A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PANNON EGYETEM A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: december 13. A határozat száma: 117/ (XII.13.) Hatálybalépés: február 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: oktatási igazgató 1

2 1. Általános rendelkezés (1) [Nftv. 11. (1) c) ] A Pannon Egyetem (továbbiakban: Egyetem) tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a fogyatékkal élő hallgató beilleszkedését és előrehaladását a felsőfokú tanulmányok idején, illetve a tanulmányok alatt és befejezését követően segítséget nyújt a karriertervezésben. Az Egyetem létrehozza és működteti a Sajátos Szükségletű Hallgatókat Segítő Bizottságot (továbbiakban: SAS Bizottság). (2) A SAS Bizottság feladata, hogy a évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a 79/2006. (IV.5.) korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr) alapján az Egyetemre jelentkező, valamint az Egyetemen tanulmányaikat folytató, fogyatékossággal élő hallgatók számára a tanulmányaikhoz szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételek megteremtése. (3) A SAS Bizottság munkáját az egyetemi koordinátor irányítja, akit a rektor bíz meg határozatlan időre. (4) A SAS Bizottság állandó tagjait a karok delegálják, a hallgatói körből pedig a Hallgatói Önkormányzat és a sajátos szükségletű hallgatók csoportja delegál tagokat. A SAS Bizottság állandó tagjai: 1 fő egyetemi koordinátor 1-1 fő kari koordinátor 2 fő HÖK által delegált hallgató 1 fő sajátos szükségletű hallgatók által delegált hallgató (5) A SAS Bizottság ülései nyilvánosak. 2. A SAS Bizottság feladatai (1) A testület tagjai figyelemmel kísérik az Egyetemre jelentkező sajátos szükségletű pályázó felvételi vizsgájának előkészítését, és az érintettek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek megteremtését. (2) Határozatba foglalja a sajátos szükségletű hallgatóknak adható kedvezményeket figyelembe véve az. (3) Felméri a sajátos szükségletű hallgatók oktatásával kapcsolatos igényeket hallgatói és oktatói oldalról egyaránt, és koordinálja a szükséges feltételek biztosítását. (4) Elbírálja és gondozza a sajátos szükségletű hallgatók segítségnyújtására, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmeit, illetve azok elutasítása esetén útmutatással szolgál az alternatív megoldási lehetőségeket illetően. (5) A SAS Bizottság kari koordinátorának véleményét ki kell kérni minden esetben a sajátos szükségletű hallgató kérelmét elbíráló kari tanulmányi ügyekkel foglalkozó bizottságoknak. (6) A SAS Bizottság kari koordinátorai rendszeresen konzultálnak a sajátos szükségletű hallgatókkal, tájékozódnak az esetleges újabb igényekről. Kapcsolatot tartanak a sajátos szükségletű hallgatók oktatóival. 2

3 (7) A SAS Bizottság, együttműködve a HÖK-kel és a segítő hallgatói csoportok tagjaival, elősegíti a sajátos szükségletű hallgatók egyetemi életbe való (s zabadidős, kulturális, sport programok) bekapcsolódását. 3. A SAS Bizottság működési rendje (1) A SAS Bizottság a szorgalmi időszak második hetének végéig a képzési helyenként illetékes oktatásszervezési egységtől a Neptun ETR-ben megkapja az Egyetemre felvételt nyert és fogyatékosságára tekintettel kérelmet beadó sajátos szükségletű hallgatók anyagát. (2) Minden tanulmányi félévben legkésőbb a harmadik hét végéig felülvizsgálja az adott hallgatók igényeinek megfelelő akadálymentességet, elérhetőséget. (3) A kari képviselő az érintett oktató megkeresésére a sajátos szükségletű hallgatónak tanácsot ad, támogatást nyújt. (4) A normatív támogatás összegének ismeretében a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság előzetes tájékoztatására, valamint a hallgatói és oktatói igényekre alapozva tervet készít, és javaslatot tesz az adott tanévben a sajátos szükségletű hallgatók tanulmányait segítő támogatás felhasználására, a dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre. A SAS Bizottság javaslata alapján a támogatás felhasználásáról a rektor által megbízott személy dönt, és erről tájékoztatja az Egyetem gazdasági vezetőjét. (5) Folyamatosan figyelemmel kíséri az épületek akadálymentességét, javaslatokat tesz a környezet akadálymentességének javítására, felszerelések beszerzésére, korszerűsítésére, karbantartására. (6) A SAS Bizottság kari koordinátor tagjai rendszeresen fogadóórát tartanak a sajátos szükségletű hallgatók és az őket oktató kollégák számára a folyamatos segítségnyújtás, kapcsolattartás biztosítása érdekében. (7) A SAS Bizottság minden tanév elején leírást készít a kölcsönözhető, illetve más módon hozzáférhető tanulást segítő eszközökről, és erről, valamint a kölcsönzés módjáról tájékoztatja a sajátos szükségletű hallgatókat. (8) A SAS Bizottság segítségével az Egyetem folyamatosan bővíti, korszerűsíti a speciális formában elérhető tankönyvek, oktatási segédletek (pl. domború ábrák, stb.) körét, és ezeket a könyvtár állományába kölcsönzésre, nyilvántartásra átadja. (9) A SAS Bizottság önkénteseket toboroz a hallgatók közvetlen, illetve közvetett (pl. tananyag előállítás) segítésére, együttműködve a hallgatói csoportokkal. 4. Az egyetemi koordinátor feladatai (1) Irányítja a SAS Bizottság munkáját. (2) Gondoskodik a testület üléseinek megszervezéséről, a meghívottak értesítéséről, valamint arról, hogy az üléseken emlékeztető készüljön, melyet eljuttat a rektor által megbízott személyhez. (3) Kapcsolatot tart a SAS Bizottság tagjai, az Oktatási Igazgatóság vezetője, illetve az Egyetem gazdasági vezetője és a rektor által megbízott személy között. 3

4 (4) Minden tanév végén beszámolót készít a testület munkájáról és a munka során szerzett tapasztalatokról. (5) Egyéni konzultációk során megismeri a sajátos szükségletű hallgatókat. 5. A sajátos szükséglet megállapításának és igazolásának rendje Az Nftv.108. (1) bekezdése alapján fogyatékossággal élő hallgató: az a hallgató, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességű. (1) [Vhr.19. (1)]A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak időszakos vagy végleges voltát szakvéleménnyel igazolja. (2) [Vhr.19. (2)]A hallgató fogyatékosságát igazoló szakvélemény kiadására a) amennyiben a hallgató fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült, az évi LXXIX. törvényben meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottság, b) amennyiben a fogyatékosságot később állapították meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv jogosult. (3) A hallgató a fogyatékosságát igazoló dokumentumokat, illetve azoknak az Oktatási Igazgatóság által hitelesített másolatát a Neptun egységes tanulmányi rendszeren keresztül beadott kérelméhez csatoltan nyújtják be, akik elektronikusan továbbítják azt a SAS Bizottság felé. 6. A sajátos szükségletű hallgatók jogai (1) [Vhr.18. (1)] A fogyatékossággal élő hallgató számára kérelmére az Egyetem a tanterv előírásaitól részben vagy egészben eltérő követelményeket állapíthat meg, illetve figyelemmel az bekezdésére azok teljesítésétől eltekinthet. (2) Mozgáskorlátozott hallgató esetén a) biztosítani kell az akadálymentes környezetet, jogszabályokban és belső szabályzatokban foglaltak alapján a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentést, illetve annak más formában történő teljesítését, b) helyettesíteni lehet az írásbeli vizsgát szóbelivel, a szóbeli vizsgát írásbelivel, c) a hallgató mentesíthető a geometriai, szerkesztési feladatok alól, ha nem tudja a szükséges eszközöket használni, de szóban a szabályok ismerete megkövetelhető, d) lehetővé kell tenni az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök (pl. speciális füzetek, írógép, számítógép), valamint kerekesszékkel, továbbá más segédeszközzel is megközelíthető, dönthető, állítható csúszásmentes felülettel ellátott asztallap használatát, e) szükség esetén a nem fogyatékos hallgatókra vonatkozóan megállapított felkészülési időnél 30%-kal hosszabb felkészülési időt, illetve személyi segítőt kell biztosítani. 4

5 (3) Hallássérült hallgató (siket, nagyothalló) esetében a) a szóbeli vizsga helyett biztosítani kell az írásbeli vizsgalehetőséget, b) a súlyosan hallássérült (siket) hallgató az idegennyelv-tanulás és az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól is felmentést kaphat, c) aki fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az A típusú (szóbeli) d) a hallgató kérésére a szóbeli vizsgáztatás esetén jelnyelvi tolmácsot kell biztosítani, e) az érthetőség és a megértés szempontjából a feltett kérdéseket, utasításokat egyidejűleg szóban és írásban is meg kell jeleníteni a hallgató részére, f) minden vizsgáztatás alkalmával szükséges a segédeszközök (pl. értelmező szótár, kalkulátor), a vizuális szemléltetés biztosítása, g) szükség esetén a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési időnél 30%-kal hosszabb felkészülési időt kell biztosítani. (4) Látássérült hallgató (vak, gyengénlátó) esetében a) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga lehetőségét, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatát biztosítani kell, b) aki fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a B típusú (írásbeli) c) a fogyatékossága miatt egyes gyakorlati követelmények teljesítése alól felmentést kaphat, illetve a gyakorlati követelmények teljesítése megfelelő (nem gyakorlati) követelmények teljesítésével helyettesíthető, d) a hallgató mentesíthető a geometriai, szerkesztési feladatok alól, de szóban a szabályok ismerete megkövetelhető, e) a kérdések, tételek hangkazettán, lemezen, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetőségét, megfelelő világítást, személyi segítőt, illetve szükség esetén a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési időnél 30%-kal hosszabb felkészülési időt kell biztosítani. (5) Beszéd-és más fogyatékos hallgatók (különösen a súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) esetében a) a súlyos beszédhibás fogyatékos hallgató aa) szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet valamennyi vizsgatárgyból. Amennyiben a hallgató a szóbeli vizsgalehetőséget választja, úgy számára a nem fogyatékos hallgatók esetére megállapított felkészülési időnél 30%-kal hosszabb felkészülési időt kell biztosítani; ab) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az A típusú (szóbeli) b) a diszlexiás-diszgráfiás hallgató ba) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát, vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet, bb) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a B típusú (írásbeli) bc) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az A típusú (szóbeli) 5

6 bd) a hallgatónak írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési időnél 30%-kal hosszabb felkészülési időt kell biztosítani, be) részére az írásbeli beszámolóknál a számítógép használata megengedett, bf) részére a vizsga esetén a szükséges segédeszközöket biztosítani kell (pl írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár), bg) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a nyelvvizsga letétele alól; c) a diszkalkuliás hallgató a számítási feladatok alól felmentést kaphat, esetében a vizsgák alkalmával engedélyezhető mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató tanulmányai során korábban is dolgozott (táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési időnél 30%-al hosszabb felkészülési időt lehet számára biztosítani. (6) Autista hallgatók esetében a) alkalmazhatók a szakvélemény és a hallgató kérelme alapján az egyéb fogyatékossággal élőknek meghatározott kedvezmények; b) a vizsgákon a felkészüléshez a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési időnél 30%-kal hosszabb felkészülési időt kell biztosítani. 7. Záró rendelkezések (1) A jelen szabályzatot a Szenátus a december 13-i ülésén a 117/ (XII.13.) sz. határozattal elfogadta. Jelen szabályzat február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 209/ ( II.25.) sz. szenátusi határozattal elfogadott szabályzat. Veszprém, december 13. Dr. Friedler Ferenc rektor 6

7 7

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 6. függelék 3. verzió A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG Ikt. sz.: SZF/ /2015 S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 2 A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Bizottságának Működési Rendje Az Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Fogyatékosságügyi Szabályzat

Fogyatékosságügyi Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Fogyatékosságügyi Szabályzat Verzió 1.0 2015.04.17. TARTALOM 1. A szabályzat célja, területi és személyi hatálya... 2 2. Alapelvek... 2 3. Alapfogalmak... 2 4. A Felsőoktatásban tanulmányokat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 25 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOM I. FEJEZET 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 Alapelvek 3 A szabályzat hatálya 3 Értelmező rendelkezések 4 II.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE (a Szervezeti és működési szabályzat 28. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. június 24., hatályba lép: 2008.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben