SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: anuár 1-től 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III ) 2013/8. (V.14.) számú IT határozatával elfogadta, és anuár 1. nappal hatályba léptette. Jelen Szabályzat és az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó ogszabályok az irányadók. Jelen Szabályzat az Alapszabály rendelkezései alapán a szolgáltatásnyútásra vonatkozó részletszabályokat a következők szerint határozza meg. 2. FOGALMAK a) Nyugdíszolgáltatás Nyugdíszolgáltatásnak minősül elen Szabályzat értelmében szolgáltatásra ogosultak részére történő, az Alapszabály B. IX. feezetében meghatározott kifizetés (a továbbiakban együtt: szolgáltatás). b) Szolgáltatásra ogosultak A elen Szabályzat 3. ponta szerinti pénztártagok. c) Pénztártag Az AXA Önkéntes Nyugdípénztár taga, a továbbiakban: tag. d) Kedvezményezettek és örökösök Jelen Szabályzatban a továbbiakban kedvezményezetten eltérő rendelkezés hiányában a kedvezményezett(ek)et és az örökös(öke)t kell érteni. e) Nyugdíkorhatár A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati árandóságban, balettművészeti életáradékban, átmeneti bányászáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapán folyósított öregségi, rokkantsági nyugdísegélyben (nyugdíban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi áradékban vagy nyugdí előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül ogosulttá válik a nyugdíszolgáltatásra; (Lásd még az Alapszabály B. I. 5. pontát). f) Alapszabály A taggá válás feltételeit, a tagok ogait és kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendét a ogszabályok keretei között az Alapszabály határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelősségi viszonyaira vonatkozó ogszabályok és az adott pénztár Alapszabálya alapán kell eldönteni. Az Alapszabály a pénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű;

2 Jelen Szabályzatban e fogalom alatt az AXA Önkéntes Nyugdípénztár mindenkor érvényes Alapszabályának rendelkezéseit (A. és B. szakasz) kell érteni. g) Várakozási idő A tagsági viszonynak a belépéstől számított Alapszabály szerinti azon időszaka, amelynek elteltével az egyéni számlaköveteléshez, illetve a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzáuthat; (Lásd még az Alapszabály B. I. 2. pontát) h) Fizetési határidő Egyösszegű szolgáltatás esetén a Pénztár a tag egyéni számláának kifizetéskori számlaállapota alapán számított (tagi kölcsönnel csökkentett) követelése 85%-ának kifizetését legkésőbb a tartalmilag és formailag hiánytalan kérelem benyútásának napától számított 15 napon belül végzi el. A Pénztár a fennmaradó követelés tekintetében a kérelem beérkezésének negyedévét követő 50. napig elszámol a ogosulttal. Járadékszolgáltatás folyósítása esetén az első telesítés esetén a fizetési határidő az azt a negyedévet követő 50. nap, amikor a kérelem és annak mellékletei a Pénztárhoz tartalmilag és formailag hiánytalanul beérkeztek. A Pénztár a folyó szolgáltatásait legkésőbb a választott gyakoriság szerinti esedékesség hónapának 20. napáig, vagy az azt követő első banki munkanapon köteles telesíteni. i) Egyéni számla Az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli rendével összhangban - a pénztártagok részére vezet. A pénztár gazdálkodása során az egyéni számla forintban kifeezve tartalmazza a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hozzáárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagai számára a szolgáltatások fedezeteként óváír, illetve a tagnak a pénztárral szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyútott adományból a tag számára óváírandó összeget. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazodó szolgáltatási számlákról telesíti. ) Költség és késedelmi kamat A Pénztár Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata tartalmazza a tagok részére történő szolgáltatás telesítéshez kapcsolódó tagi követeléssel szemben érvényesítendő elszámolási és utalási költségeket, valamint a szolgáltatás késedelmes telesítése esetére a tagot megillető késedelmi kamat számításának részletes szabályait. 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK 3.1. Tagok A szolgáltatásra azok a tagok ogosultak, akik esetében az Alapszabály B. I. 2. ponta szerinti várakozási idő leárt. A tag tagsági ogviszonya akkor szűnik meg, ha a Pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Kedvezményezett Kedvezményezetti szolgáltatásra ogosult az a kedvezményezett, akik a tag halála után szolgáltatásra való ogosultságát az Alapszabály B. VII. feezete szerint igazola A szolgáltatásra vonatkozó igény beelentése a) A pontban meghatározott feltételek telesülése esetén a tag a Pénztárhoz eluttatott írásos nyilatkozattal elentheti be szolgáltatásra vonatkozó igényét. A választható szolgáltatások körét az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Az igénybeelentés tartalmi és formai követelményeiről elen Szabályzat 4. ponta nyút részletes felvilágosítást. 2. oldal

3 b) A nyugdíogosultság megnyílásának időpontától az igénybeelentés Pénztár által történő kézhezvétele napáig a Pénztár a tagdífizetési szándék fenntartását feltételezi Közös rendelkezések A szolgáltatásra való ogosultság akkor szűnik meg, ha a) a Pénztár a taggal és kedvezményezettel szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy b) a tag elhalálozik, és a szolgáltatásra a kedvezményezett nem ogosult; c) a szolgáltatást igénybevevő tag átlép más önkéntes nyugdípénztárba A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a taggal szemben, ha: a) az egyösszegű szolgáltatást igénybevevő tag részére a kifizetést telesítette; b) a határozott időtartamra szóló áradékot igénybevevő tag részére a kérelemben megelölt időtartamig a áradékszolgáltatást nyútott, és az időtartam letelte után az aktuális számlaegyenleget a tagsági ogviszony megszűnése miatti számlazárás során elszámolta; c) a tag élete végéig folyósított áradékok esetén (élethosszig szóló életáradék, garanciaidős életáradék, dívisszatérítéses életáradék, életáradék két személyre) a folyósítást az igénybevevő tag részére annak elhalálozás miatti tagsági viszony megszűnéséig telesítette; A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a tag kedvezményezettével, két személyre szóló életáradék esetén a második személlyel szemben, ha: a) a tag kedvezményezette részére határozott időtartamra szóló áradék, garanciaidős életáradék esetén a még nem telesített áradék-tagokat, vagy kérésükre a elen Szabályzat szerint kiszámított összeget részükre telesítette; b) a tag kedvezményezette részére a dívisszatérítéses életáradék esetén az Alapszabály B. IX pontában meghatározott összeget telesítette; c) a tag által megelölt második személy részére a tag kérelmében meghatározott feltételek szerinti élethosszig szóló áradékot telesítette A szolgáltatás nyútásának minden esetben feltétele, hogy a Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény valamint a Pénztár Pénzmosás megelőzésére és megakadályozására szolgáló szabályzatának előírása szerint a szolgáltatásra ogosultat azonosítsa. Az azonosítás személyesen a Pénztár székhelyén működő ügyfélszolgálati irodában, a vagy a Pénztár megbízottának, az AXA Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt-nek az irodáiban személyesen történik. Az azonosítást végző irodák címéről és nyitva tartásáról telefonos ügyfélszolgálatunknál és honlapunkon (www.axa.hu) táékozódhat. Személyes megelenés hiányában az azonosítás levélben, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról közegyző vagy magyar konzuli tisztviselő által hitelesített másolat megküldésével, végezhető el. Amennyiben a szolgáltatásra ogosult pénztártag azonosítása a tagsági ogviszony időtartama alatt megtörtént, vagy az igényelt kifizetés összege nem halada meg a forintot és a kifizetési igény kapcsán pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel a kifizetést megelőzően ismételt azonosítás elvégzésére nincs szükség. Minden esetben el kell végezni az azonosítást, ha a kifizetésre ogosult a pénztártag örököse, vagy kedvezményezette. 3. oldal

4 Amennyiben a szolgáltatásra ogosult fentiek szerinti azonosítása nem történik meg, a Pénztár megtagada a szolgáltatás telesítését. 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY BEJELENTÉSE 4.1. Az igénybeelentés érvényessége a) A tag szolgáltatási igényét a Pénztár által rendszeresített Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra című nyomtatvány 1 (a továbbiakban: kérelem) egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eluttatásával elentheti be. b) A kérelem mellékletei: 1. Ha a tag öregségi nyugdíban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati árandóságban, balettművészeti életáradékban, átmeneti bányászáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapán folyósított öregségi, rokkantsági nyugdísegélyben (nyugdíban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi áradékban vagy nyugdí előtti álláskeresési segélyben részesül, az ezt megállapító dokumentum másolatának azon részét, amely alapán a ogosult személye, az ellátást folyósító intézmény és az ellátás típusa egyértelműen azonosítható, valamint a folyósító intézményt hitelesítő részt (pecsét, aláírás) tartalmazó oldalt. 2. A belépési nyilatkozat vagy az utolsó számlaértesítő vagy az utolsó adóigazolás másolata. 3. Nyilatkozat a áradékösszeg elfogadásáról. Járadékszolgáltatás esetén, a pénztár által megállapított áradékösszeget a pénztártagnak eredeti aláírásával óvá kell hagynia, mert a Pénztár az igénylés kezdőnapának, ezen nyilatkozatnak a pénztárhoz történő beérkezését tekinti. Ennek hiányában nem indítható a áradékszolgáltatás. 4. Gondnokság alá helyezett tag törvényes képviseletekor mellékelni kell a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indokolási részt nem!), valamint a törvényes képviselő személyazonosságot igazoló okiratának közegyző által hitelesített másolata. c) A szolgáltatásra vonatkozó kérelem érvénytelen, ha: 1. nem tartalmazza a kért szolgáltatási formára vonatkozó, elen Szabályzat 4.2. ponta szerinti összes adatot; 2. nem a szolgáltatásra ogosult saát kezűleg, vagy annak törvényes képviselőe írta alá; 3. olyan szolgáltatási formát vagy az egyes formák azon kombinációát tartalmazza, amely az Alapszabály B. IX. feezetben foglaltaknak és a elen Szabályzat 5.8. pontának nem felel meg. A hatályos ogszabályok és a Pénztár Alapszabálya szerint érvényes kérelmet a Pénztár nem utasíthat vissza b) szerinti mellékleteket a tag nem bocsáta a Pénztár rendelkezésére. d) A Pénztár nem vállal felelősséget az érvénytelen vagy hibás szolgáltatási kérelmek által okozott károkért. 1 A nyomtatvány a 2. mellékletben leírt módon igényelhető. 4. oldal

5 4. 2. A szolgáltatásra való igénybeelentés tartalma Az igénybeelentés célára a Pénztár az Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra című nyomtatványt rendszeresítette, amely a elen Szabályzat 2. mellékletében meghatározott módon szerezhető be. Kérelem csak ezzel a nyomtatvánnyal nyútható be A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: a) A Pénztárnak ogában áll egyéb, a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen adatot a tagtól illetve a szolgáltatásra ogosult személytől írásban bekérni. b) A Pénztárnak mindenkor ogában áll megvizsgálni, hogy az adott személy ogosultsága fennáll-e még. Az érintett személy köteles az erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni a) Ha a Pénztár a telesítési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert a tag szolgáltatásra irányuló kérelme hibás vagy hiányos (pl. a bankszámlaszáma téves, a tag azonosítása még nem történt meg), akkor a Pénztár a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül írásban - elsődlegesen ben, ennek hiányában levélben - értesíti a tagot a nem-telesítés okáról, és felszólíta az adatszolgáltatásra. A Pénztár fizetési kötelezettsége arra a fizetési határidőre áll fenn, amelyik a kérelemhez tartozó hibátlan vagy hiánytalan adatszolgáltatás kézhezvételi dátumból következik. A Pénztár ezen időponttól számított késedelmes telesítésére a elen Szabályzat 9. pontában szereplő rendelkezések az irányadók. b) A tag hibáából nem telesített szolgáltatás kifizetése a soron következő kifizetéskor esedékes, és a mindenkor esedékes szolgáltatás telesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. c) Ha a tag a Pénztár hiánypótló felszólítására a megadott határidőn belül nem válaszol, a Pénztár a válaszadásig rata kívülálló okok miatti telesíthetetlenség címén a szolgáltatás kifizetését felfüggeszti. A kifizetés felfüggesztésével a tagot az Alapszabály szerinti tagokra vonatkozó ogok és kötelezettségek továbbra is megilletik. 5. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A JOGOSULTAK KÖRÉRŐL A Szabályzat 5. ponta a Pénztár Alapszabálya B. IX. feezetének rendelkezéseit foglala össze táékoztatásképpen. A szolgáltatásokra vonatkozó részletszabályok tekintetében a mindenkor hatályos ogszabályok és az Alapszabály fenti feezetében foglaltak az irányadók Általános tudnivalók A Pénztár az Alapszabály és a elen Szabályzat alapán megállapított áradékot a ogosult választása szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente folyósíta A Pénztár csak abban az esetben nyút határozott időtartamra szóló áradékszolgáltatást, ha a fizetendő áradék egy kifizetésre eső összege eléri az első áradék esedékességének időpontában érvényes egységes tagdí összegének a 200 százalékát A Pénztár csak abban az esetben nyút életáradékot, ha a kalkulált életáradék éves összege eléri az első áradék esedékességének időpontában érvényes egységes tagdí összegének harmincszorosát. 5. oldal

6 Amennyiben a áradék kifizetése az , illetve az pont alatti rendelkezések alapán nem lehetséges, akkor a tag hozzáárul a fizetés gyakoriságának olyan mértékű csökkentéséhez, amely a áradékszolgáltatást lehetővé teszi, és erről a kérelemben nyilatkozik. Egyéb esetben a tag részére csak egyösszegű szolgáltatás telesíthető A szolgáltatások kiszámításának módszerét elen Szabályzat 7. és 8. ponta mutata be A Pénztár szolgáltatás címén a tagnak, két személyre szóló életáradék esetén a második személynek, kedvezményezetti szolgáltatás esetén a kedvezményezettnek kifizetéseket banki vagy postai úton telesít Egyösszegű szolgáltatás A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a taga részére leghamarabb a nyugdíkorhatár elérésekor szolgáltatás címén egyösszegű kifizetést nyút. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta tartalmazza. b) anuár 1-ét követően létesített tagsági ogviszony esetén Ha tag tagsági ogviszonya nem a telesítés évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, az egyösszegű szolgáltatást a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki december 31-ét megelőző időpontban létreött tagsági ogviszony esetén az egyösszegű nyugdíszolgáltatás akkor minősül adómentesnek, ha a tagsági ogviszony a kifizetést megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett.c) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak köre A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult Határozott időtartamra szóló áradék A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag részére meghatározott, 1-20 évig teredő időtartamra szóló áradékot nyút. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. b) december 31-ét megelőzően létreött tagsági ogviszony esetén a áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki, ha a tag tagsági ogviszonya nem a telesítés évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, és a határozott időtartam kevesebb, mint 3 év, és a áradék folyósításának első három évében a áradék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenő összegű c) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult. Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók. A szolgáltatás számítási módát a Függelék oldal

7 mellékletének 2.1. és 3.1. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). b) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Élethosszig szóló áradék (egyszerű életáradék) A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 2 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő tag ogosult. Élethosszig szóló áradék-szolgáltatás esetén a tag halála után a Pénztár más személy részére semmilyen ogcímen nem telesít kifizetést. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.2. és 3.2. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Élethosszig szóló áradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg Életáradék garanciaidővel A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig, de legalább 3 / 5 / 10 / 15 évig (a kérelemben meghatározottak szerint) nyút rendszeres szolgáltatást. A garanciaidő futamidee az első kifizetés esedékessége napán kezdődik. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 2 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód 2, A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévő személyi övedelemadó törvény rendelkezéseiről. 7. oldal

8 a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2 pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.3. és 3.3. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza. d) Garanciaidős életáradék-szolgáltatás esetén a tag halála után, de még a garanciaidő letelte előtt a kedvezményezett választhat, hogy: 1. a garanciaidő leteltéig az eredeti feltételeknek megfelelő formában életáradékszolgáltatást kap, vagy 2. a Pénztár a Függelék 1. melléklete ponta szerinti összeget egy összegben kifizeti. e) Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Garanciaidős életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma és a garanciaidő tartama nem változtatható meg Életáradék dívisszatérítéssel A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást azzal, hogy ha a tag halálakor az induló számlaegyenleg nagyobb, mint az induló áradékösszeg szorzata az addigi áradék-kifizetések számával, akkor e két összeg különbözete kerül kifizetésre a kedvezményezett részére. A dívisszatérítés időszaka az az időszak, amíg ez a különbözet pozitív. A dívisszatérítés időszaka a áradék indulásakor egyértelműen meghatározott. A dívisszatérítés időszaka függ a tag áradék indulásakori életkorától, nemétől, a áradékfizetés gyakoriságától. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 3 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2 pontában meghatározott feltételeknek megfelelő személy ogosult. Az elhalálozott tag kedvezményezette kizárólag a dívisszatérítést igényelheti. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.4. és 3.4. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). 3 A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévő személyi övedelemadó törvény rendelkezéseiről. 8. oldal

9 c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza. d) Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra és a kedvezményezette a dívisszatérítésre Dívisszatérítéses életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg Életáradék két személyre A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást. A tag halála után a tag által a kérelmében meghatározott személy a tag életáradékának szintén a kérelemben meghatározott hányadát (50-100%) kapa élethosszig. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 4 terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. pontában meghatározott feltételeknek megfelelő tag illetve halála után a kérelmében megelölt második személy ogosult. A tag a áradékfolyósítást követően a második személyt nem változtathata meg. A Pénztár a tagon és a második személyen kívül más személy részére semmilyen ogcímen nem telesít kifizetést. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.5. és 3.5. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Ha az életáradékban részesülő tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés időpontától számítva mind a tag, mind a második személy elveszíti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Két személyre szóló életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma, a második személy és a második személyt megillető hányad nem változtatható meg. 4 A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévő személyi övedelemadó törvény rendelkezéseiről. 9. oldal

10 5.9. Kombinált szolgáltatások A tag kérésére a Pénztár a következő szolgáltatásokat kombináltan is nyúta. A kombinált szolgáltatás igénybevételére a tag a kérelem benyútásakor ogosult. Kombinált szolgáltatást csak a tag kérelmezhet, a kedvezményezett kombinált szolgáltatásban csak a rá átszálló ogosultság révén részesülhet. Az alábbi kombinált szolgáltatások igénybe vételére van lehetőség: a) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig határozott időtartamra szóló áradék (5.4. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A határozott időtartamra szóló áradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. és 3.1. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). b) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig élethosszig szóló áradék (5.5. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. Az élethosszig szóló áradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.2. és 3.2. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék garanciaidővel (5.6. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A garanciaidős életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.3. és 3.3. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). d) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék dívisszatérítéssel (5.7. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A dívisszatérítéses életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.4. és 3.4. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). e) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék két személyre (5.8. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán.. A két személyre szóló életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.5. és 3.5. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). f) határozott időtartamra szóló áradék (5.4. pont) egyösszegű szolgáltatás (5.3. pont) a határozott időtartamra szóló áradékkal fel nem használt számlaegyenleg ereéig. Az egyösszegű szolgáltatásként felvehető összeg számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. ponta mutata be (a képletekben szereplő kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). 10. oldal

11 A kombinált szolgáltatásra ogosultak A kombinált szolgáltatásra való ogosultság akkor áll fenn, ha külön-külön a két szolgáltatástípusra vonatkozó feltételeknek a tag és meghatározott típusok esetén a kedvezményezett megfelel. Az egyes szolgáltatástagok kifizetésére és a második szolgáltatás-tag megváltoztatására az pontban és az pontban foglaltak az irányadók A szolgáltatás formáának megváltoztatása A változtatás iránti kérelem benyútására vonatkozó általános szabályok a) A tag a választott szolgáltatás az pontban felsorolt esetekben megváltoztathata. Életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg (vö pontok 4. számú alpontában írtakkal). A kedvezményezett vonatkozó ogait a pont tartalmazza. b) A tag az erről szóló igényét a tag a Pénztár által rendszeresített Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra című nyomtatvány egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eluttatásával elentheti be, értelemszerűen elölve, hogy mely feltétel módosítását kéri. A kérelemhez a változtatási szándék beelentésekor nem kell mellékelni a szolgáltatásra való ogosultságot igazoló dokumentumokat. c) A tagnak a kérelemben meg kell adnia minden olyan adatot, amely a változtatáshoz kapcsolódik. Hiányos adatszolgáltatás esetén, vagy ha nem egyértelmű, hogy a változtatási szándék a szolgáltatás mely körülményére vonatkozik, a Pénztár a hiányos kérelem beérkezését követő 8 napon belül hiánypótlásra kéri fel a tagot. A hiánytalan változtatás iránti kérelem beérkezéséig a folyó szolgáltatási kötelezettségre az eredeti kérelemben foglaltak az irányadók. d) A Pénztárnak mindenkor ogában áll megvizsgálni, hogy a tag ogosultsága fennáll-e még. A tag köteles erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni. e) A kedvezményezett a szolgáltatás változtatására vonatkozó ogait elen Szabályzat ponta tartalmazza A szolgáltatás formáa megváltoztatásának általános feltételei a) Ha a tag az általa korábban megnevezett kedvezményezett személyét a szolgáltatásfolyósítás időszakában kívána megváltoztatni, erre az esetre az Alapszabály B. VII. feezetében foglaltak az irányadók. b) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után elhalálozik, az egyes szolgáltatástípusok esetén a kedvezményezett ogait a elen Szabályzat ponta tartalmazza. A elen Szabályzat pontában leírtak csak a tag ogai vonatkozásában értendők. c) Érvényesség A változtató kérelem érvényességét és tartalmát illetően elen Szabályzat 4.1. és 4.2. pontai az irányadóak Az egyes szolgáltatások formáának megváltoztatása A Függelék 4. melléklete összefoglalásként bemutata a tag ogait az egyes áradékszolgáltatásformák változtathatóságára vonatkozóan. a) Határozott időtartamra szóló áradék Határozott időtartamra szóló áradék, vagy áradéktag esetén a szolgáltatás megváltoztatásának minősül a határozott időtartam hosszának lefelé vagy felfelé történő 11. oldal

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA Budapest, 2014. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek SIGNAL Nyugdíj Ajánlat és feltételek Tartalomjegyzék SIGNAL NYUGDÍJ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI... 4 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak, meghatározások.... 4 3. Általános szabályok,

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1. oldal 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben