HEFOP nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése"

Átírás

1 HEFOP nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében Prókai Orsolya Brezina Anett Farkas Krisztián Nagy Gábor Debrecen, december 19.

2 TARTALOM I. BEVEZETİ... 3 II. HEFOP NYERTES PROJEKTEK ALAPVETİ ADATAI... 4 III. MEGVALÓSÍTÓK SZERVEZETI SZINTŐ ADATAI... 6 III.1 KONZORCIUM... 6 III.2 MEGVALÓSULÁS ÉS A MEGVALÓSÍTÓK FÖLDRAJZI JELLEMZİI... 9 III.3 TOVÁBBI SZERVEZETI ADATOK...10 III.3.1 Kapcsolódó referencia projektek...11 IV. A PROJEKTEK SZAKMAI, TARTALMI JELLEMZİI...13 IV.1 KAPCSOLÓDÁS MÁS PROJEKTEKHEZ...13 IV.2 PROJEKT INDOKOLTSÁGA...15 IV.3 CÉLOK...16 IV.4 CÉLCSOPORT...16 IV.4.1 Közvetlen célcsoport...16 IV.4.2 Közvetett célcsoport...18 IV.5 PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK...20 IV.6 KÉPZÉS...21 IV.7 A PROJEKTEK KIMENETE...25 ÖSSZEFOGLALÁS...27

3 I. Bevezetı A Revita Alapítvány által a Szociális és Munkaügyi Intézet megbízásából végzett eredményvizsgálat tárgya a HEFOP A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével címő pályázat 2004-es és 2006-os kiírásain, valamint az abszorpciós szakaszban nyertes pályázatok közül megvalósított, illetve részben jelenleg is megvalósítás alatt álló 287 db projekt. A különbözı kutatási egységek közül jelen tanulmány kizárólag a projektekhez tartozó pályázati adatlapok dokumentumelemzésének eredményeit összegzi, a tényleges projektmegvalósításra vonatkozóan megállapítások rögzítése nem feladata. A pályázati adatlapok dokumentumelemzése során 280 db projekt feldolgozására került sor, 7 db adatlap hozzáférhetısége nem volt idıben megoldható. A pályázatok kutatási célokra történı felhasználásának elıkészítését és a dokumentumok átadását több tényezı is jelentısen megnehezítette. Rendkívül idı- és munkaigényes feladat volt a pályázatok olvashatóvá és továbbíthatóvá tétele, mert a pályázatok tárolási formátumukban kizárólag a hozzájuk tartozó speciális program segítségével olvashatóak, így végül a pályázati anyagok szkennelésére került sor. Emellett az adatvédelmi szabályok betartása minden egyes dokumentum külön átalakítását, egyes adatok törlését tette szükségessé. Az idıigényes munkálatok elhúzódása miatt az adatbázis létrehozásával és az adatelemzés megkezdésével nem tudtuk megvárni néhány hibásan szkennelt pályázati anyag újbóli elérhetıvé tételét, így az adatbázis 280 db projekt információit tartalmazza; a csekély mennyiségő hiányzó adat a programszintő leírást és a tendenciák bemutatását nem befolyásolja. Az adatbázis elemzése során két feladatot igyekszünk ellátni. Egyrészt célunk a HEFOP kiírás nyertes projektjeirıl átfogó, leíró adatok bemutatása, amelyek a projektek és pályázóik általános jellemzıit, valamint a tervezett programok megfigyelhetı tendenciáit mutatják be. Másrészt összehasonlítjuk a már lebonyolított és a még megvalósítás alatt álló abszorpciós projekteket, és megpróbáljuk megkeresni azokat a területeket, jellemzıket, ahol ez a két csoport érdemben eltér egymástól. Ez utóbbi vállalást úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a projektek leíró bemutatása mellett minden egyes elemzési szempont esetén vizsgáljuk a csoportok közötti eltéréseket, majd összefoglaljuk a feltárt különbségeket. A csoportok közötti eltéréseket hármas felosztásban is áttekintjük, így amennyiben a lebonyolított és abszorpciós pályázatok közötti különbségek mellett éves bontásban is érdemi eltéréseket tapasztalunk, azt a megfelelı elemzési egységben jelezzük és bemutatjuk. 3

4 II. HEFOP nyertes projektek alapvetı adatai Az adatbázisban szereplı 280 db adatlap 35,3%-a (99 db) a 2004-es kiírás, 39,6%-a (111 db) a 2006-os kiírás nyertesei közé, illetve 25% (70 db) az abszorpciós csoporthoz tartozik. Ennek megfelelıen a projektek 75%-a (210 db) már lebonyolításra került, míg 25%-a (70 db) jelenleg is a megvalósítás fázisában van. A nyertes pályázatok leíró elemzése során az e csoportok közötti érdemi eltéréseket is vizsgáljuk, az eredményeket a különbözı szempontoknál rögzítjük. Az egyes projektek megvalósulásának idıtartamára vonatkozóan kétféle adat áll rendelkezésre. Vizsgálhatjuk a pályázati adatlapban megjelölt, tervezett megvalósítási idıtartamot, illetve a bírálat és a támogatási szerzıdések aláírása után rögzített kezdési és befejezési idıpontok között eltelt idıt. Az eredeti elképzeléseket tekintve átlagosan 13 hónap alatt kívánták a pályázók lebonyolítani a projektjüket, ez esetben a legalacsonyabb tervezett idıtartam 5 hónap, a legmagasabb 28 hónap. A nyertes pályázók kiválasztása után rögzített adatok alapján számolt idıtartam esetén az átlagos érték 14 hónap, a szélsı értékek 5 és 24 hónap, a legnagyobb számban 9 hónapos projekteket (55 darab) és egyéves projekteket (54 darab) találunk, ezek tették ki a megvalósult projektek több mint egyharmadát. A szerzıdések aláírását követıen rögzített adatokat áttekintve erıteljes különbségek mutatkoznak a különbözı évek és az abszorpciós projektek között (1. táblázat). 1. táblázat Projektek száma a megvalósítás idıtartama szerint (db) Projektmegvalósítás idıtartama (hónap) Abszorpciós A 2004-es kiíráson nyertes pályázatok voltak átlagosan a leghosszabbak, a 99 nyertes pályázat közül 34 db 24 hónap alatt valósult meg, míg a 2006-os kiíráson nyertes pályázatok leginkább 9-15 hónaposak voltak; a legrövidebb idı alatt megvalósult projektek az abszorpciósak ezek esetében fordult elı egyetlen esetben, hogy 5 hónapos volt a projekt. Mindennek oka, hogy a támogató a hatékonyabb és biztosabb forrásfelhasználás érdekében rövidebb idıtartamot szabott meg a megvalósításra. A projektet megvalósító menedzsment tervezett létszáma a 280 db projektben 1 és 9 fı között mozog, az esetek 38,6%-ában (108 db) 3 fıs volt a menedzsment, 26,8%-ában (75 db) 2 fıs, 15%-ában (42 db) pedig 4 fıs. Mindez reális és logikus megközelítés a pályázók részérıl, hiszen egyfelıl a pályázat eredményes megvalósításához rendszerint 2-4 szakember szükséges és elégséges, másfelıl a menedzsmentre fordítható költségek legfeljebb 4

5 12%-os mértéke megközelítıleg ennyi munkavállaló arányosított bér- és járulékköltségének elszámolását teszi lehetıvé. A menedzsment létszáma tekintetében az abszorpciós és a már megvalósított projektek között szignifikáns eltérés (szig: 0,03) van, az abszorpciós pályázatok több mint felében (54,3%) 3 fıs a menedzsment, míg a másik csoportban ez 33,3% és ezzel párhuzamosan a további menedzsmentlétszámok az abszorpciósok között kevésbé jellemzıek. A projektek tervezett összköltségvetése Ft és Ft között változott, az átlagos érték Ft, amely ebben az esetben nem torzít, hiszen a projektek 56,4%- ának (158 db) összköltségvetése 15 millió Ft és 20 millió Ft közötti. A szélsıséges összegek felé haladva egyre kevesebb projektet találunk, 10% (28 db) esik a millió Ft kategóriába, 7,5% (21 db) a millió Ft kategóriába és 18,6% (52 db) összköltségvetése van 25 és 30 millió Ft között. A különbözı pályázati csoportok között erıs szignifikáns különbség (szig: 0,000) van a csoportokban sorolt tervezett összköltségvetést áttekintve (2. Táblázat); az eltérés több szinten megmutatkozik. A 2004-es projektek között vannak a nagyobb (20 millió Ft feletti) összköltségvetéső projektek, a másik két csoportban ez teljesen hiányzik, ráadásul a 2004-es projektek több mint felének 25 millió forint és 30 millió forint közé esik az összköltségvetése. A 2006-os és az abszorpciós pályázatok döntı többsége (85,6% és 78,6%) a 15 millió Ft és 20 millió forint közötti összegeket csoportosító kategóriában van, közöttük a különbség az ettıl alacsonyabb összköltségvetéső projektek eloszlásában van. A 2006-os kiíráson nyertes pályázók mindegyikének tervezett összköltségvetése 5 millió forint felett van, az abszorpciósok között néhányat találunk ez alatt is. Az eltéréseket alátámasztja az egyes csoportokban látható átlagérték: a 2004-es kiírás nyertesei esetében Ft, a 2006-os kiírás nyertesei esetében Ft, míg az abszorpciósok esetében Ft az átlagos összköltségvetés. A különbségek hátterében ebben az esetben is az eltérı pályázati feltételek állnak. * nem derül ki 2. Táblázat A projektek tervezett összköltségvetése (%) 5 M alatt 5 M 10 M 10 M 15 M 15 M 20 M 20 M 25 M 25 M 30 M 30 M 35 M 35 M 40 M ,1 7,1 8,1 21,2 52, ,9 5,4 8,1 85, abszorpciós 1,4 2,9 0 17,1 78, összesen 0,4 1,1 4, ,4 7,5 18,6 1,1 0,4 0,4 * A köztes összeget tartalmazó oszlopokban a kezdı összeg + 1 Ft-tól kezdıdı összegek kerültek besorolásra. 40 M fölött A projektek fajlagos költségét vizsgálhatjuk a képzésben résztvevık és a képzést elvégzettek létszámára tekintve egyaránt. Az egy képzésben résztvevıre jutó fajlagos költség 849 Ft és Ft között mozog, átlaga Ft. A különösen alacsony fajlagos költség oka lehet a képzésben résztvevık számának megjelölésekor esetleg definíciós problémából adódóan különösen magas szám rögzítése. Az érdemi információval bíró projektek 5

6 (275 db) 89,1%-ában Ft alatt marad az egy képzésben résztvevıre jutó költség, és ebbıl csak 11,1% található Ft alatt. Ha a képzést elvégzettek száma szerint számoljuk ki a projektek fajlagos költségét, akkor az értékek Ft és Ft között mozognak, átlaguk Ft. Ebben az értékelhetı adatokkal rendelkezı esetek (259 db) 6,9%-a marad Ft alatt, majdnem felében (49,4%) legfeljebb Ft a képzést elvégzettekre jutó fajlagos költség, és összesen 89,6%-a esetében maximum Ft. A 2004-es kiírás nyertesei között találunk néhány kiemelkedıen nagy fajlagos költséggel jellemezhetı projektet, ám az átlagos fajlagos költségek mégis ebben a csoportban a legalacsonyabbak: a képzésben résztvevık számára vonatkozóan a 2004-es csoportban Ft, a 2006-os csoportban Ft és az abszorpciós csoportban Ft az átlagos fajlagos költség. A képzést elvégzettek száma szerint ez a mutató a következıképp alakul: a 2004-es kiírás nyertesei között Ft az átlag, a 2006-os kiírás nyertesei esetében Ft, míg az abszorpciósoknál Ft. III. Megvalósítók szervezeti szintő adatai III.1 Konzorcium Az adatlapokban bemutatásra kerülı konzorcium kapcsán megvizsgáljuk a bevont partnerek számát, a partnerekhez delegált feladatokat, illetve a projektbe való bevonásuk indokát. A legtöbb esetben (43,2%, 121 db) a fıpályázó szervezet csak egy partnert vont be a projekt megvalósításába, a több partnerrel való együttmőködést tervezı pályázók aránya ettıl jóval kevesebb, a bevont partnerek száma pedig jellemzıen 5 alatt marad. Találunk példát 5, 6, 7, 9, 12 és 21 partnert számláló konzorciumra is, de ezek száma összesen 18 db (a túl sok konzorciumi partner elsısorban a nehézkes információáramlás miatt gátolhatja a hatékony projektmegvalósítást). Az adatlapok 26,8%-ában (75 db) két konzorciumi partnert jelöltek meg, 11,4%-ában (32 db) hármat, 5 %-ában (14 db) négyet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 20 db pályázati adatlap esetén egyáltalán nem derült ki a konzorciumi partnerek száma, amely hiányosság részben az adatlapokkal kapcsolatos hozzáférhetıségi problémából adódhat, de ez a magyarázat semmiképp sem alkalmazható mind a 20 projekt esetében. A különbözı pályázati csoportok között ebben a kérdésben erıs szignifikáns különbség (szig: 0,000) van, de nem az abszorpciós projektek térnek el az átlagos értékektıl, hanem a 2004-es kiíráson nyertes pályázók konzorciumi partnereinek jellemzı száma. Míg a másik két csoportban a projektek több, mint felében ( ,6%, abszorpciós 60,3%) egy konzorciumi partnert találunk, a két partnerrel rendelkezık aránya 20% fölötti, és minden más eset 10% alatt marad, addig a 2004-es projektek ettıl lényegesen eltérnek. Azok között ugyanis az egy konzorciumi partnerrel rendelkezık aránya pusztán 25,5%, két partnere 34,7%-uknak van, három pedig 21,4% esetében található. 6

7 A partnerekhez delegált szerepek sokfélesége között igyekeztünk megvizsgálni, hogy jellemzıen mely feladatokat látták el a konzorcium tagjai, illetve milyen arányban vállaltak akár érdemi szakmai munkát is a projekt végrehajtásában. A konzorciumi tagokat bemutató pályázati adatlapok (259 db) partnerek által vállalt feladatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy 36 pályázó (13,9%) esetén egyetlen olyan partner sincs, amely érdemi szakmai munkát végezne a projekt megvalósítása során, ezekben az esetekben tehát minden ilyen jellegő munka és a vele járó felelısség a fıpályázóra hárul. Rendszerint azonban (118 db projekt, 45,6%) egy konzorciumi partner vállal ilyen jellegő részt a megvalósításban, 64 projekt (24,7%) esetében két, 23 projekt (8,8%) esetében három, 18 projekt (6,9%) esetében pedig ettıl is több azoknak a konzorciumi tagoknak a száma, akik szakmai feladatokat (is) ellátnak. Nem meglepı módon ebben a kérdésben a konzorciumi tagok számával párhuzamosan alakuló eltérést (szig: 0,005) találunk újra a csoportok között: a 2004-es projektek térnek el a másik két csoporttól. A konzorciumi partnerek közremőködésével ellátott feladatok közül a leggyakrabban említettek a képzéssel kapcsolatos szakmai tevékenység (168 db projekt esetében jelenik meg, 60%), a szervezés (160 db, 57,1%), a képzési programok kidolgozása (152 db, 54,3%), a toborzásban, kiválasztásban való részvétel (145 db, 51,8%), a szakmai egyeztetések (130 db, 46,4%) és a közös szakmai anyag (például tankönyv) összeállítása (91, 32,%). Gyakorlatilag bármely tevékenységet vizsgáljuk, a projektek különbözı csoportjai között szignifikáns eltérést (szig<0,05) találunk, amelyet a 1. ábra mutat be. 7

8 1. ábra A konzorciumi partnerek közremőködésével ellátott feladatok említése (%) közös szakmai anyag elıállítása (pl. tankönyv) szakmai egyeztetések szakmai ellenırzés, felügyelet toborzás, kiválasztás képzési programok kidolgozása képzéssel kapcsolatos szakmai tevékenység hatásvizsgálat adminisztráció oktatók, elıadok felkészítése szervezés 37,4 33,3 24,3 46,5 47,7 44,3 27,3 12,7 28,6 45,5 48,6 65,7 56,6 49,5 58,6 66,7 57,7 54,3 15,2 16, ,1 22,5 22,9 16,2 16,2 18,6 56,6 53,2 64, abszorpciós Az ábra alapján látható, hogy míg a 2004-es és 2006-os projektek néhány kivételtıl eltekintve hasonló arányban vonják be a különbözı feladatok elvégzésébe partnereiket, addig az abszorpciós projektek a toborzásban és a szervezésben (tehát az inkább operatív jellegő feladatok kapcsán) jóval nagyobb arányban, a közös szakmai anyagok elıállításában és a képzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységben valamivel alacsonyabb arányban veszik igénybe a konzorciumi partnereik kapacitásait. A konzorciumi partnerek bevonására vonatkozó indoklásként a legtöbb esetben a szakmai tapasztalatokra (186, 66,4%), a széles kapcsolati hálóra (148 db, 52,9%), illetve a humán erıforrásra (124 db, 44,3%) való hivatkozás jelent meg. Ettıl jóval alacsonyabb számban említették a partner intézményi infrastruktúráját (51 db, 18,2%), illetve a megfelelı, szükséges eszközökkel való ellátottságát (44 db, 15,7%). Minden egyes indok esetében szignifikáns különbséget (szig<0,05) találunk a három pályázati csoport között (2. ábra). 8

9 2. ábra Konzorciumi partnerek bevonásának indoklása (%) szakmai tapasztalat 55,6 68,6 74,8 kapcsolati háló 44,4 51,4 67,1 eszközök 16,2 17,1 12,9 humán erıforrás 43,4 44,1 45,7 intézményi infrastruktúra 15,2 17,1 24, abszorpciós A szakmai tapasztalat a 2004-es kiírás nyerteseinek pályázataiban sokkal kevésbé jelenik meg a partnerek bevonásának indokai között, mint a 2006-os és az abszorpciós projektek esetében, a humán erıforrás minısége és különösen a kapcsolati háló az abszorpciós projektek kapcsán emelhetı ki, ahol jóval nagyobb szerepet játszott a partnerek bevonása kapcsán, mint a már megvalósított projekteknél. III.2 Megvalósulás és a megvalósítók földrajzi jellemzıi A projektek megvalósulásának helyszíneit és a fıpályázó székhelyét vizsgáltuk településtípusonként, régiónként és megyék szerint, illetve összegeztük a megvalósulási helyszínek számát is. Arányait tekintve a legtöbb pályázat a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban (89 db, 31,8%), illetve Budapesten (81 db, 28,9%) valósult meg, míg a községekben találunk a legkevesebb (36 db, 12,9%) HEFOP kiíráson nyertes projektet, ami az egyéb városokban 74 db (26,4%). A fıpályázó székhelyét vizsgálva nem meglepı ismét a megyeszékhelyek (93 db, 33,2%) és Budapest túlsúlya (84 db projekt, 30%). A fıpályázóknak 24,3%-a (68 db) van egyéb városokban, és csupán 12,5%-a (35 db) van községekben bejegyezve. A regionális megoszlást tekintve megállapíthatjuk, hogy a településtípus áttekintése után nem meglepı módon a Közép-magyarországi régió túlsúlya jelentısnek tekinthetı (90 db nyertes pályázat, 32,1%). A legkevesebb pályázat a Közép-dunántúli és a Nyugat-dunántúli, illetve a Dél-alföldi régióban valósult meg (7,5%, 8,2%, illetve 9,3%), e három régióba tartozik a nyertes pályázatok 25%-a, ami még így összegezve is kevesebb, mint a Középmagyarországi régió részesedése. A további régiók alakulása: a nyertes pályázók 13,6%-a a Dél-dunántúli régióban valósította meg a projektjét, 11,1%-a az Észak-magyarországi régióban és 18,2%-a az Észak-alföldi régióban. Ha megyei szinten vizsgáljuk a megvalósult projektek eloszlását, akkor is értelemszerően megmutatkozik a fıváros túlsúlya: a Budapesten megvalósuló projektek aránya 28,9% (81 9

10 db), míg az összes megye arányszáma 10% alatt marad. 7 és 10% közötti a következı megyék megjelenése a megvalósítás helyszínét illetıen: Baranya (21 db, 7,5%), Hajdú-Bihar (25 db, 8,9%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (21 db, 7,5%). 3 és 6% között mozognak az alábbi megyék: Bács-Kiskun (11 db, 3,9%), Borsod-Abaúj-Zemplén (16 db, 5,7%), Csongrád (10 db, 3,6%), Pest (9 db, 3,2%), Zala (13 db, 4,6%). Rendkívül kis arányban (3% alatt) valósult meg HEFOP projekt a következı megyékben: Békés és Veszprém (6 db, 2,1%), Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna (8 db, 2,9%), Fejér, Gyır-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom és Nógrád (7 db, 2,5%), Heves (4 db, 1,4%), Vas (5 db, 1,8%). Semmiképp sem okoz meglepetést a fıpályázó székhelyének vizsgálata a régiók és a megyék kapcsán, ugyanazok a tendenciák érvényesülnek apró, néhány százalékot vagy csak néhány tized százalékot jelentı különbségekkel. A pályázati csoportok között nem található érdemi különbség sem a megvalósítás helyének, sem a fıpályázó székhelyének földrajzi eloszlása vagy településtípusa szempontjából. A megvalósulási helyszínek száma 1 és 39 db között változik, átlagosan 2,03 db, amely szám azonban önmagában meglehetısen félrevezetı: a projektek 66,4%-ában (186 db) kizárólag egy megvalósulási helyszín került rögzítésre, az átlagot a néhány kiemelkedıen magas szám emeli meg. Két megvalósulási helyszíne a projektek 16,1%-ának (45 db) volt, három 7,9%-ának (22 db), négy 5,4%-ának (15 db), az ettıl több megvalósulási helyszínnel rendelkezı projektek összességében sem tesznek ki 5%-ot. A pályázati csoportok között a megvalósítási helyszínek számát illetıen határozott különbségek mutatkoznak. A 2004-es kiírás nyertes pályázói körében az átlagos száma a megvalósítási helyszíneknek 2,67 db, az értékek 1 és 39 között változnak jóllehet a nagyobb számú megvalósítási helyszínek ebben a csoportban fordulnak elı, de 84,8%-uk esetében itt is maximum 3 helyszín van. A 2006-os projektek megvalósítási helyszíne átlagosan 1,71 db, valamint 1 és 10 db között változik, de 61,3%-a egy helyszínen, 24,3%-a két helyszínen dolgozik a projekttel. Az abszorpciós projektek között egy 29 megvalósítási helyszínnel bíró projekt van, amely az átlagot 1,63-ra emeli, holott a pályázók 87,1%-a csak egy helyszínt jelölt meg. Ha a megvalósítás helyszínében a földrajzi szempontok alapján nem is találtunk érdemi eltérést a projektcsoportok között, ebben a kérdésben azonban erıteljes különbségek (szig: 0,13) vannak. Az abszorpciós projektek 87,1%-ának megvalósítása kizárólag egyetlen helyszínt érint, míg a már megvalósított 2004-es és 2006-os kiíráson nyertes projektek esetében ez az arány 59,5%, a két megvalósítási helyszínnel rendelkezı projekteké pedig 20%, három helyszínre pedig 9,5%-uknál látunk példát. III.3 További szervezeti adatok A fıpályázó jogi formáját áttekintve láthatóan a non-profit szervezetek voltak azok, akik a legsikeresebben pályáztak a HEFOP es kiírásokon. Az egyesületek és az alapítványok alkotják a nyertesek több mint a felét (54,6 %), emellett még jelentıs számban látunk példát a nyertesek között az önkormányzatokra vagy azok intézményeire (22,5 %), illetve közhasznú társaságokra (8,9 %) is. 10

11 A partnerek jogi formáját vizsgálva ugyanaz a tendencia mutatkozik meg, mint amit a fıpályázó esetében már láthattunk: legnagyobb arányban az egyesületek és alapítványok jelennek meg, összességében a 44,5%-át teszi ki ez a két kategória a felsorolt partnereknek. Ezenkívül jelentıs számban fordulnak elı helyi önkormányzatok és azok intézményei, ezek a szervezet típusok a 32,4%-át fedik le az összes partnernek. A 2004-es, 2006-os és abszorpciós pályázatok között nem mutatható ki szignifikáns különbség sem a fıpályázó, sem a partnerek jogi formáját illetıen. A fıpályázók alapítási évét áttekintve látható, hogy a nyertes pályázók 10,1%-a rendszerváltás elıtti, azt követıen haladva elıre az idıben pedig majdnem egyenletes, lassan csökkenı az alapítási évek eloszlása. A különbözı pályázati csoportok között érdemi eltérés nem látható. (Meg kell jegyeznünk, hogy található egy olyan nyertes pályázó a rendszerben, akinek az alapítási évéhez 2009 került rögzítésre ez nem adatbázis hiba, hanem a pályázati adatlap által tartalmazott adat.) A fıpályázó létszámadatait vizsgálva kiderül, hogy a fıállásban foglalkoztatottak átlagos létszáma 85 fı, ám ez az adat nagyban torzít. Ha részletesebben megvizsgáljuk az adatsort, akkor kiderül, hogy az esetek 18,5 %-ában egyáltalán nincs fıállású munkatárs, illetve a tíz fıt vagy annál kevesebb de minimum egy fıállású munkavállalót foglalkoztató szervezetek aránya 33,9%, azaz a legtöbb szervezet kis létszámmal mőködik (52,4%). Ami mégis torzítja az átlagos értéket, azok a nagy szervezetek, mint például az egyik felsıoktatási intézmény, amelynek az állandó létszámadata 6635 fı. A fıpályázó tevékenységének profiljára több információból is következtethetünk: a megjelölt szakágazati kódjából, illetve bemutatott referenciáiból. A fıpályázó szervezetek adatlapon megjelölt szakágazati kódja alapján legtöbben (35%, 98 db) a máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet végzı szervezetek közé tartoznak, amely megnevezés semmiképp sem visz közelebb a pályázó tevékenységének megismeréséhez. Jelentısebb számban voltak még a szociális ellátás, elhelyezés nélkül (13,9%, 39 db), illetve a szociális ellátás elhelyezéssel (9,6%, 27 db) kategóriába besorolt szervezetek, valamint az általános közigazgatást végzı pályázók (10,7%, 30 db) általában önkormányzatok vagy kistérségi társulások. Az esetek 69,2%-át ez a négy tevékenységi forma tette ki, emellett azonban számos más szakágazati kód is megjelent, esetei jelleggel; a pályázók 13 esetben mulasztották el megadni a tevékenységi körüket jelölı TEAOR számukat. A fıpályázó szakmai tevékenységére utaló referencia projektek jellemzıit az alábbiakban részletesen áttekintjük. III.3.1 Kapcsolódó referencia projektek A pályázók lehetıséget kaptak arra, hogy bemutathassák az elmúlt öt évben végrehajtott hasonló projektjeik közül a legfontosabbnak vélt ötöt. A hasonlóság pontos definiálására nem került sor, az iránymutatás alapján munkaerı-piaci integrációs programok, munkahelyteremtés, szociális és gyermekvédelmi célú fejlesztési programok, a társadalmi kirekesztıdést megelızni kívánó programok megjelenítését várja a kiíró, de lényegében szabad kezet kaptak ebben is a pályázók. 11

12 A referencia projektek elemzése kapcsán három szempont szerint került sor a pályázók értékelésére: az elmúlt öt évben végrehajtott képzési, európai uniós forrásból megvalósított, illetve szociális szakemberekkel dolgozó projektek említését vizsgáltuk meg. (10% alatt marad azoknak a pályázóknak az aránya, akik esetében a referenciaprojektekrıl rögzített adatok jellemzıen például kizárólag fantáziacím alapján nem derül ki, hogy az adott projekt milyen típusú, így nem besorolható.) 50 darab (17,9%) olyan pályázót rögzítettünk, aki egyetlen, a három típus valamelyikébe tartozó projektet sem sorolt fel az elmúlt 5 éves referenciái között, a pályázati csoportbesorolás szerint nincs ebben a kérdésben szignifikáns különbség, de mégis meg kell említeni, hogy a 2004-es projekteknek csak 14%-ában, míg az abszorpciós projektek 22,9%-ában fordul ez elı. A nyertes pályázók majdnem 2/3-a (67,9%) valósított meg képzési programot a vizsgált idıszakban, többségük (47,5%) nem is egyet. Ebben a kérdésben az egyes pályázati évek szerint nincs szignifikáns eltérés, ám a már megvalósított és a még megvalósítás alatt álló abszorpciós projektek között igen (szig: 0,033): ez utóbbi körben jóval alacsonyabb, 55,7% a képzési projektet az elmúlt 5 évben felmutatni tudó pályázók aránya. Uniós forrásból támogatott programról a pályázók valamivel több mint fele (51,4%) nyilatkozott, mely eseteknek megközelítıleg felében egy, másik felében több ilyen típusú program is megjelenik. Szociális szakemberekkel, mint célcsoporttal a nyertes pályázók közel fele (49,6%) dolgozott már közös projektben az elmúlt 5 év során, nagyobb részük (32,9%) a képzési programokhoz hasonlóan több ízben is. Az abszorpciós projektek között valamivel magasabb ugyan mind az uniós, mind a szociális szakemberekkel kapcsolatos pályázati tapasztalatokkal rendelkezık aránya, mint az átlagos értékek, de az eltérés nem szignifikáns, így érdemi különbségrıl nem beszélhetünk. A 2004-es kiíráson nyertes projektek esetében releváns kérdés mivel abban a pályázati adatlapban szerepelt a projekt elıkészítéséhez kapott támogatások kérdése. Az ide tartozó projektek több mint fele (54,5%) kapott erre a célra segítséget, ám ennek csak kisebb része (21 projekt) esetében beszélhetünk a Pályázat-elıkészítı Alapról, a többi projekt egyéb más finanszírozási formára hivatkozik. 12

13 IV. A projektek szakmai, tartalmi jellemzıi IV.1 Kapcsolódás más projektekhez A pályázati adatlapon a referenciákhoz hasonlóan 5 darab olyan projektet lehetett megnevezni és bemutatni, amely valamilyen módon kapcsolódik a jelen pályázathoz. A nyertes pályázók 22,1%-a (62 db) egyáltalán nem jelöl meg sem beadott, sem tervezett programot, ami kapcsolatban lenne pályázatával, 77,1%-a (216 db) azonban legalább az egyikre említett példát. 173 db (61,8%) nyertes pályázó kizárólag jelenleg is futó vagy már beadott projektet tüntet fel ebben a részben, 20 esetben (7,1%) kizárólag tervek bemutatására kerül sor, 23 (8,2%) pályázó pedig mindkét típusra vonatkozóan említ kapcsolódó programot. A kapcsolódási pontok említésére vonatkozóan erıteljes (szig: 0,005) különbség mutatkozik a különbözı pályázati beadási csoportok között. Mind a 2004-es, mind a 2006-os kiíráson nyertes pályázók körében 80% fölött van azoknak a pályázatoknak az aránya, ahol legalább egy kapcsolódási pont megjelölésre került, míg az abszorpciós pályázatoknál ez az érték 62,9%. A megjelölt kapcsolódási pontok típusain belül minden év sajátos képet mutat (szig: 0,000). Az abszorpciós projektek esetében 50% az aránya a kizárólag futó vagy beadott projekteket említıknek (2006-ban 75,7%, 2004-ben 54,5%), a csak a tervezett programjaival kapcsolódó pályázók aránya 7,1% (2006-ban ez 2,7%, 2004-ben ez 12,1%), a mindkettıt említıké 5,7% (2006-ban 1,8%, 2004-ben 17,2%). A pályázati adatlapban számos különbözı kiíráshoz, kiíróhoz kapcsolódó projekt megjelenik, a leggyakrabban említetteket a 3. ábra mutatja be, az adott projektre vonatkozó említést tartalmazó pályázati adatlap száma szerint. Nem meglepı a HEFOP 4.2 (57 db projekt), a HEFOP 2.3 (48 db projekt) és a HEFOP (27 db projekt) kiírások legalábbis egyéb programokhoz képest gyakori megjelenése, amely az Operatív Programok leírásában is rögzített tervezıi szándékoknak megfelelı kapcsolódásokat rajzolja ki. 3. ábra Kapcsolódás más projektekhez (db) HEFOP HEFOP HEFOP egyéb hazai kiíró ROP 33 HEFOP PHARE

14 A HEFOP 4.2 kiírásain nyertes szervezetek számára kötelezettségként adódott a HEFOP projekt megpályázása, így az említések magas száma nem meglepı. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások létesítését vagy átalakítását szolgáló infrastruktúrafejlesztéshez a 280 db nyertes szervezet 20,4%-a sikeresen tudott HEFOP programot pályázni, ezáltal a bıvülı vagy létrehozott szolgáltatásokat ellátó szociális szakemberek képzését lehetıvé tenni. A HEFOP 4.2 program kapcsolódási pontként való megjelenítése szignifikánsan különbözı (szig: 0,000) a pályázati évek különbözı csoportjaiban. Míg a 2004-es kiírás projektjeinek 42,5%-a jelöli meg az elmúlt 5 évre vonatkozó kapcsolódási pontként, addig a 2006-os projekteknek 10,8%-a, az abszorpciósoknak pedig elhanyagolható, 4,3%-a. A HEFOP 2.3 intézkedés, amely 48 db (17,1%) pályázati adatlapban került említésre, olyan komplex programokat takar, amely a hátrányos helyzető lakosság munkaerı-piaci felkészítését célozza meg, az ehhez kapcsolódó humánerıforrás-fejlesztéshez a HEFOP intézkedés nyújthatott megfelelı lehetıséget. A HEFOP 2.3 kiírásaira beadott vagy beadni tervezett projektet említı nyertes pályázók között a HEFOP pályázata 29 esetben, a HEFOP pályázata 22 esetben, a HEFOP pályázata 9 esetben jelenik meg. A HEFOP 2.3 kiírásait kapcsolódási pontként megjelölı pályázók aránya hármas csoportbontásban nem mutat számottevı különbséget, ám a már megvalósított (2004-es és 2006-os kiírás nyertes pályázói együtt) és az abszorpciós projektek között már érdemi (szig: 0,045) az eltérés. A még megvalósítás fázisában lévı projekteknek csak 10%-ában találkozunk a HEFOP 2.3 kiírás hivatkozásával, a megvalósított projektek estében ez 19,5%. Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy 41 db nyertes pályázat hivatkozik kapcsolódási pontként másik HEFOP kiírásra beadott pályázatot, ami mutatja, hogy a kiírásban lehetıvé tett fıpályázóként és konzorciumi partnerként való pályázási lehetıséggel számos szervezet élt is. Ebben az esetben a különbözı pályázati csoportok között szignifikáns eltérés nem található. Nagyszámú olyan egyéb (kivéve: OFA, NCA) más hazai forrásosztó szervezetet jelöltek meg a nyertes pályázók adatlapjaikban, amelyek említésére mindegyik esetében csak 1-5 pályázat kapcsán került sor, ám összeadódva ezek jelentıs számot (40 db pályázat) képviselnek. E forrásosztók rendszerint nagyobb hazai alapítványok és közalapítványok, jellemzıen célcsoport-specifikus profillal és tevékenységgel. Kapcsolódási pontként 33 db pályázati adatlapban került megjelölésre a ROP valamely kiírása, és 25 esetben rögzíthettük a PHARE programot, mint az elmúlt 5 évben megvalósított, jelen projekttel összefüggésben álló pályázatot. A korábbiakhoz hasonlóan tervezıi szinten is rögzített szándék a HEFOP kiíráshoz való kapcsolódás, amely 27 db nyertes projekt esetében található meg, és a nık munkaerıpiaci részvételének támogatását, a család és a munkahely összeegyeztetésének elısegítését szolgálja. Az ábrán az alacsonyabb gyakoriság miatt nem került bemutatásra, de 10-nél több pályázat esetében jelenik meg kapcsolódási pontként az OFA és az EQUAL pályázata, illetve 10 vagy ennél kevesebb nyertes pályázó jelöl meg önkormányzat által támogatott, NCA, Norvég Alap, HEFOP 1.1, HEFOP 2.1.2, HEFOP kiírásokhoz tartozó projektet. Nem konkrét kérdésre adott válaszként, hanem a különbözı kapcsolódási pontok megjelelıse, illetve a tevékenységek leírása alapján rögzítésre került, hogy mely pályázati adatlapban 14

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen Eredmények KIÍRÁS ÉS A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM VISZONYA A vizsgált idıszak alatt a Népegészségügyi Programra fordított teljes támogatási összeg és a pályázati kiírások száma is radikális csökkenést mutat.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Dr. Balogh Zoltán Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet Konferenciája Szakdolgozói továbbképzések

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a közszolgálatban dolgozók foglalkoztatási helyzetérıl a dél-dunántúli régióban Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS MTA Gyerekprogram Iroda Delphoi Consulting A nevelıszülıi rendszer kutatása pilot kutatás Tartalom Rövid összefoglaló... 3 Háttér... 4 A nevelıszülıi rendszer

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2008. évben is nagy hangsúlyt fektet a közmunkaprogramok megvalósítására, hiszen sajnos széles az a réteg, akiknek

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerzıdés pontjában meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerzıdés pontjában meghatározott idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. Kríziskezelı Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. ESZA Nonprofit Kft. Budapest Pf. 818. 1385 Tárgy: Tisztelt Gottgeisl Dóra! Ezúton kezdeményezem az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.3.3-08/

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában

Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában NAGY András vezetı tervezı VÁTI Nonprofit Kft Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda Kedvezményezett térségek lehatárolása Hatályba

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben