NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11."

Átírás

1 NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

2 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged, Szivárvány utca 53/b. alatti lakos a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A - 74/F, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján alapítványt hozok létre határozatlan időre. ( Az Alapító Okirat módosítása az egységes szerkezetű szövegben dőlt, vastag betűvel kiemelésre került. ) 1. Alapítvány neve: Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány 2. Rövidített elnevezés: Nagyító Alapítvány 3. Az alapítvány típusa: közhasznú magánalapítvány 4. Az alapítvány székhelye: 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 22. II Az alapítvány telephelyei: 6722 Szeged, Kossuth sgt. 29. II Kecskemét, Táncsics M. u Az alapítvány központi irodája: 6722 Szeged, Kossuth sgt. 29. II Az alapítvány működési területe: a Magyar Köztársaság területe 8. Az alapítvány célja: a) a középiskolások személyiségének és társadalmi érdeklődésének fejlesztése érdekében iskolán kívüli képzések szervezése b) középiskolásokkal iskolán kívüli képzések keretében foglalkozó szakemberek képzése és összefogása c) felnőttképzés szervezése d) ifjúsággal és iskolán kívüli képzésekkel foglalkozó kutatások folytatása és támogatása e) hátrányos helyzetű és kiemelkedő teljesítményeket nyújtó középiskolások támogatása. f) fiatalok egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése. Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek: a) évi CLVI. törvény 26 c/1 pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (TEÁOR szerint: Egyéb humán egészségügyi ellátás ) b) évi CLVI. törvény 26 c/3 pontja szerinti tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR szerint: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés ) c) évi CLVI. törvény 26 c/4 pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint: Felnőtt és egyéb oktatás ) d) évi CLVI. törvény 26 c/10 pontja szerinti gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (TEÁOR szerint: Szakmai érdekképviselet, Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység )

3 3 9. Az Alapítvány a célok megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket folytatja: a) iskolán kívüli képzési programok kidolgozása és alkalmazása, különösen az önismeret, kommunikáció, szenvedélybetegségek, szerelem - párkapcsolat, reklám, tolerancia, politika, pályaorientáció témakörében. b) képzési hálózat szervezése; képzések olyan szakemberek számára, akik az alapítvány által kidolgozott módszereket és programokat alkalmazzák, konferenciák, tanulmányutak szervezése c) az alapítvány által kidolgozott képzési programok, képzésekkel kapcsolatos kiadványok, könyvek szerkesztése, összeállítása, kiadása, ezekhez kapcsolódó hirdetési tevékenység folytatása d) a célokban megjelölt kutatásokat végzők számára ösztöndíjak adása e) hátrányos helyzetű és kiemelkedő teljesítményeket nyújtó középiskolások támogatása érdekében támogatások odaítélése. f) az alapítvány munkájában önkéntesen részt vevő fiatalok és felnőttek számára közösségi és képzési alkalmak szervezése. Az Alapítvány célszerinti tevékenységei a TEÁOR számok szerint az alábbiak: Időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Fordítói tevékenység Szakmai középfokú oktatás Felnőtt és egyéb oktatás Egyéb humán egészségügyi ellátás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás A célok megvalósítása érdekében az alapítvány együtt kíván működni a hazai és külföldi különböző társadalmi és egyházi szervezetekkel, különösen a Magyar Katolikus Egyházzal. 10.Az alapítvány vagyona: Az alapító a működés beindítására Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot biztosít, melyet bankszámlán helyez el. A kuratórium az alapítvány vagyonát teljes jogkörrel kezeli, és ügyeit minden korlátozás nélkül intézi. A kuratórium az alapítvány céljára biztosított induló vagyont teljes mértékben felhasználhatja az alapítványi célok elérése érdekében és az alapítvány működési költségeinek fedezésére, mivel alapító alapos okkal feltételezi, hogy az alapítvány vagyona annak indulásától gyarapodni fog. A kuratórium kötelessége, hogy az alapítvány vagyonát elsősorban támogatások megszerzésével gyarapítsa. Az alapítványi támogatásokat a kuratórium saját kezdeményezésre, pályázat útján (Pályázatok szabályai - jelen alapító okirat 15. pont) vagy kérelemre nyújthat. Az alapítvány vagyonának felhasználásról az alapítványi célok megvalósulása érdekében a kuratórium jogosult határozni. A kuratórium évente költségvetést fogad el, illetve dönt ennek

4 4 esetleges módosításáról, az alapítvány Kuratóriuma és a Nagyító Iroda munkatársai, ezen pénzügyi keretek között kötelesek eljárni. 11.Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: Az alapítvány nyitott, ahhoz akár belföldi, akár külföldi természetes, és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, tetszése szerint forintban vagy bármilyen valutában. Az alapítványhoz való csatlakozás történhet: nyilatkozattal, az alapítvány számlájára történő készpénzbefizetéssel és átutalással, valamint az alapítványnak adott vagyontárgyak, természetbeni juttatások vagy szolgáltatások nyújtásával, vagyoni értékű jogok átengedésével. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. A csatlakozók célirányos támogatását a kuratórium köteles a meghatározott célra fordítani. 12. Az alapítvány szervezete: Az alapítvány ügydöntő, képviseleti és kezelő szerve a Kuratórium Az alapítvány ügyviteli és ügyintéző szerve a Nagyító Iroda. Az alapítvány felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság. 13. Az alapítvány kuratóriuma: Az alapítvány ügydöntő, képviseleti és kezelő szerve a kuratórium. Tagjait az alapító nevezi ki. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, az visszahívással, lemondással illetve halál esetén szűnik meg. Visszahívásra csak akkor van lehetőség, ha a kuratórium veszélyezteti az alapítvány célját, ilyen esetben az alapító testületileg vonja vissza a kijelölést, és új kezelőszervet állít fel. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülhetnek, és indokolt költségeik megtérítendők. Elnök: Tagok: Galuska László Pál (született: , anyja neve: dr. Márton Hajnalka, 6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 14. szám alatti lakos) Vikor Csaba (született: , anyja neve: Csősz Ilona, 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 22. szám alatti lakos ) Ditzendy Károly Arisztid (született 1966 augusztus 7, anyja neve: Martos Alojzia,. szám alatti lakos) Ditzendyné Frank Mariann (született 1975 december 17., anyja neve: Ilyés Ilona Kecskemét Szent-Györgyi Albert u. 5szám alatti lakos) Martinkovics Diána (született: , anyja neve: Bús Ildikó, 6221 Akasztó, Fő u. 59. sz. alatti lakos) Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és tagjai önállóan jogosultak. A kuratórium tagjai, azzal a kikötéssel képviselik az alapítványt, hogy a kötelezettségvállalásra csak a kuratórium hozzájárulásával, de önállóan van lehetőségük. A kuratóriumi tagok a képviselet során ellátott tevékenységükről szóban vagy írásban beszámolnak az Alapítvány Kuratóriumának. Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke Vikor Csabával együtt jogosult rendelkezni, a kuratórium által elfogadott költségvetésnek megfelelően.

5 5 Utalványozási joga a kuratórium elnökének Vikor Csabával együtt van. 14.A kuratórium működése: Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. meghatározza a cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. A kuratórium jogkörébe tartozó feladatok: jelen okiratban meghatározott célok alapján az alapítvány éves munkatervének az elfogadása a munkaterv megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása ezek biztosításához a szakmai és egyéb segítség megadása az iroda munkatársai számára a munkaterv megvalósításához a költségvetés elfogadása szükség szerint annak módosítása, annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát jelen okiratban rögzített céloknak megfelelően kerüljenek felhasználásra. az alapítvány éves közhasznúsági jelentésének és szakmai beszámolójának elfogadása, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és megállapítása az alapítvány alkalmazottai tekintetében a munkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása döntés az alapítvány esetleges szövetségekhez való csatlakozásáról az Alapítvány céljainak elérésére projektcsoportok felállítása és azok működési rendjének meghatározása az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Az alapítvány alkalmazottai tekintetében a munkaviszony létesítésével és megszűntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a kuratórium, az egyéb munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke, összeférhetetlenség esetén a kuratórium által határozatban kijelölt képviseleti joggal rendelkező kuratóriumi tag gyakorolja. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. A kuratórium üléseit az elnök írásban, az ülést legalább 15 nappal megelőzően, a napirend közlésével hívja össze. Az ülések nyilvánosak. A kuratóriumi ülésekről a felhívást az alapítvány honlapján teszi közzé, az ülés előtt 15 nappal. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdések esetén zárt ülés rendelhető el. Határozatképességhez legalább négy kuratóriumi tag jelenléte szükséges és legalább az elnöknek jelen kell lennie. Határozatképtelenség esetén a kuratóriumot ugyanazon napirendi pontokra 3 napon belül újra össze kell hívni. A kuratórium üléseiről írásos jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen jelenlévők névsorát, az ülés időpontját, helyszínét, napirendjét, a kuratórium által hozott döntések tartalmát, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá. A kuratóriumi határozatokat a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásba a kuratóriumi határozatok szó szerinti tartalommal, a keletkezési idő szerinti sorrendjében megjelölt sorszámozás szerinti rendben kerülnek be.

6 6 A nyilvántartott határozatok sorszám szerinti jelölése tartalmazza a döntéshozatal időpontját, ezeken felül valamennyi nyilvántartott határozatra rá kell vezetni a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét valamint - ha az a határozat tartalmából nem derül ki - annak személyi és időbeli hatályát. A nyilvántartott határozatok időbeli hatályát - a határozatnak a nyilvántartásban való megtartása mellett - minden kuratóriumi ülés után felül kell vizsgálni és a lejárt határidejű határozatokra ezt a tényt - amennyiben ezt kuratóriumi határozat alapozza meg, úgy a határozat sorszámának megjelölésével is - rá kell vezetni. A kuratórium döntéseit írásban közli az érintettekkel, a nyilvánosságra tartozó döntések nyilvánosságra hozataláról gondoskodik (internet, az általa szerkesztett és terjesztett, a fiatalok tájékoztatása érdekében kiadott időszakos kiadványok, illetve az ilyen célú médiumok). 15. Nagyító Iroda: Az alapítvány ügyintéző szerve a Nagyító Iroda, munkatársai az alapítvány alkalmazottai és önkéntes segítői. A Nagyító Iroda működését az ügyvezető igazgató felügyeli, melyről a kuratóriumot annak ülésein tájékoztatja. Az Nagyító Iroda feladata az alapítvány folyamatos ügyvitele, a kuratórium döntéseinek végrehajtása. Legfőbb tevékenységei: közreműködés a forrásteremtésben, PR - ezen belül kiadványok szerkesztése, képzések szervezése, konferenciák, egyéb rendezvények lebonyolítása, adminisztráció. A Nagyító Iroda működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az iroda számára az alapítvány helyet biztosít az ország több pontján. A szegedi iroda tárolja az Alapítvány iratait, technikai berendezései és házipénztára kerülnek őrzésre a Házipénztár Kezelési Szabályzatnak megfelelően. A további irodák helyi programok megvalósításában, illetve a projektcsoportok működésében vesznek részt. 16. Projektcsoportok Az Alapítvány tevékenységeinek egy részét projektcsoportok végzik, melyeknek tagjai lehetnek a kuratórium tagjai, az alapítvány alkalmazottai és önkéntes segítői. A projektcsoportok működésének feltételeit a kuratórium és a projektcsoport tagjai között kötött megállapodás rögzíti. A megállapodás általában tartalmazza a következőket: a tevékenységet a vállalt eredményt a projektvezető/csoport jogosítványait a projektvezető/csoport számára Nagyító által biztosított eszközöket, forrásokat költségvetést ütemtervet 17.Tanácsadó testület A kuratórium szakértőkből és önkéntesekből tanácsadó testületet hív össze. A testület tanácsaival elősegíti a kuratórium jó döntéseinek meghozatalát, kapcsolataival elősegíti az Alapítvány hatékony tevékenységét.

7 7 18.Ellenőrző Bizottság: Az alapítvány felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság. Tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza. Nagy Gábor ( született: Szeged, , anyja neve: Kovács Éva, 6725 Szeged, Dobó u. 77. szám alatti lakos ) Pechan Szabolcs (született: Orosháza, ), anyja neve: Krizsa Mária, 5900 Orosháza, Hjanal köz 2. szám alatti lakos ) Dr. Ledniczky Ildikó ( született: Kecel, , anyja neve: Klein Irén, 6772 Deszk, Oroszhegyi u. 2. szám alatti lakos ) Az Ellenőrző Bizottság elnöke évente változik, 2007-ben Nagy Gábor, 2008-ban Pechán Szabolcs, 2009-ben Dr. Ledniczky Ildikó, majd ezt követően évente változóan ebben a sorrendben. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek a kuratórium és az alapító Ptk B.) pontjában meghatározott személyek közeli hozzátartozói. Az ellenőrző bizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól, az visszahívással, lemondással illetve halál esetén szűnik meg. 19.Az Ellenőrző Bizottság feladata: figyelemmel kíséri az Alapítvány jogszabályok és alapszabály szerinti működését megvizsgálja az Alapítvány zárszámadását és véleményét közli a kuratóriummal évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását a megelőző év tekintetében az ellenőrzésről összefoglaló jelentést készít a bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyéként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé illetve, ha a kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merül fel amennyiben a kuratórium a bizottság indítványára 30 napon belül nem hív össze ülést, ezt a Bizottság maga teszi meg; amennyiben a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéséket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Összehívásáról annak elnöke gondoskodik. Döntéseket egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hoz. A Bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van.. Üléseiről a bizottság köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Az Ellenőrző Bizottság ülésein a kuratórium tagjai, az iroda munkatársai megfigyelőként, tanácskozási joggal részt vehetnek. A Bizottság munkájának végzése érdekében a kuratóriumtól jelentést és az iroda munkatársaitól felvilágosítást kérhetnek, a számviteli nyilvántartásba és minden az alapítvány működésével kapcsolatos iratba betekinthetnek.

8 8 Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein. Az Ellenőrző Bizottság összeférhetetlenségi szabályai: Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet az személy, aki vagy akinek hozzátartozója a kuratórium tisztségviselője vagy tagja; aki az alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; aki az alapítvány bárki által igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatást kivéve, cél szerinti juttatásából részesül. 20. Összeférhetetlenségi szabályok: A kuratórium tagjai az alapítónak nem lehetnek hozzátartozói, és az alapítóval nem állhatnak sem munkaviszonyban, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek a jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki és a közhasznú szervezet megszűnését követően két év még nem telt el. 21.Pályázatok szabályai: A kuratórium az alapítvány célszerinti juttatásának elnyerésére a következő feltételekkel pályázatot írhat ki: a pályázatot az arra hivatott sajtótermékben ( a Pályázat Figyelő és a SANSZ című lapokban ) vagy/és interneten keresztül nyilvánosságra hozza, szükség esetén regionális és országos viszonylatban a helyi és országos médián keresztül a pályázat nyilvánosságra hozatala és benyújtása között legalább 1 hónap van, a pályázatok értékelési határideje nem haladja meg az 1 hónapot, a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van, a pályázat egyértelműen tartalmazza a pályázat célját, célcsoportját, a támogatás mértékét, elnyerésének feltételeit és az elbírálás szempontjait, a pályázat elbírálását, a támogatás elszámolásának ellenőrzését a kuratórium végzi. a nyertes pályázóval az alapítvány megállapodást köt.

9 9 22. Az alapítvány működésének nyilvánossága: Az alapítvány által nyújtott közhasznú és egyéb cél szerinti szolgáltatások bárki által igénybevehetőek. A Kuratórium elnöke évente egyszer tájékoztatást ad az alapítónak az alapítvány működéséről. Az alapítvány biztosítja az általa szervezett programok, nyilvános megjelentetését (internet, az általa szerkesztett és terjesztett, a fiatalok tájékoztatása érdekében kiadott időszakos kiadványok, illetve az ilyen célú médiumok). Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett összes hivatalos iratba bárki betekinthet, erre az alapítvány telephelyén előzetes időpont-egyeztetés alapján van mód. Az irat-betekintési jog nem sértheti az adatvédelemre és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételének módja és egyéb beszámolói nyilvánosak, erről az érdekeltek telefonon vagy személyesen az alapítvány telephelyén időpont egyeztetés alapján kaphatnak tájékoztatást. Az alapítvány működésével, az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről, az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai nyilvánosságra hozataláról a kuratórium - az általa szerkesztett és terjesztett, a fiatalok tájékoztatása érdekében kiadott időszakos kiadvány, valamint az internet útján (www.nagyito.hu) - gondoskodik. Fenti adattartalmat a tárgyévet követő év június 30-ig köteles nyilvánosságra hozni, kiadvány esetében egyszeri alkalommal, internet. hozzáféréssel legalább 2 hónapi időtartamra. Az alapítvány beszámolói egyébként is nyilvánosak, azokba a fenti harmadik-ötödik bekezdések szerinti rendben bárki betekinthet, azokból feljegyzést készíthet. A közhasznú szervezetekről szóló, módosított évi CLVI. törvény értelmében az alapító okirat az alábbiakat rögzíti: Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott célokra fordítja. A kuratórium jogosult a támogatók által, az alapítvány javára befizetett, nem célirányos támogatásokat értékpapírba fektetni. A Befektetési Szabályzatot a kuratórium alkotja meg. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el. Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a kuratórium egyszerű többségi szavazattal hagyja jóvá. Ez a döntés a kuratórium kizárólagos hatáskörébe vonatkozik. Az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést legkésőbb a naptári év december 31-ét követő év május 31-éig kell elfogadni. Az esetlegesen nem szabályozott kérdésekben a közhasznúsággal kapcsolatosan az évi CLVI. tv. rendelkezései irányadóak. :

10

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben