AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk!"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy mielôtt aláírja egészségbiztosítási ajánlatát, melyet a biztosítási igényének felmérése alapján ajánlunk Önnek, figyelmesen olvassa el ezen tájékoztatónkat, valamint AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános és Különös Feltételeit. Biztosítótársaságunk, az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt óta van jelen a biztosítási piacon. Székhelyünk: 1082 Budapest, Baross u. 1. A szerzôdésével és az esetleges jövôbeni biztosításával kapcsolatos ügyeinek intézésével a Bridge Hungary Biztosításközvetítô zrt. foglalkozik. Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A biztosítási szerzôdésre vonatkozó ismereteket az Általános és a Különös Biztosítási Feltételek és ezek mellékletei tartalmazzák. A biztosítási idôszakot, kockázatviselést és a tartamot az Általános Biztosítási Feltételek 3. pontja tartalmazza. A díjfizetésre vonatkozó kitételeket az Általános Biztosítási Feltételek 12. pontja tartalmazza. Az értékkövetés mértékérôl az Általános Biztosítási Feltételek 9. pontja rendelkezik. A szerzôdés megszûnésének eseteit a 14. pont tartalmazza. A 30 napon belüli felmondás esetén visszatartott költségek mértékérôl az életbiztosítási Nyilatkozatban adunk tájékoztatást. A kizárt kockázatokról az Általános Biztosítási Feltételek 17., a Különös Biztosítási Feltételek Egészségbiztosítási modulokra 4., a Különös Biztosítási Feltételek Haláleseti modulokra 6. valamint a Különös Biztosítási Feltételek Baleseti modulokra 4.pontjában adunk tájékoztatást. A mentesülésekrôl az Általános Biztosítási Feltételek 16., a Különös Biztosítási Feltételek Egészségbiztosítási modulokra 3., a Különös Biztosítási Feltételek Haláleseti modulokra 5. valamint a Különös Biztosítási Feltételek Baleseti modulokra 3. pontja rendelkezik. A szolgáltatás igénylésének és teljesítésének módját az Általános Biztosítási Feltételek 10. és 11. pontja és a Különös Biztosítási Feltételek 2. pontja tartalmazzák. Az Általános Biztosítási Feltételek pontjában jelezzük azokat a tudnivalókat, amelyeket a Biztosítási Törvény meghatároz és amelyekrôl Önnek tudnia kell, továbbá - azon szervezetek felsorolását, amelyek részére a biztosító a Bit és a alapján az adatait továbbíthatja, - a biztosítási szerzôdésre alkalmazandó jognak a megjelölését, valamint, hogy - hova fordulhat panaszaival (Általános Biztosítási Feltételek 25. pontja). Szerzôdésének megkötésekor három, egymásra épülô csomag közül választhat. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes csomagokban meghatározott kockázatok az Ajánlati lapon kerülnek bemutatásra, míg az egyes kockázatok részletes ismertetése a Különös Biztosítási Feltételekben történik meg. Szolgáltatási igényének felmerülésekor Önnek a Különös Biztosítási Feltételekben részletezett kockázatok közül az Ön által választott csomagban lévôket kell figyelembe vennie. Tájékoztatjuk, hogy a MEDICOVER által végzett szûrôvizsgálatok elôzetes idôpont egyeztetéssel történnek. Telefonszám: (06-1) A vizsgálati helyszínek megtekinthetôk az UNION Biztosító (www.unionbiztosito.hu) és a Bridge Hungary zrt. (www.bridgehungary.hu) honlapján. Az orvosi call center telefonszáma (06-1) Mindkét telefonszám hívásakor a szerzôdô neve és kötvényszáma jelentik az azonosítást. Köszönjük társaságunk felé tanúsított bizalmát. Átnyújtott dokumentáció: AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek, AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Különös Biztosítási Feltételek, Nyilatkozat, Hozzájáruló nyilatkozat. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1

2 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételek 1. A feltételek érvényessége Jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) AZ EGÉSZ- SÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítási szerzôdéseire érvényesek. 2. A biztosítási szerzôdés létrejötte 2.1. A biztosítás a szerzôdô által a biztosító ajánlati nyomtatványán elôterjesztett ajánlat alapján jön létre A szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlattételre 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzôdés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselôje részére történt átadása idôpontjára visszamenô hatállyal jön létre. 3. A biztosítási szerzôdés hatályba lépése, a kockázatviselés kezdete, a várakozási idô, a szerzôdés tartama 3.1. A biztosító kockázatviselése az azt követô nap 0 órakor kezdôdik, amikor a szerzôdô fél az elsô díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetôleg, amikor a szerzôdô felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a biztosító a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti A biztosítási szerzôdés létrejötte elôtt befizetett biztosítási díjat a biztosító kamatmentes elôlegként kezeli A biztosítás kezdete annak a hónapnak az elsô napja, amikor a szerzôdô a biztosítást megkötötte, de a biztosító kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi, mint a biztosítási szerzôdés kezdete A várakozási idô a kockázatviselés kezdetének szerzôdéses elhalasztását jelenti. Az egyes kockázatokra vonatkozó várakozási idôt a Különös Feltételek tartalmazzák. Ha a szerzôdésben a felek várakozási idôt kötöttek ki, és a biztosítási esemény a Különös Feltételekben meghatározott okból és az ott meghatározott idôtartam alatt következik be, akkor a biztosító nem teljesíti a szolgáltatást A szerzôdés határozott tartamú, 10 évre jön létre. 4. A biztosítás területi hatálya A biztosítás területi korlátozás nélkül, a Föld bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre kiterjed. 5. A biztosítási szerzôdés alanyai 5.1. A biztosítási szerzôdés alanyai a biztosító, a szerzôdô, a biztosított és a kedvezményezett A biztosító: az a jogi személy, amely a biztosítási ajánlat elfogadása után a kockázatot viseli és a szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. Jelen szerzôdés vonatkozásában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. székhelye: 1082 Budapest, Baross u 1. nyújtja a szolgáltatást A szerzôdô: az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítás megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal A biztosított: az a természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával, testi épségével kapcsolatos biztosítási eseményre a szerzôdés létrejön. Egy szerzôdésen belül több biztosítottra is megköthetô a biztosítás. A biztosított életkora a szerzôdés létrejöttekor 6 hónap és 65 év között lehet; a szerzôdés lejáratakor legfeljebb 75 éves lehet. Felnôttnek tekintendô a 18. életévét betöltött biztosított A kedvezményezett: a biztosítási szerzôdésben megjelölt szolgáltatások igénybevételére jogosult személy. A biztosított halála esetére szóló szolgáltatás igénybevételére a szerzôdô és biztosított által kijelölt kedvezményezett vagy a biztosított örököse jogosult. A szerzôdésben foglalt egyéb szolgáltatások igénybevételére a biztosított jogosult. 6. A biztosítási szerzôdés alanyainak jogai és kötelezettségei 6.1. Amennyiben a szerzôdô és a biztosított különbözô személy, a biztosítási szerzôdés megkötéséhez és módosításához a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges A biztosított a szerzôdô beleegyezésével a szerzôdésbe bármikor beléphet (mint szerzôdô); a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépésrôl a biztosítót írásban értesíteni kell A biztosított, mielôtt a szerzôdés felmondás vagy díjfizetés elmaradása miatt megszûnik, a biztosítóval közölt nyilatkozatával a szerzôdô helyébe léphet Ilyen esetekben a folyó biztosítási idôszakban esedékes díjért a biztosított a szerzôdôvel egyetemlegesen felelôs A szerzôdô és a biztosított köteles közlési és változás-bejelentési kötelezettségének eleget tenni A közlési kötelezettség abban áll, hogy az ajánlat megtételekor a szerzôdô és a biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett A szerzôdô és a biztosított a biztosítás tartama alatt a szerzôdésben meghatározott lényeges körülmények tekintetében változás-bejelentési kötelezettséggel tartozik, melyet írásban kell a biztosítóhoz bejelenteni Amennyiben a biztosítottnak a szerzôdéskötés ide- 2

3 jén fennálló tényleges egészségi állapota, életviteli szokásai nem felelnek meg az egészségi nyilatkozatban aláírtaknak, úgy a biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében, illetve a szerzôdés megkötésétôl a biztosítási esemény bekövetkeztéig öt év már eltelt A biztosító kockázat-elbírálási és kárrendezési szerveivel szemben a biztosítottat az orvosi titoktartás alóli felmentés érdekében külön nyilatkozattételre hívja fel A biztosítási szerzôdés megkötését követôen a biztosító a szerzôdés létrejöttétôl számított 30 napon belül a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén köteles a szerzôdôt tájékoztatni a biztosítási szerzôdés létrejöttérôl. A szerzôdô a fenti tájékoztatás kézhezvételétôl számított 30 napon belül a biztosítási szerzôdést írásbeli nyilatkozattal felmondhatja A szerzôdés felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követôen a biztosító köteles 15 napon belül a szerzôdô által a biztosítási szerzôdéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel elszámolni A szerzôdô érvényesen nem mondhat le az ôt megilletô felmondási jogról. 7. A biztosítási esemény Biztosítási esemény egy biztosítottnak a kockázatviselés idôszakán belül, a Különös Biztosítási Feltételekben megjelölt események bekövetkeztének valamelyike. 8. A biztosító szolgáltatása A biztosítási szerzôdés alapján a biztosító meghatározott jövôbeli esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétôl függôen a biztosítási szerzôdésben meghatározott összegnek a megfizetésére vállal kötelezettséget. Szerzôdéskötéskor a szerzôdô az ajánlaton szereplô három szolgáltatási csomagból biztosítottanként egyet jelölhet meg. A biztosítási események szolgáltatásainak leírását a Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák. 9. Értékkövetés 9.1. A biztosító lehetôséget nyújt a szerzôdônek a biztosítás értékállóságának megtartására oly módon, hogy a tartamon belül a biztosítás folyamatosan fizetett díját évente a biztosítási évfordulón növeli A következô évi díjnövelés mértékének az alapja a bázis évre vonatkozó a KSH által kiadott átlagos inflációs ráta, amelytôl a biztosító a díjnövelés mértékének megállapításakor maximum 2%-kal eltérhet. A díjnövekedés mértéke 4%-nál nem lehet alacsonyabb Az emelés mértékérôl, a megemelt díjról a biztosító a biztosítás évfordulója elôtt 60 nappal értesíti a szerzôdôt Az értékkövetéssel a szerzôdésben megjelölt biztosítási összegek a díjemelés mértékének megfelelôen növekednek A biztosító teljesítése A biztosítási eseményt írásban be kell jelenteni a biztosítónál. A szolgáltatási igényt a Vezérigazgatóság teljesíti A teljesítésre valamennyi, a 11. pontban leírt okmány hiánytalan beérkezését követôen haladéktalanul, de legkésôbb 15 napon belül kerül sor A biztosító a szolgáltatását minden esetben forintban teljesíti Amennyiben a szolgáltatás igénybevételérôl szóló számla külföldi pénznemben lett kiállítva, a biztosító a számla kiállításának napján érvényes MNBközépárfolyamon számított forint-értéket fizeti ki a jogosultnak. 11. A biztosító a szolgáltatás teljesítéséhez az alábbi dokumentumok bemutatását kérheti: - a legutoljára kiállított biztosítási kötvényt, - a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát, - a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt, a biztosított halálát okozó betegség kezdeti idôpontjának és lefolyásának, valamint a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat, - a külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeirôl a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítását, - hatósági eljárás esetén a nyomozást lezáró vagy megtagadó jogerôs határozatot, - bírói ítéletet, - a betegséggel/balesettel kapcsolatos összes orvosi dokumentumot, - a kórház által kiadott igazolást az ott tartózkodás idôtartamáról, - szövettani leletet, - számlákat az igénybevett szolgáltatásokról. A biztosító szükség esetén egyéb dokumentumokat is bekérhet. 12. A biztosítási díj A biztosítási díj a biztosító kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke A biztosítási díj kiszámítása a biztosított életkorának, a szolgáltatás jellegének és a biztosítási összegnek a figyelembevételével történik A biztosított életkorát úgy kell megállapítani, hogy a biztosítás kezdeti évszámából levonják a biztosított születésének évszámát. Az életkor helytelen bevallása esetén a biztosító az esedékes biztosítási összegbôl a valóságos belépési életkor után járó díjkülönbözet kamatozott összegét levonja, illetve visszafizeti, ha a biztosítás a bevallott korral létrejöhetett volna. Ha a tényleges életkor szerint a biztosítás nem jöhetett volna létre, úgy a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó rendelkezések az irányadóak A biztosítás folyamatos díjú. A díj a biztosítási évfordulón évente elôre esedékes. A szerzôdésben a felek megállapodhatnak az éves díj féléves, negyedéves vagy havi részletekben történô megfizetésében.

4 12.5. A biztosítás elsô díja az ajánlat aláírásával egyidejûleg fizetendô A biztosítás fizetendô díja évente megállapításra és érvényesítésére kerül a biztosított aktuális életkorának megfelelôen A biztosító és a szerzôdô megállapodnak abban, hogy jelen biztosítás díját az orvosi technika, valamint a biztosítási események bekövetkezési valószínûségének jelentôs vagy lényeges változása illetve a biztosítási kockázat jelentôs növekedése miatt évente felülvizsgálhatja és új díjkalkuláció, illetve díjszabás alapján új díjtételt állapíthat meg. A módosítás mértékérôl a biztosító az új díj érvénybelépése elôtt két hónappal írásban tájékoztatja a szerzôdôt. Az így módosított díj a biztosítás évfordulójával kezdôdôen érvényes a következô évfordulóig. Amennyiben a szerzôdô a módosított díjat nem fogadja el, és az erre vonatkozó nyilatkozatát az új díj életbelépése elôtt 30 nappal megküldi a biztosítónak, akkor a biztosítás megszûnik az elsô emelt díj esedékességét megelôzô nap 24. órájában Írásbeli nyilatkozat hiányában a jelen feltétel pontja szerinti módosított díj a módosításkori biztosítási évfordulótól kezdôdôen automatikusan hatályba lép Amennyiben adott biztosítási évben a biztosított nem jelent be biztosítási eseményt a szûrôvizsgálat és oltás kivételével, akkor a biztosító a következô biztosítási évre díjengedményt ad. Ennek mértéke biztosítási évenként 2,5%, legfeljebb 10%. Amennyiben biztosítási esemény bejelentésre kerül, akkor a díjengedmény számítását az utolsó biztosítási esemény bejelentésétôl számított egy kármentes biztosítási év után újra a minimális mértéken számítja a biztosító Családi kedvezmény: amennyiben a szerzôdést családra kötik, úgy a második felnôttôl kezdve 10%, a 3. gyerektôl kezdve pedig gyerekenként 50% díjkedvezményt nyújt a biztosító a szolgáltatási csomag árából. 13. Díj-nemfizetés Ha a szerzôdô (biztosított) a biztosítás díját az esedékességtôl számított 60 napon belül nem egyenlíti ki, a biztosító a biztosítási díj esedékességétôl számított 60 napig viseli a kockázatot, ez idô alatt a szerzôdô az elmaradt díj befizetését pótolhatja. Ha az elmaradás pótlása nem történik meg, akkor az esedékességtôl számított 90 nap elteltével minden külön értesítés nélkül a szerzôdés megszûnik A díjfizetés elmulasztásának következménye a szerzôdés megszûnése Amennyiben a díjfizetésre rendelkezésre álló idô eredménytelenül telik el, a biztosítási szerzôdés a biztosító fizetési kötelezettsége nélkül megszûnik. 14. A biztosítás megszûnése A biztosítási szerzôdés megszûnik: a) a biztosított halálának napján, b) ha a szerzôdô a díjat az esedékességtôl számított 4 60 napig nem fizette meg, a 90. napon, c) a biztosítási tartam végén. 15. Reaktiválás A díjfizetés elmulasztása miatt megszûnt biztosítás nem reaktiválható. 16. Maradékjogok A biztosítási szerzôdés nem rendelkezik maradékjogokkal. 17. A biztosító mentesülése A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól abban az esetben, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét A szerzôdés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szûnik meg, ha a biztosított: - szándékosan elkövetett súlyos bûncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy - a szerzôdéskötéstôl számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága következtében halt meg. 18. Kizárások Amennyiben a jelen paragrafusban rögzített esetekkel összefüggésben következik be a haláleset, baleset, betegség, akkor a biztosító a biztosítási összeg kifizetésére nem köteles, mivel az itt felsorolt esetek nem tekinthetôk biztosítási eseménynek A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: harci eseményekben vagy más háborús cselekményekben, valamely fél mellett történô aktív részvétellel, vagy az állam elleni bûncselekményben való részvétellel. Jelen feltételek szempontjából háborúnak minôsül a hadüzenettel vagy anélkül vívott háború, a határvillongás, a felkelés, a forradalom, a zendülés, kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, idegen ország korlátozott célú hadicselekményei (pl. csak légi csapás vagy csak tengeri akció) kommandó támadás, terrorcselekmény. (A kommandótámadás és a terrorcselekmény esetén nem minôsül háborús cselekményben való aktív részvételnek, ha a biztosított az áldozatok érdekében lép fel.) E szerzôdés szerint állam elleni bûncselekmény az, amit a Büntetô Törvénykönyv annak minôsít, így különösen: lázadás, kémkedés, rombolás atomkárokkal (nukleáris hasadás vagy fúzió, nukleáris reakció, radioaktív izotópok sugárzása, ionizáló vagy lézersugárzás, valamint ezek szennyezése) Nem térít a biztosító olyan esetekben sem, amely esetekben bizonyítható az a tény, hogy a gyógykezelés során nem tartották be az orvosszakmai elôírásokat és ezen ismételt mûtétekre, kezelésekre emiatt került sor, illetve a jelen szerzôdésben

5 meghatározott egyéb biztosítási esemény következett be az orvosszakmai elôírások be nem tartása miatt. 19. Jognyilatkozatok A biztosító a hozzá eljuttatott jognyilatkozatokat és bejelentéseket csak akkor köteles joghatályosnak tekinteni, ha azokat írásban juttatták el hozzá. A nyilatkozat akkor hatályos, ha az a biztosítóhoz megérkezett. A biztosító nyilatkozatait írásban juttatja el a biztosítási szerzôdésben érdekelt személynek. 20. A biztosítási kötvény megsemmisülése vagy elvesztése A nem bemutatóra szóló biztosítási kötvény megsemmisülése vagy elvesztése esetén a biztosító kérésre pótkötvényt (kötvénymásodlatot) állít ki. A biztosító követelheti, hogy az okirat elvesztését hitelt érdemlôen bizonyítsák A költségek a kérelmezôt terhelik. 21. Adatkezelés, biztosítási titok A biztosító jogosult az ügyfelek biztosítási ajánlaton felvett, valamint a közlési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítése körében tudomására jutott adatait, ideértve a különleges adatokat is, a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, a évi LX. törvényben foglaltakkal összhangban kezelni. Az adatok továbbítására a Bit. rendelkezéseiben meghatározott módon, illetve az ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet. Az ügyfél tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezelésérôl, valamint kérheti az adatai helyesbítését, törlését A biztosítót a birtokába jutott biztosítási titkok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A biztosító titoktartási kötelezettségére a évi LX. törvény ban foglalt szabályok az irányadók. Biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minôsülô -, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely a biztosító ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik A biztosító köteles a tudomására jutott adatokat megôrizni és a biztosítási törvény szerint biztosítási titokként kezelni A biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül ha a törvény másképp nem rendelkezik -, titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 5 A titoktartási kötelezettség nem áll fenn: a) a feladatkörében eljáró felügyelettel, b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozóhatósággal és ügyészséggel, c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint a csôdeljárás, illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, e) adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, g) a biztosítóval, a biztosításközvetítôvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítô vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítôi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben, h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésére felhatalmazott szervvel, k) a viszontbiztosítóval valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, l) a törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetô hivatallal, m) az állomány-átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az átvevô biztosítóval, n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelô szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal, o) a kiszervezett tevékenyég végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzôvel, p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval szemben, ha az a-j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.

6 A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. A biztosító nem tájékoztathatja az ügyfelet a b), f), j) pontban foglalt adattovábbításról A biztosító a nyomozóhatóság és a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles tájékoztatást adni, ha adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a biztosítási ügylet: a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel, d) pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben. 22. Elévülés Jelen szerzôdésbôl eredô igények az esedékességtôl számított egy év alatt évülnek el. A szolgáltatási igény a biztosítási illetve kockázatviselési idôszakon belül bekövetkezett biztosítási események esetében legkésôbb a biztosítási idôszakot követô egy év alatt évül el. 23. Vitás kérdések rendezése A szerzôdônek és a biztosítónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzôdés keretében vagy a szerzôdéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerzôdés megkötése után felmerülô és a felektôl független olyan körülményrôl, amely a szerzôdés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 24. Alkalmazandó jog, bíróságok illetékessége A jelen feltételek alapján kötött biztosítási szerzôdésre vonatkozóan a magyar jog, elsôsorban a Polgári Törvénykönyv, a évi LX. törvény és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen szerzôdésbôl eredô jogviták eldöntésére vonatkozóan kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fôvárosi Bíróság illetékes. Az eljárás nyelve magyar. 25. Egyebek A biztosító a befizetett biztosítási díjon felül a szerzôdés tartama alatt felmerülô többletráfordítások költségét felszámolhatja az alábbiak szerint: a) a díjfizetés késedelme esetén a felszólító levél díja, a biztosítási kötvény utólagos dokumentálása vagy módosítása, b) a biztosítási szerzôdés átdolgozása, a biztosítási kötvény másodlati példányának kiállítása, stb. A biztosítási események igazolásával kapcsolatos költségeket annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíteni kívánja. 26. A biztosító felügyeleti szerve, panaszügyek intézése A biztosító felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Postacím: 1535 Budapest, 114. Pf Panaszügyek intézésére a Bridge Hungary zrt. és biztosítótársaságunk Vezérigazgatósága jogosult. Címe: 1082 Budapest, Baross u 1. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 6

7 AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BALESETI KOCKÁZATRA Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási feltételekre és AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Általános Biztosítási Feltételekre hivatkozva kötött szerzôdés alapján a szerzôdésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. pontban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerzôdésben meghatározott szolgáltatást nyújtja. 1. A biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény lehet egy biztosítottnak a kockázatviselés idôszakán belül bekövetkezett: - balesete - közlekedési balesete Jelen feltétel vonatkozásában a) baleset: a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépô olyan külsô erôbehatás, amelynek következtében az emberi szervezet anatómiai szerkezetében változás következik be, és az így létrejött elváltozás szakorvosilag igazolt módon sérüléssel, halállal jár. A betegségbôl eredô testi sérülés nem minôsül balesetnek. Jelen feltétel szempontjából nem minôsül balesetnek a foglalkozási betegségi ártalom, továbbá a biztosított öngyilkossága, vagy annak kísérlete még akkor sem, ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte el. b) közlekedési baleset: olyan baleset, amely közúton, illetve közúton kívül a közúti jármûvezetésre vonatkozó szabályok megsértésével összefüggésben, továbbá közforgalmú közlekedési eszközökön következett be. Jelen szempontból nem számít közlekedési balesetnek a biztosított gyalogost ért olyan baleset, melynek bekövetkezténél semmilyen mozgó jármû nem hatott közre, továbbá a kerékpárosként érô olyan baleset, amelyben más jármû, vagy gyalogos nem hatott közre. A jármû utasát ért olyan baleset, amely nem a jármû haladása közben, illetve megállásával összefüggésben következett be. 2. A biztosító szolgáltatása Szerzôdéskötéskor a szerzôdô az ajánlaton szereplô három szolgáltatási csomagból biztosítottanként egyet jelölhet meg. A biztosító az egyes kockázatok esetében a következô szolgáltatásokat nyújtja: 2.1. Baleseti halál kockázat: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô balesete miatt a balesettôl számított egy éven belül meghal, úgy a biztosító a baleseti halál kockázatának a biztosítottra vonatkozó, a halál idôpontjában hatályos kötvényben szereplô biztosítási összegét kifizeti. 7 A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a baleset idôpontja. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény Baleseti maradandó egészségkárosodás kockázat: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô baleset miatt a balesettôl számított két éven belül legalább 31%-os mértékû, baleseti eredetû maradandó egészségkárosodást szenved (megrokkan), úgy a biztosító a baleseti maradandó egészségkárosodás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegébôl az egészségkárosodás mértékének megfelelô százalékot, de legfeljebb a biztosítási összeg 100%-át kifizeti. A biztosítási esemény bekövetkeztének idôpontja a baleset idôpontja. Ezen kockázat vonatkozásában a közlekedési baleset nem biztosítási esemény A maradandó egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosszakértôje állapítja meg függetlenül a társadalombiztosítási szervektôl. A mellékletben található táblázatban felsorolt szervek, végtagok illetve mûködôképességük elvesztése esetén, a szükséges iratok bemutatása után azonnal, egyéb esetekben legkésôbb a balesetet követô két éven belül a biztosító elrendelheti orvosszakértôje által a sérült személyes vizsgálatát. Amennyiben a biztosított nem fogadja el a biztosító orvosának döntését, másodfokú orvosi bizottsághoz fordulhat a biztosítón keresztül Amennyiben a biztosított egészségi állapota a szolgáltatást követôen javul, a biztosító a már kifizetett biztosítási összeget nem igényli vissza Baleseti kórházi napi térítés: Ha a biztosított a kockázatviselés idôszaka alatt bekövetkezô balesete miatt legalább 3 napot elérô folyamatos kórházi ápolásra szorul fekvôbetegként, úgy a biztosító a baleseti kórházi ápolás kockázatának a biztosítottra vonatkozó biztosítási összegét minden kórházi ápolási napra kifizeti, maximum 50 napra. Amennyiben egy balesetbôl eredôen, egy adott biztosítottra vonatkozóan többször kerül kórházi ápolásra sor, úgy a biztosító az önrész meghaladását az elsô idôszak után már a következô ápolási idôszaknál nem vizsgálja. A biztosító csak a biztosított életben léte esetén nyújt szolgáltatást. Jelen feltétel szempontjából kórháznak minôsül a szakmai felügyeletek által elismert, engedélyezett fekvôbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll. Jelen biztosítás szempontjából nem minôsülnek kórháznak a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdôk, gyógyüdülôk, elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai intézetek, szociális otthonok, illetve a kórházak fenti jellegû

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 1. A szerződés alanyai 1.1. A biztosító, amely az UNION-S.O.S. baleset-biztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási feltételek, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK Jelen Baleset- és betegségbiztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) szerint kötött biztosítás a szerzôdô választása

Részletesebben

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződés feltételei (Milliós2008)

Milliós segítség balesetbiztosítási szerződés feltételei (Milliós2008) Milliós segítség balesetbiztosítási szerződés feltételei (Milliós2008) Hatályos: 2008. október 1-jétől Nysz.: 14470 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Milliós

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

Havi életjáradék, "nyugdíj" (élethosszig)*** Havi életjáradék, "nyugdíj" (élethosszig)*** Havi életjáradék, "nyugdíj" (élethosszig)***

Havi életjáradék, nyugdíj (élethosszig)*** Havi életjáradék, nyugdíj (élethosszig)*** Havi életjáradék, nyugdíj (élethosszig)*** Programterv: 35 éves férfi 20 éves tartam / Forint Várható lejáratkori Éves díj** Napi díj** Biztosítási összeg kifizetés* Havi életjáradék, "nyugdíj" (élethosszig)*** Hozam 6% 6 176 855 34 251 125 000

Részletesebben

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Mindannyiunk igénye az, hogy életünk biztos alapokra épüljön és magabiztosan készülhessünk a jövõre. A mi feladatunk, hogy ehhez olyan biztosítási, nyugdíj-elõtakarékossági,

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2496/B1 Általános

Részletesebben

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni.

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni. Kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételei egyszeri díjfizetés (KÉR-EGY/75-RK) és rendszeres éves díjfizetés (KÉR-ÉV/75-RK) esetén Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

UNION-Kandalló otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Kandalló otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Kandalló otthonbiztosítás Általános Biztosítási Feltételek I. Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben

Szuper-V multi-rizikó biztosítás

Szuper-V multi-rizikó biztosítás Szuper-V multi-rizikó biztosítás Jelen feltételek az UNIQA Biztosító Rt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76 78., továbbiakban biztosító) Szuper-V kockázati biztosítási szerzôdéseire érvényesek, feltéve,

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI SIGNAL Biztosító Zrt. TARTALOMJEGYZÉK a SIGNAL Gyémánt folyamatos díjas befektetéshez kötött életbiztosítás feltételeihez (A0101 és A0102)

Részletesebben

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26.

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26. Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT

EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT 1038 Budapest, Szigetvári u. 7. 1440 Budapest, Pf. 3. Telefon: (36-1) 459-7500 Fax: (36-1) 303-8280 Honlap: www.ahico.hu Email: ahico@aiglife.hu EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT ajánlatszám A nyilatkozat kérdéseit

Részletesebben

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank)

Szerzôdô: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Biztosítási terméktájékoztató A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által értékesített BIZTOS HÉTKÖZNAPOK csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Citibank

Részletesebben

UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek UNION-Retúr utasbiztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az UNION-Retúr utasbiztosítás feltételei alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012)

TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános szerzõdési feltételek (TÁSZF012) Hatályos: 2012. november 1-jétõl Ny.sz.: 15366 Tartalomjegyzék TestÕr élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános

Részletesebben

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás

Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója. PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás. Az elérhetô gondoskodás Posta Biztosító a Magyar Olimpiai Csapat utasbiztosítója PostaUtasÔr (1 6070) Utasbiztosítás Az elérhetô gondoskodás 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 1 3_MPB_utasor_kotF_online_2014_11.indd 2 Tájékoztató

Részletesebben

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10.

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10. MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2013. szeptember 10. 2 TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701)

PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) PostaUtasŐr utasbiztosítás (termékkód: 160701) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 160701 06 1506 Tájékoztató a külföldre utazó magyar állampolgárok sürgősségi egészségügyi

Részletesebben