A Világ Nyelv program célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Világ Nyelv program célja"

Átírás

1 VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008

2 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI PROGRAM BEVEZETÉSE ALAPFOKÚ NYELVTANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLAT: BEMUTATÓ NYÍLT ÓRÁK SZERVEZÉSE KÜLFÖLDI TANÁRJELÖLTEK, TANÁROK FOGADÁSA MAGYAR KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNYEKBEN

3 A Világ Nyelv program célja BEVEZETİ A Világ Nyelv pályázati csomag az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2003-ban útjára indított átfogó idegennyelv-tudás fejlesztési koncepció egyik eleme, mely a meghirdetett tevékenységek révén a nyelvoktatás különbözı szintjeit támogatja. Célja, hogy elısegítse hazánk felzárkózását az idegen nyelveket beszélı európai országok sorába, azaz minden, a közoktatásból kilépı fiatal rendelkezzen legalább egy idegen nyelv középszintő és egy másik nyelv alapszintő ismeretével, legyen képes nyelvtudását fenntartani, továbbfejleszteni és más idegen nyelveket is megtanulni. A 2008-as év a pályázati program hatodik éve. Az 5 pályázattípus A Világ Nyelv pályázatok a nyelvoktatás különbözı területeit érintik, és anyagi támogatást nyújtanak a fejlesztésekhez különféle pályázati formák keretében. 1. A Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására pályázattípus a közoktatás hátrányos helyzető résztvevıinek felzárkóztatását támogatja az önálló tanulást lehetıvé tevı idegen nyelvi könyvtár-tanulóközpontok mőködtetése révén ban a támogatásra az eddig létrejött tanulóközpontok fenntartásához a Forrás-központokat mőködtetı intézmények pályázhatnak. 2. Az Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése pályázattípus a Magyarországon kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek iskolai oktatását támogatja. A kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek oktatásának bevezetésére vállalkozó közoktatási intézmények a szükséges tanmenetek kidolgozására és a választott idegen nyelv oktatásának egy tanulócsoporton belüli bevezetésére pályázhatnak. 3. Az Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel pályázattípus az egész életen át tartó tanulás jegyében a közoktatási intézményekben fıállásban oktató pedagógusok angol, német vagy francia nyelven történı nyelvtanulását támogatja. 4. A Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése a nyelvoktatás speciális területeihez kapcsolódó bemutató nyílt órák szervezésével járul hozzá a jó gyakorlat terjesztéséhez. 5. A Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben pályázattípus keretein belül lehetıség nyílik arra, hogy a partnerországok szakmai tanárjelöltjei kötelezı tanítási gyakorlatukat vagy annak egy részét magyar szakképzı intézményekben töltsék, illetve rövid gyakorlati idıvel rendelkezı, kezdı szakmai tanárok oktatási tapasztalatokat szerezzenek. Ezáltal a magyar intézmények szak- és nyelvtanárai olyan külföldi asszisztenshez jutnak, aki az iskolában oktatott idegen nyelvet élıvé, közelivé teszi a diákok számára, illetve segíti a tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztését és alkalmazását. A pályázattípus a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával kerül meghirdetésre. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Világ - Nyelv pályázati csomag által felkínált lehetıségeket részletesen az egyes pályázattípusok alatt mutatjuk be. A pályázatok megvalósításának és a támogatás felhasználásának további feltételeit a sikeresen pályázó intézményekkel kötött Támogatási szerzıdés és annak mellékletei szabályozzák. Jelen fejezet az általános érvényő feltételeket foglalja össze, így szó esik benne arról, hogy a pályázati őrlap hol és milyen formában szerezhetı be, mikor és hova kell eljuttatni, és mi történik a pályázattal a benyújtást követıen. A fejezet ezen kívül rövid áttekintést nyújt az egyes pályázattípusokban megpályázható tevékenységekrıl és az egyes pályázói köröket érintı támogatási lehetıségekrıl. 3

4 A pályázásra jogosultak köre Világ - Nyelv pályázati támogatásban kizárólag Magyarországon bejegyzett közoktatási intézmények (a továbbiakban: a pályázásra jogosultak) részesülhetnek. Kizáró oknak számít, ha a pályázó: a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csıd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban; b) nem tett eleget 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék-, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása van. Egyazon közoktatási intézmény a Világ Nyelv Programon belül egyszerre több pályázatot is benyújthat, de ugyanazon tevékenység megvalósítására nem részesülhet egyszerre több különbözı pályázattípus címén támogatásban. A pályázásra jogosultak kizárólag egy pályázatot adhatnak be ugyanabban a pályázattípusban. A pályázás módja A pályázás minden esetben a pályázattípus hivatalos őrlapjának kitöltésével és postai úton, ajánlott küldeményként való megküldésével történik a Tempus Közalapítvány címére: TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY VILÁG NYELV PROGRAMIRODA 1438 BUDAPEST 70, PF. 508 A borítékon kérjük, tüntessék fel a pályázattípus nevét (pl.: Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására). A Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben pályázattípus esetében a pályázatokat elektronikus úton, en is meg kell küldeni A pályázati őrlapok a Tempus Közalapítvány honlapján találhatóak (www.tka.hu > pályázatok > Világ Nyelv menüpont). A pályázati őrlapot minden pályázattípusra külön a csatolandó mellékletekkel együtt szövegszerkesztıvel kell kitölteni. Ennek elmaradása esetén a pályázat formai hibásnak, így érvénytelennek minısül. A pályázat elkészítésénél jelen Felhívás és az őrlap kitöltési útmutatójának utasításait kell követni. A program megvalósításának további részleteit a Pénzügyi útmutató tartalmazza, amely hozzáférhetı a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu), és amely a nyertes pályázókkal kötött Támogatási szerzıdés melléklete. Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejének lejárta után nincs lehetıség. A Tempus Közalapítvány / Világ Nyelv Programiroda azonban minden pályázati lehetıség esetében elızetes formai bírálatot végez a beadási határidı elıtt legalább 2 héttel beküldött pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidıig hiánypótlás keretében lehetısége van javítani a hibákat, és újból megküldeni a pályázatot, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat. Hiánypótlásra csak a beadási határidı elıtt legalább 2 héttel beküldött pályázatok esetében adunk lehetıséget. A hiánypótlási határidık pályázattípusonként megtekinthetık a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu), valamint megtalálhatók az egyes pályázati őrlapok kitöltési útmutatójában. Hiánypótlásra e határidık lejárta után nincs lehetıség. 4

5 Pályázati határidık Az egyes pályázattípusokra vonatkozó pályázati határidıket és a pályázatok lehetséges megvalósítási idıszakát az alábbi táblázat foglalja össze. Pályázattípus Pályázati határidı Megvalósítási idıszak 1. Forrás: Támogatás a június szeptember június 15. tanulóközpontok fenntartására 2. Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése 3. Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel 4. Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése 5. Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben június szeptember június június szeptember június június szeptember június május augusztus december 31. Bírálat és szerzıdéskötés A bírálat elsı szakaszában az elıírt formai követelmények betartásának és a jelen Felhívásban meghatározott csatolt dokumentumok meglétének és megfelelıségének ellenırzése történik. A pályázatok formai érvényességének feltételei a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelıen; a pályázati őrlap és annak részét képezı nyilatkozat(ok), illetve a pályázathoz csatolandó mellékletek szövegszerkesztıvel való hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidıig és feltételekkel; intézményi pályázat esetében a pályázatot 3 nyomtatott példányban kell beküldeni, melybıl egy az intézmény hivatalos képviselıjének eredeti aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátott, és két másolati példány. A Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben pályázattípus esetében a pályázatokat elektronikus úton, en is meg kell küldeni; a pályázat minden nyomtatott és esetenként elektronikus példányának teljes formai és tartalmi megegyezése; a pályázó megfelel a évi CLXXXI. törvénynek. A törvény illetve bıvebb információ megtalálható a következı honlapon: A formai érvényesség feltételeit részleteiben az egyes pályázattípusok pályázati őrlapján található kitöltési útmutató tartalmazza. A formai szempontból megfelelt pályázatokat pályázattípustól függıen a Tempus Közalapítvány független szakértık bevonásával értékeli és rangsorolja, amelynek végsı eredményérıl a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A bírálat átlagos idıtartama a pályázat beérkezésétıl számított 6-10 hét. Az eredményrıl a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Egy-egy pályázati forduló eredménye a Tempus Közalapítvány honlapjára is felkerül (www.tka.hu > Pályázatok > Világ - Nyelv > Eredmények menüpont). A támogatást nyert pályázókkal a Tempus Közalapítvány szerzıdést köt a megítélt támogatás felhasználásának feltételeirıl. A támogatás folyósítása elıfinanszírozással történik, amelynek felhasználásáról a támogatottnak részletes pénzügyi és tartalmi beszámolót kell benyújtania. 5

6 A pályázó szavatolja, hogy a pályázat tárgyát képezı projektet (és különösen a projektbıl eredı tananyagokat, taneszközöket vagy módszereket részben vagy egészben) más támogatásból még nem valósította meg, illetve, hogy nyertes projekt esetén a támogatott tevékenységekhez kötıdı, a támogatási szerzıdés keretében elszámolt költségekre más forrásból nem vett és nem vesz igénybe támogatást. A sikeresen pályázóknak a szerzıdéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk FIGYELEM! Az alábbi dokumentumokat a pályázáskor nem, csak sikeres pályázás esetén a szerzıdéskötéskor kell benyújtani. Törzskönyvi kivonat, vagy KIR kivonat Pályázó típus Közjegyzı által APEH-igazolás Cégkivonat, vagy kiállított aláírási bírósági kivonat címpéldány Helyi költségvetési intézmény + + Központi költségvetési intézmény Nem költségvetési intézmény A szerzıdéshez csatolandó biztosítékok és azok szükségességének részletes magyarázata a Tempus Közalapítvány / Világ Nyelv Programiroda honlapján található (www.tka.hu > Pályázatok > Világ Nyelv). A beszámolás általános alapelvei A támogatott pályázóknak a támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról írásos szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteniük. Egyes szakmai projektek esetében a záró beszámoló elkészítésén túl idıközi beszámoló készítése is kötelezı a pályázóval kötött szerzıdésben foglaltak szerint. A beszámolókat a támogatási szerzıdés mellékleteként kapott on-line formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. Az on-line rendszerben kitöltött beszámolókat egy a pályázó intézmény hivatalos képviselıjének aláírásával, valamint intézményi pecséttel is hitelesített nyomtatott példányban is el kell a Tempus Közalapítvány postacímére, a szerzıdésben foglalt módon és az ott megjelölt határidıre. A beszámolók ellenırzését a Tempus Közalapítvány végzi. A fel nem használt, illetve nem a projekt céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerzıdés feltételei szerint felhasznált támogatást a pályázónak vissza kell fizetnie. Az eredmény nélkül, vagyis a (tovább-) képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamok részvételi díjára kapott teljes támogatás visszafizetendı. A megpályázható tevékenységek áttekintése célcsoportok szerint Jelen táblázat tájékoztatást nyújt a pályázni szándékozók részére. A Felhívás szövege a pályázásra jogosultak kizárólagos körét minden esetben az adott pályázattípuson belül határozza meg. A pályázók köre közoktatási intézmények (kivéve óvodák) közoktatási intézmények Pályázati lehetıségek Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése; Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel 6

7 középfokú szakképzı intézmények Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben A magyar, mint idegen nyelv oktatásához kapcsolódó tevékenységek a Világ Nyelv Program keretében az Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése pályázattípuson belül támogathatóak. A hátrányos helyzető pályázók támogatása A Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati programok így a Világ Nyelv Program kezelése során hangsúlyt kap a hátrányos helyzetőek támogatása. A hátrányos helyzet megítélése a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében az alábbi szempontok alapján történik: 1. A projekt célcsoportjának szintje: Többletpont adható, amennyiben a projekt megvalósításába aktívan bevont hátrányos helyzető diákok aránya eléri, vagy meghaladja a 40%-ot. Hátrányos helyzetőnek tekintendı az a tanuló: aki a évi LXXIX. Tv. a közoktatásról 121. (1)/14. szerint hátrányos helyzető gyermek, tanuló és/vagy; Továbbá aki a évi XXXVII. Tv. a tankönyvpiac rendjérıl 8. (4) bekezdése szerint ingyenes tankönyvre jogosult és/vagy; Továbbá aki a évi LXXIX. Tv. a közoktatásról 121. (1)/29. szerint sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló és/vagy; Továbbá aki az évi XXVI. Tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról. 4. a. pontja szerint fogyatékos személy. 2. A pályázó intézmény szintje: Többletpont adható, amennyiben a pályázó intézmény, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet alapján kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségben mőködik, illetve ha a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben megnevezett településen mőködik, vagy ha szakiskola, 1 vagy vagy ha vegyes profilú intézmény, akkor, ha az iskola tanulóinak legalább a fele szakiskolai tanuló A projekttermék szintje: Többletpont adható amennyiben a pályázó intézmény sajátos nevelési igényő tanulók számára dolgoz ki projektterméket. Jelen pályázati felhívásban meghirdetett pályázattípusok esetében az alábbiak szerint érvényesítjük a fenti feltételeket: 1 Ez a szempont csak akkor érvényesíthetı, amennyiben egy pályázattípus a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával kerül meghirdetésre. 2 Ez a szempont csak akkor érvényesíthetı, amennyiben egy pályázattípus a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával kerül meghirdetésre. 7

8 Pályázattípus Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben Hátrányos helyzet vizsgálata Intézményi szint Intézményi szint Intézményi szint Intézményi szint Intézményi szint A Világ Nyelv pályázati programmal kapcsolatos további információ Tempus Közalapítvány Világ - Nyelv Programiroda 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Ügyfélszolgálat: Telefon: 06 (1) Fax: 06 (1) Internet: Személyes konzultációra elıre egyeztetett idıpontban van lehetıség. 8

9 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA A Forrás alprogram általános célja, hogy egy könyvtár-tanulóközpont kialakítása révén hátteret biztosítson az intézmények számára az önálló tanulásra való nevelés feltételeinek megteremtéséhez. A Forrás alprogram támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A pályázattípus célja a már meglévı tanulóközpontok gondozásával és fenntartásával kapcsolatban felmerülı költségekhez, a tanulóközpontok szakmai mőködtetéséért felelıs nyelvtanárok személyi költségeihez, valamint a képzéseken és tapasztalatcsere céljából szervezett szemináriumokon való részvétel során felmerülı utazási költségekhez és helyettesítési díjakhoz való hozzájárulás. A támogatás egy része fordítható a tanulóközpontok idegen nyelvi állományának frissítésére is az alábbi jellegő anyagokat érintıen: Audio- és vizuális anyagok; Folyóiratok; Olvasmányok és könnyített olvasmányok; Közismereti- és szakmai tárgyakhoz kapcsolódó ismeretterjesztı irodalom, képes albumok; Multimédiás oktatási programok; A beszerzésre fordított összeg legfeljebb 20%-ában egyéb, az önálló nyelvtanulást elısegítı nyelvi anyagok, autentikus anyagok, módszertani kézikönyvek, stb. Az anyagok olyan élı idegen nyelven szerezhetık be, amelyek oktatása a pályázó intézményben vagy a pályázatban megjelölt vonzáskörzeti intézmények egyikében megvalósul. A beszerzések összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vonzáskörzetében található iskolák nyelvi és korosztálybeli igényeit is. Kizárólag a fenti kategóriákba tartozó anyagok szerezhetık be. Amennyiben az intézmény tervezi a fenti anyagok vásárlását, a pályázatnak be kell mutatnia egy beszerzési listát, amely tételesen tartalmazza a beszerezni kívánt anyagokat. A pályázó felelıs az anyagok összeállítását érintı információk (az anyag címe, kiadója, kiadás éve, ára, a beszerzés forrása és idıtartama) helyességéért, illetve a beszerzés lebonyolításáért. A pályázásra jogosultak köre Azok az általános és középiskolák, amelyek a 2003-as Világ Nyelv pályázati év május 15-i fordulóján, a 2004-es Világ Nyelv pályázati év február 20-i fordulóján, vagy a 2006-os pályázati év május 2-i fordulóján a Forrás alprogramon belül támogatást nyertek tanulóközpont létrehozására. A támogatás mértéke és felhasználásának módja Az elnyerhetı támogatás intézményenként maximum Ft, amelyet a tájékoztatás dologi költségeire, a továbbképzések kapcsán felmerülı utazási költségekre, helyettesítési díjakra, a tanulóközpont mőködtetésével járó szakmai tevékenységekre, és a beszerzett állomány gondozásával kapcsolatos, valamint a könyvtár eredeti nyitvatartási idejét meghaladó órákban végzett könyvtárosi munka személyi költségére (személyi járulékokkal együtt), illetve az idegen nyelvi anyagok állományának bıvítésére lehet fordítani. A maximálisan igényelhetı támogatásból legfeljebb Ft fordítható az idegen nyelvi anyagok állományának bıvítésére szánt költségekre, és legfeljebb Ft a személyi költségekre. A támogatásból az intézménynél felmerülı szokásos munkadíjak és tevékenységek nem számolhatók el. Az elszámolható személyi költségek a tanulóközpont szakmai és adminisztratív mőködtetéséhez szorosan kapcsolódó, a szokásos munkakörökön túlmutató tevékenységek. A pályázat elbírálásánál szerepet játszik a Forrás központokban folytatott, valamint a 2008/2009-es tanévre tervezett szakmai tevékenység annak érdekében, hogy a központ anyagainak használata és a vonzáskörzet iskoláival való együttmőködés hosszú távon eredményes és hatékony legyen. 9

10 A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 15. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók c. fejezet alatt. A pályázás további feltételei A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy nyelvszakos pedagógusaik részt vesznek legalább egy egynapos képzésen, amely útmutatót nyújt a központ anyagainak hatékony használatára és az önálló nyelvtanulási módok támogatásának módszertanára. A továbbképzéssel kapcsolatban az esetlegesen felmerülı útiköltség és a helyettesítési díjak és azok járulékai fedezhetık a támogatásból. A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy együttmőködnek a fenti képzésen való részvételen túl további, esetlegesen felmerülı szakmai programokban és tevékenységekben, amelyek a tanulóközpont anyagainak hatékony használatát szolgálják. A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy a könyvtári állomány használatával kapcsolatban szervezett továbbképzések idején a központot szükség esetén a továbbképzés résztvevıinek rendelkezésére bocsátják. 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI PROGRAM BEVEZETÉSE Az európai és regionális együttmőködés egyik elıfeltétele a kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanulásának támogatása. Az EU és az Európa Tanács ajánlásai Európa nyelvi és kulturális sokszínőségének megırzését célozzák meg, és arra ösztönzik az európai államokat, hogy teremtsenek kedvezı feltételeket a kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanulása iránti érdeklıdés felkeltésére. Az Élesztı program célja, hogy felkeltse a tanulók és az iskolák érdeklıdését a kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek iránt. A program támogatja: minden olyan élı idegen nyelv oktatását, amelynek statisztikai aránya 20 % alatt van a közoktatásban (tehát bármely nyelv az angolon és a németen kívül); a szomszédos országok nyelveinek, valamint a nemzetiségi és etnikai kisebbségek nyelveinek (kivéve a németnek) idegen nyelvként való oktatását. Az Élesztı program támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az Élesztı pályázattípus egy oktatási intézményen belül kizárólag egy kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelv egy tanulócsoporton belüli oktatásának bevezetését támogatja. A támogatást nyert intézmény 2008 szeptemberétıl kezdıdıen készülhet fel a választott, kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelv bevezetésére tanmenetek és segédanyagok kidolgozásával, valamint a szükséges tankönyvek és oktatási segédanyagok beszerzésével. A tanulócsoport oktatásában részt vevı tanár részt vehet egy, a projekthez szervesen kapcsolható, lehetıség szerint újszerő, innovatív nyelvoktatási módszereket bemutató akkreditált belföldi módszertani továbbképzésen bármikor a projekt idıtartama alatt. A belföldön megvalósuló minimum 30, maximum 60 órás módszertani képzés a többször módosított 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján elıkészített, akkreditált, érvényes alapítási és indítási engedéllyel rendelkezı továbbképzés kell, hogy legyen. A pályázásra jogosultak köre A támogatásra azok a közoktatási intézmények kivéve óvodák pályázhatnak, amelyek valamely kevésbé gyakran oktatott idegen nyelv elsı, vagy második idegen nyelvként történı oktatásának bevezetését tervezik egy tanulócsoportban. 10

11 A két tanítási nyelvő és a nemzetiségi oktatást folytató iskolák kizárólag abban az esetben jogosultak a pályázásra, ha a két tanítási nyelvő vagy nemzetiségi oktatásban használt idegen nyelv eltér a bevezetendı kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvtıl. A 2003-as, 2004-es, 2005-ös, 2006-os vagy a 2007-es évben Élesztı pályázattípusban nyertes intézmények abban az esetben pályázhatnak újra, amennyiben nem ugyanazon tanulócsoport és nem ugyanazon idegen nyelv támogatására nyújtják be pályázatukat. A támogatás mértéke és felhasználásának módja A maximálisan igényelhetı támogatás összege Ft, amely a következı tételek között oszlik meg: Beszerzésre és belföldi továbbképzésre összesen legfeljebb Ft fordítható a támogatásból, a következık szerint: Beszerzés: A bevezetendı, kevésbé gyakran oktatott nyelv tanításához szükséges oktatási segédanyagok, például tankönyvek, az Európai Nyelvtanulási Napló, illetve autentikus tananyagok, videó- és hangkazetták, CD-k, DVD-k és az ezek használatához szükséges megfelelı audiovizuális és informatikai eszközök (pl. videólejátszó, DVD-lejátszó vagy projektor) beszerzéséhez a program maximum Ft támogatással járul hozzá. Audiovizuális és informatikai eszközökre a beszerzésre fordítható összegbıl maximum Ft fordítható abban az esetben, amennyiben az intézmény jelenlegi hiányos felszereltsége nem engedi a projekt minıségi megvalósítását. Belföldi továbbképzés díja: a maximum 60 órás belföldi módszertani továbbképzés részvételi díjához való Világ Nyelv hozzájárulás nem haladhatja meg az Ft-ot. Oktatás: A bevezetendı nyelv oktatását végzı tanár személyi költségeihez és járulékaihoz a Világ Nyelv Program tanóránként maximum Ft támogatással járul hozzá. Helyettesítési díjak, belföldi utazás: a program a felmerülı helyettesítı órák költségeihez, valamint a nyelvtanár belföldi képzéséhez kapcsolódó utazás költségeihez a ténylegesen felmerülı költségek szerint, de maximum Ft-tal járul hozzá. A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 15. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók c. fejezet alatt. A pályázás további feltételei A pályázó iskola vállalja, hogy a bevezetendı idegen nyelv oktatását a választott tanulócsoportban 4 évfolyamon keresztül fenntartja. Amennyiben az új idegen nyelvet felsıbb évfolyamokban tervezik bevezetni, akkor a pályázó intézmény vállalja az oktatás fenntartását a támogatott csoportokban addig, amíg annak tagjai az iskola tanulói, de legalább két éven keresztül. A pályázó iskola vállalja, hogy a választott tanulócsoport legalább heti 3 órában tanulja majd a nyelvet elsı, vagy második idegen nyelvként. A pályázatban megjelölt tanulócsoportban korábban nem oktatták a támogatásból bevezetendı idegen nyelvet. A bevezetendı nyelv oktatását végzı tanár az igényelt támogatás által fedezett tanórák oktatásáért más díjazásban nem részesülhet. Amennyiben az oktatást végzı tanár belföldi továbbképzésre is igényel pályázati támogatást, a pályázó intézmény a továbbképzés kiválasztását követıen haladéktalanul tájékoztatja a Tempus Közalapítványt. A támogatásból csak olyan továbbképzések számolhatók el, amelyekhez a Tempus Közalapítvány a továbbképzés megkezdését megelızıen írásban is hozzájárulását adta. A bírálat során elınyt élveznek azon intézmények - amelyek a pályázati feltételeknél több évfolyamon keresztül vállalják az új idegen nyelv oktatását; - amelyek a nyelvi elıkészítı évfolyam 9. évfolyamán kívánják bevezetni az adott idegen nyelvet második idegen nyelvként. 11

12 A pályázatok elbírálásánál szerepet játszik az, hogy a támogatásra kerülı pályázatok a kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek minél sokszínőbb palettáját képviseljék. A pályázathoz csatolandó dokumentumok az oktatást végzı tanár nyelvtanári képesítését, és nyelvtudását igazoló dokumentum(ok) másolata (diploma másolat(ok), illetve a bevezetni kívánt nyelvbıl szerezett legmagasabb fokú államilag elismert nyelvvizsga másolata, amennyiben rendelkezik ilyennel); legalább 6 tanuló aláírással ellátott jelentkezése a bevezetendı nyelv tanulására a 2008/2009-es tanévtıl kezdıdıen. Amennyiben az új idegen nyelvi csoportot az elsı évfolyamban tervezik bevezetni, a tanulócsoport listáját a beiratkozást követıen, de legkésıbb július 30-ig kell megküldeni. A tanulók aláírási listájának hiányában a pályázathoz csatolandó az intézmény igazolása a beiratkozás idıpontjáról. 3. ALAPFOKÚ NYELVTANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL Az egész életen át tartó tanulás jegyében ezen pályázattípus célja, hogy a közoktatási intézményekben fıállásban oktató, nyelvvizsgával nem rendelkezı pedagógusok angol, német vagy francia nyelven történı nyelvtanulását támogassa. Az Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel pályázattípus támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A pályázásra jogosultak köre Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetén legalább 3, de legfeljebb 8 a fenti feltételeknek megfelelı pedagógusukat beiskolázzák egy alapfokú nyelvtanfolyamra egy olyan, a felnıttképzésrıl szóló évi CI. Törvény szerint akkreditált képzı intézményhez, amely az oktatandó idegen nyelv oktatásához akkreditált programmal rendelkezik. Abban az esetben, ha a pályázó intézmény a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet alapján kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben megnevezett településen kívánja a pályázati programot megvalósítani, akkor 3- nál kevesebb munkavállaló beiskolázása is elfogadható. A pályázatban megjelölt munkavállalóknak a legalább 120 órás nyelvtanfolyamot követıen egy államilag elismert, legalább alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát kell tenniük. A támogatás mértéke és felhasználásának módja Az igényelhetı támogatás egy fıre jutó összege nem haladhatja meg a Ft-ot, amely hozzájárulás a tanfolyam részvételi költségéhez, és a nyelvvizsga díjához. Amennyiben egy képzés eredménytelenül zárul, vagyis a munkavállaló június 30-ig nem teszi le sikerrel az államilag elismert, legalább alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát, a képzésre és a vizsgára fordított támogatás a pályázó (azaz a munkáltató) intézmény részérıl a Tempus Közalapítvány számára visszatérítendı. A nyelvvizsgát megelızıen a pályázó intézmény felelıssége tájékozódni arról, hogy mely a pályázó intézmény és a nyelvtanulók számára is elérhetı képzıintézmény felel meg az akkreditációs követelményeknek, mind az intézmény, mind a nyelvi program akkreditációja szempontjából; illetve, 3 mely típusú nyelvvizsgák (és azok mely szintjei) felelnek meg az államilag elismert alapfokú nyelvvizsga követelményszintjének. 4 3 Az akkreditált felnıttképzési intézmények és programok felıl a Nemzeti Felnıttképzési Intézet honlapján lehet tájékozódni (http://www.nive.hu/). 12

13 Azakkreditációskövetelményneknemmegfelelıképzıintézmények,illetveazállamilagelismert alapfoknaknemmegfelelıszintőnyelvvizsgákapályázatitámogatáselszámolásatekintetében VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 érvénytelenek,tehátatámogatásezesetekbenisvisszatérítendı. A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 30. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók c. fejezet alatt. A pályázás további feltételei A pályázó (és egyben munkáltató) intézmény vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén tanulmányi szerzıdést köt a beiskolázandó munkavállalóival. A bírálat során elınyt jelent, ha az intézmény a nyelvvizsga letételét megkönnyítı feltételeket biztosít a beiskolázandó munkavállalóinak, amelyeket késıbb a tanulmányi szerzıdésekben rögzíteni kell. A pályázó (munkáltató) intézmény vállalja, hogy a Világ Nyelv támogatásból befizeti a legalább 120 órás tanfolyam és a nyelvvizsga díját a feltételeknek megfelelı képzı intézményhez. Az erre fordítandó támogatás összesen munkavállalónként nem haladhatja meg a Ft-ot. A beiskolázandó munkavállalók semmilyen nyelvbıl nem rendelkezhetnek nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékő nyelvi, vagy nyelvszakos diplomával, és vállalják a nyelvtanfolyamon való részvételt jelen Felhívásban foglalt feltételek szerint. A beiskolázandó munkavállalók határozatlan idıre szóló munkaviszonyban állnak a munkáltatójukkal (azaz a pályázó intézménnyel) és a pályázás idıpontjában nem állnak felmondás alatt. A programban részt vevı munkavállalók vállalják, hogy egy legalább 120 órás nyelvtanfolyam elvégzését követıen június 30-ig sikeres, államilag elismert, legalább alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát tesznek. A pályázatok elbírálásánál elınyt jelent, ha a nyelvtanfolyamok egy olyan képzıintézménynél valósulnak meg, amely vállalja az Európai Nyelvtanulási Napló használatát a támogatásban részesülı(k) csoportjában, és ezt a pályázat benyújtásakor elızetesen egy szándéknyilatkozat keretében igazolja JÓ GYAKORLAT: BEMUTATÓ NYÍLT ÓRÁK SZERVEZÉSE Jelen pályázattípus pályázati úton kívánja elısegíteni a Világ Nyelv pályázati csomag egyes célkitőzéseihez kapcsolódó témában megtartott bemutató órák szervezését. Azon iskolák, melyek a megvalósítási idıszak két féléve során 6 vagy 8 nyílt órát hirdetnek meg, pályázhatnak kiegészítı óradíjra. A Jó gyakorlat / Bemutató nyílt órák szervezése pályázattípus utoljára a Világ Nyelv program 2005-ös pályázati évében került meghirdetésre a Mesterfokon alprogramon belül ban újra megnyílik a lehetıség az iskolák és pedagógusaik közötti közvetlen tapasztalatcsere e formájára, amely korábban hasznosnak és népszerőnek bizonyult. A Jó gyakorlat / Bemutató nyílt órák szervezése pályázattípus támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A pályázásra jogosultak köre Azok a közoktatási intézmények, akik a pályázat megvalósítási idıszakában vállalják 6 vagy 8 nyílt óra megszervezését és megtartását. A nyílt órákat megszervezı és a bemutató órát megtartó pedagógusokat a pályázatban név szerint meg kell jelölni. 4 A nyelvvizsga-akkreditáció felıl a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet tájékozódni (http://www.nyak.hu/). 5 A szándéknyilatkozat-minta a pályázati őrlap melléklete, valamint letölthetı a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu). 13

14 A bemutató órák témája Kizárólag a következı témakörökben szervezett bemutató órák támogathatók: 1. Interkulturális nevelés a nyelvórán a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének jegyében 6 2. Hátrányos helyzető tanulók nyelvi felzárkóztatása 3. Célnyelvő tantárgyi képzés tartalomalapú nyelvoktatás 4. Számítógéppel támogatott nyelvoktatás: számítógép és multimédiás anyagok alkalmazása a nyelvórán 5. Korai nyelvoktatás az óvodákban és az általános iskolák 1-4. évfolyamain 6. Intenzív nyelvoktatás a két tanítási nyelvő intézményekben, illetve a nyelvi elıkészítı osztályok 9. évfolyamán A támogatás mértéke és felhasználásának módja A maximálisan igényelhetı támogatás összege 6 nyílt óra szervezése esetén Ft, amely az alábbi tételek között oszlik meg: Személyi költségek: Maximum Ft. Egyéb költségek (helyettesítési díjak és azok járulékai, eszközbérlés, utazási költségek, kommunikációs és tájékoztatási költségek): Maximum Ft. A maximálisan igényelhetı támogatás összege 8 nyílt óra szervezése esetén Ft, amely az alábbi tételek között oszlik meg: Személyi költségek: Maximum Ft. Egyéb költségek (helyettesítési díjak és azok járulékai, eszközbérlés, utazási költségek, kommunikációs és tájékoztatási költségek): Maximum Ft. A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 15. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt. A pályázás további feltételei: A nyílt órákat tartalmuk rövid megjelölésével megtartásuk elıtt legalább két hónappal meg kell hirdetni, a lehetı legnagyobb nyilvánosságot biztosítva. A területileg illetékes Pedagógiai Intézetnél minden esetben meg kell hirdetni az órákat. Az idıpontokat a nyílt óra elıtt legalább négy héttel a Tempus Közalapítvány számára kötelezı jelezni a címre megküldött ben Világ Nyelv nyílt óra megjelöléssel. A nyílt órák idıpontjait a Tempus Közalapítvány honlapján közzéteszi. A nyílt órákat olyan teremben kell megtartani, hogy legalább 12 látogató meg tudja azokat tekinteni. Az ennél nagyobb látogatói létszámot az iskola korlátozhatja azáltal, hogy elızetes jelentkezéshez köti a részvételt. A nyílt órákat olyan idıpontokban kell megtartani, hogy azokon a lehetı legtöbb érdeklıdı tudjon jelen lenni, tehát lehetıleg délután, vagy elsı illetve hatodik vagy hetedik órában. A lehetı legnagyobb részvétel érdekében az órákat nem lehet mindig azonos idıpontban megtartani. A fenti feltételektıl eltérı idıpontoktól a szervezı iskola az elızetes jelentkezésekre, illetve a résztvevık igényeire alapozva térhet el. Minden megtartott nyílt órán regisztrálni kell a látogató tanárok nevét és iskolájának címét. Biztosítani kell a nyílt órák elıtt és után legalább fél órát az óra elızetes megbeszélésére és óraelemzésre. Minden nyílt órához segédanyagot kell a látogató tanárok számára biztosítani. A pályázatban vállalt nyílt órákat a két félév során lehetıleg egyenletesen elosztva kell megtervezni és meghirdetni. A pályázó intézmény által vállalt nyílt órák az azokat megtartó tanár(ok) szakértelmétıl, tapasztalataitól függıen egy vagy több támogatható témakörhöz is kapcsolódhatnak. 6 A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évérıl bıvebben: 14

15 A megvalósítás során a fenti feltételek be nem tartása a nyertes intézménynek megítélt támogatás részben vagy egészben történı visszafizetését vonhatja maga után. A pályázatok elbírálásánál elınyt jelent, ha a bemutató nyílt óra az Interkulturális nevelés a nyelvórán témában valósul meg. 5. KÜLFÖLDI TANÁRJELÖLTEK, TANÁROK FOGADÁSA MAGYAR KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNYEKBEN A Tempus Közalapítvány / Világ Nyelv Programiroda a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával pályázatot hirdet magyar középfokú szakképzı intézmények számára külföldi szakmai tanárjelölt hallgatók és/vagy rövid gyakorlati idıvel rendelkezı kezdı szakmai tanárok tanítási gyakorlatra való fogadására. A programon belül a szakképzı intézmények fiatal, külföldi vendégtanárt fogadhatnak a 2008/2009-es tanév elsı félévében 2-4 hónap idıtartamra. A magyar szakképzésben ritkán találunk anyanyelvi szintő idegen nyelvi és egyben szakmai ismeretekkel is rendelkezı tanárokat. Pedig a szakképzés olyan terület, ahol nem elavult nyelvi formulák megtanítására, hanem a kurrens szaknyelvi kifejezések és ismeretek elsajátítására van szükség. A szakképzésbıl kilépı fiatalok megfelelı képzettségének egyre fontosabb eleme és a munkaerı mobilitás érvényre jutásának igen fontos eszköze a megfelelı szintő nyelvtudás, valamint a szakmához kapcsolódó szaknyelvi ismeretek elsajátítása. Jelen pályázattípus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a partnerországok szakmai tanárjelölthallgatói kötelezı tanítási gyakorlatukat, vagy annak egy részét magyar szakképzı intézményekben töltsék, illetve rövid gyakorlati idıvel rendelkezı, kezdı szakmai tanárok oktatási tapasztalatokat szerezzenek. Ezáltal a magyar intézmények szak- és nyelvtanárai olyan külföldi vendégtanárhoz juthatnak, aki az iskolában oktatott idegen nyelvet élıvé, közelivé teszi a diákok számára, illetve a szaktárgyak oktatását idegen nyelvi blokkokkal kiegészítve segíti a tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztését és alkalmazását. A vendégtanárok magyarországi szakmai gyakorlatának megvalósítási programját a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze támogatja. A program célja A program átfogó célja a magyar középfokú szakképzı intézmények szaknyelvi oktatásának fejlesztése, amelyet a következı területeken kíván elérni: A vendégtanárok segítségével a magyar szakképzı intézmények emelt színvonalú nyelvi képzést nyújthatnak a diákjaiknak, akik számára élıvé, mindennapossá válik az idegennyelvhasználat. A vendégtanárok gyakorlata során kifejlesztett, és az idegen módszertani kultúrából magukkal hozott módszertani és szakmai-tartalmi elemek beépülnek az oktatásba. A magyar szaktantárgyat és szaknyelvet oktató tanárok nyelvi és módszertani ismeretei fejlıdnek. A résztvevı mentorokból szakmai hálózat alakulhat ki, amely a szakképzés nyelvi fejlesztésének hatékony szereplıjévé válhat. A vendégtanárok módszertani eszköztára a magyarországi tapasztalatok során bıvül, a tanárjelölt-hallgató, vagy csak rövid gyakorlati idıvel rendelkezı vendégtanárok külföldi környezetben szerezhetik elsı tapasztalataikat a tanítási rutin fejlesztésében. A külföldi vendégtanárok révén a résztvevı intézmények a késıbbiekben könnyebben találhatnak partnereket nemzetközi együttmőködési projektjeikhez. A vendégtanár foglakoztatása segíti a fogadó iskolákat a tantárgyi integráció feltételeinek megteremtésében, a szakmai tárgyak részben vagy egészben történı idegen nyelvő oktatásának, illetve a szaknyelvoktatás szakmai és infrastukturális hátterének kidolgozásában. A programban részt vevı, mentori feladatokat vállaló nyelvtanárok fejleszthetik szaknyelvoktatási ismereteiket és készségeiket. 15

16 A programban részt vevı nem nyelvszakos, mentori feladatokat ellátó szaktanárok és szakoktatók nyelvi képzésen vehetnek részt. Ezáltal hatékony nyelvi fejlesztésben részesülhetnek, hiszen közvetlenül a nyelvi felkészítést követıen, illetve azzal párhuzamosan anyanyelvi, vagy magyarul nem beszélı, külföldi beszélıvel autentikus nyelvi helyzetekben kommunikálhatnak. A pályázásra jogosultak köre Bármely magyarországi, szakképzési évfolyamokat mőködtetı közoktatási intézmény, amely vállalja, hogy szakiskolai vagy szakközépiskolai képzése keretében heti átlagosan órában lehetıséget biztosít a fogadott vendégtanár szakmai gyakorlatának megvalósítására. A program megvalósításának módja A pályázó intézmény vállalja, hogy a külföldi vendégtanár számára megfelelı mentorhátteret biztosít egy nyelvtanár, és egy, a vendégtanár által képviselt szakterületnek megfelelı szaktanár, vagy szakoktató részvételével, aki a külföldi vendégtanárral való együttmőködéshez megfelelı nyelvtudással rendelkezik. A pályázó intézmény feladata továbbá, hogy megszervezze a vendégtanár fogadásának technikai hátterét. Mentori feladatok: A nyelvi és szakmai mentorok közvetlen munkakapcsolatban állnak a vendégtanárral, és vele együttmőködésben valósítják meg a szakma idegen nyelven történı oktatását, illetve a szaknyelvoktatást. A mentorok ezen felül személyes támogatást is nyújtanak a vendégtanárnak, segítenek neki beilleszkedni az iskolai és hétköznapi életbe. A mentorok további fontos feladata, hogy segítsék a vendégtanárt a tartózkodása alatt felmerülı szervezési kérdésekben: szálláskeresésben, szerzıdéskötésben, hivatali ügyintézésben, stb., és mindezek során hatékonyan képviseljék a vendégtanár érdekeit, illetve közvetítsenek a vendégtanár és fogadó iskolája közötti kommunikációban. Mindezen feladatok ellátásához szükséges, hogy a mentorok egyike vállalja a projektkoordinációs feladatokat is egyben. A program keretein belül megvalósuló továbbképzések: Mentori felkészítés: a pályázó intézmény vállalja, hogy támogatja a nyelv- és nem nyelvszakos mentori feladatokat ellátó pedagógusainak szakmódszertani képzését egy 30 órás mentori felkészítı továbbképzés keretein belül, amely a Tempus Közalapítvány szervezésében valósul meg. A továbbképzés szerkezetében és tematikájában igazodik a program szakmailag színvonalas megvalósításának igényeihez. A 30 órás mentori felkészítı továbbképzésen való részvétel a program megvalósításának szerves része, az azon való részvétel a mentorokra nézve kötelezı. A továbbképzésen való részvétel ingyenes, a felmerülı utazási, helyettesítési költségek elszámolhatók a támogatásból. Nem nyelvszakos mentorok nyelvi felkészítése: a program keretein belül a nem nyelvszakos mentorok nyelvi képzésen vehetnek részt annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjanak együttmőködni a külföldi vendégtanárral. Az intézményi keretek között zajló nyelvi felkészítés költsége fejenkénti Ft-ig elszámolható a támogatásból, amelybıl legalább egy 30 órás képzés elvégzendı. Abban az esetben, ha 30 óránál kevesebb nyelvórán vettek részt, akkor a maximálisan elszámolható támogatás az óraszámmal arányosan csökken. Vendégtanárok magyar nyelvi képzése: a program keretein belül a külföldi vendégtanár részt vehet egy magyar nyelvi képzésen, annak érdekében, hogy a helyi nyelv alapszintő ismerete megkönnyítse az idegen környezetbe való beilleszkedést. A magyar nyelvtanulás költsége Ft-ig elszámolható a támogatásból, amelybıl legalább egy 20 órás képzés elvégzendı. Abban az esetben, ha 20 óránál kevesebb nyelvórán vesz részt a vendégtanár, akkor a maximálisan elszámolható támogatás az óraszámmal arányosan csökken. 16

17 A vendégtanár magyar, illetve a nem nyelvszakos mentorok idegen nyelvi képzésének megszervezésérıl a pályázónak kell gondoskodnia. A program célja a szakma idegen nyelven történı oktatása, és a szaknyelvoktatás fejlesztése a magyar szakképzı intézményekben a tantárgyközi integráció módszerének alkalmazásával. Ennek érdekében a vendégtanár által tanított tárgyak: Szakmai tárgyak (elméleti és gyakorlati órák, egész órák, vagy órarészletek megtartása a szakmai mentorral való szoros együttmőködés mellett); Az általános képzés tárgyai, amelyek tartalmai szorosan kapcsolódnak az adott szakmai képzéshez (pl. kémia, biológia, matematika, stb.); Szaknyelvoktatás, vagy bármely olyan tartalmak oktatása a nyelvórán, amely kapcsolódik az adott szakmai képzéshez. Az együttmőködés részleteit a vendégtanár és fogadó intézménye közösen alakítják ki, figyelembe véve a vendégtanár szakmai és képzettségi hátterét, valamint az iskola intézményi háttere adta lehetıségeket. A program keretében megvalósítandó tevékenységek: A vendégtanár fogadása minimum 2, maximum 4 hónapos szakmai gyakorlatra, augusztus 15. és december 31. között; A tanítási gyakorlatot megelızıen két hetes felkészítés szervezése, amely a vendégtanár felkészülését és beilleszkedését segíti (a szálláskereséstıl a tanterv és a feladata megismeréséig); Szakmai segítség biztosítása a vendégtanár számára a megfelelı mentori konzultációs rendszer kidolgozásával; A vendégtanár szakmai gyakorlata magába foglalja az alábbi tevékenységeket: o Hospitálás o Házi feladat javítás o Dolgozat elıkészítés o Mikro-tanítás o Minimum egy kiválasztott csoport/osztály önálló oktatása o Oktatási segédanyagok győjtése, elıállítása o Egyéb oktatási feladatok a fogadó intézménnyel való megállapodás szerint o Az iskolai közösségi életben való aktív részvétel A vendégtanár szakmai gyakorlatát felügyelı mentor tanárok részvétele a Tempus Közalapítvány által szervezett mentori felkészítı továbbképzésen; A nem nyelvszakos mentorok nyelvi továbbképzése; A vendégtanárok magyar nyelvi képzése. Egy vendégtanárnak a kialakított tanmenettıl, tevékenységi területtıl függıen lehet kettınél több mentora is, akik közül legalább az egyik nyelvi, és legalább az egyik szakmai mentor, és akik közül legalább egy programkoordinátori szerepet is vállal. A szakmai gyakorlat átlagosan heti órában, a pályázó intézmények szakiskolai, vagy szakközépiskolai képzése keretében valósítható meg a szakmai elıkészítı szakaszban, vagy a szakképzési évfolyamokon. A bírálat A program keretében érkezı külföldi vendégtanárok kiválasztását a saját küldı intézményük, valamint a Tempus Közalapítvány végzi. A programban való részvételhez a következıkre van szükség: az oktatandó szakterületnek megfelelı tanulmányok, ill. végzettség, legalább 1 éves elvégzett pedagógiai tanulmányok, vagy legalább 1 éves pedagógiai tapasztalat az adott ország szakképzési rendszerén belül. 17

18 Elhivatottság a tanári pálya iránt. A programban külföldi szakmai tanárjelölt hallgatók, vagy rövid gyakorlati idıvel rendelkezı kezdı szakmai tanárok vehetnek részt. Kizárólag nyelvtanári végzettséggel rendelkezı, vagy annak készülı vendégtanárok jelentkezése nem fogadható el. Ha a vendégtanár országában a szakmai tanárként való elhelyezkedésnek nem feltétele pedagógiai tanulmányok végzése, akkor a vendégtanárnak részletesen be kell mutatnia pedagógiai motivációját a pályázatában. A vendégtanárok és fogadó intézmények párosítása a pályázatok szakmai bírálata során kialakult rangsor, valamint az egyéb, a jó együttmőködéshez alapvetıen szükséges paraméterek (megfelelı szakterület, nyelv, stb.) alapján zajlik. A bírálat során elınyt élveznek azok a vendégtanárok, akik esetében a fogadó intézményben végzett oktatás nyelve egyben anyanyelvük is. A fogadó iskolák kiválasztásakor alapvetı szempont, hogy az iskola milyen elképzelésekkel rendelkezik a tárgyi integráció gyakorlati megvalósítását illetıen. Tehát hogyan, milyen személyi és infrastrukturális megoldásokkal tudja biztosítani a szaktárgy idegen nyelven történı oktatásának megvalósítását úgy, hogy tartalmasan tudja foglalkoztatni vendégtanárát átlagosan heti órában. Elınyt élveznek azok az iskolák, amelyek rendelkeznek konkrét jelölttel a vendégtanár személyére. İk ebben az esetben a pályázati őrlap megfelelı részének kitöltésével igényelhetik a jelöltjük kiválasztását intézményük számára. Nemcsak az iskolának kell pályáznia, hanem a külföldi vendégtanárnak is a Tempus Közalapítvány honlapjáról (http://english.tpf.hu) letölthetı formanyomtatványon. Ahhoz, hogy az elızetesen választott partnerrel létrejöhessen az együttmőködés, mind a vendégtanárnak, mind a fogadó iskolának sikeresen kell pályázni. Elınyt élveznek továbbá azok az iskolák, amelyek a vendégtanárt olyan csoportokban kívánják foglalkoztatni, amelyek 9. évfolyamon nyelvi elıkészítı évfolyamként mőködnek, vagy a csoport tagjai a korábbi években nyelvi elıkészítı osztályban tanultak. A támogatás mértéke és felhasználásának módja A támogatás összege: tanárjelöltek fogadása esetén Ft / hó, amelybıl legalább nettó Ft / hó a tanítási gyakorlat díjaként kifizetendı a vendégtanár részére; tanárok fogadása esetén Ft / hó, amelybıl legalább nettó Ft / hó a tanítási gyakorlat díjaként kifizetendı a vendégtanár részére. A két hetes felkészítı idıszak a támogatási összeg szempontjából teljes hónapnak számít, amelyet a vendégtanár részére is ennek megfelelıen kell kifizetni. A támogatás felhasználható: a tanítási gyakorlat díjára, azaz a vendégtanár megélhetési költségeinek támogatására, a vendégtanár juttatásához kapcsolódó adók és járulékok fedezésére, a nem nyelvszakos mentorok nyelvi továbbképzésének költségeire, a vendégtanár magyar nyelvi képzésének költségeire, a vendégtanár által használt tananyagok, oktatási segédanyagok vásárlására, a szakképzı intézmény által szervezett intézményi, vagy egyéb szakmai programokon a vendégtanárra esı költségekre, valamint a szakmai gyakorlat megvalósításához szorosan kapcsolódó szervezési és szakmai feladatok ellátásához köthetı személyi, dologi, elıállítási költségekre, útiköltségre, illetve helyettesítési díjakra. Az iskola a vendégtanárral szerzıdést köt, amely alapján kifizeti a tanítási gyakorlat díját a vendégtanár számára. A vendégtanár számára a bérek és járulékok kifizetése a vonatkozó nemzeti és 18

19 nemzetközi jogszabályokkal, és az aktuálisan érvényes adózási elıírásokkal összhangban kell, hogy történjen, a vendégtanár megfelelı tájékoztatása mellett. A program megvalósításának további részleteit a Pénzügyi útmutató tartalmazza, amely hozzáférhetı a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu), és amely a nyertes pályázókkal kötött Támogatási szerzıdés szerves részét képezi. A pályázás további feltételei A Tempus Közalapítvány csak abban az esetben köt szerzıdést, ha a program keretében az iskola igényeinek megfelelı vendégtanár rendelkezésre áll. A pályázati kiírás alapján pályázó iskolák a szerzıdéskötés elmaradásáért semmilyen igényt nem támaszthatnak a Tempus Közalapítvány felé. A pályázás módja Kitöltendı a részletezı kérdéseket tartalmazó pályázati őrlap, mely a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthetı (www.tka.hu), vagy kérhetı az Információs Irodától (Tel: , A pályázatokat 3 nyomtatott példányban kell benyújtani az alábbi címre: Tempus Közalapítvány 1438 Budapest 70., Pf. 508., illetve elektronikusan is meg kell küldeni a címre. A pályázat megvalósítási idıszaka: augusztus december 31. A pályázás határideje: május 9. (postai feladás, ill. küldés határideje). A pályázás további feltételei a 2008-as Világ Nyelv Pályázati felhívás és útmutató Általános tudnivalók c. fejezetében olvashatók (www.tka.hu). 19

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben