A Világ Nyelv program célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Világ Nyelv program célja"

Átírás

1 VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008

2 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI PROGRAM BEVEZETÉSE ALAPFOKÚ NYELVTANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLAT: BEMUTATÓ NYÍLT ÓRÁK SZERVEZÉSE KÜLFÖLDI TANÁRJELÖLTEK, TANÁROK FOGADÁSA MAGYAR KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNYEKBEN

3 A Világ Nyelv program célja BEVEZETİ A Világ Nyelv pályázati csomag az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2003-ban útjára indított átfogó idegennyelv-tudás fejlesztési koncepció egyik eleme, mely a meghirdetett tevékenységek révén a nyelvoktatás különbözı szintjeit támogatja. Célja, hogy elısegítse hazánk felzárkózását az idegen nyelveket beszélı európai országok sorába, azaz minden, a közoktatásból kilépı fiatal rendelkezzen legalább egy idegen nyelv középszintő és egy másik nyelv alapszintő ismeretével, legyen képes nyelvtudását fenntartani, továbbfejleszteni és más idegen nyelveket is megtanulni. A 2008-as év a pályázati program hatodik éve. Az 5 pályázattípus A Világ Nyelv pályázatok a nyelvoktatás különbözı területeit érintik, és anyagi támogatást nyújtanak a fejlesztésekhez különféle pályázati formák keretében. 1. A Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására pályázattípus a közoktatás hátrányos helyzető résztvevıinek felzárkóztatását támogatja az önálló tanulást lehetıvé tevı idegen nyelvi könyvtár-tanulóközpontok mőködtetése révén ban a támogatásra az eddig létrejött tanulóközpontok fenntartásához a Forrás-központokat mőködtetı intézmények pályázhatnak. 2. Az Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése pályázattípus a Magyarországon kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek iskolai oktatását támogatja. A kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek oktatásának bevezetésére vállalkozó közoktatási intézmények a szükséges tanmenetek kidolgozására és a választott idegen nyelv oktatásának egy tanulócsoporton belüli bevezetésére pályázhatnak. 3. Az Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel pályázattípus az egész életen át tartó tanulás jegyében a közoktatási intézményekben fıállásban oktató pedagógusok angol, német vagy francia nyelven történı nyelvtanulását támogatja. 4. A Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése a nyelvoktatás speciális területeihez kapcsolódó bemutató nyílt órák szervezésével járul hozzá a jó gyakorlat terjesztéséhez. 5. A Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben pályázattípus keretein belül lehetıség nyílik arra, hogy a partnerországok szakmai tanárjelöltjei kötelezı tanítási gyakorlatukat vagy annak egy részét magyar szakképzı intézményekben töltsék, illetve rövid gyakorlati idıvel rendelkezı, kezdı szakmai tanárok oktatási tapasztalatokat szerezzenek. Ezáltal a magyar intézmények szak- és nyelvtanárai olyan külföldi asszisztenshez jutnak, aki az iskolában oktatott idegen nyelvet élıvé, közelivé teszi a diákok számára, illetve segíti a tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztését és alkalmazását. A pályázattípus a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával kerül meghirdetésre. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Világ - Nyelv pályázati csomag által felkínált lehetıségeket részletesen az egyes pályázattípusok alatt mutatjuk be. A pályázatok megvalósításának és a támogatás felhasználásának további feltételeit a sikeresen pályázó intézményekkel kötött Támogatási szerzıdés és annak mellékletei szabályozzák. Jelen fejezet az általános érvényő feltételeket foglalja össze, így szó esik benne arról, hogy a pályázati őrlap hol és milyen formában szerezhetı be, mikor és hova kell eljuttatni, és mi történik a pályázattal a benyújtást követıen. A fejezet ezen kívül rövid áttekintést nyújt az egyes pályázattípusokban megpályázható tevékenységekrıl és az egyes pályázói köröket érintı támogatási lehetıségekrıl. 3

4 A pályázásra jogosultak köre Világ - Nyelv pályázati támogatásban kizárólag Magyarországon bejegyzett közoktatási intézmények (a továbbiakban: a pályázásra jogosultak) részesülhetnek. Kizáró oknak számít, ha a pályázó: a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csıd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban; b) nem tett eleget 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék-, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása van. Egyazon közoktatási intézmény a Világ Nyelv Programon belül egyszerre több pályázatot is benyújthat, de ugyanazon tevékenység megvalósítására nem részesülhet egyszerre több különbözı pályázattípus címén támogatásban. A pályázásra jogosultak kizárólag egy pályázatot adhatnak be ugyanabban a pályázattípusban. A pályázás módja A pályázás minden esetben a pályázattípus hivatalos őrlapjának kitöltésével és postai úton, ajánlott küldeményként való megküldésével történik a Tempus Közalapítvány címére: TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY VILÁG NYELV PROGRAMIRODA 1438 BUDAPEST 70, PF. 508 A borítékon kérjük, tüntessék fel a pályázattípus nevét (pl.: Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására). A Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben pályázattípus esetében a pályázatokat elektronikus úton, en is meg kell küldeni A pályázati őrlapok a Tempus Közalapítvány honlapján találhatóak (www.tka.hu > pályázatok > Világ Nyelv menüpont). A pályázati őrlapot minden pályázattípusra külön a csatolandó mellékletekkel együtt szövegszerkesztıvel kell kitölteni. Ennek elmaradása esetén a pályázat formai hibásnak, így érvénytelennek minısül. A pályázat elkészítésénél jelen Felhívás és az őrlap kitöltési útmutatójának utasításait kell követni. A program megvalósításának további részleteit a Pénzügyi útmutató tartalmazza, amely hozzáférhetı a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu), és amely a nyertes pályázókkal kötött Támogatási szerzıdés melléklete. Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejének lejárta után nincs lehetıség. A Tempus Közalapítvány / Világ Nyelv Programiroda azonban minden pályázati lehetıség esetében elızetes formai bírálatot végez a beadási határidı elıtt legalább 2 héttel beküldött pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidıig hiánypótlás keretében lehetısége van javítani a hibákat, és újból megküldeni a pályázatot, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat. Hiánypótlásra csak a beadási határidı elıtt legalább 2 héttel beküldött pályázatok esetében adunk lehetıséget. A hiánypótlási határidık pályázattípusonként megtekinthetık a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu), valamint megtalálhatók az egyes pályázati őrlapok kitöltési útmutatójában. Hiánypótlásra e határidık lejárta után nincs lehetıség. 4

5 Pályázati határidık Az egyes pályázattípusokra vonatkozó pályázati határidıket és a pályázatok lehetséges megvalósítási idıszakát az alábbi táblázat foglalja össze. Pályázattípus Pályázati határidı Megvalósítási idıszak 1. Forrás: Támogatás a június szeptember június 15. tanulóközpontok fenntartására 2. Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése 3. Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel 4. Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése 5. Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben június szeptember június június szeptember június június szeptember június május augusztus december 31. Bírálat és szerzıdéskötés A bírálat elsı szakaszában az elıírt formai követelmények betartásának és a jelen Felhívásban meghatározott csatolt dokumentumok meglétének és megfelelıségének ellenırzése történik. A pályázatok formai érvényességének feltételei a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelıen; a pályázati őrlap és annak részét képezı nyilatkozat(ok), illetve a pályázathoz csatolandó mellékletek szövegszerkesztıvel való hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidıig és feltételekkel; intézményi pályázat esetében a pályázatot 3 nyomtatott példányban kell beküldeni, melybıl egy az intézmény hivatalos képviselıjének eredeti aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátott, és két másolati példány. A Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben pályázattípus esetében a pályázatokat elektronikus úton, en is meg kell küldeni; a pályázat minden nyomtatott és esetenként elektronikus példányának teljes formai és tartalmi megegyezése; a pályázó megfelel a évi CLXXXI. törvénynek. A törvény illetve bıvebb információ megtalálható a következı honlapon: A formai érvényesség feltételeit részleteiben az egyes pályázattípusok pályázati őrlapján található kitöltési útmutató tartalmazza. A formai szempontból megfelelt pályázatokat pályázattípustól függıen a Tempus Közalapítvány független szakértık bevonásával értékeli és rangsorolja, amelynek végsı eredményérıl a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A bírálat átlagos idıtartama a pályázat beérkezésétıl számított 6-10 hét. Az eredményrıl a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Egy-egy pályázati forduló eredménye a Tempus Közalapítvány honlapjára is felkerül (www.tka.hu > Pályázatok > Világ - Nyelv > Eredmények menüpont). A támogatást nyert pályázókkal a Tempus Közalapítvány szerzıdést köt a megítélt támogatás felhasználásának feltételeirıl. A támogatás folyósítása elıfinanszírozással történik, amelynek felhasználásáról a támogatottnak részletes pénzügyi és tartalmi beszámolót kell benyújtania. 5

6 A pályázó szavatolja, hogy a pályázat tárgyát képezı projektet (és különösen a projektbıl eredı tananyagokat, taneszközöket vagy módszereket részben vagy egészben) más támogatásból még nem valósította meg, illetve, hogy nyertes projekt esetén a támogatott tevékenységekhez kötıdı, a támogatási szerzıdés keretében elszámolt költségekre más forrásból nem vett és nem vesz igénybe támogatást. A sikeresen pályázóknak a szerzıdéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk FIGYELEM! Az alábbi dokumentumokat a pályázáskor nem, csak sikeres pályázás esetén a szerzıdéskötéskor kell benyújtani. Törzskönyvi kivonat, vagy KIR kivonat Pályázó típus Közjegyzı által APEH-igazolás Cégkivonat, vagy kiállított aláírási bírósági kivonat címpéldány Helyi költségvetési intézmény + + Központi költségvetési intézmény Nem költségvetési intézmény A szerzıdéshez csatolandó biztosítékok és azok szükségességének részletes magyarázata a Tempus Közalapítvány / Világ Nyelv Programiroda honlapján található (www.tka.hu > Pályázatok > Világ Nyelv). A beszámolás általános alapelvei A támogatott pályázóknak a támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról írásos szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteniük. Egyes szakmai projektek esetében a záró beszámoló elkészítésén túl idıközi beszámoló készítése is kötelezı a pályázóval kötött szerzıdésben foglaltak szerint. A beszámolókat a támogatási szerzıdés mellékleteként kapott on-line formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni. Az on-line rendszerben kitöltött beszámolókat egy a pályázó intézmény hivatalos képviselıjének aláírásával, valamint intézményi pecséttel is hitelesített nyomtatott példányban is el kell a Tempus Közalapítvány postacímére, a szerzıdésben foglalt módon és az ott megjelölt határidıre. A beszámolók ellenırzését a Tempus Közalapítvány végzi. A fel nem használt, illetve nem a projekt céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerzıdés feltételei szerint felhasznált támogatást a pályázónak vissza kell fizetnie. Az eredmény nélkül, vagyis a (tovább-) képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamok részvételi díjára kapott teljes támogatás visszafizetendı. A megpályázható tevékenységek áttekintése célcsoportok szerint Jelen táblázat tájékoztatást nyújt a pályázni szándékozók részére. A Felhívás szövege a pályázásra jogosultak kizárólagos körét minden esetben az adott pályázattípuson belül határozza meg. A pályázók köre közoktatási intézmények (kivéve óvodák) közoktatási intézmények Pályázati lehetıségek Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése; Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel 6

7 középfokú szakképzı intézmények Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben A magyar, mint idegen nyelv oktatásához kapcsolódó tevékenységek a Világ Nyelv Program keretében az Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése pályázattípuson belül támogathatóak. A hátrányos helyzető pályázók támogatása A Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati programok így a Világ Nyelv Program kezelése során hangsúlyt kap a hátrányos helyzetőek támogatása. A hátrányos helyzet megítélése a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében az alábbi szempontok alapján történik: 1. A projekt célcsoportjának szintje: Többletpont adható, amennyiben a projekt megvalósításába aktívan bevont hátrányos helyzető diákok aránya eléri, vagy meghaladja a 40%-ot. Hátrányos helyzetőnek tekintendı az a tanuló: aki a évi LXXIX. Tv. a közoktatásról 121. (1)/14. szerint hátrányos helyzető gyermek, tanuló és/vagy; Továbbá aki a évi XXXVII. Tv. a tankönyvpiac rendjérıl 8. (4) bekezdése szerint ingyenes tankönyvre jogosult és/vagy; Továbbá aki a évi LXXIX. Tv. a közoktatásról 121. (1)/29. szerint sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló és/vagy; Továbbá aki az évi XXVI. Tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról. 4. a. pontja szerint fogyatékos személy. 2. A pályázó intézmény szintje: Többletpont adható, amennyiben a pályázó intézmény, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet alapján kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségben mőködik, illetve ha a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben megnevezett településen mőködik, vagy ha szakiskola, 1 vagy vagy ha vegyes profilú intézmény, akkor, ha az iskola tanulóinak legalább a fele szakiskolai tanuló A projekttermék szintje: Többletpont adható amennyiben a pályázó intézmény sajátos nevelési igényő tanulók számára dolgoz ki projektterméket. Jelen pályázati felhívásban meghirdetett pályázattípusok esetében az alábbiak szerint érvényesítjük a fenti feltételeket: 1 Ez a szempont csak akkor érvényesíthetı, amennyiben egy pályázattípus a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával kerül meghirdetésre. 2 Ez a szempont csak akkor érvényesíthetı, amennyiben egy pályázattípus a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával kerül meghirdetésre. 7

8 Pályázattípus Forrás: Támogatás a tanulóközpontok fenntartására Élesztı: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel Jó gyakorlat: Bemutató nyílt órák szervezése Külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben Hátrányos helyzet vizsgálata Intézményi szint Intézményi szint Intézményi szint Intézményi szint Intézményi szint A Világ Nyelv pályázati programmal kapcsolatos további információ Tempus Közalapítvány Világ - Nyelv Programiroda 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Ügyfélszolgálat: Telefon: 06 (1) Fax: 06 (1) Internet: Személyes konzultációra elıre egyeztetett idıpontban van lehetıség. 8

9 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA A Forrás alprogram általános célja, hogy egy könyvtár-tanulóközpont kialakítása révén hátteret biztosítson az intézmények számára az önálló tanulásra való nevelés feltételeinek megteremtéséhez. A Forrás alprogram támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A pályázattípus célja a már meglévı tanulóközpontok gondozásával és fenntartásával kapcsolatban felmerülı költségekhez, a tanulóközpontok szakmai mőködtetéséért felelıs nyelvtanárok személyi költségeihez, valamint a képzéseken és tapasztalatcsere céljából szervezett szemináriumokon való részvétel során felmerülı utazási költségekhez és helyettesítési díjakhoz való hozzájárulás. A támogatás egy része fordítható a tanulóközpontok idegen nyelvi állományának frissítésére is az alábbi jellegő anyagokat érintıen: Audio- és vizuális anyagok; Folyóiratok; Olvasmányok és könnyített olvasmányok; Közismereti- és szakmai tárgyakhoz kapcsolódó ismeretterjesztı irodalom, képes albumok; Multimédiás oktatási programok; A beszerzésre fordított összeg legfeljebb 20%-ában egyéb, az önálló nyelvtanulást elısegítı nyelvi anyagok, autentikus anyagok, módszertani kézikönyvek, stb. Az anyagok olyan élı idegen nyelven szerezhetık be, amelyek oktatása a pályázó intézményben vagy a pályázatban megjelölt vonzáskörzeti intézmények egyikében megvalósul. A beszerzések összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vonzáskörzetében található iskolák nyelvi és korosztálybeli igényeit is. Kizárólag a fenti kategóriákba tartozó anyagok szerezhetık be. Amennyiben az intézmény tervezi a fenti anyagok vásárlását, a pályázatnak be kell mutatnia egy beszerzési listát, amely tételesen tartalmazza a beszerezni kívánt anyagokat. A pályázó felelıs az anyagok összeállítását érintı információk (az anyag címe, kiadója, kiadás éve, ára, a beszerzés forrása és idıtartama) helyességéért, illetve a beszerzés lebonyolításáért. A pályázásra jogosultak köre Azok az általános és középiskolák, amelyek a 2003-as Világ Nyelv pályázati év május 15-i fordulóján, a 2004-es Világ Nyelv pályázati év február 20-i fordulóján, vagy a 2006-os pályázati év május 2-i fordulóján a Forrás alprogramon belül támogatást nyertek tanulóközpont létrehozására. A támogatás mértéke és felhasználásának módja Az elnyerhetı támogatás intézményenként maximum Ft, amelyet a tájékoztatás dologi költségeire, a továbbképzések kapcsán felmerülı utazási költségekre, helyettesítési díjakra, a tanulóközpont mőködtetésével járó szakmai tevékenységekre, és a beszerzett állomány gondozásával kapcsolatos, valamint a könyvtár eredeti nyitvatartási idejét meghaladó órákban végzett könyvtárosi munka személyi költségére (személyi járulékokkal együtt), illetve az idegen nyelvi anyagok állományának bıvítésére lehet fordítani. A maximálisan igényelhetı támogatásból legfeljebb Ft fordítható az idegen nyelvi anyagok állományának bıvítésére szánt költségekre, és legfeljebb Ft a személyi költségekre. A támogatásból az intézménynél felmerülı szokásos munkadíjak és tevékenységek nem számolhatók el. Az elszámolható személyi költségek a tanulóközpont szakmai és adminisztratív mőködtetéséhez szorosan kapcsolódó, a szokásos munkakörökön túlmutató tevékenységek. A pályázat elbírálásánál szerepet játszik a Forrás központokban folytatott, valamint a 2008/2009-es tanévre tervezett szakmai tevékenység annak érdekében, hogy a központ anyagainak használata és a vonzáskörzet iskoláival való együttmőködés hosszú távon eredményes és hatékony legyen. 9

10 A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 15. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók c. fejezet alatt. A pályázás további feltételei A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy nyelvszakos pedagógusaik részt vesznek legalább egy egynapos képzésen, amely útmutatót nyújt a központ anyagainak hatékony használatára és az önálló nyelvtanulási módok támogatásának módszertanára. A továbbképzéssel kapcsolatban az esetlegesen felmerülı útiköltség és a helyettesítési díjak és azok járulékai fedezhetık a támogatásból. A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy együttmőködnek a fenti képzésen való részvételen túl további, esetlegesen felmerülı szakmai programokban és tevékenységekben, amelyek a tanulóközpont anyagainak hatékony használatát szolgálják. A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy a könyvtári állomány használatával kapcsolatban szervezett továbbképzések idején a központot szükség esetén a továbbképzés résztvevıinek rendelkezésére bocsátják. 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI PROGRAM BEVEZETÉSE Az európai és regionális együttmőködés egyik elıfeltétele a kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanulásának támogatása. Az EU és az Európa Tanács ajánlásai Európa nyelvi és kulturális sokszínőségének megırzését célozzák meg, és arra ösztönzik az európai államokat, hogy teremtsenek kedvezı feltételeket a kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanulása iránti érdeklıdés felkeltésére. Az Élesztı program célja, hogy felkeltse a tanulók és az iskolák érdeklıdését a kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek iránt. A program támogatja: minden olyan élı idegen nyelv oktatását, amelynek statisztikai aránya 20 % alatt van a közoktatásban (tehát bármely nyelv az angolon és a németen kívül); a szomszédos országok nyelveinek, valamint a nemzetiségi és etnikai kisebbségek nyelveinek (kivéve a németnek) idegen nyelvként való oktatását. Az Élesztı program támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az Élesztı pályázattípus egy oktatási intézményen belül kizárólag egy kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelv egy tanulócsoporton belüli oktatásának bevezetését támogatja. A támogatást nyert intézmény 2008 szeptemberétıl kezdıdıen készülhet fel a választott, kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelv bevezetésére tanmenetek és segédanyagok kidolgozásával, valamint a szükséges tankönyvek és oktatási segédanyagok beszerzésével. A tanulócsoport oktatásában részt vevı tanár részt vehet egy, a projekthez szervesen kapcsolható, lehetıség szerint újszerő, innovatív nyelvoktatási módszereket bemutató akkreditált belföldi módszertani továbbképzésen bármikor a projekt idıtartama alatt. A belföldön megvalósuló minimum 30, maximum 60 órás módszertani képzés a többször módosított 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján elıkészített, akkreditált, érvényes alapítási és indítási engedéllyel rendelkezı továbbképzés kell, hogy legyen. A pályázásra jogosultak köre A támogatásra azok a közoktatási intézmények kivéve óvodák pályázhatnak, amelyek valamely kevésbé gyakran oktatott idegen nyelv elsı, vagy második idegen nyelvként történı oktatásának bevezetését tervezik egy tanulócsoportban. 10

11 A két tanítási nyelvő és a nemzetiségi oktatást folytató iskolák kizárólag abban az esetben jogosultak a pályázásra, ha a két tanítási nyelvő vagy nemzetiségi oktatásban használt idegen nyelv eltér a bevezetendı kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvtıl. A 2003-as, 2004-es, 2005-ös, 2006-os vagy a 2007-es évben Élesztı pályázattípusban nyertes intézmények abban az esetben pályázhatnak újra, amennyiben nem ugyanazon tanulócsoport és nem ugyanazon idegen nyelv támogatására nyújtják be pályázatukat. A támogatás mértéke és felhasználásának módja A maximálisan igényelhetı támogatás összege Ft, amely a következı tételek között oszlik meg: Beszerzésre és belföldi továbbképzésre összesen legfeljebb Ft fordítható a támogatásból, a következık szerint: Beszerzés: A bevezetendı, kevésbé gyakran oktatott nyelv tanításához szükséges oktatási segédanyagok, például tankönyvek, az Európai Nyelvtanulási Napló, illetve autentikus tananyagok, videó- és hangkazetták, CD-k, DVD-k és az ezek használatához szükséges megfelelı audiovizuális és informatikai eszközök (pl. videólejátszó, DVD-lejátszó vagy projektor) beszerzéséhez a program maximum Ft támogatással járul hozzá. Audiovizuális és informatikai eszközökre a beszerzésre fordítható összegbıl maximum Ft fordítható abban az esetben, amennyiben az intézmény jelenlegi hiányos felszereltsége nem engedi a projekt minıségi megvalósítását. Belföldi továbbképzés díja: a maximum 60 órás belföldi módszertani továbbképzés részvételi díjához való Világ Nyelv hozzájárulás nem haladhatja meg az Ft-ot. Oktatás: A bevezetendı nyelv oktatását végzı tanár személyi költségeihez és járulékaihoz a Világ Nyelv Program tanóránként maximum Ft támogatással járul hozzá. Helyettesítési díjak, belföldi utazás: a program a felmerülı helyettesítı órák költségeihez, valamint a nyelvtanár belföldi képzéséhez kapcsolódó utazás költségeihez a ténylegesen felmerülı költségek szerint, de maximum Ft-tal járul hozzá. A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 15. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók c. fejezet alatt. A pályázás további feltételei A pályázó iskola vállalja, hogy a bevezetendı idegen nyelv oktatását a választott tanulócsoportban 4 évfolyamon keresztül fenntartja. Amennyiben az új idegen nyelvet felsıbb évfolyamokban tervezik bevezetni, akkor a pályázó intézmény vállalja az oktatás fenntartását a támogatott csoportokban addig, amíg annak tagjai az iskola tanulói, de legalább két éven keresztül. A pályázó iskola vállalja, hogy a választott tanulócsoport legalább heti 3 órában tanulja majd a nyelvet elsı, vagy második idegen nyelvként. A pályázatban megjelölt tanulócsoportban korábban nem oktatták a támogatásból bevezetendı idegen nyelvet. A bevezetendı nyelv oktatását végzı tanár az igényelt támogatás által fedezett tanórák oktatásáért más díjazásban nem részesülhet. Amennyiben az oktatást végzı tanár belföldi továbbképzésre is igényel pályázati támogatást, a pályázó intézmény a továbbképzés kiválasztását követıen haladéktalanul tájékoztatja a Tempus Közalapítványt. A támogatásból csak olyan továbbképzések számolhatók el, amelyekhez a Tempus Közalapítvány a továbbképzés megkezdését megelızıen írásban is hozzájárulását adta. A bírálat során elınyt élveznek azon intézmények - amelyek a pályázati feltételeknél több évfolyamon keresztül vállalják az új idegen nyelv oktatását; - amelyek a nyelvi elıkészítı évfolyam 9. évfolyamán kívánják bevezetni az adott idegen nyelvet második idegen nyelvként. 11

12 A pályázatok elbírálásánál szerepet játszik az, hogy a támogatásra kerülı pályázatok a kevésbé gyakran oktatott élı idegen nyelvek minél sokszínőbb palettáját képviseljék. A pályázathoz csatolandó dokumentumok az oktatást végzı tanár nyelvtanári képesítését, és nyelvtudását igazoló dokumentum(ok) másolata (diploma másolat(ok), illetve a bevezetni kívánt nyelvbıl szerezett legmagasabb fokú államilag elismert nyelvvizsga másolata, amennyiben rendelkezik ilyennel); legalább 6 tanuló aláírással ellátott jelentkezése a bevezetendı nyelv tanulására a 2008/2009-es tanévtıl kezdıdıen. Amennyiben az új idegen nyelvi csoportot az elsı évfolyamban tervezik bevezetni, a tanulócsoport listáját a beiratkozást követıen, de legkésıbb július 30-ig kell megküldeni. A tanulók aláírási listájának hiányában a pályázathoz csatolandó az intézmény igazolása a beiratkozás idıpontjáról. 3. ALAPFOKÚ NYELVTANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL Az egész életen át tartó tanulás jegyében ezen pályázattípus célja, hogy a közoktatási intézményekben fıállásban oktató, nyelvvizsgával nem rendelkezı pedagógusok angol, német vagy francia nyelven történı nyelvtanulását támogassa. Az Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel pályázattípus támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A pályázásra jogosultak köre Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetén legalább 3, de legfeljebb 8 a fenti feltételeknek megfelelı pedagógusukat beiskolázzák egy alapfokú nyelvtanfolyamra egy olyan, a felnıttképzésrıl szóló évi CI. Törvény szerint akkreditált képzı intézményhez, amely az oktatandó idegen nyelv oktatásához akkreditált programmal rendelkezik. Abban az esetben, ha a pályázó intézmény a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet alapján kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben megnevezett településen kívánja a pályázati programot megvalósítani, akkor 3- nál kevesebb munkavállaló beiskolázása is elfogadható. A pályázatban megjelölt munkavállalóknak a legalább 120 órás nyelvtanfolyamot követıen egy államilag elismert, legalább alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát kell tenniük. A támogatás mértéke és felhasználásának módja Az igényelhetı támogatás egy fıre jutó összege nem haladhatja meg a Ft-ot, amely hozzájárulás a tanfolyam részvételi költségéhez, és a nyelvvizsga díjához. Amennyiben egy képzés eredménytelenül zárul, vagyis a munkavállaló június 30-ig nem teszi le sikerrel az államilag elismert, legalább alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát, a képzésre és a vizsgára fordított támogatás a pályázó (azaz a munkáltató) intézmény részérıl a Tempus Közalapítvány számára visszatérítendı. A nyelvvizsgát megelızıen a pályázó intézmény felelıssége tájékozódni arról, hogy mely a pályázó intézmény és a nyelvtanulók számára is elérhetı képzıintézmény felel meg az akkreditációs követelményeknek, mind az intézmény, mind a nyelvi program akkreditációja szempontjából; illetve, 3 mely típusú nyelvvizsgák (és azok mely szintjei) felelnek meg az államilag elismert alapfokú nyelvvizsga követelményszintjének. 4 3 Az akkreditált felnıttképzési intézmények és programok felıl a Nemzeti Felnıttképzési Intézet honlapján lehet tájékozódni (http://www.nive.hu/). 12

13 Azakkreditációskövetelményneknemmegfelelıképzıintézmények,illetveazállamilagelismert alapfoknaknemmegfelelıszintőnyelvvizsgákapályázatitámogatáselszámolásatekintetében VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 érvénytelenek,tehátatámogatásezesetekbenisvisszatérítendı. A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 30. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók c. fejezet alatt. A pályázás további feltételei A pályázó (és egyben munkáltató) intézmény vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén tanulmányi szerzıdést köt a beiskolázandó munkavállalóival. A bírálat során elınyt jelent, ha az intézmény a nyelvvizsga letételét megkönnyítı feltételeket biztosít a beiskolázandó munkavállalóinak, amelyeket késıbb a tanulmányi szerzıdésekben rögzíteni kell. A pályázó (munkáltató) intézmény vállalja, hogy a Világ Nyelv támogatásból befizeti a legalább 120 órás tanfolyam és a nyelvvizsga díját a feltételeknek megfelelı képzı intézményhez. Az erre fordítandó támogatás összesen munkavállalónként nem haladhatja meg a Ft-ot. A beiskolázandó munkavállalók semmilyen nyelvbıl nem rendelkezhetnek nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékő nyelvi, vagy nyelvszakos diplomával, és vállalják a nyelvtanfolyamon való részvételt jelen Felhívásban foglalt feltételek szerint. A beiskolázandó munkavállalók határozatlan idıre szóló munkaviszonyban állnak a munkáltatójukkal (azaz a pályázó intézménnyel) és a pályázás idıpontjában nem állnak felmondás alatt. A programban részt vevı munkavállalók vállalják, hogy egy legalább 120 órás nyelvtanfolyam elvégzését követıen június 30-ig sikeres, államilag elismert, legalább alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát tesznek. A pályázatok elbírálásánál elınyt jelent, ha a nyelvtanfolyamok egy olyan képzıintézménynél valósulnak meg, amely vállalja az Európai Nyelvtanulási Napló használatát a támogatásban részesülı(k) csoportjában, és ezt a pályázat benyújtásakor elızetesen egy szándéknyilatkozat keretében igazolja JÓ GYAKORLAT: BEMUTATÓ NYÍLT ÓRÁK SZERVEZÉSE Jelen pályázattípus pályázati úton kívánja elısegíteni a Világ Nyelv pályázati csomag egyes célkitőzéseihez kapcsolódó témában megtartott bemutató órák szervezését. Azon iskolák, melyek a megvalósítási idıszak két féléve során 6 vagy 8 nyílt órát hirdetnek meg, pályázhatnak kiegészítı óradíjra. A Jó gyakorlat / Bemutató nyílt órák szervezése pályázattípus utoljára a Világ Nyelv program 2005-ös pályázati évében került meghirdetésre a Mesterfokon alprogramon belül ban újra megnyílik a lehetıség az iskolák és pedagógusaik közötti közvetlen tapasztalatcsere e formájára, amely korábban hasznosnak és népszerőnek bizonyult. A Jó gyakorlat / Bemutató nyílt órák szervezése pályázattípus támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A pályázásra jogosultak köre Azok a közoktatási intézmények, akik a pályázat megvalósítási idıszakában vállalják 6 vagy 8 nyílt óra megszervezését és megtartását. A nyílt órákat megszervezı és a bemutató órát megtartó pedagógusokat a pályázatban név szerint meg kell jelölni. 4 A nyelvvizsga-akkreditáció felıl a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet tájékozódni (http://www.nyak.hu/). 5 A szándéknyilatkozat-minta a pályázati őrlap melléklete, valamint letölthetı a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu). 13

14 A bemutató órák témája Kizárólag a következı témakörökben szervezett bemutató órák támogathatók: 1. Interkulturális nevelés a nyelvórán a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének jegyében 6 2. Hátrányos helyzető tanulók nyelvi felzárkóztatása 3. Célnyelvő tantárgyi képzés tartalomalapú nyelvoktatás 4. Számítógéppel támogatott nyelvoktatás: számítógép és multimédiás anyagok alkalmazása a nyelvórán 5. Korai nyelvoktatás az óvodákban és az általános iskolák 1-4. évfolyamain 6. Intenzív nyelvoktatás a két tanítási nyelvő intézményekben, illetve a nyelvi elıkészítı osztályok 9. évfolyamán A támogatás mértéke és felhasználásának módja A maximálisan igényelhetı támogatás összege 6 nyílt óra szervezése esetén Ft, amely az alábbi tételek között oszlik meg: Személyi költségek: Maximum Ft. Egyéb költségek (helyettesítési díjak és azok járulékai, eszközbérlés, utazási költségek, kommunikációs és tájékoztatási költségek): Maximum Ft. A maximálisan igényelhetı támogatás összege 8 nyílt óra szervezése esetén Ft, amely az alábbi tételek között oszlik meg: Személyi költségek: Maximum Ft. Egyéb költségek (helyettesítési díjak és azok járulékai, eszközbérlés, utazási költségek, kommunikációs és tájékoztatási költségek): Maximum Ft. A pályázás módja A pályázat megvalósítási idıszaka: szeptember június 15. A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt. A pályázás további feltételei: A nyílt órákat tartalmuk rövid megjelölésével megtartásuk elıtt legalább két hónappal meg kell hirdetni, a lehetı legnagyobb nyilvánosságot biztosítva. A területileg illetékes Pedagógiai Intézetnél minden esetben meg kell hirdetni az órákat. Az idıpontokat a nyílt óra elıtt legalább négy héttel a Tempus Közalapítvány számára kötelezı jelezni a címre megküldött ben Világ Nyelv nyílt óra megjelöléssel. A nyílt órák idıpontjait a Tempus Közalapítvány honlapján közzéteszi. A nyílt órákat olyan teremben kell megtartani, hogy legalább 12 látogató meg tudja azokat tekinteni. Az ennél nagyobb látogatói létszámot az iskola korlátozhatja azáltal, hogy elızetes jelentkezéshez köti a részvételt. A nyílt órákat olyan idıpontokban kell megtartani, hogy azokon a lehetı legtöbb érdeklıdı tudjon jelen lenni, tehát lehetıleg délután, vagy elsı illetve hatodik vagy hetedik órában. A lehetı legnagyobb részvétel érdekében az órákat nem lehet mindig azonos idıpontban megtartani. A fenti feltételektıl eltérı idıpontoktól a szervezı iskola az elızetes jelentkezésekre, illetve a résztvevık igényeire alapozva térhet el. Minden megtartott nyílt órán regisztrálni kell a látogató tanárok nevét és iskolájának címét. Biztosítani kell a nyílt órák elıtt és után legalább fél órát az óra elızetes megbeszélésére és óraelemzésre. Minden nyílt órához segédanyagot kell a látogató tanárok számára biztosítani. A pályázatban vállalt nyílt órákat a két félév során lehetıleg egyenletesen elosztva kell megtervezni és meghirdetni. A pályázó intézmény által vállalt nyílt órák az azokat megtartó tanár(ok) szakértelmétıl, tapasztalataitól függıen egy vagy több támogatható témakörhöz is kapcsolódhatnak. 6 A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évérıl bıvebben: 14

15 A megvalósítás során a fenti feltételek be nem tartása a nyertes intézménynek megítélt támogatás részben vagy egészben történı visszafizetését vonhatja maga után. A pályázatok elbírálásánál elınyt jelent, ha a bemutató nyílt óra az Interkulturális nevelés a nyelvórán témában valósul meg. 5. KÜLFÖLDI TANÁRJELÖLTEK, TANÁROK FOGADÁSA MAGYAR KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNYEKBEN A Tempus Közalapítvány / Világ Nyelv Programiroda a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész támogatásával pályázatot hirdet magyar középfokú szakképzı intézmények számára külföldi szakmai tanárjelölt hallgatók és/vagy rövid gyakorlati idıvel rendelkezı kezdı szakmai tanárok tanítási gyakorlatra való fogadására. A programon belül a szakképzı intézmények fiatal, külföldi vendégtanárt fogadhatnak a 2008/2009-es tanév elsı félévében 2-4 hónap idıtartamra. A magyar szakképzésben ritkán találunk anyanyelvi szintő idegen nyelvi és egyben szakmai ismeretekkel is rendelkezı tanárokat. Pedig a szakképzés olyan terület, ahol nem elavult nyelvi formulák megtanítására, hanem a kurrens szaknyelvi kifejezések és ismeretek elsajátítására van szükség. A szakképzésbıl kilépı fiatalok megfelelı képzettségének egyre fontosabb eleme és a munkaerı mobilitás érvényre jutásának igen fontos eszköze a megfelelı szintő nyelvtudás, valamint a szakmához kapcsolódó szaknyelvi ismeretek elsajátítása. Jelen pályázattípus keretében lehetıség nyílik arra, hogy a partnerországok szakmai tanárjelölthallgatói kötelezı tanítási gyakorlatukat, vagy annak egy részét magyar szakképzı intézményekben töltsék, illetve rövid gyakorlati idıvel rendelkezı, kezdı szakmai tanárok oktatási tapasztalatokat szerezzenek. Ezáltal a magyar intézmények szak- és nyelvtanárai olyan külföldi vendégtanárhoz juthatnak, aki az iskolában oktatott idegen nyelvet élıvé, közelivé teszi a diákok számára, illetve a szaktárgyak oktatását idegen nyelvi blokkokkal kiegészítve segíti a tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztését és alkalmazását. A vendégtanárok magyarországi szakmai gyakorlatának megvalósítási programját a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze támogatja. A program célja A program átfogó célja a magyar középfokú szakképzı intézmények szaknyelvi oktatásának fejlesztése, amelyet a következı területeken kíván elérni: A vendégtanárok segítségével a magyar szakképzı intézmények emelt színvonalú nyelvi képzést nyújthatnak a diákjaiknak, akik számára élıvé, mindennapossá válik az idegennyelvhasználat. A vendégtanárok gyakorlata során kifejlesztett, és az idegen módszertani kultúrából magukkal hozott módszertani és szakmai-tartalmi elemek beépülnek az oktatásba. A magyar szaktantárgyat és szaknyelvet oktató tanárok nyelvi és módszertani ismeretei fejlıdnek. A résztvevı mentorokból szakmai hálózat alakulhat ki, amely a szakképzés nyelvi fejlesztésének hatékony szereplıjévé válhat. A vendégtanárok módszertani eszköztára a magyarországi tapasztalatok során bıvül, a tanárjelölt-hallgató, vagy csak rövid gyakorlati idıvel rendelkezı vendégtanárok külföldi környezetben szerezhetik elsı tapasztalataikat a tanítási rutin fejlesztésében. A külföldi vendégtanárok révén a résztvevı intézmények a késıbbiekben könnyebben találhatnak partnereket nemzetközi együttmőködési projektjeikhez. A vendégtanár foglakoztatása segíti a fogadó iskolákat a tantárgyi integráció feltételeinek megteremtésében, a szakmai tárgyak részben vagy egészben történı idegen nyelvő oktatásának, illetve a szaknyelvoktatás szakmai és infrastukturális hátterének kidolgozásában. A programban részt vevı, mentori feladatokat vállaló nyelvtanárok fejleszthetik szaknyelvoktatási ismereteiket és készségeiket. 15

16 A programban részt vevı nem nyelvszakos, mentori feladatokat ellátó szaktanárok és szakoktatók nyelvi képzésen vehetnek részt. Ezáltal hatékony nyelvi fejlesztésben részesülhetnek, hiszen közvetlenül a nyelvi felkészítést követıen, illetve azzal párhuzamosan anyanyelvi, vagy magyarul nem beszélı, külföldi beszélıvel autentikus nyelvi helyzetekben kommunikálhatnak. A pályázásra jogosultak köre Bármely magyarországi, szakképzési évfolyamokat mőködtetı közoktatási intézmény, amely vállalja, hogy szakiskolai vagy szakközépiskolai képzése keretében heti átlagosan órában lehetıséget biztosít a fogadott vendégtanár szakmai gyakorlatának megvalósítására. A program megvalósításának módja A pályázó intézmény vállalja, hogy a külföldi vendégtanár számára megfelelı mentorhátteret biztosít egy nyelvtanár, és egy, a vendégtanár által képviselt szakterületnek megfelelı szaktanár, vagy szakoktató részvételével, aki a külföldi vendégtanárral való együttmőködéshez megfelelı nyelvtudással rendelkezik. A pályázó intézmény feladata továbbá, hogy megszervezze a vendégtanár fogadásának technikai hátterét. Mentori feladatok: A nyelvi és szakmai mentorok közvetlen munkakapcsolatban állnak a vendégtanárral, és vele együttmőködésben valósítják meg a szakma idegen nyelven történı oktatását, illetve a szaknyelvoktatást. A mentorok ezen felül személyes támogatást is nyújtanak a vendégtanárnak, segítenek neki beilleszkedni az iskolai és hétköznapi életbe. A mentorok további fontos feladata, hogy segítsék a vendégtanárt a tartózkodása alatt felmerülı szervezési kérdésekben: szálláskeresésben, szerzıdéskötésben, hivatali ügyintézésben, stb., és mindezek során hatékonyan képviseljék a vendégtanár érdekeit, illetve közvetítsenek a vendégtanár és fogadó iskolája közötti kommunikációban. Mindezen feladatok ellátásához szükséges, hogy a mentorok egyike vállalja a projektkoordinációs feladatokat is egyben. A program keretein belül megvalósuló továbbképzések: Mentori felkészítés: a pályázó intézmény vállalja, hogy támogatja a nyelv- és nem nyelvszakos mentori feladatokat ellátó pedagógusainak szakmódszertani képzését egy 30 órás mentori felkészítı továbbképzés keretein belül, amely a Tempus Közalapítvány szervezésében valósul meg. A továbbképzés szerkezetében és tematikájában igazodik a program szakmailag színvonalas megvalósításának igényeihez. A 30 órás mentori felkészítı továbbképzésen való részvétel a program megvalósításának szerves része, az azon való részvétel a mentorokra nézve kötelezı. A továbbképzésen való részvétel ingyenes, a felmerülı utazási, helyettesítési költségek elszámolhatók a támogatásból. Nem nyelvszakos mentorok nyelvi felkészítése: a program keretein belül a nem nyelvszakos mentorok nyelvi képzésen vehetnek részt annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjanak együttmőködni a külföldi vendégtanárral. Az intézményi keretek között zajló nyelvi felkészítés költsége fejenkénti Ft-ig elszámolható a támogatásból, amelybıl legalább egy 30 órás képzés elvégzendı. Abban az esetben, ha 30 óránál kevesebb nyelvórán vettek részt, akkor a maximálisan elszámolható támogatás az óraszámmal arányosan csökken. Vendégtanárok magyar nyelvi képzése: a program keretein belül a külföldi vendégtanár részt vehet egy magyar nyelvi képzésen, annak érdekében, hogy a helyi nyelv alapszintő ismerete megkönnyítse az idegen környezetbe való beilleszkedést. A magyar nyelvtanulás költsége Ft-ig elszámolható a támogatásból, amelybıl legalább egy 20 órás képzés elvégzendı. Abban az esetben, ha 20 óránál kevesebb nyelvórán vesz részt a vendégtanár, akkor a maximálisan elszámolható támogatás az óraszámmal arányosan csökken. 16

17 A vendégtanár magyar, illetve a nem nyelvszakos mentorok idegen nyelvi képzésének megszervezésérıl a pályázónak kell gondoskodnia. A program célja a szakma idegen nyelven történı oktatása, és a szaknyelvoktatás fejlesztése a magyar szakképzı intézményekben a tantárgyközi integráció módszerének alkalmazásával. Ennek érdekében a vendégtanár által tanított tárgyak: Szakmai tárgyak (elméleti és gyakorlati órák, egész órák, vagy órarészletek megtartása a szakmai mentorral való szoros együttmőködés mellett); Az általános képzés tárgyai, amelyek tartalmai szorosan kapcsolódnak az adott szakmai képzéshez (pl. kémia, biológia, matematika, stb.); Szaknyelvoktatás, vagy bármely olyan tartalmak oktatása a nyelvórán, amely kapcsolódik az adott szakmai képzéshez. Az együttmőködés részleteit a vendégtanár és fogadó intézménye közösen alakítják ki, figyelembe véve a vendégtanár szakmai és képzettségi hátterét, valamint az iskola intézményi háttere adta lehetıségeket. A program keretében megvalósítandó tevékenységek: A vendégtanár fogadása minimum 2, maximum 4 hónapos szakmai gyakorlatra, augusztus 15. és december 31. között; A tanítási gyakorlatot megelızıen két hetes felkészítés szervezése, amely a vendégtanár felkészülését és beilleszkedését segíti (a szálláskereséstıl a tanterv és a feladata megismeréséig); Szakmai segítség biztosítása a vendégtanár számára a megfelelı mentori konzultációs rendszer kidolgozásával; A vendégtanár szakmai gyakorlata magába foglalja az alábbi tevékenységeket: o Hospitálás o Házi feladat javítás o Dolgozat elıkészítés o Mikro-tanítás o Minimum egy kiválasztott csoport/osztály önálló oktatása o Oktatási segédanyagok győjtése, elıállítása o Egyéb oktatási feladatok a fogadó intézménnyel való megállapodás szerint o Az iskolai közösségi életben való aktív részvétel A vendégtanár szakmai gyakorlatát felügyelı mentor tanárok részvétele a Tempus Közalapítvány által szervezett mentori felkészítı továbbképzésen; A nem nyelvszakos mentorok nyelvi továbbképzése; A vendégtanárok magyar nyelvi képzése. Egy vendégtanárnak a kialakított tanmenettıl, tevékenységi területtıl függıen lehet kettınél több mentora is, akik közül legalább az egyik nyelvi, és legalább az egyik szakmai mentor, és akik közül legalább egy programkoordinátori szerepet is vállal. A szakmai gyakorlat átlagosan heti órában, a pályázó intézmények szakiskolai, vagy szakközépiskolai képzése keretében valósítható meg a szakmai elıkészítı szakaszban, vagy a szakképzési évfolyamokon. A bírálat A program keretében érkezı külföldi vendégtanárok kiválasztását a saját küldı intézményük, valamint a Tempus Közalapítvány végzi. A programban való részvételhez a következıkre van szükség: az oktatandó szakterületnek megfelelı tanulmányok, ill. végzettség, legalább 1 éves elvégzett pedagógiai tanulmányok, vagy legalább 1 éves pedagógiai tapasztalat az adott ország szakképzési rendszerén belül. 17

18 Elhivatottság a tanári pálya iránt. A programban külföldi szakmai tanárjelölt hallgatók, vagy rövid gyakorlati idıvel rendelkezı kezdı szakmai tanárok vehetnek részt. Kizárólag nyelvtanári végzettséggel rendelkezı, vagy annak készülı vendégtanárok jelentkezése nem fogadható el. Ha a vendégtanár országában a szakmai tanárként való elhelyezkedésnek nem feltétele pedagógiai tanulmányok végzése, akkor a vendégtanárnak részletesen be kell mutatnia pedagógiai motivációját a pályázatában. A vendégtanárok és fogadó intézmények párosítása a pályázatok szakmai bírálata során kialakult rangsor, valamint az egyéb, a jó együttmőködéshez alapvetıen szükséges paraméterek (megfelelı szakterület, nyelv, stb.) alapján zajlik. A bírálat során elınyt élveznek azok a vendégtanárok, akik esetében a fogadó intézményben végzett oktatás nyelve egyben anyanyelvük is. A fogadó iskolák kiválasztásakor alapvetı szempont, hogy az iskola milyen elképzelésekkel rendelkezik a tárgyi integráció gyakorlati megvalósítását illetıen. Tehát hogyan, milyen személyi és infrastrukturális megoldásokkal tudja biztosítani a szaktárgy idegen nyelven történı oktatásának megvalósítását úgy, hogy tartalmasan tudja foglalkoztatni vendégtanárát átlagosan heti órában. Elınyt élveznek azok az iskolák, amelyek rendelkeznek konkrét jelölttel a vendégtanár személyére. İk ebben az esetben a pályázati őrlap megfelelı részének kitöltésével igényelhetik a jelöltjük kiválasztását intézményük számára. Nemcsak az iskolának kell pályáznia, hanem a külföldi vendégtanárnak is a Tempus Közalapítvány honlapjáról (http://english.tpf.hu) letölthetı formanyomtatványon. Ahhoz, hogy az elızetesen választott partnerrel létrejöhessen az együttmőködés, mind a vendégtanárnak, mind a fogadó iskolának sikeresen kell pályázni. Elınyt élveznek továbbá azok az iskolák, amelyek a vendégtanárt olyan csoportokban kívánják foglalkoztatni, amelyek 9. évfolyamon nyelvi elıkészítı évfolyamként mőködnek, vagy a csoport tagjai a korábbi években nyelvi elıkészítı osztályban tanultak. A támogatás mértéke és felhasználásának módja A támogatás összege: tanárjelöltek fogadása esetén Ft / hó, amelybıl legalább nettó Ft / hó a tanítási gyakorlat díjaként kifizetendı a vendégtanár részére; tanárok fogadása esetén Ft / hó, amelybıl legalább nettó Ft / hó a tanítási gyakorlat díjaként kifizetendı a vendégtanár részére. A két hetes felkészítı idıszak a támogatási összeg szempontjából teljes hónapnak számít, amelyet a vendégtanár részére is ennek megfelelıen kell kifizetni. A támogatás felhasználható: a tanítási gyakorlat díjára, azaz a vendégtanár megélhetési költségeinek támogatására, a vendégtanár juttatásához kapcsolódó adók és járulékok fedezésére, a nem nyelvszakos mentorok nyelvi továbbképzésének költségeire, a vendégtanár magyar nyelvi képzésének költségeire, a vendégtanár által használt tananyagok, oktatási segédanyagok vásárlására, a szakképzı intézmény által szervezett intézményi, vagy egyéb szakmai programokon a vendégtanárra esı költségekre, valamint a szakmai gyakorlat megvalósításához szorosan kapcsolódó szervezési és szakmai feladatok ellátásához köthetı személyi, dologi, elıállítási költségekre, útiköltségre, illetve helyettesítési díjakra. Az iskola a vendégtanárral szerzıdést köt, amely alapján kifizeti a tanítási gyakorlat díját a vendégtanár számára. A vendégtanár számára a bérek és járulékok kifizetése a vonatkozó nemzeti és 18

19 nemzetközi jogszabályokkal, és az aktuálisan érvényes adózási elıírásokkal összhangban kell, hogy történjen, a vendégtanár megfelelı tájékoztatása mellett. A program megvalósításának további részleteit a Pénzügyi útmutató tartalmazza, amely hozzáférhetı a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu), és amely a nyertes pályázókkal kötött Támogatási szerzıdés szerves részét képezi. A pályázás további feltételei A Tempus Közalapítvány csak abban az esetben köt szerzıdést, ha a program keretében az iskola igényeinek megfelelı vendégtanár rendelkezésre áll. A pályázati kiírás alapján pályázó iskolák a szerzıdéskötés elmaradásáért semmilyen igényt nem támaszthatnak a Tempus Közalapítvány felé. A pályázás módja Kitöltendı a részletezı kérdéseket tartalmazó pályázati őrlap, mely a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthetı (www.tka.hu), vagy kérhetı az Információs Irodától (Tel: , A pályázatokat 3 nyomtatott példányban kell benyújtani az alábbi címre: Tempus Közalapítvány 1438 Budapest 70., Pf. 508., illetve elektronikusan is meg kell küldeni a címre. A pályázat megvalósítási idıszaka: augusztus december 31. A pályázás határideje: május 9. (postai feladás, ill. küldés határideje). A pályázás további feltételei a 2008-as Világ Nyelv Pályázati felhívás és útmutató Általános tudnivalók c. fejezetében olvashatók (www.tka.hu). 19

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató Világ Nyelv Program Pályázati felhívás és útmutató 2005 Bevezető... 3 Általános tudnivalók... 4 1. Forrás támogatás a tanulóközpontok fenntartására... 11 2. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Út a tudományhoz alprogram pályázati felhívás 2006 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram... 3 II. Az Út a tudományhoz alprogram pályázási és megvalósítási feltételei... 4 1. Az Út a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

Világ - Nyelv Program

Világ - Nyelv Program Világ - Nyelv Program P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE 2003 Bevezetõ A Világ - Nyelv program célja Az Oktatási Minisztérium Világ-Nyelv programjával egy új, az idegennyelv-tudás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62.

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62. ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 1. Az alapítók neve, lakcíme: Kovács Lajos 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. Kovács Lajosné született Farkas Mária 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. 2. Az Alapítvány

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

Világ - Nyelv Program P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Világ - Nyelv Program P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Világ - Nyelv Program P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2003 Világ - Nyelv program Pályázati felhívás és útmutató 2003 Tartalomjegyzék B e v e z e t õ 6 Á l t a l á n o s t u d n i v a l ó k 9 A pályázásra

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, mővészeti, hagyományırzı és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nyílt pályázat versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben