Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2007. évi 5. számú szabályzat a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény 14. (10) bekezdésében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 39. q) pontjában, valamint a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, a 43/2007. (VIII. 31.) IRM rendelettel módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. (8) bekezdésében írt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya a Bszi ában felsorolt bíróságokra, valamint az OIT Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki. A pályázat 2. (1) 1 A pályázati kérelmet személyesen vagy postai úton a Hivatal humánpolitikai feladatokat ellátó főosztályához kell benyújtani. A Hivatal humánpolitikai feladatokat ellátó főosztályához benyújtott pályázatokat az írásbeli és szóbeli vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében öt munkanapon belül a Hivatal Magyar Bíróképző Akadémiájára (a továbbiakban: Akadémia) kell megküldeni. (2) 2 A pályázat kiírójának a pályázati kiírásban közölnie kell a pályázathoz csatolandó adatok és iratok felsorolását: a kitöltött jelentkezési adatlapot (1. számú melléklet), a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. 3 A tárgyévi első központi fogalmazói versenyvizsgára benyújtandó pályázatok beérkezésének határideje március 31. napja, míg a második központi versenyvizsgára benyújtandó pályázatok beérkezésének határideje szeptember 30. napja. A pályázati kiírásnak utalnia kell arra is, hogy a sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek. (3) A jelentkezési adatlap beszerezhető a Legfelsőbb Bíróságon, az ítélőtáblákon, a megyei (fővárosi) bíróságokon, az Akadémián, valamint letölthető a bíróságok központi internetes honlapjáról. (4) 4 A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a Hivatal humánpolitikai feladatokat ellátó főosztályának vezetője elutasítja. (5) 5 1 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 2 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 3 A bekezdés első mondatát módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: január 29. napjától. 4 A korábbi (4) bekezdést hatálytalanította és szövegét módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától.

2 A versenyvizsga 3. (1) Az írásbeli és a szóbeli versenyvizsga megszervezése és lebonyolítása az Akadémia feladata. (2) A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részének időpontjáról és helyéről az Akadémia az írásbeli vizsga időpontját legalább hét naptári nappal megelőzően értesíti a pályázót és a Hivatalt. Az értesítés történhet postai úton, faxon és ha a pályázó kéri elektronikus levél formájában. (3) 6 Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását alapos és igazolt okra hivatkozva az Akadémián kimenti, egy alkalommal új vizsgaidőpont kiírását kérheti. A kérelmet az Akadémia vezetője bírálja el. (4) 7 Az írásbeli és szóbeli vizsga lebonyolítására a pályázók számától függően több időpont is kitűzhető, és a vizsga egyidejűleg több helyszínen is megtartható. (5) 8 A versenyvizsga írásbeli és szóbeli kérdéseinek összeállításáról, a szóbeli vizsga átfogó témaköreinek a bíróságok internetes honlapján való közzétételéről, valamint az elért eredmények összesítéséről az Akadémia gondoskodik. (6) 9 Az írásbeli vizsga húsz eldöntendő (tesztjellegű) és két bővebben kifejtendő (esszé jellegű) feladatból áll. A tesztjellegű feladatok megoldási ideje legfeljebb egy óra, a beadásukat követően kiosztott esszé jellegű feladatok elkészítésére pedig legfeljebb további két óra áll a pályázó rendelkezésére. A konkrét feladatsorokat az Akadémia a vizsga előtti napon a feladatok közül sorsolással állítja össze, és megfelelő őrzéséről gondoskodik. (7) A tesztjellegű feladatok célja, hogy felmérje a pályázónak a jogi problémák felismerésére és eldöntésére vonatkozó képességét. Az esszé jellegű feladatok az elméleti vagy gyakorlati szempontból jelentős jogintézmények ismeretének, a pályázó ezekről alkotott véleményének, jogi érvelő és írásbeli fogalmazó készségének feltárására irányulnak. (8) Az írásbeli vizsgán a pályázó azonosítása, kódszámmal történő ellátása, a rend fenntartása és a jegyzőkönyv vezetése az Akadémia által kijelölt vizsgabiztos feladata. A pályázó mindkét feladatsort a kódszám feltüntetésével adja át a vizsgabiztosnak, aki azokat a pályázó jelenlétében elhelyezi az ugyanazon kódszámmal ellátott borítékban, majd a borítékot szintén a pályázó jelenlétében lezárja. A lezárt borítékot a vizsgabiztos a lezárás helyén bélyegzővel és aláírásával látja el. 5 A korábbi (5) bekezdés számozását (4)-re módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 6 A korábbi (3) bekezdést hatálytalanította, a korábbi (4)-(15) bekezdések számozását (3)-(14)-re módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 7 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 8 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 9 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától.

3 (9) Ha a pályázó az írásbeli vizsgán segédanyagot vagy segédeszközt használ, a vizsgabiztos előzetes figyelmeztetés nélkül a vizsgából kizárja. Ha pályázó a vizsga rendjét más módon megzavarja, a vizsgabiztos a rend megtartására hívja fel. Eredménytelen felhívás esetén a vizsgabiztos a rendzavaró pályázót a vizsgából kizárja. A felhívásnak a kizárás jogkövetkezményére is ki kell terjednie. A rendzavarás tényét és a vizsgabiztos ezzel kapcsolatos intézkedését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. (10) 10 Az írásbeli feladatokat, a vizsga időpontját követő három naptári napon belül értékelni kell. A tesztfeladatok értékelését az Akadémia, az esszéfeladatok értékelését a Felvételi Versenyvizsga-bizottságnak az Akadémia vezetője által felkért tagjai végzik el. Az értékelés eredményét a tesztfeladatokra és az esszékérdésekre adott pontszámokat elkülönítve a pályázó kódszámával megjelölve, valamint a tesztfeladatok helyes megoldását az Akadémia további két naptári napon belül székhelyén és honlapján közzéteszi. A közzétételnek arra az esetre is ki kell terjednie, ha a pályázó elért pontszámai alapján szóbeli vizsgára nem bocsátható (R. 1/B. (3) bekezdés). (11) A tesztfeladatokra adott pontszámok helyességét a pályázó a közzétételtől számított két naptári napon belül az Akadémiánál kifogásolhatja. A kifogást három naptári napon belül az Akadémia vezetője bírálja el. Az esszéfeladatok értékelésével kapcsolatban a pályázó kifogással nem élhet. (12) A szóbeli vizsga kérdései a pályázó általános jogi műveltségének, döntési-, kommunikációs-, beszéd-, koncentrációs-, konfliktuskezelő- és reagáló képességének feltárására irányulnak. A szóbeli vizsgán a pályázó az Akadémia által összeállított kérdések közül két kérdés önálló, összefüggő, nyelvileg igényes megválaszolására, kifejtésére köteles. A kérdésekre adott válasz egybefüggő előadása után a vizsgabizottság tagjai a pályázónak további kérdéseket tehetnek fel. (13) A szóbeli vizsga a 4. (4) bekezdése szerint kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt történik. (14) A szóbeli vizsgáról a vizsgabiztos jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti a vizsga időpontját, a pályázó személyi adatait, a (13) bekezdésben megjelölt két kérdést és a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai aláírják. A Felvételi Versenyvizsga-bizottság és az eseti szóbeli vizsgabizottság 4. (1) A Felvételi Versenyvizsga-bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagjait az OIT nevezi ki, a kinevezésről szóló okiratot (2. számú melléklet) az OIT elnöke írja alá. A megbízatás öt évre szól és az érintett beleegyezésével, legfeljebb az eredeti kinevezés időtartamával meghosszabbítható. (2) A bizottságba a Legfelsőbb Bíróság 5, az ítélőtáblák egyenként 2, a Hivatal 2 főt jelöl. A megyei (fővárosi) bíróság a megye bíróságainak engedélyezett bírói létszáma alapján minden 20 bírói létszám után 1-1 vizsgáztatót jelöl. Ha a töredék létszám a 10 főt meghaladja további 1 vizsgáztató jelölésére van lehetőség. A munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke a bizottságnak hivatalból tagja. 10 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától.

4 (3) A Hivatal a bizottság tagjairól listát készít, a bizottság tagjaiban történő változásokat folyamatosan átvezeti a listán. (4) A szóbeli vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) három tagját (ideértve az elnökét is) és egy póttagját a bizottság tagjainak sorából a Hivatal vezetője esetenként jelöli ki. A kijelölt bizottsági tagokat a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Hivatal késedelem nélkül értesíti, és erről egyidejűleg az Akadémiát is tájékoztatja. (5) A vizsgabizottság elnöke vagy tagja köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a pályázóval a Polgári perrendtartásról szóló évi. III. törvény 13. -ának (2) bekezdése szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll, vagy vele szemben egyéb okból elfogultnak érzi magát. Ha a vizsgabizottság elnöke vagy tagja a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, a vizsgáztatásban nem vehet részt, helyette a vizsgabizottság póttagja jár el. A vizsgabizottság tagjának kizárására irányuló bejelentést a pályázónak a vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottságnál nyomban meg kell tennie. Ha a vizsgabizottság a bejelentést alaposnak találja, a kizárással érintett tag helyett a vizsgabizottság póttagja jár el. Amennyiben a vizsgabizottság elnöke kerül kizárásra, az elnöki tisztet a leghosszabb bírói szolgálati idővel rendelkező tag látja el. (6) A vizsgabizottság összeállításáról és a pályázóknak az Akadémia által a vizsgabizottsághoz történt beosztásáról a vizsgabiztos a vizsga időpontját megelőzően tájékoztatja a vizsgabizottság tagjait, és egyben közli velük a pályázóknak az írásbeli vizsgán megszerzett, és az 5. (4) bekezdése szerint elért egyéb pontjainak számát. A versenyvizsga eredményének értékelése 5. (1) A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részének értékelése pontozással történik. (2) Az írásbeli és a szóbeli vizsgán egyaránt pont érhető el. (3) 11 Az írásbeli vizsga tesztfeladataira (kérdésenként 1-1 pont) összesen 20 pont, az esszéfeladatokra (feladatonként pont), összesen 40 pont adható. (4) 12 A felvételi versenyvizsga összesített eredménye az alábbi részpontszámokból áll: - írásbeli vizsgán elért pontszám (max. 60 pont), - szóbeli vizsgán elért pontszám (max. 60 pont), - cum laude fokozatú jogi diploma 25 pont, - summa cum laude fokozatú diploma 30 pont. (5) 13 A felvételi versenyvizsga akkor tekinthető eredményesnek, ha a pályázó a versenyvizsga szóbeli részén is megszerezte az elérhető pontszám több mint 50%-át. 11 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 12 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 13 A korábbi (5) bekezdést hatálytalanította és a korábbi (7)-(10) bekezdések számát (5)-(8)-ra módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától.

5 (6) 14 Az Akadémia az eredményes vizsgát tett pályázókról listát vezet. A lista adatairól tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorló megyei bíróság elnökét. (7) A vizsgabizottság a pályázó vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli. A vizsgabizottság elnöke a pályázó által a szóbeli vizsgán elért pontszámot, valamint a versenyvizsga (4) bekezdés szerinti összesített eredményét, a szóbeli vizsgát követően nyilvánosan hirdeti ki a pályázónak. Eredményes versenyvizsga esetén a kihirdetéssel egyidejűleg a R. mellékleteként szereplő tanúsítványt a pályázónak átadja. (8) Az eredményes versenyvizsgát tett, de felvételt nem nyert pályázókról a Hivatal humánpolitikai feladatokat ellátó főosztálya évente országos jegyzéket (várólista) készít. Amennyiben a jegyzékben szereplő pályázó a szóbeli vizsgája időpontjától számított egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be fogalmazói állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát. Az erre vonatkozó kérelmet a fogalmazói állások betöltésére irányuló pályázatok benyújtására nyitva álló határidő alatt, a pályázatot kiíró Hivatalnál vagy bírósági elnöknél kell előterjeszteni. (9) 15 (10) 16 Hatálybaléptető és záró rendelkezés 6. A szabályzat november 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a bírósági fogalmazók központi felvételi eljárásának rendjéről szóló évi 5. számú OIT szabályzat hatályát veszti. 14 A korábbi (6) bekezdést hatálytalanította és a korábbi (7)-(10) bekezdések számát (5)-(8)-ra módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 15 A korábbi (5)-(6) bekezdéseket hatálytalanította és a korábbi (7)-(10) bekezdések számát (5)-(8)-ra módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. 16 A korábbi (5)-(6) bekezdéseket hatálytalanította és a korábbi (7)-(10) bekezdések számát (5)-(8)-ra módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától.

6 JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. számú melléklet 17 (A bírósági fogalmazók központi felvételi eljárásának rendjéről szóló évi 5. számú OIT szabályzat alapján) 1. Pályázó neve Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* Pályázó adatai Születési neve Anyja leánykori neve Születési helye, ideje (év, hónap, nap) Személyi igazolvány száma Állandó lakcíme Irányítószám Település neve Utca, út, tér, egyéb Házszám Emelet Ajtó Értesítési címe Irányítószám Település neve Utca, út, tér, egyéb Házszám Emelet Ajtó Értesítési telefonszám Értesítési elekronikus levélcím Jelenlegi munkahelyének neve Jelenlegi munkahelyének címe Jelenlegi munkahelyén betöltött munkaköre *Megjegyzés a 2. ponthoz: Amennyiben a pályázó több álláshelyre nyújt be pályázatot, további kérelmét bíróságonként rangsorolva pótlapon kell előterjesztenie. 17 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: január 29. napjától.

7 Jogi diploma fokozata kiállításának dátuma (év, hónap, nap) oktatási intézmény tagozat (nappali, levelező, stb.) Államilag elismert nyelvvizsga nyelv fok típus Tudományos pályázatokon való részvétel (téma, helyezés) Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak, külföldi képzések, stb.) Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés További diplomák, egyéb végzettség Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt Pályázó aláírása Tájékoztatom, hogy a fogalmazói kinevezéshez szükséges minimum pontszámot elért, de felvételt nem nyert pályázókról az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának humánpolitikai feladatokat ellátó főosztálya (1055 Budapest, Szalay u. 16., telefonszám: , faxszám: ) évente országos jegyzéket (várólista) készít. Kérem nyilatkozzon arról, hogy sikeres felvételi vizsga estetén hozzájárul-e ahhoz, hogy adatai az országos névjegyzékben szerepeljenek. Hozzájárulok Igen Nem Pályázó aláírása Kérem, szíveskedjék az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala humánpolitikai feladatokat ellátó főosztálya részére írásban bejelenteni, amennyiben kéri a várólistáról való törlését. Amennyiben a jegyzékben szereplő pályázó a szóbeli vizsgája időpontjától számított egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be fogalmazói állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát. Az erre vonatkozó kérelmet a fogalmazói állások betöltésére irányuló pályázatok beérkezésére nyitva álló határidő alatt kell előterjeszteni.

8 JELENTKEZÉSI ADATLAP MELLÉKLETE (A pályázó tölti ki) Kódszám* A pályázathoz csatolni kell: a kitöltött jelentkezési adatlapot, a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát és a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. Jelentkezési adatlap Jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata Hatósági bizonyítvány (eredeti) Pótlap * Nem a pályázó tölti ki

9 2. sz. melléklet 18 A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE Dr. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet l/b. -ának (5) bekezdése alapján kinevezi Önt a Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjává...év hó napjától..év hó napjáig terjedő időtartamra. Budapest, OIT elnöke 18 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától.

10 3. számú melléklet 19 A Bíróság elnöke pályázatot hirdet bírósági fogalmazói állás betöltésére. Az állásra azok a választójoggal rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény 11. -a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn. A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és a weboldalon, az OIT döntései között megtalálható a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács évi 5. számú szabályzatából tájékozódhatnak. A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek. A jelentkezők a pályázathoz csatolják - a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, - a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, - kitöltött jelentkezési lapot (a nyomtatvány a Legfelsőbb Bíróságon, az ítélőtáblákon, a megyei (fővárosi) bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Magyar Bíróképző Akadémiáján beszerezhető, valamint a honlapról letölthető). A bírósági fogalmazó illetményére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény rendelkezései, az egyéb juttatásokra az Országos Igazságszolgáltatási Tanács egyéb juttatásokról szóló évi 2. számú szabályzatának rendelkezései az irányadók. A pályázat beérkezésének határideje: A pályázat elbírálásának határideje: Az állás betöltésének időpontja: A pályázatot egy példányban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Bírósági Igazgatási Főosztályához (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. 19 Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: június 15. napjától. Módosította a évi 5. számú szabályzat. Hatályos: január 29. napjától.

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA. Általános rendelkezések 1.

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA. Általános rendelkezések 1. Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA Általános rendelkezések 1. 1. A szabályzat hatálya kiterjed az ELTE Idegennyelvi Továbbképző

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12.

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12. M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A B í r á k é s i g a z s á g ü g y i a l k a l m a z o t t a k k é p z é s é n e k m e g ú j í t á s a I n t é z m é n y i S t r a t é g i a 2 0 1 3. s

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től 1. Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben