköhullásról is szólt s több példányt házfedélről leesett, s lábát kettétörte. Még ott vételei" zárják be z,,észki hdjártról", mely- muttott be, melyeket Dum György ungvári t- hely színén gondos orvosi ápolás lá vétetett. ** (Borzsztó tűzvész) pusztitott közelebbről ben z elkövetett hibák eorozt s poroszok nár küldött. példányok ngy része töredék, keresztülvitt hditerve szkvtottn vn fölmu- köztök legngyobb fontos. Volt egy 35 fon- piinbn. Mint távirtilg jelentik, 500 ház lett ttv. borítékot Sebesültek Pesten" czimü tos is, de ezt gzdáj, noh előbb múzeumnk lángok mrtlék. z első mgyr átlános czikk fogllj el egy orvostól. mellékletek kö- ígérte, később egy ásványkereskedőnek dt el. biztosító társság e bleset áltl 0,300 forintig vetkezők: z osztrák-porosz htárostrtományok beküldött kövek közül legngyobb múze- vn érdekelve. és Szászország részletes, színezett térképe", Wei- umnk vn szánv. Ez elődás után Kruspér Mi újság? lnd finom metszésü rjz után; továbbá Felső- István lev. tg nth. Myer Lmbertnek 84 Olszország színezett földképe" és Közép-Európ 48-bn Budán tett meteorológii jegyzeteit mu** ( császári gyermekek) nyrt budi térképe", melyeknek bolti ár mgukbn véve is ttt be, melyeket értekező rendszerezett. hegyek közt, nem Perger féle villábn fogják töl ft. 20 krr rug, ezekből z egész háború mene= ( budpesti nyomdászok önképzö-eyylete.) teni, mint eleinte emlegették, hnem Koehmeisztét folyvást figyelemmel lehet kísérni. Élénken Örvendetes jelenség npjinkbn, hogy mi ter-féle nyárilkbn, mely e czélr kibéreltetett. szembetűnik tehát z előny, melyet e válllt egyeseknek bjosn sikerülne, zt z egyesülés * ( múlt vsárnpi templomi gyűjtés eredelőfizetői nyernek, midőn ht füzet előfizetési szelleme áltl iprkodnk elérni, s így nponkint ménye.) pest-belvárosi főtemplombn e hó 5ár csk 3 forint. Előfizetési pénzek folyvást több-tobb egyesület támd, mely szellemi kincsek ikén báró Sennyei Pálné, gróf Szpáry Istvánné, elfogdt nk. szerzése és osztás áltl ht közművelődésre. Thurn Erzsébet, Ruprecht Demidoff Kornéli *' (Hngverseny budi népszínházbn.) Legújbbn örömmel jegyezzük föl, hogy sszonyságok és Stffenberger Irm kissszony budi népszínház rég zárt jti, m, jul. 22-ikén budpesti nyomdász segédek is egy munkás- képző áltl z egyfcázi perselylyel sebesültek részére újr megnyílnk, hogy fli közé jótékonyság egyletet lkítottk, mely nyomdászok közt tett gyűjtések eredménye következő: 22 drb meghozhss áldoztit. hngverseny megsebe- hzánkbn első ilynemü egyesület. z lkuló 0 ftos bnkjegy 220 ft.; 29 db 5 ftos bnkjegy sült hzánkfii jvár lesz rendezve, s több mű- közgyűlés július 22 kén reggel fél 9-kor lesz z 45 ft.; 204 db. ftos bnkjegy 204 ft.; 033 db 0 kros ppír jegy 03 ft. 30 kr.; 453 db vészi képesség fog benne közreműködni, u. m. egylet helyiségében városi redoutbn. ezüst htos 45 ft. 30 kr. Rézpénz 3 ft. 56 kr. Puliné, Bognár Vilm, Ellingerné sszonyok és ** ( középduni gözhjótársság) igzgtó Szobotk k.. német színháztól; továbbá Puli, válsztmány, felszólítj részvényeseket, hogy Összesen 89 ft. 6 kr. Ezen fölül: 9 db cs. k. Ellinger, Pisztory, Sipos, Herrlinger urk, 4 dik részletet, részvényenkint 30 frtbn, f. rnj ; 3 db 5 frnkos rnypénz; 2 db ft. 50 pest- budi dlárd s nemzeti színház zenekr évi september l-ig Whrnin ésfi"bnkárház- kros ezüst tllér; db ezüst ftos; db ezüst Huber krmester vezénylete ltt. hoz (Pest, Deák Ferencz utcz 4 szám) múlh- húszs; 9 db ezüst '/» ftos; 4 db ezüst tízes; 6 db ezüst 5 pengő kros; 4 db ezüst 5 o. é. kros; ** ( képzőművészeti társult idei lbum.) ttlnul beküldjék. 2 db kisebb külföldi ezüst pénz, mit fennebbi z országos mgyr képzőművészeti társult f. ** ( József árvintézetbe) e npokbn ismét összeghez hozzádv, közel 000 ftot teez összesen. hó 6-kán trtott válsztmányi rendes ülésében, négy növendéket vettek föl. Jelenleg. 40 árv ré** (Több volt honvédtisztj mint emiitettük, z idei lbumbn leendő kidás végett, következő szesül ott ellátás és okttásbn ingyen, 9 pedig kormánynk följánlá szolgáltát e háborús időkkét versenyművet fogdták el:. Bltoni hnémi fizetésért. József-városból zonkívül ben. hivtlos lp szerint, 0 Felsége legkelászok ', életkép Benczúr Gyulától. 2. Zrínyi mintegy 00 gyermek látogtj ez intézetet. gy elmésebb elismeréssel fogdá ez lttvlói költő hlál, csáktornyi erdőben", történelmi = ( pesti álltkerti társultnk) jánltot hűséget, 8 kinyilvánitá, hogy z illetők jánlt tájkép, Kdeti Gusztávtól. kiegészítő 3 dik műlpot előlegképen társulti tgok már tvlyi tett megbukott bécsi álltkerti részvénytársság, z lkítndó mgyr önkéntes csptok szervelbumbn vették, mely kivételképen 4 műlpot hogy álltit vegye mgához egy évi eltitásr; zésénél lehetőleg figyelembe vétessék. fogllt mgábn. z újonnn belépő tgok pedig jánltához zonbn sógor oly föltételeket kö** (Purgstller Ki. József,) kegyesrendiek pótlásképen hrmdik műlpul Thn Mór,,Jézus tött, melyeket józnon elfogdni lehetetlen. pesti főnöke, z kdémiánk egyik jeles tgj s pesti álltkert válsztmány z jánltokb termé- több bölcsészeti mű szerzője, megtébolyodott s e keresztsége" czimű kőrjzát fogják kpni. szetesen nem egyezett, de mégis megbízt Xntus hó 5-kén egy budi mgánintézetbe szállították. Jánost, hogy bécsiekkel lkub bocsátkozzék, Mielőbbi felgyógyulás átlános óhjtás. Egyház és iskol. minthogy pesti társult kész bécsi álltokt ** (Pest város segélyeztetése.) tetemes (Mgyrország bibornok prímás) e hó megvenni, de csk ugy, h z ár nem túlságos. törvénykezési költségek tekintetbe vételével, -ikén este fővárosunkb jött, Császárné Ö Fel** ( pesti jótékony nöegylet) július 8-tól ddig is, mig mgyrországi szb. kir. városoksége és fenséges császári gyermekek üdvöz- september -jéig terjedő 8 hétre 46 szegény nk ezen kidások könnyebben viselhetése vélésére. számár, kik közül 4 uj, és 402 már elébb is ré- getti segedelmezése iránt folyó tárgylások be( lipótvárosi templom részére) ndrássy szeltetett, 2093 ft 9 krt utlványozott: és pedig fejeztetnének, Pest városánk z országos dél grófnő 00 ftot jándékozott. hetenkénti részesülésben álló szegényeknek 6 lpból jelen évre 00,000 ft engedélyeztetett. = ( pesti' föreáltnodánk) vidéken lkó ft 60 krt. negyedévenkén részesítettnek 202 fr- pénzügyminisztérium már megkerestetett, hogy mgántnulóit figyelmeztetiney Ferenczisjzgtó, 65 krt. egyszer mindenkorr segélyzett szegé- ez összegből 50,000 ftot zonnl, s szept. és nov. hogy vártlnul berekesztett tnfolym követ- nyeknek 69 ft. szürke hályogbn megvkult l-jén pedig mindenkor 25,000 ftot tegyen folyóvá.keztében z összes tnáiok hosszbb egjüttmr- szegények gyógyításár 204 frt. 66 krt; ez intet ** ( nemzeti színház első oper-elődás) dás bizonytln lévén, jul. 2 és 28-ár hirde- zetben jelenleg vk gyógyitttik. z egylet szünidők után, sebesültek jvár lesz rendezve. tett mgánvizsgáltok jövő tnév kezdetén fog- kötő intézetében jelenleg egyéb munkár nem z friki nőt" dják fölemelt helyárkkl, hogy képes 8 szegény tlál fogllkozást és keresetet. jövedelem nnál gzdgbb legyen. nk megtrttni. ** (Deák Ferencz rczképének leleplezése kát képviselte. entu végrehjtó bizottmány minél szűkebb mederben, minden kiárdások nélkül. z nygot egyszerre óhjtnok megkpni. z orcudeésen.) Még z országgyűlés folym ltt tör- kinevezést megerősítette. Czpky uj minősé- lum"' elég világos volt. Őszig semmi esetre nem válllgében Bukrestben fog lkni. tént, hogy Torm Károly és Bethlen Sándor kökozhtni ; zután igen, h z idők jobbr változnk. Más = ( pesti ktoni koródákbn működő fő- kifogás nem volt. Sovány, de világos. zépszolnokmegyei képviselők deési társlkodási Zy-Ugrócz. Köszönettel vettük z ujbb egyletnek jándékul küldék Deák Ferencz olj- orvosok.) Ludoviceum, Orczy-kert és z üllői festésű, jól tlált rczképét. becses jándékot lktny koródáibn, következő polgári orvo- küldeményt. Bizonyosnk trtjuk, hogy már legközelklomml z egylet hálás köszönettel fogdt, s elhtározt sok vnnk lklmzv, mint osztályvezető főor- lebbi 8840 Tisz-Füred. M. B. Megnyugszunk hllgzt ngy termébe, legszebb helyre felilleszteni, vosok: z. osztálybn dr. Spitzer Lipót, tásbn, s mi is zt trtjuk, hogy nő" és né" közti küs leleplezést egy lklomszerű ünnepélylyel 2 ikbn Mchik lbert, 3. Mnovill Miks, 4. lönbség z első felszóllásbn eléggé ki volt fejtve M. Sz. György. z életrjzi dtoknk, Összekötni, melyre meghivá Belső-Szolnok- Polyák Mór, 5. Buzy Gyul. ( 6-ik osztály megye értelmiségét. z ünnepélyt jul. 8-ikán tábori korházbn.). osztály dr. Groáz Lipót, 8. reméljük, hely fog jutni, vlmint tlán z ujbb sirirzon észrevételt zonbn el nem h.ugthtjuk, trtották, rendező válsztmány elnöke, Veér Bolemnn Gyul,' 9. Kovács József, 0. Lsky toknkis. hogy kétségtelenül sok fárdságb tís szorglomb kzsigmond nyitott meg, kinek beszéde ltt Gyul,. Bleyer dolf, 2. Grossinnn Lipót, rülő prólékos dtvdászt helyett jobbn szeretnénk szobor lelepleztetett, mire közönség szűnni nem 3. Prigy Ferencz, 4. Csjághy Gyui, 5. némi mgsbb szempontokt s ngyobbszerű, tnulságokró éljenekben tört ki. Ezután Roth Pál ngy Verebélyi László, 6. Horváth György,. Vári sbb, átlánosb körvonlkt. Nem csupán e tárgyr, hhzfi életrjzát dá elő, végül Medgyes Ljos Szbó János, 8. Buzinky Gyul. Minden egyes nem átlábn z összes működésre szól e megjegyzésünk, mert szép igyekezetet, képességet és ismeretet szinte indítványár elhtározttott, hogy ez ünnepélyről osztály 45 ágyr vn berendezve. sjnálv látjuk sokszor meddő kicsiségekre pzrolni. ngy hzánkfi hódoló tisztelettel értesittessék. ** (Csod-szerű tlálmány.) Higye ki Pretor minim non curt. Ne csupán pró dlékokt, z ünnepély kezdetén és végén z ottni dlárd krj, de zt beszélik, hogy egy nyuglmzott hnem tnulságot is z dtokból. Gykorlti, élő ós elekölcsey Hymnusát" énekelte. _ z ünnepélyt osztrák bánymérnök oly lőfegyvert tlált fel, venítő tudomány kell nekünk ,532. közlött dtot egy frnczi lpbn ngy társs ebéd fejezte be kisdedóvó tágs mely 0 egymásután következő lövést bir tenni tláltuk. Gyári ezég ott sem volt megnevezve, csk átláteremében. és ezt 0 másodpercz ltt, 4 5-ször ismétli, ugy, bn mint uj iprág volt emlitve. Tlán z itteni kereske * (Hngverseny.) Szombt estére, vgyis hogy 20 másodpercz ltt lövést eszkö- dők utján inkább megtudhtjuk, s ez esetben nem fogunk tegnpr, ngy hngverseny volt hirdetve z Eu- zöl. nevezett mérnök már folymodott tlálmá- késni tudósítássl 8343 Kokt. Olvstuk és gyönyörködtünk benne. róp termébe, melynek jövedelme sebesültek nyánk megvizegálttás ügyében. Ez bizonyosn sokn les ütik bból fjtából, kkor mjd csk: él jvár volt följánlv. Rendezői Fellegi Viktor és olyn pusk lesz, melylyel még bkot is lehet lőni! H mgyr, nll Bud még!" Nedelko György voltk. Részleteiről jövőre bő** (Bnkóhmisitók.) Tordán hmis bnkje8344. Tsnád.Sz L. költemények egyszerű prózi vebben szólndunk. gyek kezdtek terjedni. Bizonyos Kosztrueh nevű rimelések s zért nem közöltstnek B. Csb. M. K. z emlékeztetés jókor j ö t t. (Háborúi ggodlmk hzábn.) Bzin- vendéglősre esett gynú, s nál cskugyn több Most már meglesz. ból (Pozsony) jul. -ről irják nekünk: Mi kö- uj hmis bnkjegyet tláltk. Vllomás folytán Gyul vezér stb. Nem ütik megzt mértéket, zel vgyunk usztri htárához, 8 igy háború z egész bnkó-hmisitó társságr rá kdtk, s melyből itt z ujonczoknál sem engedhetünk el semmit. szinhelyéhez. M éjjel prncs érkezett e vidék elfogták, Kosztruch pedig megmérgezte mgát. minden helységébe, hogy még száron levő árp ** (Rblás.) Bugyibn (Pestm.) Brun H. lerttssék, keresztek begyüjtessenek 8 kicsé- kereskedőhöz f. hó 4-én esti 9 órkor öt fegyvepeltessenek, mert htárok táborrá változttnk. res rbló tört be, kik 600 frtot bnkjegyekben, 342-dik sz f. Brosz K á r o l y t ó l E táborbn 96,000 embernek kellend lennie. 300 frtot ezüstben, ezeken kivül ngyobb értékű Leglább igy beszélik. tábornk két része lesz. rny s ezüstkészleteket rboltk el. Gynítják, (Eperjesen). z egyik Bzintól Pozsonyig fog terjedni Kis- hogy tettesek ismerősek voltk, mert rezuk be Sötét. Kárpát dél-keleti oldlán, másik Pozsonytól volt kenve s némelyik lssn és erőszkolt hnmlczkáig ugynzon hegyláncz észkkeleti gon beszélt. oldlán, szép síkságon. z első menekültek, uszt** (Hosszú életkor). pesti Rókus-kórházbn riik, tegnp utztk Kis-Kárpátokon át; leg- jelenleg egy dridi Borbál nevű 08 éves nő többen Pest felé szándékoznk. Lázs félelmökben fekszik z gg-kor gyengesége mitt. nő Szémindenféle kegyetlenséget meséltek mindinkább kesfehérvárról vló. ** (Hlálozás.) Szbdkán e hó 5-ikén tetközeledő poroszokról, ugy hogy nép igen megfélemlett. Reméljük, hogy z ggodlom lpt- ték sirb város köztiszteletben álló polgárát, lnnk fog bebizonyulni. Ferenczy lbert volt mgyr honvédezredest, élet** (Idegen menekülök Pozsonybn.) Po- kor 62-ik évében. Bjtársi s város öszes mzsonyból irják, hogy z eddig oly csendes város, gyr lkosság mély fájdlomml kísérte örök nyuz utóbbi npok ót, ngy élénkség színhelye. glomr mindvégig rendületlen hzfit. város tele vn idegenekkel, kik leginkább Morvés Csehországból menekültek od. brünni k (dkozás.) ínséggel küzdő bukovini toni prncsnoksággl ktoni fogház legény- mgyr testvéreink fölsegélésóre Vsár. Újság sége is odérkezett, ngymennyiségű foglyokt szerkesztőségéhez beküldetett: szállitv mgávl, kik megyeházbn lőnek XXL közlés: Ngy-Zerindről Böszörményi elszállásolv. József ref. lelkész ujolg 2 ft. 0 krt. ** ( pesti szegény-gyermek kórház kisorsoz eddigi I. XX. közlésekkel együtt belás ügyében) Cznyug József pénztárnok tu- gyült V. U. szerkesztőségéhez összesen 3Í ft. b c d e dtj, hogy miután pesti szegény-gyermekkór- 40 kr., 2 drb cs. rny, 3 db. két-pftos tllér, g Világos. ház jvár rendezett sorsjáték húzás f. hó -én 2 db. egyfrtos és 4 db. ezüst húszs. Világos indul, s 3-ik lépésre mtot mond htósági ellenőrködés mellett megtörtént, tisztelettel kéretnek mindzon hölgyek és urk, kik z (dkozások.) Vsárnpi Újság szerátvett sorjegyek árát még eddig be nem fizették, kesztőségéhez múlt héten beküldetett: 33-dik számú feldvány megfejtése. szíveskednének ezt hozzá (múzeumi épület, 3. hreztéren megsebesült mgyr ktonák (nderssen-tól, Boroszlóbn.) sz. jtó) mielőbb beküldeni. számár: Jászberényből Erdélyi Keleti László Világos. ) Sötét. Világos. Sötét. ** ( pesti német színház furcs helyzetbe színigzgtó mg és társult nevében 4 ft. Vhl-h5:) c-d6: jött) e hó 3-kán este.m Ekkor ugynis főváros (Átszolgáltttuk z e czélr kinevezett pestvárosi. Ve2-h6 2. d6 d tetszés szer. 2. Vh5 e8:f Kc6- közönsége Császárné Ö Felsége és fenséges gyer- bizottságnk.) 8. d-d8iiv. e8v-rmt. 8. Ve8-e8-rmt. mekei megérkezését várt, s igy történt, hogy Nemzeti színház. Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. német színház.látogtásár egyetlen ember eem Hrsztibn: Gr. Festetich Benno. Pozsonybn; Csery színházi szünidők mitt ugusztus -jéig jelentkezett. Gábor. Debreczenben : Z. I. és Z. L. Minkolcson: = (Egy hzánkfi kitüntetése.) dunfe- nem lesz elődás. Czenthe József. Eperjesen: Brósz Károly. Vizesréthen: Terry Pál. Jász-Kiséren: Glmbos István. jedelemégek meriki konzuláv z egyesültsárosptkon : Czebe István. Frks Bertln. F.-Nyáállmok kormány, Kliforniábn lkó hzánkszerkeszti mondnivló. rádon: Gérecz Károly. Érköbölkulon: Vásárhelyi Bencze. fiát, Cspky Ljos orvostudort nevezte ki, ki Bí. E n y c d. Sz. K. J ó lesz z nekünk, még pe- T.-Polgáron: Liszuer József. Pesten: Kkovszkytvly stettini kiállításnál, mint biztos, meri- dig mind most küldött, mind z ezután küldendő. Csk Vgyon Judit. TRTLOM. H ETI-NPTÁR. Hónpi- és hetlnp Ktholikus és Protestáns nptr Július Görög-orosz nptár Izreliták nptár Július (ó) b.rosch. Ho ld < P hoss z f. P- kél nyűg. 6 p- <S p. hossz í. 2 2 Vsár G 9 Mári Mg. G 8 Már. M. 0 G 8 Euphem. 0 Böjt, le Hétfő Libór, pollin. Libór U Proklus [leéget Kedd Krisztin szűz Jolánt 2 Gábor Judit 25 Szerd. Jkb, Kristdf Kristóf 3 quilles ! Csőt. nnb sz.nyj nn 4 Czirjék Pént. Pntleon Pentele 5 thinoz 5 Örömnp Szomb. Incze páp Sámson 6 Mrin Sb Hold változási, Holdtölte péntekerí 2-kén, ő ór 2 9 ] serczkor délután. p nyűg. kél S p í. p rtás (képpel). blkomhoz. Egy utzás Missisippin (folyt.) Vázltok hdászt (strtégi) köréből'" (vége). pesti lóvontu vspály (képpel). Békés-Csb (képpel). Gömörmegyei vázltok (képpel). Életképek háborús országokból. Tisz vidéke és ennek cstornázttás. - Uj gyógyfürdő. Uj fölfedezés kukoricztermelé3 körül. Egyv eje S- ' " ' * r ' h á z : Irodlom és művészet. Egyház és iskol. Közintézetek, egyletek. Közlekedés. Blesetek, elemi ospások. - Mi újság? dkozások. - Nemzeti színház. - Szerkesztői mondnivló. - Skkjáték. - Hetinptár. Felelős sirketustő Pákb lbert. (Lk. mgyr-utcz. sz.) w f 'l p!' H

6 HIRDETÉSEK. z áltlm közrebocsátott SÍREMLÉK-LBUM" Megjelent z első füzet! Korszerű segédkönyv minden hirlpolvsó számár! Előfizetési felhívás HBORU-KÖNYV czimü füzetenkint megjelenő, színezett térképekkel és rjzokkl díszített munkár. jelen hdjártot kimeritöleg ismertető, z események és körülmények iránt tájékozó gyűjtemény. sbóth Ljos, Dózs Dániel, dr. Flk Miks, Gelics Rikhárd, Hollán Ernő, Ivánk Imre, Jóki Mór, Királyi Pál, Pákh lbert, Pálffy lbert, Slmon Ferencz, Szász Károly, Urliázy György, Zilliy Imre és mások közremunkálásávl. h i i; ti t i > s ( jelenlegi ngyszerű háború eseményei kivétel nélkül minden ember érdekeltségét mgukkl rgdják; szükség vn tehát oly vállltr, mely figyelmét kizárólg háborúr forditván, mindent, mi erre vontkozik, összegyűjtve nyújtht közönségnek. mit z újságok csk rendezetlenül, gykrn egymást megezáfolv hiányosn dhtnk, zt megtisztítv és ugy nyujtndj e gyűjtemény, hogy z olvsó átlános áttekintést szerezhessen, és folyvást, mint tájékozó segédkönyvet hsználhsson. csták színhelyének térképeivel, szereplő kitűnő egyéniségek rczképeivcl, továbbá egyes megkpóbb mozzntok rjzávl ellátv, mindent mgábn fogll, mi csk közönség tudvágyát és kíváncsiságát bármi tekintetben felköltheti. zonkivül mostni idők mozglms képét oly hiven tükrözi f ' Ulti vissz, hogy z olvsó kezében jövőre is trtlms, értékes történeti mü mrd. Munktársi soráb legelső lpjink több állndó dolgozótársát; továbbá hdtudomány terén szkértő és elismert hitelű férfikt, volt táborkri tiszteket számitht. füzetek következő rovtokt trtlmznk: I. háború története, legközelebb múlt fontos eseményeknek népszerű modorbn vló elbeszélése. II. hrczterek leírási, térképekké!. III. különböző hdseregek résiletes ismertetése. IV. szereplő hdvezérek, állmférfik, rczképckkel díszített élet- és jellemrjzi. V. Európ állpot jelen háború ltt. VI. Vonzó epizódok, történetek, klndok hdi életből. sége hdi czélokr", Deák Frkstól. Életképek háborús onzágokj)óly J V." (Csehország állpot; z osztrák hdsereg sokszínűsége; mgyr ezredek Csehországbn; főhdiszállás; Benedek tbszngy; Jeplitz, Theresienstdt, Leitmeritz, Prág, Prdubitz, Olmiicz és Krkkó ismertetése, st.) ZilhyImrétől. Josephstdt ugy mint vn'" DeákFrkstól. Königgrtz és vidéke." Bécs megerősítéséről." gyútüs > pusk" (képpel). - Olszországi csttér" (jun jul. 5.) - Észki csttér" (jun.2. jul. 9.) Észrevételek z észki hdjártról, f fugelics Bikhárdtól. - sebesültek Pesten", dr. Sz.-töl. - Különféle." z osztrák-porosz htáros trtományoknk és Szászországnk rész- B három térképnek, melyekkel z egész háború menetét folyvást UUs, színezett térképe, Weilndtól. figyelemmel lehet kiérni, bolti ár ft. 20 kr., s így e mellékletek áltl 2. Felsö-Olszország színezett földképe. Háboru-könyv" rendkívül jutányos ár lehető legolcsóbbá válik. 3. Közép-Európ és vsúti vonlink átnézeti térképe. E gzdg trtlmú, változtos és érdekes gyűjtemény ht füzetére nyitunk előfizetést. Mindenik füzet öt legngyobb lkú nyolezdrét. két hsábos ivet trtlmz.. ht füzet előfizetési ár kinézett térképekkel és más mellékletekkel együtt C «k IS «. * 3 forint. r,, * n Bérmentes postx szét- küldéssel 3 forint 50 krjezár.., Gyűjtőknek tíz előfizetési példányr egy tiszteletpéldnynyl szolgálunk. H 0 példány egy helyre és ugynzon személyhez küldendő: z előfizetési ár minden példányr bérmentes szétküldéssel is c s k 3 forint mrd. zon 'kivül gyűjtök tiszteletpéldánybn is részesülnek. z előfizetési pénzeket mielőbb bérmentesen kérjük kidóhivtlb küldeni (Pesten, egyetem-utez 4. szám). z első füzet már megjelent. többi rövid időközökben követendi egymást. Pest, juiius i8-kán 866. János. brudbányán: Remetey Ignácz. rdon: ndrényi Károly. pthiubn: Weidinger Zsig. Ároksz.nlláson: Strsser Dávid. bonybn : Hutky Sándor. Beszterczebányán : Plkovich L. Brilábn: Sréter Illics. Bukrestben: Stuhr Károly. Bttszékeu : Koller St. J." Brssóbn: Zürner Ferenci. N.-Becskereken : Schffer Péter. Bk*on: Weisz Fülöp. Békésen: Konsitsky János. B.-Csbán: Singer D.. Belgrádon: Bucovll és Mejovics. Bezdánbn: Schwell E T. Beszterrzén : Kelp Frigyes. Bogsánbn : Blschuty J. fii. Broodon : Dimovic D. N. Bonyhádon: Stricher Benő. Beodrán : Krácsonyi Miklós, Cskóván: Din György. N.-Csnádon : Telb Sz. János Czcgléden: Gombos Pál. Csongrádon: Mrsies Ignácz. Devecserben: Steuer József. Dobshtán: Gömory Gusztáv. Dftmölkön: Turcsányi ndor. Dályn: Weisz testvérek. Déésen: Krémer Smu. D.-Földváron : Ndher Pál. Eleken: Szál ntl. Egerben: Polereozky Gyul. Eperjesen: Polt Ferencz Erzsébetvárosbn: Szenkovics Z. Eszéken. Flmbch ljos. Fehérgyrmton: Blik Sándor. Fehértemplomon: Schescherko. Felsőbányán : Husovszky Gyul. Félegyházán : Molnár ljos. Fogrson : Novk János. i Iglón: Schwrtz. W. I Ipolysághon: Mikuiásy Gyul. Kssán: Jermy Károly. Kránsebes : Engels Mátyái. i Kposvárott: Leipzig ntl. j Krolyvárolt: Frölilich lbert.! Krloviczon : Gyrmthy Gusztáv. Károlyfehérvárott: Mterny Emil. Klocsán : Loidl József. N.-Knizsán : Kecskés János. Krjován: Vidcs István Kecskeméten: Ppp Mihály. Kézsmárkon: Szopko C. N Kézdi-Vásrhel>tt: Csiszár Mihály. N.-Kikindán: Kisslinger Mátyás. Kis-K6rösön: Teichner Illés." Kolozsvárott: Tuffer Ferencz. B.-Komlóson: Csernik Gusztáv. Killn: Bosnyák J. utód. Kun-Sz.-Miklóson: Leschitz Mátyás. Kun-Sz.-Mártonbn: Nitsch Márton. Körmftczbányn : Jánosy J. öxv. Léván : Missik J. Lőcsén: Schmidt K. Lnjos. Lippán: Vinternitz és Büchler. Lomplánkán: Rojesko J. Losonczon: Geduly lbert. Lovrinbn: Krusz Péter. Lúgoson: Sehieszler. Mkón: Bohm lbert. M.-Vásárhelyit: Fogrssy Döme. Medgyesen: Guggenberger F. J. Miskolczon: Béde László. Moóron: Hn Károly. Mohácson: Witt Károly. Munkácson: Tóth Károly. Ngyszombtbn: Blázsovits János Ngy-Krolybn: Nsch és Weisz. Nyírbátorbn: Legányi Ed«. IVsy-Knizsán: Vucskics János. Ngybányán : Hresek János. Ngy-Kálióbn: Mndl Slmon. Petriniábn : Schmidt M. F. fi. Perjmoson: Bumel testvérek. Rdojeváczon : Büchele J. Rimszombtbn: Rdványi István. Rozsnyón: Pékár Sándor. Rustsukoii: Voititz Zsigmond. Sátor-.-U.jhelytt: Szentgyörgyi J. Sárosptkon: Rosenblüh J. Segesvárott: Misselbcher J. fi és Teutsch. Selmeczcn : Dimák J. E. Szbdkán: Demerácz lbert. Szthmrott: Jurcsko Dániel Szmos-Ujvárott: Hrugy István. Szrvson: Játiosy János. Szászrégenben: Wchner Trgot. Szegeden : Reinitz Vilmos. Szegszárdon: Fejős J. M. Szentesen: Dobry Sándor. Szebenben: Dinges J. Nándor. Székesfehérvárott: Guthárd Mór. Székelyhidon : Szbó István. Szifágy-Somlyón: Breszler János. Sziget vá rótt: Kohrics Ferencz. M.-Szigetben: Fersin Ferencz. Szent-Tmáson : Mnoilovits J. Tisoltzon : Kücht Dániel. Toltschn: Buer József. Tordán: Osztián testvérek. Topolyán: Ettinger D. Tokjbn: Kempner József. Temesvárott: Weisz Bálint. Turnmogurellóbn : umüller Ferencz. Turnseverinben: Csokuli D. Tulcsán: Buer János. THtelben : Kresztics Mihály. Uj-Verbászon: Szmih. Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz. Szék-UdvrJielytt: Dobry Nándor Unjrváron : Lndu Dávid. Uj-rdon: Orth J.. Heckenst Gnsztáv, kidó. és mindennemű régiséget, drágkövet, gyöngyöt, szineskövet, rnyt, ezüstöt, ásványokt vesz és cserél legmgsb áron. 609(8-8) Régiségek és természetiek irodáj, Dorotty-utcz -ik sz.. Pesten, Lloydnk átellenében, i hol egy ngy válsztékú rktár mindennemű régiségek, régi pénzek, gombok, övek ' é.«mentekötókból legolcsóbb áron, ugy! pintén egy ngy rktár ásványok, Icpi k é k. bogrk, mdrbórök, tojások,, s üvegszemek is tlálhtók. Titkos 686(-2) betegségeket még mkcs és üdült bjokt is ugy koródábn,mint mgán gykorlt folytán több ezer betegen legjobbnk bizonyult mód szerint, sokszor nélkül, hogy beteg hivtásábn vgy életmódjábn gtolttnék, gyökeresen, biztosn és gyorsn gyogyit Med. dr. Ifelfer Vilmos Pest, király-utez 2. sz. M«detihácbn, -só emelet, délelőtt 9-ig, délután 4 óráig SPV* Díjzott levelekre zonnl vlszolttik, s kívántr gyógyszerek is megkldetnek. Teszéri-Deméndy" visszüzési pörben z érdemleges ítélet tekintetes királyi tábl áltl immár kimondv leven: fölkéretnek pörben fölpereskint szereplő t csládtgok, hogy zltt, mig főméit, hétszem, tábl Ítélne, most élőknek leszármzását kimuttni, s pörben megállpított geneologibeli ősökkel összekötni, s mind zt lulírotthoz bérmentesen megküldeni méltóztssnk. Kelt Pesten, július 8 án 866. L"j-Becsén: Kugler Ed. József. Ngy-Enveden: Hnk K. dolf. Vág-Ujhelytt: Zobel és Sterner. NGY DÁMEL m. k. IVgy-Korftsön: Szikszy L. Vrsdon: Koterb Vincze. mint fölperesi csládok ügyvéde Ngy-Sz.-Miklóson: Kri Nándor. Verseczen: Schlemmer József. 20 (3 3) (országút 43. sz.) Ngy-Sinken : Potóczky Péter. Veszprémben: Guthrd T. fii. SVgy-Várdon : Sdrvich János. Viddiuben : Jonovics J. IVyitrán : Filberger R.. Vingán: ugu>ztinov ntl. Nyíregyházán : Krlovánszky L. Vukovárott: Pirr György. Orviczán: Becher József. Zágrábbn : Kroschul M. C. Orsováo: Böhme Károly. Zentn: Győrffi Iván. Orosházán : Vngyel Mihály. Zíihon: Orbán Károly. Zimonybn: Vsilievics Vzul. Őszödön: Fábiáner Mihály. Pápán: Bermüll József. bámulásig olcsó árért eldndó legfölebb E vállltomnk szíves pártolását zon bizlomb helyezem, melyben szerencsés vlék eddig is j f évi ug. 5-ig egy egészen ujonn felszerelt négyjártu mű-gőzmlom; műkörészesülni. Glczon : Metx. Giurgevobn: Wldner Vilmos. (iftllnitzen : Szentistványi F. J B.-Gyrmthon : Gzdik Ljos. Gyöngyösön : Kozmáry János. Gyulán: Doby János. Högyeszen: Rusz S. özv. és fii. Hlson: Hirschler Dávid. Hátszegen : Lengyel. és fii. lltzfelden: Schnur Férd. S. Hódságon: Rusch ntl. IIold-Mezó-Vásárhelytt: Szokolovits I. Helyiség-válíozttás mitt Gcrendy níl, z első füzet trtlm következő: z osztrák-porosz-olsz háború keletkezésének története." (I. Bevezetés II közelgő háború első jelei. III. Eredménytelen vit leíegyverkezés tárgyábn. IV. Egy pár heti játék kongressussl. V. háborút megelőző események. VI. Hdüzenetek.) P - f y.-toi. - Vázltok z olsz hdvilágbúi, I-III"; (Turin; z els hrczkiáltáe; király és herczecek; z önkéntesek és Gribldi; Lodi; Picenz; z olsz és osztrák hdsereg fölállitás, jellemzése; Durndo, Dell Rocc, L Mrmor és Cildinf tábornokok életrjzi, st.) Szász Krolj tói. zelbe-vonl hdtni szempontból." hdviselő három htlom hdereje és évi költ- czéljából z orezág különböző vidékein s dunfejedelemségekben felállított ügynökségekre vontkozólg vn szerencsém z illető ügynök urk névsorát zon tiszteletteljes értesítés mellett közzétenni; hogy z érdekleit lbum ngyválsztéku mintrjzi után s zokhoz mellékelt nyomtott árszbályzt szerint mindennemű megrendelések sírkövekre, épület-munkákr, emlékszobrokr, feszületekre, keresztelő-medenezékre, s egyéb márványműkészitményekre ugynzok áltl elfogdttnk s pontosn fogntosítttnk. z illető ügynök urk névsor következő; I Plánkán: Rosenstock Sl. lmáson: Beck Mór. : Jssybn: Bumgrtner Frigyen. Pécsett: Opetko Zsig. lsó-jász-szent-gyftrgyfin : Gllovich \ Jászberényben : Holczer testvérek. Pétervrdon : Láng Mátyás. Régi pénzeket első orsz. szb. márványműgyártuljdonos. 532 (8 5) hrezterek földképei. (50 kr. egy-egy földkép.) dési képességéről nponkint meggyőződés szerezhető. közelebbi megtudhtó: ngy dióf-utez2-dik sz..pesten. 9 ( 6-6 ) Heckenst Gusztáv kidásábn Pesten (egyetem-utez 4. sz..) megjelentek s minden hzi könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és Budán Ngel Bernát urk könyvkereskedéseiben) kphtók következő hdtudományi művek: Károly (kpitány s mgy. tud. kd. tgj) Hdi müszótár mgyr-németül és német-mgyrul 8-rét (28 lp), fűzve 80 kr. sbóth Ljos emlékirti z 848 és 849-iki mgyrországi hdjártból. Második kidás. Két kötet (288; 59 lp, 8-rét), fűzve S ft. Heckenst Gustáv kidásábn Pesten (egyetem-utez 4. sz.) sbóth Ljos. hdvezér és hdtudomány lpelvei z ujbbkövetkező megjelent földképek jánlttnk megszerzésül zoknk, kori hdjártok történetével felvilágosítv. Két kötet. Ngy 8-rét (60 lp), fűzve 5 ft. kik gynithtólg-os Iircz-szinhelyéröl szemlélő ismee mű megjelenését npi sjtó közhngulg örömmel és elismeréssel üdvörethöz jutni krnk. zölte nemcsk mert oly téren mozog trtlmávl, mely nálunk ez ideig gyéren volt mú- de fökép zon kitűnő szkvtottság és kimf-ritö lposság mitt is, mely trtltirol- és Steierország és Illyri. velve, Európ földképe. mánk minden sorából, mint fénysugár z olvsónk szemébe csillog, s mely e művet z Lombrdi és Velencze. Cseh- és Morvország s z uszt- e nemű legjelesebb külföldi munkák soráb emeli. Olszország és Dlmáczi. Schiller Frigyes. hrminezéves háború története. Ford. rii Szilézi. (Német szövetség(közép-európ). Torkos István. Fűzve 2 ft, diszkötésben 3 ft_ Bjor és Würtemberg királyporoszország és hozzá kpcsolt Midőn ngy német iró e müvét mgyr olvsóközönség kezeibe nyújtom, ságok és Bdeni ngyher- már csk zért is kedv.:s szolgáltot vélek tenni, hogy z olvsónk, ki ót költői mütrtományok. veiről már ismeri, lklmt szolgálttok rr, hogy vele e téren is megismerkedjék. czegség. usztrii birodlom. I. N p ó l e o n c s á s z á r é l e t e. leghitelesb kútfők után. Hrm(z egyes térképek mgsság '/s hüvelyk, szélessége 24 hflv.) dik kidás. 8-rét (504 lp). Ár fűzve2 ft., díszesen kötve, rnyvágássl 3 ft. Iegujbbkor legngyobb s z egész világtörténet egyik legngyobb férfiáfigyelmeztetjük t. ez. közönséget, hogy ezek z egyedüli kime- ritő kiállitásu mgyr nyelveni térképek. Ár egy-egy térképnek 5 0 kr. H leglább 4 térkép rendeltetik meg egyszerre, szállitás fgöngyön, bérmentve történik. pénzek beküldése bérmentve kéretik. 666 (0-2) nk, Első Npóleon császár életének, leghitelesebb kútfők utáni leírását veszi itt t. olvsóközönség. mű már hrmdik kidást érte meg, mely körülmény megczáfolhtlnul bizonyít trtlmánk részrehjltlnság, lposság, kimerítő bősége, s egyá'lábn jelessége mellett. mü tárgyánál fogv oly ngyérdekü, miről fölösleges jánló szót tenni, s csk z elődás hitelességéről s mindent tárgyló bő kiterjedtségéről trtjuk megjegyzendőnek, hogy z vlmint külföldön, ugy hzánkbn, illetékes helyeke y ö dgyránt kitűnőnek s kifogástlnnk lett elismerve. ^ ~ll> # ^ i

7 30-ik szám. Heckenst Gusztáv könykidó-hivtlábn Pesten (egyetem-utcz 4. z.) megjelent és kphtó: C Í. k. osztrák ezbd. első meriki ngolországi szbdlmzott z egész világ földképeinek gyűjteménye! ezen czim ltt: MGYR KÉZI TLSZ, melj 26 ngy földképen egész földünk egyes részeit ábrázolj z állmok jelen területi viszonyi szerint. földképek kővetkezők:. fold két féltekéje. Európ. Spnyolország é» Portuglli. Frncziország. Svjczország (Helvéczi). Ngybritnni. Svéd- ég Norvégország. Belgium és Hollndi. Lombrd-Velencze. Olszország. Nemet szövetség (Közép-Európ). Bjorország és Würtemberg. Poroszország. Hnnflvy János usztrii birodlom. usztrii föherczegség. Tirolis és Stájerország. Cseh- és Morvország. Mgyrország. Erdély, Gliczi. és 20. z európi és ázsii Orosz birodlom és Lengyelország. Török- és Görögország. Ázsi. frik. Észkmerik. 654(4-6) Délmerik. usztráli. felügyelete mellett kidj és NTHERINSZÁJVIZ (z egyes térképek mgsság % hflv., szélessége 24 hflv.) POPP J. «. jrykorló fogorvostól. Bécsben, Stdt, Bognergsse». szám. Ár egy üvegnek frt. 40 kr Pkolásért 20 kr. Eien jeles készítmény 6 évi fennállás* ót még Európán tul is terjedést és hírt szerzett mgánk. Ennek hsznált különösen jónk bizonyult mindennemű fogfájás ellnn, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, fogk mozgás, könnyen vérző beteges iny, odvsság és seorbut ellen. Feloldj nyált, mi áltl fogkoni kéképzé* el lesz távolitr, Uditöleg és z izletre jvitólg ht szájbn, é«elháritj száj kellemetlen szgát, mely mesterséges vgy odvs fogk, étel vgy dohányzás áltl szármzik. Miután ezsn szájviz fogkr és jzájréizekre semmi tekintetben elgyöngitőlpg vgy mrólg nem ht,» szájnk mint tisztító szer legkitűnőbb szolgáltokt teszi, s nnk minden részeit, tökéletes egészségben é«épségben egész késő korig megtrtj. Bizonyítványokbn ngytekintetü orvosi egyéniségek résíéről ennek ártlmtlnság és jelessége elismertetik, és hsznált számos jóhirü orvosok áltlrendeltetik is. Fogón z odvs fogk ólmozásár, ár 2 ft 0 kr. ntherin-fogpst, ár ft. 22 kr. N ö v é n y i f e g p o r, ár 63 krjezár. Kphtók P e s t e n : TŐRÜK J. gyógyszerész urnái, király-utez 8. sz. Vértessy Sándor illtszerárus urnái, Unschuíd Ede urnái váczi-utezábn. Molnár János urnái, Lneff M. illtszerárus urnái. Thlmyer. és társ, Hofftnnn K., Pest, július 29-én 866. B l i t z k y S á n d o r urnknál. B u d á n : Grflnberg udv. gyógyszerész urnái, és R á t h gyógyszerész urnái, Tábn, külvárosbn 25 (2 2) könyvkereskedése; Heckenst Gusztáv könyvkidó-hivtláben Pesten (egyetem-utcz 4. sz.) megjelent, és minden könyvárusnál kphtó : Heckenst Gusztáv. huszonht földképből álló teljes kézi tlsznk ár 2 forint; egyes földképek 50 krjávl egyenkint is dtnk. E munk vlóságos mindennpi szűk- ven kidni. mü pontosságáról kezeskedik seggé vált, miután hzi niűintézeteink éhez ismert tudósunk Hnnflvy János neve, hsonlót még mindekkorig nem mutttk mint ki kivitel feletti felügyeletet mfel. Mind hirlpolvsó közönség, mely ' gár válllt. Tisztelettel figvelmeztetkülönféle földrészeken és állmokbn elö-ijük tehát mind minden rendbeli iskolák forduló események olvsásánál ily földkép-lt. ez. tnárit, mind pedig és különösen tárt épen nem nélkülözhet, mind z iskoli kszinókt, olvsó-köröket, egyleteket 8 ifjúság, melynek z földrjz tnulroányo-iátlábn mindzokéi, kik h'irlpolvsássl zásánál elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig; fogllkozv, bironyosn számtlnszor érez vgy z ily ngyobb lkú, de Idegenjték már egy ily teljes és pontos földképtár nyelvű, vgy pedig ennél sokkl kisebb hiányát. mérvíl földképekkel megelégedni. E könyv-j É gyűjteményt bátrn odállithtjuk kidó- hivtl tehát mgyr közönség iránti i külföld legjelesebb müintézeteiböl kikerült elmulszthttln kötelességének ismerte :földképek mellé, 8 épen zért nemcsk mint legjobb ismert erők megszerzésével e Kézi'hzit, hnem mint olyt, mely mind tíszt"-t, tekintetbe véve z állmok jelen! csínr, mind pontosságr nézve bármelyikkerületi viszonyit, lehető legtökéletesebb! kel is kiállj versenyt, bátrn jánlhtjuk rjz szerint, színezve kiállítv, mgyr nyel- mgyr közönség figyelmébe. MGYRORSZÁG FUVROS. Osztrovszky Vnnk emberek, kiket egy egész nemzet vll büszkén mgáénk, mig másokt csk egy városr utl rendeltetés; de szerezzenek bár hivtottk nemzettest legkisebb része körül is érdemeket, szolgáltot tettek z egész nemzetnek, mely csk részeinek épségében lehet erős. Ezt trtj szem előtt Vs. Újság" is, midőn egyes városok és vidékek érdemes embereit legszélesebb körökben megismertetni törekszik, kiknek diszes sorábn, hogy mily helyet fogll el Szeged egyik Budpest leirás, képekkel. - CSSIUS. Negyedrét (60 lp). Számos fmetezetű képpel 60 kr. szöveg trtlm: Tájkép Budpestről. Pest áttekintése. vároeliget. Budáttekintése. Budpest története. Sttistiki dtok. Tudnivlók. Végszó. képek jegyzéke: Lánczhid. Felső dunprti uj házsor. pesti lsó dunprt. pesti lsó duni kóprt. Egyetemi főegyház. Református templom. nemzeti múzeum. Megyeház. Pesti Lipótegyház. Kedoute-épület. Kereskedelmi testület épülete. Gázvilágitási épület. József-árvház. M képviselőház. lovrd. Vendéglő városligetben. Hermin-kápoln, ü. Fischof gyógyintézete. Álltkert. Budi lgút. király várplot. Budvár. Mátyás templom Budán. Ráczfürdő Budán. Báró Eötvös nyárilk. kápoln <is vidéke Széchenyi hegyen. Lánczhidtér. Kpuczinusok zárdáj. szent nn templom. Erzsébet-forrás "és fürdő Budán. Budi császármlom és Lukácsfürdő. B 04 (3 6) K ő n e k Sándor. z u s z t r i i b i r o d l o m, jelesen m g y r k o r o n o r s z á - ó-budi hjógyár. városház Budán. Gncz vsöntődéje Budán. gink sttistikl kézikönyve. (60 lp, ngy 8-rét) 5 ft. Fuchs, Friedrich. Die Centrl-Krpthen mit den nchsten Vorlpen. Hndbuch für Gebirgsreisende. Jíebst einer Krte. (230 S 8 ) Geh. 2fl.50 kr. Hornyánszky, Viktor. Ceschichte des östcrreichischen Kisersttes. mely ferrő nyári időben szrvsmrh, sertés s lovk közt legngyobb mértékben dühöng, mint kitűnő s biztos óvszer z úgynevezett fiv* Minden kidó-hivtlnál leglább 2 ft. értékig történt megrendelés bérmentve szállitttik. hsználttik; engedményezve mgs cs. kir. usztrii, kir. porosz, s kir. szász országok kormányi áltl, kitüntetve londoni, párisi, müncheni s bécsi érmekkel s ő felsége z ngol királyné s ő felsége porosz király udvri istállóibn sikerdús hsznált áltl megpróbálv. Tlódi minőségben kphtó: PESTEN Törők József gyógyszerésznél, király-utez. sz., Thlmyer. és társ, Hnlbuer testvérek, Gltz J., Rkodczy. Budán, z udvri gyógyszertárbn. rdon: Probst F. J., Tones és Freiberger. bony : Lukács. Brssóbn: Heszheimer és társ, Gyertyánffy és fii. N.-Becskerek: Nedelkovics. Debreezcnben: Bignio J., Csnk J. Dettán: Brumüller. Dév: Lengye. D.-Földvár: Ndhr P. Eperjesen: Zeembery J. Eszéken: Deszáthy J. Esztergombn: Bierbruer C. J. Egerben: Tschögl J. Gyöngyösfin: Kocziánovicb. Kssán: Novelly. Kolozsv á r t t : Wolf. Komárombn : Belloni., Ziegler ésfi. Kfiszeg. Bründl J. Mohácson: Kög), ltmnn. Ngyvárdon: Jnky. - Ngy-Knizsán: Feszelhofer és Rosenberg. Nyíregyház : Reich és Pwlvits. Pncsován: Ruíchn és fii és Gráf. Pks: Flórián J. Pozsonybn: ScherzF., Hckenberger testv, Writsek,Kovács J Rozsnyón: Pósch J. - Sopronbn: Pchofer I,., Müller P., Mezey. Székesfehérvárt: Legmnn. L., Kftyác P. Szegeden: igner. Selmeczen; Dimák, Zelenk, Szepesvárllyán: Fest J. B. Szolnokon : Scheftsik István. Sziszeken: Dietrich. Temesvártt: Mxer és Siler., Bbusnik. Trencsénben : Kulk és Weisz, Váczon: Bodendorfer. Vrsdon : Hlter F. és Koterb. Veszprémben: Láng* J. és Tuszku M. Veröcze : Bész J. K. Zeliz: Steyrer. 642 (3-6) mindkét nembeli és minden felekezetú i f j n s á g s z á m á r v l ó MGYR GYERMEKBRÁT czimü folyóirtr. 2 füzei, 86 hsáb, kép. Egész évre 2 ft. ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: > * Mgyr gyermekbrát" mindenkor! 8. z előfizetési ár z egész évfolymri július hóbn veszi kezdetét, zon hóbn f ű z e t r e C S k 2 f t. - z v g v ies 8 hvl 2 gálát u t t t k ^ S S T d t élvezf és;bfl ^ ^ ^ ^ ^ ^ e t n ee lck Tiz előfizetési példányr gyűjtőknek szorglms tnulás áltl hsznos j á n d é k o t ü4. érdemel. e g yt i s z t e l 2. Mgyr gyermekbrát" évfolym etpéldánynyl szolgálunk. \Z hvi főzetből áll, melyekből minden) 5. czimeknek, melyek ltt füzetek hónp végével egy egy fu2et j-ét n g v n v 0 _ jszétküldendök, pontosfeljegyzését,vlmint mtott ivén, 64 hsábon, képekkel ellátvs! 6. z előfizetési pénzek bérmentesen borítékb fűzve jelenik meg. jbeküldését kérjük. Mgyr Gyermekbrát" c s ö évfolym 2 füzetből teljes példányokbn kphtó és z lulirt kidó-hivtlnál megrendelhető. \ Mgyr Gyermekbrát" kidó-hivtl (Pesten, egyetem-utcz 4-ik szám). derék fi, megmondj e rövid életrjz. Osztrovszky József született Szegeden, 88-bn,jn. 2-én. gymnáziumi tnulmányokt szülővárosábn, jogot Pozsonybn végezte s z diki országgyűlések idejében Somogyi, kkori pozsonymegyei ljegyző oldlánál jurátuskodott. Kortársi közöl többen emlékezhetnek 22 éves, deli, szegedi ifjúr, ki egyenes leikével, nyilt szivével, könnyű és még sem felületes modorávl nem egy jó brátot szerzett mgánk. mint 840-ben z ügyvédi szigorltot letette, szülővárosáb, z ódon, zilált városb sietett, mgávl hozván z országgyűlési ifjúság között lábr kpott társdlmi, testvéresülési s z ezeken lpuló politiki eszméket. Szükségesnek trtjuk itt, Szeged előbbi társdlmi helyzetére rövid pillntást vetni. E ngy mgyr város ős időktől kétfelé szkított helyzetében, lsó- és Felső városr oszlott; közbeékelt Plánk ( mostni belváros) ngy ideig törökök fészke volt, vár volt e fészek mgv. Plánkon belől, vár külkerületén, görög e, g g és és ká l k k l d k l sokácz lkók telepedtek le. törökök eltkrodtávl porosz- és bjorországi iprosok ékelték be mgukt központb. z lsóváros f öldmivelő, felsőváros hlász, hjós, csíkász lkóivl s belváros iprosok- és kereskedőkből álló idegen települőivel, mind meg nnyifelé támszkodó, zilált ele- Mrhbetegségek s mrhvész ellen, Dritte uflge in einem Bnde. Mit einem Titelbild von Josef xmnn, smmtliche Regenten des österreichischen Kiserhuees drstellend. 3 chronol. Tbellen und 4 Stmmtfeln i Fol. (295, 336 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl. Előfizetési felhívás Tizenhrmdik évfolym. koriieuburgi mrhpor Biztos és gyors kiirtás ptkányok s egereknek, egy es. kir.'hs&'ub. ptkány- 8 egérpusztitó szer áltl gyerty formábn. Egy drb ár 50 kr.. é. Vlódi minőségben kphtó: PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utez -ik sz.., továbbá: IV.-Becskerek: Nedelkovits. Csáktornyán: Kárász. Eperjesen: Zsembery J. Jssenov: Dudovits J. Keszthelyen: Wünseh F. Kolozsvárit: Wolf J. Pozsonybn: Scherz Fülöp. Sopronbn: Pchhofer, Soborsin: Frnké. Vrsdon: Hlter D. F., Veróczén : Bész J. K. urknál. 644 ( ) Kidó-tuljdonos Deckenst Gusztáv. Nyomtott sját nyomdájábn Pesten 866 (egyetem-utes 4-ik szám ltt). j József. met képeztek. E ziláltság Kzinczy-nyelv- melynek megvlánk sánczi, de zokon mozglomig nem hogy pdó-félben lett belől hiányzott z egység, hiányzott z lvoln, sőt növekedett. Ekkor zonbn kitűnt kotmányos életre megkivánttó közszellem. tősgyökeres mgyr elem erősebb olvsztóminthogy Osztrovszkybn polgári elem képessége s z idegen elemek kezdenek életrevlóságánk egyik képviselője volt beolvdni. személyesítve: bebizonyítndó, hogy ez is Másrészt megye, mely nem is trthtá túl tud emelkedni sztócsság szűk körén, székhelyét e nyárspolgárok s úgynevezett ö is szorglmsn kezdé látogtni megyei szbd prsztok" fészkében, örökös ver- gyűléseket. Mjd nemsokár Kossuth Pesti sengésben s feszült viszonybn élt ngy Hirlp"-jánk lőn rendes levelezője s nemvárossl. csk városi, de megyei dolgokt is szpolitikilg város kommunitási és btosn kezdé bonczolgtni. Első törekvése szószólói rendszer lpján, lege?;yedurl- volt, kevés krtársi segélyével város és OSZTROVSZKY JÓZSEF. mibb kormányzttl és szerkezettel birt. Nemcsk z idegen elemek, de z őslkók is némi konzervtiv színezettel birtk. Néhány nemesi kúri és gymnázium z ő ltinmgyrságukkl képviselték z országos elemekkel vló összeköttetést; zontúl város egy kis elkülönzött trtomány volt, megye embereit egymáshoz közel hozni, nemesi és polgári elemeket rokonitni, s z idő igen kedvezett ebbéli törekvéseinek. Midőn Kluzál 40-diki országgyűlésről hzjött, éji zei nevel tisztelték meg. Osztrovszky trtott hozzá beszédet, szép bizonyságát dván szónoki képességének. Elénk részt vett Osztrovszky szegedi első polgári kszinó lkotásábn, vlmint ő volt egyik létrehozój szegény, ápoló-intézetnek is, ugy, hogy Szegeden koldulást cskhmr meg lehetett szüntetni. (Meg is volt z szüntetve 850-ig, midőn Bch bárónk egyik mgyr nevti postol, többiekkel együtt e jótékony intézetet is eltörülte.) szegényeket ápoló intézet pártfogói közgyűléseiket városházi ngy teremben trtották, hol különböző rendű polgár jött össze brátságos eszmecserére. E gyűléseknek köszönhető ngy részben, hogy z előbb szétzilált elemek nynyir közeledtek, hogy 48-iki ngy npok nyilvános közéletre elkészülve tlálták várost. Osztrovszky volt lelke e gyülekezeteknek, iránydó szerepe itt kezdődött szerényen megindulni. E közben Osztrovszky ügyvédkedni kezdett s cskhmr keresetté lőn. 846-bn megnősült s 848-bn z ifjú ügyvéd váro s első tnácsnokává válszttott. Mjd