NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11."

Átírás

1 NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

2 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged, Szivárvány utca 53/b. alatti lakos a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A - 74/F, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján alapítványt hozok létre határozatlan időre. ( Az Alapító Okirat módosítása az egységes szerkezetű szövegben dőlt, vastag betűvel kiemelésre került. ) 1. Alapítvány neve: Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány 2. Rövidített elnevezés: Nagyító Alapítvány 3. Az alapítvány típusa: közhasznú magánalapítvány 4. Az alapítvány székhelye: 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 22. II Az alapítvány telephelyei: 6722 Szeged, Kossuth sgt. 29. II Kecskemét, Táncsics M. u Az alapítvány központi irodája: 6722 Szeged, Kossuth sgt. 29. II Az alapítvány működési területe: a Magyar Köztársaság területe 8. Az alapítvány célja: a) a középiskolások személyiségének és társadalmi érdeklődésének fejlesztése érdekében iskolán kívüli képzések szervezése b) középiskolásokkal iskolán kívüli képzések keretében foglalkozó szakemberek képzése és összefogása c) felnőttképzés szervezése d) ifjúsággal és iskolán kívüli képzésekkel foglalkozó kutatások folytatása és támogatása e) hátrányos helyzetű és kiemelkedő teljesítményeket nyújtó középiskolások támogatása. f) fiatalok egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése. Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek: a) évi CLVI. törvény 26 c/1 pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (TEÁOR szerint: Egyéb humán egészségügyi ellátás ) b) évi CLVI. törvény 26 c/3 pontja szerinti tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR szerint: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés ) c) évi CLVI. törvény 26 c/4 pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint: Felnőtt és egyéb oktatás ) d) évi CLVI. törvény 26 c/10 pontja szerinti gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (TEÁOR szerint: Szakmai érdekképviselet, Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység )

3 3 9. Az Alapítvány a célok megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket folytatja: a) iskolán kívüli képzési programok kidolgozása és alkalmazása, különösen az önismeret, kommunikáció, szenvedélybetegségek, szerelem - párkapcsolat, reklám, tolerancia, politika, pályaorientáció témakörében. b) képzési hálózat szervezése; képzések olyan szakemberek számára, akik az alapítvány által kidolgozott módszereket és programokat alkalmazzák, konferenciák, tanulmányutak szervezése c) az alapítvány által kidolgozott képzési programok, képzésekkel kapcsolatos kiadványok, könyvek szerkesztése, összeállítása, kiadása, ezekhez kapcsolódó hirdetési tevékenység folytatása d) a célokban megjelölt kutatásokat végzők számára ösztöndíjak adása e) hátrányos helyzetű és kiemelkedő teljesítményeket nyújtó középiskolások támogatása érdekében támogatások odaítélése. f) az alapítvány munkájában önkéntesen részt vevő fiatalok és felnőttek számára közösségi és képzési alkalmak szervezése. Az Alapítvány célszerinti tevékenységei a TEÁOR számok szerint az alábbiak: Időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Fordítói tevékenység Szakmai középfokú oktatás Felnőtt és egyéb oktatás Egyéb humán egészségügyi ellátás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás A célok megvalósítása érdekében az alapítvány együtt kíván működni a hazai és külföldi különböző társadalmi és egyházi szervezetekkel, különösen a Magyar Katolikus Egyházzal. 10.Az alapítvány vagyona: Az alapító a működés beindítására Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot biztosít, melyet bankszámlán helyez el. A kuratórium az alapítvány vagyonát teljes jogkörrel kezeli, és ügyeit minden korlátozás nélkül intézi. A kuratórium az alapítvány céljára biztosított induló vagyont teljes mértékben felhasználhatja az alapítványi célok elérése érdekében és az alapítvány működési költségeinek fedezésére, mivel alapító alapos okkal feltételezi, hogy az alapítvány vagyona annak indulásától gyarapodni fog. A kuratórium kötelessége, hogy az alapítvány vagyonát elsősorban támogatások megszerzésével gyarapítsa. Az alapítványi támogatásokat a kuratórium saját kezdeményezésre, pályázat útján (Pályázatok szabályai - jelen alapító okirat 15. pont) vagy kérelemre nyújthat. Az alapítvány vagyonának felhasználásról az alapítványi célok megvalósulása érdekében a kuratórium jogosult határozni. A kuratórium évente költségvetést fogad el, illetve dönt ennek

4 4 esetleges módosításáról, az alapítvány Kuratóriuma és a Nagyító Iroda munkatársai, ezen pénzügyi keretek között kötelesek eljárni. 11.Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: Az alapítvány nyitott, ahhoz akár belföldi, akár külföldi természetes, és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, tetszése szerint forintban vagy bármilyen valutában. Az alapítványhoz való csatlakozás történhet: nyilatkozattal, az alapítvány számlájára történő készpénzbefizetéssel és átutalással, valamint az alapítványnak adott vagyontárgyak, természetbeni juttatások vagy szolgáltatások nyújtásával, vagyoni értékű jogok átengedésével. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. A csatlakozók célirányos támogatását a kuratórium köteles a meghatározott célra fordítani. 12. Az alapítvány szervezete: Az alapítvány ügydöntő, képviseleti és kezelő szerve a Kuratórium Az alapítvány ügyviteli és ügyintéző szerve a Nagyító Iroda. Az alapítvány felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság. 13. Az alapítvány kuratóriuma: Az alapítvány ügydöntő, képviseleti és kezelő szerve a kuratórium. Tagjait az alapító nevezi ki. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, az visszahívással, lemondással illetve halál esetén szűnik meg. Visszahívásra csak akkor van lehetőség, ha a kuratórium veszélyezteti az alapítvány célját, ilyen esetben az alapító testületileg vonja vissza a kijelölést, és új kezelőszervet állít fel. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülhetnek, és indokolt költségeik megtérítendők. Elnök: Tagok: Galuska László Pál (született: , anyja neve: dr. Márton Hajnalka, 6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 14. szám alatti lakos) Vikor Csaba (született: , anyja neve: Csősz Ilona, 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 22. szám alatti lakos ) Ditzendy Károly Arisztid (született 1966 augusztus 7, anyja neve: Martos Alojzia,. szám alatti lakos) Ditzendyné Frank Mariann (született 1975 december 17., anyja neve: Ilyés Ilona Kecskemét Szent-Györgyi Albert u. 5szám alatti lakos) Martinkovics Diána (született: , anyja neve: Bús Ildikó, 6221 Akasztó, Fő u. 59. sz. alatti lakos) Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és tagjai önállóan jogosultak. A kuratórium tagjai, azzal a kikötéssel képviselik az alapítványt, hogy a kötelezettségvállalásra csak a kuratórium hozzájárulásával, de önállóan van lehetőségük. A kuratóriumi tagok a képviselet során ellátott tevékenységükről szóban vagy írásban beszámolnak az Alapítvány Kuratóriumának. Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke Vikor Csabával együtt jogosult rendelkezni, a kuratórium által elfogadott költségvetésnek megfelelően.

5 5 Utalványozási joga a kuratórium elnökének Vikor Csabával együtt van. 14.A kuratórium működése: Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. meghatározza a cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. A kuratórium jogkörébe tartozó feladatok: jelen okiratban meghatározott célok alapján az alapítvány éves munkatervének az elfogadása a munkaterv megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása ezek biztosításához a szakmai és egyéb segítség megadása az iroda munkatársai számára a munkaterv megvalósításához a költségvetés elfogadása szükség szerint annak módosítása, annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát jelen okiratban rögzített céloknak megfelelően kerüljenek felhasználásra. az alapítvány éves közhasznúsági jelentésének és szakmai beszámolójának elfogadása, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és megállapítása az alapítvány alkalmazottai tekintetében a munkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása döntés az alapítvány esetleges szövetségekhez való csatlakozásáról az Alapítvány céljainak elérésére projektcsoportok felállítása és azok működési rendjének meghatározása az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Az alapítvány alkalmazottai tekintetében a munkaviszony létesítésével és megszűntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a kuratórium, az egyéb munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke, összeférhetetlenség esetén a kuratórium által határozatban kijelölt képviseleti joggal rendelkező kuratóriumi tag gyakorolja. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. A kuratórium üléseit az elnök írásban, az ülést legalább 15 nappal megelőzően, a napirend közlésével hívja össze. Az ülések nyilvánosak. A kuratóriumi ülésekről a felhívást az alapítvány honlapján teszi közzé, az ülés előtt 15 nappal. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdések esetén zárt ülés rendelhető el. Határozatképességhez legalább négy kuratóriumi tag jelenléte szükséges és legalább az elnöknek jelen kell lennie. Határozatképtelenség esetén a kuratóriumot ugyanazon napirendi pontokra 3 napon belül újra össze kell hívni. A kuratórium üléseiről írásos jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen jelenlévők névsorát, az ülés időpontját, helyszínét, napirendjét, a kuratórium által hozott döntések tartalmát, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá. A kuratóriumi határozatokat a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásba a kuratóriumi határozatok szó szerinti tartalommal, a keletkezési idő szerinti sorrendjében megjelölt sorszámozás szerinti rendben kerülnek be.

6 6 A nyilvántartott határozatok sorszám szerinti jelölése tartalmazza a döntéshozatal időpontját, ezeken felül valamennyi nyilvántartott határozatra rá kell vezetni a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét valamint - ha az a határozat tartalmából nem derül ki - annak személyi és időbeli hatályát. A nyilvántartott határozatok időbeli hatályát - a határozatnak a nyilvántartásban való megtartása mellett - minden kuratóriumi ülés után felül kell vizsgálni és a lejárt határidejű határozatokra ezt a tényt - amennyiben ezt kuratóriumi határozat alapozza meg, úgy a határozat sorszámának megjelölésével is - rá kell vezetni. A kuratórium döntéseit írásban közli az érintettekkel, a nyilvánosságra tartozó döntések nyilvánosságra hozataláról gondoskodik (internet, az általa szerkesztett és terjesztett, a fiatalok tájékoztatása érdekében kiadott időszakos kiadványok, illetve az ilyen célú médiumok). 15. Nagyító Iroda: Az alapítvány ügyintéző szerve a Nagyító Iroda, munkatársai az alapítvány alkalmazottai és önkéntes segítői. A Nagyító Iroda működését az ügyvezető igazgató felügyeli, melyről a kuratóriumot annak ülésein tájékoztatja. Az Nagyító Iroda feladata az alapítvány folyamatos ügyvitele, a kuratórium döntéseinek végrehajtása. Legfőbb tevékenységei: közreműködés a forrásteremtésben, PR - ezen belül kiadványok szerkesztése, képzések szervezése, konferenciák, egyéb rendezvények lebonyolítása, adminisztráció. A Nagyító Iroda működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az iroda számára az alapítvány helyet biztosít az ország több pontján. A szegedi iroda tárolja az Alapítvány iratait, technikai berendezései és házipénztára kerülnek őrzésre a Házipénztár Kezelési Szabályzatnak megfelelően. A további irodák helyi programok megvalósításában, illetve a projektcsoportok működésében vesznek részt. 16. Projektcsoportok Az Alapítvány tevékenységeinek egy részét projektcsoportok végzik, melyeknek tagjai lehetnek a kuratórium tagjai, az alapítvány alkalmazottai és önkéntes segítői. A projektcsoportok működésének feltételeit a kuratórium és a projektcsoport tagjai között kötött megállapodás rögzíti. A megállapodás általában tartalmazza a következőket: a tevékenységet a vállalt eredményt a projektvezető/csoport jogosítványait a projektvezető/csoport számára Nagyító által biztosított eszközöket, forrásokat költségvetést ütemtervet 17.Tanácsadó testület A kuratórium szakértőkből és önkéntesekből tanácsadó testületet hív össze. A testület tanácsaival elősegíti a kuratórium jó döntéseinek meghozatalát, kapcsolataival elősegíti az Alapítvány hatékony tevékenységét.

7 7 18.Ellenőrző Bizottság: Az alapítvány felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság. Tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza. Nagy Gábor ( született: Szeged, , anyja neve: Kovács Éva, 6725 Szeged, Dobó u. 77. szám alatti lakos ) Pechan Szabolcs (született: Orosháza, ), anyja neve: Krizsa Mária, 5900 Orosháza, Hjanal köz 2. szám alatti lakos ) Dr. Ledniczky Ildikó ( született: Kecel, , anyja neve: Klein Irén, 6772 Deszk, Oroszhegyi u. 2. szám alatti lakos ) Az Ellenőrző Bizottság elnöke évente változik, 2007-ben Nagy Gábor, 2008-ban Pechán Szabolcs, 2009-ben Dr. Ledniczky Ildikó, majd ezt követően évente változóan ebben a sorrendben. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek a kuratórium és az alapító Ptk B.) pontjában meghatározott személyek közeli hozzátartozói. Az ellenőrző bizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól, az visszahívással, lemondással illetve halál esetén szűnik meg. 19.Az Ellenőrző Bizottság feladata: figyelemmel kíséri az Alapítvány jogszabályok és alapszabály szerinti működését megvizsgálja az Alapítvány zárszámadását és véleményét közli a kuratóriummal évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását a megelőző év tekintetében az ellenőrzésről összefoglaló jelentést készít a bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyéként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé illetve, ha a kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merül fel amennyiben a kuratórium a bizottság indítványára 30 napon belül nem hív össze ülést, ezt a Bizottság maga teszi meg; amennyiben a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéséket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Összehívásáról annak elnöke gondoskodik. Döntéseket egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hoz. A Bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van.. Üléseiről a bizottság köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Az Ellenőrző Bizottság ülésein a kuratórium tagjai, az iroda munkatársai megfigyelőként, tanácskozási joggal részt vehetnek. A Bizottság munkájának végzése érdekében a kuratóriumtól jelentést és az iroda munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek, a számviteli nyilvántartásba és minden az alapítvány működésével kapcsolatos iratba betekinthetnek.

8 8 Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein. Az Ellenőrző Bizottság összeférhetetlenségi szabályai: Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet az személy, aki vagy akinek hozzátartozója a kuratórium tisztségviselője vagy tagja; aki az alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; aki az alapítvány bárki által igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatást kivéve, cél szerinti juttatásából részesül. 20. Összeférhetetlenségi szabályok: A kuratórium tagjai az alapítónak nem lehetnek hozzátartozói, és az alapítóval nem állhatnak sem munkaviszonyban, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek a jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki és a közhasznú szervezet megszűnését követően két év még nem telt el. 21.Pályázatok szabályai: A kuratórium az alapítvány célszerinti juttatásának elnyerésére a következő feltételekkel pályázatot írhat ki: a pályázatot az arra hivatott sajtótermékben ( a Pályázat Figyelő és a SANSZ című lapokban ) vagy/és interneten keresztül nyilvánosságra hozza, szükség esetén regionális és országos viszonylatban a helyi és országos médián keresztül a pályázat nyilvánosságra hozatala és benyújtása között legalább 1 hónap van, a pályázatok értékelési határideje nem haladja meg az 1 hónapot, a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van, a pályázat egyértelműen tartalmazza a pályázat célját, célcsoportját, a támogatás mértékét, elnyerésének feltételeit és az elbírálás szempontjait, a pályázat elbírálását, a támogatás elszámolásának ellenőrzését a kuratórium végzi. a nyertes pályázóval az alapítvány megállapodást köt.

9 9 22. Az alapítvány működésének nyilvánossága: Az alapítvány által nyújtott közhasznú és egyéb cél szerinti szolgáltatások bárki által igénybevehetőek. A Kuratórium elnöke évente egyszer tájékoztatást ad az alapítónak az alapítvány működéséről. Az alapítvány biztosítja az általa szervezett programok, nyilvános megjelentetését (internet, az általa szerkesztett és terjesztett, a fiatalok tájékoztatása érdekében kiadott időszakos kiadványok, illetve az ilyen célú médiumok). Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett összes hivatalos iratba bárki betekinthet, erre az alapítvány telephelyén előzetes időpont-egyeztetés alapján van mód. Az irat-betekintési jog nem sértheti az adatvédelemre és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételének módja és egyéb beszámolói nyilvánosak, erről az érdekeltek telefonon vagy személyesen az alapítvány telephelyén időpont egyeztetés alapján kaphatnak tájékoztatást. Az alapítvány működésével, az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről, az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai nyilvánosságra hozataláról a kuratórium - az általa szerkesztett és terjesztett, a fiatalok tájékoztatása érdekében kiadott időszakos kiadvány, valamint az internet útján (www.nagyito.hu) - gondoskodik. Fenti adattartalmat a tárgyévet követő év június 30-ig köteles nyilvánosságra hozni, kiadvány esetében egyszeri alkalommal, internet. hozzáféréssel legalább 2 hónapi időtartamra. Az alapítvány beszámolói egyébként is nyilvánosak, azokba a fenti harmadik-ötödik bekezdések szerinti rendben bárki betekinthet, azokból feljegyzést készíthet. A közhasznú szervezetekről szóló, módosított évi CLVI. törvény értelmében az alapító okirat az alábbiakat rögzíti: Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott célokra fordítja. A kuratórium jogosult a támogatók által, az alapítvány javára befizetett, nem célirányos támogatásokat értékpapírba fektetni. A Befektetési Szabályzatot a kuratórium alkotja meg. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el. Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a kuratórium egyszerű többségi szavazattal hagyja jóvá. Ez a döntés a kuratórium kizárólagos hatáskörébe vonatkozik. Az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést legkésőbb a naptári év december 31-ét követő év május 31-éig kell elfogadni. Az esetlegesen nem szabályozott kérdésekben a közhasznúsággal kapcsolatosan az évi CLVI. tv. rendelkezései irányadóak. :

10

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT Alapító Okirat A 2.1 pontban meghatározott alapítók Jászkisér nagyközség tehetséges, vagy rászoruló gyermekei megsegítésére, támogatására, a gyermekek iskolához és a településhez kötődésének erősítése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések Alulírott.. alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a Gyöngyösön és környékén működő oktatási

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G (1) bekezdése alapján határozatlan

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ESÉLY SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ESÉLY SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ESÉLY SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tanácsa a megye rászoruló lakossága szociális helyzetének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Honlap: www.gyengenlatogyermek.hu E-mail: agygyalapitvany@hotmail.com Tartalomjegyzék: I. Alapadatok

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község lakosságának egészségügyi,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ ALLERGIA MENTES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ ALLERGIA MENTES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ ALLERGIA MENTES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy segítse az allergia kialakulásának

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben