A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A J A K A B S Z Á L L Á S K Ö Z S É G I S P O R T E G Y E S Ü L E T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y L É T R E H O Z Á S Á R Ó L a Jakabszállás Községi Sportegyesület Közalapítvány létrehozásáról, amely létrejött a Polgári Törvénykönyv, az évi IV. törv ény, 74/G. alapján az alábbiak szerint: A Köza lap ítvány ad atai A 1./ A Közalapítvány neve: Jakabszállás Községi Sportegyesület Közalapítvány 2./ A Közalapítvány székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi u / A Közalapítvány alapítója: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviseli: Szabó Mihály polgármester Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi S. u. 14. Adószám: KSH szám: / A Közalapítvány célja: A helyi sport támogatása. 5./ A Közalapítvány működésének időtartama: A Közalapítvány határozatlan időre alakul. 1

2 6./ A Közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki támogatja a kö z- alapítványi cél megvalósulását. 7./ A Közalapítvány közhasznú szervezet, amely az évi CLVI. törvény 26. c) pont 14. alpontja szerinti közhasznú tevékenységet folytat. E kö z- hasznú tevékenység a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttev ékenység kivételével. 8./ A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9./ Az Alapítvány működése: nyilvános. Munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társ a- dalmi ellenőrzés lehetőségeire, és a tá rsadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. B A Közalap ítvány vagyon a 1./ A Közalapítvány induló vagyona: A Közalapítványi induló vagyon Ft, azaz húszezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. 2./ Az induló vagyon forrása: Az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt Ft, azaz: húszezer forint készpénz. 3./Az induló vagyon rendelkezésre bocsátása: Az Alapító legkésőbb az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül köteles az induló vagyont befizetni a Köz alapítvány Orgovány és Vidéke Takaréksz ö- vetkezet Jakabszállási kirendeltségénél nyitandó számlája javára. 4./ A Közalapítvány anyagi forrásai: a) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére a törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész b) a Közalapítvány részére teljesített önkéntes befizetések c) az alapítványi vagyon hozadéka d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységéből származó bevétel e) egyéb bevételek. 2

3 C A Közalapítván yi va g yo n felhasznál ása 1./ A Közalapítvány céljainak megvalósítására a közalapítványi vagyon annak tőke összege, kamata, hozadé ka a Kuratórium döntése alapján felhas z- nálható. 2./ A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai nak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3./ A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás a közalapítványi vagyon 5 %-ának mértékét, illetve az évi 1 millió forintot meghaladja. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelye k- ből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Közalapítvány a pályázati támogatásban rész esülővel szerződést köt, amely tartalmazza: a) a támogatás célját, b) az elszámolás tartalmát, határidejét és az elszámoláshoz szükséges b i- zonylatokat, c) a pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés módját, d) a szerződés megszegésének jogkövetkezményeit. 4./ Vagyonfelhasználás módja A Közalapítvány céljával és közhasznú tevékenységével összefüggésben v a- gyonát az alábbiak szerint használja fel: A Kuratórium a közalapítványi vagyont érvényes határozata alapján, valamint nyilvános, mindenki számára hozzáférhető pályázati rendszer keretei között sporteszköz-finanszírozásra, illetve pénzügyi támog atásra fordítja. 5./ Pályáztatás szabályai 5.1./ A pályázati felhívás A Közalapítvány Kuratóriuma hirdeti meg a pályázati felhívásokat a honlapon, illetve a pályázati felhívásokról szórólapok készülnek, amelyeket elsősorban postaládába való kézbesítéssel juttatnak el valamennyi jakabszállási lakos, illetve szervezet, intézmény részére. A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a pályázat címe vagy megnevezése b) pályázati program célja c) pályázat tartalmi és formai követelményei 3

4 d) támogatás minimális és maximális mértéke e) hiánypótlás lehetősége f) pályázat benyújtásának helye és módja g) pályázat benyújtásának határideje (hó, nap) h) pályázati nyomtatványok igénylésének módja és helyszíne i) pályázat elbírálásának módja és szempontjai, határideje. 5.2./ A pályázatok formai követelményei A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott formában és nyomtatványon kell benyújtani. A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt pé l- dányszámban kell benyújtani, világosan megjelölve az eredeti pályázati pé l- dányt, illetve a másolatokat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, b) a pályázati felhívásban és adatlapban megjelölt mellékleteket 5.3./ A pályázatok benyújtása A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt határidőig és megjelölt m ó- don a Közalapítvány székhelyére postai úton vagy személyes en kell eljuttatni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a Közalapítvány elérhetőségét, az ügyfélfogadás rendjét. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó na p- jáig ajánlott küldeményként postára adták. Ha a határidő utols ó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő legközelebbi munkan apon jár le. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítani azt, hogy a pályázatot hatá r- időben postára adták. 5.4./ A pályázatok befogadása és a hiánypótlás A Közalapítvány Kurató riuma a pályázatokat folyamatosan érkezteti, a pály á- zat befogadásáról - az iktatószám megjelölésével - tájékoztatja a pályázót. A beérkezést követő 5 munkanapon belül a pályázat az előírt feltételeknek való megfelelését ellenőrzi, a pályázatokat nyilvá ntartásba veszi. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Kuratórium a pályázót egy alk a- lommal hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulas z- tása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi. A pályázat érvénytelen, ha azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jog o- sult pályázó nyújtotta be. Érvénytelen a pályázat akkor is, ha határidőn túl nyújtották be. Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók, az érvénytelen p á- lyázat befogadásra alkalmatlan. 4

5 5.5./ A pályázatok elbírálása A Kuratórium a beérkezett érvényes pályázatokhoz a pályázatok befogadás á- tól számított 10 munkanapon belül a pályáz atok értékelését és az értékekés legfontosabb szempontjait tartalmazó minden pályázó számára saját pály á- zata vonatkozásában hozzáférhető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a pályázattal együtt kell megőrizni. 5.6./ A támogatási döntésről értesítés A Kuratórium az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntés meghozatal á- tól számított 5 munkanapon belül írásban értesíti. A sz erződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől szá mított 20 napon belül kell megkötni. 1./ A Közalapítvány képviselete: D A Köza lap ítvány mű k öd és e A Közalapítvány harmadik személyekkel szembeni képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan és teljes körűen jogosult. 2./ A Közalapítvány Kuratóriuma: Az Alapító a közalapítványi vagyon kezelésére 5 fős Kuratóriumot hoz létre. A Kuratórium tagjai az alapító okirat 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatu k- kal kurátori kijelölésüket elfogadják. 3./ A Kuratórium tagjai: 1. BERTUS LAJOS Születési hely és idő: Kunszállás, Anyja neve: Mészáros Ágnes Lakása: 6078 Jakabszállás, Engels u SZABÓ ROLAND Születési hely és idő: Kiskunhalas Anyja neve: Péli Julianna Lakása: 6078 Jakabszállás, Tavasz u KOCSIS ISTVÁN Születési hely és idő: Jakabszállás, Anyja neve: Bibok Erzsébet Lakása: 6078 Jakabszállás, IV. ker. 3/B. 4. CSORBA FERENC Kuratórium elnöke Születési hely és idő: Jakabszállás, Anyja neve: Nagy Emília Lakása: 6078 Jakabszállás, Csáki u. 6. 5

6 5. DR. FARAGÓ HELGA Születési hely és idő: Kecskemét, Anyja neve: Csikós Eszter Lakása: 6078 Jakabszállás, Lenin u. 42. A Kuratórium tagjait az Alapító határozatlan időre nevezi ki. 4./ Döntéshozatal a Közalapítvány ügyeiben: 4.1. A Közalapítvány dönt éshozó szerve a Kuratórium. A Köza lapítvány ügyeiben általános szabályként a kurátorok nyílt szavazással, szótöbbséggel határoznak. Valamennyi kuratóriumi tagnak egy szavazata van. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és rajta kívül legalább három kuratóriumi tag egyidejűleg jelen van. A határozathozatalban nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, to vábbá - bármilyen más előn y- ben részesül, illetve - megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által - megkötés nélkül - igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A jelenlévő kuratóriumi tagok az elnök által szavazásra feltett kérdésben nyílt szavazás során igen vagy nem szavazattal döntenek. A tartózkodás kizárt A kuratóriumi döntés érvényességéhez legalább 4 db igen szavazat szükséges A kuratórium ülését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Ezen felül akkor is össze kell hívni, ha a Közalapítvány érdekében szükséges. A kuratórium ülését a Közalapítvány székhelyére kell összehívni A határozatképtelenség esetén megismételt kuratórium i ülést kell összehívni. A megismételt kuratóriumi ülés összehívása az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülések helyéről és idejéről legalább 15 nappal előtte közleményt kell kifüggeszteni az Alapítvány székh e- lyén elhelyezett hirdetőtáblán. A kuratórium ülését legalább 15 nappal az ülést megelőzően, írásban a napirendhez kapcsolódó dokumentáció megkü ldésével, a kuratórium elnöke hívja össze A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról b) pályázatok kiírása, elbírálása és támogatások odaítélési rendjének k i- alakítása c) közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása. 6

7 4.8. A Kuratórium elnökének feladatköre: - a kuratórium vagyonkezeléssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtása, - a Közalapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása; - a Kuratórium üléseinek az előkészítése, - intézkedés a kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról, - a közhasznúsági jelentés elkészítése, a Kuratóriumhoz elfogadásra történő felterjesztése, illetőleg az elfogadott közhasznúsági jelentésbe való betekin t- hetőség, az arról való másolatkészítési lehetőség biztosítása az évi CLVI. Törvény alapján. A betekintést a Köza lapítvány székhelyén történő k i- függesztéssel kell biztosítani, - a Kuratórium üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítése; nyilvántartása, kézb e- sítése, - a kuratóriumi határozatok nyilvántartása, szükségesség esetén való kézbes í- tése és közzétételről való gondoskodás A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzo t- tak lényegét összefoglalóan, a határozatokat pedig szó szerint tartalmazz a. A jegyzőkönyvet hitelesítőként az ülés levezetője és az ülésen részt vevő kij e- lölt tag írja alá. Az ülést követő 30 napon belül kell kézbesíteni a jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot annak, akire vonatkozóan döntést tarta l- maz Az ülések jegyzőkönyveit és határozatait sorszám és naptári időpont megjelöléssel kell ellátni. A jegyzőkönyveket a Köza lapítvány székhelyén kell tárolni és nyilvántartani. A kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határ o- zatok Könyvét. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi határozatok - keltét-, tárgyát, hatályát és tartalmát, - meghozatala során az azt támogatók és ellenzők megjelölését A Közalapítvány működésével kapcsolatban külső személyeknek a keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke biztosítja, munk a- napokon 8:00-12:00, illetve 13:00 16: 00 óra között, az érdeklődővel el ő- re egyeztetett időpontban, a Közalapítvány székhelyén (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. fsz. 3-as ajtó). Az iratokat bárki megtekintheti, azokból költségtérítés ellenében másolatot kérhet A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 7

8 d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a h elyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek sze r- veitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A Közalapítvány a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a Jakabszállás Községi Önkormányzat honlapján (www.jakabszallas.hu) közzéteszi A Kuratórium döntései nyilvánosak, azokat a meghozataluktól számított 3 munkanapon belül 30 napra a Közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán ki kell függ eszteni, a honlapon közzé kell tenni; val a- mint az érintettekkel írásban, igazolható módon is k özölni kell A Közalapítvány által nyújtott szolgáltatásokról a Köza lapítvány székhelyén folyamatosan kifüggesztésre kerülő hirdetményt kell közzé tenni, val a- mint az igénybe vehető szolgáltatásokat a három hetente megjelenő Jaka b- szállási Hírlevélben is hirdetni kell A Közalapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól készített éves beszámolót a Közalapítvány székhelyén a hirdetőtáblán kell kifüggeszt e- ni, valamint a honlapon kell közzétenni A Közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolója közlésének nyilvánosságát a honlapon keresztül biztosítja. 5.) Ellenőrzésre jogosult szerv 5.1.A Közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére három főből álló ellenő rző bizottságot hoz létre az Alapító. Az ellenőrző bizottság tagjai: Berente Vincéné Úri Kiss Mária ( an. Kis Mária) Jakabszállás II. ker. 75. sz. alatti lakos, aki egyúttal az ellenőrző bizottság elnöke is. Fazekas István ( an. Székács Julianna) Jakabszállás, Dobó I. u. 50. sz. alatti lakos Miklovics Lászlóné Laczi Ilona ( an. Lugosi Ilona) Jakabszállás, Lenin u. 68. alatti lakos. Az ellenőrző bizottság tagjait az Alapító határozatlan időre nevezi ki. 8

9 5.2. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet mu n- kavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a kö z- hasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvi zsgálhatja. Véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést Az ellenőrző bizottság tagjai a közhasznú szervezet Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek Az ellenőrző bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) tö r- tént, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárí tása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. Az ellenőrző bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg; határozatképes, ha három tagja jelen van Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtés ére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogv iszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társ a- dalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. E A Köza lap ítvány jegyzés e, gazd álkod ása és f el el őssége 1./ A Közalapítvány jegyzésének módja A Közalapítvány jegyzése úgy történik, hogy a Köza lapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a Kuratórium elnöke önállóan a saját nevét írja az aláírási címpéldánynak megfelelően. 2./ A Közalapítvány gazdálkodása 2.1. A Közalapítvány az előírt számviteli rendszer szerint, a köz alapítványo k- ra mindenkor irányadó szabál yo zási és a tevékenységét érintő egyéb jogsz a- bályoknak megfelelően működik. 9

10 2.2. A Közalapítvány az év végén mérleget készít, melyből vagyoni helyzete és annak változása, a nyereség és az esetleges veszteség egyértelműen megá l- lapítható A Közalapítvány (bank)számlája felett a Kuratórium elnöke, Csorba Ferenc és Bertus Lajos kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenység ére fordítja A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, v a- lamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 3./ A Kuratórium beszámolási kötelezettsége A Kuratórium az Alapító igénye szerint, de legalább évente egyszer beszámo l- ni köteles az Alapítónak tevékenységéről, és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyben szokásos módon székhelyen történő kifüggesztéssel - nyilvánosságra kell hoznia. 4./ Felelősség a Közalapítvány kötelezettségeiért A Közalapítvány kötelezettségeiért a Közalapítvány felel a saját vagyonával. 5./ Kurátori kijelölés visszavonása Ha a kuratórium tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja és új összetételű Kuratóriumot jelöl ki. F V egyes rendelkezés ek 1./ A Közalapítvány nyilvántartásba vétele 1.1. A Közalapítvány bejegyeztetéséről a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásba a Kuratórium elnöke gondoskodik. Úgyszintén a Közalapítványnak a hivatalos lapban való közzétételéről go n- doskodik A Közalapítvány a nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre és nyeri el jogi személyiségét. 10

11 2./ A Közalapítvány megszűnése esetére szóló rendelkezések A Közalapítvány megszűnésekor a Köza lapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - a Jakabszállási Községi Önkormányzat kapja és azt sportcélú dologi kiadásokra köteles fordítani, melyről a nyilvánosságot a Petőfi Népében köteles tájékoztatni. 3./ Az alapító okirat megváltozása Az Alapító indokolt esetben, egyhangú döntéssel az alapító okiratot a Közalapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. A módosítást a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. 4./ A Közalapítvány kizárólag politikamentes tevékenységet folytat, politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, pártok, politikusok részére anyagi támogatást nem nyújt. Parlamenti képviselő vagy helyi önkormányzati képviselő választások során abban semmilyen m ódon nem vesz részt, jelöltet nem állít. 5./ Háttér jogszabályok Az Alapító Okiratban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Számviteli törvény, a hatályos adótörvények és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992.(VII. 23.) kormányrendelet, valamint az évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 6./ A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető ti sztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szerveze t- nél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, ill etve az ennek jelölt személy köt eles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Jakabszállás, január Jakabszállás Községi Önkormányzat képv. Szabó Mihály polgármester 11

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben