SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: anuár 1-től 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III ) 2013/8. (V.14.) számú IT határozatával elfogadta, és anuár 1. nappal hatályba léptette. Jelen Szabályzat és az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó ogszabályok az irányadók. Jelen Szabályzat az Alapszabály rendelkezései alapán a szolgáltatásnyútásra vonatkozó részletszabályokat a következők szerint határozza meg. 2. FOGALMAK a) Nyugdíszolgáltatás Nyugdíszolgáltatásnak minősül elen Szabályzat értelmében szolgáltatásra ogosultak részére történő, az Alapszabály B. IX. feezetében meghatározott kifizetés (a továbbiakban együtt: szolgáltatás). b) Szolgáltatásra ogosultak A elen Szabályzat 3. ponta szerinti pénztártagok. c) Pénztártag Az AXA Önkéntes Nyugdípénztár taga, a továbbiakban: tag. d) Kedvezményezettek és örökösök Jelen Szabályzatban a továbbiakban kedvezményezetten eltérő rendelkezés hiányában a kedvezményezett(ek)et és az örökös(öke)t kell érteni. e) Nyugdíkorhatár A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati árandóságban, balettművészeti életáradékban, átmeneti bányászáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapán folyósított öregségi, rokkantsági nyugdísegélyben (nyugdíban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi áradékban vagy nyugdí előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül ogosulttá válik a nyugdíszolgáltatásra; (Lásd még az Alapszabály B. I. 5. pontát). f) Alapszabály A taggá válás feltételeit, a tagok ogait és kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendét a ogszabályok keretei között az Alapszabály határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelősségi viszonyaira vonatkozó ogszabályok és az adott pénztár Alapszabálya alapán kell eldönteni. Az Alapszabály a pénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű;

2 Jelen Szabályzatban e fogalom alatt az AXA Önkéntes Nyugdípénztár mindenkor érvényes Alapszabályának rendelkezéseit (A. és B. szakasz) kell érteni. g) Várakozási idő A tagsági viszonynak a belépéstől számított Alapszabály szerinti azon időszaka, amelynek elteltével az egyéni számlaköveteléshez, illetve a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzáuthat; (Lásd még az Alapszabály B. I. 2. pontát) h) Fizetési határidő Egyösszegű szolgáltatás esetén a Pénztár a tag egyéni számláának kifizetéskori számlaállapota alapán számított (tagi kölcsönnel csökkentett) követelése 85%-ának kifizetését legkésőbb a tartalmilag és formailag hiánytalan kérelem benyútásának napától számított 15 napon belül végzi el. A Pénztár a fennmaradó követelés tekintetében a kérelem beérkezésének negyedévét követő 50. napig elszámol a ogosulttal. Járadékszolgáltatás folyósítása esetén az első telesítés esetén a fizetési határidő az azt a negyedévet követő 50. nap, amikor a kérelem és annak mellékletei a Pénztárhoz tartalmilag és formailag hiánytalanul beérkeztek. A Pénztár a folyó szolgáltatásait legkésőbb a választott gyakoriság szerinti esedékesség hónapának 20. napáig, vagy az azt követő első banki munkanapon köteles telesíteni. i) Egyéni számla Az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli rendével összhangban - a pénztártagok részére vezet. A pénztár gazdálkodása során az egyéni számla forintban kifeezve tartalmazza a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hozzáárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagai számára a szolgáltatások fedezeteként óváír, illetve a tagnak a pénztárral szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyútott adományból a tag számára óváírandó összeget. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazodó szolgáltatási számlákról telesíti. ) Költség és késedelmi kamat A Pénztár Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata tartalmazza a tagok részére történő szolgáltatás telesítéshez kapcsolódó tagi követeléssel szemben érvényesítendő elszámolási és utalási költségeket, valamint a szolgáltatás késedelmes telesítése esetére a tagot megillető késedelmi kamat számításának részletes szabályait. 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK 3.1. Tagok A szolgáltatásra azok a tagok ogosultak, akik esetében az Alapszabály B. I. 2. ponta szerinti várakozási idő leárt. A tag tagsági ogviszonya akkor szűnik meg, ha a Pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Kedvezményezett Kedvezményezetti szolgáltatásra ogosult az a kedvezményezett, akik a tag halála után szolgáltatásra való ogosultságát az Alapszabály B. VII. feezete szerint igazola A szolgáltatásra vonatkozó igény beelentése a) A pontban meghatározott feltételek telesülése esetén a tag a Pénztárhoz eluttatott írásos nyilatkozattal elentheti be szolgáltatásra vonatkozó igényét. A választható szolgáltatások körét az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Az igénybeelentés tartalmi és formai követelményeiről elen Szabályzat 4. ponta nyút részletes felvilágosítást. 2. oldal

3 b) A nyugdíogosultság megnyílásának időpontától az igénybeelentés Pénztár által történő kézhezvétele napáig a Pénztár a tagdífizetési szándék fenntartását feltételezi Közös rendelkezések A szolgáltatásra való ogosultság akkor szűnik meg, ha a) a Pénztár a taggal és kedvezményezettel szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy b) a tag elhalálozik, és a szolgáltatásra a kedvezményezett nem ogosult; c) a szolgáltatást igénybevevő tag átlép más önkéntes nyugdípénztárba A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a taggal szemben, ha: a) az egyösszegű szolgáltatást igénybevevő tag részére a kifizetést telesítette; b) a határozott időtartamra szóló áradékot igénybevevő tag részére a kérelemben megelölt időtartamig a áradékszolgáltatást nyútott, és az időtartam letelte után az aktuális számlaegyenleget a tagsági ogviszony megszűnése miatti számlazárás során elszámolta; c) a tag élete végéig folyósított áradékok esetén (élethosszig szóló életáradék, garanciaidős életáradék, dívisszatérítéses életáradék, életáradék két személyre) a folyósítást az igénybevevő tag részére annak elhalálozás miatti tagsági viszony megszűnéséig telesítette; A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a tag kedvezményezettével, két személyre szóló életáradék esetén a második személlyel szemben, ha: a) a tag kedvezményezette részére határozott időtartamra szóló áradék, garanciaidős életáradék esetén a még nem telesített áradék-tagokat, vagy kérésükre a elen Szabályzat szerint kiszámított összeget részükre telesítette; b) a tag kedvezményezette részére a dívisszatérítéses életáradék esetén az Alapszabály B. IX pontában meghatározott összeget telesítette; c) a tag által megelölt második személy részére a tag kérelmében meghatározott feltételek szerinti élethosszig szóló áradékot telesítette A szolgáltatás nyútásának minden esetben feltétele, hogy a Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény valamint a Pénztár Pénzmosás megelőzésére és megakadályozására szolgáló szabályzatának előírása szerint a szolgáltatásra ogosultat azonosítsa. Az azonosítás személyesen a Pénztár székhelyén működő ügyfélszolgálati irodában, a vagy a Pénztár megbízottának, az AXA Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt-nek az irodáiban személyesen történik. Az azonosítást végző irodák címéről és nyitva tartásáról telefonos ügyfélszolgálatunknál és honlapunkon (www.axa.hu) táékozódhat. Személyes megelenés hiányában az azonosítás levélben, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról közegyző vagy magyar konzuli tisztviselő által hitelesített másolat megküldésével, végezhető el. Amennyiben a szolgáltatásra ogosult pénztártag azonosítása a tagsági ogviszony időtartama alatt megtörtént, vagy az igényelt kifizetés összege nem halada meg a forintot és a kifizetési igény kapcsán pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel a kifizetést megelőzően ismételt azonosítás elvégzésére nincs szükség. Minden esetben el kell végezni az azonosítást, ha a kifizetésre ogosult a pénztártag örököse, vagy kedvezményezette. 3. oldal

4 Amennyiben a szolgáltatásra ogosult fentiek szerinti azonosítása nem történik meg, a Pénztár megtagada a szolgáltatás telesítését. 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY BEJELENTÉSE 4.1. Az igénybeelentés érvényessége a) A tag szolgáltatási igényét a Pénztár által rendszeresített Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra című nyomtatvány 1 (a továbbiakban: kérelem) egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eluttatásával elentheti be. b) A kérelem mellékletei: 1. Ha a tag öregségi nyugdíban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati árandóságban, balettművészeti életáradékban, átmeneti bányászáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapán folyósított öregségi, rokkantsági nyugdísegélyben (nyugdíban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi áradékban vagy nyugdí előtti álláskeresési segélyben részesül, az ezt megállapító dokumentum másolatának azon részét, amely alapán a ogosult személye, az ellátást folyósító intézmény és az ellátás típusa egyértelműen azonosítható, valamint a folyósító intézményt hitelesítő részt (pecsét, aláírás) tartalmazó oldalt. 2. A belépési nyilatkozat vagy az utolsó számlaértesítő vagy az utolsó adóigazolás másolata. 3. Nyilatkozat a áradékösszeg elfogadásáról. Járadékszolgáltatás esetén, a pénztár által megállapított áradékösszeget a pénztártagnak eredeti aláírásával óvá kell hagynia, mert a Pénztár az igénylés kezdőnapának, ezen nyilatkozatnak a pénztárhoz történő beérkezését tekinti. Ennek hiányában nem indítható a áradékszolgáltatás. 4. Gondnokság alá helyezett tag törvényes képviseletekor mellékelni kell a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indokolási részt nem!), valamint a törvényes képviselő személyazonosságot igazoló okiratának közegyző által hitelesített másolata. c) A szolgáltatásra vonatkozó kérelem érvénytelen, ha: 1. nem tartalmazza a kért szolgáltatási formára vonatkozó, elen Szabályzat 4.2. ponta szerinti összes adatot; 2. nem a szolgáltatásra ogosult saát kezűleg, vagy annak törvényes képviselőe írta alá; 3. olyan szolgáltatási formát vagy az egyes formák azon kombinációát tartalmazza, amely az Alapszabály B. IX. feezetben foglaltaknak és a elen Szabályzat 5.8. pontának nem felel meg. A hatályos ogszabályok és a Pénztár Alapszabálya szerint érvényes kérelmet a Pénztár nem utasíthat vissza b) szerinti mellékleteket a tag nem bocsáta a Pénztár rendelkezésére. d) A Pénztár nem vállal felelősséget az érvénytelen vagy hibás szolgáltatási kérelmek által okozott károkért. 1 A nyomtatvány a 2. mellékletben leírt módon igényelhető. 4. oldal

5 4. 2. A szolgáltatásra való igénybeelentés tartalma Az igénybeelentés célára a Pénztár az Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra című nyomtatványt rendszeresítette, amely a elen Szabályzat 2. mellékletében meghatározott módon szerezhető be. Kérelem csak ezzel a nyomtatvánnyal nyútható be A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: a) A Pénztárnak ogában áll egyéb, a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen adatot a tagtól illetve a szolgáltatásra ogosult személytől írásban bekérni. b) A Pénztárnak mindenkor ogában áll megvizsgálni, hogy az adott személy ogosultsága fennáll-e még. Az érintett személy köteles az erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni a) Ha a Pénztár a telesítési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert a tag szolgáltatásra irányuló kérelme hibás vagy hiányos (pl. a bankszámlaszáma téves, a tag azonosítása még nem történt meg), akkor a Pénztár a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül írásban - elsődlegesen ben, ennek hiányában levélben - értesíti a tagot a nem-telesítés okáról, és felszólíta az adatszolgáltatásra. A Pénztár fizetési kötelezettsége arra a fizetési határidőre áll fenn, amelyik a kérelemhez tartozó hibátlan vagy hiánytalan adatszolgáltatás kézhezvételi dátumból következik. A Pénztár ezen időponttól számított késedelmes telesítésére a elen Szabályzat 9. pontában szereplő rendelkezések az irányadók. b) A tag hibáából nem telesített szolgáltatás kifizetése a soron következő kifizetéskor esedékes, és a mindenkor esedékes szolgáltatás telesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. c) Ha a tag a Pénztár hiánypótló felszólítására a megadott határidőn belül nem válaszol, a Pénztár a válaszadásig rata kívülálló okok miatti telesíthetetlenség címén a szolgáltatás kifizetését felfüggeszti. A kifizetés felfüggesztésével a tagot az Alapszabály szerinti tagokra vonatkozó ogok és kötelezettségek továbbra is megilletik. 5. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A JOGOSULTAK KÖRÉRŐL A Szabályzat 5. ponta a Pénztár Alapszabálya B. IX. feezetének rendelkezéseit foglala össze táékoztatásképpen. A szolgáltatásokra vonatkozó részletszabályok tekintetében a mindenkor hatályos ogszabályok és az Alapszabály fenti feezetében foglaltak az irányadók Általános tudnivalók A Pénztár az Alapszabály és a elen Szabályzat alapán megállapított áradékot a ogosult választása szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente folyósíta A Pénztár csak abban az esetben nyút határozott időtartamra szóló áradékszolgáltatást, ha a fizetendő áradék egy kifizetésre eső összege eléri az első áradék esedékességének időpontában érvényes egységes tagdí összegének a 200 százalékát A Pénztár csak abban az esetben nyút életáradékot, ha a kalkulált életáradék éves összege eléri az első áradék esedékességének időpontában érvényes egységes tagdí összegének harmincszorosát. 5. oldal

6 Amennyiben a áradék kifizetése az , illetve az pont alatti rendelkezések alapán nem lehetséges, akkor a tag hozzáárul a fizetés gyakoriságának olyan mértékű csökkentéséhez, amely a áradékszolgáltatást lehetővé teszi, és erről a kérelemben nyilatkozik. Egyéb esetben a tag részére csak egyösszegű szolgáltatás telesíthető A szolgáltatások kiszámításának módszerét elen Szabályzat 7. és 8. ponta mutata be A Pénztár szolgáltatás címén a tagnak, két személyre szóló életáradék esetén a második személynek, kedvezményezetti szolgáltatás esetén a kedvezményezettnek kifizetéseket banki vagy postai úton telesít Egyösszegű szolgáltatás A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a taga részére leghamarabb a nyugdíkorhatár elérésekor szolgáltatás címén egyösszegű kifizetést nyút. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta tartalmazza. b) anuár 1-ét követően létesített tagsági ogviszony esetén Ha tag tagsági ogviszonya nem a telesítés évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, az egyösszegű szolgáltatást a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki december 31-ét megelőző időpontban létreött tagsági ogviszony esetén az egyösszegű nyugdíszolgáltatás akkor minősül adómentesnek, ha a tagsági ogviszony a kifizetést megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett.c) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak köre A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult Határozott időtartamra szóló áradék A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag részére meghatározott, 1-20 évig teredő időtartamra szóló áradékot nyút. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. b) december 31-ét megelőzően létreött tagsági ogviszony esetén a áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki, ha a tag tagsági ogviszonya nem a telesítés évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, és a határozott időtartam kevesebb, mint 3 év, és a áradék folyósításának első három évében a áradék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenő összegű c) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult. Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók. A szolgáltatás számítási módát a Függelék oldal

7 mellékletének 2.1. és 3.1. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). b) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Élethosszig szóló áradék (egyszerű életáradék) A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 2 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő tag ogosult. Élethosszig szóló áradék-szolgáltatás esetén a tag halála után a Pénztár más személy részére semmilyen ogcímen nem telesít kifizetést. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.2. és 3.2. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Élethosszig szóló áradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg Életáradék garanciaidővel A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig, de legalább 3 / 5 / 10 / 15 évig (a kérelemben meghatározottak szerint) nyút rendszeres szolgáltatást. A garanciaidő futamidee az első kifizetés esedékessége napán kezdődik. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 2 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód 2, A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévő személyi övedelemadó törvény rendelkezéseiről. 7. oldal

8 a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2 pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.3. és 3.3. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza. d) Garanciaidős életáradék-szolgáltatás esetén a tag halála után, de még a garanciaidő letelte előtt a kedvezményezett választhat, hogy: 1. a garanciaidő leteltéig az eredeti feltételeknek megfelelő formában életáradékszolgáltatást kap, vagy 2. a Pénztár a Függelék 1. melléklete ponta szerinti összeget egy összegben kifizeti. e) Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Garanciaidős életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma és a garanciaidő tartama nem változtatható meg Életáradék dívisszatérítéssel A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást azzal, hogy ha a tag halálakor az induló számlaegyenleg nagyobb, mint az induló áradékösszeg szorzata az addigi áradék-kifizetések számával, akkor e két összeg különbözete kerül kifizetésre a kedvezményezett részére. A dívisszatérítés időszaka az az időszak, amíg ez a különbözet pozitív. A dívisszatérítés időszaka a áradék indulásakor egyértelműen meghatározott. A dívisszatérítés időszaka függ a tag áradék indulásakori életkorától, nemétől, a áradékfizetés gyakoriságától. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 3 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2 pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult. Az elhalálozott tag kedvezményezette kizárólag a dívisszatérítést igényelheti. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.4. és 3.4. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). 3 A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévő személyi övedelemadó törvény rendelkezéseiről. 8. oldal

9 c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza. d) Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra és a kedvezményezette a dívisszatérítésre Dívisszatérítéses életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg Életáradék két személyre A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást. A tag halála után a tag által a kérelmében meghatározott személy a tag életáradékának szintén a kérelemben meghatározott hányadát (50-100%) kapa élethosszig. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 4 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő tag illetve halála után a kérelmében megelölt második személy ogosult. A tag a áradékfolyósítást követően a második személyt nem változtathata meg. A Pénztár a tagon és a második személyen kívül más személy részére semmilyen ogcímen nem telesít kifizetést. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.5. és 3.5. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva mind a tag, mind a második személy elveszíti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Két személyre szóló életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma, a második személy és a második személyt megillető hányad nem változtatható meg. 4 A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévő személyi övedelemadó törvény rendelkezéseiről. 9. oldal

10 5.9. Kombinált szolgáltatások A tag kérésére a Pénztár a következő szolgáltatásokat kombináltan is nyúta. A kombinált szolgáltatás igénybevételére a tag a kérelem benyútásakor ogosult. Kombinált szolgáltatást csak a tag kérelmezhet, a kedvezményezett kombinált szolgáltatásban csak a rá átszálló ogosultság révén részesülhet. Az alábbi kombinált szolgáltatások igénybe vételére van lehetőség: a) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig határozott időtartamra szóló áradék (5.4. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A határozott időtartamra szóló áradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. és 3.1. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). b) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig élethosszig szóló áradék (5.5. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. Az élethosszig szóló áradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.2. és 3.2. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék garanciaidővel (5.6. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A garanciaidős életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.3. és 3.3. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). d) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék dívisszatérítéssel (5.7. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A dívisszatérítéses életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.4. és 3.4. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). e) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék két személyre (5.8. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán.. A két személyre szóló életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.5. és 3.5. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). f) határozott időtartamra szóló áradék (5.4. pont) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) a határozott időtartamra szóló áradékkal fel nem használt számlaegyenleg ereéig. Az egyösszegű szolgáltatásként felvehető összeg számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). 10. oldal

11 A kombinált szolgáltatásra ogosultak A kombinált szolgáltatásra való ogosultság akkor áll fenn, ha külön-külön a két szolgáltatástípusra vonatkozó feltételeknek a tag és meghatározott típusok esetén a kedvezményezett megfelel. Az egyes szolgáltatástagok kifizetésére és a második szolgáltatás-tag megváltoztatására az pontban és az pontban foglaltak az irányadók A szolgáltatás formáának megváltoztatása A változtatás iránti kérelem benyútására vonatkozó általános szabályok a) A tag a választott szolgáltatás az pontban felsorolt esetekben megváltoztathata. Életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg (vö pontok 4. számú alpontában írtakkal). A kedvezményezett vonatkozó ogait a pont tartalmazza. b) A tag az erről szóló igényét a tag a Pénztár által rendszeresített Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra című nyomtatvány egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eluttatásával elentheti be, értelemszerűen elölve, hogy mely feltétel módosítását kéri. A kérelemhez a változtatási szándék beelentésekor nem kell mellékelni a szolgáltatásra való ogosultságot igazoló dokumentumokat. c) A tagnak a kérelemben meg kell adnia minden olyan adatot, amely a változtatáshoz kapcsolódik. Hiányos adatszolgáltatás esetén, vagy ha nem egyértelmű, hogy a változtatási szándék a szolgáltatás mely körülményére vonatkozik, a Pénztár a hiányos kérelem beérkezését követő 8 napon belül hiánypótlásra kéri fel a tagot. A hiánytalan változtatás iránti kérelem beérkezéséig a folyó szolgáltatási kötelezettségre az eredeti kérelemben foglaltak az irányadók. d) A Pénztárnak mindenkor ogában áll megvizsgálni, hogy a tag ogosultsága fennáll-e még. A tag köteles erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni. e) A kedvezményezett a szolgáltatás változtatására vonatkozó ogait elen Szabályzat ponta tartalmazza A szolgáltatás formáa megváltoztatásának általános feltételei a) Ha a tag az általa korábban megnevezett kedvezményezett személyét a szolgáltatásfolyósítás időszakában kívána megváltoztatni, erre az esetre az Alapszabály B. VII. feezetében foglaltak az irányadók. b) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után elhalálozik, az egyes szolgáltatástípusok esetén a kedvezményezett ogait a elen Szabályzat ponta tartalmazza. A elen Szabályzat pontában leírtak csak a tag ogai vonatkozásában értendők. c) Érvényesség A változtató kérelem érvényességét és tartalmát illetően elen Szabályzat 4.1. és 4.2. pontai az irányadóak Az egyes szolgáltatások formáának megváltoztatása A Függelék 4. melléklete összefoglalásként bemutata a tag ogait az egyes áradékszolgáltatásformák változtathatóságára vonatkozóan. a) Határozott időtartamra szóló áradék Határozott időtartamra szóló áradék, vagy áradéktag esetén a szolgáltatás megváltoztatásának minősül a határozott időtartam hosszának lefelé vagy felfelé történő 11. oldal

12 módosítása. Időtartamként csak egész év elölhető meg. Az eredeti kérelem szerint és a változtatást követően nyútott szolgáltatás együttes időtartama a 20 évet nem haladhata meg. A módosítást követően a tag még legalább egy évig részesül a szolgáltatásban. A folyó áradékra vonatkozó változtatási ogával a fizetési gyakoriság módosításának kivételével a tag legfelebb kétszer élhet. A változtatás a beérkezését követő év anuár 1- én lép életbe, feltéve, ha a változtatás iránti kérelem a Pénztárhoz az előző év október 31-ig beérkezett. A megváltoztatott formáú szolgáltatás első esedékessége anuár 15, vagy az azt követő első banki munkanap. A tag ogosult a részére folyósított határozott időtartamra szóló áradék, vagy áradéktag még nem telesített részének megfelelő összeg terhére életáradékra változtatni a szolgáltatás formáát. Ebben az esetben az adott életáradék-szolgáltatásra az pont megfelelő rendelkezései az irányadók. A tag ogosult a részére folyósított határozott időtartamra szóló áradék, vagy áradéktag nem telesített részét egyösszegű szolgáltatásra változtatni. Ez esetben az egyösszegű szolgáltatásra az 5.3 pont rendelkezései irányadóak. Ha a tag a szolgáltatás formáát megváltoztata, a elen Szabályzat 5.9. pontában leírt kombinálási lehetőséggel nem élhet. A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltoztatására évente egyszer ogosult. Késedelmes beérkezés esetén a változtatás a kérelem beérkezését követő második év anuár 1-én lép életbe, kivéve, ha a tag kérelmét visszavona. A visszavonásra a kérelem benyútásának tartalmi, formai és érvényességi szabályai az irányadók. A tag által megelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. ponta tartalmazza. b) Élethosszig szóló áradék (egyszerű életáradék) Élethosszig szóló áradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg. A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. A tag élethosszig szóló áradék igénylése esetén kedvezményezettet nem elölhet meg (v. ö. Alapszabály B. IX ponta). c) Életáradék garanciaidővel Garanciaidős életáradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg. A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. A garanciaidő tartamának megváltoztatására a tag nem ogosult. A tag által megelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. ponta tartalmazza. d) Életáradék dívisszatérítéssel Dívisszatérítéses életáradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. A tag által megelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. ponta tartalmazza. 12. oldal

13 e) Életáradék két személyre Két személyre szóló életáradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. Két személyre szóló életáradék igénylése esetén a második személyen kívül kedvezményezettként további személy nem elölhető meg (v. ö. Alapszabály B. IX ponta). Ezen életáradékszolgáltatás esetén a második személy csak a szolgáltatás folyósításának megkezdését megelőzően változtatható meg (v. ö. Alapszabály B. IX ponta). f) Az a) pontban meghatározott kombinált szolgáltatás egyösszegű szolgáltatás, mad határozott ideű áradékszolgáltatás - igénybe vétele esetén a tag ogosult a határozott időtartamra szóló áradékot a fel nem használt számlaegyenleg ereéig egyösszegű szolgáltatásra változtatni. g) Az f) pontban meghatározott kombinált szolgáltatás határozott ideű áradékszolgáltatás, mad egyösszegű szolgáltatás - igénybe vétele esetén a tag ogosult a határozott időtartamra szóló áradékot a fel nem használt számlaegyenleg ereéig egyösszegű szolgáltatásra változtatni és az egyösszegű szolgáltatással együtt felvenni A szolgáltatásra ogosult kedvezményezett személyének megváltoztatása A szolgáltatásra ogosult kedvezményezett személyének megváltoztatása csak a következő esetben lehetséges: A tag a kedvezményezett személyét bármikor módosíthata. A Pénztár mindenkor a rendelkezésére álló, a tag által benyútott rendelkezést tekinti érvényesnek. A szolgáltatás telesítésénél 30 nappal korábban beérkező úabb rendelkezést a Pénztár nem veszi figyelembe, és az ebből keletkező károkért nem vállal felelősséget. 6. A TAG HALÁLA ESETÉN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 6.1. Közös rendelkezések a) A tag halála esetén a kedvezményezetti og gyakorlására vonatkozó általános szabályokat az Alapszabály B. VII. feezete tartalmazza. b) Ha a tag a felhalmozási időszakban halálozik el, a kedvezményezettel való elszámolás részletes szabályait az Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzat tartalmazza. c) Ha a tag a szolgáltatási időszakban halálozott el, és a kedvezményezett az Alapszabály B. VII ponta alapán szolgáltatásra tart igényt, és erről a Pénztárat írásban értesítette, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket elen Szabályzat ponta tartalmazza. d) Amennyiben a Pénztár számára nem ismeretes a kedvezményezett személye, úgy nem köteles azt felkutatni. e) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után hal meg, a Pénztár a tag halálának tudomására utása után legkésőbb 30 napon belül értesíti a kedvezményezettet az őt megillető szolgáltatás ogcíméről, összegéről, a kifizetés gyakoriságáról és esedékességéről. Továbbá felszólíta a kedvezményezetti szolgáltatásra ogosult személyt, hogy az értesítés kézhezvétele után legkésőbb 30 napon belül személyét a csatolt igénybeelentő nyomtatványon aláírásával igazola. Amennyiben a Pénztár a szolgáltatásra ogosult kedvezményezettet a rendelkezésére álló adatok alapán írásban nem tuda elérni, akkor az ebből eredő kárért a Pénztár nem vállal felelősséget. 13. oldal

14 f) A pénzügyi telesítésre a szolgáltatások esedékességére illetve az egyösszegű kifizetésre vonatkozó általános szabályok (v. ö. 2. h) pont) és az Alapszabály B. VII pontában foglaltak érvényesek A tag halála a szolgáltatás megkezdése előtt a) Átmeneti rendelkezés Amennyiben a tag a kérelem kelte után, de a szolgáltatás megkezdése előtt elhalálozik, a kedvezményezett ogosult eldönteni, hogy az Alapszabály B. VII vagy B. VII ponta alapán kíván-e élni ogaival. Választásának megfelelően az Alapszabály B. VII pontában felsorolt adatokat tartalmazó kérelmet kell a Pénztárhoz eluttatnia. Az Alapszabály B. VII c) ponta szerinti választás esetén a kérelmet a kedvezményezett saát önkéntes nyugdípénztárának a nevével (neveivel) és bankszámlaszámával) kell kiegészíteni. b) A kedvezményezetti ogosultságot az Alapszabály B. VII ponta szerint kell igazolni. A Pénztár az Alapszabály e ponta szerint illetve a elen Szabályzat 2. h) ponta szerinti időpontban tesz eleget a kedvezményezettel szembeni fizetési kötelezettségének A pénztártag halála a szolgáltatás megkezdése után a) Határozott időtartamra szóló áradék esetén a áradék folyósítása csak egy kedvezményezett részére történhet. Ha több kedvezményezett van, akkor a Pénztár részükre csak egyösszegű kifizetést telesít (v. ö. Alapszabály B. IX pont). A kedvezményezett ogosult a határozott időtartamra szóló áradék helyett egyösszegű kifizetést igényelni. A kedvezményezett a áradék formáának vagy időtartamának megváltoztatására csak akkor ogosult, ha maga is tag. Egyéb esetben csak a tag által meghatározott feltételeknek megfelelő áradék folyósítható részére. b) Életáradék esetén a tagon kívül a Pénztár más személy részére semmilyen ogcímen sem telesít kifizetést. Az életáradékban részesülő személy halálával a szolgáltatás befeeződött, a kedvezményezett nem ogosult sem szolgáltatásra, sem egyösszegű kifizetésre. c) Ha a tag az életáradék garanciaidővel szolgáltatási formát választotta, és a garanciaidő letelte előtt elhalálozott, a kedvezményezett választhat: a garanciaidő végéig a áradék további fizetését az elhunyt tag által meghatározott fizetési gyakorisággal óhata-e, vagy az egyösszegű kifizetést választa. A két eset kombinálása nem lehetséges, és a kedvezményezett a garanciaidő megváltoztatására nem ogosult. d) Dívisszatérítéses életáradék esetén a Pénztár a tag halála esetén kifizeti a kedvezményezettnek az induló szolgáltatási számla értékét, azt a áradékfizetések számának és az induló áradék összegének szorzatával csökkentve, ha a végeredmény pozitív. e) Két személyre szóló életáradék esetében az életáradék a második személynek ugyanazzal a fizetési gyakorisággal kerül kifizetésre, mint ahogy azt az elhunyt tag kérelmében meghatározta. A szolgáltatás formáát és a kifizetések gyakoriságát a második személy nem változtathata meg. f) Az életáradékok esetében, ha a tag meghal és a számlaegyenleggel kapcsolatban a kedvezményezettnek nincs ogos követelése (nincs a garanciaidő, nincs dívisszatérítés, nincs második életre szóló áradék), az elhalálozott tag szolgáltatási számla egyenlegét az 1. sz. melléklet 4. pontában meghatározottak szerint a többi életáradékos szolgáltatási számla között kell felosztani. A felosztásra mindig a halálesetet követő első utókalkulációs időpontban (8.a.), az utókalkulációt megelőzően kell végrehatani. 14. oldal

15 7. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMSZERŰSÍTÉSE a) A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás összege függ a szolgáltatás formáától és a szolgáltatás igénybevétele időpontában az egyéni számlán lévő összeg nagyságától. A szolgáltatás igénybevételekor a Pénztár az egyéni számlát lezára és megnyita a tag szolgáltatási számláát. Ha a tag egyösszegű szolgáltatást kér, akkor a Pénztár az egyéni számlakövetelést a tagi kölcsönhátralék és a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. b) Ha a tag által választott szolgáltatás áradék, akkor az első áradék összegének kiszámítása elen Szolgáltatási Szabályzat függelékében található, a szolgáltatás igénybevételének kezdetére vonatkozó nyugdíszámítási képlet szerint történik. c) A áradékszolgáltatások esetén alkalmazandó technikai kamatlábat a Pénztár legalább évente, az évi utókalkulációt megelőzően felülvizsgála. A kamatláb mértékét a Pénztár aktuáriusának avaslata alapán az Igazgatótanács ogosult meghatározni. d) A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás alapául szolgáló összegbe a tagi lekötés összege nem számítható be. e) A kifizetésre kerülő egyösszegű szolgáltatás és áradékszolgáltatás összegéből az átutalás - bankszámlaszám megelölése hiányában a postai kifizetés - költsége levonásra kerül. 8. FOLYÓ NYUGDÍJAK UTÓKALKULÁCIÓJA a) A folyó nyugdíak minden üzleti év végén utószámításra kerülnek. Az ilyen utókalkuláció alapán kiszámított ú áradékösszeg először a következő év áprilisában, egy teles éven át, de legfelebb azonban a áradékszolgáltatás leártáig kerül folyósításra. Az utókalkuláció során a áradék összege növekedhet, vagy csökkenhet. b) Az utókalkuláció kiindulóponta a szolgáltatási számla december 31-i egyenlege. Ezután az így meghatározott szolgáltatási számlát alapul véve, próbaképpen egy ú áradék kerül kiszámításra, a elen Szolgáltatási Szabályzat függelékében (3. pont) megadott ú áradékok kiszámítási képlete szerint. c) Meghatározott időre szóló nyugdíszolgáltatás esetén a próbaszámítás egyben mindig a végső is. d) Amennyiben a próbaképpen kiszámított életáradék az összes áradékban részesülő személy számára olyan életáradékot eredményez, mely magasabb vagy ugyanakkora, mint az előző volt, akkor ez a próbaképpen kiszámított életáradék lesz az ú áradék. e) Ha azonban a próbaképpen kiszámított életáradékok közül csak egy is kevesebb, mint az úraszámítás előtt folyósított áradék, akkor az összes szolgáltatási számlát összességükben annyival kell korrigálni, hogy az ezeket alapul vevő ú áradékszámítás olyan áradékokat eredményezzen, melyek minden áradékban részesülő személy számára vagy az eddig folyósított áradékhoz képest ugyanakkora százalékos arányban kevesebbek, vagy amik egyik áradékos számára sem kevesebbek. A korrekció végrehatása a Szolgáltatási Szabályzat függelékében (3.6. pont) található. 15. oldal

16 9. ELÉVÜLÉS Amennyiben a szolgáltatásban részesülő tag elhalálozása esetén a kedvezményezetti szolgáltatásra ogosultak nem, vagy csak egy részük elentkezik, illetve a Pénztár a szolgáltatásban vagy a áradékszolgáltatásban részesülő tag hibáából nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének (v. ö. elen Szabályzat pontával), akkor az összeg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) általános elévülési szabályait figyelembe véve a Pénztárra száll. Melléklet: Függelék Dr. Váradi Péter az Igazgatótanács elnöke Pataki Tamásné ügyvezető igazgató Ellenegyezte: Császi Attila Biztosításmatematikus 16. oldal

17 FÜGGELÉK 1. melléklet Számítási képletek 1. Meghatározások x,y A szolgáltatásban részesülő és/ vagy igényogosult személyek életkora t Az üzleti esemény óta eltelt évek száma m A áradék fizetésének móda: m = 1...éves fizetés m = 2...féléves fizetés m = 4...negyedéves fizetés m =12...havi fizetés k az életáradék dívisszatérítéssel szolgáltatás esetében a dívisszatérítés időszaka években meghatározva N i v λ a határozott időtartamra szóló áradékszolgáltatások esetében a szolgáltatás tartama években technikai kamat = 1/(1+i) az évközi interpolációs faktor, [0,1) valós szám v (m) = v 1/m l x,l y x ill. y életkorú élő személyek száma a... táblázat alapán D x, D y = l x v x, l y v y D x,y = l x l y v x N x = D x+l, az N y -nal analóg l=0 N x,y = D x+i,y+l i=0 C x = (l x - l x+1 ) v x+1, a C y -nal analóg M x = C x+i, az M y -nal analóg i=0 R x = M x+i, az R y -nal analóg l=0 Egyéni x = A szolgáltatási számla x életkorban a áradékfizetés kezdetekor. 17. oldal

18 Szolg x+t = A szolgáltatási számla x+t életkorban, a áradékfizetés megkezdése után t egész évvel. = A szolgáltatási számla x+t életkorban, a áradékfizetés megkezdése után t évvel és s hónappal. 2. A áradék első alkalommal történő kiszámítása a szolgáltatás megkezdésekor Nyugdíforma A nyugdíszámítás képlete a szolgáltatás kezdetén 2.1. N időtartamra meghatározott nyugdíszolgáltatás 2.2. Öregségi nyugdí élethossziglan 2.3. Élethossziglani öregségi nyugdí garantált N minimum futamidővel 2.4. Élethossziglani öregségi nyugdí dívisszatérítéssel 2.5. Élethossziglani kapcsolt öregségi nyugdí (w egyenlő az özvegyi nyugdí és az öregségi nyugdí arányával) 3. Az ú nyugdí kiszámítása az első áradékfizetés megkezdése után t évvel és s hónappal. Nyugdíforma 3.1. N időtartamra meghatározott nyugdíszolgáltatás Az ú nyugdí kiszámításának képlete t<n 3.2. Élethossziglani öregségi nyugdí 3.3 Élethossziglani öregségi nyugdí garantált N minimum futamidővel ha t < N 18. oldal

19 ha t > N 3.4. Élethossziglani öregségi nyugdí dívisszatérítéssel 3.5. Élethossziglani kapcsolt öregségi nyugdí (w egyenlő az özvegyi nyugdí és az öregségi nyugdí arányával) Az eredetileg nyugdíalap tag halálának időpontakor a hátramaradó igényogosult szolgáltatási számláát a következőképpen kell meghatározni (az Rú az először igényogosult személy legutóbb elért 19. oldal

20 nyugdíát elenti) Szolg. Rú 3.6. Korrekció, amennyiben az úrakalkulált életáradékok között van csökkenő összegű Legyen Szolg a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege az úrakalkulálás előtt! Legyen R a. életáradékos tag áradékösszege az úrakalkulálás előtt! Legyen Szolg p a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege a próbaszámítás után! Legyen R p a. életáradékos tag áradékösszege a próbaszámítás után! Legyen Szolg ú a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege az úrakalkulálás után! Legyen R ú a. életáradékos tag áradékösszege a úrakalkulálás után! Ekkor fennáll, hogy R / Szolg =R p / Szolg p = R ú / Szolg ú. R ú = R * Szolg Szolg P 4. A áradékszolgáltatásban részesülő tagok halála esetén történő számlaegyenleg felosztása Legyen S a halott tag felosztandó számlaegyenlegének értéke! Legyen Szolg a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege a halott tag számlaegyenlegének felosztásakor! Legyen q x a. életáradékos tag halálozási valószínűsége a haláleset évében. (1 qx ) * Szo lg F = * S (1 qx ) * Szo lg 20. oldal

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2015. november 20-tól Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés az Egészségpénztárból... 2 IV. Átlépés

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Tartalomjegyzék 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól Bevezetés A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti, illetve örökösödési kifizetések

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allanz Hungára Nyugdípénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. Tartalomegyzék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat A szabályzatot kibocsátotta: a Pénztár Igazgatótanácsa Hatálybalépés időpontja: 2016. 08. 03. Korábban hatályos szabályzat: 2016. 01. 01. - 2016.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01.

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2015. július 01. TEMPO Egészségpénztár 1 Bevezetés A TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Tartalomegyzék 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben