PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012."

Átírás

1 Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze fel. Rousseau AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÖZÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 5 2. Az iskola Nevelési Programja Pedagógiai hitvallásunk, alapelveink A nevelő-oktató munkánk A középiskola feladata Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés formái A közösségfejlesztés színterei, eszközei A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képességek kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési minőségirányítási rendszere Az iskola ellenőrző tevékenysége Az iskola értékelési tevékenysége A tanári munka értékelésének szempontjai A tanuló teljesítményének ellenőrzései, értékelési szempontjai, módjai A minőségirányítási rendszer A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A kapcsolattartás formái: A Diákönkormányzat A kollégiumi pedagógussal való kapcsolattartás A szülőkkel való kapcsolattartás módjai Az Egészségnevelési Program Az Egészségnevelés fő színterei Környezetnevelési program Fogyasztóvédelmi program Kábítószer ellenes program Az info - kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos ismeretek Információs és kommunikációs kultúra A számítástechnikai nevelés általános célkitűzései: A könyvtárhasználati nevelés és oktatás általános célkitűzései: Külső kapcsolataink A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Az Intézmény személyi feltételei Az iskola Helyi Tantervei A képzés jogi háttere Az általános tantervű (gimnáziumi típusú) felnőtt középiskolai oktatás Tantárgyi rendszer és óraszámok a 4 évfolyamos középiskolában Az angol nyelv, mint célnyelv oktatása Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés Tanítási órán kívüli foglalkozások 69 2

3 A tankönyvek kiválasztásának elvei Beiskolázás, a tanulók felvételének feltételei Előzetes tanulmányok beszámítása Különbözeti vizsga kötelezettség Átlépési lehetőségek biztosítása iskolán belül és más iskolákból érkezők részére is, képzéstípusok között Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A beszámoltatás követelményei és formái, a magatartás és szorgalom minősítésének követelményei Beszámoltatás formái a felnőttoktatás esti és levelező rendszerében Beszámíthatóság az iskola szakmai képzési rendszerében Az írásbeli beszámoltatás rendje: Az írásbeli számonkérés formái, rendje: Az írásbeli számonkérés értékelése, súlya Írásbeli számonkérés korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Az otthoni felkészülés formái Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése Az otthoni felkészülés ellenőrzése Az otthoni felkészülés koordinációja Vizsgák A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Informatika Biológia Földrajz Tantárgyi kulcskompetenciák Osztályfőnöki óra keretében Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Emberismeret és etika Matematika Angol, német nyelv Fizika Informatika Biológia Földünk és környezetünk Kémia Művészetek A tanulók fizikai állapotának felmérése (ahol van testnevelés) Szakközépiskolai oktatás a 10. évfolyamot végzett ill. az érettségizett tanulók részére a szakképző évfolyamokon Tananyag és követelmények A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Beszámítás és modulok értékelése Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése 127 3

4 26. Szakmai programok összesítője: A szakmai képzések helyi óratervei A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Záró rendelkezések Az egészségnevelési program véleményezése Legitimációs záradékok Együttműködési megállapodások Költségvetés 142 4

5 1. Bevezető A szakközépiskolát a Paulay Alapítvány hozta létre 1997-ben. A szakközépiskola érettségi utáni, szakképző évfolyamokkal, bérleményben működött. Elsősorban az idegenforgalom és vendéglátás területén továbbtanulni szándékozóknak nyújtott szakmai képzést, és készítette fel tanulóit az államilag elismert, OKJ-szerinti szakmai vizsgára. A szakképző iskola 0, 5, 1, 2, 3, 4, szakképző évfolyamos oktatási intézmény. Az intézményben 1997 szeptemberétől, az első szakképző évfolyamon megindult a magyar-angol két tannyelvű szakmai képzés. A közoktatási intézmény szakképzési tevékenysége a megalapításától a nemzetközi tapasztalatok elmélyítése érdekében hivatalossá tette az Alapítvány korábbi kapcsolatát az angliai Hastings College of Arts and Technology nevű intézménnyel. Az átvett tematikájával újfajta szolgáltatást nyújt a középiskola. A kialakított együttműködés keretében az iskola tanulói a magyar bizonyítvány mellett nemzetközi bizonyítványt is szerezhetnek a London Institute City and Guilds vizsgakövetelményei alapján. Intézményünk nemzetközileg akkreditált képző-, és vizsgaközpont, regisztrációs száma: A nemzetközi bizonyítvány megszerzésének lehetőségét a szakközépiskola nyújtotta azzal, hogy tanulói magyarországi elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában angliai gyakorlaton vehettek részt. A tanulók a külföldi gyakorlatuk során nyújtott teljesítményük alapján, egy szigorú számonkérés és értékelési rendszernek való megfelelés után a London Institute City and Guilds által szervezett és felügyelt szakmai vizsga letételével nemzetközi diplomát, szerezhettek a tanulók, amelyet 105 országban ismernek el ben a Paulay Alapítvány tulajdonába került a 1154 Budapest, Kozák tér sz. alatti iskolaépület. Az ingatlanban a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is igen jó színvonalon megoldható. A szakmai tantárgyak oktatásához, a gyakorlati foglalkozásokhoz recepció, taniroda szükség szerint, nyelvi labor számítógépes tantermek felszereltsége a nyelvi oktatáshoz rendelkezésre áll, és egyéb szaktantermek, a közismereti tantárgyak oktatásához szükséges szertárak, digitális tananyagok, egyéb szemléltető eszközök, rendelkezésre állnak. 2010/2011. tanévtől, a fenntartó döntése alapján kibővült az iskola profilja. Az addigi szakképzés mellett létrejött a felnőttoktatási gimnáziumi képzés 4 évfolyamos gimnáziumi oktatással, melyben a fiatalok és a fiatal felnőttek számára kívánjuk biztosítani a középszintű valamint emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést. 5

6 E mellett megmaradt a 10. évfolyamra épülő, valamint az érettségi utáni szakképzés rendszere is. A 2012/2013-as tanévtől kezdődően a fenntartó szándéka az, hogy ezen, képzési formákon belül kiemelt szerepet biztosítson a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének, a KT (1). 28. és 29. pontja valamint a 30.. és az 52..(6) pontja szerint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő fiatal számára nyújtott ellátás. Mindegyikhez társulhat - szükség esetén - pszichés gondozás! Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd BTMN: Ellátása: integrált oktatás, nevelés fejlesztő foglalkoztatás a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerint tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól Valamint a KN 2011.évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről a alapján. 47. nevelési program tartalmazza: a) a nevelési alapelveit, célkitűzéseit, b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermekszemélyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, c) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, d) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, e) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, g) a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. 6

7 Az iskola hosszú neve: Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium Az iskola rövidített neve: Angol Magyar Szakképző Iskola és Gimnázium Az intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola: Mindhárom képzéstípusban SNI -s tanulók integrált nevelése Felnőttoktatási középiskola (4 általános műveltséget megalapozó évfolyammal, előzetes iskolai végzettséget folytatva 9, - 10, - 11, évfolyamtól felmenő rendszerben) kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés Szakközépiskola szakképzési évfolyamokkal (a mindenkor érvényes OKJ szerinti évfolyamokkal; 1/ 13 és 2/ 14 évfolyamokkal) Szakiskola szakképző évfolyamokkal (a mindenkor érvényes OKJ szerinti évfolyamokkal; 1/11 és 2/12 évfolyamokkal) Az intézmény felvállalja a magatartási és/vagy tanulási nehézséggel beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, képzését a Közoktatási Törvény 30.. (7). és 121. (1) pontja szerint: Akiknél, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a tanuló mozgásfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos vagy tartós és súlyos rendellenességével küzd. testi, érzékszervi (gyengén látó, nagyothalló), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos vagy tartós és súlyos rendellenességével küzd. A következőkben szeptember 1-én éltbe lépő Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 4.. (12). és (23). valamint a a szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a következők szerint: Mozgásszervi, érzékszervi (gyengén látó, nagyothalló),vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátását. 7

8 10.) Az intézmény tagozatai: - két tannyelvű szakközépiskola (szakképző évfolyamokon) - szakiskola (szakképző évfolyamokon) - szakközépiskola (szakképző évfolyamokon) - felnőttoktatás középiskola (gimnázium) Az intézmény munkarendje: nappali, esti és levelező Az évfolyamok száma: - 4évfolyam a felnőttoktatási gimnáziumban, - 1 v. 2 évfolyam a szakképzési évfolyamon az OKJ szerint A Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály /2000. számú határozata alapján az intézmény maximális tanulólétszáma: 800 fő ( - nappali, - esti, - levelező képzés, tagozatai szerinti órarendi beosztás alapján) Az intézmény tevékenységei: iskolarendszerű oktatás keretén belül TEÁOR szám szerinti besorolása: a) Ellátandó alaptevékenysége: Alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás: felnőttoktatás kerettanterve alapján, nappali, esti és levelező munkarend szerint KÖZÉPISKOLA (gimnázium) Általános műveltség megalapozása és a kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés 9-12 évfolyam Szakmai középfokú oktatás A következő szakmacsoportokban: 7. Informatika 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 8

9 SZAKISKOLA 11. évfolyamtól szakiskolai oktatásban, OKJ szerinti nappali és esti munkarend szerint, kizárólag szakképzési évfolyamokkal OKJ szám Szakképzés megnevezése Évfolyamok száma Évfolyam jelölése Irodai asszisztens 2 1/ 11; 2/12 SZAKKÖZÉPISKOLA Szakképzési évfolyammal kizárólag érettségivel rendelkezők részére az OKJ által meghatározott képzések szerint, nappali és esti munkarend szerint (13. Évfolyamtól mindenkori OKJ szerint) Az alábbi OKJ szakmák két tanítási nyelvű képzésben (angol, magyar): OKJ szám Szakképzés megnevezése Évfolyamok Évfolyam jelölése száma Idegenvezető 2 1/ 13; 2/ Protokoll ügyintéző 1 1/ Utazásügyintéző 1 1/ 13 Az alábbi OKJ szakmák egy tanítási nyelvű képzésben: OKJ szám Szakképzés megnevezése Évfolyamok Évfolyam jelölése száma Idegenvezető 2 1/ 13; 2/ Protokoll ügyintéző 1 1/ Utazásügyintéző Marketing- és reklámügyintéző 1 1/ / 13 9

10 2. Az iskola Nevelési Programja Pedagógiai hitvallásunk, alapelveink Iskolánkban a tanulóközpontúság az elsődleges nevelési szempont. A tanuló egyéni, a saját intellektusának megfelelő személyre szóló, oktatási, nevelési programja, melynek lényege, hogy a tanulót, fiatalt mindig a saját korának, képességeinek, fejlettségének megfelelő módon és fejlődési ütemben kell nevelni. A pedagógus szerepe és feladata is lényegesen megváltozik ezekben a rendszerekben: a hagyományos oktatói feladat helyébe a tutori szerep lép, a tanár megszűnik a tudás egyedüli forrásának és kinyilatkoztatójának lenni. Az ő feladata a kreatív tanulás útján elkísérni a diákokat, tanulási kedvüket serkenteni, kérdéseikre választ adni. A hagyományos értékek átadása mellett tanulóinkat az állandóan változó világhoz, való alkalmazkodáshoz az élethosszig tartó tanulásra kívánjuk nevelni. Pedagógiai munkánkban ezért legnagyobb hangsúlyt a logikus gondolkodásra, a készségek és képességek fejlesztésére helyezzük. A sokféle ok miatt intézményünkbe kerülő fiatalokat egységes oktatási rendszerben az iskolai tantestület által kidolgozott helyi tanterv szerint, és dokumentált formában, különböző eljárásokkal a tanulói igényeknek megfelelően valósítjuk meg. Az alább felsorolt munkarend szerint: Nappali-, Esti-, Levelező és Egyéni Időbeosztású munkarend. Iskolánk értékrendjében a következők jelennek meg nagy hangsúllyal: a tudás, a demokratizmus a humanizmus, a nemzeti identitás, EU-identitás, a környezeti kultúra, az emberei jogok, a testi, lelki egészség Valamennyi képzésünk során törekszünk, a toleranciát, az empátiát, a más népek kultúrájának megértését, megismerését. A szakképző évfolyamainkon a választott szakmai és a munka iránti tiszteletet, a munka világában kialakult és annak megfelelő értékrendet, felelős döntési képességet, szakmai és emberi kompetenciát, munkakultúra fejlesztését kívánjuk különös gonddal, mint értéket közvetíteni. 10

11 A befogadó intézmény kialakítása: Iskolánk számára fontos, hogy befogadó intézményi környezetet teremtsünk minden tanuló számára, legyen akár, tehetséges, akár sajátos nevelési igényű. Mivel a sikeres együttnevelés legfontosabb feltétele, az elfogadó intézményi légkör kialakítása. A családias hangulatú osztálytermi kultúra megvalósítása a befogadói intézmény alappillére. Annak érdekében, hogy a munkaerő piacon megfelelően tudjon érvényesülni, a fiatal a minőség elvű munka végzésére fel kell készíteni. Az iskolai folyamat valamennyi területén meg kell felelni a partneri elvárásoknak, annak érdekében, hogy a fiatal partnerközpontú, állandóan megújulni képes munka során szocializálódjék. Nyitottak vagyunk, és törekszünk az iskolai inkluzivitásra (befogadásra) a másság és különbözőség elfogadását tanulóink számára közvetítjük. Az átfogó intézményfejlesztés keretében egyik kiemelt célunk, hogy intézményünk befogadóvá váljon, intézményen belül az osztálytermi, a tanulócsoporti, az egyéni fejlesztő foglalkozások még szervezettebb és tudatosabb, a jövőben hatékonyabban segítsék elő a személyek, a pedagógusok és a tanulók együttnevelési közösségnevelési, munkáját A nevelő-oktató munkánk Célunk olyan iskola megteremtése, ahol gyerek, pedagógus, szülő jól érzi magát, ahol a tanulóknak lehetőségük van tudásuk gyarapítására, személyiségük harmonikus fejlesztésére. Az iskola célja továbbá a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztés, amelyet az általános és szakmai műveltség elmélyítésével, illetve megalapozásával és állandó fejlesztésével ér el. E célját úgy éri el, hogy a követelmény eléréséhez szükséges tananyagot eszköznek tekinti a tanulók érzelmi, értelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A készség és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként tekinti, követelményeit a tanulók a tanulók életkori jellemzőihez igazítja. Lehetővé teszi, hogy a két tanítási nyelvű szakközépiskolából kikerült fiatalok önbizalommal, kiváló alkalmazkodó képességgel, az élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a társadalmi életben eligazodjanak. Tevékeny, magas fokú viselkedéskultúra és a kommunikációs-technika birtokában magabiztosan kommunikáljanak idegen nyelven, etikai, ökomenikus, politikusi ismereteiket használva az élet minden területén eligazodjanak, és cselekvő életet éljenek. Az iskola kiemelt célja az is, hogy a 10. évfolyamot végzett és az érettségizett fiatalok részére OKJ szerinti szakmai és gyakorlati, EU - ismereteket adjon át, felkészítsen a munka világára, valamint a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra. Követelményrendszerében közelít a munka világában kialakult normákhoz és formákhoz, ugyanakkor figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. 11

12 A fenntartó e célok elérése érdekében kívánja folytatni a szakképző iskolában a két tanítási nyelvi képzést. A cél az, hogy a tanuló a már meglévő idegen nyelvi tudását továbbfejlessze, hogy a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy filozófiai, társadalmi, valamint társadalmi etikai ismereteiket mindkét nyelven gyakorolják. Ily módon az élethosszig tartó tanulás keretében biztosítottá válik a megszerzett tudás továbbépíthetősége és a későbbi tanulmányok során történő beszámíthatósága. Az iskola nagy hangsúlyt kíván fordítani az autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az egészségét és a környezetét megóvó személyiség kiépítésére, a felelős döntési és a fejlett kommunikációs készség kialakítására, embertársaik értékeinek megbecsülésére, más nemzetek tiszteletére, a nemzeti hagyományok ápolására. Az iskola célul tűzi ki, hogy elősegíti a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a kultúra iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket. Nagy gondot fordít az egészséges életvitel kialakítására és megőrzésére, a szenvedélybetegségek megelőzésére. Erősíti a környezet iránti felelősséget azzal is, hogy a mindennapok esztétikai értékeit mindenkor betartja. Alakítani kívánja önismeretüket, önállóságukat, a társadalmi és a globális problémák iránti érzékenységüket, konfliktus-meglátó és megoldó képességüket. Célunk tehát az is, hogy olyan értékrendet közvetítsünk a diákoknak, amely képessé teszi őket arra, hogy elfogadják, illetve azonosulni tudjanak. a demokrácia eszméjével, mely az iskolai életben a tanár-diák viszony, az egymáshoz való viszony, a diákönkormányzat működésén keresztül valósul meg. Megtanítjuk működésének fő szabályait, példát mutatunk a konszenzusra, törekvő magatartásra, a diákok részt vesznek felelős döntések hozatalában. a tudás megbecsülésével. Teljesítmény, illetve piacképes tudás átadása a célunk, vagyis a tanuló legyen képes önálló ismeretszerzésére, a mai állandóan változó világunkban legyen rugalmas, minden újra fogadóképes. a humanizmus értékrendjével, amely az egymás iránti szeretet, megértést, kölcsönös megbecsülést, az egyéni és közösségi érdekek harmóniáját, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a fiúk, lányok viszonyában az udvariasságot, lovagiasságot jelenti. a nemzeti identitás érzésével. Fontosnak tartjuk hagyományaink, nemzeti értékeink megismerését, a szélsőségmentes hazaszeretet ápolását, kinyilvánítását, az anyanyelve helyességének szépségének megőrzését (ez utóbbi különösen fontos a két tanítási nyelvű iskolákban). a környezetvédelmi szemlélet fontosságával. Kiemelten kell kezelni a természeti és épített természet védelmét, szeretetét, és a kulturált környezet iránti igény kialakítását. 12

13 az esztétikum jelentőségével. Az a célunk, hogy esztétikai igényességet alakítsunk ki diákjainkban, a makro- és mikrokörnyezettel szemben, és ezeket fejlesszük. emberei jogok eszméjével. E kívánjuk érni, hogy az iskolai és a tágabb értelemben vett társadalmi kapcsolatokban a diákok tartsák tiszteletben ezt, és ösztönözzék társaikat, partnereiket az alapvető emberi normák, emberi jogok érvényesítésére. a testi, lelki egészség ápolásának fontosságával. Az a célunk, hogy az egészséges életmódra, a sport szeretetére, a harmonikus életvezetésre, az értékes társas kapcsolatokra, a tartalmas szórakozásra való igény kialakításán keresztül, a diákok képesek legyenek egészséges értékrend, életvezetés megvalósítására, a szenvedélybetegségek elkerülésére. A két tanítási nyelvű oktatásról szóló rendelet értelmében többet kell vállalnunk egyszerű két tannyelvű oktatásnál. Ezért célunk, az angol nyelv magas színvonalú elsajátításán túl, hogy tanulóink sokrétűen ismerjék meg Angliát, az angolszász civilizációt, értsék, növekvő empátiával, toleranciával fogadják népeik másságát, táguljon világképük A középiskola feladata A középiskola elsődleges feladata, hogy az általános iskolát végzett tanulókat érettségihez juttassa, és a már érettségizett fiatalokat és felnőtteket a munkaerő-piaci igények figyelembevételével olyan korszerű, magas szintű, speciális szakmai ismeretek birtokába juttassa, amelyek a hazai gazdasági és a társadalmi igényeknek megfelelnek, konvertálhatóak, továbbfejleszthetők, valamint amelyek az európai integráció megvalósulásában szerepet játszhatnak. Fontos feladat, hogy a tanulókat alkalmassá kell tenni az egész életen áttartó tanulásra, de közelebbi feladat, hogy alkalmasabbá váljanak a tanulás közvetlen folytatására a középfokú, illetve felsőfokú iskolázás területén belül. Világunkban megnőtt az információn alapuló kommunikáció jelentősége az élet minden területén, a személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben, ezért kiemelt feladatként szerepel az informatika-oktatás, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában. Tehát a középiskola azt az igényt igyekszik kielégíteni, hogy az iskolából kikerülve valamennyi tanuló járatos legyen a kommunikáció, az idegenforgalom, a vendéglátás, a marketing terén, felhasználható számítástechnikai-informatikai ismeretekkel rendelkezzen, valamint magas szintű idegen nyelvi tudást birtokoljon mind a szakma, mind a társalgás területén. Hozzásegítjük tanulóinkat az egyéni tanulási stratégia kialakításához, hogy a munka világában is meg tudják választani a számukra leghasznosabb munkamódszert, stratégiát és továbbképzési lehetőségeket. 13

14 A középiskola kiemelt feladata, hogy kidolgozza az oktatáspolitika alapvető céljait szolgáló minőségbiztosítási rendszerét, hogy láthatóvá tegye az iskolában zajló munkát, illetve biztosítani tudja a fenntartói feladatok ellátásához szükséges kompetenciát. Az iskola további feladatául tűzte ki, hogy a szakképző évfolyamokon bekapcsolódjon a felsőfokú akkreditált szakképzésbe. A magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás komoly feladatok elé állítja a középiskolát. A két tanítási nyelv előnyeit már Magyarországon is évtizednyi tapasztalatok igazolják. Ezeket, a tapasztalatokat hasznosítva feladatunk, hogy az egyes tantárgyak célnyelven való tanulása, az anyanyelvi tanárokkal való természetes kommunikáció a másik kultúra sokkal alaposabb megismeréséhez vezessen. A tanulók így hazai környezetben, iskolai keretek között az ország igényeinek leginkább megfelelő, könnyen konvertálható tudáshoz jussanak. A célnyelvi kultúra állandó jelenléte tágítsa látáskörüket, hozzásegítse őket az előítéletek leépítéséhez és a saját értékek felismeréséhez, egyúttal megalapozza a közös Európában való gondolkodás eszméjét, valamint rendelkezzenek megfelelő motivációval és képességgel ahhoz, hogy az interkulturális kommunikáció terén önállóan is tovább tudjanak lépni. Iskolánk nyitott iskola, amely jelenti külső kapcsolataink ápolását, fontosságuk elismerését, a tőlük való tanulás elfogadását, de a külső megmérettetés vállalását is. Feladatunknak tartjuk tanulóink részvételét a célnyelvi országok kulturális rendezvényein, a diákok csereutazását, nemzetközi projektekben való tevékenységét és a tanulók nemzetközi nyelvvizsgára való felkészítését, illetve a nemzetközi szakmai vizsga letételének ösztönzését. Az érettségire épülő jelenleg is működő szakképző évfolyamokon feladatunk a diákok olyan szakmai ismeretekhez juttatása, amelyek megfelelnek a hazai gazdasági és társadalmi igényeknek, az OKJ szerinti vizsga követelményeinek, melynek eredményeként tanulóinkra jellemző: szakmájuk magas színvonalú ismerete, tudásuk önálló bővítésének, fejlesztésének igénye, egymás tisztelete, mások értékeinek megbecsülése, konstruktív életvezetés és értékrend. Elegendő számú jelentkező esetén négy évfolyamos általános, a felnőttoktatás kerettanterve alapján szerveződő és megvalósuló gimnáziumi típusú középiskolai osztályokat indítunk olyan felvételizőink részére, akik a középiskolai továbbtanulásra 14

15 vállalkoznak, vagy a valamilyen ok miatt megszakadt tanulmányaikat folytatni kívánják. Ezeken az osztályokban az angol lesz az első idegen nyelv (emelt óraszámban), s a B2 nyelvi szintre kívánjuk eljuttatni tanítványainkat. Helyi tanterveink teljes mértékben megfelelnek a felnőttoktatási kerettanterv követelményeinek Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése (2012. szeptember.01-től bevezetendő nevelési feladatok!) A SNI meghatározás: A fogalom értelmezését és a feladatokat a jelenleg érvényben lévő évi LXXIX. évi törvény 121. ( ), 30. és az 52. (6) adja meg,majd a fogalom értelmezését és a feladatokat a 2012.szeptember 01-től életbe lépő 2011.évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 47. -a adja meg. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. A szeptember 1-én éltbe lépő Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: - különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, érzékszervi (hallás- és látásfogyatékos) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása A köznevelési törvény 47. (1.) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást a gyermek, tanuló életkorától és állapotától függően, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Az intézményben minden tanév elején osztályonként összesítő lista készül, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az adott osztályban hány különleges gondozást igénylő 15

16 tanuló, és hány egyéni tanrend szerint tanulótanul. (A listák adott időszak lezárása után, vagy a tanuló eltávozta miatt pontosításra kerülnek) Ennek érdekében alapfeladatként valósítjuk meg: - A tanári kompetenciák és az iskolai szervezet fejlesztését - A finanszírozás megoldását - A segítő hálózat kiépítését - Szociális, gyermekvédelmi háló biztosítását - Támogatások lehetőségeinek biztosítását - Az intézmény szolgáltató szerepét meghatározó befogadott tanulók igényei szerinti oktató-nevelőmunka folyamatának a szervezését - Lemorzsolódás elkerülése, befogadó benntartó intézkedéseket Jelentési kötelezettségek: - szakszolgálatok felé felülvizsgálati kérelmek benyújtása - sajátos nevelési igényű tanuló után járó normatíva igénylése Intézményünkben a különleges gondozás formái: iskolai nevelés és oktatás, fejlesztő foglalkoztatás (BTMN fejlesztő pedagógus)) habilitáció, rehabilitáció (SNI - gyógypedagógus) Integráció-együttnevelés A nevelési-oktatási munkánk során az inklúzió formáját valósítjuk meg. A különleges gondozást igénylő tanulóinkat integráljuk tanulóink közé. Az integrálás formáját és típusát a tanulói jogviszonyban álló fiatal, szakértői véleményében megfogalmazottak és az egyéni szükségletek határozzák meg. Iskolánk az integrált nevelés-oktatást tűzte ki pedagógiai céljául. Ennek az oktatási formának egy fejlettebb formáját az inklúzióhoz közeli módszert alkalmazzuk. Az integrációhoz képest az inklúzió fejlettebb forma, mivel filozófiájában mindenki felé befogadó, s ennek a szemléletnek a következménye az együttnevelés. Intézményünk, mint befogadó vagy inklúziv iskola oktatási stílusában az együttműködő tanulási módszereket, a csoport- és pármunkát alakítja ki. Így igyekszünk fejleszteni a tanulókat részlegesen vagy a teljes képzésben. A tanórákon differenciált nevelésoktatás folyik, megkülönböztetett és elhatárolható normákkal, melyet a tanórán kívüli gyógypedagógiai fejlesztés egészít ki. 16

17 Intézményünkben a funkcionális integrációs törekvések érvényesülnek. Az integrált nevelés feltételei: 1. tárgyi és személyi tényezők: Alapító okirat, Pedagógiai Program, speciális tanterv, a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus szakember segítsége, (utazó gyógypedagógusi hálózat segítségének igénybevétele) fogadókész, felkészült pedagógusok, a tárgyi szükségletek biztosítása, osztálylétszám korlátozása, figyelembevétele 2. Módszerek: differenciálás: eszközei: segítségadás módjában, idejében az alkalmazott módszerekben, a közvetítési módban, a tananyag tartalmában, az óraszervezésben, tanítási, tanulási ütemben, célokban, a megkövetelt szintben, számonkérés, értékelés módjaiban, típusában. céljai: képességfejlesztés, helyes tanulási szokások gyakorlása önálló tanulás megtanítása, sikerélményhez juttatás, egyéni lehetőségek fejlesztése, együttműködés fejlesztése, önellenőrzésre szoktatás, reális önértékelés kialakítása. Személyi feltételek Az integrált osztályok, a sajátos pedagógiai módszerek gyakorlatban történő megvalósítását: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, 17

18 logopédus, pedagógiai asszisztens, gyógytestnevelő (akár az utazó gyógypedagógusi hálózat segítségének igénybevételével) munkája kell, hogy segítse, a feltételek minél jobb biztosítása a feladatunk. Külön elkészített egyénre szabott fejlesztési terv alapján végzik az egyéni, vagy kiscsoportos (két-három fő) szakmai, pedagógiai munkájukat. Munkájuk szorosan összefügg az elméleti és gyakorlati szaktanárok tevékenységével. A napi kapcsolat során párhuzamos oktató-nevelő munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni igényeire. Folyamatos visszacsatolás erősíti a minőségi munkát. Szakmai kompetencia biztosítása Pedagógus felvétel: Az iskola vállalt profiljának megfelelő szakemberek felvétele. A feladatok és az elvárások korrekt ismertetése Szakirányú végzettségű pedagógusok biztosítása Pedagógus továbbképzés: Folyamatos képzés biztosítása Az innováció biztosítása, belső és külső előadókkal Az iskolai műhelymunka: Az iskolai szakmai munkaközösségek működése állandó elemző feladatjelölő, értékelő munkafolyamata az esélyegyenlőség a tehetséggondozás érdekében történik. A szakmai műhelyekben együttműködő pedagógusok részéről a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók tanulási nehézségeinek elfogadása, hatékony módszerek technikák alkalmazása, szükség esetén attitűd váltás, folyamatos szakmai megújulás. Követő mentori rendszer: A kimenő diákok beilleszkedésének utókövetése szervezett találkozók keretében. Az iskolai nevelés: Arról, hogy a sajátos nevelési igényű fiatal az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai intézménybe (szegregáltan) vagy együttnevelve kortársaival (integráltan) teljesíti-e tankötelezettségét, a szakértői bizottság dönt. A döntésnél a bizottság figyelembe veszi a gyermek állapotát (fogyatékosság súlyossági foka és típusa, egészségügyi problémái, személyisége, szocializálhatósága), igényét, az intézményi feltételeket és a szülő választását. 18

19 A közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy a szülő választhat azon intézmények közül, amelyek rendelkeznek a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez és oktatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Alkalmazott pedagógiai módszerek Iskolánk fejlesztési módszerek szerint a tanulókból csoportokat alakít ki. A jó adottságú tanulóknak többletszolgáltatásokat nyújt, míg a gyengébb adottságúaknak a minimális követelmények elérését biztosítja. A gyengébb adottságúaknál módosítjuk a követelményeket és a szokásostól eltérő, nagyobb mértékű, speciális pedagógiai segítséget nyújtunk. Ez a tanórai feladatokon túli egyéni, személyre szabott fejlesztéssel valósul meg. Alkalmazott módszerek a közvetítési módban: feladat megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, feladat kis lépésekre bontása, példa bemutatása, mintaadás, tanítási stílusok váltakozása, több szemléltetés (bekapcsolódás, megtapasztalás, eszközhasználat), szükség esetén több ellenőrzés, feladaton belüli hangsúlyozás, a válaszadás módjainak különbözősége (pl. szóban, írásban), tananyag változatos feldolgozása. tanulószobában, szaktanárral történő fejlesztés, korrepetálás egyéni fejlesztő foglalkozások az egyéni igények szerint A tananyag tartalmában: változtatás, kiváltás, elhagyás, vagy eltolás, kompenzálás. Óraszervezés: frontális helyett csoport, pár, egyéni munka, együttműködés előtérbe helyezése, ösztönző társ megszervezése, tanulók csoportokba rendezése. Tanítási ütem: lassítás, képesség szerinti terhelés. 19

20 Számonkérés módja: hagyományos, standardhoz viszonyítás, tanuló önmagához mért fejlődéséhez, szöveges értékelés, tantárgyi, tananyagrészi mentesítések az értékelés alól inkább szóban, vagy írásban az egyén szerint, hosszabb felkészülési idő és segédeszközök biztosítása Az imént felsorolt módszerek a következő célok elkérését segítik: képességfejlesztés, helyes tanulási szokások gyakorlása, önálló tanulás megtanítása, sikerélményhez juttatás, egyéni lehetőségek fejlesztése, együttműködés fejlesztése, önellenőrzésre szoktatás, reális önértékelés kialakítása. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk tanulói létszáma közepes mértékű, ezért könnyebb tanulóink személyiségét is alaposabban megismerni, s erre építve könnyebb segíteni őket személyiségük kibontakoztatásában. E folyamat során tekintetbe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, egyéni terhelhetőségét, számítunk véleményére, kreativitására, meglévő tudására. Fontosnak tartjuk, hogy felelős társadalmi magatartásuk alakuljon ki, gondolkodásuk és életformájuk demokratikus legyen. Egyes közismereti tantárgyak tágabb teret adnak a tanuló és tanár közti kommunikációra és a tanulók mélyebb megismerésére, s ezek hozzásegítik a tanári kart a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok magasabb szintű megoldásához. A szakképző évfolyamokon a gyakorlati tantárgyak lehetőséget adnak arra, hogy a választott szakmában kialakuljanak, illetve továbbfejlődjenek azok a képességek, készségek, amelyek a szakma optimális műveléséhez alapvetően szükségesek. Célunk, hogy diákjaink képesek legyenek konstruktívan együttgondolkodni és dolgozni egymással és tanáraikkal, illetve ha van rá mód más iskolákkal is, különböző csereprogramok és projektek készítése során. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben