Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Általános rész Az ügyrend célja, tartalma Az Ügyrend személyi és tárgyi hatálya 4 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Általános rész... 2 2.1. Az ügyrend célja, tartalma 3 2.2. Az Ügyrend személyi és tárgyi hatálya 4 3."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Általános rész Az ügyrend célja, tartalma Az Ügyrend személyi és tárgyi hatálya 4 3. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Az előzetes költségvetési javaslat tervezése Szerkezeti változás Szintre hozás Előirányzati kiadási és bevételi többlet tartalma A végleges költségvetés tervezése A költségvetés tervezésének folyamata 8 4. Előirányzat módosítás Feladat és hatáskörök 9 5. Az intézményüzemeltetési, fenntartási, működési feltételek biztosításához kapcsolódó feladatok Készlet, anyag és eszközbeszerzés, szolgáltatás megrendelés Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok A vagyongazdálkodás alapvető követelményei A vagyon nyilvántartása Munkaerő és bérgazdálkodás A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Gazdálkodási jogkörök szabályozása Pénzeszközök kezelése Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok Időközi költségvetési jelentés Időközi mérlegjelentés A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A féléves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata Az éves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló-készítés feladata Egyeztetési feladatok Folyamatba épített ellenőrzés Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés Ellenőrzési nyomvonal Kockázatkezelés A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat

3 1. Bevezetés A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 386/2012. számú határozata alapján, január 01-től a Józsefvárosi óvodák és iskolák (továbbiakban: nevelési és oktatási intézmények) működtetését a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) látja el. A nevelési és oktatási intézmények tekintetében a JIK a pénzügyi - gazdasági tevékenységet a évi CXCV. Államháztartásról szóló törvény előírása alapján látja el. A hivatkozott jogszabály értelmében a JIK felépítését és feladatát a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni, továbbá Ügyrendet kell készíteni, amely részletesen tartalmazza a szervezet feladatait, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét. Az itt nem szabályozott kérdéseket a munkaköri leírás tartalmazza. A költségvetési szerv által ellátandó feladatokat, hatás- és jogköröket meghatározza az intézmény szervezeti struktúrája, nagysága. A szabályzat elkészítésének célja, hogy egy konkrét intézményi ügyrend összeállításához rendszerezzük azokat a feladatokat, hatásköröket, amelyeket az ügyrendnek tartalmaznia kell. A JIK hatékony működését elősegítő és szabályozó ügyrend összeállítása során nem nélkülözhető a költségvetési szerv sajátosságainak figyelembevétele és azoknak az ügyrendben történő megjelenítése. 2. Általános rész A JIK feladatait az Államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve, a következők szerint határozom meg. 2

4 2.1. Az ügyrend célja, tartalma Az ügyrend célja, hogy a JIK szervezetén belül, tevékenységi körönként meghatározza a vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogkörét, továbbá szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának módját. Az Ügyrend a JIK által ellátandó, következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: az éves költségvetés tervezése, az előirányzat felhasználás, módosítás, az intézményüzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, a vagyon használat, hasznosítás, a munkaerő-gazdálkodás, a pénzkezelés, a könyvvezetés, a beszámolási kötelezettség, valamint a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök és adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik: Számviteli Politika, számlarend Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata Kötelezettségvállalás, Érvényesítés, Utalványozás és Ellenjegyzés Rendje Önköltségszámítás rendje 3

5 2.2. Az Ügyrend személyi és tárgyi hatálya A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a JIK szervezetére, a működtetett oktatási intézményekre és eltérésekkel az általa működtetett önállóan működő nevelési intézményekre. Oktatási intézmények: Deák Diák Általános Iskola Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Losonci Téri Általános Iskola Németh László Általános Iskola Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola Józsefvárosi Alapfokú Zeneművészeti Iskola Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet Az önállóan működő nevelési intézmények: Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda Várunk-Rád Napközi Otthonos Óvoda Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda TÁ-TI -KA Napközi Otthonos Óvoda 4

6 3. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 3.1. Az előzetes költségvetési javaslat tervezése A JIK az előzetes költségvetési javaslatát, költségvetési koncepcióját az irányító szerv által meghatározott határidőre és tartalommal készíti el. Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni a mindenkori jogszabályokat, rendeleteket és az önkormányzat költségvetési koncepcióját. Az előzetes költségvetési javaslatot a nevelési intézmény a JIK segítségével készíti el, és az gondoskodik a tervezési feladatainak koordinálásáról is. A javaslatnak tartalmaznia kell a következőket: létszám és bérigényeket, az egyéb személyi változásokat, a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását, az alaptevékenység körében ellátandó feladatokat, a speciális beszerzési igényeket, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat. A javasolt igények számszerűsítése után gondoskodni kell a kiadási és bevételi előirányzatok közé történő beépítéséről. Számba kell venni mindazokat a kiadásokat, bevételeket, amelyek a szervezet feladataival, tevékenységével kapcsolatosak és: jogszabályon alapulnak, szerződésen, megállapodáson alapulnak, tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, az eszközök hasznosításával függnek össze. A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza az alap-előirányzatot és az előirányzati többletet. 5

7 Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított összege Szerkezeti változás Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, a tervévet megelőző évben a helyi önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett előirányzatok összegét, a feladat átadás-átvételéből, illetve megszüntetéséből, az intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzat változtatásokat, a bevételi előirányzat változását, a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását. Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az előirányzat változtatás, amelyet: a helyi önkormányzat egyszeri jellegűnek minősített az általános és céltartaléka terhére, egyszeri jelleggel engedélyezett a helyi önkormányzat az előző évi pénzmaradványa terhére Szintre hozás Szintre hozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését Előirányzati kiadási és bevételi többlet tartalma A költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésre fordítható előirányzati többlet, lehet egyszeri jellegű vagy a következő év költségvetésébe beépülő. 6

8 Az alap-előirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat, melyet a következők szerint kell levezetni: Előző évi eredeti előirányzat + Szerkezeti változások ± Bázis előirányzat + Szintre hozás ± Alap előirányzat + Előirányzat többlet + Tárgyévi javasolt előirányzat + A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő évre várható kihatását. A költségvetési javaslat önkormányzat részére történő továbbításáért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős. Az előirányzatok egyeztetésén a Gazdasági Igazgatóhelyettes és Intézményvezető az önkormányzattal történő egyeztetésen a Gazdasági Igazgatóhelyettes vesz részt A végleges költségvetés tervezése A végleges költségvetés összeállításakor az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben az intézményre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. Ezen túl a JIK a részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó alapokmányt a minisztérium által adott évre kiadott tájékoztatójában meghatározott nyomtatvány-garnitúra felhasználásával készíti el és a KGR programon ellenőrzi. Az elkészített költségvetést az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által megadott határidőre továbbítani kell a Polgármesteri Hivatal Költségvetési csoportja részére. A végleges költségvetés összeállításáért és a Polgármesteri Hivatal részére történő megküldéséért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős. 7

9 A költségvetés jóváhagyása után az eredeti előirányzatok könyvelését a JIK végzi, és egyeztetés után a nevelési intézményeknek tájékoztatásul megküldi azt a költségvetés aláírt példányával együtt A költségvetés tervezésének folyamata a költségvetési koncepció összeállítása a koncepció ellenőrzése, összeállítása és megküldése a Költségvetési csoportnak a végleges költségvetés elkészítése, ellenőrzése és továbbítása a Költségvetési csoportnak az elfogadott költségvetési előirányzatok könyvelése, és megküldése a nevelési intézmények részére 3.7. A költségvetéssel kapcsolatos feladat és hatáskörök A költségvetés tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséért, határidőre való elkészítéséért a nevelési intézmény vezetője, a JIK egyeztetéssel megbízott munkatársa és a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős. A költségvetés az irányító szerv által meghatározott időpontban készül. Összeállítását a JIK végzi, a nevelési intézmények esetén az általa megadott adatok alapján. Az intézmények kötelesek a tervezéséhez minden olyan adatot szolgáltatni, ami a tervezést megalapozza. A szempontokat a JIK állítja össze, melyet megküld a nevelési intézménynek és az köteles az adatokat a meghatározott határidőre elkészíteni. Az adatszolgáltatásából és a JIK által készített adatokból összeállított koncepciót ellenőrzés után a JIK továbbítja az irányító szerv felé. A koncepció elfogadását követően a költségvetés elkészítése, ellenőrzése és határidőre való továbbítása a JIK feladata és felelőssége. 8

10 A Képviselő Testület által jóváhagyott költségvetés könyvelése a JIK azzal megbízott munkatársának feladata. Az elkészített költségvetés egy aláírt példányát az intézménynek továbbítja. 4. Előirányzat módosítás A jóváhagyott támogatási előirányzat csak alaptevékenységre és azzal összefüggő kiadásokra használható fel. Az önkormányzat által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzat-átcsoportosításokat, illetve előirányzat-módosításokat a Polgármesteri hivatal Pénzügyi Ügyosztályánál kell kezdeményezni. Előirányzat módosítás az Intézményvezető írásbeli kérésére, a Gazdasági Igazgatóhelyettessel történő egyeztetés után és egyetértésével nyújtható be. Saját hatáskörű előirányzat módosításról negyedévente tájékoztatni kell a Pénzügyi Ügyosztályt. Előirányzat módosítás az Intézményvezető írásbeli kérésére, a Gazdasági Igazgatóhelyettessel történő egyeztetés után és egyetértésével hajtható végre. Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás az Önkormányzat Költségvetési rendeletében foglaltak alapján, az abban foglaltak szerint hajtható végre. Ennek előkészítéséért és az előirányzat-módosítások nyilvántartásáért a JIK felelős Feladat és hatáskörök Előirányzat módosítást és előirányzat átcsoportosítást az intézmény vezetője és szükség szerint a Gazdasági Igazgatóhelyettes kezdeményezhet. Az előirányzat módosítási kérelmet egyeztetés után a Gazdasági Igazgatóhelyettes küldi meg a Pénzügyi Ügyosztály részére. A Testületi döntés után jóváhagyott módosítást a JIK vezeti át a nyilvántartáson. 9

11 5. Az intézményüzemeltetési, fenntartási, működési feltételek biztosításához kapcsolódó feladatok Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóváhagyott előirányzat terhére történő kötelezettségvállalásért az oktatási intézmény vezetője és a JIK Igazgatója felelős. A költségvetésben, az intézmény rendelkezésére álló előirányzatát saját hatáskörben, beszerzési terv alapján használhatja fel, értékhatár nélkül. Az évente rendszeresen ismétlődő fenntartási és üzemeltetési feladatok végrehajtásáért a JIK Ellátási Igazgatóhelyettese felelős Készlet, anyag és eszközbeszerzés, szolgáltatás megrendelés Az oktatási intézmények saját jogkörükben eljárva a költségvetési előirányzatuk erejéig jogosultak szakmai anyag és eszközbeszerzésre. 100 ezer forint alatt írásbeli kötelezettségvállalás nélkül, 100 ezer forint felett csak írásban vállalható kötelezettség, melyet a JIK Gazdasági Igazgatóhelyettese ellenjegyez. A JIK készlet, eszközbeszerzései és szolgáltatás megrendelései esetén az Igazgató, a költségvetési előirányzat erejéig vállalhat kötelezettséget Ft-ig az Igazgató dönthet a megrendelésekről, ezen összeghatár felett az Ellátási és Gazdasági Igazgatóhelyettessel való egyeztetés után kezdeményezhető megrendelés, a Gazdasági Igazgatóhelyettes ellenjegyzésével. A Beszerzési Szabályzatot minden esetben figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy eszközbeszerzés, készletbeszerzés vagy szolgáltatás megrendelésről van szó. 10

12 6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 6.1. A vagyongazdálkodás alapvető követelményei Az intézmény kezelésében levő vagyonnal, és azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az Önkormányzat vagyonrendelete, illetve a jelen Ügyrend tartalmazza. Az intézmény kezelésében levő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az intézmény kezelésében lévő vagyont átruházni, továbbá követelésről lemondani csak az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet A vagyon nyilvántartása Az intézmények eszközeit és forrásait a Leltározási szabályzat szerint kell nyilvántartani. A vagyon nyilvántartásáért az Intézmény vezetője és a JIK ezzel megbízott munkatársa felelős. A Ft alatti eszközök nyilvántartása a mennyiségben történik, Ft feletti egyedi érték felett értékben és mennyiségben a Sáfár tárgyi eszköznyilvántartó program segítségével. E program segítségével a JIK munkatársa számolja el az értékcsökkenést is. A számla alapján a JIK, az erre rendszeresített bizonylaton bevételezést készít, ez alapján rögzíti a készletváltozást. A bizonylat egy példányát megküldi az intézménynek. 11

13 7. Munkaerő és bérgazdálkodás Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki és ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört. A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat, stb. elkészítése) nevelési intézmények esetén az Intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy végzi, a JIK és a JIK oktatási és nevelési intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottai esetén az Igazgató és vagy az általa megbízott személy. Az intézmény és a Magyar Államkincstár közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot az Intézmény illetve JIK ezzel megbízott munkatársa biztosítja, mint jelentő-felelős a rendelkezésre bocsátott KIR3 program segítségével. A felelős továbbítja mindazokat a rendelkezéseket, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A munkaviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású rendelkezéseket 5 munkanapon belül kell a Magyar Államkincstárhoz megküldeni. Az illetményváltozással kapcsolatos iratok megküldése folyamatos, de legkésőbb a folyó hó 10.- i határidőig kell biztosítani. A nem rendszeres kifizetések megtörténte után havonta egyszer a hó végén az előírt határidőben kell a kifizetett nem rendszeres bért, a levont nyugdíjjárulékot és személyi jövedelemadó előleget bejelenteni. A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat minden esetben be kell jelenteni. A jelentő-felelősnek az itt nem érintett kérdésekben a Magyar Államkincstár által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, az adatközlés, változásjelentés során az általa rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia. A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat az intézmény azzal megbízott munkatársa vezeti. A Magyar Államkincstár részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a 12

14 vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentőfelelős részére abban az esetben, ha azokat nem ő kezeli, illetve nem ő készíti elő. 8. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 8.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása A jogszabályok a gazdálkodással összefüggő feladatokkal, és hatáskörökkel az intézményvezetőt (kötelezettségvállalás, utalványozás), valamint a gazdasági vezetőt (pénzügyi ellenjegyzés) ruházzák fel. E hatáskörök - meghatározott keretek között - az Intézményvezető, illetve az Igazgató által felhatalmazott személyre írásban átruházhatók. A hatáskörök átadásával a felelősség is átruházásra kerül. A hatáskörök rendezését a munkaköri leírásokban is át kell vezetni illetve a megbízás annak mellékletét képezi. A hatáskörök átruházásánál figyelembe kell venni az összeférhetetlenség szabályait. Az intézmények gazdálkodása során el kell látni a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket így: a kötelezettségvállalást, utalványozást érvényesítést szakmai teljesítésigazolást ellenjegyzést. A részletes szabályokat a Kötelezettségvállalás, Érvényesítés, Utalványozás és Ellenjegyzés Rendje tartalmazza. Érvényesítést a JIK Igazgatója által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítőnek a szakmai teljesítés igazolás alapján figyelembe kell vennie, illetve ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az 13

15 alaki követelményeket betartották-e. Az érvényesítés a JIK megbízott dolgozójának a feladata. A kiadás teljesítésének elrendelése előtt bizonylatok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. Szolgáltatásnál a szerződésben foglaltak szerint történt-e a teljesítés, beszerzésnél a számlában feltüntetett készlet, eszköz mennyiségben és minőségben átvételre került-e, megbízási szerződés esetén a szerződésben foglalt munkavégzés megtörtént-e. Reprezentáció és rendezvények esetén az ezzel kapcsolatos kifizetések szükségességét igazolja a résztvevők névsorának feltüntetésével. A szakmai teljesítés igazolás nevelési intézmény esetén az Intézményvezető által megbízott közalkalmazott, JIK esetén az Igazgató által megbízott személy feladata. Utalványozni a JIK által az Ecostadt rendszerből előállított utalványlapon lehet, mely alkalmas az érvényesítésre is. A szakmai teljesítésigazolást, pénzügyi ellenjegyzést az eredeti bizonylaton kell feltüntetni. A részletes szabályokat a Kötelezettségvállalás, Érvényesítés, Utalványozás és Ellenjegyzés Rendje tartalmazza. 9. Pénzeszközök kezelése Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és kiadásokat az Volksbank Magyarország Zrt.-nél megnyitott bankszámlákon és a házipénztárban intézményenként elkülönítetten kell kezelni. A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadás csak az érvényesített, utalványozott, szakmai teljesítésigazolással ellátott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet, bizonylat nélkül átutalási megbízás a bankba nem küldhető, beszedési megbízás nem fogadható. A pénzforgalom bonyolításáról a 14

16 bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot a bejelentettek szerint nevelési intézmény esetén az Intézmény vezetője a JIK Gazdasági Igazgatóhelyettesével, JIK esetén az Igazgató és a Gazdasági Igazgatóhelyettes együttesen gyakorolják. A készpénzforgalom a JIK házipénztárában és az intézmények pénzkezelő helyein bonyolódnak. Ennek szabályait a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. A nevelési intézmények ellátmány felvételére jogosultak melyet az Intézményvezető által írásban kijelölt dolgozó kezel. Az elszámolás során, az időszak végén a szakmai teljesítésigazolással és a vezető szignójával ellátott bizonylatokat megküldi a JIK részére. A JIK a bizonylatokat felülvizsgálja tartalmi és formai szempontból, és gondoskodik a könyvelésükről. A nevelési intézményben a készpénz bizonylatok utalványozását az intézmény vezetője, szakmai teljesítésigazolást az általa megbízott személy, ellenjegyzését, érvényesítését a JIK kijelölt dolgozója végzi. 10. Számviteli nyilvántartások vezetése A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott alapelveket, valamint a helyi szabályozást. Minden gazdasági eseményről, mely az intézmény eszközeinek, illetve forrásainak állományát megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 15

17 Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat, amelyek illetéktelen felhasználásra, visszaélésre adhatnak alkalmat, a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenérték fejében szerezhetők be. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni az intézménynél: a készpénzcsekket, kiadási- és bevételi pénztárbizonylatokat, pénztárjelentést, sorszámozott űrlapokat, be- és kivételezési bizonylatokat, menetleveleket, kiküldetés rendelvényt, étkezési jegyeket, utalványokat, számlát, nyugtát könyvelési bizonylatot. Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmaz. A nyilvántartás vezetéséért nevelési intézmény esetén az Intézményvezető vagy az általa megbízott személy, JIK esetén az Igazgató által megbízott dolgozó felel. 16

18 11. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok Időközi költségvetési jelentés Az intézmény a Kormányrendelet, valamint az Önkormányzat által meghatározottak szerint köteles Időközi költségvetési jelentést készíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős Időközi mérlegjelentés Az intézménynek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból összeállított Mérlegjelentést kell készíteni a Kormányrendelet, valamint az Önkormányzat által meghatározottak szerint. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok Az intézmény az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint Féléves és Éves beszámolót köteles készíteni. A beszámolót az Önkormányzat által meghatározott határidőre és tartalommal kell elkészíteni, a Minisztérium zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembe vételével A féléves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata A Féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat, tartalmazó mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást nem tartalmazza. A Féléves költségvetési beszámoló 17

19 Pénzforgalmi jelentést és az éves Költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza. Az intézménynek a féléves beszámolási kötelezettsége során a minisztérium által összeállított nyomtatvány-garnitúra űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. A pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként. A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési bankszámlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. A féléves beszámolót a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal kell elkészíteni és azt legkésőbb az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által meghatározott határidőre megküldeni. A Féléves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős Az éves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló-készítés feladata Az éves költségvetési beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás (előirányzatmaradvány-kimutatás), kiegészítő melléklet. Az intézmény az éves beszámolási kötelezettségének a minisztérium által összeállított nyomtatvány-garnitúrájának összeállításával, valamint az Önkormányzat által kért további adatok elkészítésével tesz eleget. Az éves 18

20 beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból - az év végi, december 31-i fordulónapot figyelembe véve - kell elkészíteni. A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: leltár készítése és a változások átvezetése a könyvelés adatain, az előirányzatok egyeztetése az irányító szervvel, a kiemelt előirányzatokra, az irányító szervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra figyelemmel, év végi zárlati munkák elvégzése, a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. Az év végi zárlati munkák során a következő feladatokat kell elvégezni: a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-kivonat és a főkönyv adataival, a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztárszámla adatával, a nevelési intézmények részére kiutalt ellátmány és az elszámolásra kiadott előlegek egyenlegének egyeztetését, visszavételezését, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek egyeztetését, a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig, szakfeladatonként, a leltárral megállapított eszközök, készletek, követelések (adósok, vevők egyéb követelések) és kötelezettségek (szállítók) analitikájának egyeztetését, az értékcsökkenések elszámolását, a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetését az állományi számlákra a tőkeváltozással egyidejűleg történő elszámolással. Az éves beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kell elkészíteni, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év, irányító szerv által meghatározott időre meg kell küldeni az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. 19

21 Az éves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős, melyet a KGR erre rendszeresített programján teljesít Egyeztetési feladatok Az egyeztetést a személyi juttatás, járulék, dologi kiadás felhalmozási kiadás, bevételek, támogatások, valamint minden analitikus nyilvántartás tekintetében el kell végezni, különös tekintettel a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásokra és bevételekre, szállító és vevő analitikára. Az egyeztetést, a munkaköri leírás alapján a JIK azzal megbízott dolgozója és az intézmény közösen végzi. Az egyeztetés tényét a felelős által aláírt és elfogadott dokumentum igazolja, így mind az intézménynek mind a JIK-nek az alapbizonylatokkal együtt meg kell őrizni. Az egyeztetés határideje az irányító szerv által kitűzött határidőhöz kell, hogy igazodjon ezért a negyedévi mérlegjelentés, félévi és éves beszámoló készítést megelőzően el kell végezni. Az egyeztetésért, oktatási intézmény esetén az Intézmény vezetője és a JIK azzal megbízott munkatársa, a JIK esetén a JIK megbízottja felelős. 20

22 12. Folyamatba épített ellenőrzés A JIK ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait részletesen a Belső Kontroll Szabályzat, a Kockázatkezelési Szabályzat, a Szabálytalanságok kezelésének szabályzata és az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Ennek felelőse a JIK esetén az Igazgató a részterületeken az Igazgatóhelyettesek, a működtetett nevelési intézmények esetén az Intézményvezetők. 21

23 12.2. Ellenőrzési nyomvonal A költségvetési szerv köteles elkészíteni a gazdálkodás folyamatához kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalát, amely a hivatal, tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírását tartalmazza. Az egységes és részletes ellenőrzési nyomvonal a JIK Belső Kontroll szabályzatának mellékletét képezi Kockázatkezelés A költségvetési szerv vezetője a saját intézményére vonatkozóan köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A FEUVE rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a minisztérium és az Önkormányzat (irányító szerv) által kiadott módszertani útmutatók alapján. Felelőse a JIK esetén az Igazgató a részterületeken az Igazgatóhelyettesek, a működtetett nevelési intézmények esetén az Intézményvezetők. 22

24 13. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások Az intézménynél a gazdálkodás viteléhez a következő szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani: Számlarend, Számviteli Politika, Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Kötelezettségvállalás, Érvényesítés, Utalványozás és Ellenjegyzés Rendjébe Ügyrend Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat, Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata. Pénzkezelési Szabályzat, Önköltségszámítás rendje A szabályzatokat, a jogszabályi változásokat, valamint az intézmény feladatában bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell. Az aktualizálás az Igazgató, vagy az általa a feladattal megbízott vezető feladata. 23

25

26 15. Megismerési nyilatkozat Az érintettek kötelesek a Megismerési nyilatkozatot kitölteni, amellyel nyilatkoznak, hogy az Ügyrendi Szabályzatban foglaltak rendelkezéseit megismerték és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Megismerési nyilatkozatot a JIK-ban kell megőrizni. Az Ügyrendi Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás 25

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira ÜGYREND intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Gyermekjóléti intézmény Ü G Y R E N D Gyermekjóléti intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE 2009. 1 I. Gazdasági ügyrend célja, felhatalmazása Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Iktatószám: 05-5/539-1/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előirányzatok felett teljes jogkörrel

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Bányafelügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú függeléke BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Ü G Y R E N D

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Ü G Y R E N D Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Ü G Y R E N D Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal gazdálkodással összefüggő feladataira 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.4.) önkormányzati

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3.

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A szabályzat hatálya... 4 3. A szabályzat célja... 5 4. Értelmező rendelkezések... 5 4.1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv... 5 4.2. Önállóan működő

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 175/2005. (VI. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2005. (VI. 29.) számú h a t á r o z a t a az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és a felelősség-vállalásra

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8700. Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-004. Pf.: 5. Ügyiratszám: 1.576/2015. 19. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére 1. számú melléklet a 4/2014. (I. 29.) határozathoz MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére A költségvetés,

Részletesebben