СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 16. L. ÉVFOLYAM 16.SZÁM 49./ РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АДА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ HATÁROZAT A BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL AZ ADA KÖZSÉG HELYI KORRUPCIÓELLENES TERVE ALKALMAZÁSÁNAK KÍSÉRÉSÉRE LÉTREHOZOTT TESTÜLET TAGJAINAK KIVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL / РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АДА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ HATÁROZAT MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG HELYI KORRUPCIÓELLENES TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS A MUNKACSOPORT ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 4 51./ РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 6 52./ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ГОДИНУ PROGRAM GEOLÓGIAI KUTATÁSOK, VALAMINT AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAG ÉS A GEOTERMÁLIS ERŐFORRÁS HASZNÁLATÁNAK TÉRÍTMÉNYE CÍMÉN MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA A ÉVBEN...7

2 53./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE MOL NA DAN GODINE ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJAI ÁPRILIS 23-ÁN TARTOTT VÁLASZTÁSÁRÓL 9 бр. 16/2017 Деловодни број: / Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роберт Ваштаг. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године 16/2017 szám Iktatószám: / Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Vastag Róbert. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 3. страна/oldal У складу са обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност ), а на основу члана 60. Статута општине Ада (''Сл. лист општине Ада'', бр. 10/2014 Пречишћени текст), Општинско Веће општине Ада, на својој седници одржаној године, доноси 49. Összhangban a kötelezettséggel a Szerb Kormány akciótervéből a 23. fejezetre (aktivitás ), éspedig Ada község statútuma (Ada Község hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza alapján, Ada Község Községi Tanácsa a én tartott ülésén meghozza a РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АДА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ I Образује се Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног Антикорупцијског Плана општине Ада (у даљем тексту: Комисија), и именују председник и чланови Комисије, према следећем: ИРМЕЊИ ФЕРЕНЦ, испред ОВ општине Ада, - председник, КОШ АТИЛА, испред ОУ општине Ада члан, ЦИВРИЋ ВЕСНА, испред Удружења грађана ''Дуга'' из Аде члан, ФЕЊВЕШИ НАНДОР, представник грађана - члан, РАДУЛАШКИ НЕБОЈША, представник грађана члан, II Задаци Комисије су: 1. да усваја свој Пословник о раду, 2. да дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а општине Ада, У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати, односно чланови будућег тела, између осталог: 1.) Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци; 2.) Не могу бити јавни функционери у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције; 3.) Нису радно ангажовани у органима ЈЛС по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.) 4.) Имају место пребивалишта на територији општине Ада; 5.) Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на корупцију. HATÁROZATOT A BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL AZ ADA KÖZSÉG HELYI KORRUPCIÓELLENES TERVE ALKALMAZÁSÁNAK KÍSÉRÉSÉRE LÉTREHOZOTT TESTÜLET TAGJAINAK KIVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ada Község Községi Tanácsa megalakítja a bizottságot az Ada község helyi korrupcióellenes terve alkalmazásának kísérésére létrehozott testület tagjainak kiválasztására (a további szövegben: Bizottság), és kinevezi a Bizottság elnökét és tagjait, az alábbi összetételben: ÜRMÉNYI FERENC, Ada KT előtt, - elnök, KOÓS ATTILA, Ada KKH előtt tag, CIVRIĆ VESNA, az adai Duga polgárok egyesülete előtt tag, FENYVESI NÁNDOR, polgárok képviselője - tag, RADULAŠKI NEBOJŠA, polgárok képviselője tag. II. A Bizottság feladatai: 1. hogy elfogadja az ügyrendjét, 2. hogy meghatározza a feltételeket, kritériumokat és mércéket az Ada község helyi korrupcióellenes terve alkalmazásának kísérésére létrehozott testület tagjainak kiválasztására. A testület függetlenségének biztosítása céljából elengedhetetlen, hogy a feltételekben meg legyen határozva, hogy a jelöltek, illetve a leendő testület tagjai többek között: 1.) Nem tölthetnek be semmilyen tisztséget politikai pártban; 2.) Nem tölthetnek be köztisztséget, a korrupcióellenes ügynökségről szóló törvény szakaszai rendelkezésének értelmében; 3.) Nem állnak munkaügyi jogviszonyban a helyi önkormányzati egység szerveiben, semmilyen alapon (meghatározott, vagy meghatározatlan időszakra szólóan, munkaviszonyon kívüli vagy egyéb alkalmazásban) 4.) Lakhelyük Ada község területén van; 5.) Nem voltak elítélve, vagy nem folyik ellenük bírósági eljárás korrupcióra vonatkozó tettekért.

4 4. страна/oldal Неки од минималних критеријума на основу којих ће бити формирана ранг листа, а које Комисија мора унапред усвојити, треба да се односе на следеће: 1) знање из области домаћих и међународних антикорупцијских докумената и прописа; 2) информисаност о стању, односно о пракси и случајевима у области борбе против корупције; 3) лична мотивисаност за чланство у телу за праћење примене ЛАП-а; 4) предлози за унапређење превенције и сузбијања корупције, нарочито на локалном нивоу; 5) виђење места, улоге и активности тела за праћење примене ЛАП-а; 6) искуство у борби против корупције; 7) лични и професионални интегритет. - да објављује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела, - Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених критеријума, јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду. - Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса или се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји. - Комисија доставља Скупштини општине Ада ранг листу кандидата са избор чланова тела, са образложењем. најкасније до 15. јуна године III Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК, Ада, године Билицки Золтан с.р. Egyes minimális kritériumoknak, amelyek alapján a ranglista ki lesz alakítva, és amelyeket a Bizottságnak előzőleg el kell fogadnia, az alábbiakra kell vonatkozniuk: 1) tudás a hazai és a nemzetközi korrupcióellenes dokumentumok és előírások területén; 2) tájékozottság a korrupció ellenes harc területén fennálló helyzetről, illetve a gyakorlatról és az esetekről; 3) személyes motiváltság a helyi korrupcióellenes terv alkalmazásának kísérésére; 4) javaslatok a korrupció megelőzésének előmozdítására és visszaszorítására, főleg helyi szinten; 5) a helyi korrupcióellenes terv alkalmazásának kísérését végző testület helyének, szerepének és tevékenységének felismerése; 6) tapasztalat a korrupcióellenes harcban; 7) személyes és professzionális integritás. - hogy megjelentesse a nyilvános felhívást a helyi korrupcióellenes terv alkalmazásának kísérését végző testület tagjainak jelölésére, illetve kiírja és lefojtatja a nyilvános pályázatot a testület tagjai megválasztására, - a Bizottság fogadja és megvitatja a beérkezett jelöléseket, értékeli a feltételek formális kielégítését, az elfogadott kritériumok alapján lefojtatja a jelöltek szóbeli és/vagy írásbeli tesztelésének eljárását a ranglista elkészítése céljából, nyilvánosságra hozza a beérkezett jelöléseket és a munkájáról szóló jegyzőkönyveket, - a Bizottság tagjai írásbeli nyilatkozatot adnak arról, hogy nem áll fenn magánérdek a pályázaton résztvevőkkel kapcsolatban, vagy mentesülnek a Bizottságban való munka alól, amennyiben ilyen érdek létezik, - a Bizottság elküldi Ada Község Képviselő-testületének a jelöltek ranglistáját a testület tagjai megválasztására, indoklással. Legkésőbb június 15-éig. III. A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE У складу са обавезом из Акционог плана Владе Републике Србије за Поглавље 23.(активност ) од године, а на основу члана 60. Статута општине Ада (''Сл. лист општине Ада'', бр. 10/2014 Пречишћени текст), Општинско Веће општине Ада, на својој седници одржаној године, доноси 50. Összhangban a kötelezettséggel a Szerb Kormány akciótervéből a 23. fejezetre (aktivitás ), éspedig Ada község statútuma (Ada Község hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza alapján, Ada Község Községi Tanácsa a tartott ülésén meghozza a

5 5. страна/oldal РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АДА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ I Образује се Радна група за израду Локалног Антикорупцијског Плана општине Ада (у даљем тексту: Радна група), и именују председник и чланови Радне групе, према следећем: ВАШТАГ РОБЕРТ, Секретар СО Ада, - председник, ДРАГИН ЗОРАН, заменик Председника општине Ада члан, НАЧА ИШТВАН, одборник СО Ада члан, БУЧУ АТИЛА, председник СО Ада, - члан, ГАВРИЛОВИЋ ВАЊА, шеф Одељења за Општу праву и друштвене делатности и заједничке послове ОУ општине Ада члан, ЈУХАС ТИБОР, директор ЈП за рекреацију ''АДИЦА'' Ада, - члан, II Задаци Радне групе су: HATÁROZATOT MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG HELYI KORRUPCIÓELLENES TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS A MUNKACSOPORT ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ada Község Községi Tanácsa megalakítja a munkacsoportot Ada község helyi korrupcióellenes tervének kidolgozására (a további szövegben: Munkacsoport), és kinevezi a Munkacsoport elnökét és tagjait, az alábbi összetételben: VASTAG RÓBERT, Ada KKT titkára - elnök, DRAGIN ZORAN, Ada község polgármester-helyettese tag, NACSA ISTVÁN, Ada KKT képviselője tag, BÚCSÚ ATTILA, Ada KKT elnöke - tag, GAVRILOVIĆ VANJA, az Adai KKH Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály tag, JUHÁSZ TIBOR, az adai Adica ÜKV igazgatója - tag, II. A Munkacsoport feladatai az alábbiak: 1.да изврши анализу финалне верзије Модела локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе која је доступна на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, као и друге антикорупцијске јавне политике и документа која већ постоје на локалном нивоу, 2. да направи свој план и програм рада, 3. да донесе одлуке, односно да установи који ће се од елемената из Модела бити преузети у ЛАП-у за општину Ада, у складу са постојећим механизмима које се већ примењују или у складу са сопственим потребама, ресурсима и капацитетима, 4. да развија и дефинише остале специфичне елементе свог ЛАП-а који су неопходни за његово спровођење (активности, рокове, одговорна лица и остало) 5. ради усвајања ЛАП-а општине Ада од стране Скупштине општине Ада до 30. јуна године, Радна група је у обавези да коначну верзију тог документа, у форми нацрта достави Општинском Већу општине Ада најкасније до 15. јуна године. 1. hogy elvégezze a helyi önkormányzati egységekre készített, helyi korrupcióellenes terv modellje végső változatának elemzését, amely elérhető a Korrupcióellenes Ügynökség internetes oldalán, valamint az egyéb korrupcióellenes közpolitikák és a helyi szinten már létező dokumentumok elemzését,. 2. hogy elkészítse a saját munkatervét és programját,. 3. hogy döntéseket hozzon, illetve hogy megállapítja, hogy a modellben szereplő elemek közül melyikek lesznek átvéve Ada község helyi korrupcióellenes tervébe, összhangban a már meglévő mechanizmusokkal, amelyeket már alkalmaznak, vagy összhangban a saját szükségletekkel, erőforrásokkal és kapacitással, 4. hogy kibontakoztassa és meghatározza a saját helyi korrupcióellenes tervének egyéb jellegzetes elemeit, amelyek elengedhetetlenek annak végrehajtásához (aktivitások, határidők, felelős személyek és egyebek) 5. Ada község helyi korrupcióellenes tervének az Ada Község Képviselő-testülete részéről áig való elfogadása érdekében, a Munkacsoport köteles a dokumentum végső változatát, vázlat formájában eljuttatni Ada Község Községi Tanácsához, legkésőbb június 15-éig. III Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК Ада, године. Билицки Золтан с.р. III. A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

6 6. страна/oldal 51. На основу члана 32. става 1. тaчке 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 57. става 1. тачке 11. Статута општине Ада, ("Службени лист општине Ада", број 10/2014-пречишћени текст) председник општине Ада, дана године, доноси РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ АДА I Образује се Комисија за безбедност саобраћаја општине Ада, (у даљем тексту: Комисија). II У Комисију се именују: 1. Кош Вилмош, - председник, Комунални инспектор ОУ Ада, 2. Хармат Тибор, - зам.председника, директор Ауто школе "ЗЕЛЕНИ СИГНАЛ", 3. Ђорђе Верикиос, - члан, представник Полицијске Управе Ада, 4. Дели Петер, - члан, аутопревозник, 5. Михајловић Антун, - члан, судија за прекршаје, 6. Ожвар Жужана, - члан, заменик директора "МОЛПРЕВОЗ" ДОО Ада, 7. Колар Андраш, - члан, грађевински инжињер, радник ЈКП "СТАНДАРД" Ада, 8. Копас Атила, - члан, саобраћајни инспектор ОУ Сента, 9. Ожвар Роберт мл., - члан, апсолвент Саобраћајног факултета у Новом Саду. III Задатак Комисије: - развијање превентивних активности у области безбедности саобраћаја, - координирање и сарадња свих субјеката на унапређењу опште безбедности у саобраћају, - активности усмерене на оне узроке из којих произилази суштина проблема у безбедности саобраћаја, - иницирање и предлагање мера за унапређење опште безбедности у саобраћају, - остваривање сарадње и координацију свих органа и субјеката који могу допринети већој безбедности у саобраћају, - организација и подстицање превентивне активности на саобраћајном васпитању и образовању грађана са посебним освртом на децу, организација акција и A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám és 83/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 57. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján, Ada község polgármestere én meghozza a HATÁROZATOT ADA KÖZSÉG KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Megalakítom Ada Község Közlekedésbiztonsági Bizottságát (a további szövegben: Bizottság). II. A Bizottságba a következő személyeket nevezem ki: 1. Kоós Vilmos, - elnök, Ada KKH kommunális felügyelője, 2. Harmat Tibor, - elnökhelyettes, a ZELENI SIGNAL Autósiskola igazgatója, 3. ĐorĊe Verikios, - tag, az adai rendőrállomás képviselője, 4. Deli Péter, - tag, teherszállító vállalkozó 5. Mihajlović Antun, - tag, szabálysértési bíró, 6. Ózsvár Zsuzsanna, - tag, "MOLPREVOZ" KFT Ada igazgatóhelyettese, 7. Kollár András, - tag, községi építészmérnök, a "STANDARD" KKV, Ada dolgozója, 8. Kopasz Attila, - tag, közlekedési felügyelő Zentai KKH, 9. Ózsvar Róbert ifj., - tag, az újvidéki Közlekedési Egyetem apszolvense. III. A Bizottság feladata: - megelőző tevékenység fejlesztése a közlekedésbiztonság területén - minden szervezet koordinálása ás együttműködése az általános közlekedésbiztonság előmozdításán - a tevékenységet ráirányítani azon okozókra, amelyekből a közlekedésbiztonság lényegi problémái következnek - az általános közlekedésbiztonság előmozdítására irányuló intézkedések kezdeményezése és javaslása - minden szerv és szervezet együttműködésének és koordinálásának megvalósítása, amelyek hozzájárulhatnak a magasabb szintű közlekedésbiztonsághoz - a megelőző tevékenység szervezése és serkentése a közlekedés nevelésben, valamint a polgárok, különösen a gyermekek képzésében, akciók és rendezvények,

7 7. страна/oldal манифестација, такмичења, израда и обезбеђење васпитно-прпагандних материјала и средстава, - анализирање стања безбедности у саобраћају у општини, давање мишљења и предлога мера за техничко уређење саобраћаја и побољшање безбедности свих учесника у саобраћају. IV Комисија броји девет чланова. Записник о седницама Комисије води Силвиа Угрнов - радник ОУ Ада. V Мандат чланова Комисије траје четири године. VI Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службени лист општине Ада". Доставити: 1. Члановима Комисије (9) преко председника Комисије, 2. Угрнов Силвији, 3. Архиви. versenyek szervezése, nevelő-hirdető eszközök kidolgozása és biztosítása - a község közlekedésbiztonsági helyzetének elemzése, véleményezés és intézkedések javaslása a közlekedés technikai szabályozására, és a közlekedésben résztvevők biztonságának javítására. IV. A Bizottságnak kilenc tagja van. A Bizottság ülésein a jegyzőkönyvet Ugrnov Szilvia az Adai KKH dolgozója vezeti. V. A Bizottság tagjainak mandátuma négy évre szól. VI. A jelen végzés a meghozatalának napján lép hatályba, és meg lesz jelentetve Ada Község hivatalos Lapjában. Kézbesíteni: 1.A Bizottság tagjainak (9) a Bizottság elnökén keresztül 2. Ugrnov Szilviának 3. Irattárnak. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Ада, 12. августа год. Золтан Билицки с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község Szám: / Bilicki Zoltán s.k. Ada, ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE На основу члана 160. Закона о рударству и геолошким истраживањима (" Сл. гласник РС ", бр. 10/2015), члана 15. став 1. тачка 11. и члана 60. став 1. тачка 6. Статута Општине Ада ("Сл. лист општине Ада " бр. 10/2014- пречишћени текст), Општинско веће општине Ада на седници одржаној године, донелo је ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ГОДИНУ 52. A bányászatról és a geológiai kutatásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 10/2015. szám) 160. szakasza, Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 15. szakasz 1. bekezdésének 11. pontja, és 60. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a én megtartott ülésén meghozta a PROGRAMOT A GEOLÓGIAI KUTATÁSOK, VALAMINT AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAG ÉS A GEOTERMÁLIS ERŐFORRÁS HASZNÁLATÁNAK TÉRÍTMÉNYE CÍMÉN MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA A ÉVBEN Програмом коришћења средстава остварених на име накнаде за геолошка истраживања и коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за годину ( у даљем тексту: Програм ), планирају се приходна и расходна средства за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота у општини Ада. A geológiai kutatások, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrás használatának térítménye címén megvalósított eszközök használatára a évben programmal (a további szövegben: program), tervezve vannak a bevétel és költség eszközök a lokális közösség életfeltételeinek előmozdítására, főként az infrastrukturális és az egyéb objektumok kiépítésére az életfeltételek javítása céljából Ada községben.

8 8. страна/oldal I За реализацију Програма планира се приход средства у износу од ,00 динара и то по следећем основу: - накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП Војводине. УКУПНО: ,00 динара II Овим Програмом утврђује се коришћење остварених средстава, врсте и обим радова, услови и начин коришћења средстава намењених за реализацију програма. Средства из главе I. овог Програма користиће се за: Изградњу секундарне мреже јавне канализације за одвођење отпадних вода ,00 дин. Из ове ставке финансираће се активности на извођењу радова на изградњи јавне канализације за одвођење отпадних вода у складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода на територији општине Ада ("Сл. лист Општине Ада", број: 30/2012, 16/2013, 32/2013 и 14/2014) и то за извођење грађевинских радова на изградњи дела фекалне канализације на територији Општине Ада, у улици Ђуре Ђаковића у Ади. Грађевински радови ће се изводити према Пројекту секундарне канализационе мреже на средњем делу територије друге месне заједнице у Ади у улици Ђуре Ђаковића на катастарској парцели бр. 5994/1 КО Ада, број пројекта: E-PGD-5/2017-1, Нови Сад III У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Општинско веће, на предлог Одељења за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе општине Ада, донеће измену Програма. IV Овај Програм се објављује у Службеном листу општин Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК, Дана: године Билицки Золтан с.р. I. A Program realizálására ,00 dinár eszköz bevétel van tervezve a következő alapon: - ásványi nyersanyag és geotermális erőforrás használata utáni térítmény, amikor a kiaknázást a VAT területén végzik. ÖSSZESEN: ,00 dinár II. A jelen program megállapítja a megvalósított eszközök használatát, a munkálatok fajtáját és mértékét, a program realizálására rendelt eszközök használatának feltételeit és módját. Az eszközöket a jelen program I. fejezetéből az alábbiakra használják: A szennyvíz elvezetésre szolgáló másodlagos közcsatorna-hálózat kiépítésére ,00 dinár. Ebből a tételből lesznek pénzelve a munkálatok kivitelezése a szennyvizek elvezetésére szolgáló közcsatorna-hálózat kiépítésén összhangban a határozattal a csapadékvizek és a szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról Ada község területén (Ada Község Hivatalos Lapja, 30/2012, 16/2013, 32/2013. és 14/2014 számok), éspedig az építkezési munkálatok kivitelezésére a szennyvíz csatornahálózat egy részének kiépítésén Ada község területén, Adán a Đuro Đaković utcában. Az építkezési munkálatok az Adai Második HK középső területén található Đuro Đaković utcában szennyvíz elvezetésre szolgáló másodlagos közcsatorna-hálózat kiépítéséről szóló projekt (kataszteri parcella száma: 5994/1 Ada KK, projekt száma: E-PGD-5/2017-1, Újvidék 2017.április) alapján lesznek kivitelezve. III. Abban az esetben, ha a bevételek nem valósulnak meg a tervezett összegben, a Községi Tanács, az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályának javaslatára, meghozza a program módosítását. IV. A jelen program Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: / ELNÖK Kelt: Bilicki Zoltán s.k.

9 9. страна/oldal 53. Na osnovu ĉlana 79. Statuta Mesne zajednice Mol ( Sluţbeni list opštine Ada, broj 20/2015) Izborna Komisija Druge Mesne zajednice Ada utvrċuje i objavljuje UKUPNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE MOL NA DAN GODINE 1.Broj biraĉa upisanih u biraĉki spisak Ukupan broj biraĉa koji su glasali Broj primljenih glasaĉkih listića Broj neupotrebljenih glasaĉkih listića Broj upotrebljenih glasaĉkih listića Broj vaţećih glasaĉkih listića Broj nevaţećih glasaĉkih listića Pojedini kandidati su dobili sledeći broj glasova: I 1. POPOVIĆ DRAGANA-Za brţi,jaĉi, bolji Mol - kandidat grupe graċana SUNĈICA ŠUJDOVIĆ- Za brţi,jaĉi, bolji Mol - kandidat grupe graċana ĐUROVIĆ RADMILA- Za brţi,jaĉi, bolji Mol - kandidat grupe graċana KOĈMAROŠ VILMOŠ - kandidat grupe graċana KADAR PETER- Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana RIGO FLORIAN- kandidat grupe graċana MOROVIĆ STEVAN-ŠIJAK - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana JELENA JAKŠIĆ - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana SEKE EDVARD - kandidat grupe graċana ĈORIĆ IZABELA-kandidat grupe graċana KONJOVIĆ JASMINA - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana OBRADOVIĆ KATALIN -Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana ALMADI EVA- kandidat grupe graċana DAVID RITA - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana KURUNCI ANDOR- kandidat grupe graċana BOGDAN JANOŠ - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana OŢVAR ROBERT - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana STARI TINDE - kandidat grupe graċana DRAGAN BAJŠANSKI - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana MATIĆ MIRJANA - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana NAĐ FERENC - kandidat grupe graċana BAIĆ FERENC -kandidat grupe graċana MILUTINOVIĆ DRAGAN-kandidat grupe graċana 45 А Moholi Helyi Közösség statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 20/2015. szám) 79. szakasza alapján, a Moholi HK Választási Bizottsága megállapítja és megjelenteti A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJAI ÁPRILIS 23-ÁN TARTOTT VÁLASZTÁSÁNAK ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEIT I. 1.A választói névjegyzékbe bejegyzett szavazók száma A szavazatukat leadó szavazók száma A választásra kiadott szavazólapok száma összesen Felhasználatlan szavazólapok száma Felhasznált szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma Érvénytelen szavazólapok száma Az egyes szavazók az alábbi szavazatszámot kapták: 1. POPOVIĆ DRAGANA-A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje SUNĈICA ŠUJDOVIĆ- A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért- polgárok csoportjának jelöltje ĐUROVIĆ RADMILA- A gyorsabb, erősebb, jobb Mohol ért- polgárok csoportjának jelöltje KOCSMÁROS VILMOS-polgárok csoportjának jelöltje KÁDÁR PÉTER- A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért polgárok csoportjának jelöltje RIGÓ FLÓRIÁN-polgárok csoportjának jelöltje MOROVIĆ STEVAN-ŠIJAK - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje JELENA JAKŠIĆ - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért- polgárok csoportjának jelöltje SZŐKE EDVÁRD-polgárok csoportjának jelöltje ĈORIĆ IZABELLA-polgárok csoportjának jelöltje KONJOVIĆ JASMINA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje OBRADOVIĆ KATALIN - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért- polgárok csoportjának jelöltje ALMÁDI ÉVA- polgárok csoportjának jelöltje DÁVID RITA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért - - polgárok csoportjának jelöltje KURUNCZI ANDOR-polgárok csoportjának jelöltje BOGDÁN JÁNOS - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje ÓZSVÁR RÓBERT - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje SZTÁRI TÜNDE-polgárok csoportjának jelöltje DRAGAN BAJŠANSKI - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje MATIĆ MIRJANA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje NAGY FERENC-polgárok csoportjának jelöltje BAIĆ FERENC-polgárok csoportjának jelöltje MILUTINOVIĆ DRAGAN-polgárok csoportjának jelöltje 45

10 10. страна/oldal 24. PAĆERKO ĐULA - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana ĆURĈIĆ SAVA- kandidat grupe graċana ĈIĈMAN TIBOR-kandidat grupe graċana ŠEVIĆ ŢARKO-kandidat grupe graċana MEŠTER MONIKA- kandidat grupe graċana MAGO ATILA- kandidat grupe graċana MOROVIĆ SLAVKO- kandidat grupe graċana SLAĐANA OLUJIĆ - Za brţi,jaĉi, bolji Mol kandidat grupe graċana UGRNOV SILVIA-kandidat grupe graċana ANDRAŠIĆ SLOBODANKA SEKA Najveći broj glasova je dobio kandidat su dobili kandidati, i izabran izabrani za ĉlana Saveta Mesne zajednice MOL: U I IZBORNOJ JEDINICI 1. MOROVIĆ STEVAN-ŠIJAK- Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, i 2. JELENA JAKŠIĆ - Za brţi,jaĉi, bolji Mol, kandidat grupe graċana. U II IZBORNOJ JEDINICI 1. KONJOVIĆ JASMINA - Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, U III IZBORNOJ JEDINICI 1. POPOVIĆ DRAGANA - Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, i 2. SUNČICA ŠUJDOVIĆ - Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana. U IV IZBORNOJ JEDINICI 1.ĐUROVIĆ RADMILA - Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, i 2.KADAR PETER - Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, U V IZBORNOJ JEDINICI 24. PÁTYERKÓ GYULA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje ĆURĈIĆ SAVA-polgárok csoportjának jelöltje CSICSMAN TIBOR-polgárok csoportjának jelöltje ŠEVIĆ ŢARKO-polgárok csoportjának jelöltje MESTER MÓNIKA-polgárok csoportjának jelöltje MAGÓ ATTILA-polgárok csoportjának jelöltje MOROVIĆ SLAVKO-polgárok csoportjának jelöltje SLAĐANA OLUJIĆ - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért-polgárok csoportjának jelöltje UGRNOV SZILVIA-polgárok csoportjának jelöltje ANDRAŠIĆ SLOBODANKA SEKA - polgárok csoportjának jelöltje 9 9. A legtöbb szavazatszámot az alábbi jelölt jelöltek kapták, és lettek megválasztva a Moholi Helyi Közösség tanácsa tagjává: AZ I. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. MOROVIĆ STEVAN-ŠIJAK- A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, i 2. JELENA JAKŠIĆ - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje. A II. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. KONJOVIĆ JASMINA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, A III. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. POPOVIĆ DRAGANA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, i 2. SUNČICA ŠUJDOVIĆ - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje. A IV. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. ĐUROVIĆ RADMILA - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, i 2.KÁDÁR PÉTER - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, A V. SZAVAZÓEGYSÉGBEN graċana, i graċana. 1.RIGO FLORIAN, kandidat grupe 2.SEKE EDVARD, kandidat grupe U VI IZBORNOJ JEDINICI 1.RIGÓ FLÓRIÁN, polgárok csoportjának jelöltje, i 2.SZŐKE EDVÁRD, polgárok csoportjának jelöltje. A VI. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. KOČMAROŠ VILMOŠ, kandidat grupe graċana, i 2. ČORIĆ IZABELA, kandidat grupe graċana. 1. KOCSMÁROS VILMOS, polgárok csoportjának jelöltje, i 2. ČORIĆ IZABELLA, polgárok csoportjának jelöltje.

11 11. страна/oldal graċana, U VII IZBORNOJ JEDINICI 1. STARI TINDE, kandidat grupe U VIII IZBORNOJ JEDINICI A VII. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. SZTÁRI TÜNDE, polgárok csoportjának jelöltje, A VIII. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1. MATIĆ MIRJANA, Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, U IX IZBORNOJ JEDINICI 1.OŽVAR ROBERT - Za brţi,jaĉi,bolji Mol, kandidat grupe graċana, U X IZBORNOJ JEDINICI 1. MATIĆ MIRJANA, A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, A IX. SZAVAZÓEGYSÉGBEN 1.ÓZSVÁR RÓBERT - A gyorsabb, erősebb, jobb Moholért, polgárok csoportjának jelöltje, A X. SZAVAZÓEGYSÉGBEN graċana 1. ALMADI EVA, kandidat grupe jelöltje 1. ALMÁDI ÉVA, polgárok csoportjának II Ukupne rezultate izbora objaviti u ''Sluţbenom listu opštine Ada'' i na oglasnim tablama u Mesnoj zajednici. IZBORNA KOMISIJA MESNE ZAJENICE MOL PREDSEDNIK, Sneţana Zvekić s.r. Broj:63/2017 Mol, godine II. A választás összegzett eredményeit megjelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában és a helyi közösség hirdetőtábláin. A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA Szám:63/2017 Mohol, ELNÖK, Sneţana Zvekić s.k.