Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik alkalommal kezdıdik meg a kétszintő érettségi vizsgák május-júniusi vizsgaidıszakának elıkészítése. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján és a megváltozott jogszabályi környezet miatt körlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet néhány a korábbi vizsgaidıszakokban felmerült kérdésre, valamint a jogszabályi változásokból következıen az idei vizsgaidıszak újdonságaira. Ez a körlevél azonban nem pótolja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) tanulmányozását és pontos ismeretét. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsga részletes követelményeirıl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek a május-júniusi vizsgaidıszaktól hatályba lépı változásai miatt a szakmai elıkészítı vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelménye és vizsgaleírása módosult, némelyiknek az elnevezése is változott. Emellett néhány közismereti tárgy vizsgakövetelményében és/vagy vizsgaleírásában is pontosítások léptek életbe. Továbbá a május-júniusi vizsgaidıszaktól kezdıdıen megváltozott a katonai alapismeretek vizsgatárgy vizsgaleírása, valamint ettıl a vizsgaidıszaktól kezdve lehetıség van a vizsgatárgyból emelt szintő vizsga letételére is. E kérdéskörrıl bıvebb információ található az Oktatási Hivatal (OH) honlapján (www.oktatas.hu). Továbbra is fontos, hogy a vizsgaszabályzat 61/A. -a szerint a év május-júniusi vizsgaidıszaktól kezdıdıen emelt szintő érettségi vizsga csak abból a vizsgatárgyból tehetı, amely mint a felsıoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehetı érettségi vizsgatárgy a felsıoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel. Kérjük, hívja fel erre az érintett szaktanárok és osztályfınökök figyelmét! Az emelt szinten letehetı érettségi vizsgatárgyakról az OH honlapján részletes tájékoztatást találnak. Az OH regionális igazgatóságainak megszőnésével az érettségi vizsgaszervezésnek a korábban az OH regionális igazgatóságai által ellátott feladatait a fıvárosi, megyei kormányhivatalok látják el. A megyei/fıvárosi kormányhivatalok oktatási fıosztályaira vonatkozó aktuális információk megtalálhatók az OH honlapján. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy A kétszintő érettségi vizsga adminisztrációs rendszere (továbbiakban érettségi szoftver) bár számos ellenırzést elvégez, sok lehetséges hibát kiszőr, segít egyes döntések meghozatalában nem pótolja, nem is pótolhatja a vizsgarendszer felelıs szereplıinek (vizsgaelnök, igazgató, vizsgáztató tanár) körültekintı és jogszerő döntéseit, és nem mentesít a meghozott döntések felelıssége alól. 1. Jelentkezéssel kapcsolatos kérdések 1.1. A vizsgajelentkezések fogadásakor mindenképpen ellenırizni kell, hogy az egyes jelentkezık esetében a megjelölt vizsgatárgyak a 2012/2013. tanév rendjérıl szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletben meghatározott írásbeli vizsgáinak idıpontja nem ütközik-e Ha a vizsgázó a május-júniusi vizsgaidıszakban érettségi vizsgát és szakmai vizsgát is tesz, és az érettségi vizsganap és az írásbeli szakmai vizsganap azonos napra esı idıpontja nem teszik lehetıvé, hogy mindkét vizsgán részt tudjon venni, a 2012/2013. tanév rendjérıl szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. mellékletének II/6. pontja alapján kell eljárni Vizsgajelentkezést visszavonni, megváltoztatni a jelentkezési határidı (2013. március 1.) után a vizsgaszabályzatban rögzített kivételektıl eltekintve nem lehet. 1

2 1.4. A vizsgajelentkezés törlésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelentkezı az írásbeli vizsgaidıszak kezdetéig (2013. május 3-áig) az adott vizsgatárgyból nem teljesíti a vizsgára bocsátás feltételeit, vagy megszőnt a vizsgát szervezı intézménnyel a tanulói jogviszonya Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár és anyanyelve nem magyar, továbbá az, aki a középiskolai tanulmányai befejezését megelızı négy tanév közül legalább hármat nem a magyar közoktatási rendszerben végzett, a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyarból, mint idegen nyelvbıl tehet kötelezı érettségi vizsgát. Kettıs állampolgárság esetén a vizsgázóra a magyar állampolgárokra érvényes szabályozás vonatkozik A magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy esetében a magyar nyelvtan és a magyar irodalom tantárgyak követelményeit kell teljesíteni a vizsgára bocsátás feltételeként A nem magyar állampolgárságú és nem magyar anyanyelvő vizsgázóknak a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyat kivéve minden szempontból ugyanazt az érettségi vizsgát kell letenniük, mint a magyar állampolgárságú vizsgázóknak. Tehát magyar mint idegen nyelvbıl, matematikából, történelembıl, idegen nyelvbıl (ez lehet a vizsgázó anyanyelve is, ha ezt a nyelvet tanulta a középiskolai tanulmányai során, és teljesítette a vizsgára bocsátás követelményeit), és egy választott vizsgatárgyból kell legalább elégséges osztályzatot szereznie az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszőnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A fizetendı vizsgadíj összege: - Ha a jelentkezı vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintő érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelı, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ban Ft). - Az emelt szintő érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezınek az adott évre érvényes kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelı, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ban Ft). Ha jelentkezı a középszintő vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintő vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintő vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját ebben az esetben is Oktatási Hivatalnak kell befizetni. A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet: - a kormányhivatalokban beszerezhetı utalványon; - banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár Külföldrıl történı átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A külföldrıl történı átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet: - A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u , Hungary - A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár - A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4. - SWIFT kód: MANEHUHB - IBAN : HU A vizsgadíj befizetésérıl szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítı intézmény biztosítja a jelentkezı számára. (Elıfordulhat olyan eset is, hogy a vizsgázó a vizsgadíjat több vizsgatárgy után a középiskolának, egy vizsgatárgy után az OH-nak fizeti be.) A befizetési bizonylatot a jelentkezési laphoz kell csatolni. A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés érvénytelen, és a vizsgázó nem tehet érettségi vizsgát. Fontos, hogy csak az emelt szintő vizsgajelentkezésekhez kapcsolódó befizetési adatokat kell az érettségi szoftverben a vizsgázó alapadatainál teljes körően rögzíteni A tanulói jogviszonyban nem levı vizsgázó érettségi vizsgára nem csak a kormányhivatalokban, hanem bármelyik érettségi vizsgát szervezı középiskolában jelentkezhet. A középiskola azonban nem köteles fogadni a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezı vizsgázó jelentkezését. Errıl a vizsgát szervezı középiskola igazgatója dönt. Ha a középiskola fogadja a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezı vizsgázó jelentkezését, középszintő érettségi vizsga esetén a vizsgadíjat a középiskolának kell befizetni. Az emelt szintő érettségi vizsga díját minden esetben az OH számlájára kell befizetni. (Számlaszám az elızı pontban.) A befizetési bizonylatot a 2

3 jelentkezési laphoz kell csatolni, és a jelentkezést befogadó intézményben kell megırizni. A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés érvénytelen. Fontos, hogy az emelt szintő vizsgajelentkezésekhez kapcsolódó befizetési adatokat az érettségi szoftverben a vizsgázó alapadatainál teljes körően rögzíteni kell Alapvetı szabály, hogy a jelentkezınek az adott vizsgaidıszakban az összes vizsgájára egyetlen helyen kell jelentkeznie Az a vizsgázó, aki a jelentkezés benyújtásának idıpontjában külföldi vagy külföldi rendszerő középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait, kizárólag a kormányhivatalok valamelyikében jelentkezhet. Ebben az esetben a vizsgázóknak az adott kormányhivatalt saját maguknak kell kiválasztaniuk Ha a vizsgázó korábban kezdte meg érettségi vizsgáját, de valamilyen ok miatt nem szerzett érettségi bizonyítványt, a már sikeresen teljesített vizsgatárgyak minısítésérıl nem mondhat le, azokból ismétlı érettségi vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtt nem tehet. Ha a vizsgázó még a 2005 elıtti, hagyományos rendszerben kezdte meg a vizsgát, és az adott hagyományos vizsgatárgy, melybıl legalább elégséges osztályzata van, nem található meg az érettségi szoftverben, akkor a korábbi vizsgaeredmény rögzítéséhez az intézménynek írásban kérnie kell az OH Közoktatási Programkoordinációs Osztálytól az adott vizsgatárgy felvételét ( Ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból eredményes középszintő elırehozott érettségi vizsgát tett, az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtt ebbıl a vizsgatárgyból nem tehet újra középszintő érettségi vizsgát, nem javíthat a korábban elért eredményén. Lehetısége van azonban az érettségi bizonyítvány megszerzése elıtt egy alkalommal a szintemelı vizsga letételére A vizsgaszabályzat 12. (6) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezı jelentkezınek valamennyi korábban teljesített vizsgáját fel kell tüntetnie a jelentkezési lapján, és azokat rögzíteni kell beszámítással az érettségi szoftverben. Az érettségi szoftver a vizsgajelentkezések rögzítése elıtt megmutatja a vizsgázó korábbi a központi érettségi nyilvántartásban megtalálható vizsgáit. Figyelem! A beszámítós vizsgák rögzítésére vonatkozó eljárás az érettségi szoftverben megváltozott, a szoftver a korábbi eredmények rögzítésekor az érettségi nyilvántartásban szereplı adatokat használja. Kérjük, a rögzítés megkezdése elıtt alaposan tanulmányozzák át az érettségi szoftver használatához készült útmutatót. A korábbi vizsgák eredményeit tartalmazó törzslapkivonatot a jelentkezési laphoz csatolni kell. Ha a vizsgázó által benyújtott törzslapkivonaton olyan vizsgatárgy is szerepel, melyet a vizsgázó mentességgel tett le (pl. az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mentesült egy vizsgarész alól, mentesült az értékelési rendszer egy részlete alól), de ez a záradékból nem határozható meg egyértelmően, akkor a vizsgajelentkezések rögzítésének lezárása elıtt a korábbi vizsgát szervezı intézménnyel fel kell venni a kapcsolatot, hogy az adott mentességet pontosan lehessen rögzíteni a rendszerben A május-júniusi vizsgaidıszaktól kezdve már minden tanulói jogviszonnyal rendelkezı vizsgázónak kötelezı idegen nyelvbıl érettségi vizsgát tennie, így azoknak is, akik a felnıttoktatásban nem nappali rendszerő oktatásban vesznek részt Idegen nyelv érettségi vizsga nélkül tehet érettségi vizsgát az, akinek a tanulói jogviszonya megszőnésének idıpontjában hatályos érettségi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint nem kellett idegen nyelvbıl érettségi vizsgát tennie. Ebben az esetben az idegen nyelv vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tennie, hogy az érettségi bizonyítvány kiállításához szükséges legalább 5 vizsgatárgya meglegyen Az érettségi bizonyítvány megszerzése után (még akkor is, ha a vizsgázó tanulói jogviszonnyal rendelkezik) bármelyik vizsgatárgyból, bármelyik vizsgaidıszakban lehet érettségi vizsgát tenni. A tanulói jogviszony megszőnését követıen az érettségi vizsgára történı jelentkezésnek nincs tanulmányi követelménye, tehát akár olyan vizsgatárgyból is lehet érettségi vizsgára jelentkezni, amelyiket a vizsgázó középiskolai tanulmányai során egyáltalán nem tanult. Ebben az esetben is érvényes azonban, hogy csak olyan idegen nyelvbıl tehetı érettségi vizsga, amelyet Magyarországon középiskolában tanítanak Ha egy tanuló az érettségi bizonyítványának megszerzését követıen tanulói jogviszonyban áll egy olyan középiskolával (például szakképzési évfolyamon), amely érettségi vizsgát szervez, érettségi vizsgára (közép- és emelt szinten egyaránt) ebben a középiskolában kell jelentkeznie. Ha ez a középiskola az adott vizsgaidıszakban nem szervez érettségi vizsgát, a tanuló a jelentkezését benyújthatja a kormányhivatalok valamelyikébe. 3

4 1.19. A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 56. (1) bekezdése alapján a tanulót a "saját" középiskolájának igazgatója mentesítheti az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbıl az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történı értékelés és minısítés alól. A vizsgát szervezı intézmény igazgatója a vizsgaszabályzat 6. (7) bekezdése szerint engedélyezheti azt, hogy a vizsgázó az érettségi vizsga során különbözı mentességekkel éljen. A mentességek megadására fokozott figyelmet kell fordítani, a mentességet minden esetben határozatba kell foglalni, és az érettségi szoftverben adminisztrálni kell. A határozat mintája megtalálható az érettségi szoftver Javasolt dokumentumok menüpontja alatt A mentességek megadására az emelt szintő érettségi vizsgák esetében is a középiskola igazgatója jogosult. Az emelt szintő vizsgákra vonatkozó határozatokat március 8-áig másolatban meg kell küldeni abba a vizsgaszervezı kormányhivatalba, amely az érettségi vizsgaszervezı telephely városa szerint a vizsgaszervezésben illetékes, hogy azokat a vizsgaszervezés során figyelembe tudják venni Felhívjuk a figyelmüket, hogy az emelt szintő informatika, informatikai alapismeretek, testnevelés vizsgatárgyakhoz a nyilatkozatokat az érettségi szoftverben kell kitölteni, papír alapon történı beküldésükre nincs szükség. Ugyancsak rögzíteni kell az érettségi szoftverben a látássérült vizsgázók speciális igénybejelentı lapját, majd a kinyomtatott és aláírt speciális igénybejelentı lapot faxon az OH Közoktatási Programkoordinációs Osztálynak kell megküldeni március 8-áig (fax: / ) Ha a vizsgázó pótló érettségi vizsgára nyújtja be jelentkezését, és az adott vizsgatárgyból van már sikeresen teljesített vizsgarésze (pl. írásbeli), akkor a jelentkezéskor írásban nyilatkoznia kell, hogy a már teljesített vizsgarész minısítésének beszámítását kéri, vagy azt újra kívánja teljesíteni. A nyilatkozat mintája megtalálható az érettségi szoftver Javasolt dokumentumok menüpontja alatt. Ha a vizsgázót olyan vizsgatárgyból utasították pótló érettségi vizsgára, amelyikbıl a május-júniusi vizsgaidıszaktól kezdve már nem lehet emelt szinten érettségi vizsgát tenni, az esetleg emelt szinten megkezdett vizsgáját a pótló érettségi vizsga során csak középszinten teheti le. Ennek megfelelıen mindegyik vizsgarészt meg kell ismételnie Az érettségi vizsgára történı jelentkezés és a felsıoktatási felvételi jelentkezés bár szorosan összefügg külön adminisztrációs folyamat, egyik jelentkezés sem helyettesíti vagy váltja ki a másikat. Tehát mindkét jelentkezéshez külön-külön kell jelentkezési lapot kitölteni, és eljuttatni a megfelelı helyre Az érettségi szoftverben történı adatfelvitelkor mind a személyes adatok, mind a vizsgajelentkezések tekintetében fokozott figyelemmel kell eljárni. Ha szükséges, többször is ellenırizni kell a felvitt adatokat, mert a téves adatok a vizsgaszervezésben, a vizsgák menetében és a vizsgáról kiállított dokumentumokban súlyos problémákat okozhatnak. Az érettségi szoftverben rögzített adatok hitelességéért az intézmény igazgatója felel. Az adminisztráció során felmerülı problémák megoldásához az érettségi szoftver felhasználói útmutatóját kell használni, mert abban szinte minden felmerülı kérdésre megtalálható a válasz Ha a tanuló már érettségi vizsgát tett egy kötelezıen választható (ötödik) vizsgatárgyból, és elégtelen minısítést szerzett, a késıbbiekben nem kötelezı ebbıl a vizsgatárgyból javítóvizsgát tennie, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez kötelezıen választható (ötödik) vizsgatárgynak másik vizsgatárgyat is választhat A középszintő informatika és informatikai alapismeretek vizsgák zavartalan lebonyolítása, a vizsgák könnyebb megszervezése, valamint a késıbbi reklamációk elkerülése érdekében hangsúlyozottan ajánljuk, hogy az intézményben ezekbıl a vizsgatárgyakból érettségi vizsgát tevı valamennyi vizsgázóval töltessenek ki szoftverválasztásra vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozatok mintái az érettségi szoftver Javasolt dokumentumok menüpontja alatt megtalálhatók. Az ajánlott nyilatkozatok mintáinak táblázataiban azon szoftverek felsorolása található meg, amelyekkel az érettségi vizsga feladatlapjai közel azonos feltételekkel (nehézség, idıigény) oldhatók meg. Természetesen a táblázatokból azokat a szoftvereket, amelyek nem állnak rendelkezésre az intézményben, törölni kell. Továbbá a lista a helyi lehetıségeknek megfelelıen kibıvíthetı olyan programokkal, amelyek funkcionalitásukban, kezelésükben a megadott programokkal közel azonosak. A lista szőkítése és bıvítése az intézményvezetı felelısségi körébe tartozik Javasoljuk, hogy az intézmény által szervezett középszintő testnevelés vizsgákhoz is töltessenek ki a vizsgázókkal nyilatkozatot. (A nyilatkozat javasolt formátumát megtalálhatják az érettségi szoftver Javasolt dokumentumok menüpontja alatt.) A vizsgaszabályzat 24. -ának (4) bekezdés d) pontja szerint (az (1) bekezdésben meghatározott esetben, pótló vizsga engedélyezése esetén), ha az adott vizsgatárgyban nincs szóbeli vizsgarész, az igazgató az OH, valamint a kormányhivatal egyidejő és azonnali értesítése mellett engedélyezheti, hogy a vizsgázó az adott vizsgatárgy 4

5 helyett másik vizsgatárgyat válasszon. Amennyiben a vizsgázó új vizsgatárgyat választ, ám annak írásbeli vizsgája már lezajlott, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával pótolhatja A vizsgaszabályzat 41. -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhetı pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minısítését. A vizsgázónak ebben az esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább 12 százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a 41. (3)-(4) bekezdésében meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson. 2. Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos kérdések 2.1. A középszintő érettségi vizsgákat szervezı középiskoláknak a középszintő vizsgákra vonatkozó információkat az érettségi vizsga részletes követelményeirıl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján, az adott vizsgatárgy részletes követelményei szerint nyilvánosságra kell hozniuk Tájékoztatjuk, hogy a hang- és képanyagokat az érettségi vizsgákhoz elektronikusan sokszorosított CD-n (CD-R) és DVD-n (DVD-R) juttatjuk el az iskoláknak. A lejátszók elızetes kipróbálásához a tavalyi hang- és képanyagok használhatók A vizsgaszabályzat 60/A -ának (4) bekezdése elıírja, hogy az érettségi vizsgát szervezı középiskola vezetıjének biztosítania kell a Hivatal által mőködtetett elektronikus üzenetküldı rendszer (ADAFOR) folyamatos figyelemmel kísérését minden vizsgahelyszínen, minden vizsganapon. Az intézményben folyó írásbeli, gyakorlati érettségi vizsgák alkalmával a figyelemmel kísérést a vizsga kezdete elıtt legalább 30 perccel meg kell kezdeni és az írásbeli, gyakorlati vizsgára a részletes vizsgakövetelményekben meghatározott idıtartam letelte után 30 percig kell biztosítani. Az intézményben folyó szóbeli vizsgák idıtartama alatt az elektronikus üzenetküldı rendszert legalább kétóránként kell megtekinteni (vagy ellenırizni) A német nyelvi érettségi vizsgán a korábbi német helyesírási szabályok szerint megadott válaszok utoljára ban voltak elfogadhatók, ezért kérjük, továbbra is hívják fel a német nyelvtanárok figyelmét, hogy az érettségi vizsgán már csak az új helyesírási szabályokat lehet alkalmazni Lehetıség szerint a középszintő szóbeli vizsgák idıpontjainak meghatározásakor használják ki a tanév rendjében meghatározott teljes idıszakot. Lehetıleg az iskolában egy vizsganapon csak egy vizsgabizottság mőködjön. Amennyiben a vizsgaszervezı kormányhivatal egy adott vizsganapra nem tud vizsgaelnököt kijelölni, kezdeményezi az iskola igazgatójánál a vizsga idıpontjának megváltoztatását Az emelt szintő vizsgadolgozatok megtekintésének OH által meghatározott idıpontja: június Kérjük a szakmai (OKJ) vizsgát is szervezı középiskolák igazgatóit, hogy a szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák idıpontjainak meghatározásakor legyenek figyelemmel az emelt szintő szóbeli vizsgák (2013. június 6-13.) idıpontjaira Sok középiskolában problémát jelent a középszintő testnevelés érettségi vizsga megszervezése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgatárgy gyakorlati vizsgarésze csak az adott vizsgabizottság középszintő szóbeli vizsgáinak idıszaka alatt szervezhetı meg. Az adott vizsgabizottság dönthet arról, hogy a szóbeli vizsgák idıszaka alatt a gyakorlati vizsgát a testnevelés vizsgatárgy szóbeli vizsgája elıtt, vagy az után szervezi meg Ha egy vizsgatárgy írásbeli vizsgarésze projektmunka, a projektmunka összeállítása és leadása felel meg az írásbeli vizsgarésznek, tehát abban az esetben, ha a vizsgázó nem adja le határidıre (az írásbeli vizsgák kezdetéig: május 3.) a projektmunkáját, az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát nem kezdte meg. A jelentkezése nem törölhetı, hanem a vizsgabizottság az adott vizsgatárgyból (attól függıen, hogy a vizsgázó a vizsgát szervezı intézmény igazgatójának döntése alapján felróható, vagy fel nem róható okból nem kezdte meg az érettségi vizsgát) javító vagy pótló érettségi vizsgára utasítja A vizsgaszabályzat szerint a 2007/2008. tanév OKTV/SZÉTV versenyeinek eredményeivel lehetett utoljára érettségi vizsgaeredményt szerezni. A 2007/2008. tanévben vagy elıtte megszerzett OKTV/SZÉTV versenyeredményeket az aktuális és a következı vizsgaidıszakokban a 2007/2008. tanévi OKTV/SZÉTV versenykiírás alapján be lehet váltani érettségi vizsgaeredményre. Ahhoz, hogy ezen eredmények a vizsgázó érettségi bizonyítványába/tanúsítványába bekerülhessenek, az érettségi jelentkezések benyújtásakor ezekbıl a 5

6 tárgyakból is jelentkezni kell. A vizsgaeredmények rögzítésével kapcsolatban az érettségi szoftver eredményrögzítı moduljának kezelési útmutatója részletes tájékoztatást ad A vizsgaszabályzat szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása óta (41. (1)) az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó teljesítményét egész számokkal kell értékelni. A vizsgatárgyakhoz kapcsolódó javítási-értékelési útmutatók ennek megfelelı értékelési szabályokat tartalmaznak, valamint az érettségi szoftver eredményrögzítı profiljaiba csak egész számok bevitelére van lehetıség. (Természetesen a korábban keletkezett, beszámítandó vizsgaeredmények esetében továbbra is lehetıség van nem egész számok rögzítésére is az érettségi szoftverben.) Jelentıs változás, hogy szeptember 1-jétıl módosult a vizsgaszabályzat 41. (1), (3) és (4) bekezdése (tehát ez lesz az elsı május-júniusi vizsgaidıszak, amikor a változást alkalmazni kell). Ennek alapján az elégséges eredmény megszerzéséhez minkét szinten az eddigi minimum 20 százalékos teljesítmény helyett minimum 25 százalékos teljesítményt kell elérni. Fontos továbbá az is, hogy a vizsgarészek érvényességénél az eddigi minimum 10 százalékos helyett minimum 12 százalékos teljesítményt kell elérni ahhoz, hogy a vizsgázó legalább elégséges osztályzatot kaphasson Ha a vizsgázó középszintő matematika vizsgatárgyból az írásbeli vizsga során elérte a 12 százalékot, de nem érte el a 25 százalékot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. A középszintő matematika vizsgatárgy szóbeli vizsgáján a szóbeli vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát abban az esetben, ha a vizsgázó feleletének értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12 százalékát, a vizsgázóval póttételt kell húzatni Amennyiben a vizsgázó középiskolai tanulmányait sikeresen befejezte és a kötelezı vizsgatárgyak mellett egy választott vizsgatárgyból (összesen öt vizsgatárgy) legalább elégséges vizsgaminısítést szerzett, számára ki kell állítani az érettségi bizonyítványt. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha esetleg a vizsgázónak van egy hatodik, sikertelen vizsgája, amirıl a sikeres vizsgaeredményeket tartalmazó bizonyítvány mellett törzslapkivonatot kap Az érettségi bizonyítványba minden legalább elégségesre teljesített vizsga minısítését be kell írni, kivéve, ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból több vizsgaeredménnyel rendelkezik, mert ez esetben azok közül a vizsgázó írásbeli nyilatkozatának megfelelıen csak az egyik eredmény kerül a bizonyítványba, a többirıl tanúsítványt kell kiállítani Sem az érettségi bizonyítványba, sem a tanúsítványba nem kerülhet elégtelen vizsgaminısítés. A sikertelen vizsgáról a vizsgázónak törzslapkivonatot kell átadni Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az intézmény az elırehozott vizsgákról sem bizonyítványt, sem tanúsítványt nem állíthat ki, a vizsgázók ezekrıl az eredményekrıl törzslapkivonatot kapnak A vizsgázó érettségi bizonyítványa/tanúsítványa nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékő dokumentumnak minısül abban az esetben, ha emelt szintő idegen nyelvi érettségi vizsgán a vizsgaszabályzatban elıírt feltételeket teljesítette. Ennek tényét a vizsgázó érettségi bizonyítványában/tanúsítványában és a törzslapon rögzíteni kell. Ha a vizsgázó emelt szinten idegen nyelvbıl elırehozott érettségi vizsgát tesz, akkor az errıl a vizsgáról kiállított törzslapkivonaton a nyelvvizsga egyenértékőségre vonatkozó záradékot nem kell feltüntetni. Az egyenértékőség tényét akkor kell majd záradékban rögzíteni a törzslapon és természetesen a bizonyítványban/tanúsítványban, amikor a vizsgázó érettségi bizonyítványt/tanúsítványt kap az adott eredményrıl Az érettségi adminisztrációnak továbbra is az egyik legfontosabb ellenırzési pontja a törzslapok (ideértve a korábbi vizsgák törzslapkivonatait is) és a kiállított érettségi dokumentumok összeolvasása Amennyiben a vizsgabizottság mőködését követıen szükségessé válik egy új érettségi bizonyítvány, illetve tanúsítvány kiállítása (pl. az elızıbe hibás adat került), akkor az új bizonyítványt az aktuális dátummal kell kiállítani, csak az igazgató írja alá és a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény körbélyegzıjének lenyomatával kell ellátni. Ezekben az esetekben az új bizonyítványban, tanúsítványban alkalmazandó záradékként a következı szöveget javasoljuk: Jelen bizonyítványt/tanúsítványt a sorszámú,.. kelt, hibásan kiállított bizonyítvány/tanúsítvány helyett adtam ki. Az okirat sorszámának javítását az érettségi törzslapon is el kell végezni, valamint a Központi Érettségi Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat Nyilvántartásba jelenteni kell a régi bizonyítvány visszavonását és az új kiállítását. A javított törzslap hiteles másolatát meg kell 6

7 küldeni abba a vizsgaszervezı kormányhivatalba, amely az érettségi vizsgaszervezı telephely városa szerint a vizsgaszervezésben illetékes Elveszett vagy megsemmisült érettségi bizonyítvány/tanúsítvány helyett nem új érettségi bizonyítványt/tanúsítványt, hanem másodlatot kell kiállítani a törzslap alapján. A másodlat kiállítására vonatkozó elıírásokat a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tartalmazza. Külön kiemeljük, hogy az érettségi bizonyítványokról/tanúsítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítvány-/tanúsítvány-nyomtatványon nem lehet kiállítani. 3. A két tanítási nyelvő oktatást folytató középiskolákkal kapcsolatos kérdések 3.1. A vizsgaszabályzat 53. (6) bekezdése alapján a vizsgázóknak amennyiben a két tanítási nyelvő oktatásban jutottak el az érettségi vizsgához a tanulói jogviszonyuk fennállása alatt mindenképpen a két tanítási nyelvő vizsgarend szerint kell vizsgázniuk. Tehát a vizsgaszabályzat 53. (4) bekezdés a), b) pontja szerint a kötelezı idegen nyelv vizsgatárgy a célnyelv, továbbá a célnyelven tanult tantárgyak közül legalább kettıbıl annak valamennyi tételébıl célnyelven kell vizsgázniuk A két tanítási nyelvő rendszer szerint vizsgázóknak az oktatás célnyelvébıl, mint idegen nyelvbıl kell vizsgázniuk. A vizsgaszabályzat nem írja elı kötelezıen az emelt szintő érettségi vizsgát a célnyelvbıl, hanem a célnyelvet csak mint kötelezı idegen nyelvet határozza meg. A felsıfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal való egyenértékőség megszerzésének azonban feltétele, hogy a célnyelvbıl emelt szinten tett érettségi vizsgán a vizsgázó legalább 60 százalékot teljesítsen. A vizsgázó tehát jelentkezhet célnyelvbıl középszintő vizsgára. Ezzel elesik a nyelvvizsga megszerzésének lehetıségétıl, ám két másik vizsgatárgyból ekkor is célnyelven kell vizsgáznia Ha a vizsgázó a célnyelv (kötelezı idegen nyelv) vizsgatárgyból emelt szinten %-os eredményt ér el, a vizsgaszabályzat 45. (4) bekezdés b) pontja alapján az érettségi bizonyítványa alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékő okiratnak minısül A két tanítási nyelvő iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján legalább két évig célnyelven kell tanítani azokat a tantárgyakat, amelyekbıl célnyelven lehet érettségi vizsgát tenni. A tanuló maga választhatja ki ezen tantárgyak közül azt a kettıt, amelyikbıl célnyelven kíván érettségi vizsgát tenni. Nem lehetséges tehát, hogy egy tanuló olyan vizsgatárgyból válassza az idegen nyelvő vizsgát, amely nem tartozik a két évig célnyelven tanított tárgyak közé A vizsgaszabályzat szerint a két tanítási nyelvő középiskolákban két tanítási nyelvő érettségi vizsgát tehet az a tanuló is, aki nem vett részt az adott nyelven folyó oktatásban. Számukra a vizsgaszabályzat nem írja elı, hogy a vizsgára bocsátáshoz az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit idegen nyelven kell teljesíteni A vizsgázóknak a célnyelven teljesített vizsgatárgyakból az érettségi vizsgán minden vizsgatételbıl teljes egészében célnyelven kell vizsgázniuk A célnyelven kiállított törzslapokat a vizsgázó magyar nyelvő törzslapjához csatolva kell lefőzni. 4. A nemzetiség nyelvén oktató középiskolákkal kapcsolatos kérdések 4.1. A vizsgaszabályzat 53. (2) bekezdés a) pontja alapján a vizsgázóknak amennyiben a nemzetiségi oktatásban jutottak el az érettségi vizsgához mindenképpen a nemzetiségi oktatásra érvényes vizsgarend szerint kell vizsgázniuk. Tehát kötelezı az anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom, továbbá a nemzetiség nyelvén tanult tantárgyak közül legalább kettıbıl a nemzetiség nyelvén kell vizsgázniuk. Vagyis a nemzetiségi oktatásban részt vevı tanulók számára nincs választási lehetıség, az anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom vizsgatárgy mellett kötelezıen két másik vizsgatárgyból is a nemzetiség nyelvén kell érettségi vizsgát tenniük, különben nem kaphatnak érettségi bizonyítványt A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM. rendelet 2. számú melléklete határozza meg, hogy a nemzetiségi oktatásban részt vevı középiskolákban a tanulónak hány tantárgyat kell ezen a nyelven tanulnia. A tanuló maga választhatja ki a nemzetiség nyelvén tanult tantárgyak közül azt a kettıt, amelyikbıl a nemzetiség 7

8 nyelvén kíván érettségi vizsgát tenni. Nem lehetséges tehát, hogy egy tanuló olyan vizsgatárgyból válassza az idegen nyelvő vizsgát, amely nem tartozik a nemzetiség nyelvén tanított tárgyak közé A vizsgaszabályzat szerint a nemzetiségi oktatást folytató középiskolákban a nemzetiség nyelvén érettségi vizsgát tehet az a tanuló is, aki nem vett részt az adott nemzetiség nyelvén folyó oktatásban. Számukra a vizsgaszabályzat nem írja elı, hogy a vizsgára bocsátáshoz a helyi tanterv követelményeit a nemzetiség nyelvén kell teljesíteni Az idegen nyelvő törzslapokat a vizsgázó magyar nyelvő törzslapjához csatolva kell lefőzni. A fentieken túl felhívjuk figyelmüket arra, hogy a vizsgaszabályzatban 2014-tıl folyamatosan jelentıs változások lépnek majd életbe (pl. elırehozott érettségi vizsgákkal kapcsolatos változások; javító vagy pótló vizsgákkal kapcsolatos változások; választható vizsgatárgyak körének változásai). Kérjük ezért, hogy már most tekintsék át a jogszabály jövıbeni változásait, és ezeknek megfelelıen tájékoztassák a tanulókat, jelentkezıket. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Az elızıekben a vizsgaszervezés során gyakran felmerülı kérdésekre hívtuk fel a figyelmét. Az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításához azonban mindezeken túl nélkülözhetetlen az emelt szintő érettségi vizsgákon a pedagógus kollégák szerepvállalása. Ehhez kérjük az Önök támogatását, együttmőködését! Az érettségi vizsgák lebonyolításához sok sikert kívánva, üdvözlettel Budapest, január 16. Pósfai Péter s. k. közoktatási elnökhelyettes 8

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 1. Jelentkezési lap és mellékletei A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA. Szerkesztés lezárva: 2013. 03. 28.

Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA. Szerkesztés lezárva: 2013. 03. 28. Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2013 Szerkesztés lezárva: 2013. 03. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 3 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNİ

Részletesebben

Jelentkezés. Vereckei Judit. rom-esztergom Megyei Kormányhivatal. 2013. január r 09.

Jelentkezés. Vereckei Judit. rom-esztergom Megyei Kormányhivatal. 2013. január r 09. Jelentkezés középszint és emelt szint érettségi vizsgákra Vereckei Judit Komárom rom-esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási F osztf osztály 2013. január r 09. Tematika 1. Jogszabályi háttér 2. A jelentkezések

Részletesebben

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai Érettségi 2010 Követelmények, vizsgaleírások Egyes tantárgyak érettségi témakörei elérhetık szaktanárnál illetve http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak honlapon, a részletes érettségi követelményeket az

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások A 2016. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások Vonatkozó jogszabályok az érettségi vizsgára való felkészüléshez 100/1997. Kormányrendelet (Vizsgaszabályzat)

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Bizonyítványnyomtatványok kezelési, bizonyítvány, bizonyítványmásodlat kiállítási és kiadási szabályzata 2014. április

Bizonyítványnyomtatványok kezelési, bizonyítvány, bizonyítványmásodlat kiállítási és kiadási szabályzata 2014. április Kétegyházai Mezőgazdasági Szakközép Iskola és Kollégium Kétegyháza, Gyulai u. 6. 5741 Pf. 4 Tel./fax: 66/250-331, 66/550-215 E-mail: ketegyhazisuli@gmail.com OM-azonosító: 202735 Bizonyítványnyomtatványok

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK (2012-2017.)

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK (2012-2017.) AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK (2012-2017.) KALMÁRNÉ BAKÓ GIZELLA, A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK FŐTANÁCSOSA 1 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA. Szerkesztés lezárva: 2014. március 28.

Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA. Szerkesztés lezárva: 2014. március 28. Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2014 Szerkesztés lezárva: 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRİL 2012/2013.

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRİL 2012/2013. DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRİL 2012/2013. Fenntartó: Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 1. oldal 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2015 Szerkesztés lezárva: 2015. augusztus 24. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 3 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA VIZSGAIDİPONTOK, JELENTKEZÉS, VIZSGADÍJAK A vizsgaidıpontokat és a jelentkezési feltételeket az ECL vizsgaközpont a vizsgarendszer honlapján (www.ecl.hu) jelenteti

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZİ ISKOLA

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZİ ISKOLA Tisztelt Vizsgázó! Engedje meg, hogy az iskola nevében köszöntsem Önt! Elıször is kérem, hogy a figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót. Ha kérdése van az osztályfınök és az érettségi vizsgák szervezıi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 2015/16-ös tanév Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Az alábbi rövid tájékoztatófüzettel igyekszünk könnyebbé tenni az

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZATA 1139 BUDAPEST, FRANGEPÁN U. 3. TEL.: +36-1-4500-110 WWW.RUANDER.HU 1 FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2. Mire

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. PONTSZÁMÍTÁS A felvételi ponthatár alapja: felvételi összpontszámok, a jelentkezık által megjelölt jelentkezési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít.

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít. Érettségi Már a rendszer általános leírásában szó volt arról, hogy a TANFORDI nagy segítséget nyújthat az érettségi felügyelet megszervezésében, lebonyolításában. Ebben a dokumentumban a teljes érettségi

Részletesebben

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JAVÍTÓVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki tanév végén a tantárgyak számától függetlenül elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgán

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga kezdete előtt fél órával meg kell érkezni (általában fél 8-ra). Ünneplőben kell jönni. 7.35-kor igazgatói tájékoztató és a csoportbeosztás

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2. Mire

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben