pzés, 2013.június 17. Rezidens képzk A rekreáci szerepe az egészs szség dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pzés, 2013.június 17. Rezidens képzk A rekreáci szerepe az egészs szség dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus"

Átírás

1 Rezidens képzk pzés, 2013.június 17. A rekreáci ció és s az életmód szerepe az egészs szség megőrz rzésében dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

2 Az egészség 1. Sigmund Freud - a szeretetre és munkára vonatkozó tudásunk képességét emeli ki Mahatma Gandhi az egészség azt jelenti, hogy az ember jól érzi magát, szabadon mozog, jó étvágyú, feladatait normálisan ellátja, és nem kell orvoshoz fordulnia Parsons - az egészség az egyén optimális teljesítőképességének állapota, amely azoknak a szerepeknek és feladatoknak a betöltésére teszi képessé, amelyekre szocializálódott. Más megközelítésben az egészség a betegség hiánya. (Az életműködés zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli állapota.)

3 Az egészség fogalmának értelmezése A (WHO) meghatározása: az egészség a teljes testi, lelki, szociális és szellemi jól-lét, jó-közérzet, a szervi és mentális jól működés, a szellemi teljesítőképesség állapota, nem csupán a betegség, illetve a testi nyomorúság hiánya. Alapvetően az élőlények működési egyensúlyra törekvésének (homeosztázis) az eredménye. A jó közérzetnek feltétele az emberi kapcsolataink harmóniája (társadalmi, szociális feltétel) és a természeti környezettel illeszkedésünk (ökológiai feltétel). Az egészségvédelem közös felelősség, egészségneveléssel kell felkészíteni a fiatal nemzedéket, hogy az képes legyen az egészségfejlesztésre

4 Az egészs szség g 3. Az egészség tehát szilárd egyensúlyi állapot, amit a külső behatások ellenére is képesek vagyunk megőrizni. Jelenti ugyanakkor a "rugalmasságot" is. A körülmények jelentős és/vagy tartós megváltozásához is képesek vagyunk alkalmazkodni. Összefoglalva: addig vagyunk egészségesek, amíg (homeosztatikus) működésünk segítségével alkalmazkodni tudunk a szó teljes: testi, lelki, közösségi és szellemi értelmében.

5 Egészs szségtudat A preventív szemlélet feltétele az egészségtudatos magatartás. Az egészségtudat valójában azoknak a döntéseknek a sorozata, amelyek bizonyos kockázatok (rizikók) vállalásáról, avagy elkerüléséről szólnak.

6 Az egészs szségtudat feltételei telei Meghatározásához, kialakulásához szükséges: az egészség fogalmának értő ismerete, fontosságának megfelelő kezelése az egészségkultúra hétköznapinak minősülő ismeretanyaga a személyiség fejlődésére, a mentálhigiénés szintre vonatkozó saját személyű felelősség a preventív szemlélet tudatos alkalmazása testi (pl. fizikailag aktív életvitel), lelki (problémamegoldó magatartás, stressz-oldás) és szociális területen (kapcsolataink gondozása, ápolása) egyaránt.

7 Egészségtudat lépései Ismerni kell a védőoltások és szűrővizsgálatok elvégeztetésének idejét és rendjét Ismerni kell az egészséges életmód összetevőit és azok betartásának lehetőségeit Ismerni és felismerni kell a kockázati tényezőket valamint a közérzetromlás szokványos tüneteit (láz, fájdalmak, duzzanatok, látás zavar, szédülés, stb.) Ismerni kell a szükséges válaszlépéseket (lázcsillapítás, diéta, ágynyugalom; pihenés, környezetváltás, stresszoldás; orvos-, vagy mentő hívás) tudni kell fölismerni, mikor kell orvoshoz, pszichológushoz fordulni.

8 Prevenció Prevenció: a megelőzés. Az elsődleges megelőzés körébe tartozik minden olyan tevékenység, ill. gyakorlat, amely révén csökken a megbetegedések, a deformitások, az egészségkárosodás veszélye. Napjainkban nagy hangsúlyt kap a prevenció, mert a megbetegedési (morbiditási), ill. a halálozási (mortalitási) statisztikákban meghatározó szerepet játszó betegségcsoportok leküzdése nem képzelhető el kizárólag a gyógyító eljárások fejlesztése révén. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint csak az egészséges életmód általánossá válása fordíthatná meg a jelenlegi tendenciát, javíthatna az igen kedvezőtlen egészségügyi adatokon.

9 Rehabilitáció A rehabilitáció fogalmilag az egészségügy hatókörébe tartozik: sérülés, betegség és műtét miatt csökkent munkaképesség helyreállítása megfelelő eljárásokkal. A munkára és a mindennapi teendők ellátására való alkalmasság helyreállítása: sportok, gyógytestnevelés, a korszerű rehabilitációs eljárások fontos testkultúrális eszközei. Az egészségügyben a rehabilitáció a fizio- és fizikoterápiás módszerek széles skáláját használja. A pszichés betegeket, a beilleszkedési zavarokkal küzdőket munkaterápia, csoportterápia, és más, a visszailleszkedést segítő módszerek segítségével rehabilitálják.

10 A rekreáci ció a rekreáci ció az elfogadott nemzetközi zi értelmezésben a szabadidő eltölt ltés s kultúrája. a jój közérzet, a jól-érzj rzés, a jól-lét, j a minőségi élet megteremtését t szolgálja, lja, miközben a rekreálódó felüdülését, felfrissülését és s szórakoz rakozását t is eredményezi. eredeti szociológiai értelmezésében a munkavégz gző képesség g helyreáll llítását, t, újratermelését t tekintették elsődleges feladatának. nevezik az életminőség g tanának nak is. totális értelmezésben a civilizáci ciós s fejlődés s kihívásaira adott választevv lasztevékenység, amit elsősorban sorban szabadidőnkben végzv gzünk.

11 A A rekreáci ció fogalma, értelmezése A rekreáci ció fogalma nehezen gyökerezett meg hazánkban, csak szűkítetten terjedt el. Sokaknak nem jelent mást, m mint kalandsportot, unikum- sportot. Másoknak M a sportbéli "máss sságot", a hagyományos sportokon túli t tevékenys kenységeket jelenti. Márpedig a rekreáci ció,, még m g ha a sportrekreáci cióra szűkítj tjük k is, több t mint a golfozás, fallabdázás, lovaglás, raftingolás. Nem kizárólag a sportolásnak snak az eredménye az egészs szségfelfogás s jól-léte, j sem a tökéletes t közérzet, k sem a rekreáci ciós s filozófia fia alaptétele, tele, a minőségi élet, hanem csupán n csak egy eszköz z annak eléréséhez. (nem szabad csak a fizikai aktivitásra, sportolásra sra szorítani a rekreáci ciót)

12 Mentális és s pszichés s rekreáci ció olyan tevékenys kenységeken alapszanak, melyeket nehéz teljeséggel rendszerbe foglalni. Ami a lényeg l hogy ezek hozzájárulnak a munkavégz gzés s utáni pihenéshez, a lelki fejlődéshez és s a mentális egészs szséghez, tovább bbá jó közérzetet biztosítanak. tanak. Ezen tevékenys kenységek vonatkoznak az olvasásra sra (könyvek, újság, egyéb), a filmek és s a televízi zió nézésére, szính nház- és s koncert-, kiáll llítás- és s múzeum m látogatl togatásra, a szabadidős, s, nem kötelező tanulásra (utazások: a környezet, k falu és település, a természeti és építészeti örökség és s hasonló megismerése). se). A lélek l lek és s a test egységének megtartására, ra, fejlesztésére rekreáci ciós s céllal c különbk nböző relaxáci ciós s formák k is alkalmazhatók. k.

13 Az értelmezés s problémái A kiindulási elv Kis Jenő (1998) alapvetése: A A rekreáci ció eszmei és gyakorlati válaszv lasz-tevékenység-rendszer meghatározott társadalmi t kihívásokra. sokra. lakosságunk egészs szségi mutatóinak romlanak, a civilizáci ciós ártalmak teljes arzenálja megjelenik a fizikai aktivitás s csökken kkenése, azaz a rendszeres testmozgás s hiánya a mozgáshi shiány már m r gyermekkorban fenyeget és s következmk vetkezményei az összes többi t rizikófaktorban is döntd ntő súllyal fellelhetőek ek az alkoholizmus, dohányz nyzás és s kábítószer k mindennapossá vált, a rekreáci ció divatja csak nyomokban szivárgott át t a határokon nyugatról.

14 a ún. élsport, a hajdani hajtóer erő már r nem tölti t be szerepét: élsportoló példaképek hiánya (szórakoztat rakoztató iparosok?) az ún. szabadidősport sport pedig fokozatosan eltávolodott a hagyományos sportágakt gaktól. semmiféle, vagy csak mérsm rsékelt kapcsolat mutatható ki a sikersportágak gak-sikersportolók, k, valamint a fizikai aktivitásra szoruló tömegek tevékenys kenysége, motiválts ltsága között. nyilvánval nvaló,, hogy az átlagpolgár r megszokott életmódján csak átgondolt, szakmailag megalapozott szemlélet let és tudatformáló rendszer változtathat. v

15 A rekreáci ció társadalmi funkciója a munkavégz gző képesség megteremtése, helyreáll llítása és s növeln velése, egyéni motiváci ciója a felüdülés, felfrissülés és s szórakoz rakozás eredménye társadalmi t méretekben m és s az egyén n szintjén is a jól-megj megélt minőségi élet a pozitív v magatartásform sformákat nevezzük rekreatívnak vnak, amelyek az ember szomatikus, pszichés és s szociális közérzetének megteremtésére, re, a kreatív v cselekvő-, és s az optimális teljesítőképess pesség g meg-,, ill. újratermelésére re és megújítására irányulnak. a rekreatív többlet a nem szabadidős s tevékenys kenységeink- ben keletkező rekreáci ciós s hatásokat jelenti, megjelenhet a kedvvel végzett v munkában, és s a fiziológiai szüks kségleteink kielégítésében is

16 A rekreáci ció fogalom törtt rténete Az ősközösség g vadász szó-gyűjtögető életmódot folytató embere mondhatni főállásban végezte önfenntartó tevékenys kenységét t (életben( maradni), munkáját. latin eredetű szó (recreatio mentis), ami kezdetben iskolai szünid nidőt t jelentett [Comenius[ Comenius,, J. A. Nagy oktatástan ( )], 1670)], azaz kikapcsolódást, st, pihenést, mással foglalkozást. az ember, mint társadalmi t lény l arra ítéltetett, hogy munkájával el-,, illetve fenntartsa saját t magát, illetve Az ősközösség g társadalmi t szereposztása sa szerint (vállalt) családj dját. ez a munkavégz gzés, mint az emberi lét l t lényegi l eleme, végigkíséri az emberiség g törtt rténelmét. MértM rtéke és nehézs zsége azonban koronként nt változott. v

17 Az ősember időbeoszt beosztásasa munkavégz gzésre alkalmas állapot feltétele tele a megfelelő táplálékhoz jutás s (energiapótl tlás) és s a megújulást szolgáló alvás s (regeneráci ció). megjelent az igény a kikapcsolódásra. sra. A törzs t jeles eseményei, a nagyvadak elejtését, t, majd később k egy ellenséges törzs t legyőzését t követk vető ünnepségek, valamint az évezredeken át t rendszeresen megtartott avatási próbák k a sajátos időrend szerinti vallási si-kultikus események az őskor emberének szórakoz rakozását, kikapcsolódását t jelentették k a mindennapokból

18 A középkor k emberének napirendje az ókor, de méginkább a középkor k emberének életébe szinte világszerte beépült egy további pihenési lehetőség. mindeközben a munkára fordított idő (a létfenntartl tfenntartás társadalmi szintje) megmaradt a mintegy (fél)napi (12-14 óra) mennyiségénél.

19 A haladás iránya?

20 A fejlett világban a 20. század zad második m felére megnőtt az emberek szabadideje és s vásárlv rlóereje egyaránt. Az lett a főf kérdés, hogy miként tudnak ezzel élni és s nem visszaélni. A civilizáci ciós s fejlődés s ugyanis mindeközben számos negatív v hatással károsk rosította, rombolta az ember minőségi életét. t. Ekként teljesedett ki végül v l is a rekreáci ció a minőségi élet, az igényesen megélt élet fogalmával. Ilyen értelemben nevezzük k a rekreáci ciót t az életminőség tanának nak is.

21 A REKREÁCI CIÓ FAJTÁI:

22

23 A REKREÁCI CIÓ FAJTÁI: - Szellemi rekreáci ció: minden olyan tevékenys kenység, mely az emberi szellemet foglalkoztatja másként: kreatív v szabadidő eltölt ltés s (a pihenés s is ide tartozik) - Fizikai rekreáci ció: minden olyan tevékenys kenység, aminek az alapja mozgás, fizikai feltölt ltődés és s amit kedvtelésb sből csinálunk, nem kényszerbk nyszerből l (része a fizikai rekreáci ciónak a sportrekreáci ció)

24 A szabadidő és s a leisure (=pozitív, ( minősített - élménydúsnak megélt, rekreatív szabadidő) 1. Társadalmi T kötöttsk ttségek: Az egyénnek a másokhoz m a többiekhez t kapcsolódó szüks kségletei, kötelezettsk telezettségei az anyagi javak előáll llítását, t, a jövedelemszerzj vedelemszerzést st szolgáló munka, illetve a jövőbeni j munkára fölkf lkészítő tanulás a családi (háztart ztartási munkák, k, gyereknevelés, bevásárl rlás, családi események) és s társadalmi t kötelezettsk telezettségeket (igazolványok cseréje, bevallások, adózás, bejelentések, igazolások, postai és s banki ügyletek) valamennyi közlekedk zlekedés/utazás, s, ami nem kimondottan a rekreálódást szolgálja. lja.

25 A szabadidő és s a leisure 2. Fiziológiai szüks kségletek kielégítése: az egyén önmaga ellátását, t, illetve fönntartf nntartását szolgáló tevékenys kenységek csoportja. biológiai idő: : a pihenés s (alvás, üdülés), a táplálkozás és s a higiéné,, testápol polás (tisztálkod lkodás, fodrász, kozmetikus, stb.), egészs szségüggyel ggyel kapcsolatos tevékenys kenységeink (szűrővizsg vizsgálatok, orvosi vizit, kórhk rházi ápolás, gyógyszert gyszertár, r, stb.) 3. Szabadidő: a fönnmaradt f időmennyis mennyiség g a szabadidő (free time, Freizeit). KülönbsK nbség g van az összes szabadon fölhasznf lhasználható időkeret) és s az élmény felőli li megközel zelítés s között. k

26 Az Idő Megszülettél, és amikor eljön a pillanat, vendégeskedésed befejeződik e bolygón. E két pillanatot nem határozhatod abban az Idő lehet a barátod és lehet az ellenséged. Intézd úgy, hogy a barátod legyen! (Frank Crane Az idő relatív. A kellemes, a kedvünkre való időtöltés szinte elröppen, szárnyakon jár. A kellemetlen, a nyűgös idő nagyon lassan telik.

27 Idő-paradigm paradigmák újkor előtt az idő örök k körforgk rforgásának paradigmája volt érvényes, az idő felhasználása sa pedig szinkretikus,, additív módon törtt rtént, és s a hagyományok szabályozt lyozták, alaptétele tele a hétkh tköznap és s az ünnep elválaszt lasztása, sa, úgy ahogy azt a keresztény kultúrk rkörben rben a Biblia meghatározta modern korban: analitikus, hierarchikus idő paradigmája Radikálisan elvált lt egymást stól l a munka és s a szabadidő (majd kiegész szült a fél-szabadidővel ),, vagyis azokkal a tevékenys kenységekkel, amelyeket a munkaidőn n kívül k l akár r a munka, akár r más m érdekből l meg kell tenni

28 analitikus, hierarchikus időszerkezet belső ellentmondásai a munka szentsége volt az elsődleges, a szabadidő (bár r fogalmát t még m g nem használt lták) kiegész szítő jellegű volt, és s a munkát t (a felkész szülést, st, a rekreáci ciót, a családi életet) szolgálta. lta. Ugyancsak a munka elsődlegess dlegességét vallotta Marx Károly K és s a kibontakozó szocialista mozgalom is, egyben a jövőj számára azt a célt c rajzolva fel, amelyben maga a munka már m r nem cél, hanem az önmegvalósítás s része r és s eszköze. ze.

29 analitikus, hierarchikus időszerkezet belső ellentmondásai 2. A szociális, kulturális, lis, rekreáci ciós s tevékenys kenységek mindinkább önálló szférát t kezdtek alkotni, és s az önmegvalósítás eszközek zeként jelentek meg. E cél c érdekében elválasztott lasztották k egymást stól l a leisure-t (pozitív v szabadidő) és s a puszta szabadidőt t (free( time) - más megfogalmazásban a komoly (serious( serious) és s az eseti (casual) szabadidőt, az előbbit téve t az önmegvalósítás igazi tartomány nyának. nak. Sebastian de Grazia (1964): a leisure és s a freetime két különböző világ. Mindenkinek lehet szabadideje, de nem mindenkinek leisure-je je.. A szabadidő a demokráci ciához tartozik és s megvalósíthat tható.. A leisure inkább eszmény. Létezésmód, amit kevesen kívánnak k és s még m g kevesebben érnek el.

30 John Neulinger (1974): a leisure a kötetlen k idő lelkiállapota. llapota. Josef Pieper (1952): a leisure az élet csendje, amelyben a lélek l lek a lényegesre l tud figyelni. Herbert Marcuse (Eros and Civilization,, 1962): a fejlett társadalmak törtt rténelmi fordulat felé közelednek. Eddig a munkaidő volt az autentikus, a szabadidő pedig a marginális időtölt ltés. Most ez megfordul, az értékek átértékelődnek. Erich Fromm (1941) a birtoklás s (having( having) és s a létezl tezés (being) fogalmi rendszerében tárgyalta t a szabadidőt. A birtoklás s a magántulajdonb ntulajdonból l ered és s a modern korban maga alá gyűri a létezl tezést. Egészséges társadalom" t akkor lesz, ha az ember a szabadidejét t nem a birtoklás szenvedély lyére, hanem a létezl tezés s kiteljesítésére szenteli.

31 James Murphy: : A szabadidő Szabadrendelkezésű (diszkrecionális) idő, amely a munkaidőn és a létfenntartáshoz szükséges tevékeny- ségek elvégzésén túl fennmarad. Társadalmi, társasági funkció, azaz a társas kapcso- latokra fordítható idő. Eltöltésének irányultságát társadalmi helyzet, nem, kultúra, foglalkozás és számos egyéb pszichográfiai tényező befolyásolja. Maga a szabadság, a lélek szabad állapota, egy ritkán elérhető, sokak által vágyott cél. Nem haszonelvű megközelítésben a szabadidő az önmegvalósításra, önkifejezésre való lehetőség. Holisztikus megközelítésben: a személyiség

32 Kenneth Roberts szerint a szabadidő növekedése és s tartalmi fejlődése végül v l nem csupán valamiféle le szabadidő-társadalom" (leisuresociety), hanem inkább a részvr szvételi (participaciós)) társadalom t kialakulását eredményezi. Csikszentmihályi Mihály (1991) nagyhatású elmélete lete pedig azzal foglalkozik, hogy ebben a világban, túl t l a munkán és s a szabadidőn, hogyan találhatja lhatja meg az ember a tevékenys kenység örömét (amit flow"-nak nevez). A flow alapja a képességek és s a kihívások harmonikus aránya. Feladat, kockázat és s vállalv llalás s nélkn lkül l nincs flow.

33 analitikus, hierarchikus időszerkezet belső ellentmondásai 3. A második m ellentmondás: a modern társadalom t vívmányai mindig különbk nböző arányban jutottak el a lakosság g különbk nböző csoportjaihoz. A korábbi társadalmakban egyszerűbb volt ez a megoszlás, s, mindössze" a kiválts ltságosak és s a kirekesztettek álltak egymással szembe. Most azonban a szerkezet többszörösen sen áttételessé változott: vannak, akik részesültek belőle, le, megértik, és s a maguk javára tudják felhasználni; lni; vannak, akik csak morzsáit kapják, k, kevésb sbé értik, csak részlegesen r tudják k felhasználni lni és s vannak olyanok is, akik totálisan kívül k l maradtak, vagy pontosabban alatta maradtak a vívmv vmányoknak,, akiknek mintegy a feje fölött f játszj tszódott le a törtt rténelem.

34 Az idő társadalmi felosztásának vázlatav Thorstein Veblen (1899) híres h elmélete, lete, a leisure class"- ról. Ő jó száz évvel ezelőtt azt mondta, hogy a társadalmi felső rétegek leisure classt alkotnak, mert korlátlan szabadidejük k van. Ez ma annyiban változott, v hogy éppen a gazdagság, g, a hatalom és s a szellem felső rétegeinek nincsen szabadideje: éjjel-nappal dolgoznak, kötetlen időben. Viszont van leisure-jük: : amikor akarják és s tudják. Így kapjuk a következk vetkező mátrixokat Első mátrix (Veblen): akiknek már m r nincs szabadidejük, de van leisure-jük,, a felső (rétegek, pl. az alkotók, k, az idő nem a munka és s szabadidő szerint oszlik meg.

35 Az idő társadalmi felosztása Második mátrix: m van szabadidejük és leisure-jük is. Ez a társadalom integráns ns része. r Számukra a munkaidő és s a szabadidő jól l elkülönül, l, ennél l fogva a szabadidőben ben is megvan mindkét t pólus. p Harmadik mátrix: m akiknek van szabadidejük, de nincs leisure-jük.a társadalom t alsó rétegei, az alsó osztályok és s a veszélyeztetettek, akik elvégzik munkájukat, de utána mindennel szemben passzívak. Otthon ülnek, házi h munkát t végeznek, v a televízi zióra merednek, semmit tesznek. Negyedik mátrix: m akiknek sem szabadidejük, sem leisurejük nincsen. Ha ugyanis valaki tartósan munkanélk lküli, li, az ugyan formálisan korlátlanul rendelkezik idejével, de ezt nem nevezhetjük k a szó tárgyalt értelmében szabadidőnek.

36 Szabadidő-tudat, szabadidő-gazd gazdálkodás a munkafolyamat (legtöbbnyire) kívülrk lről l vezérelten időkeretbe szorított (időkényszeres), megszervezett, világos értékrendek szerint működik, m addig a szabadidő- eltölt ltésben teljesen "magunkra-hagyottak" vagyunk. a szabadidő tehát t eredendően en szervezetlen, emiatt nehéz élvezetessé,, jól j l kihasználtt lttá tenni. szokásaink, saink, értékrendünk, nk, ismeretek, szabályok és célok, tudatosságunk a feltétele tele a jól-szervezett j szabadidő-elt eltöltésnek. Ezt azonban tanítani, tani, alakítani kell!

37 Szabadidőtudat a jó, j hatékony szabadidő eltölt ltéshez szabadidőtudatra, azaz megtervezett, tudatosított, tott, figyelemmel átélt szabadidőre van szüks kség életstratégia (Milyen munka, család, karriert képzelk pzelünk el magunknak? Mit szeretnénk nk tulajdonképpen az életben?) részcélok: távlati, t középtk ptávú és s közeli k célokc a célokhoz c cselekvési si tervek szüks kségesek vegyük k számba a várhatv rható napi, heti, ünnepekhez kötött, k tt, valamint a nagyobb léptl ptékű (szabadságos) szabadidőinket. inket.

38 Szabadidő-gazd gazdálkodás s 1. A szabadidőnek minél l nagyobb része r leisure legyen a rekreáci ciós s tevékenys kenység g feltételei: telei: - kellő motiváci ció (mozgósító energia) - elegendő idő és s anyagiak. -beállítottság, motiváci ció,, kulturális lis dimenzióinkkal, inkkal, szocializálts ltságunkkal együtt (szokások, sok, beidegződések, értékek)

39 Szabadidő-gazd gazdálkodás 2. A fogalom egyfajta esszenciális összefoglalása: sa: A szabadidős s tevékenys kenység g a munkahelyi, illetve társadalmi és s az otthoni munkák és s kötelezettsk telezettségek elvégz gzésén n túlment lmenően fennmaradó időben, szabadon választott, a saját örömérzet rzet fokozása (leisure( leisure) érdekében végzett v tevékenys kenység. Jellemzője a választv lasztás s szabadsága, a fizikai, lelki és szellemi értelemben vett önkiteljesedésre, sre, az önbecsülés növelésére és örömkeresésre sre való törekvés.

40 Szabadidő-fogyaszt fogyasztási si típusokt 1. Passzív v típus: t szabadidejükben nem csinálnak semmit, max.. TV, kocsma, esetleg házimunka. h (Időfolyat folyatók) 2. Rekreatív: : (családi): stabil, megállapodott életvitel, szabadidőt felüdülésre fölhasznf lhasználni. lni. A típus t tagjai főleg f a könnyk nnyű műfajok iránt érdeklődnek dnek (pop, rock, aerobik,, sí, s, tenisz, vízitúra). (Tömeg meg- kultúra) 3. Akkumulatív: : (mindenevő, értelmiségi típus) t szélesk leskörű,, laza érdeklődés, szenvedély, elkötelezetts telezettség g nélkn lkül. l. Az életben is fölfelf lfelé törekednek, akkumulálnak.. Elsősorban sorban értelmiségiek, vezető állásúak tartoznak a csoportba. Divatkövet vetők, sznobok is tartoznak ide. (Habzsolók) 4. Inspiratív (intellektuális lis típus): t szabadidejükben magasabb kultúra iránt érdeklődnek, dnek, fontosnak tartják önmaguk fejlesztését, t, az értékek ápolását. Értelmiségiek, ill. más m s rétegekbr tegekből l azok, akik értelmiségi mintát t követnek, k viselkedésük értelmiségi jellegű. Beethoven, Mozart, Mahler. BúvárkodB rkodás, golf, vitorlázás. Elit-ev evők. Vitányi Iván,R. n,r.peterson)

41 1. A Passzív típus részleteibenr kevés s olvasás, s, 2006-os felmérés: 0,8 könyv/fk nyv/fő zene: lakodalmas rock; újságban képes k bulvár r (Nemzeti Sport) nemzetközileg zileg is a comics,, a képregk pregény típusokt mozi, szính nház z nem jellemző,, tévében t sorozatok sport: a nézőn szerep, ahol a szabályok különösebb k szellemi megpróbáltat ltatás s nélkn lkül l követhetk vethetők étel: a hagyományos, a bors, paprika és s sós hármasával fűszerezettek ital: kannásbor sbor,, sör, s gyorsan ölő röviditalok

42 Passzív v típus t részleteiben r 2. Szórakoz rakozóhely: bögrecsb grecsárda, rda, italbolt elektromos eszközök: k: noname vásárlás: egyet fizet - kettőt t kap,, akciók öltözködés: kínai k (korábban lengyel) piac, jellegzetes az otthoni mackó típusú vagy zizegős szabadidőruha, műanyag zokni, makkos cipő,, strandpapucs közlekedési és s sporteszköz z (saját) drótszam tszamár (bevásárlóbringa), régebben r Tarabant,, Lada

43 Rekreatív típus részleteiben r 1. Stabil, megállapodott életvitel, a szabadidejüket felüdülésre akarják k fölhasznf lhasználni. lni. érdeklődés: főleg f a könnyk nnyű műfajok iránt -tömegkultúra fogyasztók olvasás: s: sikerkönyvek Harry Potter,, A gyűrűk k ura, Agatha Christie,, Rejtő Jenő, Irwin Cook, Leslie Lawrence zene: pop, rock, rap,, idősebbek az operett, slágerzene újság: politikai kötődéssel k kevésb sbé bulváros napilap, szigorú kötődéssel :: Magyar Hírlap, H Magyar Nemzet, Népszabadság), életmód d magazinok, hetilapok mozi, szính nház: könnyen k emészthet szthető, általában sztár szerzőkh khöz, rendezőkh khöz és s szereplőkh khöz z kötődve k választanak (Spielberg( Spielberg, Scorsese, Tatou)

44 Rekreatív típus részleteiben r 2. sport: a foci, kosárlabda, Forma-1, aerobik, gyúrás ;; sí, s, tenisz, vízitúra szórakoz rakozóhely: sörözők, s hagyományos éttermek, de értelemszerűen en a gyorséttermek, kínaiak k és pizzéri riák elektromos eszközök: k: - nevesített, Sony, Nokia, Samsung öltözködés: konfekció közlekedési és s sport eszköz: z: saját montain - bike,, Opel, Suzuki, VW, Renault, kis- és középkategóriás s kocsik

45 Rekreatív típus részleteiben r 3. étel: a fiataloknál l a McD-típus, pizza, saláták, újabban a kínai, mexikói és s a japán ételek ital: nem extra minőségű bor (Dörgicsei( rgicsei,, Cserszegi fűszeres, Egri bikavér, Tokaji hárslevelh rslevelű,, chilei Cabernet, Chardonnay), kellemessé higított ital: kóla k vörösborral, v vodka-tonic tonic, stb. szórakoz rakozóhely - sörözők, hagyományos éttermek, kínai k gyorséttermek, pizzéri riák

46 Akkumulatív típus részleteiben r 1. olvasás: s: Harry Potter-től a Sorstalanságon keresztül l az El Caminón át t a legfrissebb Nobel-díjasig zene: a poptól Konczig,, vagy éppen a Lokomotív v GT sokadik búcsb csúkoncertjén át t Madonna bécsi b föllf llépéséig, és s ha már m r Bécs, B akkor az Operaházi bemutatókig újság: a HócipH cipőtől l a Playboyig mozi, szính nház: minden ami különleges, k ami esemény, ami fesztiválos sport: közönsk nségként a Forma-1-tôl a Dakaron keresztül az NBA-ig ig,, sízésen, s sen, fallabdán és s a golf megkóstol stolásán keresztül l a búvárkodb rkodásig és s vitorlázásig; sőt s t már m r a repülés s is trendi

47 Akkumulatív típus részleteiben r 2. étel: szusi ital: belga sörök, s Villányik, Mum pezsgő, Jameson whisky, szaké, Tequila,, manapság g koktélokkal színes nesítve szórakoz rakozóhely: pubok,, bárok, b de főként f az újonnan nyitott vendégl glátóipari egységek gek öltözködés: osztrák, német n konfekció után Boss, Armani elektromos eszközök: k: mindenből l a legújabb, olyan mobil, melynek leginkább egy tucatnyi szolgáltat ltatása van, aminek a használat latáról l fogalmuk sincs, plazma TV közlekedési és s sporteszköz z csakis saját, windsurf, vitorlás, jetski; ; nagy motor, egyterű,, terepjáró gallytörővel, quad, hómotor,, manapság g repülő

48 Inspiratív (high brow,, entellektüel) el) típust Szabadidejükben magasabb kultúra iránt érdeklődnek, dnek, fontosnak tartják önmaguk fejlesztését, t, az értékek ápolását. Értelmiségiek, illetve más m s rétegekbr tegekből l azok, akik értelmiségi mintát t követnek, k viselkedésük értelmiségi jellegű.. Kötődnek K fogyasztási si szokásaikhoz, saikhoz, a kedvenc zenéhez, újsághoz, ruházati gyárt rtóhoz, ételhez és s italhoz, egyáltal ltalán n a minőséghez. olvasás: s: klasszikusok, (Balzac,Thomas Mann), és s a legmodernebbek (Raymond( Carver, Vonnegut, Cuelho) elit-evők,, elitkultúra fogyasztók sport: golf, búvárkodb rkodás, vitorlázás

49 Egyes típusok t eloszlása sa USA Magyarország

50 Nők és férfiak rekreáci ciója Eltérő nemi, alkati, életmódbeli, lelki, fizikai, terhelésbeli különbségek Jellemző életmódjegyek : teherbíróbb bb szervezet (fajfenntartás) nagyobb pszichés s stabilitás jobb monotónia nia-tűrés, alkalmazkodóképess pesség, kudarctűrés hosszabb életkor

51 Férfiak Jellemző életmódjegyek: a fiú csecsemők k körében k nagyobb mérvm rvű koraszülés kevésb sbé gyógy gyítható jellemző betegségek: gek: májrm jrák, tüdőrák több baleset nagyobb kockázat több suicidium- nagyobb lelki teher, családfenntart dfenntartás, alacsonyabb toleranciaszint több szív-és érrendszeri megbetegedés több szenvedélybeteg több mozgásszervi megbetegedés s (nehezebb fizikai munka) család d felbomlása férfiak kerülnek nehezebb helyzetbe munkanélk lküliség g az idősebb férfiak f számára különösen k rossz hatású

52 Iskoláskor skorúak rekreáci ciója A A korszerű nevelésnek arra is fel kell készk szítenie a gyerekeket, hogy miként éljenek az iskola elvégz gzése után. Ahhoz, hogy az ember egész életen át t sportoljon, megfelelő szokásokat sokat és s kedvteléseket kell kifejleszteni már r gyermekkortól. l. Testnevelési si és s Sport Világtan gtanács, Tokió,, 1964

53 Az életmód az ember tevékenys kenységeinek rendszere, - munkavégz gzés - szabadidő - fél-szabadidő"" (a nem munka jellegű kötelezettségek), - a másik emberhez (a közössk sséghez, a társadalomhoz), t a tárgyi világhoz (termeléshez és s fogyasztáshoz), shoz), a szellem dolgaihoz (a nyelvhez, a tudáshoz, a hithez, a művészethez, az értékekhez) kötődők kapcsolatok. Az életmód d fogalma tehát t kiterjedésben azonos a kultúrával, csak sajátos szempontból - ugyanazokat a dolgokat egy másik m szempontból, az ember mindennapi tevékenys kenysége felől l szemlélve. lve.

54 jellegzetes életmódok az életvitelnek, életmódnak történelmileg két jellegzetes módja alakult ki aszkétikus egészség-fölfogás: Jelszavai az önkontroll, önmegtartóztatás, önuralom. Tiltásokban, kényszerben és szigorban testesül meg. hedonista egészség-értelmezés: Jó közérzet, jól megélt mindennapok; a panaszok helyett az elégedettség; pozitív gondolkodás és életfelfogás.

55 Életmódkultúra, egészs szséges életmód Rendezőelv elv határozza meg. Szomatikus szinten: táplálkozás rendszeres fizikai aktivitás és s pihenés s terén. Pszichés s szinten: problémamegold mamegoldó magatartás, a megfelelő stresszoldó technikák alkalmazásának képessége optimista életszemléletre letre törekvt rekvés, személyis lyiség-tréning (relax( relaxáció,, autogén n tréning, Agykontroll ) Szociális szinten: társas kapcsolatok (beleértve a párkapcsolatokat, p a szexualitást st is) környezethez alkalmazkodás, és s a környezettel k való együttm ttműködés s képessk pessége is

56 Életmód-rontó és életminőség g veszélyeztet lyeztető hibák k a gyermeknevelésben - üvegh vegházi nevelés: elkényeztet nyeztetés: túlszerett lszeretés, s, túlgondozás, túletetés: régen r a jólét j t jele volt a kövérsk rség, csecsemőmérleg, tápszerek, t édesség, mint jutalom túlöltöztetés: a hőközpont nem tanul meg jól j működni túlféltés: fertőzésekt sektől, betegségekt gektől, sérülésts stől, balesetektől,fert l,fertőtlenítés,agyonmosás- immunrendszer Teljesítm tménykényszer, nyszer, PC stb. elkényeztet nyeztetés aktivitásában, mozgásában visszafogott gyerek: alapvető szüks kséglet nincs kielégítve tve más, egyéb tünetek + ülő életmód

57 Már r a régi r görögök g Hippokratész (i.e. kb )Kosz sziget - megteremtette a megfigyelésen és s kísérletezk rletezésen alapuló orvostudomány alapjait. A gyógy gyításban nagyon fontosnak tartotta az ésszerű táplálkozást, a tornát, t, a friss levegőt, a nyugodt életmódot. Az egészs szséges életrend (De salubri victu) ) c. művében m gyakorlati tanácsokat adott az étkezésre, az öltözködésre és s a testmozgásra sra vonatkozóan an az életkornak és s az éghajlati viszonyoknak megfelelően. en.

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne

A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne A konfliktus -Csepeli György -Buda BélaB -Eric Berne A konfliktus fogalma A konfliktus a latin confictus szóból származik, ami fegyveres összeütközést jelent, de a mindennapi szóhaszn használatban az emberi

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

felnttkorban 6. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Debreceni Egyetem

felnttkorban 6. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Debreceni Egyetem Szabadid tanulási id felnttkorban 6. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Pécs, 2010. április 29-30. Erdei Gábor G Ph.D Debreceni Egyetem Oktatási szrk Oktatáspolitika Oktatási

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

A mentálhigi helye a társadalombant. rsadalomban. A civil szektor szerepe

A mentálhigi helye a társadalombant. rsadalomban. A civil szektor szerepe A mentálhigi lhigiéné szerepe és helye a társadalombant rsadalomban A múlt, m jelen és s a jövőj A civil szektor szerepe Nehéz z korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúrákt któl, de félhetf lhetünk

Részletesebben

A rekreáció területei és eszközei

A rekreáció területei és eszközei A rekreáció területei és eszközei A rekreációs tevékenység megítélése, értelmezése és értékelése elsősorban célja alapján lehetséges. A tevékenység jellegének (és eszközének) dominanciája szerint felosztják:

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben.

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben. Tisztelt LátogatL togatóink! Szeretnénk nk rövid r tájékoztatt koztatást adni iskolánk részvételérıl, l, feladatairól l a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009 2009-00110011 A A kompetencia alapú oktatás s feltételeinek

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Az iskola védőnők szerepe a prevencióban Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Iskola-egészségügyi ellátás 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról 1.(2) Az iskola-egészségügyi

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A TEST EVELÉS ÉS S SPORT MEGJELE ÉSI FORMÁI. Dr. Révész László egyetemi tanársegéd revesz@mail.hupe.hu

A TEST EVELÉS ÉS S SPORT MEGJELE ÉSI FORMÁI. Dr. Révész László egyetemi tanársegéd revesz@mail.hupe.hu Dr. Révész László egyetemi tanársegéd revesz@mail.hupe.hu A TEST EVELÉS ÉS S SPORT MEGJELE ÉSI FORMÁI Iskolai testnevelés és sport Szabadidősport (amatőr sport) Fitness Wellness Rekreáció Versenysport

Részletesebben

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében A Békés B s Megyei KönyvtK nyvtár és s Humán Szolgáltat ltató Centrum modellkísérleti programja Békéscsaba Előadó: Kovács Ágnes Budapest, 2009. június j 19.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak IX. ea. A munkanélk lküliség és s a munkavégz gzés s dinamikája,

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Néhány alapfogalom: Auxológia: növekedéstudomány Növekedés: mennyiségi változások Fejlődés: minőségi változások Érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye, működési alkalmasság,

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

A hazai előáll. Hungarotrade Fish Kft. 2011. szeptember 30. Budapest

A hazai előáll. Hungarotrade Fish Kft. 2011. szeptember 30. Budapest A hazai előáll llítású élő- és s frisshal forgalmazásának főbb f problémái és fejlesztési si lehetőségei Sebestyén n Attila ügyvezető igazgató Hungarotrade Fish Kft. 2011. szeptember 30. Budapest Adatok

Részletesebben

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó www.matebalazs.hu 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13. 3/41 Tel/fax: +36/28-423-171

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kockázatkezel. zatkezelés: Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert. gban

Kockázatkezel. zatkezelés: Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert. gban Kockázatkezel zatkezelés: Miért kerüli a legtöbb termelő a határid ridős piacokat Európában? Risk management: Why do most farmers shun commodity futures in Europe? Potori Norbert Kihívások a modern élelmiszergazdaságban

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Iskola. ngyös, Martinovics út t 2. Tel.: (37)311-062 E-mail: suli@felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu Web: http://www.felsovarosi.hu

Iskola. ngyös, Martinovics út t 2. Tel.: (37)311-062 E-mail: suli@felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu Web: http://www.felsovarosi.hu Felsővárosi Általános Iskola Címünk: 3200 Gyöngy ngyös, Martinovics út t 2. Tel.: (37)311-062 E-mail: suli@felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu Web: http://www.felsovarosi.hu Dolgozói i létszl tszámunk: 52

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

NATURA 2000. ntóné Simon Edit. edit@nimfea.hu 56/ 361-505

NATURA 2000. ntóné Simon Edit. edit@nimfea.hu 56/ 361-505 Gyep hasznosítási si előírások és támogatási lehetőségek Szánt ntóné Simon Edit Herman Ottó Természetv szetvédő Kör Túrkeve, 2010. március m 2. edit@nimfea.hu 56/ 361-505 Magyarország g az Európai Unióhoz

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

2013. február r 4. A rendszeres testmozgás s szerepe a és s a ban

2013. február r 4. A rendszeres testmozgás s szerepe a és s a ban Rák k világnap 2013. február r 4. A rendszeres testmozgás s szerepe a rákbetegség g megelızésében és s a rákbetegek rehabilitálásában ban Rajtad (is) múlik! m Legyen fontos a saját t egészs szséged! (Motiváci

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006.

Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006. Körzeti KözoktatK zoktatási Intézm zmény DARÁNY Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése se 2006. Készítette: Radics József A természeti környezetk A Duna Dráva Nemzeti Park környezetk rnyezetében,

Részletesebben

ismeret és elfogadottság

ismeret és elfogadottság A fenntartható fejlődés ismeret és elfogadottság 2010 június 21. Nobody s Unpredictable Percepciók a fenntarthatóságról 2 Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés de mit is jelent a fogalom? A fenntarthatóság

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK

Daganatos betegek pszichoterápi. Semmelweis Egyetem ÁOK Daganatos betegek pszichoterápi piás megsegítése A A Damoklész kardja szindróma pszichológiai kezelése Riskó Ágnes Országos Onkológiai Intézet Klinikai szakpszichológusok szinten tartó továbbk bbképz pzése

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság Matók Attila Humánbiol nbiológiai Szakosztály dr Kovács JózsefJ Gépjármű,, KözlekedK zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Mérnöki Szakbizottság Szigeti Ferenc

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08.

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1910 ÖSSZEJÖVETELEINK: Hétfő

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola Bemutatkozik a MIOK József J Nádor N Gimnázium és s Szakképz pző Iskola FENNTARTÓNK NK MIOK Észak-kelet-magyarországi gi RégiR gió Kiemelten KözhasznK zhasznú Nonprofit Kft Iskolarendszerű szakképz Felnőttk

Részletesebben

Baleseti sérültek rehabilitációja

Baleseti sérültek rehabilitációja Baleseti sérültek rehabilitációja Dr. Dénes D Zoltán n egyetemi docens Osztályvezet lyvezető főorvos OORI Koponya-agys agysérültek Rehabilitáci ciós s Osztálya Országos Orvosi Rehabilitáci ciós Intézet

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

s tekintettel a közfoglalkoztatottakra

s tekintettel a közfoglalkoztatottakra Tájékoztató az alapvető munkavédelmi előírásokr sokról, különösk s tekintettel a közfoglalkoztatottakra FM Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Dr. Kirnerné Kiss Andrea 2013.11.18.

Részletesebben

A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői

A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői Zachár László A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttk ttképzési módszerek m kidolgozása és s alkalmazása sa Tanár-tov továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A telepes program tapasztalatai VáraljV. ralján 2012.03.26.

A telepes program tapasztalatai VáraljV. ralján 2012.03.26. Péróból a faluba! A telepes program tapasztalatai VáraljV ralján 2012.03.26. Elıad adó: Filczinger Ágnes polgármester Váralja lakossága 888 fı f idısödı, fogyatkozó népess pesség (református magyar, német

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2011. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-pszichiátriai

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 2.

WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 2. WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 2. 2008 Boronyák Mária Wellness története Görög, római r, török t k fürdf rdők 17. század zad Anglia értelmező szótár: wellnesse jó egészs szség Sebastian Kneipp 1821-1897

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

Tiszta Kép 2009 A mentálhigiénés területének lehetőségei, kihívásai Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány 2009. november 4.

Tiszta Kép 2009 A mentálhigiénés területének lehetőségei, kihívásai Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány 2009. november 4. Tiszta Kép K p 2009 A mentálhigi lhigiénés s terület letének lehetőségei, kihívásai Dr. Baly Hermina Mentálhigi lhigiénés s Alapítv tvány 2009. november 4. Az alapítv tvány előseg segíti, hogy Békés B

Részletesebben