Általános információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános információk"

Átírás

1 Általános információk Az iskola neve: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. Igazgató: Dr. Dobi János OM azonosító: Telefonszám/fax: (62) Internet: Nyílt nap: december 03. (szerda) 16 óra Kollégiumi elhelyezés: Ortutay Kollégium Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon Egységes követelmények szerinti írásbelire jelentkezési határidő: december 10. Jelentkezési határidő: február 20. Előkészítő foglalkozások: Érdeklődni az iskolában 2009/2010-ben induló osztályok, csoportok emelt szintő matematika (01), fizika (02) általános tantervő informatika orientáció (03) magyar-történelem orientáció (04) biológia-fizika-kémia orientáció (05) magyar-francia két tanítási nyelvő csoport (06) angol nyelvi orientáció(07) német nyelvi orientáció (08)

2 Az indítandó osztályok mindegyikében kiemelt fontosságúnak tartjuk az idegen nyelvek oktatását, ezért mind az elsı (az általános iskolában már tanult, haladó szinten folytatható), mind a második nyelvet a kerettantervben meghatározottnál magasabb óraszámban kívánjuk tanítani. A nyelvi csoportokat évfolyamszinten a tanulók tudásszintjének megfelelı csoportokban oktatjuk. Amennyiben a felvételt nyert tanulók közül valamelyik idegen nyelvet nem jelölik meg elegen (14 fı), akkor az érintetteket választásuk módosítására kell kérnünk. Második nyelv az angol, német, francia, olasz, orosz, latin spanyol kezdı vagy haladó, melyek közül kettıt kell megjelölni. Ennek hiányában az iskola dönt. A nyelvtudás hatékonyabbá tételének érdekében lehetıséget biztosítunk olasz, francia, német és angol nyelv külföldön történı gyakorlására cserekapcsolatok formájában. Felvételi tudnivalók: Egységes felvételi írásbeli: általános tantervő szövegértés és matematikai képességeket felmérı feladatsor, melyet az emelt szintő matematika (01) csoportba jelentkezıkön kívül - minden jelentkezı diák megír. Az emelt szintő matematika csoportba jelentkezık a tehetséggondozó matematika írásbeli feladatsort kötelesek teljesíteni. A felvételi vizsgára a tanulók hozzák magukkal az ellenırzı könyvüket! Tanulást támogató lehetőségek: Informatikai infrastruktúra: mindennap szabad gépidı, szélessávú internetelérés. Könyvtár: kötet, internetes olvasóterem. Szakkörök: minden tárgyból, irodalom színpad, filozófia. Sport: kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarugás, természetjárás Az indítandó osztályok részletes ismertetése: 2

3 Emelt szintő matematika-fizika csoport Indítandó osztályunkban a matematika és fizika tárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. A két tárgy iránt kiemelt érdeklıdést mutató és tehetséget érzı tanulók jelentkezését várjuk! Matematika (01) Felvehető létszám: 16 fı Felvételi vizsga időpontja: ºº.óra (ált. szövegértés írásbeli), ºº óra (tehetséggondozó matematika írásbeli), óra (szóbeli). Tehetséggondozó matematika írásbeli: 50 pont, matematika szóbeli: 50 pont, általános szövegértés: 50 pont, általános iskolai eredmények (matematika és fizika 7. év végi, 8. félév): 50 pont. Felvételi követelmények: algebra (mőveletek, algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlıtlenségek, szöveges feladatok, oszthatóság), halmazok, függvények, geometria (szögszámítások, háromszögek egybevágósága, nevezetes vonalai, pontjai -, Pithagorasz-tétel, kör, egyszerőbb testek, logikai feladatok, leszámolási feladatok megoldása. matematika Fizika (02) Az általános tantervő, fizika orientációjú fél osztályunkban folyó képzés a természettudományos gondolkodásmód elsajátítását, fejlesztését, illetve a mőszaki, egészségügyi felsıoktatásban való továbbtanulásra történı felkészítést szolgálja. A fizika elsajátításához szükséges alapok megszerzése érdekében az elsı két évben matematikából is többletórát biztosítunk az ide felvételt nyert tanulóinknak. Felvehető létszám: 16 fı Felvételi vizsga időpontja: óra, óra (fizika szóbeli) Általános matematika írásbeli: 50 pont, szövegértés: 50 pont, fizika szóbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 pont (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika és egy idegen nyelv, 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei alapján) Felvételi követelmények: a fizika szóbelin a kerettantervi követelményeknek megfelelıen, a 7. osztály tananyagából a testek mozgása, a dinamika alapjai, a munka és 3

4 energia, a nyomás, a hıtan fejezeteihez, valamint a 8. osztályban az egyenáramú áramkörökrıl tanultakhoz kapcsolódó, gondolkodást vizsgáló kérdések szerepelnek. fizika matematika Felvehető létszám: 18 fı 4 Általános tantervő csoport informatikai orientációval(03) Felvételi vizsga időpontja: óra, óra Az emelt szintő informatikai képzést nyújtó osztályunkban négy éven át, emelt óraszámban oktatunk informatikai ismereteket. A képzés fı célja a napi munkában jól alkalmazható informatikai tudás és az elektronikus publikálásban való jártasság megszerzése. A diákok nemzetközi számítógépes jogosítványhoz (ECDL) juthatnak. Szakkörök és más foglalkozások keretében lehetıséget biztosítunk az algoritmikus gondolkodás magas szintő elsajátítására, az internethez kapcsolódó programozási ismeretek megszerzésére, multimédiás alkalmazások valamint az informatikával kapcsolatos aktualitások megismerésére. Általános matematika írásbeli: 50 pont, szövegértés: 50 pont, informatika szóbeli: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 pont (az általános iskolai eredményt a 7. év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott idegen nyelv, informatika és egy szabadon választott-nem készségtárgy- átlagából számítjuk ki.) Felvételi követelmények az informatika szóbeli vizsgán: A szóbeli vizsgán a következı témakörökkel kapcsolatos gondolkodást vizsgáló kérdések szerepelnek: hardver alapismeretek; operációs rendszer ismeretek; hálózati szolgáltatások (levelezés, WWW) használata, szabályai; mondatszerő algoritmus leíró nyelv ismerete, ily módon leírt algoritmus értelmezése; teknıcgrafika (LOGO nyelv alapjai); ábra- és szövegkészítés alapjai, szerkesztési mőveletek felismerése; táblázatkezelés alapjai. Ajánlott irodalom a felkészüléshez Rozgonyi- Borus Ferenc Informatika tankönyvei (MOZAIK Kiadó) informatika matematika 3,

5 Általános tantervő osztály magyar-történelem orientációval (04) Felvehető létszám: 32 fı Felvételi vizsga időpontja: óra, óra Ebbe az osztályba a magyar és történelem tárgyak iránt különösen érdeklıdı tanulókat várjuk, akik emelt óraszámban fogják tanulni a magyar nyelv és irodalmat, valamint a történelmet. Általános matematika írásbeli 50 pont, szövegértés: 50 pont, általános iskolai eredmények: 50 pont (7. év vége, 8. félév: magyar nyelv és irodalom, történelem duplázva, matematika, idegen nyelv); magyar irodalom vagy történelem szóbeli: 50 pont. A képzés célja: felkészíteni a tanulókat a kétszintő érettségi vizsga követelményeire. - Tanulóink nem csupán az általános mőveltség alapjait szerzik meg, hanem olyan képességeket is, amelyek alkalmassá teszik ıket az önmővelésre; - szert tesznek megfelelı tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képesek ismereteiknek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; - felkészülnek a felsıoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. Felvételi követelmények a magyar irodalom szóbeli vizsgán: Irodalomelméleti alapfogalmak (mőnemek és mőfajok, stílusirányzatok, költıi képek és alakzatok, verstani alapismeretek). Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petıfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila költıi életmővének -általános iskolai szinten elvárható- ismerete, egy-egy vers szöveghő felidézése. Molnár Ferenc, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond egy-egy, az általános iskolában olvasott mővének ismerete, elemzése. Felvételi követelmények történelem szóbeli vizsgán: A felvételin alapvetı követelmény az általános iskolai kerettantervben szereplı történelem tananyag az alábbi témákban: Egyetemes történelem - Ókori Hellász vagy Ókori Róma és a kereszténység (A két téma közül csak az egyiket kell választani.). A középkori Európa (A kerettantervben a Képek a középkori Európa életébıl c. fejezet témái). Az újkor kezdetén. Nemzetállamok kora. Az elsı világháború és a szövetségi rendszerek. 5

6 Magyar történelem - Honfoglalás és államalapítás. Vegyesházi királyok ( ). A török világ Magyarországon ( ). Reformkor, 1848-as forradalom és szabadságharc. A kiegyezés és a dualizmus. - A tanulóknak emellett aktuálpolitikai tájékozottságukról, olvasottságukról, valamint kreativitásukról kell számot adniuk. Kiváncsiak vagyunk önálló véleményalkotó, lényeglátó, összefüggéseket felismerı képességükre. magyar irodalom 3, magyar nyelv 2* történelem Általános tantervő osztály biológia-fizika fizika-kémia orientációval (05) A kémia, fizika és biológia tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. Mindhárom tantárgyból csoportbontásban laboratóriumi gyakorlatokat tartunk. Régi tapasztalatunk, hogy a mérések, kísérletek önálló elvégzése a tényleges tudást lényegesen befolyásolja. Felvehető létszám: 32 fı Felvételi vizsga időpontja: óra Általános iskolai eredmények: 100 pont (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, biológia, kémia, fizika 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredménye az utóbbi három tantárgy eredményét duplán számolva!) általános matematika írásbeli: 50 pont, szövegértés: 50 pont. A képzés sajátosságai: laboratóriumi gyakorlatok biológia, fizika, kémia, tárgyakból különbözı évfolyamokon A képzés kiemelt célja: A kialakuló egységes természettudományi ismeretek birtokában elısegítjük továbbtanulását a tantárgyak által érintett egyetemekre és fıiskolákra. Külön szaktárgyi írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. biológia 1, fizika kémia laboratóriumi gyakorlat 2* 2* 1* 6

7 Magyar-francia két tanítási nyelvő csoport (06) Felvehető létszám: 14 fı Felvételi vizsga időpontja: óra, óra Szükséges előképzettség: legalább középhaladó francia nyelvtudás A képzés keretében magyar és francia anyanyelvő tanárok heti 5-6 órában tanítják a francia nyelvet és civilizációt. Francia nyelven, emelt óraszámban folyik a matematika, a történelem és a földrajz oktatása. Rendszeresen szervezünk csereutakat is. A képzés célja felkészíteni a tanulókat arra, hogy majdani választott szakterületükön (közgazdasági, külkereskedelmi, vendéglátóipari, jogi, bölcsész, idegenforgalmi, mőszaki, építészmérnöki stb. karokon) felsıfokú tanulmányokat folytathassanak magyarul vagy franciául, Magyarországon vagy akár francia nyelvterületen (ahova nyelvtudásuknak köszönhetıen jó eséllyel pályázhatnak majd ösztöndíjakra, ill. kaphatnak lehetıséget szakmai gyakorlatuk teljesítésére.) Ennek érdekében törekszünk sokoldalú nyelvi, civilizációs, kommunikációs, irodalmi és szaktárgyi ismeretek és készségek bitokába juttatni diákjainkat. A két tanítási nyelvő érettségi vizsga megfelelı eredmény esetén felsıfokú C típusú nyelvvizsgát ér. A bizonyítványt magyar és francia nyelven állítjuk ki. A felvételnél figyelembe vesszük a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit magyar nyelvbıl és irodalomból, történelembıl, matematikából, franciából és földrajzból (50 pont). Ha franciát nem iskolai keretek között tanulta, akkor az 1. idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe. Általános matematika írásbeli: 50 pont, szövegértés: 50 pont. Francia nyelvi szóbeli felvételi: 50 pont. A szóbeli vizsga rövid társalgásból áll. Témák: Család; Otthon; Iskola, Én és a barátaim, Szabadidı, Közlekedés, Utazás, Bevásárlás, Étkezés, Sport, Ünnepek, Vakáció. A felvételizıktıl azt várjuk, hogy ismerjék és képesek legyenek alkalmazni a felsorolt témakörök alapszókincsét, valamint következı nyelvtani anyagokat: igeragozás, igeidık, tagadó szerkezetek, névelık, kérdés, a személyes névmás alakjai, az y és az en, gyakori prepozíciók és igevonzatok. francia nyelv francia társalgás

8 Általános tantervő osztály angol- német orientációval Angol nyelv (07) Felvehető létszám: 20 fı Felvételi vizsga időpontja: óra Szükséges előképzettség: középhaladó angol nyelvtudás Általános iskolai eredmények: 60 pont (általános iskola 7. Osztály év végi és a 8. Osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem és matematika tárgyak eredményei); általános matematika írásbeli: 70 pont, szövegértés: 70 pont. Az elsı nyelv kötelezıen az angol! angol nyelv Német nyelv (08) Felvehető létszám: 12 fı Felvételi vizsga időpontja: óra Szükséges előképzettség: középhaladó német nyelvtudás Általános iskolai eredmények: 60 pont (7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, német nyelv-kétszeres szorzóval); általános matematika írásbeli: 70 pont, szövegértés: 70 pont. Amennyiben a jelentkezı diák a német nyelvet nem általános iskolai keretben, hanem iskolán kívül sajátította el, úgy az általános iskolában tanult elsı nyelvet (pl. angol) vesszük figyelembe. Az elsı nyelv kötelezıen a német! német nyelv

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 13. évfolyam CLASS / NEON / Poligon

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 13. évfolyam CLASS / NEON / Poligon VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 13. évfolyam CLASS / NEON / Poligon Kedves Diákok! Ennek a tanévnek a végén érettségizni fogtok. Minden diák választhat, hogy az öt érettségi tárgy

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

MATEMATIKA. Célok és feladatok

MATEMATIKA. Célok és feladatok MATEMATIKA Célok és feladatok Az középiskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerrıl és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységrıl.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 02 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Leőwey

Részletesebben