AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk!"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy mielôtt aláírja egészségbiztosítási ajánlatát, melyet a biztosítási igényének felmérése alapján ajánlunk Önnek, figyelmesen olvassa el ezen tájékoztatónkat, valamint AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános és Különös Feltételeit. Biztosítótársaságunk, az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt óta van jelen a biztosítási piacon. Székhelyünk: 1082 Budapest, Baross u. 1. A szerzôdésével és az esetleges jövôbeni biztosításával kapcsolatos ügyeinek intézésével a Bridge Hungary Biztosításközvetítô zrt. foglalkozik. Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A biztosítási szerzôdésre vonatkozó ismereteket az Általános és a Különös Biztosítási Feltételek és ezek mellékletei tartalmazzák. A biztosítási idôszakot, kockázatviselést és a tartamot az Általános Biztosítási Feltételek 3. pontja tartalmazza. A díjfizetésre vonatkozó kitételeket az Általános Biztosítási Feltételek 12. pontja tartalmazza. Az értékkövetés mértékérôl az Általános Biztosítási Feltételek 9. pontja rendelkezik. A szerzôdés megszûnésének eseteit a 14. pont tartalmazza. A 30 napon belüli felmondás esetén visszatartott költségek mértékérôl az életbiztosítási Nyilatkozatban adunk tájékoztatást. A kizárt kockázatokról az Általános Biztosítási Feltételek 17., a Különös Biztosítási Feltételek Egészségbiztosítási modulokra 4., a Különös Biztosítási Feltételek Haláleseti modulokra 6. valamint a Különös Biztosítási Feltételek Baleseti modulokra 4.pontjában adunk tájékoztatást. A mentesülésekrôl az Általános Biztosítási Feltételek 16., a Különös Biztosítási Feltételek Egészségbiztosítási modulokra 3., a Különös Biztosítási Feltételek Haláleseti modulokra 5. valamint a Különös Biztosítási Feltételek Baleseti modulokra 3. pontja rendelkezik. A szolgáltatás igénylésének és teljesítésének módját az Általános Biztosítási Feltételek 10. és 11. pontja és a Különös Biztosítási Feltételek 2. pontja tartalmazzák. Az Általános Biztosítási Feltételek pontjában jelezzük azokat a tudnivalókat, amelyeket a Biztosítási Törvény meghatároz és amelyekrôl Önnek tudnia kell, továbbá - azon szervezetek felsorolását, amelyek részére a biztosító a Bit és a alapján az adatait továbbíthatja, - a biztosítási szerzôdésre alkalmazandó jognak a megjelölését, valamint, hogy - hova fordulhat panaszaival (Általános Biztosítási Feltételek 25. pontja). Szerzôdésének megkötésekor három, egymásra épülô csomag közül választhat. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes csomagokban meghatározott kockázatok az Ajánlati lapon kerülnek bemutatásra, míg az egyes kockázatok részletes ismertetése a Különös Biztosítási Feltételekben történik meg. Szolgáltatási igényének felmerülésekor Önnek a Különös Biztosítási Feltételekben részletezett kockázatok közül az Ön által választott csomagban lévôket kell figyelembe vennie. Tájékoztatjuk, hogy a MEDICOVER által végzett szûrôvizsgálatok elôzetes idôpont egyeztetéssel történnek. Telefonszám: (06-1) A vizsgálati helyszínek megtekinthetôk az UNION Biztosító (www.unionbiztosito.hu) és a Bridge Hungary zrt. (www.bridgehungary.hu) honlapján. Az orvosi call center telefonszáma (06-1) Mindkét telefonszám hívásakor a szerzôdô neve és kötvényszáma jelentik az azonosítást. Köszönjük társaságunk felé tanúsított bizalmát. Átnyújtott dokumentáció: AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek, AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Különös Biztosítási Feltételek, Nyilatkozat, Hozzájáruló nyilatkozat. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1

2 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek 1. A feltételek érvényessége Jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) AZ EGÉSZ- SÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítási szerzôdéseire érvényesek. 2. A biztosítási szerzôdés létrejötte 2.1. A biztosítás a szerzôdô által a biztosító ajánlati nyomtatványán elôterjesztett ajánlat alapján jön létre A szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlattételre 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzôdés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselôje részére történt átadása idôpontjára visszamenô hatállyal jön létre. 3. A biztosítási szerzôdés hatályba lépése, a kockázatviselés kezdete, a várakozási idô, a szerzôdés tartama 3.1. A biztosító kockázatviselése az azt követô nap 0 órakor kezdôdik, amikor a szerzôdô fél az elsô díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetôleg, amikor a szerzôdô felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a biztosító a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti A biztosítási szerzôdés létrejötte elôtt befizetett biztosítási díjat a biztosító kamatmentes elôlegként kezeli A biztosítás kezdete annak a hónapnak az elsô napja, amikor a szerzôdô a biztosítást megkötötte, de a biztosító kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi, mint a biztosítási szerzôdés kezdete A várakozási idô a kockázatviselés kezdetének szerzôdéses elhalasztását jelenti. Az egyes kockázatokra vonatkozó várakozási idôt a Különös Feltételek tartalmazzák. Ha a szerzôdésben a felek várakozási idôt kötöttek ki, és a biztosítási esemény a Különös Feltételekben meghatározott okból és az ott meghatározott idôtartam alatt következik be, akkor a biztosító nem teljesíti a szolgáltatást A szerzôdés határozott tartamú, 10 évre jön létre. 4. A biztosítás területi hatálya A biztosítás területi korlátozás nélkül, a Föld bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre kiterjed. 5. A biztosítási szerzôdés alanyai 5.1. A biztosítási szerzôdés alanyai a biztosító, a szerzôdô, a biztosított és a kedvezményezett A biztosító: az a jogi személy, amely a biztosítási ajánlat elfogadása után a kockázatot viseli és a szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. Jelen szerzôdés vonatkozásában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. székhelye: 1082 Budapest, Baross u 1. nyújtja a szolgáltatást A szerzôdô: az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítás megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal A biztosított: az a természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával, testi épségével kapcsolatos biztosítási eseményre a szerzôdés létrejön. Egy szerzôdésen belül több biztosítottra is megköthetô a biztosítás. A biztosított életkora a szerzôdés létrejöttekor 6 hónap és 65 év között lehet; a szerzôdés lejáratakor legfeljebb 75 éves lehet. Felnôttnek tekintendô a 18. életévét betöltött biztosított A kedvezményezett: a biztosítási szerzôdésben megjelölt szolgáltatások igénybevételére jogosult személy. A biztosított halála esetére szóló szolgáltatás igénybevételére a szerzôdô és biztosított által kijelölt kedvezményezett vagy a biztosított örököse jogosult. A szerzôdésben foglalt egyéb szolgáltatások igénybevételére a biztosított jogosult. 6. A biztosítási szerzôdés alanyainak jogai és kötelezettségei 6.1. Amennyiben a szerzôdô és a biztosított különbözô személy, a biztosítási szerzôdés megkötéséhez és módosításához a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges A biztosított a szerzôdô beleegyezésével a szerzôdésbe bármikor beléphet (mint szerzôdô); a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépésrôl a biztosítót írásban értesíteni kell A biztosított, mielôtt a szerzôdés felmondás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszûnik, a biztosítóval közölt nyilatkozatával a szerzôdô helyébe léphet Ilyen esetekben a folyó biztosítási idôszakban esedékes díjért a biztosított a szerzôdôvel egyetemlegesen felelôs A szerzôdô és a biztosított köteles közlési és változás-bejelentési kötelezettségének eleget tenni A közlési kötelezettség abban áll, hogy az ajánlat megtételekor a szerzôdô és a biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett A szerzôdô és a biztosított a biztosítás tartama alatt a szerzôdésben meghatározott lényeges körülmények tekintetében változás-bejelentési kötelezettséggel tartozik, melyet írásban kell a biztosítóhoz bejelenteni Amennyiben a biztosítottnak a szerzôdéskötés ide- 2

3 jén fennálló tényleges egészségi állapota, életviteli szokásai nem felelnek meg az egészségi nyilatkozatban aláírtaknak, úgy a biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében, illetve a szerzôdés megkötésétôl a biztosítási esemény bekövetkeztéig öt év már eltelt A biztosító kockázat-elbírálási és kárrendezési szerveivel szemben a biztosítottat az orvosi titoktartás alóli felmentés érdekében külön nyilatkozattételre hívja fel A biztosítási szerzôdés megkötését követôen a biztosító a szerzôdés létrejöttétôl számított 30 napon belül a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén köteles a szerzôdôt tájékoztatni a biztosítási szerzôdés létrejöttérôl. A szerzôdô a fenti tájékoztatás kézhezvételétôl számított 30 napon belül a biztosítási szerzôdést írásbeli nyilatkozattal felmondhatja A szerzôdés felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követôen a biztosító köteles 15 napon belül a szerzôdô által a biztosítási szerzôdéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel elszámolni A szerzôdô érvényesen nem mondhat le az ôt megilletô felmondási jogról. 7. A biztosítási esemény Biztosítási esemény egy biztosítottnak a kockázatviselés idôszakán belül, a Különös Biztosítási Feltételekben megjelölt események bekövetkeztének valamelyike. 8. A biztosító szolgáltatása A biztosítási szerzôdés alapján a biztosító meghatározott jövôbeli esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétôl függôen a biztosítási szerzôdésben meghatározott összegnek a megfizetésére vállal kötelezettséget. Szerzôdéskötéskor a szerzôdô az ajánlaton szereplô három szolgáltatási csomagból biztosítottanként egyet jelölhet meg. A biztosítási események szolgáltatásainak leírását a Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák. 9. Értékkövetés 9.1. A biztosító lehetôséget nyújt a szerzôdônek a biztosítás értékállóságának megtartására oly módon, hogy a tartamon belül a biztosítás folyamatosan fizetett díját évente a biztosítási évfordulón növeli A következô évi díjnövelés mértékének az alapja a bázis évre vonatkozó a KSH által kiadott átlagos inflációs ráta, amelytôl a biztosító a díjnövelés mértékének megállapításakor maximum 2%-kal eltérhet. A díjnövekedés mértéke 4%-nál nem lehet alacsonyabb Az emelés mértékérôl, a megemelt díjról a biztosító a biztosítás évfordulója elôtt 60 nappal értesíti a szerzôdôt Az értékkövetéssel a szerzôdésben megjelölt biztosítási összegek a díjemelés mértékének megfelelôen növekednek A biztosító teljesítése A biztosítási eseményt írásban be kell jelenteni a biztosítónál. A szolgáltatási igényt a Vezérigazgatóság teljesíti A teljesítésre valamennyi, a 11. pontban leírt okmány hiánytalan beérkezését követôen haladéktalanul, de legkésôbb 15 napon belül kerül sor A biztosító a szolgáltatását minden esetben forintban teljesíti Amennyiben a szolgáltatás igénybevételérôl szóló számla külföldi pénznemben lett kiállítva, a biztosító a számla kiállításának napján érvényes MNBközépárfolyamon számított forint-értéket fizeti ki a jogosultnak. 11. A biztosító a szolgáltatás teljesítéséhez az alábbi dokumentumok bemutatását kérheti: - a legutoljára kiállított biztosítási kötvényt, - a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát, - a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt, a biztosított halálát okozó betegség kezdeti idôpontjának és lefolyásának, valamint a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat, - a külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeirôl a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítását, - hatósági eljárás esetén a nyomozást lezáró vagy megtagadó jogerôs határozatot, - bírói ítéletet, - a betegséggel/balesettel kapcsolatos összes orvosi dokumentumot, - a kórház által kiadott igazolást az ott tartózkodás idôtartamáról, - szövettani leletet, - számlákat az igénybevett szolgáltatásokról. A biztosító szükség esetén egyéb dokumentumokat is bekérhet. 12. A biztosítási díj A biztosítási díj a biztosító kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke A biztosítási díj kiszámítása a biztosított életkorának, a szolgáltatás jellegének és a biztosítási összegnek a figyelembevételével történik A biztosított életkorát úgy kell megállapítani, hogy a biztosítás kezdeti évszámából levonják a biztosított születésének évszámát. Az életkor helytelen bevallása esetén a biztosító az esedékes biztosítási összegbôl a valóságos belépési életkor után járó díjkülönbözet kamatozott összegét levonja, illetve visszafizeti, ha a biztosítás a bevallott korral létrejöhetett volna. Ha a tényleges életkor szerint a biztosítás nem jöhetett volna létre, úgy a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó rendelkezések az irányadóak A biztosítás folyamatos díjú. A díj a biztosítási évfordulón évente elôre esedékes. A szerzôdésben a felek megállapodhatnak az éves díj féléves, negyedéves vagy havi részletekben történô megfizetésében.

4 12.5. A biztosítás elsô díja az ajánlat aláírásával egyidejûleg fizetendô A biztosítás fizetendô díja évente megállapításra és érvényesítésére kerül a biztosított aktuális életkorának megfelelôen A biztosító és a szerzôdô megállapodnak abban, hogy jelen biztosítás díját az orvosi technika, valamint a biztosítási események bekövetkezési valószínûségének jelentôs vagy lényeges változása illetve a biztosítási kockázat jelentôs növekedése miatt évente felülvizsgálhatja és új díjkalkuláció, illetve díjszabás alapján új díjtételt állapíthat meg. A módosítás mértékérôl a biztosító az új díj érvénybelépése elôtt két hónappal írásban tájékoztatja a szerzôdôt. Az így módosított díj a biztosítás évfordulójával kezdôdôen érvényes a következô évfordulóig. Amennyiben a szerzôdô a módosított díjat nem fogadja el, és az erre vonatkozó nyilatkozatát az új díj életbelépése elôtt 30 nappal megküldi a biztosítónak, akkor a biztosítás megszûnik az elsô emelt díj esedékességét megelôzô nap 24. órájában Írásbeli nyilatkozat hiányában a jelen feltétel pontja szerinti módosított díj a módosításkori biztosítási évfordulótól kezdôdôen automatikusan hatályba lép Amennyiben adott biztosítási évben a biztosított nem jelent be biztosítási eseményt a szûrôvizsgálat és oltás kivételével, akkor a biztosító a következô biztosítási évre díjengedményt ad. Ennek mértéke biztosítási évenként 2,5%, legfeljebb 10%. Amennyiben biztosítási esemény bejelentésre kerül, akkor a díjengedmény számítását az utolsó biztosítási esemény bejelentésétôl számított egy kármentes biztosítási év után újra a minimális mértéken számítja a biztosító Családi kedvezmény: amennyiben a szerzôdést családra kötik, úgy a második felnôttôl kezdve 10%, a 3. gyerektôl kezdve pedig gyerekenként 50% díjkedvezményt nyújt a biztosító a szolgáltatási csomag árából. 13. Díj-nemfizetés Ha a szerzôdô (biztosított) a biztosítás díját az esedékességtôl számított 60 napon belül nem egyenlíti ki, a biztosító a biztosítási díj esedékességétôl számított 60 napig viseli a kockázatot, ez idô alatt a szerzôdô az elmaradt díj befizetését pótolhatja. Ha az elmaradás pótlása nem történik meg, akkor az esedékességtôl számított 90 nap elteltével minden külön értesítés nélkül a szerzôdés megszûnik A díjfizetés elmulasztásának következménye a szerzôdés megszûnése Amennyiben a díjfizetésre rendelkezésre álló idô eredménytelenül telik el, a biztosítási szerzôdés a biztosító fizetési kötelezettsége nélkül megszûnik. 14. A biztosítás megszûnése A biztosítási szerzôdés megszûnik: a) a biztosított halálának napján, b) ha a szerzôdô a díjat az esedékességtôl számított 4 60 napig nem fizette meg, a 90. napon, c) a biztosítási tartam végén. 15. Reaktiválás A díjfizetés elmulasztása miatt megszûnt biztosítás nem reaktiválható. 16. Maradékjogok A biztosítási szerzôdés nem rendelkezik maradékjogokkal. 17. A biztosító mentesülése A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól abban az esetben, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét A szerzôdés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szûnik meg, ha a biztosított: - szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy - a szerzôdéskötéstôl számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága következtében halt meg. 18. Kizárások Amennyiben a jelen paragrafusban rögzített esetekkel összefüggésben következik be a haláleset, baleset, betegség, akkor a biztosító a biztosítási összeg kifizetésére nem köteles, mivel az itt felsorolt esetek nem tekinthetôk biztosítási eseménynek A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: harci eseményekben vagy más háborús cselekményekben, valamely fél mellett történô aktív részvétellel, vagy az állam elleni bûncselekményben való részvétellel. Jelen feltételek szempontjából háborúnak minôsül a hadüzenettel vagy anélkül vívott háború, a határvillongás, a felkelés, a forradalom, a zendülés, kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, idegen ország korlátozott célú hadicselekményei (pl. csak légi csapás vagy csak tengeri akció) kommandó támadás, terrorcselekmény. (A kommandótámadás és a terrorcselekmény esetén nem minôsül háborús cselekményben való aktív részvételnek, ha a biztosított az áldozatok érdekében lép fel.) E szerzôdés szerint állam elleni bûncselekmény az, amit a Büntetô Törvénykönyv annak minôsít, így különösen: lázadás, kémkedés, rombolás atomkárokkal (nukleáris hasadás vagy fúzió, nukleáris reakció, radioaktív izotópok sugárzása, ionizáló vagy lézersugárzás, valamint ezek szennyezése) Nem térít a biztosító olyan esetekben sem, amely esetekben bizonyítható az a tény, hogy a gyógykezelés során nem tartották be az orvosszakmai elôírásokat és ezen ismételt mûtétekre, kezelésekre emiatt került sor, illetve a jelen szerzôdésben

5 meghatározott egyéb biztosítási esemény következett be az orvosszakmai elôírások be nem tartása miatt. 19. Jognyilatkozatok A biztosító a hozzá eljuttatott jognyilatkozatokat és bejelentéseket csak akkor köteles joghatályosnak tekinteni, ha azokat írásban juttatták el hozzá. A nyilatkozat akkor hatályos, ha az a biztosítóhoz megérkezett. A biztosító nyilatkozatait írásban juttatja el a biztosítási szerzôdésben érdekelt személynek. 20. A biztosítási kötvény megsemmisülése vagy elvesztése A nem bemutatóra szóló biztosítási kötvény megsemmisülése vagy elvesztése esetén a biztosító kérésre pótkötvényt (kötvénymásodlatot) állít ki. A biztosító követelheti, hogy az okirat elvesztését hitelt érdemlôen bizonyítsák A költségek a kérelmezôt terhelik. 21. Adatkezelés, biztosítási titok A biztosító jogosult az ügyfelek biztosítási ajánlaton felvett, valamint a közlési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítése körében tudomására jutott adatait, ideértve a különleges adatokat is, a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, a évi LX. törvényben foglaltakkal összhangban kezelni. Az adatok továbbítására a Bit. rendelkezéseiben meghatározott módon, illetve az ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet. Az ügyfél tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezelésérôl, valamint kérheti az adatai helyesbítését, törlését A biztosítót a birtokába jutott biztosítási titkok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A biztosító titoktartási kötelezettségére a évi LX. törvény ban foglalt szabályok az irányadók. Biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minôsülô -, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely a biztosító ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik A biztosító köteles a tudomására jutott adatokat megôrizni és a biztosítási törvény szerint biztosítási titokként kezelni A biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül ha a törvény másképp nem rendelkezik -, titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 5 A titoktartási kötelezettség nem áll fenn: a) a feladatkörében eljáró felügyelettel, b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozóhatósággal és ügyészséggel, c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, e) adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben, h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésére felhatalmazott szervvel, k) a viszontbiztosítóval valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, l) a törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô hivatallal, m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval, n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelô szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal, o) a kiszervezett tevékenyég végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel, p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval szemben, ha az a-j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

6 A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. A biztosító nem tájékoztathatja az ügyfelet a b), f), j) pontban foglalt adattovábbításról A biztosító a nyomozóhatóság és a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles tájékoztatást adni, ha adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a biztosítási ügylet: a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, d) pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben. 22. Elévülés Jelen szerzôdésbôl eredô igények az esedékességtôl számított egy év alatt évülnek el. A szolgáltatási igény a biztosítási illetve kockázatviselési idôszakon belül bekövetkezett biztosítási események esetében legkésôbb a biztosítási idôszakot követô egy év alatt évül el. 23. Vitás kérdések rendezése A szerzôdônek és a biztosítónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzôdés keretében vagy a szerzôdéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerzôdés megkötése után felmerülô és a felektôl független olyan körülményrôl, amely a szerzôdés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 24. Alkalmazandó jog, bíróságok illetékessége A jelen feltételek alapján kötött biztosítási szerzôdésre vonatkozóan a magyar jog, elsôsorban a Polgári Törvénykönyv, a évi LX. törvény és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen szerzôdésbôl eredô jogviták eldöntésére vonatkozóan kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fôvárosi Bíróság illetékes. Az eljárás nyelve magyar. 25. Egyebek A biztosító a befizetett biztosítási díjon felül a szerzôdés tartama alatt felmerülô többletráfordítások költségét felszámolhatja az alábbiak szerint: a) a díjfizetés késedelme esetén a felszólító levél díja, a biztosítási kötvény utólagos dokumentálása vagy módosítása, b) a biztosítási szerzôdés átdolgozása, a biztosítási kötvény másodlati példányának kiállítása, stb. A biztosítási események igazolásával kapcsolatos költségeket annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíteni kívánja. 26. A biztosító felügyeleti szerve, panaszügyek intézése A biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Postacím: 1535 Budapest, 114. Pf Panaszügyek intézésére a Bridge Hungary zrt. és biztosítótársaságunk Vezérigazgatósága jogosult. Címe: 1082 Budapest, Baross u 1. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 6

7 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BALESETI KOCKÁZATRA Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási feltételekre és AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételekre hivatkozva kötött szerzôdés alapján a szerzôdésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerzôdésben meghatározott szolgáltatást nyújtja. 1. A biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény lehet egy biztosítottnak a kockázatviselés idôszakán belül bekövetkezett: - balesete - közlekedési balesete Jelen feltétel vonatkozásában a) baleset: a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépô olyan külsô erôbehatás, amelynek következtében az emberi szervezet anatómiai szerkezetében változás következik be, és az így létrejött elváltozás szakorvosilag igazolt módon sérüléssel, halállal jár. A betegségbôl eredô testi sérülés nem minôsül balesetnek. Jelen feltétel szempontjából nem minôsül balesetnek a foglalkozási betegségi ártalom, továbbá a biztosított öngyilkossága, vagy annak kísérlete még akkor sem, ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte el. b) közlekedési baleset: olyan baleset, amely közúton, illetve közúton kívül a közúti jármûvezetésre vonatkozó szabályok megsértésével összefüggésben, továbbá közforgalmú közlekedési eszközökön következett be. Jelen szempontból nem számít közlekedési balesetnek a biztosított gyalogost ért olyan baleset, melynek bekövetkezténél semmilyen mozgó jármû nem hatott közre, továbbá a kerékpárosként érô olyan baleset, amelyben más jármû, vagy gyalogos nem hatott közre. A jármû utasát ért olyan baleset, amely nem a jármû haladása közben, illetve megállásával összefüggésben következett be. 2. A biztosító szolgáltatása Szerzôdéskötéskor a szerzôdô az ajánlaton szereplô három szolgáltatási csomagból biztosítottanként egyet jelölhet meg. A biztosító az egyes kockázatok esetében a következô szolgáltatásokat nyújtja: 2.1. Baleseti halál kockázat: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô balesete miatt a balesettôl számított egy éven belül meghal, úgy a biztosító a baleseti halál kockázatának a biztosítottra vonatkozó, a halál idôpontjában hatályos kötvényben szereplô biztosítási összegét kifizeti. 7 A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a baleset idôpontja. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény Baleseti maradandó egészségkárosodás kockázat: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô baleset miatt a balesettôl számított két éven belül legalább 31%-os mértékû, baleseti eredetû maradandó egészségkárosodást szenved (megrokkan), úgy a biztosító a baleseti maradandó egészségkárosodás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegébôl az egészségkárosodás mértékének megfelelô százalékot, de legfeljebb a biztosítási összeg 100%-át kifizeti. A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a baleset idôpontja. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény A maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosszakértôje állapítja meg függetlenül a társadalombiztosítási szervektôl. A mellékletben található táblázatban felsorolt szervek, végtagok illetve mûködôképességük elvesztése esetén, a szükséges iratok bemutatása után azonnal, egyéb esetekben legkésôbb a balesetet követô két éven belül a biztosító elrendelheti orvosszakértôje által a sérült személyes vizsgálatát. Amennyiben a biztosított nem fogadja el a biztosító orvosának döntését, másodfokú orvosi bizottsághoz fordulhat a biztosítón keresztül Amennyiben a biztosított egészségi állapota a szolgáltatást követôen javul, a biztosító a már kifizetett biztosítási összeget nem igényli vissza Baleseti kórházi napi térítés: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô balesete miatt legalább 3 napot elérô folyamatos kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító a baleseti kórházi ápolás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét minden kórházi ápolási napra kifizeti, maximum 50 napra. Amennyiben egy balesetbôl eredôen, egy adott biztosítottra vonatkozóan többször kerül kórházi ápolásra sor, úgy a biztosító az önrész meghaladását az elsô idôszak után már a következô ápolási idôszaknál nem vizsgálja. A biztosító csak a biztosított életben léte esetén nyújt szolgáltatást. Jelen feltétel szempontjából kórháznak minôsül a szakmai felügyeletek által elismert, engedélyezett fekvôbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll. Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek kórháznak a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdôk, gyógyüdülôk, elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai intézetek, szociális otthonok, illetve a kórházak fenti jellegû

8 szolgáltatást nyújtó osztályai. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény Baleseti mûtéti térítés: Ha a biztosított gyógyulása és állapotromlásának megakadályozása érdekében a biztosítottnak a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô balesete miatt szükségessé váló, a biztosító által meghatározott mértéket meghaladó súlyosságú mûtétet végeznek, úgy a biztosító kifizeti az adott súlyosságú baleseti mûtét kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét. Jelen feltétel szempontjából mûtétnek minôsül az az orvosi beavatkozás, amit az orvosszakmai szabályok és protokollok megtartásával végeztek el a biztosítotton. A mûtét besorolását a biztosító orvosa állapítja meg. A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a baleset idôpontja. A baleseti mûtét súlyossága szerint kivonatosan csoportosított mûtétek: I. súlyossági fokozat Az alábbi esetekben a biztosítási összeg 100%-át téríti a biztosító: a szervezet üregrendszerein (koponya, nyak, mellkas, has, medence, gerincoszlop) belül elhelyezkedô anatómiai képletek sérülései miatt szükségessé váló és az üregrendszer falának megnyitásával végzett mûtéti megoldások, baleseti eredetû végtagcsonkolások - kivéve: ujjak! - függetlenül attól, hogy a csonkolódott végtag-rész visszaültetése megtörtént-e, és milyen a funkcionális végeredmény, a törzsbôl kilépô fô ér- és idegképletek sérülése miatt végzett helyreállító mûtétek (kivéve a csuklóízület, illetve bokaízület kezdô részeitôl perifériásan elhelyezkedô ér- és idegképleteket), mûtétet igénylô II-III. fokú égési sérülések, ha az égési felszín a testfelület 40%- át eléri. II. súlyossági fokozat Az alábbi esetekben a biztosítási összeg 75%-át téríti a biztosító: nagy ízületekbe (váll, könyök, csukló, csípô, térd, boka) hatoló, és ízületen kívüli (felkar, alkar, comb, lábszár) nyílt és zárt csonttörések (kivéve: kéz- és lábfej törései), nagy kiterjedésû, roncsolással, szövethiánnyal járó lágyrész-sérülések, ahol mûtéti sorozat, szövetpótlás végzésére van szükség, mûtétet igénylô II-III. fokú égési sérülések, ha az égési felszín a testfelület 5%- ánál nagyobb, de a 40%-át nem éri el. III. súlyossági fokozat Az alábbi esetekben a biztosítási összeg 50%-át téríti a biztosító: radiológiai felvétellel dokumentált és klinikai tünetekkel igazolt heveny ízületi szalagszakadások, inak teljes keresztmetszetének komplett szakadása miatti akut mûtéti megoldások, a csukló-, illetve a bokaízület kezdô részeitôl perifériásan elhelyezkedô ér- és idegképletek sérüléseit követô, igazolt akut helyreállító mûtéti megoldásai. IV. súlyossági fokozat Az alábbi esetekben a biztosítási összeg 25%-át téríti a biztosító: ujjak sérüléses eredetû csonkolásai, - csôtükrözéses diagnosztikus és terápiás beavatkozások. Nem téríthetô beavatkozások: belsô fémrögzítés eltávolítása, bôrvarratok, törés, ficam miatti húzókezelés, kézfej, lábfej, ujjak ínsérülései miatti beavatkozások, korábban már meglévô, ortopéd jellegû degeneratív elváltozások, ha a mûtét elvégzésének célja a baleseti sérülés kivizsgálása alkalmával észlelt egyéb jellegû elváltozás gyógyítása, amely elvégzésének indoka az adott baleseti esemény, az emberi szervezet típusos helyeinek sérvesedése miatti mûtétek, kóros csontszerkezeti elváltozásból adódó csonttörés stabilizáló mûtéte, baleseti eseménnyel összefüggésbe nem hozható beavatkozások. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény Baleseti kórházi ápolás: Ha a biztosított baleseti okból 28 napot meghaladóan folyamatos kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító kifizeti a kötvényben a biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a kórházi ápolás idôtartamának szükségességét a biztosító által megnevezett orvosokkal ellenôriztesse. A biztosító szolgáltatása a kórházi ápolás idôtartamának letelte után esedékes. A biztosító csak a biztosított életben léte esetén nyújt szolgáltatást. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény Közlekedési baleseti halál: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô közlekedési balesete miatt a balesettôl számított egy éven belül meghal, úgy a biztosító a közlekedési baleseti halál kockázatának a biztosítottra vonatkozó, a halál idôpontjában hatályos kötvényben szereplô biztosítási összegét kifizeti. A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a közlekedési baleset idôpontja Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás kockázat: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô közlekedési baleset miatt a balesettôl számított két éven belül legalább 31%-os mértékû, baleseti eredetû maradandó egészségkárosodást szenved (megrokkan), úgy a biztosító a közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegébôl az egészségkárosodás mértékének megfelelô százalékot, de legfeljebb a biztosítási 8

9 összeg 100%-át kifizeti. A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a közlekedési baleset idôpontja. Mértékének megállapítása megegyezik jelen feltétel és pontjában leírtakkal Közlekedési baleseti mûtéti térítés: Ha a biztosított gyógyulása és állapotromlásának megakadályozása érdekében a biztosítottnak a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô közlekedési balesete miatt szükségessé váló, a biztosító által meghatározott mértéket meghaladó súlyosságú mûtétet végeznek, úgy a biztosító kifizeti az adott súlyosságú közlekedési baleseti mûtét kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét. Jelen feltétel szempontjából mûtétnek minôsül az az orvosi beavatkozás, amit az orvosszakmai szabályok és protokollok megtartásával végeztek el a biztosítotton. A mûtét besorolását a biztosító orvosa állapítja meg. A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a baleset idôpontja. A baleseti mûtét súlyossága szerinti csoportosítás megegyezik jelen feltételek 2.4. pontjában leírtakkal Közlekedési baleseti kórházi napi térítés: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô közlekedési balesete miatt legalább 3 napot elérô folyamatos kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító a közlekedési baleseti kórházi ápolás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét minden kórházi ápolási napra kifizeti, maximum 50 napra. Amennyiben egy közlekedési balesetbôl eredôen, egy adott biztosítottra vonatkozóan többször kerül kórházi ápolásra sor, úgy a biztosító az önrész meghaladását az elsô idôszak után már a következô ápolási idôszaknál nem vizsgálja. A biztosító csak a biztosított életben léte esetén nyújt szolgáltatást. Jelen feltétel szempontjából kórháznak minôsül a szakmai felügyeletek által elismert, engedélyezett fekvôbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll. Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek kórháznak a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdôk, gyógyüdülôk, elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai intézetek, szociális otthonok, illetve a kórházak fenti jellegû szolgáltatást nyújtó osztályai. 3. A biztosító mentesülése A biztosító mentesül AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek 16. pontjában meghatározott esetekben. 4. Kizárások A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: 4.1. gépi erôvel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi jármûben sportversenyen való részvétellel vagy ilyen versenyre való felkészüléssel (edzéssel); 4.2. veszélyes sportok és hobbik (légi sportok, rögbi, baseball, amerikai futball, barlangászás, sziklamászás, hegymászás, bungee jumping, rafting, búvárkodás) mûvelésével; 4.3. légi jármû használata közben bekövetkezett balesettel, kivéve, ha a biztosított utasszállító repülésre engedélyezett repülôgépen utasként utazott; 4.4. robbanószerekkel, robbanó-szerkezetekkel kapcsolatos tevékenységgel; 4.5. hivatásos sportolók edzés és verseny közben bekövetkezett baleseteivel; 4.6. A baleset elôtt bármely okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülések késôbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva Nem térít a biztosító olyan esetekben sem, amely esetekben bizonyítható az a tény, hogy a gyógykezelés során nem tartották be az orvosszakmai elôírásokat. 5. Egyéb rendelkezések Jelen szerzôdési feltételek AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek rendelkezéseivel, e különös feltételekben foglalt eltérésekkel együtt érvényesek. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 9

10 Melléklet: A maradandó egészségkárosodás mértékének megállapítására a szervek, végtagok illetve mûködôképességük teljes elvesztése esetén az alábbi táblázat az irányadó: Testrészek Egészségkárosodás mértéke (%) mindkét szem látásának elvesztése 100 mindkét kar, vagy kéz elvesztése 100 mindkét láb elvesztése combtól 100 mindkét lábszár elvesztése, protézisre alkalmatlan 100 mindkét lábszár elvesztése, jó térdfunkcióval 80 egy oldali comb elvesztése 80 egy oldali felkar elvesztése 80 egy oldali alkar elvesztése 70 mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70 egy oldali lábszár elvesztése 70 egy oldali kézfej elvesztése csuklóból 70 Egy szerv, testrész részbeni csonkolásánál vagy sérülésénél a szolgáltatás mértéke az elôzô pontban szereplô térítési százalékok megfelelô hányada. Több szerv, testrész együttes sérülése esetén az egészségkárosodási mértékek összeadódnak, de ennek mértéke a 100 %-ot nem haladhatja meg. 10

11 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOKRA Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási feltételekre és AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételekre hivatkozva kötött szerzôdés alapján a szerzôdésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a szerzôdésben meghatározott szolgáltatást nyújtja. 1. A biztosítási esemény Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minôsül a biztosítási kötvényen meghatározott, a biztosítottnak a kockázatviselés idôszaka alatt 1.1. nem balesetbôl bekövetkezett: - mûtéte, - kórházi ápolása, - diagnosztizált daganatos betegsége, - kórházi tartózkodása, vagy 1.2. bármely okból bekövetkezett: - gyógyászati segédeszköz orvosilag indokolt igénybevétele, - szûrôvizsgálat igénybevétele a szerzôdésben meghatározottak szerint, - otthoni ápolás, betegszállítás igénybevétele, - ôssejt levétel. 2. A biztosító szolgáltatása 2.1. Szerzôdéskötéskor a szerzôdô az ajánlaton szereplô három szolgáltatási csomagból biztosítottanként egyet jelölhet meg. A biztosító az egyes biztosítási események bekövetkeztekor a következô szolgáltatásokat nyújtja: 2.2. Betegségi mûtéti térítés: Ha a biztosított gyógyulása és állapotromlásának megakadályozása érdekében a biztosítottnak a kockázatviselés idôszaka alatt szükségessé váló, a biztosító által meghatározott mértéket meghaladó súlyosságú mûtétet végeznek, úgy a biztosító kifizeti az adott súlyosságú mûtét kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét. A mûtétek veszélyességi besorolását a biztosító objektív feltételek alapján (mûtéti halálozás kockázata, szövôdmények gyakorisága, súlyossága, mûtéttechnikai bonyolultsága, beteg által elviselendô megterhelés nagysága) határozza meg. I. súlyossági fokozat: A biztosítási összeg 100%-át fizeti ki a biztosító. II. súlyossági fokozat: A biztosítási összeg 75%-át fizeti ki a biztosító. III. súlyossági fokozat: A biztosítási összeg 50%-át fizeti ki a biztosító. 11 IV. súlyossági fokozat: A biztosítási összeg 25%-át fizeti ki a biztosító. V. súlyossági fokozat: Nem téríthetô beavatkozás. A tételes besorolás elérhetô a biztosító ügyfélszolgálatán és a Bridge Hungary Zrt. Vezérigazgatóságán keresztül. Egy betegségi eseménybôl maximálisan több mûtét elvégzése esetén is a biztosítási összeg 100%-át fizeti ki a biztosító. Jelen feltételek szerint mûtétnek minôsül az az orvosi beavatkozás, amit az orvosszakmai szabályok és protokollok megtartásával végeztek el a biztosítotton. Jelen feltételek vonatkozásában mûtéti lista a WHO kódrendszerrel azonosított felsorolás. Amennyiben az elvégzett beavatkozás a mûtéti listában nem található meg, úgy a mûtét besorolását a biztosító orvosa állapítja meg. A biztosító ezen jogcímen csak a biztosított életben 2.3. Betegségi kórházi napi térítés Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô betegsége miatt legalább 3 napot elérô folyamatos kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító a betegségi kórházi ápolás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét minden kórházi ápolási napra kifizeti, maximum 50 napra. Amennyiben egy betegségbôl eredôen, egy adott biztosítottra vonatkozóan többször kerül kórházi ápolásra sor, úgy a biztosító az önrész meghaladását az elsô idôszak után már a következô ápolási idôszaknál nem vizsgálja. A biztosító ezen jogcímen csak a biztosított életben Jelen feltételek szerint kórháznak minôsül a szakmai felügyeletek által elismert, engedélyezett fekvôbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll. Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek kórháznak a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdôk, gyógyüdülôk, elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai intézetek, szociális otthonok, illetve a kórházak fenti jellegû szolgáltatást nyújtó osztályai Betegségi kórházi ápolás: Ha a biztosított betegségi okból 28 napot meghaladóan folyamatos kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító kifizeti a kötvényben a biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a kórházi ápolás idôtartamának szükségességét a biz-

12 tosító által megnevezett orvosokkal ellenôriztesse. A biztosító szolgáltatása a kórházi ápolás idôtartamának letelte után esedékes. A biztosító ezen jogcímen csak a biztosított életben 2.5. Kritikus betegség: Amennyiben a biztosítottnál a kockázatviselés idôszaka alatt az alábbiakban meghatározott rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizálnak, és azt a biztosított szövettani lelettel igazolja, úgy a biztosító kifizeti a Kritikus betegségek kockázat biztosítási összegét a biztosított részére. Rosszindulatú daganat, amelyet a sejtek kontrollálatlan növekedése és terjedése, a szövetek megtámadása jellemez. A rákos megbetegedés jelen feltételek szerint magában foglalja a leukémiát, a krónikus lymphoid leukémia kivételével a lymphomát, a Hodgkin-betegséget a II. fokozattól kezdôdôen. A rákos megbetegedés jelen feltételek szerint nem foglalja magában a helyi, a környezetet nem megtámadó, úgynevezett lokális daganatokat (carcinoma in situ); emberi immunrendszer megbetegedését okozó vírus jelenlétében meglevô daganatokat; bôrrákot, kivéve a rosszindulatú melanomát a III. Clark fokozattól kezdve. A bekövetkezés idôpontja: a betegség diagnosztizálásának a kezelôorvos által igazolt idôpontja. A biztosító ezen a jogcímen csak a biztosított életben 2.6. Szülô költségtérítése gyermek kórházi tartózkodása esetén: Amennyiben a biztosított gyermeke bármely okú kórházi tartózkodása esetén igénybe veszi a kórház által a szülôknek biztosított ott tartózkodás lehetôségét, annak költségeit a biztosító számla ellenében, a kötvényen meghatározott biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosítottnak. Ha egy családon belül mindkét szülô rendelkezik ilyen biztosítási kockázattal, úgy a gyermek ugyanazon kórházi tartózkodására mindketten igénybe vehetik a szolgáltatást, amennyiben a kórházi tartózkodás költségei meghaladják az egyikük biztosításában meghatározott éves szolgáltatási limitet és ezt az adott szülô már teljes mértékben igénybe vette Számlával igazolt kórházi költségek: Ha a biztosított bármely okból kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító kifizeti az ebbôl adódó extra költségeit a biztosítási összeg erejéig, amennyiben ezen költségeit a biztosított számlával igazolja. A biztosító ezen a jogcímen csak a biztosított életben 2.8. Gyógyászati segédeszköz igénybevétele: Amennyiben a biztosítottnak bármely okból gyógyászati segédeszközre van szüksége a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezett betegségbôl vagy balesetbôl való gyógyulásához, úgy a biztosító annak számlával igazolt árát a kötvényben meghatározott biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított részére. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a kezelôorvos által felírt recept másolata vagy a kezelôorvos igazolása a gyógyászati segédeszköz megvásárlásának szükségességérôl. Gyógyászati segédeszköz: azok a technikai eszközök, amelyek az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal vagy rokkantsággal élôk gyógyászati, ápolási ellátásában használnak, és amelyek alkalmasak arra, hogy a szükséges mértékben elôsegítsék az ezen állapotban lévôk mindennapi életvitelét. A biztosító ezen jogcímen csak a biztosított életben 2.9. Otthonápolás igénybevétele: Amennyiben a biztosított kórházi tartózkodás után, a kórházi tartózkodás során megállapított betegségével, kezelésével összefüggésben a kórházból történt hazatérésének idôpontját követô 5 napon belül otthon önmagát ellátni képtelen állapotba kerül, és az egészségügyi szolgáltató által meghatározottak szerint otthonápolást vesz igénybe, a biztosító kifizeti a számlával és szakorvosi igazolással igazolt otthonápolási költségeket. A biztosító ezen a jogcímen csak a biztosított életben Ôssejt levétele: Amennyiben a biztosítottnak gyermeke születik legkorábban a biztosítási szerzôdés megkötését követô 3 hónap nap után, és ôssejt-levételt vesz igénybe, a biztosító számla ellenében, a kötvényen szereplô biztosítási összeg erejéig megtéríti annak költségeit. Ha mindkét szülônek van erre vonatkozó biztosítása, ugyanazon gyermek születésénél mindketten igénybe vehetik a szolgáltatást Szûrôvizsgálat: A biztosítottat, amennyiben életkora meghaladja a 18. életévet, kétévente a betegségek megelôzését és korai felismerését szolgáló, a mellékletben meghatározott szolgáltatónál és az ott meghatározott feltételekkel elvégezhetô szûrôvizsgálat illeti meg. A 18. év alatti biztosított a szûrôvizsgálat helyett kétévente olyan védôoltást vehet igénybe, amelyet az állami egészségügyi ellátás nem fedez. Az oltás költségét maximum 30 ezer forintig kétévente számlával igazoltan kifizeti a biztosító Betegszállítás igénybevétele: Amennyiben a biztosított az egészségügyi intézményt az egészségi állapota, vagy a 12

13 közlekedés nehézségei miatt nem tudja elérni, de az ellátás orvos beutalása, rendelése alapján szükséges, és e célból betegszállítási szolgáltatást vesz igénybe, a biztosító számla ellenében a kötvényben meghatározott alkalmankénti és éves limit erejéig kifizeti az állami egészségügyi szolgáltatáson kívül igénybevett betegszállítás költségét. A szolgáltatás csak a szakmai felügyeleti engedéllyel rendelkezô betegszállító szervezet betegszállítás szolgáltatásának igénybevételére vonatkozik. A biztosító ezen a jogcímen csak a biztosított életben Orvosi call center igénybevétele: A biztosító a jelen feltételek alapján a biztosított számára egészségügyi szolgáltató partnere által 24 órás egészségügyi információs szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás célja, hogy szakorvosok telefonon, laikusoknak szóló, egészségmegôrzéssel kapcsolatos információkat szolgáltassanak az ügyfeleknek. Az egészségügyi információs központban szakorvosok válaszolják meg a beérkezô hívásokat, és tájékoztatást adnak a következô kérdések esetén: a) egészségmegôrzéssel, életmóddal kapcsolatos kérdések, b) tájékoztatás gyógyszerek összetételét, alkalmazhatóságát, mellékhatásait, helyettesíthetôségét, árát illetôen, c) tájékoztatás orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekrôl, d) tájékoztatás ügyeletes gyógyszertárakról, e) tájékoztatás egészségügyi intézmények elérhetôségérôl. Pontos diagnózis felállítása és helyes kezelés megválasztása telefonbeszélgetés alapján nem lehetséges, így a telefonon történô orvosi konzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-beteg találkozást és a betegvizsgálatot. A telefonon adott információ hibás értelmezéséért, illetve helytelen felhasználásáért sem a biztosító, sem a Szolgáltató nem vállal felelôsséget. Szolgáltató receptfelírást, kórházba, járóbetegszakellátásra történô beutalást, személyes betegvizsgálatot nem végez. Szolgáltató a telefonbeszélgetések során tudomására jutott személyes adatokat, információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a telefonáló kérdéseinek megválaszolása céljából használja fel, és harmadik fél részére nem adja tovább. 3. A biztosító mentesülése A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól abban az esetben, ha a biztosítási esemény a biztosított: - szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben jön létre. 4. Kizárások A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: 4.1. a terhesség ideje alatt és a szülés, valamint a szülést követô egy éven belül bekövetkezô egészségkárosodással abban az esetben, ha a fogamzás a biztosítási szerzôdés hatálybalépése elôtt történt (a fogamzás idôpontja alatt a szüléstôl visszafelé számított 270. napot kell érteni); 4.2. az egészségügyi ellátás, az orvosi ellátás következtében, annak következményeként elszenvedett ártalom miatt létrejött egészségkárosodással; 4.3. olyan orvosi beavatkozással, amelynek célja esztétikai változtatás, kozmetikai kezelés; 4.4. a biztosított öngyilkossági kísérlete miatt bekövetkezett biztosítási eseménnyel, még akkor sem, ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte el A kockázatviselés kezdete elôtt bármely okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülések késôbbi következményei a biztosításból ki vannak zárva Nem térít a biztosító olyan esetekben sem, amely esetekben bizonyítható az a tény, hogy a gyógykezelés során nem tartották be az orvosszakmai elôírásokat, s emiatt ismételt kezelésekre kerül sor, ezen ismételt kezelésekhez kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában. 5. Egyéb rendelkezések Jelen szerzôdési feltételek AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek rendelkezéseivel, e különös feltételekben foglalt eltérésekkel együtt érvényesek. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 13

14 Melléklet: 1. Példák Bármely okból eredô mûtéti térítés szolgáltatásra: Mûtét neve Szolgáltatás: a biztosítási összeg %-a Billentyû-plasztika 100% Bypass mûtét 100% Veseátültetés (cadaver és élô donorból is) 100% Szív-aneurysma resectioja 100% Májátültetés 100% Szívátültetés 100% Tüdôátültetés 100% Hasnyálmirigy-átültetés 100% Ciszta vagy tumor eltávolítása agytörzsbôl 75% Nagyerek anasztomózisa 75% Érrezekció a fej-nyak területén 75% Hasnyálmirigy részleges átültetése 75% Májlebeny eltávolítása 75% Subdurális haematoma eltávolítása 75% Csontvelô-átültetés 75% Zárt szívbillentyû-mûtétek 75% Teljes nyelôcsô-rezekció 75% Vastag- és végbél rezekciója 75% Császármetszés 50% Epehólyag eltávolítás (hasfalon át) 50% Csípôprotézis beültetés 50% Gerincvelôbôl ciszta, tumor eltávolítás 50% Hasüregi idegentest eltávolítása 50% Hasfalon át végzett méheltávolítás 50% Emlôeltávolítás 50% Lépeltávolítás 50% Veseeltávolítás 50% Féregnyúlvány-eltávolítás (vakbélmûtét) 25% Mandula eltávolítás 25% Kasztráció 25% Laparoszkópos epehólyag eltávolítás 25% Méhnyak-conisatio 25% Visszér-eltávolítás 25% Laparoszkópos petefészek-ciszta eltávolítás 25% Pajzsmirizs részleges vagy teljes eltávolítása 25% Sérvmûtétek 25% Pacemaker beültetése 25% 2. Szûrôvizsgálat elemei: Belgyógyászat Nyugalmi EKG Szemészet Laborvizsgálat Összefoglaló vélemény A szûrôvizsgálatokat a MEDICOVER végzi. Elôzetes idôpontegyeztetésre a (06-1) as telefonszámon van lehetôség. 3. Orvosi call center A szolgáltatást az Advance Medical Hungary Kft. végzi. A 24 órás szolgáltatást az ügyfél a kockázatviselés teljes tartama alatt, az év minden napján, a nap 24 órájában a (06-1) es telefonszámon veheti igénybe. 14

15 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK HALÁLESETI KOCKÁZATRA Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási feltételekre és AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételekre hivatkozva kötött szerzôdés alapján a szerzôdésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerzôdésben meghatározott szolgáltatást nyújtja. 1. A biztosítási esemény Jelen feltétel szerint biztosítási esemény a biztosítottnak a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezett, nem baleseti eredetû halála. 2. A biztosító szolgáltatása Ha a biztosított a biztosítás tartamán belül, nem baleseti okból kifolyólag meghal, úgy a biztosító a biztosítási esemény idôpontjában érvényes aktuális biztosítási összeget fizeti ki az örökös részére. 3. A biztosítás kezdete, a díjfizetés kezdete, a kockázatviselés kezdete 3.1. A biztosítás és a kockázatviselés kezdete azonos AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek 3.1. és 3.3. pontjában írtakkal A díjfizetés kezdete megegyezik a biztosítás kezdetével. 5. A biztosító mentesülése 5.1. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól abban az esetben, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét A szerzôdés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szûnik meg, ha a biztosított: - szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy - a szerzôdéskötéstôl számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága következtében halt meg. 6. Kizárások A biztosító kockázatviselése nem terjed ki AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek 17. pontjában meghatározott esetekre. 7. Egyéb Jelen szerzôdési feltételek AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek rendelkezéseivel, e különös feltételekben foglalt eltérésekkel együtt érvényesek. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 4. Várakozási idô A szerzôdés létrejöttétôl számított 3 hónapon belül bekövetkezô biztosítási esemény esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást, kivéve, ha a biztosított heveny fertôzô betegség folytán halt meg. 15

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe

Colonnade Insurance S.A.Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételek

Általános Életbiztosítási Feltételek Általános Életbiztosítási Feltételek 1. A feltételek érvényessége Jelen feltételek ellenkező szerződéses kikötések hiányában az UNION Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) egyéni életbiztosítási szerződéseire,

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Hatályos: 2010. május 03-tól 1 / 7

Hatályos: 2010. május 03-tól 1 / 7 A CIB Családfı Biztosítási Szerzıdés Általános és Különös Feltételei I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) UniMed egészségbiztosítási szerződéseire érvényesek.

Jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) UniMed egészségbiztosítási szerződéseire érvényesek. UniMed egészségbiztosítás Biztosítási Feltételek 1. A FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE Jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) UniMed egészségbiztosítási szerződéseire

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A Bármely Okból Eredő Műtéti Térítésre Szóló Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A Bármely Okból Eredő Műtéti Térítésre Szóló Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A Bármely Okból Eredő Műtéti Térítésre Szóló Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei Jelzőszám: SV/76K/2011/1 Hatályos: 2016. június 3-tól A Bármely okból eredő

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás)

Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) CSALÁDI BIZTOSÍTÁS Az élet-, baleset- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Családi Személybiztosítás) Az ÁB-AEGON Általános biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

VIDANET Családi Baleset-biztosítás feltételei

VIDANET Családi Baleset-biztosítás feltételei VIDANET Családi Baleset-biztosítás feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási feltételek szerint meghatározott

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Vidanet Családi Baleset-biztosítás feltételei

Vidanet Családi Baleset-biztosítás feltételei Vidanet Családi Baleset-biztosítás feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében a jelen biztosítási feltételek szerint meghatározott

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1)

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF)

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételek

Általános Életbiztosítási Feltételek Általános Életbiztosítási Feltételek 1. A feltételek érvényessége Jelen feltételek ellenkező szerződéses kikötések hiányában az UNION Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) egyéni életbiztosítási szerződéseire,

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás Kockázati életbiztosítás A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező halála. 2. Biztosítási szolgáltatás A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás távértékesítéssel Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás távértékesítéssel Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. baleset-biztosítás távértékesítéssel Biztosítási Feltételek 1. A szerződés alanyai 1.1. A biztosító jelen baleset-biztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal

Részletesebben

Raiffeisen Gon dos ko dás II.

Raiffeisen Gon dos ko dás II. Raiffeisen Gon dos ko dás II. Cso por tos élet-, baleset- és be teg ség biz to sí tás fel té te lei A jelen feltételek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74., továbbiakban Biztosító),

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről 5. sz. melléklet Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási feltételek, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Kockázati életbiztosítás Termékismertetô, Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Termékismertetô 1 Szerzôdô neve: Biztosított neve: Az elõzetes igényfelmérés, illetve igénypontosítás

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Ajánlat. Puzzle. Balesetbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Puzzle. Balesetbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Puzzle Balesetbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-től Puzzle balesetbiztosítás szolgáltatási csomagjai Baleseti szolgáltatások (Ft) Bázis Standard Optimum Gyermek Baleseti haláleset 7500000 10000000

Részletesebben

A szerződés díja A biz tosítás díja a tartam során nem változ ik. A biztosító a biz tosítási díj megfizetése ellenében vállalja a kockázatot.

A szerződés díja A biz tosítás díja a tartam során nem változ ik. A biztosító a biz tosítási díj megfizetése ellenében vállalja a kockázatot. PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 10 1512 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben