AZ EGÉSZSÉG MODERN FILOZÓFIÁJA AZ EGÉSZSÉG MINT ÉLETSTÍLUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉG MODERN FILOZÓFIÁJA AZ EGÉSZSÉG MINT ÉLETSTÍLUS"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉG MODERN FILOZÓFIÁJA AZ EGÉSZSÉG MINT ÉLETSTÍLUS Dr. Gritz Arnoldné Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzat Egészségnevelés Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2009 május 11.

2 A teljes testi, lelki, szociális jólét állapota, nemcsak a betegség hiánya. (Egészségügyi Világszervezet) EGÉSZSÉG testi szellemi társas JÓL-LÉT (well-being)

3 ÉRTELMI szellem, akarat, tudás FIZIKAI preventív tevékenységek, életmód SZOCIÁLIS kapcsolatalakító képesség, integrálódás a társadalmi kapcsolatokba MENTÁLIS reális cél, elszántság,teherbírás, kitartás

4 EGYÉNI kreativitás, képzettség (szakmai fejlődés), önismeret, tehetség (gondozás), igényszint emelés, érzelmi töltés SZEXUÁLIS szexuális kultúra, érzelem, felelősség, hűség SPIRITUÁLIS értékrend, hit, elkötelezettség, kisugárzás, alkalmazkodás, reális életismeret

5 Az egészség olyan potenciális lehetőség, melynek megvalósítása révén az egyén megfelelően alkalmazkodni tud a környezet kihívásaihoz, ill. képes arra, hogy a környezetével harmóniában éljen (WHO) Olyan relatív egyensúlyi állapot, melyet az egyén képes kialakítani a fizikai-biológiai és pszicho-szociális környezetével.

6 ÉLETMÓD A szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere. Az életmód közvetlenül az egyéni magatartásban nyilvánul meg, amelyet értékek, normák, szükségletek, a közvetlen emberi- társadalmi, így a család, a helyi társadalom és makrogazdasági társadalmi feltételek befolyásolnak. (Andorka Rudolf)

7 AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ÁLTAL FELTÁRT SZÜKSÉGLETEK Azok a szükségletek, amelyeket csak az egyén (akár egészséges, akár beteg, akár veszélyeztetett), képes kielégíteni. E szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen műveltség az: egészségkultúráltság

8 EGÉSZSÉGKULTÚRA Azon mutatók összessége, amelyek az egészségi kérdések ismeretének szintjét, az egészségi magatartást, az egészségvédelem területén kifejtett aktivitás fokát jellemzik. Az általános kultúra alkotó része. Az egyén nagyfokú tudatossága az egészség megőrzése érdekében.

9 EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ MAGATARTÁS Olyan viselkedés, amelyet az egyén azzal a céllal végez, hogy védje, fenntartsa vagy fejlessze egészségét, függetlenül az általa észlelt egészségi állapottól. Nem csupán orvosi tanácsra végzett cselekvési forma. Pozitív egészségmagatartás Kockázatokat csökkentő magatartás

10 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÖSSZETEVÖI avagy az egészség 12 pontja EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS DROGTAGADÁS TÖBB MOZGÁS, SZABADIDŐ STRESSZTÜRÉS, STRESSZKEZELÉS IDÖBEN ORVOSHOZ FORDULÁS NEM DOHÁNYZÁS KIEGYENSÚLYOZOTT SZEXUALITÁS KÖRNYEZETTISZTELET BALESETMEGELÖZÉS EGÉSZSÉGÜGGYEL EGYÜTTMÜKÖDÉS MÉRSÉKELT ALKOHOLFOGYASZTÁS SZEMÉLYI HIGIÉNE

11 21. SZÁZADI ÉLETFORMA sok kontrolvesztett helyzet amelyben nehezen tartható fenn a pszichológiai és fiziológiai egyensúly, állandóan bővülő igényhalmaz, egészségpiac térhódítása (életstílus gyógyszerek), test felértékelődése, esztétikai elemek kihangsúlyozása ( a fiatalság eszménye, versenyképességi tényező), a jó-lét új dimenziókat kap (gondolkodásmód jelzője) munka- élet egyensúly megteremtésének nehézségei, szereptudások eróziója, hatékonyság elvárás elégedetlenség forrása is, elsekélyesedés mellett komoly kihívást jelentő munka iránti igény = C-class kreatív osztály mint életstílus, azonnali megoldások preferálása, globális fenyegetettség, új jelenségek követése is kihívás. Fogyasztói attitűd

12 Az egészség-betegség modern koncepciójában az adaptáció vált kulcskérdéssé Az adaptáció a sikeres megoldások képességét jelenti

13 POZITÍV GONDOLKODÁS Egy adott elvárással kapcsolatos pozitív hangulat, Pozitív érzelmeket gerjeszt, Befolyásolja a tervek megvalósíthatóságába vetett hitet, Segíti a jövő orientáltságot, Erősíti az önszabályozást, Javítja az immunfunkciókat, Olyan hozzáállás mely számol egy magatartás vagy esemény jövőbeli következményeivel, a pillanatnyi előnyök mellett előtérbe helyezi a jövőterveket, célokat, Fokozottabb egészségtudatosság Fokozott coopingtechnika Reális kockázatészlelés Pozitív érzelmek kifejezése

14 CÉL: ÉRETT SZEMÉLYISÉG Az emberi létezés alapvető funkcióinak gyakorlása: értelmes élet, önelfogadás, életcélok, pozitív személyközi kapcsolatok, reálisan méri fel képességeit és a környezet felé irányuló elvárásait, a helyzet kognitív értelmezése, célirányos viselkedés élménye és igénye, önkárosító magatartásforma távoltartása (nehéz élethelyzetben nem kezd kockázatos tevékenységbe).

15 Bárczi Gusztáv: Nem elegendő csak az egészségtani ismeretek oktatása, hanem nevelési gyakorlatot is kell végezni, hogy a gyermek az életben alkalmazni tudja a tanultakat.

16 EGÉSZSÉGNEVELÉS Olyan tanulási és tanítási tevékenység bármilyen kombinációja, amely arra irányul, hogy az egészség megtartása érdekében pozitív magatartásformák, szokások kialakulását segítse elő A jó egészségnevelő tanít, motivál, segít, támogat

17 AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS CÉLJA Nevelés és az egészségvédelem integrált kapcsolata Az egészségkultúráltság kialakítása:(alap,- és szakmai műveltség) az egyén alkalmassá tétele arra, hogy az egészségével kapcsolatos szükségleteket önmaga kielégítse Az egészségmagatartás kialakítása: értékszemlélet gyakorlat magatartás életfilozófia világkép

18 A nevelőnek nemcsak korszerű tudással kell rendelkeznie, hanem ismernie kell az egészségnevelési módszereket, birtokolnia kell a tanításhoz szükséges pedagógiai, tanulás-pszichológiai és fejlődésszociológiai ismereteket.

19 TÖRTÉNELMI KATEGÓRIA Egészségügyi felvilágosítás: propaganda figyelem felkeltése Egészségnevelés (Health Education) Egészségmegőrzés (Health Promotion) Egészségfejlesztés (Health Develeopment) az egészségi kultúráltság emelése az egészségre, annak megőrzésére és visszaszerzésére irányuló tevékenység személyiségformálást elősegítő tevékenység olyan tulajdonságok kifejlesztése, melyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához

20 Egészségnevelés - Disciplina Egészségtudomány (Health Science) Elmélet Kutatás Gyakorlat Alaptudományok Filozófia Egészségkulturális Tudatformálás Közg.gazd.tan szint és változás Etika kutatása Alapozó tudományok Magatartás Pszichológia formálás Pedagógia Szociológia Módszerek kutatása Orvos-biol.szaktud. Anatómia élettan Közeg-járv.tan Klinikai orvostud. Szervezés módszertana Szervezéselméleti kutatás Szervezés

21 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Health protection egészségvédelem Health education egészségnevelés Health promotion egészségmegőrzés Health development egészségfejlesztés Folyamat = képesség az egészséges életvitel fenntartásához,ellenőrzéséhez, megerősítéséhez, fejlesztéséhez!

22 XXI. SZÁZADI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS KOMPETENCIA MINT ÚJ FOGALOM AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN, A PEDAGÓGIÁBAN, AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSBEN

23 KOMPETENCIA AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN MŰKÖDÉSBELI RÁTERMETTSÉGE JELÖL = AZ EGÉSZSÉGHEZ VEZETŐ ÚT = Nemcsak szomatikus egészségvédelem Alapeleme az integrálódás, beépülése az egészségkultúra átadásának folyamatába Adott élethelyzetre szóló tanácsadás Az egészséges életvitelhez szükséges alapképességek (basic skill), készségek, képesség kialakítása,megszerzése A változásokhoz való képesség megszerzése is.

24 KOMPETENCIA A PEDAGÓGIÁBAN A tanulás tanítás folyamatának tudatosabb megtervezése Ismeretközvetítés mellett a tanulói fejlesztés igénye Önfejlesztés képességének kimunkálása Az életben hasznosítható tudáselemek készségszintű elsajátíttatása

25 KOMPETENCIA AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSBEN CÉL: olyan egészségtantanárok képzése, akik a korszerű egészségfogalomra alapozott egészségfejlesztési ismeretekkel rendelkeznek Akik felkészültek arra, hogy oktatási nevelési intézményekben az egészségkultúrát modellként közvetítsék és alkalmazzák, Egészségpedagógiai szakismeretük rendszerezésével és alkalmazásával képesek legyenek a korszerű egészség szemléletének kialakítására, alkotó művelésére Lényege: attitűd + tudás + képességek integrálása

26 OKTATÁSI SEGÉDANYAG Szerkesztette: Prof. dr. Sipos Kornél Dr. Gritz Arnoldné 2006 Szerkesztette: Dr.Gritz Arnoldné Prof.dr.Sipos Kornél 2007

27 KOMPETENCIA ELVÁRÁSOK Pedagógusi kötelezettség mellett rendelkezzen alapvető egészségtudományi felkészültséggel A tanítás módszere támaszkodjék az egészségkárosító magatartás elhárítására Mint kompetens személy, a neveléstudomány segítségével alkalmazza az egészségtudomány elveit Képes legyen prevenciós modellek megválasztására, azok alkalmazására Képes legyen tudományterületének alkotó művelésére.

28 Az egészség különböző elemei beépíthetők az egyes tantárgyakba minden pedagógus tudásával, életvitelével, viselkedésével, példamutatásával

29 ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TERVEK JAVASLATok

30 Az iskolai egészségfejlesztés jogszabályi környezete (28/2000. (IX. 21.) OM rendelet, 10. (5.) a korábbiaknál tágabb és elvileg számon kérhetőbb keretet biztosít az egészségfejlesztési tartalmak közoktatási intézményekben való megjelenéséhez. Azonban hogy ezek a keretek meg is teljenek a kívánatos és korszerű egészségfejlesztési tartalmakkal, szükséges tovább erősíteni a rendszerszerű gondolkodást és megközelítést, valamint javítani kell az érdekelt szakemberek e tekintetben - hiányos képzettségét is. A prevenciós piac igen sokszínű, mind az ajánlott programok számát, mind pedig azok minőségét tekintve. A korai megelőzés különböző helyszínein elérhető programok nagyon sokfélék és esetenként szakmai szempontból erősen megkérdőjelezhetők.

31 STRATÉGIAI TERV TARTALMA I. Jogszabályi környezet közoktatási törvény egészségügyi törvény nemzeti programok

32 STRATÉGIAI TERV TARTALMA II. Helyzetértékelés állapotleírás- helyi sajátosságok Feladatok tervek célok megfogalmazása Egészségfejlesztési team létrehozása egészségfejlesztési szakember vagy egészségtan-tanár vagy mentálhigiénikus vagy népegészségügyi szakember, az egészségfejlesztési feladatokhoz többletszakértelemmel rendelkező tanár.

33 STRATÉGIAI TERV TARTALMA III. Az egészségfejlesztési program évfolyamonkénti éves bontása, tantárgyba integrálva Tantestület részvétele (a tanár szakirányú továbbképzése) az egészségfejlesztési programban, közreműködők (iskola-védőnő MAPprogramban résztvevő gyermek-,és ifjúsági felelős, drogügyi koordinátor, testnevelő, szabadidő-szervező, ifjúságvédelmi felelős).

34 STRATÉGIAI TERV TARTALMA IV. Segítő kapcsolatok Egészségügyi Szolgálat: egészségnevelő, védőnő, iskolaorvos, háziorvos, addiktológus, közegészségügyi szakember Más szakember, pszichológus, szociális munkás, önkormányzati intézmények, minisztériumok, módszertani és továbbképző intézetek

35 STRATÉGIAI TERV TARTALMA V. Konkrét, reális témák feldolgozása tanórán és kívül Módszertan kidolgozása figyelembe véve az életkori sajátosságokat A számonkérés lehetőségeinek kidolgozása A felelősök, határidők kijelölése A forrásteremtési lehetőségek felkutatása Az ellenőrzés és értékelés módszereinek a meghatározása, szupervízió alkalmazása.

36 + Javaslatok Példamutató tanári magatartás (ápolt, nemdohányzó, hiteles) Egészséges iskola cím elnyerése Iskolai büfében az egészségre káros termékek fokozatos kiszorítása Legyen követelmény az egészség 12 pontjának ismerete, és követése Folyamatosan közvetítsen egészségi üzeneteket. Az iskola mint hivatalos közösség felelős az egészség megőrzéséért!

37 ALAPELVEK Életkori sajátosságok figyelembevétele Beszéd érthető, határozott legyen, elvont kifejezések kerülése Kíváncsiság felébresztése Ne monologizáljunk Ne tiltsunk! Helyette kínáljunk! Aktivizáljunk Használjunk szemléltető eszközöket Gyakoroljunk érzelmi ráhatást is Gyakorlással érjük el a készség szintjét Ne hagyjunk teret a spontaneitásnak Motiváljunk

38 ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK közül néhány Könyvtár Videotár - CD Egészségnap Hét, Vetélkedő - TOTÓ Tanácsadás, Egyéni konzultáció Egészségvonal Előadás, Osztályfőnöki óra Keresztrejtvény Diaporáma, Egészségkerék Mulázsok, makettek Kiállítás - installáció Szituációs feladatok Kérdőív, felmérések, Ismeretterjesztő kiadványok Work-shop

39 Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek a bővítésére, korszerűsítésére.

40 Életünk egészségben való megéléséhez alapvető ismeretekre, készségekre, képességekre és a teljes életkori vertikumba integrált egészségmagatartásra van szükségünk.

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. melléklet EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben