100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról"

Átírás

1 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: Általános rendelkezések 1. E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a közoktatásról szóló törvény 9. -ának (1) bekezdése alapján szervezett gimnáziumi és a szakközépiskolai (a továbbiakban a gimnázium és a szakközépiskola együtt: középiskola) érettségi vizsgák elıkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására, az érettségi vizsgára történı jelentkezésre, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, az érettségi vizsgával összefüggı ügyviteli tevékenységre (a továbbiakban e rendelet: vizsgaszabályzat). 2. Az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit (a továbbiakban: részletes vizsgakövetelmények) az oktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) - szakmai elıkészítı tantárgyak esetén a szakképesítésért felelıs miniszterrel, több szakképesítésért felelıs miniszter esetén valamennyivel egyetértésben - a vizsgatárgy követelményei (a továbbiakban: általános vizsgakövetelmények) alapján dolgoztatja ki. Az általános vizsgakövetelmények, illetıleg a részletes vizsgakövetelmények kiadása elıtt - a nemzeti, etnikai kisebbségeket érintı kérdések tekintetében - be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat véleményét, illetve az adott nemzeti, etnika kisebbséget érintı követelmények tekintetében az adott országos kisebbségi önkormányzat egyetértését. 3. Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a) rendelkezik-e az általános mőveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önmővelésre; b) szert tett-e megfelelı tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; c) felkészült-e a felsıoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. 4. (1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehetı érettségi vizsga. (2) A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelezı vizsgatárgyból biztosítania kell, hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintő, mind az emelt szintő érettségi vizsgára fel tudjon készülni. (3) A kötelezı érettségi vizsgatárgyakon kívül a középiskola a helyi tantervében határozza meg, hogy mely további - legalább két - tantárgyból teszi lehetıvé az emelt szintő érettségi vizsgára történı felkészülést. E döntéséhez kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az emelt szintre történı felkészítés mellett a kötelezı érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább három tantárgyból lehetıvé kell tenni a középszintő vizsgára történı felkészülést. A (2), (3) bekezdés alkalmazásában az idegen nyelv tantárgyak egy tantárgynak minısülnek. (4) A középiskolák az emelt szintő érettségi vizsgára történı felkészítés feladatait egymás közötti megállapodás alapján közösen is megoldhatják. 1

2 5. (1) Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni a középszintő érettségi vizsgát minden olyan tantárgyból, amely a helyi tantervében szerepel. (2) Tanulói igény esetén a tanulói jogviszony fennállása alatt az iskola köteles fogadni az emelt szintő érettségi vizsgára történı jelentkezést minden olyan tantárgyból, amelybıl a tanuló jogosult érettségi vizsgát tenni. Az érettségi vizsga részei és tantárgyai 6. (1) Az érettségi vizsga kötelezı és választható vizsgatárgyakból áll. A vizsgázó - függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintő vizsgára készült fel - dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt szinten tesz érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból. (2) Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt - négy kötelezı és legalább egy általa választott (a továbbiakban: kötelezıen választott) - vizsgatárgyból kell - legalább középszinten - vizsgát tennie. A vizsgázó a kötelezıen választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat választhat (szabadon választott vizsgatárgyak). Azokból a tantárgyakból, amelyekbıl a vizsgázó e szabályzatban foglaltak alapján érettségi vizsgát tehet, a vizsgatárgy választásának joga nem korlátozott. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidıszak rendjéhez, ezen belül a kitőzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. (3) A kötelezı vizsgatárgyak az általános és a részletes vizsgakövetelményekre épülnek (a továbbiakban: központi vizsgakövetelményekre épülı vizsgatárgy). Az általános vizsgakövetelmények határozzák meg, hogy a vizsgatárgy milyen vizsgarészekbıl áll. A vizsgarészek a következık: szóbeli, írásbeli, gyakorlati. (4) Ha a vizsgaszabályzat másképp nem rendelkezik, az érettségi vizsgán a következı vizsgatárgyból kötelezı vizsgát tenni: a) magyar nyelv és irodalom, b) anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban résztvevıknek az idegen nyelv helyett, c) történelem, d) matematika, e) idegen nyelv, a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban résztvevık kivételével. (5) Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülı vizsgatárgyból érettségi vizsgára történı felkészítést kíván biztosítani, középszintő érettségi vizsgára történı felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintő érettségi vizsgára történı felkészítés esetén pedig legalább kettıszázhetvenhat órát a felkészítésre helyi tantervében biztosítania kell. (6) Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár és anyanyelve nem magyar, a magyar nyelv és irodalom tantárgy helyett magyarból, mint idegen nyelvbıl tehet kötelezı érettségi vizsgát. (7) Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. -ának (9) bekezdése alapján a kötelezı érettségi vizsgatárgynak megfelelı tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minısítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. (8) Ha a tanuló érettségi vizsgatárgy országos középiskolai vagy országos szakmai tanulmányi versenyének döntıjében vett részt, úgy e rendelet 41. -ának (5) bekezdése szerint a vizsgatárgyból teljesítette az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit, és az érettségi vizsgán nem kell ismételten számot adnia tudásáról. (9) A kötelezıen és szabadon választható vizsgatárgy lehet 2

3 a) a központi vizsgakövetelményekre épülı, a kötelezı vizsgatárgyak közé nem tartozó vizsgatárgy, beleértve a második idegen nyelvet, b) a pedagógiai programban, helyi tantervben meghatározott követelményekre épülı és akkreditált vizsgatárgy (a továbbiakban: akkreditált vizsgatárgy). (10) Az akkreditált vizsgatárgy lehet a) a középiskola helyi tantervében található általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányokra felkészítı ismeretekre épülı, b) a gimnázium helyi tantervében található munkába állást elıkészítı, illetve segítı ismeretekre épülı, c) a szakközépiskolai helyi tanterv követelményeire vagy a szakmai tantárgy központi programjára (tantervére) épülı szakmai elıkészítı, d) a fenntartó által készített tantervben lévı ismeretekre épülı vizsgatárgy. 7. (1) Az akkreditált vizsgatárgy középszintő vizsgatárgy lehet. Az akkreditált vizsgatárgy az akkreditált követelményekben meghatározottak alapján több vizsgarészbıl állhat. (2) A követelmények akkreditálását az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól (a továbbiakban: országos vizsgaközpont) lehet kérni. (3) Az iskola vagy az iskola fenntartója olyan vizsgatárgy akkreditálását kezdeményezheti, amelynek a követelményeibıl a helyi tantervben meghatározottak szerint legalább kétszer év végi osztályzatot kell szerezni, és a tantárgyat a teljes tanulmányi idı alatt legalább százharmincnyolc órában tanítani kell. (4) Az akkreditációs eljárásban azt kell vizsgálni, hogy a vizsgatárgy követelményei összhangban állnak-e a Nemzeti alaptantervben, e vizsgaszabályzatban, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás esetén a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás irányelvében, két tanítási nyelvő iskolai oktatás esetén a Két tanítási nyelvő iskolai oktatás irányelvében, valamint az iskola helyi tantervében, illetve a szakmai tantárgy központi programjában (tantervében) meghatározott követelményekkel. Csak olyan tantárgy akkreditációja kérhetı érettségi vizsgatárgyként, amely tantárgy általános és részletes vizsgakövetelménye legalább hetven százalékban eltér a 2. számú mellékletben kiadott vizsgakövetelményektıl, továbbá a tantárgy elnevezése nem egyezik meg a kiadott vizsgatárgyak elnevezésével. (5) Vizsgatárgy akkreditálását - a vizsgakövetelmények, a helyi tanterv, illetve a szakmai tantárgy központi programjának (tantervének) megküldésével - minden év január 15. és február 15. között lehet kezdeményezni. Az akkreditálási eljárás kezdeményezıjének a kérelem benyújtásának napján érvényes kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) négyszeresének megfelelı díjat kell befizetni a (2) bekezdésben meghatározott vizsgaközpont számlájára. (6) A kérelemrıl a benyújtástól számított kilencven napon belül dönt az országos vizsgaközpont. A határidı egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. Az országos vizsgaközpont a követelményeket legalább két szakértıvel véleményezteti. A szakértıket az Országos szakértıi névjegyzékbıl kell felkérni. Szakmai elıkészítı tantárgy esetén be kell szerezni a szakképesítésért felelıs minisztérium szakvéleményét is. Ha a vizsgatárgy a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban részt vevı iskola részére készül, be kell szerezni az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. (7) Az akkreditált vizsgatárgyat érettségi vizsgatárgyként az akkreditálást követı második évtıl lehet bevezetni. (8) Akkreditált vizsgatárgyból csak az az iskola rendezhet érettségi vizsgát, amely számára az országos vizsgaközpont az engedélyt kiadta. 3

4 (9) Az akkreditációval rendelkezı intézmény engedélyével - kétoldalú megállapodás keretében - az akkreditált vizsgatárgy tantervét más középiskola is beépítheti pedagógiai programjába, és az országos vizsgaközpont külön engedélyével az átvételt követı második évtıl az akkreditált vizsgakövetelmények szerint érettségi vizsgát szervezhet. 8. (1) A középiskola vagy az iskola fenntartója a 7. (5) bekezdésében meghatározottak szerint kérheti a vizsgatárgy követelményeinek központi vizsgakövetelményként történı kiadását az országos vizsgaközpont útján. A kérelmet több jogosult közösen is benyújthatja. Az országos vizsgaközpont a követelményeket legalább két szakértıvel véleményezteti. A szakértıket az Országos szakértıi névjegyzékbıl kell felkérni. (2) Az országos vizsgaközpont a vizsgatárgy követelményeit, a követelményekre adott szakértıi véleményeket javaslatával együtt - a 7. (6) bekezdésében meghatározott határidın belül - megküldi az Országos Köznevelési Tanácsnak. Az Országos Köznevelési Tanács javaslata alapján a miniszter dönt a vizsgatárgy követelményének központi vizsgakövetelményként történı kiadásának elkészítésérıl. Szakmai elıkészítı tantárgy esetén a miniszter beszerzi a szakképesítésért felelıs miniszter egyetértését. Ha a vizsgatárgy a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban részt vevı iskolák részére készül, az eljárásban az Országos Kisebbségi Bizottság is javaslattevıként mőködik közre. (3) Az eljárás megindításakor a kezdeményezınek - a kérelem benyújtásának napján érvényes - kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) négyszeresének megfelelı összegő díjat az országos vizsgaközpont számlájára, a kétszeresének megfelelı összegő díjat az Országos Köznevelési Tanács - és ha az eljárásban részt vesz - kétszeresének megfelelı összegő díjat az Országos Kisebbségi Bizottság javára is, az Oktatási Minisztérium e célra elkülönített számlájára be kell fizetnie. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA ELİKÉSZÍTÉSE Az érettségi vizsga fajtái, a vizsgaidıszakok 9. (1) Az érettségi vizsga lehet a) rendes, b) elırehozott, c) kiegészítı, d) szintemelı, e) pótló, f) javító, g) ismétlı érettségi vizsga. Egyes tantárgyakból - a szintemelı vizsga kivételével - középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Szintemelı vizsga csak emelt szinten tehetı. (2) Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszőnését követıen elsı alkalommal tett érettségi vizsga. (3) Elırehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra elıírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése elıtt, egyes vizsgatárgyból, elsı alkalommal tett érettségi vizsga. (4) Kiegészítı érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplı egyes vizsgatárgyból tett vizsga. 4

5 (5) (6) Szintemelı érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintő érettségi vizsgán elsı alkalommal történı megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból - a pótlóés a javítóvizsga kivételével - szintemelı érettségi vizsga egy alkalommal tehetı. (7) Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, elırehozott, kiegészítı, szintemelı, ismétlı érettségi vizsga folytatása. (8) Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, elırehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése. (9) Ismétlı érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintő vizsga középszinten történı megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett kiegészítı, szintemelı, ismétlı érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg [a továbbiakban az (1)-(9) bekezdésben szabályozott vizsgák együtt: érettségi vizsga.] (10) Az érettségi vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos kötelezı nyomtatványok felsorolását, az alkalmazható záradékokat a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatványokat a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény szerzi be. 10. (1) Érettségi vizsgát állami vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elıtt lehet letenni. (2) A vizsgabizottság mőködtetésérıl az érettségi vizsgát szervezı középiskola, illetve az országos vizsgaközpont gondoskodik (a továbbiakban: vizsgabizottságot mőködtetı intézmény). (3) A vizsgabizottság elnevezésében, körbélyegzıjén fel kell tüntetni a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény nevét. 11. (1) Érettségi vizsgát az érettségi vizsga vizsgaidıszakában (a továbbiakban: vizsgaidıszak) lehet szervezni. (2) A vizsgaidıszakok - a vizsga szintjétıl függetlenül - a következık: a) május-június hónapi valamennyi középiskola és az országos vizsgaközpont részére a rendes, az elırehozott, a kiegészítı, a szintemelı, az ismétlı, a pótló és a javító érettségi vizsgák megszervezésére, b) október-november hónapi az országos vizsgaközpont és a kijelölt középiskolák részére a rendes, az elırehozott, a kiegészítı, a szintemelı, az ismétlı, a pótló és a javító érettségi vizsgák megszervezésére, c) (3) Pótló vizsgát, ha a vizsgaszervezés megoldható, a folyamatban lévı érettségi vizsga vizsgaidıszakában vagy azt követı másik vizsgaidıszakban, javítóvizsgát csak a folyamatban lévı érettségi vizsgát követı másik vizsgaidıszakban lehet tenni. (4) Október-novemberi vizsgaidıszakban abban a középiskolában lehet érettségi vizsgát tartani, amelyiket az országos vizsgaközpont - a fenntartói önkormányzat jegyzıjével, illetve más, nem önkormányzati intézményfenntartó esetén a fenntartó képviselıjével egyetértésben arra - kijelöl. A középiskolák kijelölésénél biztosítani kell a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén való vizsgázás lehetıségét. (5) A vizsgaidıszakok elsı és utolsó napját, ezen belül a szóbeli vizsgák megszervezéséhez rendelkezésre álló idıszakot, valamint az írásbeli vizsgák vizsganapjait a tanév rendjérıl szóló rendelet határozza meg. 5

6 (6) A középszintő szóbeli vizsgák napjait - az (5) bekezdésben meghatározott idıszakon belül - a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény vezetıje (a továbbiakban: igazgató), az emelt szintő szóbeli vizsgák napjait az országos vizsgaközpont állapítja meg. Az igazgató a középszintő szóbeli vizsgák napjait az országos vizsgaközpont egyetértésével állapítja meg. (7) A középszintő szóbeli vizsgák napját az igazgató bejelenti a középiskola fenntartójának, továbbá ha az érettségit kisebbségi oktatásban szervezik meg és az iskola fenntartója nem kisebbségi önkormányzat, a közoktatásról szóló törvény ának (10) bekezdése alapján illetékes kisebbségi önkormányzatnak (a továbbiakban: illetékes kisebbségi önkormányzat). (8) A központi vizsgakövetelményekre épülı vizsgatárgyak esetében az emelt szintő érettségi vizsgákat az országos vizsgaközpont szervezi meg. Jelentkezés az érettségi vizsgára 12. (1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtt abból a tantárgyból tehetı, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkezı teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Ez alól a feltétel alól mentesülnek azok a tanulók, akik az e rendelet 41. (5) bekezdése szerint tanulmányi versenyeredményükkel teljesítették az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, illetve a tanulói jogviszony megszőnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból - idegen nyelv esetén a Magyar Köztársaság területén középiskolában oktatott tantárgyból - tehetı érettségi vizsga. (2) Az érettségi vizsgára jelentkezı - függetlenül attól, hogy milyen szintő érettségi vizsgára készült fel a középiskolában - szabadon választhatja meg a vizsga szintjét. A jelentkezı a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történı jelentkezéskor megváltoztathatja. Egy vizsgaidıszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni. (3) Az érettségi vizsgára történı jelentkezést a vizsgabizottságot mőködtetı intézménybe lehet benyújtani. (4) Érettségi vizsgára lehet jelentkezni a) tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtt abban a középiskolában, amellyel a tanulói, vendégtanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, b) tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában, amellyel a tanulói, vendégtanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy az országos vizsgaközpontban, c) a tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszőnését követıen bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervezı, vizsgabizottságot mőködtetı intézményben. (5) A tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszőnése után rendes, kiegészítı, szintemelı, ismétlı érettségi vizsgára, a rendes, kiegészítı, szintemelı, ismétlı érettségi vizsgát követıen pótló vizsgára, a rendes, a pótló érettségi vizsgát követıen javítóvizsgára az eltelt idıtıl függetlenül jelentkezni lehet. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidıszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. (6) Az érettségi vizsgára történı jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot 6

7 a) b) május-júniusi vizsgaidıszak esetén február 15-éig, c) október-novemberi vizsgaidıszak esetén szeptember 5-ig lehet benyújtani a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény igazgatójához. A jelentkezési lapon a kötelezı vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezıen és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint a vizsga e rendelet 9. - ának (1) bekezdése szerinti fajtáját. A vizsgára jelentkezınek fel kell tüntetnie azt is, ha a vizsgatárgyból nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén vagy célnyelven kíván vizsgázni, illetve élni kíván a közoktatásról szóló törvény 30. -ának (9) bekezdésében meghatározott jogával. (7) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A kiegészítı és az ismétlı, valamint a tanulói jogviszony megszőnése után a szintemelı vizsgára történı jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi bizonyítványt. A tanulói jogviszony megszőnése után - a jelentkezési lap benyújtásakor - be kell mutatni a személyi igazolványt és a középiskolai bizonyítványt. A pótló-, javítóvizsgára, valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelı vizsgára történı jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az esetben, ha az érettségi vizsga a közoktatásról szóló törvény ában foglaltak szerint nem ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény számlájára befizetett térítési díj, tandíj befizetésének igazolását. (8) Az országos vizsgaközponthoz a jelentkezési lapot postai úton tértivevényes küldeményben is be lehet nyújtani. A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, az országos vizsgaközpont felhívásának kézhezvételétıl számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen. (9) A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elfogadásakor dönteni kell a közoktatásról szóló törvény 30. -ának (9) bekezdésében meghatározottak alapján benyújtott kérelemrıl is. A jelentkezés elutasításáról - a döntés indokának megjelölésével - az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott jelentkezést - ha e rendelet másként nem rendelkezik - visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet. (10) A jelentkezési határidı lejártát követıen az igazgató összesítı jelentést készít az érettségi vizsgára jelentkezıkrıl. Az összesítı jelentésben a 9. (1) bekezdése szerinti vizsgafajtánként fel kell tüntetni a vizsgára jelentkezık számát, tantárgyankénti megoszlását, a választott vizsgaszintet, vizsgarészeket, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, a célnyelven vizsgázókat, a közoktatásról szóló törvény 30. -ának (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásával vizsgázókat. (11) Az összesítı jelentést a) b) május-júniusi vizsgaidıszak esetén március 1-jéig, c) október-novemberi vizsgaidıszak esetén szeptember 10-ig meg kell küldeni az országos vizsgaközpontnak, továbbá tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának, a fıjegyzınek és az illetékes kisebbségi önkormányzatnak, (12) Az összesítı jelentés megkeresést tartalmaz a) az országos vizsgaközpontnak, hogy - a szabályzatban foglaltak szerint - bízza meg a vizsgabizottság elnökét, illetve ha a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát emelt szinten szervezik meg, teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy a vizsgázó emelt szintő érettségi vizsgát tehessen, b) az országos vizsgaközpontnak, hogy a központi vizsgakövetelményekre épülı vizsgatárgyak esetében küldje meg a középszintő érettségihez az írásbeli vizsga 7

8 feladatlapjait, a feladatlapok javításához, értékeléséhez a javítási és értékelési útmutatót (a továbbiakban: útmutató). (13) Az összesítı jelentéssel egy idıben az igazgató vizsgatárgyanként elkészíti az emelt szinten vizsgázók listáját. Ebben rögzíti a jelentkezık nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, személyi igazolványának számát, lakcímét és értesítési címét. Az igazgató az emelt szinten vizsgázók listáját a (10) bekezdésben meghatározott határidık szerint megküldi az országos vizsgaközpontnak. (14) Ha a jelentkezı az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. (15) A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját elırehozott érettségi vizsgára kell változtatni, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban nem tudta befejezni a középiskola utolsó évfolyamán a tanulmányait. (16) Elırehozott érettségi vizsgára kizárólag az országos vizsgaközpontban jelentkezhet az is, aki a kérelem benyújtásának idıpontjában külföldi vagy külföldi rendszerő középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait. A vizsgára bocsátáskor nem kell vizsgálni az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, azonban a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkalmazható. Az érettségi vizsga vizsgabizottsága 13. (1) Az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét - az Országos vizsgáztatási névjegyzékben szereplık közül - az országos vizsgaközpont bízza meg. (2) A vizsgabizottság munkáját az írásbeli vizsgán felügyelı tanár segíti. Nem lehet felügyelı tanár az, aki az adott tantárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. (3) Az írásbeli feladatok javítására - vizsgatárgyanként - szaktanárt, a szóbeli vizsgáztatásra - vizsgatárgyanként - kérdezı tanárt (a továbbiakban együtt: vizsgáztató tanár) kell kijelölni. Vizsgáztató tanár az lehet, aki a közoktatásról szóló törvény ának (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján a vizsgatárgyat a középiskolában taníthatja. A vizsgáztató tanári feladatokat - ha az igazgató eltérıen nem rendelkezik - azonos személy látja el. A vizsgabizottság tagjai az elnök és a vizsgáztató tanárok. (4) (5) A vizsgabizottság tagja nem mőködhet közre közeli hozzátartozójának (Ptk b) pont) vizsgáztatásában. (6) A vizsgabizottság ügyviteli tevékenységét a vizsgabizottság jegyzıje végzi. A vizsgabizottság jegyzıjének feladatait középiskolában a nevelıtestület bármely tagja, a gazdasági vezetı, az iskolatitkár vagy az iskola legalább középfokú végzettséggel rendelkezı alkalmazottja láthatja el. A vizsgaközpontban a vizsgabizottság jegyzıjének feladataival az bízható meg, aki legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik. A vizsgabizottság jegyzıjének feladata különösen: vezeti az értekezletek jegyzıkönyveit, elkészíti azok mellékleteit, a vizsgázók törzslapjait, megírja az érettségi vizsga bizonyítványait, ellátja a vizsgával kapcsolatos egyéb ügyviteli teendıket, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait. Jegyzıi feladatokkal vizsgáztató tanár is megbízható, amennyiben a vizsga lebonyolítása során mindkét funkciót maradéktalanul el tudja látni. A jegyzı - amennyiben nem vizsgáztató tanár - nem tagja a vizsgabizottságnak. (7) A felügyelı tanárt, a vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság jegyzıjét az igazgató bízza meg. Amennyiben az igazgató vizsgáztató tanár, megbízását az iskola fenntartója 8

9 adja ki. Ilyen megbízás akkor adható, ha az igazgató a vizsgaszervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos feladatait átadta helyettesének vagy más megbízottjának. (8) Az igazgatónak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelı helyettes álljon készenlétben arra az esetre, ha a felügyelı tanárok, a vizsgáztató tanárok és a vizsgabizottság jegyzıje közül bárkit helyettesíteni, pótolni kell. (9) A vizsgabizottság tagjait és a vizsgabizottság jegyzıjét, valamint a vizsgabizottság munkájában közremőködıket a vizsgabizottság döntéseinek meghozatalával kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli. 14. (1) A megbízást a vizsgabizottság elnökének, a felügyelı tanároknak, a vizsgáztató tanároknak, a vizsgabizottság jegyzıjének és a helyetteseknek írásban, a tanév rendjében meghatározott elsı írásbeli vizsganap elıtt legalább két héttel meg kell küldeni, illetve át kell adni. (2) A megbízás az errıl szóló okirat átvételének napjától - a vizsga jegyzıjének kivételével - az érettségi vizsga eredményének kihirdetését követı negyedik munkanap, ha a vizsgabizottság döntése ellen jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, a jogerıs döntésnek megfelelı intézkedés megtételét követı munkanap végéig tart. A vizsgabizottság jegyzıjének megbízása az érettségi vizsga iratainak irattárba történı elhelyezésének napján, a munkaidı lejártával szőnik meg (a továbbiakban: a vizsgabizottság mőködési ideje). 15. (1) A vizsgabizottság elnöke felel az érettségi vizsga szakszerő és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes mőködéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: a) meggyızıdik arról, hogy a vizsgázó teljesítette-e az érettségi vizsga letételéhez elıírt feltételeket, és szükség esetén kezdeményezi az érettségi vizsgáról való kizárását annak, aki nem teljesítette azokat, b) eljárást kezdeményez az országos vizsgaközpontnál, ha az érettségi vizsga törvényes megtartása azt szükségessé teszi, c) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, d) átvizsgálja az érettségi vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait. e) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el, (2) Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 16. (1) A vizsgabizottság munkáját, az érettségi vizsgát az igazgató készíti elı. Az igazgató felel az érettségi vizsga törvényes elıkészítéséért, zavartalan lebonyolításáért. (2) Az igazgató feladata különösen: a) dönt minden olyan, az érettségi vizsga elıkészítésével és lebonyolításával összefüggı ügyben, amelyet a szabályzat nem utal más jogkörébe, b) kiadja az elıírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésrıl, c) gondoskodik arról, hogy a vizsgára jelentkezık, a vizsgabizottság tagjai, a vizsgabizottság jegyzıje, a felügyelı tanárok megismerhessék a vizsgaszabályzatot, a vizsga lebonyolításának rendjét, d) ellenırzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, e feladata keretében látogatja az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, e) megszervezi a vizsgaeredmények kihirdetését, ellenırzi a törzslapok és bizonyítványok egyeztetését, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja és aláíratja a vizsga iratait, f) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az érettségi vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni. (3) Az igazgató feladatainak ellátásában közremőködhet - az igazgató megbízása alapján - az igazgató helyettese vagy más megbízottja. 9

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A kétszintű érettségi vizsga

A kétszintű érettségi vizsga A kétszintű érettségi vizsga Előadó: Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. E-mail: direktor@sagim.hu www.sagim.hu,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat I. Általános szabályok A jelen vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (továbbiakban:

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól 1. Vizsgalehetıségek, idıpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben