A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A J A K A B S Z Á L L Á S K Ö Z S É G I S P O R T E G Y E S Ü L E T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y L É T R E H O Z Á S Á R Ó L a Jakabszállás Községi Sportegyesület Közalapítvány létrehozásáról, amely létrejött a Polgári Törvénykönyv, az évi IV. törv ény, 74/G. alapján az alábbiak szerint: A Köza lap ítvány ad atai A 1./ A Közalapítvány neve: Jakabszállás Községi Sportegyesület Közalapítvány 2./ A Közalapítvány székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi u / A Közalapítvány alapítója: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviseli: Szabó Mihály polgármester Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi S. u. 14. Adószám: KSH szám: / A Közalapítvány célja: A helyi sport támogatása. 5./ A Közalapítvány működésének időtartama: A Közalapítvány határozatlan időre alakul. 1

2 6./ A Közalapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki támogatja a kö z- alapítványi cél megvalósulását. 7./ A Közalapítvány közhasznú szervezet, amely az évi CLVI. törvény 26. c) pont 14. alpontja szerinti közhasznú tevékenységet folytat. E kö z- hasznú tevékenység a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttev ékenység kivételével. 8./ A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9./ Az Alapítvány működése: nyilvános. Munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társ a- dalmi ellenőrzés lehetőségeire, és a tá rsadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. B A Közalap ítvány vagyon a 1./ A Közalapítvány induló vagyona: A Közalapítványi induló vagyon Ft, azaz húszezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. 2./ Az induló vagyon forrása: Az Alapító által a Közalapítvány céljára rendelt Ft, azaz: húszezer forint készpénz. 3./Az induló vagyon rendelkezésre bocsátása: Az Alapító legkésőbb az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül köteles az induló vagyont befizetni a Köz alapítvány Orgovány és Vidéke Takaréksz ö- vetkezet Jakabszállási kirendeltségénél nyitandó számlája javára. 4./ A Közalapítvány anyagi forrásai: a) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére a törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész b) a Közalapítvány részére teljesített önkéntes befizetések c) az alapítványi vagyon hozadéka d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységéből származó bevétel e) egyéb bevételek. 2

3 C A Közalapítván yi va g yo n felhasznál ása 1./ A Közalapítvány céljainak megvalósítására a közalapítványi vagyon annak tőke összege, kamata, hozadé ka a Kuratórium döntése alapján felhas z- nálható. 2./ A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai nak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3./ A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás a közalapítványi vagyon 5 %-ának mértékét, illetve az évi 1 millió forintot meghaladja. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelye k- ből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Közalapítvány a pályázati támogatásban rész esülővel szerződést köt, amely tartalmazza: a) a támogatás célját, b) az elszámolás tartalmát, határidejét és az elszámoláshoz szükséges b i- zonylatokat, c) a pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés módját, d) a szerződés megszegésének jogkövetkezményeit. 4./ Vagyonfelhasználás módja A Közalapítvány céljával és közhasznú tevékenységével összefüggésben v a- gyonát az alábbiak szerint használja fel: A Kuratórium a közalapítványi vagyont érvényes határozata alapján, valamint nyilvános, mindenki számára hozzáférhető pályázati rendszer keretei között sporteszköz-finanszírozásra, illetve pénzügyi támog atásra fordítja. 5./ Pályáztatás szabályai 5.1./ A pályázati felhívás A Közalapítvány Kuratóriuma hirdeti meg a pályázati felhívásokat a honlapon, illetve a pályázati felhívásokról szórólapok készülnek, amelyeket elsősorban postaládába való kézbesítéssel juttatnak el valamennyi jakabszállási lakos, illetve szervezet, intézmény részére. A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a pályázat címe vagy megnevezése b) pályázati program célja c) pályázat tartalmi és formai követelményei 3

4 d) támogatás minimális és maximális mértéke e) hiánypótlás lehetősége f) pályázat benyújtásának helye és módja g) pályázat benyújtásának határideje (hó, nap) h) pályázati nyomtatványok igénylésének módja és helyszíne i) pályázat elbírálásának módja és szempontjai, határideje. 5.2./ A pályázatok formai követelményei A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott formában és nyomtatványon kell benyújtani. A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt pé l- dányszámban kell benyújtani, világosan megjelölve az eredeti pályázati pé l- dányt, illetve a másolatokat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, b) a pályázati felhívásban és adatlapban megjelölt mellékleteket 5.3./ A pályázatok benyújtása A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt határidőig és megjelölt m ó- don a Közalapítvány székhelyére postai úton vagy személyes en kell eljuttatni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a Közalapítvány elérhetőségét, az ügyfélfogadás rendjét. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó na p- jáig ajánlott küldeményként postára adták. Ha a határidő utols ó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő legközelebbi munkan apon jár le. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítani azt, hogy a pályázatot hatá r- időben postára adták. 5.4./ A pályázatok befogadása és a hiánypótlás A Közalapítvány Kurató riuma a pályázatokat folyamatosan érkezteti, a pály á- zat befogadásáról - az iktatószám megjelölésével - tájékoztatja a pályázót. A beérkezést követő 5 munkanapon belül a pályázat az előírt feltételeknek való megfelelését ellenőrzi, a pályázatokat nyilvá ntartásba veszi. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Kuratórium a pályázót egy alk a- lommal hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulas z- tása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi. A pályázat érvénytelen, ha azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jog o- sult pályázó nyújtotta be. Érvénytelen a pályázat akkor is, ha határidőn túl nyújtották be. Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók, az érvénytelen p á- lyázat befogadásra alkalmatlan. 4

5 5.5./ A pályázatok elbírálása A Kuratórium a beérkezett érvényes pályázatokhoz a pályázatok befogadás á- tól számított 10 munkanapon belül a pályáz atok értékelését és az értékekés legfontosabb szempontjait tartalmazó minden pályázó számára saját pály á- zata vonatkozásában hozzáférhető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a pályázattal együtt kell megőrizni. 5.6./ A támogatási döntésről értesítés A Kuratórium az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntés meghozatal á- tól számított 5 munkanapon belül írásban értesíti. A sz erződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől szá mított 20 napon belül kell megkötni. 1./ A Közalapítvány képviselete: D A Köza lap ítvány mű k öd és e A Közalapítvány harmadik személyekkel szembeni képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan és teljes körűen jogosult. 2./ A Közalapítvány Kuratóriuma: Az Alapító a közalapítványi vagyon kezelésére 5 fős Kuratóriumot hoz létre. A Kuratórium tagjai az alapító okirat 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatu k- kal kurátori kijelölésüket elfogadják. 3./ A Kuratórium tagjai: 1. BERTUS LAJOS Születési hely és idő: Kunszállás, Anyja neve: Mészáros Ágnes Lakása: 6078 Jakabszállás, Engels u SZABÓ ROLAND Születési hely és idő: Kiskunhalas Anyja neve: Péli Julianna Lakása: 6078 Jakabszállás, Tavasz u KOCSIS ISTVÁN Születési hely és idő: Jakabszállás, Anyja neve: Bibok Erzsébet Lakása: 6078 Jakabszállás, IV. ker. 3/B. 4. CSORBA FERENC Kuratórium elnöke Születési hely és idő: Jakabszállás, Anyja neve: Nagy Emília Lakása: 6078 Jakabszállás, Csáki u. 6. 5

6 5. DR. FARAGÓ HELGA Születési hely és idő: Kecskemét, Anyja neve: Csikós Eszter Lakása: 6078 Jakabszállás, Lenin u. 42. A Kuratórium tagjait az Alapító határozatlan időre nevezi ki. 4./ Döntéshozatal a Közalapítvány ügyeiben: 4.1. A Közalapítvány dönt éshozó szerve a Kuratórium. A Köza lapítvány ügyeiben általános szabályként a kurátorok nyílt szavazással, szótöbbséggel határoznak. Valamennyi kuratóriumi tagnak egy szavazata van. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és rajta kívül legalább három kuratóriumi tag egyidejűleg jelen van. A határozathozatalban nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, to vábbá - bármilyen más előn y- ben részesül, illetve - megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által - megkötés nélkül - igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A jelenlévő kuratóriumi tagok az elnök által szavazásra feltett kérdésben nyílt szavazás során igen vagy nem szavazattal döntenek. A tartózkodás kizárt A kuratóriumi döntés érvényességéhez legalább 4 db igen szavazat szükséges A kuratórium ülését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Ezen felül akkor is össze kell hívni, ha a Közalapítvány érdekében szükséges. A kuratórium ülését a Közalapítvány székhelyére kell összehívni A határozatképtelenség esetén megismételt kuratórium i ülést kell összehívni. A megismételt kuratóriumi ülés összehívása az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülések helyéről és idejéről legalább 15 nappal előtte közleményt kell kifüggeszteni az Alapítvány székh e- lyén elhelyezett hirdetőtáblán. A kuratórium ülését legalább 15 nappal az ülést megelőzően, írásban a napirendhez kapcsolódó dokumentáció megkü ldésével, a kuratórium elnöke hívja össze A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról b) pályázatok kiírása, elbírálása és támogatások odaítélési rendjének k i- alakítása c) közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása. 6

7 4.8. A Kuratórium elnökének feladatköre: - a kuratórium vagyonkezeléssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtása, - a Közalapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása; - a Kuratórium üléseinek az előkészítése, - intézkedés a kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról, - a közhasznúsági jelentés elkészítése, a Kuratóriumhoz elfogadásra történő felterjesztése, illetőleg az elfogadott közhasznúsági jelentésbe való betekin t- hetőség, az arról való másolatkészítési lehetőség biztosítása az évi CLVI. Törvény alapján. A betekintést a Köza lapítvány székhelyén történő k i- függesztéssel kell biztosítani, - a Kuratórium üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítése; nyilvántartása, kézb e- sítése, - a kuratóriumi határozatok nyilvántartása, szükségesség esetén való kézbes í- tése és közzétételről való gondoskodás A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzo t- tak lényegét összefoglalóan, a határozatokat pedig szó szerint tartalmazz a. A jegyzőkönyvet hitelesítőként az ülés levezetője és az ülésen részt vevő kij e- lölt tag írja alá. Az ülést követő 30 napon belül kell kézbesíteni a jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot annak, akire vonatkozóan döntést tarta l- maz Az ülések jegyzőkönyveit és határozatait sorszám és naptári időpont megjelöléssel kell ellátni. A jegyzőkönyveket a Köza lapítvány székhelyén kell tárolni és nyilvántartani. A kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határ o- zatok Könyvét. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi határozatok - keltét-, tárgyát, hatályát és tartalmát, - meghozatala során az azt támogatók és ellenzők megjelölését A Közalapítvány működésével kapcsolatban külső személyeknek a keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke biztosítja, munk a- napokon 8:00-12:00, illetve 13:00 16: 00 óra között, az érdeklődővel el ő- re egyeztetett időpontban, a Közalapítvány székhelyén (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. fsz. 3-as ajtó). Az iratokat bárki megtekintheti, azokból költségtérítés ellenében másolatot kérhet A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 7

8 d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a h elyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek sze r- veitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A Közalapítvány a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a Jakabszállás Községi Önkormányzat honlapján (www.jakabszallas.hu) közzéteszi A Kuratórium döntései nyilvánosak, azokat a meghozataluktól számított 3 munkanapon belül 30 napra a Közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán ki kell függ eszteni, a honlapon közzé kell tenni; val a- mint az érintettekkel írásban, igazolható módon is k özölni kell A Közalapítvány által nyújtott szolgáltatásokról a Köza lapítvány székhelyén folyamatosan kifüggesztésre kerülő hirdetményt kell közzé tenni, val a- mint az igénybe vehető szolgáltatásokat a három hetente megjelenő Jaka b- szállási Hírlevélben is hirdetni kell A Közalapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól készített éves beszámolót a Közalapítvány székhelyén a hirdetőtáblán kell kifüggeszt e- ni, valamint a honlapon kell közzétenni A Közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolója közlésének nyilvánosságát a honlapon keresztül biztosítja. 5.) Ellenőrzésre jogosult szerv 5.1.A Közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére három főből álló ellenő rző bizottságot hoz létre az Alapító. Az ellenőrző bizottság tagjai: Berente Vincéné Úri Kiss Mária ( an. Kis Mária) Jakabszállás II. ker. 75. sz. alatti lakos, aki egyúttal az ellenőrző bizottság elnöke is. Fazekas István ( an. Székács Julianna) Jakabszállás, Dobó I. u. 50. sz. alatti lakos Miklovics Lászlóné Laczi Ilona ( an. Lugosi Ilona) Jakabszállás, Lenin u. 68. alatti lakos. Az ellenőrző bizottság tagjait az Alapító határozatlan időre nevezi ki. 8

9 5.2. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet mu n- kavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a kö z- hasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvi zsgálhatja. Véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést Az ellenőrző bizottság tagjai a közhasznú szervezet Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek Az ellenőrző bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) tö r- tént, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárí tása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. Az ellenőrző bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg; határozatképes, ha három tagja jelen van Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtés ére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogv iszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társ a- dalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. E A Köza lap ítvány jegyzés e, gazd álkod ása és f el el őssége 1./ A Közalapítvány jegyzésének módja A Közalapítvány jegyzése úgy történik, hogy a Köza lapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a Kuratórium elnöke önállóan a saját nevét írja az aláírási címpéldánynak megfelelően. 2./ A Közalapítvány gazdálkodása 2.1. A Közalapítvány az előírt számviteli rendszer szerint, a köz alapítványo k- ra mindenkor irányadó szabál yo zási és a tevékenységét érintő egyéb jogsz a- bályoknak megfelelően működik. 9

10 2.2. A Közalapítvány az év végén mérleget készít, melyből vagyoni helyzete és annak változása, a nyereség és az esetleges veszteség egyértelműen megá l- lapítható A Közalapítvány (bank)számlája felett a Kuratórium elnöke, Csorba Ferenc és Bertus Lajos kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenység ére fordítja A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, v a- lamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 3./ A Kuratórium beszámolási kötelezettsége A Kuratórium az Alapító igénye szerint, de legalább évente egyszer beszámo l- ni köteles az Alapítónak tevékenységéről, és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyben szokásos módon székhelyen történő kifüggesztéssel - nyilvánosságra kell hoznia. 4./ Felelősség a Közalapítvány kötelezettségeiért A Közalapítvány kötelezettségeiért a Közalapítvány felel a saját vagyonával. 5./ Kurátori kijelölés visszavonása Ha a kuratórium tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja és új összetételű Kuratóriumot jelöl ki. F V egyes rendelkezés ek 1./ A Közalapítvány nyilvántartásba vétele 1.1. A Közalapítvány bejegyeztetéséről a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásba a Kuratórium elnöke gondoskodik. Úgyszintén a Közalapítványnak a hivatalos lapban való közzétételéről go n- doskodik A Közalapítvány a nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre és nyeri el jogi személyiségét. 10

11 2./ A Közalapítvány megszűnése esetére szóló rendelkezések A Közalapítvány megszűnésekor a Köza lapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - a Jakabszállási Községi Önkormányzat kapja és azt sportcélú dologi kiadásokra köteles fordítani, melyről a nyilvánosságot a Petőfi Népében köteles tájékoztatni. 3./ Az alapító okirat megváltozása Az Alapító indokolt esetben, egyhangú döntéssel az alapító okiratot a Közalapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. A módosítást a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. 4./ A Közalapítvány kizárólag politikamentes tevékenységet folytat, politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, pártok, politikusok részére anyagi támogatást nem nyújt. Parlamenti képviselő vagy helyi önkormányzati képviselő választások során abban semmilyen m ódon nem vesz részt, jelöltet nem állít. 5./ Háttér jogszabályok Az Alapító Okiratban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Számviteli törvény, a hatályos adótörvények és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992.(VII. 23.) kormányrendelet, valamint az évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 6./ A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető ti sztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szerveze t- nél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, ill etve az ennek jelölt személy köt eles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Jakabszállás, január Jakabszállás Községi Önkormányzat képv. Szabó Mihály polgármester 11

A L A P Í T Ó OKIR A T

A L A P Í T Ó OKIR A T 1 A L A P Í T Ó OKIR A T a módosításokkal egységes szerkezetben Az Együtt Jakabszállás Gyermekeiért Alapítvány létrehozásáról, amel y létr e- jött az alulírott hel yen és napon a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT Alapító Okirat A 2.1 pontban meghatározott alapítók Jászkisér nagyközség tehetséges, vagy rászoruló gyermekei megsegítésére, támogatására, a gyermekek iskolához és a településhez kötődésének erősítése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Székesfehérvár, 2012. junius 05. TARTALOM JEGYZÉK: 1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 3 2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 4 2.1 A kuratórium 4 2.2 A kuratórium

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések Alulírott.. alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a Gyöngyösön és környékén működő oktatási

Részletesebben

A PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

A PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK A PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK I. számú módosítása amelyet Zsolnay Béla mint alapító a többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F. szakasza alapján hozott

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község lakosságának egészségügyi,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Tv. 74/A-74/F -a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G (1) bekezdése alapján határozatlan

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről A Pk.60.121/1996/19. számú 2000. 06. 13. napján jogerőre emelkedett végzés alapján az alapító okiratot a következőképpen módosítom. A

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben