HEFOP nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése"

Átírás

1 HEFOP nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében Prókai Orsolya Brezina Anett Farkas Krisztián Nagy Gábor Debrecen, december 19.

2 TARTALOM I. BEVEZETİ... 3 II. HEFOP NYERTES PROJEKTEK ALAPVETİ ADATAI... 4 III. MEGVALÓSÍTÓK SZERVEZETI SZINTŐ ADATAI... 6 III.1 KONZORCIUM... 6 III.2 MEGVALÓSULÁS ÉS A MEGVALÓSÍTÓK FÖLDRAJZI JELLEMZİI... 9 III.3 TOVÁBBI SZERVEZETI ADATOK...10 III.3.1 Kapcsolódó referencia projektek...11 IV. A PROJEKTEK SZAKMAI, TARTALMI JELLEMZİI...13 IV.1 KAPCSOLÓDÁS MÁS PROJEKTEKHEZ...13 IV.2 PROJEKT INDOKOLTSÁGA...15 IV.3 CÉLOK...16 IV.4 CÉLCSOPORT...16 IV.4.1 Közvetlen célcsoport...16 IV.4.2 Közvetett célcsoport...18 IV.5 PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK...20 IV.6 KÉPZÉS...21 IV.7 A PROJEKTEK KIMENETE...25 ÖSSZEFOGLALÁS...27

3 I. Bevezetı A Revita Alapítvány által a Szociális és Munkaügyi Intézet megbízásából végzett eredményvizsgálat tárgya a HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével címő pályázat 2004-es és 2006-os kiírásain, valamint az abszorpciós szakaszban nyertes pályázatok közül megvalósított, illetve részben jelenleg is megvalósítás alatt álló 287 db projekt. A különbözı kutatási egységek közül jelen tanulmány kizárólag a projektekhez tartozó pályázati adatlapok dokumentumelemzésének eredményeit összegzi, a tényleges projektmegvalósításra vonatkozóan megállapítások rögzítése nem feladata. A pályázati adatlapok dokumentumelemzése során 280 db projekt feldolgozására került sor, 7 db adatlap hozzáférhetısége nem volt idıben megoldható. A pályázatok kutatási célokra történı felhasználásának elıkészítését és a dokumentumok átadását több tényezı is jelentısen megnehezítette. Rendkívül idı- és munkaigényes feladat volt a pályázatok olvashatóvá és továbbíthatóvá tétele, mert a pályázatok tárolási formátumukban kizárólag a hozzájuk tartozó speciális program segítségével olvashatóak, így végül a pályázati anyagok szkennelésére került sor. Emellett az adatvédelmi szabályok betartása minden egyes dokumentum külön átalakítását, egyes adatok törlését tette szükségessé. Az idıigényes munkálatok elhúzódása miatt az adatbázis létrehozásával és az adatelemzés megkezdésével nem tudtuk megvárni néhány hibásan szkennelt pályázati anyag újbóli elérhetıvé tételét, így az adatbázis 280 db projekt információit tartalmazza; a csekély mennyiségő hiányzó adat a programszintő leírást és a tendenciák bemutatását nem befolyásolja. Az adatbázis elemzése során két feladatot igyekszünk ellátni. Egyrészt célunk a HEFOP kiírás nyertes projektjeirıl átfogó, leíró adatok bemutatása, amelyek a projektek és pályázóik általános jellemzıit, valamint a tervezett programok megfigyelhetı tendenciáit mutatják be. Másrészt összehasonlítjuk a már lebonyolított és a még megvalósítás alatt álló abszorpciós projekteket, és megpróbáljuk megkeresni azokat a területeket, jellemzıket, ahol ez a két csoport érdemben eltér egymástól. Ez utóbbi vállalást úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a projektek leíró bemutatása mellett minden egyes elemzési szempont esetén vizsgáljuk a csoportok közötti eltéréseket, majd összefoglaljuk a feltárt különbségeket. A csoportok közötti eltéréseket hármas felosztásban is áttekintjük, így amennyiben a lebonyolított és abszorpciós pályázatok közötti különbségek mellett éves bontásban is érdemi eltéréseket tapasztalunk, azt a megfelelı elemzési egységben jelezzük és bemutatjuk. 3

4 II. HEFOP nyertes projektek alapvetı adatai Az adatbázisban szereplı 280 db adatlap 35,3%-a (99 db) a 2004-es kiírás, 39,6%-a (111 db) a 2006-os kiírás nyertesei közé, illetve 25% (70 db) az abszorpciós csoporthoz tartozik. Ennek megfelelıen a projektek 75%-a (210 db) már lebonyolításra került, míg 25%-a (70 db) jelenleg is a megvalósítás fázisában van. A nyertes pályázatok leíró elemzése során az e csoportok közötti érdemi eltéréseket is vizsgáljuk, az eredményeket a különbözı szempontoknál rögzítjük. Az egyes projektek megvalósulásának idıtartamára vonatkozóan kétféle adat áll rendelkezésre. Vizsgálhatjuk a pályázati adatlapban megjelölt, tervezett megvalósítási idıtartamot, illetve a bírálat és a támogatási szerzıdések aláírása után rögzített kezdési és befejezési idıpontok között eltelt idıt. Az eredeti elképzeléseket tekintve átlagosan 13 hónap alatt kívánták a pályázók lebonyolítani a projektjüket, ez esetben a legalacsonyabb tervezett idıtartam 5 hónap, a legmagasabb 28 hónap. A nyertes pályázók kiválasztása után rögzített adatok alapján számolt idıtartam esetén az átlagos érték 14 hónap, a szélsı értékek 5 és 24 hónap, a legnagyobb számban 9 hónapos projekteket (55 darab) és egyéves projekteket (54 darab) találunk, ezek tették ki a megvalósult projektek több mint egyharmadát. A szerzıdések aláírását követıen rögzített adatokat áttekintve erıteljes különbségek mutatkoznak a különbözı évek és az abszorpciós projektek között (1. táblázat). 1. táblázat Projektek száma a megvalósítás idıtartama szerint (db) Projektmegvalósítás idıtartama (hónap) Abszorpciós A 2004-es kiíráson nyertes pályázatok voltak átlagosan a leghosszabbak, a 99 nyertes pályázat közül 34 db 24 hónap alatt valósult meg, míg a 2006-os kiíráson nyertes pályázatok leginkább 9-15 hónaposak voltak; a legrövidebb idı alatt megvalósult projektek az abszorpciósak ezek esetében fordult elı egyetlen esetben, hogy 5 hónapos volt a projekt. Mindennek oka, hogy a támogató a hatékonyabb és biztosabb forrásfelhasználás érdekében rövidebb idıtartamot szabott meg a megvalósításra. A projektet megvalósító menedzsment tervezett létszáma a 280 db projektben 1 és 9 fı között mozog, az esetek 38,6%-ában (108 db) 3 fıs volt a menedzsment, 26,8%-ában (75 db) 2 fıs, 15%-ában (42 db) pedig 4 fıs. Mindez reális és logikus megközelítés a pályázók részérıl, hiszen egyfelıl a pályázat eredményes megvalósításához rendszerint 2-4 szakember szükséges és elégséges, másfelıl a menedzsmentre fordítható költségek legfeljebb 4

5 12%-os mértéke megközelítıleg ennyi munkavállaló arányosított bér- és járulékköltségének elszámolását teszi lehetıvé. A menedzsment létszáma tekintetében az abszorpciós és a már megvalósított projektek között szignifikáns eltérés (szig: 0,03) van, az abszorpciós pályázatok több mint felében (54,3%) 3 fıs a menedzsment, míg a másik csoportban ez 33,3% és ezzel párhuzamosan a további menedzsmentlétszámok az abszorpciósok között kevésbé jellemzıek. A projektek tervezett összköltségvetése Ft és Ft között változott, az átlagos érték Ft, amely ebben az esetben nem torzít, hiszen a projektek 56,4%- ának (158 db) összköltségvetése 15 millió Ft és 20 millió Ft közötti. A szélsıséges összegek felé haladva egyre kevesebb projektet találunk, 10% (28 db) esik a millió Ft kategóriába, 7,5% (21 db) a millió Ft kategóriába és 18,6% (52 db) összköltségvetése van 25 és 30 millió Ft között. A különbözı pályázati csoportok között erıs szignifikáns különbség (szig: 0,000) van a csoportokban sorolt tervezett összköltségvetést áttekintve (2. Táblázat); az eltérés több szinten megmutatkozik. A 2004-es projektek között vannak a nagyobb (20 millió Ft feletti) összköltségvetéső projektek, a másik két csoportban ez teljesen hiányzik, ráadásul a 2004-es projektek több mint felének 25 millió forint és 30 millió forint közé esik az összköltségvetése. A 2006-os és az abszorpciós pályázatok döntı többsége (85,6% és 78,6%) a 15 millió Ft és 20 millió forint közötti összegeket csoportosító kategóriában van, közöttük a különbség az ettıl alacsonyabb összköltségvetéső projektek eloszlásában van. A 2006-os kiíráson nyertes pályázók mindegyikének tervezett összköltségvetése 5 millió forint felett van, az abszorpciósok között néhányat találunk ez alatt is. Az eltéréseket alátámasztja az egyes csoportokban látható átlagérték: a 2004-es kiírás nyertesei esetében Ft, a 2006-os kiírás nyertesei esetében Ft, míg az abszorpciósok esetében Ft az átlagos összköltségvetés. A különbségek hátterében ebben az esetben is az eltérı pályázati feltételek állnak. * nem derül ki 2. Táblázat A projektek tervezett összköltségvetése (%) 5 M alatt 5 M 10 M 10 M 15 M 15 M 20 M 20 M 25 M 25 M 30 M 30 M 35 M 35 M 40 M ,1 7,1 8,1 21,2 52, ,9 5,4 8,1 85, abszorpciós 1,4 2,9 0 17,1 78, összesen 0,4 1,1 4, ,4 7,5 18,6 1,1 0,4 0,4 * A köztes összeget tartalmazó oszlopokban a kezdı összeg + 1 Ft-tól kezdıdı összegek kerültek besorolásra. 40 M fölött A projektek fajlagos költségét vizsgálhatjuk a képzésben résztvevık és a képzést elvégzettek létszámára tekintve egyaránt. Az egy képzésben résztvevıre jutó fajlagos költség 849 Ft és Ft között mozog, átlaga Ft. A különösen alacsony fajlagos költség oka lehet a képzésben résztvevık számának megjelölésekor esetleg definíciós problémából adódóan különösen magas szám rögzítése. Az érdemi információval bíró projektek 5

6 (275 db) 89,1%-ában Ft alatt marad az egy képzésben résztvevıre jutó költség, és ebbıl csak 11,1% található Ft alatt. Ha a képzést elvégzettek száma szerint számoljuk ki a projektek fajlagos költségét, akkor az értékek Ft és Ft között mozognak, átlaguk Ft. Ebben az értékelhetı adatokkal rendelkezı esetek (259 db) 6,9%-a marad Ft alatt, majdnem felében (49,4%) legfeljebb Ft a képzést elvégzettekre jutó fajlagos költség, és összesen 89,6%-a esetében maximum Ft. A 2004-es kiírás nyertesei között találunk néhány kiemelkedıen nagy fajlagos költséggel jellemezhetı projektet, ám az átlagos fajlagos költségek mégis ebben a csoportban a legalacsonyabbak: a képzésben résztvevık számára vonatkozóan a 2004-es csoportban Ft, a 2006-os csoportban Ft és az abszorpciós csoportban Ft az átlagos fajlagos költség. A képzést elvégzettek száma szerint ez a mutató a következıképp alakul: a 2004-es kiírás nyertesei között Ft az átlag, a 2006-os kiírás nyertesei esetében Ft, míg az abszorpciósoknál Ft. III. Megvalósítók szervezeti szintő adatai III.1 Konzorcium Az adatlapokban bemutatásra kerülı konzorcium kapcsán megvizsgáljuk a bevont partnerek számát, a partnerekhez delegált feladatokat, illetve a projektbe való bevonásuk indokát. A legtöbb esetben (43,2%, 121 db) a fıpályázó szervezet csak egy partnert vont be a projekt megvalósításába, a több partnerrel való együttmőködést tervezı pályázók aránya ettıl jóval kevesebb, a bevont partnerek száma pedig jellemzıen 5 alatt marad. Találunk példát 5, 6, 7, 9, 12 és 21 partnert számláló konzorciumra is, de ezek száma összesen 18 db (a túl sok konzorciumi partner elsısorban a nehézkes információáramlás miatt gátolhatja a hatékony projektmegvalósítást). Az adatlapok 26,8%-ában (75 db) két konzorciumi partnert jelöltek meg, 11,4%-ában (32 db) hármat, 5 %-ában (14 db) négyet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 20 db pályázati adatlap esetén egyáltalán nem derült ki a konzorciumi partnerek száma, amely hiányosság részben az adatlapokkal kapcsolatos hozzáférhetıségi problémából adódhat, de ez a magyarázat semmiképp sem alkalmazható mind a 20 projekt esetében. A különbözı pályázati csoportok között ebben a kérdésben erıs szignifikáns különbség (szig: 0,000) van, de nem az abszorpciós projektek térnek el az átlagos értékektıl, hanem a 2004-es kiíráson nyertes pályázók konzorciumi partnereinek jellemzı száma. Míg a másik két csoportban a projektek több, mint felében ( ,6%, abszorpciós 60,3%) egy konzorciumi partnert találunk, a két partnerrel rendelkezık aránya 20% fölötti, és minden más eset 10% alatt marad, addig a 2004-es projektek ettıl lényegesen eltérnek. Azok között ugyanis az egy konzorciumi partnerrel rendelkezık aránya pusztán 25,5%, két partnere 34,7%-uknak van, három pedig 21,4% esetében található. 6

7 A partnerekhez delegált szerepek sokfélesége között igyekeztünk megvizsgálni, hogy jellemzıen mely feladatokat látták el a konzorcium tagjai, illetve milyen arányban vállaltak akár érdemi szakmai munkát is a projekt végrehajtásában. A konzorciumi tagokat bemutató pályázati adatlapok (259 db) partnerek által vállalt feladatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy 36 pályázó (13,9%) esetén egyetlen olyan partner sincs, amely érdemi szakmai munkát végezne a projekt megvalósítása során, ezekben az esetekben tehát minden ilyen jellegő munka és a vele járó felelısség a fıpályázóra hárul. Rendszerint azonban (118 db projekt, 45,6%) egy konzorciumi partner vállal ilyen jellegő részt a megvalósításban, 64 projekt (24,7%) esetében két, 23 projekt (8,8%) esetében három, 18 projekt (6,9%) esetében pedig ettıl is több azoknak a konzorciumi tagoknak a száma, akik szakmai feladatokat (is) ellátnak. Nem meglepı módon ebben a kérdésben a konzorciumi tagok számával párhuzamosan alakuló eltérést (szig: 0,005) találunk újra a csoportok között: a 2004-es projektek térnek el a másik két csoporttól. A konzorciumi partnerek közremőködésével ellátott feladatok közül a leggyakrabban említettek a képzéssel kapcsolatos szakmai tevékenység (168 db projekt esetében jelenik meg, 60%), a szervezés (160 db, 57,1%), a képzési programok kidolgozása (152 db, 54,3%), a toborzásban, kiválasztásban való részvétel (145 db, 51,8%), a szakmai egyeztetések (130 db, 46,4%) és a közös szakmai anyag (például tankönyv) összeállítása (91, 32,%). Gyakorlatilag bármely tevékenységet vizsgáljuk, a projektek különbözı csoportjai között szignifikáns eltérést (szig<0,05) találunk, amelyet a 1. ábra mutat be. 7

8 1. ábra A konzorciumi partnerek közremőködésével ellátott feladatok említése (%) közös szakmai anyag elıállítása (pl. tankönyv) szakmai egyeztetések szakmai ellenırzés, felügyelet toborzás, kiválasztás képzési programok kidolgozása képzéssel kapcsolatos szakmai tevékenység hatásvizsgálat adminisztráció oktatók, elıadok felkészítése szervezés 37,4 33,3 24,3 46,5 47,7 44,3 27,3 12,7 28,6 45,5 48,6 65,7 56,6 49,5 58,6 66,7 57,7 54,3 15,2 16, ,1 22,5 22,9 16,2 16,2 18,6 56,6 53,2 64, abszorpciós Az ábra alapján látható, hogy míg a 2004-es és 2006-os projektek néhány kivételtıl eltekintve hasonló arányban vonják be a különbözı feladatok elvégzésébe partnereiket, addig az abszorpciós projektek a toborzásban és a szervezésben (tehát az inkább operatív jellegő feladatok kapcsán) jóval nagyobb arányban, a közös szakmai anyagok elıállításában és a képzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységben valamivel alacsonyabb arányban veszik igénybe a konzorciumi partnereik kapacitásait. A konzorciumi partnerek bevonására vonatkozó indoklásként a legtöbb esetben a szakmai tapasztalatokra (186, 66,4%), a széles kapcsolati hálóra (148 db, 52,9%), illetve a humán erıforrásra (124 db, 44,3%) való hivatkozás jelent meg. Ettıl jóval alacsonyabb számban említették a partner intézményi infrastruktúráját (51 db, 18,2%), illetve a megfelelı, szükséges eszközökkel való ellátottságát (44 db, 15,7%). Minden egyes indok esetében szignifikáns különbséget (szig<0,05) találunk a három pályázati csoport között (2. ábra). 8

9 2. ábra Konzorciumi partnerek bevonásának indoklása (%) szakmai tapasztalat 55,6 68,6 74,8 kapcsolati háló 44,4 51,4 67,1 eszközök 16,2 17,1 12,9 humán erıforrás 43,4 44,1 45,7 intézményi infrastruktúra 15,2 17,1 24, abszorpciós A szakmai tapasztalat a 2004-es kiírás nyerteseinek pályázataiban sokkal kevésbé jelenik meg a partnerek bevonásának indokai között, mint a 2006-os és az abszorpciós projektek esetében, a humán erıforrás minısége és különösen a kapcsolati háló az abszorpciós projektek kapcsán emelhetı ki, ahol jóval nagyobb szerepet játszott a partnerek bevonása kapcsán, mint a már megvalósított projekteknél. III.2 Megvalósulás és a megvalósítók földrajzi jellemzıi A projektek megvalósulásának helyszíneit és a fıpályázó székhelyét vizsgáltuk településtípusonként, régiónként és megyék szerint, illetve összegeztük a megvalósulási helyszínek számát is. Arányait tekintve a legtöbb pályázat a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban (89 db, 31,8%), illetve Budapesten (81 db, 28,9%) valósult meg, míg a községekben találunk a legkevesebb (36 db, 12,9%) HEFOP kiíráson nyertes projektet, ami az egyéb városokban 74 db (26,4%). A fıpályázó székhelyét vizsgálva nem meglepı ismét a megyeszékhelyek (93 db, 33,2%) és Budapest túlsúlya (84 db projekt, 30%). A fıpályázóknak 24,3%-a (68 db) van egyéb városokban, és csupán 12,5%-a (35 db) van községekben bejegyezve. A regionális megoszlást tekintve megállapíthatjuk, hogy a településtípus áttekintése után nem meglepı módon a Közép-magyarországi régió túlsúlya jelentısnek tekinthetı (90 db nyertes pályázat, 32,1%). A legkevesebb pályázat a Közép-dunántúli és a Nyugat-dunántúli, illetve a Dél-alföldi régióban valósult meg (7,5%, 8,2%, illetve 9,3%), e három régióba tartozik a nyertes pályázatok 25%-a, ami még így összegezve is kevesebb, mint a Középmagyarországi régió részesedése. A további régiók alakulása: a nyertes pályázók 13,6%-a a Dél-dunántúli régióban valósította meg a projektjét, 11,1%-a az Észak-magyarországi régióban és 18,2%-a az Észak-alföldi régióban. Ha megyei szinten vizsgáljuk a megvalósult projektek eloszlását, akkor is értelemszerően megmutatkozik a fıváros túlsúlya: a Budapesten megvalósuló projektek aránya 28,9% (81 9

10 db), míg az összes megye arányszáma 10% alatt marad. 7 és 10% közötti a következı megyék megjelenése a megvalósítás helyszínét illetıen: Baranya (21 db, 7,5%), Hajdú-Bihar (25 db, 8,9%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (21 db, 7,5%). 3 és 6% között mozognak az alábbi megyék: Bács-Kiskun (11 db, 3,9%), Borsod-Abaúj-Zemplén (16 db, 5,7%), Csongrád (10 db, 3,6%), Pest (9 db, 3,2%), Zala (13 db, 4,6%). Rendkívül kis arányban (3% alatt) valósult meg HEFOP projekt a következı megyékben: Békés és Veszprém (6 db, 2,1%), Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna (8 db, 2,9%), Fejér, Gyır-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom és Nógrád (7 db, 2,5%), Heves (4 db, 1,4%), Vas (5 db, 1,8%). Semmiképp sem okoz meglepetést a fıpályázó székhelyének vizsgálata a régiók és a megyék kapcsán, ugyanazok a tendenciák érvényesülnek apró, néhány százalékot vagy csak néhány tized százalékot jelentı különbségekkel. A pályázati csoportok között nem található érdemi különbség sem a megvalósítás helyének, sem a fıpályázó székhelyének földrajzi eloszlása vagy településtípusa szempontjából. A megvalósulási helyszínek száma 1 és 39 db között változik, átlagosan 2,03 db, amely szám azonban önmagában meglehetısen félrevezetı: a projektek 66,4%-ában (186 db) kizárólag egy megvalósulási helyszín került rögzítésre, az átlagot a néhány kiemelkedıen magas szám emeli meg. Két megvalósulási helyszíne a projektek 16,1%-ának (45 db) volt, három 7,9%-ának (22 db), négy 5,4%-ának (15 db), az ettıl több megvalósulási helyszínnel rendelkezı projektek összességében sem tesznek ki 5%-ot. A pályázati csoportok között a megvalósítási helyszínek számát illetıen határozott különbségek mutatkoznak. A 2004-es kiírás nyertes pályázói körében az átlagos száma a megvalósítási helyszíneknek 2,67 db, az értékek 1 és 39 között változnak jóllehet a nagyobb számú megvalósítási helyszínek ebben a csoportban fordulnak elı, de 84,8%-uk esetében itt is maximum 3 helyszín van. A 2006-os projektek megvalósítási helyszíne átlagosan 1,71 db, valamint 1 és 10 db között változik, de 61,3%-a egy helyszínen, 24,3%-a két helyszínen dolgozik a projekttel. Az abszorpciós projektek között egy 29 megvalósítási helyszínnel bíró projekt van, amely az átlagot 1,63-ra emeli, holott a pályázók 87,1%-a csak egy helyszínt jelölt meg. Ha a megvalósítás helyszínében a földrajzi szempontok alapján nem is találtunk érdemi eltérést a projektcsoportok között, ebben a kérdésben azonban erıteljes különbségek (szig: 0,13) vannak. Az abszorpciós projektek 87,1%-ának megvalósítása kizárólag egyetlen helyszínt érint, míg a már megvalósított 2004-es és 2006-os kiíráson nyertes projektek esetében ez az arány 59,5%, a két megvalósítási helyszínnel rendelkezı projekteké pedig 20%, három helyszínre pedig 9,5%-uknál látunk példát. III.3 További szervezeti adatok A fıpályázó jogi formáját áttekintve láthatóan a non-profit szervezetek voltak azok, akik a legsikeresebben pályáztak a HEFOP es kiírásokon. Az egyesületek és az alapítványok alkotják a nyertesek több mint a felét (54,6 %), emellett még jelentıs számban látunk példát a nyertesek között az önkormányzatokra vagy azok intézményeire (22,5 %), illetve közhasznú társaságokra (8,9 %) is. 10

11 A partnerek jogi formáját vizsgálva ugyanaz a tendencia mutatkozik meg, mint amit a fıpályázó esetében már láthattunk: legnagyobb arányban az egyesületek és alapítványok jelennek meg, összességében a 44,5%-át teszi ki ez a két kategória a felsorolt partnereknek. Ezenkívül jelentıs számban fordulnak elı helyi önkormányzatok és azok intézményei, ezek a szervezet típusok a 32,4%-át fedik le az összes partnernek. A 2004-es, 2006-os és abszorpciós pályázatok között nem mutatható ki szignifikáns különbség sem a fıpályázó, sem a partnerek jogi formáját illetıen. A fıpályázók alapítási évét áttekintve látható, hogy a nyertes pályázók 10,1%-a rendszerváltás elıtti, azt követıen haladva elıre az idıben pedig majdnem egyenletes, lassan csökkenı az alapítási évek eloszlása. A különbözı pályázati csoportok között érdemi eltérés nem látható. (Meg kell jegyeznünk, hogy található egy olyan nyertes pályázó a rendszerben, akinek az alapítási évéhez 2009 került rögzítésre ez nem adatbázis hiba, hanem a pályázati adatlap által tartalmazott adat.) A fıpályázó létszámadatait vizsgálva kiderül, hogy a fıállásban foglalkoztatottak átlagos létszáma 85 fı, ám ez az adat nagyban torzít. Ha részletesebben megvizsgáljuk az adatsort, akkor kiderül, hogy az esetek 18,5 %-ában egyáltalán nincs fıállású munkatárs, illetve a tíz fıt vagy annál kevesebb de minimum egy fıállású munkavállalót foglalkoztató szervezetek aránya 33,9%, azaz a legtöbb szervezet kis létszámmal mőködik (52,4%). Ami mégis torzítja az átlagos értéket, azok a nagy szervezetek, mint például az egyik felsıoktatási intézmény, amelynek az állandó létszámadata 6635 fı. A fıpályázó tevékenységének profiljára több információból is következtethetünk: a megjelölt szakágazati kódjából, illetve bemutatott referenciáiból. A fıpályázó szervezetek adatlapon megjelölt szakágazati kódja alapján legtöbben (35%, 98 db) a máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet végzı szervezetek közé tartoznak, amely megnevezés semmiképp sem visz közelebb a pályázó tevékenységének megismeréséhez. Jelentısebb számban voltak még a szociális ellátás, elhelyezés nélkül (13,9%, 39 db), illetve a szociális ellátás elhelyezéssel (9,6%, 27 db) kategóriába besorolt szervezetek, valamint az általános közigazgatást végzı pályázók (10,7%, 30 db) általában önkormányzatok vagy kistérségi társulások. Az esetek 69,2%-át ez a négy tevékenységi forma tette ki, emellett azonban számos más szakágazati kód is megjelent, esetei jelleggel; a pályázók 13 esetben mulasztották el megadni a tevékenységi körüket jelölı TEAOR számukat. A fıpályázó szakmai tevékenységére utaló referencia projektek jellemzıit az alábbiakban részletesen áttekintjük. III.3.1 Kapcsolódó referencia projektek A pályázók lehetıséget kaptak arra, hogy bemutathassák az elmúlt öt évben végrehajtott hasonló projektjeik közül a legfontosabbnak vélt ötöt. A hasonlóság pontos definiálására nem került sor, az iránymutatás alapján munkaerı-piaci integrációs programok, munkahelyteremtés, szociális és gyermekvédelmi célú fejlesztési programok, a társadalmi kirekesztıdést megelızni kívánó programok megjelenítését várja a kiíró, de lényegében szabad kezet kaptak ebben is a pályázók. 11

12 A referencia projektek elemzése kapcsán három szempont szerint került sor a pályázók értékelésére: az elmúlt öt évben végrehajtott képzési, európai uniós forrásból megvalósított, illetve szociális szakemberekkel dolgozó projektek említését vizsgáltuk meg. (10% alatt marad azoknak a pályázóknak az aránya, akik esetében a referenciaprojektekrıl rögzített adatok jellemzıen például kizárólag fantáziacím alapján nem derül ki, hogy az adott projekt milyen típusú, így nem besorolható.) 50 darab (17,9%) olyan pályázót rögzítettünk, aki egyetlen, a három típus valamelyikébe tartozó projektet sem sorolt fel az elmúlt 5 éves referenciái között, a pályázati csoportbesorolás szerint nincs ebben a kérdésben szignifikáns különbség, de mégis meg kell említeni, hogy a 2004-es projekteknek csak 14%-ában, míg az abszorpciós projektek 22,9%-ában fordul ez elı. A nyertes pályázók majdnem 2/3-a (67,9%) valósított meg képzési programot a vizsgált idıszakban, többségük (47,5%) nem is egyet. Ebben a kérdésben az egyes pályázati évek szerint nincs szignifikáns eltérés, ám a már megvalósított és a még megvalósítás alatt álló abszorpciós projektek között igen (szig: 0,033): ez utóbbi körben jóval alacsonyabb, 55,7% a képzési projektet az elmúlt 5 évben felmutatni tudó pályázók aránya. Uniós forrásból támogatott programról a pályázók valamivel több mint fele (51,4%) nyilatkozott, mely eseteknek megközelítıleg felében egy, másik felében több ilyen típusú program is megjelenik. Szociális szakemberekkel, mint célcsoporttal a nyertes pályázók közel fele (49,6%) dolgozott már közös projektben az elmúlt 5 év során, nagyobb részük (32,9%) a képzési programokhoz hasonlóan több ízben is. Az abszorpciós projektek között valamivel magasabb ugyan mind az uniós, mind a szociális szakemberekkel kapcsolatos pályázati tapasztalatokkal rendelkezık aránya, mint az átlagos értékek, de az eltérés nem szignifikáns, így érdemi különbségrıl nem beszélhetünk. A 2004-es kiíráson nyertes projektek esetében releváns kérdés mivel abban a pályázati adatlapban szerepelt a projekt elıkészítéséhez kapott támogatások kérdése. Az ide tartozó projektek több mint fele (54,5%) kapott erre a célra segítséget, ám ennek csak kisebb része (21 projekt) esetében beszélhetünk a Pályázat-elıkészítı Alapról, a többi projekt egyéb más finanszírozási formára hivatkozik. 12

13 IV. A projektek szakmai, tartalmi jellemzıi IV.1 Kapcsolódás más projektekhez A pályázati adatlapon a referenciákhoz hasonlóan 5 darab olyan projektet lehetett megnevezni és bemutatni, amely valamilyen módon kapcsolódik a jelen pályázathoz. A nyertes pályázók 22,1%-a (62 db) egyáltalán nem jelöl meg sem beadott, sem tervezett programot, ami kapcsolatban lenne pályázatával, 77,1%-a (216 db) azonban legalább az egyikre említett példát. 173 db (61,8%) nyertes pályázó kizárólag jelenleg is futó vagy már beadott projektet tüntet fel ebben a részben, 20 esetben (7,1%) kizárólag tervek bemutatására kerül sor, 23 (8,2%) pályázó pedig mindkét típusra vonatkozóan említ kapcsolódó programot. A kapcsolódási pontok említésére vonatkozóan erıteljes (szig: 0,005) különbség mutatkozik a különbözı pályázati beadási csoportok között. Mind a 2004-es, mind a 2006-os kiíráson nyertes pályázók körében 80% fölött van azoknak a pályázatoknak az aránya, ahol legalább egy kapcsolódási pont megjelölésre került, míg az abszorpciós pályázatoknál ez az érték 62,9%. A megjelölt kapcsolódási pontok típusain belül minden év sajátos képet mutat (szig: 0,000). Az abszorpciós projektek esetében 50% az aránya a kizárólag futó vagy beadott projekteket említıknek (2006-ban 75,7%, 2004-ben 54,5%), a csak a tervezett programjaival kapcsolódó pályázók aránya 7,1% (2006-ban ez 2,7%, 2004-ben ez 12,1%), a mindkettıt említıké 5,7% (2006-ban 1,8%, 2004-ben 17,2%). A pályázati adatlapban számos különbözı kiíráshoz, kiíróhoz kapcsolódó projekt megjelenik, a leggyakrabban említetteket a 3. ábra mutatja be, az adott projektre vonatkozó említést tartalmazó pályázati adatlap száma szerint. Nem meglepı a HEFOP 4.2 (57 db projekt), a HEFOP 2.3 (48 db projekt) és a HEFOP (27 db projekt) kiírások legalábbis egyéb programokhoz képest gyakori megjelenése, amely az Operatív Programok leírásában is rögzített tervezıi szándékoknak megfelelı kapcsolódásokat rajzolja ki. 3. ábra Kapcsolódás más projektekhez (db) HEFOP HEFOP HEFOP egyéb hazai kiíró ROP 33 HEFOP PHARE

14 A HEFOP 4.2 kiírásain nyertes szervezetek számára kötelezettségként adódott a HEFOP projekt megpályázása, így az említések magas száma nem meglepı. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások létesítését vagy átalakítását szolgáló infrastruktúrafejlesztéshez a 280 db nyertes szervezet 20,4%-a sikeresen tudott HEFOP programot pályázni, ezáltal a bıvülı vagy létrehozott szolgáltatásokat ellátó szociális szakemberek képzését lehetıvé tenni. A HEFOP 4.2 program kapcsolódási pontként való megjelenítése szignifikánsan különbözı (szig: 0,000) a pályázati évek különbözı csoportjaiban. Míg a 2004-es kiírás projektjeinek 42,5%-a jelöli meg az elmúlt 5 évre vonatkozó kapcsolódási pontként, addig a 2006-os projekteknek 10,8%-a, az abszorpciósoknak pedig elhanyagolható, 4,3%-a. A HEFOP 2.3 intézkedés, amely 48 db (17,1%) pályázati adatlapban került említésre, olyan komplex programokat takar, amely a hátrányos helyzető lakosság munkaerı-piaci felkészítését célozza meg, az ehhez kapcsolódó humánerıforrás-fejlesztéshez a HEFOP intézkedés nyújthatott megfelelı lehetıséget. A HEFOP 2.3 kiírásaira beadott vagy beadni tervezett projektet említı nyertes pályázók között a HEFOP pályázata 29 esetben, a HEFOP pályázata 22 esetben, a HEFOP pályázata 9 esetben jelenik meg. A HEFOP 2.3 kiírásait kapcsolódási pontként megjelölı pályázók aránya hármas csoportbontásban nem mutat számottevı különbséget, ám a már megvalósított (2004-es és 2006-os kiírás nyertes pályázói együtt) és az abszorpciós projektek között már érdemi (szig: 0,045) az eltérés. A még megvalósítás fázisában lévı projekteknek csak 10%-ában találkozunk a HEFOP 2.3 kiírás hivatkozásával, a megvalósított projektek estében ez 19,5%. Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy 41 db nyertes pályázat hivatkozik kapcsolódási pontként másik HEFOP kiírásra beadott pályázatot, ami mutatja, hogy a kiírásban lehetıvé tett fıpályázóként és konzorciumi partnerként való pályázási lehetıséggel számos szervezet élt is. Ebben az esetben a különbözı pályázati csoportok között szignifikáns eltérés nem található. Nagyszámú olyan egyéb (kivéve: OFA, NCA) más hazai forrásosztó szervezetet jelöltek meg a nyertes pályázók adatlapjaikban, amelyek említésére mindegyik esetében csak 1-5 pályázat kapcsán került sor, ám összeadódva ezek jelentıs számot (40 db pályázat) képviselnek. E forrásosztók rendszerint nagyobb hazai alapítványok és közalapítványok, jellemzıen célcsoport-specifikus profillal és tevékenységgel. Kapcsolódási pontként 33 db pályázati adatlapban került megjelölésre a ROP valamely kiírása, és 25 esetben rögzíthettük a PHARE programot, mint az elmúlt 5 évben megvalósított, jelen projekttel összefüggésben álló pályázatot. A korábbiakhoz hasonlóan tervezıi szinten is rögzített szándék a HEFOP kiíráshoz való kapcsolódás, amely 27 db nyertes projekt esetében található meg, és a nık munkaerıpiaci részvételének támogatását, a család és a munkahely összeegyeztetésének elısegítését szolgálja. Az ábrán az alacsonyabb gyakoriság miatt nem került bemutatásra, de 10-nél több pályázat esetében jelenik meg kapcsolódási pontként az OFA és az EQUAL pályázata, illetve 10 vagy ennél kevesebb nyertes pályázó jelöl meg önkormányzat által támogatott, NCA, Norvég Alap, HEFOP 1.1, HEFOP 2.1.2, HEFOP kiírásokhoz tartozó projektet. Nem konkrét kérdésre adott válaszként, hanem a különbözı kapcsolódási pontok megjelelıse, illetve a tevékenységek leírása alapján rögzítésre került, hogy mely pályázati adatlapban 14

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen Eredmények KIÍRÁS ÉS A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM VISZONYA A vizsgált idıszak alatt a Népegészségügyi Programra fordított teljes támogatási összeg és a pályázati kiírások száma is radikális csökkenést mutat.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2010. évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató Elızmények 2010. évi közmunkaprogramok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TÁMOP -5.5.3.-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TAMOP 5.5.3 08/02-0026 sz. projekt Szakmai beszámoló

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok-

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok- Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Tématerületek és tevékenység típusok-

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Szempontok a Nappali Szolgáltató Centrum kommunikációs tervének elkészítéséhez

Szempontok a Nappali Szolgáltató Centrum kommunikációs tervének elkészítéséhez Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Kríziskezelı Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 22/501-793, Fax.: 22/501-794 E-mail: modszertan@mail.datanet.hu

Részletesebben

2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57

2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Pályázati felhívás A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2010. május

2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2010. május 2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közremőködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi - ÉMOP- 2011-1.1.1./F Közép-Dunántúli - KDOP- 2011-1.1.1./C

Részletesebben

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint Cím Képzés típusa Pontérték A továbbképzés érvényessége Engedélyszám Képzés tervezett indítása Képzés tervezett helyszíne Tervezett részvételi díj Ft Idıtartam Résztvevık száma (min.- max.): A program

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben