A felmérési egység kódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felmérési egység kódja:"

Átírás

1 A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel rokon szakmában szerzett munkatapasztalattal vagy tanulmányi előzménnyel nem rendelkezők angol nyelvtudásának mérése. A felmérési egység komplett anyagát tartalmazó jelen dokumentum fájlneve: 0073.pdf Célzott kimenetek, szakképesítések Felmérendő kompetenciák Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítés, melynél fontos az egyéb speciális készségek, képességek, jártasságok felmérése Olvasott angol szöveg megértése Fogalmazási készség angol nyelven Szóbeli kommunikáció angol nyelven Szaknyelvi ismeretek Anyanyelvi kompetenciák Kulturális kompetenciák Az egységen belüli felmérő feladatok (szervezési részletek) összesített, javasolt időtartama: 50 perc A felmérési egységen belüli javasolt szervezési részletek száma: 5 1/33

2 1. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 10 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 20 % Tevékenység típusa: írásbeli Feladat meghatározása: Angol nyelvű olvasott szövegértés vizsgálata (módosított) cloze teszt segítségével A feladat leírása: Egészítse ki az alábbi szöveget értelemszerűen a megadott szavakkal! Egy szót csak egyszer használhat. Figyelem: a megadott 25 szóból 5 szó felesleges! Az első behelyettesítendő szót mintaként megadtuk. Kérjük, válaszait a megoldó lapra írja! Szótár nem használható! Elérhető pontszám: 20 pont News of the Engagement My mother never came to meet me (0) _at Bursley station when I arrived from London. (1) always had other things to do; she (2) getting ready for me. So I always (3) alone up Trafalgar Road, between the factories (4) past the football field. And so tonight, (5) had time to think. I had some (6) important news for my mother, and I (7) not know how to tell her. I (8) to Mum every week, to tell her (9) I was doing. She knew the names (10) all my friends and I often wrote (11) Agnes and her family. But it is (12) to write in a letter: I think (13) Agnes likes me., I am in love (14) her. Well, I couldn t do that. And (15) the 20th December I asked Agnes to (16) me, and she said yes. Now I (17) coming to spend Christmas with my mother. (18) mother was a widow. I was her (19) son and now I was engaged and (20) didn t know. Stories from the Five Towns. News of the Engagement. OUP. 2/33

3 about in that and is very at marry walked did my was difficult of was easy on what going only with her she wrote I she Megoldólap Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Szaknyelvi ismeretek Olvasott angol szöveg megértése Anyanyelvi kompetenciák 3/33

4 1. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: My mother never came to meet me at Bursley station when I arrived from London. She always had other things to do; she was getting ready for me. So I always walked alone up Trafalgar Road, between the factories and past the football field. And so tonight, I had time to think. I had some very important news for my mother, and I did not know how to tell her. I wrote to Mum every week, to tell her what I was doing. She knew the names of all my friends and I often wrote about Agnes and her family. But it is difficult to write in a letter: I think that Agnes likes me., I am in love with her. Well, I couldn t do that. And on the 20th December I asked Agnes to marry me, and she said yes. Now I was coming to spend Christmas with my mother. My mother was a widow. I was her only son and now I was engaged and she didn t know. + 5 szó: easy, going, her, in, is (Forrás: Pannon nyelvvizsga) A bemeneti kompetencia mérése egy tartalmilag semleges, gondosan kiválasztott szöveg alapján történik. A szövegben minden 8. szót töröltünk a szövegből, a megoldási folyamat végén pedig összefüggő szövegbe, kontextusba ágyazott feleletválasztós tesztet adtunk meg, ahol a hiányzó helyekre választható megoldásokat adtunk. A módosított cloze megoldásához jó szókincs, alaktani és mondattani ismeretek, valamint a központozás megfelelő ismerete szükséges, ezért a nyelvismereti készségek felmérésén túlmenően (korlátozott mértékben) alkalmas a fenti készségek mérésére is. Ebből a megfontolásból kiindulva egyúttal ezzel a teszttel közvetve vizsgáljuk a szövegértési készséget is. A tesztfeladat nem végez teljeskörű nyelvi vizsgálatot, hanem csak kiragad egyegy nyelvi profilt, és ebből próbál következtetéseket levonni a jelölt nyelvi készségeit illetően. A szöveg az általános nyelvi készségek vizsgálatán keresztül arra törekszik, hogy a jelölt nyelvi képességeit a nyelvi tartalom közvetítésének, valamint a nyelvi készségek fejlettségének a korlátozott időkeret és felmérés jellegének függvényében a lehető legszélesebb skáláján ragadja meg. A teszt nem azt vizsgálja, hogy képes-e a jelölt egyetlen apró nyelvi információt helyesen megadni, hanem azt, hogy képes-e egyszerre több információt feldolgozni, melyben egyszerre több tényező is (nyelvtani, szemantikai, szintaktikai) együtt mozog. A teszt előnye, hogy objektíven pontozható feladat. A felhasznált szöveg vagy szövegrészlet - autentikus, esetleg szerkesztett, 4/33

5 - tartalma, szerkezete, nyelve világos, ÚMFT Programiroda - megértéséhez nincs szükség az általános műveltségi szintet meghaladó ismeretekre, - autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott szinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, - a feladat itemből áll, a feladathoz felhasznált szöveg terjedelme szó. A mintafeladatként megadotton kívül a tesztfeladatok lehetnek még a következők (bármelyik felsorolt feladattípus szerepelhet benne): - összefüggő, hiányos szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása), - a szövegből kivett mondatrész helyének azonosítása a szövegkohéziós eszközök segítségével, - hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy megadott szókészletből, - megadott szavak képzett / vagy ragozott, egyeztetett alakjainak beillesztése a szövegbe, - autentikus szöveg transzformációja megadott szempontok alapján. - párosítási feladatok. Feladat értékelése, dokumentálása: - A feladat megoldása a felmérést szervező által biztosított feladatlapon történik. - A jelöltnek a feladatrészben teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább 51%-át. - A feladat dokumentálása az értékelő lapon történik. - Az értékelés során az összesített értékelésnél található, valamennyi feladatrészletnél elvárt Nyelvi funkciók (kommunikációs szándékok), illetve Nyelvtani szerkezetek és szókincs listát kell figyelembe venni. Értékelő lap Olvasott szöveg értése Szövegértés, nyelvhelyesség Elérhető pontszám Elért pontszám Elérhető eredmény %-ban Elért eredmény %-ban 5/33

6 1. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés általános célú vizsgateremben folyhat, amelyben a jelöltnek legalább 2-2,5 m 2 szabad terület jut az írásbeli munka végzéséhez. Az asztal felülete sima, kemény, kézírásra alkalmas és tiszta, továbbá stabil, nem billeg, nem nyikorog, a jelölt kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az asztalhoz stabil állású, könnyen mozgatható támlás szék tartozik, magassága igazodik az asztal cm-es magasságához (előnyös, ha állítható magasságú). A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan végzett feladat. A teremben egyidejűleg jelenlévő max jelölt között semmilyen kapcsolat nem jöhet létre. Ennek érdekében a jelöltek körben, vagy egymással szemben történő elhelyezkedése nem lehetséges. Amennyiben azonos időben több jelölt vesz részt a felmérésen, az írásbeli feladatoknál a helyszín befogadóképességének függvényében ültetjük le a jelölteket. Ügyeljünk arra, hogy a jelöltek kényelmesen, egymástól megfelelő távolságban helyezkedjenek el, de ne alkalmazzuk a nyelvvizsgákon szokásos szigorú ültetési rendet. Információs körülmények: A jelölt feladatlapon oldja meg az írásbeli feladatot, amelyek jól látható, olvasható sokszorosított (pl. fénymásolt) példányok lehetnek. A feladatlapot a felügyelő tanár osztja ki, miután tájékoztatta a jelölteket az alábbi körülményekről: - A feladat elvégzéséhez a jelölt az intézmény által biztosított pecsételt feladatlapon dolgozik, abba megoldásait beírhatja, de az időkeret lejárta előtt végleges válaszait a kidolgozási lapra átvezeti. Az értékelés a kidolgozási lapon szereplő válaszok alapján történik. - A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a feladatlap tartalmazza, egyéb információ a felmérés alatt nem adható. - A feladatlap kitöltéséhez használt eszköz: toll használható. - Egyéb segédeszköz szótár, nyelvtani összefoglalók, nyelvkönyvek - alkalmazása nem lehetséges. - A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak (mobiltelefon, egyéb elektronikus kapcsolatfelvételt szolgáló eszköz stb.). - A meg nem engedett segédeszközök, egyéb információs eszközök használata, vagy a jelölt(ek) egymás közötti bármiféle aktív kapcsolata esetén a jelölt(ek) írásbeli munkáját érvénytelennek kell tekinteni. - A feladatlapra rá kell írni a jelölt nevét, a felmérés időpontját. - Közölni kell a feladat elvégzésének időtartamát, amelynek kezdetét és végét a táblán, vagy arra alkalmas, mindenki által jól látható helyen fel kell írni és a felmérés végéig láthatóvá kell tenni. - A feladatlapon javítani csak úgy lehet, ha a helytelen választ egyszer áthúzza a jelölt, és egyértelműen, ill. jól olvashatóan az áthúzott szövegrész felett vagy mellett feltünteti a helyes megoldást; az ettől eltérő javítás, helyesbítés nem fogadható el. - A felmérés ideje alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, a teremben lévő személyek zavarása nélkül. Ebben az esetben a felügyelőnek (pl. folyosófelügyelő) meg kell győződnie arról, hogy a teremből távozó személy senkivel nem találkozik, 6/33

7 illetőleg információtovábbításra alkalmas eszközt nem használ. A jelölt távozásának és a terembe visszaérkezésének időpontját a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. - A feladat időn belüli befejezése esetén a jelölt a feladatlap leadása után - elhagyhatja a termet, ill. az épületet. - A felügyelő tanár a feladatlapok leadásakor rávezeti a beadás időpontját, és aláírja azt. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott írásbeli feladatlapok, - üres, pecsételt kidolgozási lapok, - szükség esetén toll, - ülésrend, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A feladatot a jelöltek csoportos felügyelet mellett végzik. A helyiségben csak olyan személy láthat el felügyeletet, aki nem rendelkezik a tárgykörrel azonos ismeretekkel, szakmai gyakorlattal. Tevékenységét a szakmai vizsgázgatás általános szabályairól és eljárásrendjéről szóló 20/2007. SZMM. r. előírásai szerint látja el. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz nem használható. A jelöltnél az írószeren kívül, csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 7/33

8 2. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 20 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 25 % Tevékenység típusa: írásbeli Feladat meghatározása: Íráskészség önálló szövegprodukció segítségével A felmérés célja annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e olyan szintű angol nyelvi kommunikációs kompetenciákkal, melyek révén képes magát az adott szinten angol nyelven írásban kifejezni, a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani, a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni különböző kommunikációs célok megvalósítása érdekében. A2 szinten - a személyével, illetve közvetlen környezetével kapcsolatos témákról írni, - az adott témáról egyszerű kifejezéseket használni, - egyszerű mondatokból álló rövid, összefüggő szöveget írni, - a szöveg mondatai között lévő alapvető logikai kapcsolatokat egyszerű nyelvi eszközökkel (pl. a leggyakrabban használt kötőszavakkal) kifejezni, - néhány egyszerű szerkezetet és alapvető helyesírási szabályt úgy használni, hogy a hibák ellenére érthető legyen a mondanivaló, B1 szinten: - ismert, köznapi témákról írni és véleményét is megfogalmazni, - meglévő szókincsét változatosan használni, - a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok kifejezését szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, - a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának megfelelő stílust és hangnemet választani, - az adott szövegfajta formai sajátosságainak megfelelő írásművet létrehozni, - egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi fordulatokat és a helyesírási szabályokat általában biztonsággal alkalmazni (ld. Kiegészítő anyag Nyelvtani szerkezetek és szókincs c. rész). A jelöltnek olyan, szót tartalmazó szöveget kell létrehoznia, amely - meghatározott kommunikációs szándékkal jön létre, - az olvasó számára világos, érthető és alkalmas a kommunikációs cél elérésére, - szövegfajtája meghatározott, - megírásához nincs szükség az általános műveltségi szintet meghaladó ismeretekre. Az íráskészség mérése során valós kommunikációs helyzetet teremtünk, megadjuk a szituációt, amelyben az írásmű keletkezik, meghatározzuk az írásmű célját, témáját és címzettjét, valamint a szöveg írója és olvasója közötti kapcsolat jellegét. Mindezek meghatározzák a szöveg stílusát és hangnemét. 8/33

9 A feladat leírása: Hivatalos levél Szállásfoglalás Barátaival Dél-Afrikai nyaralást tervez szeptemberben. Szeretnének néhány napot a Kruger Game Parkban is eltölteni. Olvassa el a szállás-lehetőségekkel kapcsolatos információkat, majd írjon levelet, melyben elintézi a foglalást. Adjon részletes leírást arról, hogy milyen szállást szeretne, említse meg a másik alternatívát is (másik tábor esetleg). Foglalja le az éjszakai programot is. Befejezéskor kérjen visszaigazolást a foglalásról. A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Elérhető pontszám: 20 pont Forrás: NM Studio, A felmérésen a mintafeladaton kívül az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: - meghatározott szituációban, megadott szempontok alapján történő szövegalkotás (személyes/hivatalos), - verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, szórólapok, stb.) alapján történő szövegalkotás és/vagy azokra való reagálás, - vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok stb.) alapján történő szövegalkotás. 9/33

10 Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Fogalmazási készség angol nyelven Kulturális kompetenciák Szaknyelvi ismeretek ÚMFT Programiroda 10/33

11 2. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: Mintalevél: Dear Sir or Madam, Four of us are planning to visit the Kruger Game Park in September and would like to arrange accommodation in the Park. Please can you book us a four-bed hut in the Pretoriuskop camp for the nights of September 7th and 8th. Please can you also book us a four-bed tent with a fridge and lights in the Letaba camp for the nights of September 9th and 10th. If either of these camps is not available, please can you book us in at Skukuza in either tents or huts. In addition, I should be grateful if you could reserve four places on a night ride on September 8th. If that date is not available, then please arrange a night ride for one of the other nights we shall be in the Park. I look forward to receiving confirmation of these bookings. Yours faithfully, Feladat értékelése, dokumentálása: - A feladat megoldása a felmérést szervező által biztosított kidolgozási lapon történik. - A jelöltnek a feladatrészben teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább 51%-át. - A feladat dokumentálása az értékelő lapon történik. - Az értékelésnél az összesített értékelésnél található, valamennyi feladatrészletnél elvárt Nyelvi funkciók (kommunikációs szándékok), illetve Nyelvtani szerkezetek és szókincs listát kell figyelembe venni. Értékelő lap Önálló szövegalkotás Elérhető pontszám Elért pontszám Elérhető eredmény %-ban Tartalom 5 25 Szókincs 5 25 Nyelvhelyesség 5 25 Koherencia 5 25 Összesen % Elért eredmény %-ban 11/33

12 2. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés általános célú vizsgateremben folyhat, amelyben a jelöltnek legalább 2-2,5 m 2 szabad terület jut az írásbeli munka végzéséhez. Az asztal felülete sima, kemény, kézírásra alkalmas és tiszta, továbbá stabil, nem billeg, nem nyikorog, a jelölt kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az asztalhoz stabil állású, könnyen mozgatható támlás szék tartozik, magassága igazodik az asztal cm-es magasságához (előnyös, ha állítható magasságú). A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan végzett feladat. A teremben egyidejűleg jelenlévő max jelölt között semmilyen kapcsolat nem jöhet létre. Ennek érdekében a jelöltek körben, vagy egymással szemben történő elhelyezkedése nem lehetséges. Amennyiben azonos időben több jelölt vesz részt a felmérésen, az írásbeli feladatoknál a helyszín befogadóképességének függvényében ültetjük le a jelölteket. Ügyeljünk arra, hogy a jelöltek kényelmesen, egymástól megfelelő távolságban helyezkedjenek el, de ne alkalmazzuk a nyelvvizsgákon szokásos szigorú ültetési rendet. Információs körülmények: A jelölt feladatlapon oldja meg az írásbeli feladatot, amelyek jól látható, olvasható sokszorosított (pl. fénymásolt) példányok lehetnek. A feladatlapot a felügyelő tanár osztja ki, miután tájékoztatta a jelölteket az alábbi körülményekről: - A feladat elvégzéséhez a jelölt az intézmény által biztosított pecsételt feladatlapon dolgozik, abba megoldásait beírhatja, de az időkeret lejárta előtt végleges válaszait a kidolgozási lapra átvezeti. Az értékelés a kidolgozási lapon szereplő válaszok alapján történik. - A feladatlap kitöltéséhez használt eszköz: toll használható. - A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. - A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak (mobiltelefon, egyéb elektronikus kapcsolatfelvételt szolgáló eszköz stb.). - A meg nem engedett segédeszközök, egyéb információs eszközök használata, vagy a jelölt(ek) egymás közötti bármiféle aktív kapcsolata esetén a jelölt(ek) írásbeli munkáját érvénytelennek kell tekinteni. - A feladatlapra rá kell írni a jelölt nevét, a felmérés időpontját. - Közölni kell a feladat elvégzésének időtartamát, amelynek kezdetét és végét a táblán, vagy arra alkalmas, mindenki által jól látható helyen fel kell írni és a felmérés végéig láthatóvá kell tenni. - A feladatlapon javítani csak úgy lehet, ha a helytelen választ egyszer áthúzza a jelölt, és egyértelműen, ill. jól olvashatóan az áthúzott szövegrész felett vagy mellett feltünteti a helyes megoldást; az ettől eltérő javítás, helyesbítés nem fogadható el. - A felmérés ideje alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, a teremben lévő személyek zavarása nélkül. Ebben az esetben a felügyelőnek (pl. folyosófelügyelő) meg kell győződnie arról, hogy a teremből távozó személy senkivel nem találkozik, illetőleg információtovábbításra alkalmas eszközt nem használ. A jelölt távozásának és a terembe visszaérkezésének időpontját a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. - A feladat időn belüli befejezése esetén a jelölt a feladatlap leadása után - elhagyhatja a termet, ill. az épületet. 12/33

13 - A felügyelő tanár a feladatlapok leadásakor rávezeti a beadás időpontját, és aláírja. - A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a feladatlap tartalmazza, egyéb információ a vizsga alatt nem adható. - A feladat meghatározás magyar nyelvű, a feladatban esetlegesen szereplő dokumentumok azonban angol nyelvűek. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott írásbeli feladatlapok, - üres, pecsételt kidolgozási lapok, - nyomtatott szótár - szükség esetén toll, - ülésrend, - a feladat elvégzéséhez az intézmény vagy a jelölt által biztosított kétnyelvű, általános szótár, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A feladatot a jelöltek csoportos felügyelet mellett végzik. A helyiségben csak olyan személy láthat el felügyeletet, aki nem rendelkezik a tárgykörrel azonos (l. szakmai kommunikáció) ismeretekkel, szakmai gyakorlattal. Tevékenységét a szakmai vizsgázgatás általános szabályairól és eljárásrendjéről szóló 20/2007. SZMM. r. előírásai szerint látja el. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz a nyomtatott szótáron kívül - nem használható. A jelöltnél az írószeren és a feladat megoldásához használható szótáron kívül csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 13/33

14 3. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 10 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 25 % Tevékenység típusa: szóbeli, önálló felelés Feladat meghatározása: Angol nyelvű beszélgetés a jelölt személyéről, munkájával, életkörülményeivel, szakmai tapasztalataival kapcsolatos témakörökről a Témakörök lista alapján. Valamennyi témakör a Szóbeli témakörök, Nyelvi funkciók, valamint Nyelvtani szerkezetek és szókincs listán alapszik. A feladat leírása: A bemeneti kompetenciákat mérő szóbeli feladatok tartalmi részét a Témakörök című listán felsoroltak képezik, melyek valamelyikéről a jelölt kötetlen beszélgetést folytat a szaktanárral. Témakörök A bemeneti kompetenciákat mérő szóbeli feladatok tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, melyek valamelyikéről a jelölt kötetlen beszélgetést folytat a szaktanárral. 1. A jelölt személye, életrajza, életének fontos állomásai - Családi élet, családi kapcsolatok; - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők; - Családi munkamegosztás, - Személyes tervek; 1. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése; - Baráti kör; - Ünnepek, családi ünnepek; - Öltözködés, divat; - Vásárlás, szolgáltatások; 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása); - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek; - Időjárás; 4. Oktatás - Iskolatípusok és iskolarendszer (sajátosságok, pl. szakmai képzés); 14/33

15 - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka; - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága; 5. A munka világa - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás; - A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban; - Saját tapasztalatok, elképzelések; 6. Életmód - Napirend, időbeosztás; - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,); - Étkezési szokások a családban; - Ételek, kedvenc ételek - Ételspecialitások hazánkban és más országokban; - Étkezés éttermekben, gyorséttermekben; 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik; - Színház, mozi, koncert, kiállítás; - Sportolás, kedvenc sport; - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet; - Kulturális események; 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés; - Nyaralás itthon, illetve külföldön; - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Szóbeli kommunikáció angol nyelven, Olvasott angol szöveg megértése. 15/33

16 3. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A jelölt rendelkezik a következő angol nyelvi kompetenciákkal, és a megadott helyzetekben és szerepekben a feladatnak megfelelő kommunikációs szándékok megvalósítása során képes: A2 szinten: - saját magáról és közvetlen környezetéről egyszerű, begyakorolt nyelvi eszközökkel röviden és többnyire érthetően megnyilatkozni, - egyszerű, rutinszerű beszélgetésekben részt venni, - kiszámítható, mindennapi helyzetekben szokásos feladatokat megoldani, - érezhető akcentusa és esetenként akadozó beszédtempója ellenére többnyire érthetően beszélni, B1 szinten: - az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, és ezzel mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni, - ismerős témáról folyó társalgásban részt venni, - kevésbé begyakorolt, mindennapi helyzetekben felmerülő feladatokat megoldani, - viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni élményeiről és érzéseiről, - érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthetően beszélni. Feladat értékelése, dokumentálása: - A jelöltnek a feladatrészben teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább 51%-át. - A feladat dokumentálása az értékelő lapon történik. - Az értékelésnél az összesített értékelésnél található, valamennyi feladatrészletnél elvárt Nyelvi funkciók (kommunikációs szándékok), illetve Nyelvtani szerkezetek és Témakörök listát kell figyelembe venni. Értékelő lap Önálló beszédprodukció Elérhető pontszám Elért pontszám Elérhető eredmény %-ban Tartalom 5 25 Szókincs 5 25 Nyelvhelyesség 5 25 Koherencia 5 25 Összesen % Elért eredmény %-ban 16/33

17 3. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: - A kompetenciamérésen alkalmazni kell a szóbeli vizsgatevékenység közvetlen környezetére előírt általános szabályokat. - A vizsgatermet úgy kell berendezni, hogy a berendezési tárgyak (asztalok, székek) ne zavarják a jelöltet a feleletben. - A jelöltek rendelkezésére kell bocsátani egy külön termet, ahol sorra kerülésükig várakozhatnak. A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): - A felmérés egyénileg történik, angol szakos nyelvtanár, vagy nyelvismerettel rendelkező szakértő közreműködésével. - A szóbeli feladatrésznél a jelöltek egyenként mennek a terembe, mivel felkészülési idő nem áll rendelkezésükre. Információs körülmények: - A szóbeli feladatrész megkezdése előtt a jelöltet tájékoztatni kell a feladatról, illetve feladatokról és a feleletre rendelkezésre álló időről. - A szóbeli tevékenységre vonatkozó általános információs környezet biztosításán túl a jelölt rendelkezésére kell bocsátani a szervező által előállított, a szóbeli tételekben megfogalmazott, tartalmilag a Témalistán szereplő témaköröket, melyek közül a felmérendő személy választ. - Minden témakör külön feladatlapon szerepel, a feladatlapok közül a jelölt véletlenszerűen kiválaszt egyet és a témáról önállóan, kisebb mértékben a szaktanár irányító kérdései segítségével beszél. - A feladat kidolgozásához felkészülési idő nincs, de végiggondolásához a jelöltnek rövid (körülbelül fél perc) gondolkodási idő áll rendelkezésére. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: - Az intézmény által biztosított Témakörök lista lapján összeállított, az intézmény pecsétjével ellátott tételek, - az eseményeket rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A bemeneti kompetenciák mérése angol szakos nyelvtanár, vagy angol nyelvet beszélő szakértő közreműködéssel zajlik. A felmérést végző asszertív magatartása oldhatja a helyzetből adódó feszültséget. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt szóbeli beszélgetést folytat a felmérést végző szakemberrel. A feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz nem használható. A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmaznak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 17/33

18 4. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 5 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 15 % Tevékenység típusa: szóbeli, önálló felelés Feladat meghatározása: Önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján A feladat leírása: Nézze meg a fényképet és beszélgessünk róla! Discuss the following picture! - Who do you think these people are? - Where do you think they are? - What game are they playing? - Why do you think they re playing a game? - What differences can you see in what they re wearing? 18/33

19 - Do you often go on long trip? ÚMFT Programiroda - What was the longest trip you ve ever done? - How did you get there? - How do you prefer travelling? - Why? - How do you pass the time during the journey? Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: A felmérés azt az angol nyelvű kommunikációs kompetenciát méri, melynek célja annak megállapítása, hogy a jelölt képes-e: Fogalmazási készség angol nyelven Szóbeli kommunikáció angol nyelven Szaknyelvi ismeretek 19/33

20 4. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: Model answer Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Well, look at this photograph and tell me about it. I can see two men in the photo. Who do you think these people are? Well, they re passengers, perhaps businessmen. I think they re probably businessmen. Where do you think they are? On a train or a plane? Yes, on a plane, because there isn t much room. What are they playing? They re playing chess. Yes, they re playing chess. Can you play chess, because I can t. Well, I can. It s very interesting. I m sure, it is. Tell me why do you think they re playing chess? They ve been on the plane for a long time, they want to pass the time, I think. Yes, you re right. What differences can you see in what they re wearing? I mean the one beside the window is wearing a white shirt, a red tie with a pattern on it and a wollen pullover. The other one s wearing a suit. It s dark blue. It is a tweed suit. He s wearing a striped shirt. It s white and blue. He s also wearing a red tie with a pattern. He has a tie-pin. He has a wrist-watch on his left hand. He s wearing glasses. What s your impression of them? They re well-dressed, thy ve a tidy appearance. And they re not smoking. Do you often go on long trips? 20/33

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 6. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0801 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 27. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1119 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 18. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 5. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 8. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 8. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben