GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT"

Átírás

1 1 GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT

2 2 Lektorálták: Dr. Torda Ágnes, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Várkonyi Ágnes, Johan Béla Országos Népegészségügyi Intézet, Gyermek- és Ifjúsághigiénés Osztály Dr. Lengyel Zsolt, Veszprémi Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Technikai szerkesztő: Szalai Enikő Nikol ISBN Felelős kiadó: Nikol Kkt

3 3 GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK Szerkesztette: Gósy Mária Budapest 1996

4 4 E bevezető gondolatok szervesen kapcsolódnak a tanulmánykötet egészéhez; segítve az olvasó tájékozódását a témakörben és magában a könyvben. A téma A gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok területe új a magyar szakirodalomban; olyan vizsgálatokról, kutatásokról, eredményekről ad számot, amelyek Európa-szerte is egyedülállóak. E könyv áttekintést nyújt a beszédfeldolgozás folyamatairól azok zavart, elmaradott működése esetén; kitekint a fejlesztési lehetőségekre és jelzi a várható következményeket. Mindehhez megadja az elméleti (pszicholingvisztikai, fiziológiai, gyermeknyelvi) hátteret; és behatóan foglalkozik az egyes részfolyamatokkal a különböző életkorokban. Valamennyi vizsgálati eredmény ugyanazon módszer alkalmazásával született (GMP-diagnosztika: a beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata); így a tanulmányok mint egy "monográfia" fejezetei követik egymást. Az egyes tanulmányok A kötet a hallásmechanizmus leírásával mint a beszédpercepciós folyamatrendszer kiinduló állomásával, valamint zavaraival és vizsgálati módozataival indul (Katona). A beszédpercepció neurológiai háttere azokról a fiziológiai tényekről és folyamatokról nyújt felvilágosítást, amelyek szerves együttműködésben biztosítják a beszédészlelést és a beszédmegértést (Beke). A fiziológiai működésmechanizmus tárgyalását a pszichopedagógiai megközelítés követi, amelyben elméleti modellek, a beszédpercepciós folyamat működésének bemutatása, valamint a zavarok tüneteinek rendszerezése történik meg (Gerebenné). E három tanulmányt tíz kísérleti, vizsgálati eredményeket taglaló dolgozat követi. Valamennyi munka a beszédészlelés és a beszédmegértés egy, több vagy csaknem összes részfolyamatát elemezi. Képet kapunk a szeriális észlelés ép fejlődéséről és a zavart folyamatokról (Gósy); az agyfélteke-dominancia alakulásáról nagyothalló gyermekeknél (Gósy Balázs); a mondatértés és a szövegértés összefüggéseiről kisiskolások-

5 5 nál (Schneider Simon); az agyfélteke-dominancia, a beszédészlelés és az olvasás viszonyáról (Gósy); a beszédészlelés és a helyesírás összefüggéseiről (Palotás); óvodás gyermekek (Kocsis) és olvasási nehézséggel küzdő kisiskolások (Herzogné) beszédészlelési és beszédmegértési zavarairól; tizenéves annak idején megkésett beszédfejlődésű gyermekek beszédpercepciós szintjéről (Vassné Kovácsné); értelmi fogyatékos (debilis) gyermekek beszédészlelésének és beszédmegértésének szintjéről (Skoflek). Egy tanulmány a fejlesztési lehetőségeket ismerteti (Csabay). A kötet befejező dolgozata az olvasás, írás elsajátításának és a beszédészlelési, beszédmegértési mechanizmusnak a kapcsolatrendszerét tárja fel (Adamikné). A szerzők A kötet szerzői különböző diszciplínákat képviselő szakemberek, a- kikben közös, hogy ugyanannak a folyamatrendszernek a vizsgálatán és fejlesztésén dolgoznak: főiskolai tanárok (a gyógypedagógia, a pedagógia, a pszichológia területéről), gyermekorvosok, logopédusok, gyógypedagógusok, fül-orr-gégész, gyermekneurológus, nyelvész (fonetikus) és pedoaudiológus. A feltételezett olvasó Tekintettel a gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok összetett voltára, e tanulmánykötet különböző tudományos és gyakorlati területek szakembereinek érdeklődésére tarthat számot. Az egyes tanulmányokban leírtak nemcsak hasznos, új ismereteket közölnek, de továbbgondolkodásra is sarkallhatnak. A feltételezett olvasók (betűrendben): általános, elméleti és alkalmazott nyelvészek, gyógypedagógusok, konduktorok, logopédusok, gyermek-fül-orr-gégészek, gyermekneurológusok, gyermekszakorvosok, óvónők, pedoaudiológusok, pszicholingvisták, pszichológusok, pszichopedagógusok, szurdopedagógusok, tanítók, tanárok, védőnők. Természetesen egyetemi és főiskolai hallgatóknak is ajánljuk a kötetet. A tanulmányok nyelvezete A szerzők igyekeztek szem előtt tartani az olvashatóság, a befogadhatóság szempontjait, hogy e szűkebb területen kevésbé jártas szakember, diák is megérthesse a leírtakat. A szerkesztés során ügyeltünk

6 6 arra, hogy a tanulmányok "egyéni színeit" megőrizzük. Ábrák, grafikonok, rajzok teszik szemléletessé a dolgozatokat. A tanulmányokat záró irodalomjegyzék a további tájékozódást segíti elő. A gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok felismerése, pontos diagnosztizálása és a terápia égetően szükségszerű. Mára már megszűntnek tekinthetjük az elmúlt évtizedek elméleti és módszertani hiányosságait; a mind szélesebb területen végzendő munkának tehát nincs akadálya. Valamennyi szerző bízik abban, hogy ez a kötet ennek a munkának az elindításához, illetőleg folytatásához nagymértékben hozzá fog járulni. Budapest, március 16-án. A szerkesztő

7 7 TARTALOM Dr. Katona Gábor: A hallás fejlődése és vizsgálati módszerei 8 Dr. Beke Anna: A beszédpercepció fejlődésének neurológiai háttere 30 Gerebenné dr. Várbíró Katalin: Auditív észlelési és beszédmegértési zavarok gyógypedagógiai pszichológiai megközelítésben 52 Dr. Gósy Mária: A szeriális észlelés fejlődése és zavarai 80 Kocsis Judit: Óvodáskorú gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési teljesítményének alakulása 97 Herzogné Fürst Beáta: Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről 119 Dr. Schneider Júlia Dr. Simon Ferenc: Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről 141 Dr. Gósy Mária: Agyfélteke-dominancia, beszédészlelés, olvasási nehézség 162 Dr. Gósy Mária Dr. Balázs Boglárka: Az agyfélteke-dominancia alakulása hallókészüléket viselő gyermekeknél 174 Palotás Márta: Beszédészlelési zavar tükröződése a helyesírásban beszédhibás tanulóknál 179 Skoflek Katalin: Értelmi fogyatékosok beszédészlelésének és beszédmegértésének vizsgálatáról 185 Vassné dr. Kovács Emőke Fehérné Kovács Zsuzsanna: Nyelvi fejlődésükben akadályozott gyermekek olvasási készségének szintje az utóvizsgálatok tükrében 196 Csabay Katalin: Beszédészlelés, beszédmegértés és fejlesztési lehetőségei a Lexi használatával 211 Adamikné dr. Jászó Anna: A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás-írás elsajátításában és tanításában 222

8 8 A HALLÁS FEJLŐDÉSE ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREI Dr. Katona Gábor Heim Pál Gyermekkórház, Fül-Orr-Gégészeti Osztály, Budapest 1. A hallószerv fejlődése (embriológia) Az emberi beszéd kialakulásának alapfeltétele a megfelelő hallás. Hallás alapján azonosítja a csecsemő az édesanyja hangját, a hallás jelenti a kommunikáció első lépését. Az egyes hangok, hangcsoportok forrásának azonosításával, gyakori ismétlődés után az utánzás kezdő lépéseivel indul meg az a bonyolult, az idegrendszer által szervezett folyamat, amelynek végterméke az értelmes emberi beszéd, és az anyanyelv elsajátítása. Leegyszerűsítve, a beszéd kialakulásának feltételei: normális hallás, ép működésű perifériás beszédszervek (légcső, gége, orr- és szájüregi képletek), ép központi idegrendszer, normális pszichés és mentális fejlődés, valamint a gyermeket tanító, beszélő környezet. Az elsődleges inger, ami a gyermeket éri, ami alapján felkeltődik a figyelme a környezete iránt, a látáson kívül a hangok világa, a hallás. Kimutatott tény, hogy a magzat már az intrauterin életben észleli a külvilág hangjait, előbb, mintsem látná a forrásukat. Tehát, amint azt egy híres francia logopédus mondta: "a gyermek számára a világ zörej, mielőtt látvánnyá válna". Hogy a hallószerv normális működését és betegségeit megérthessük, nélkülözhetetlen a fül és a centrális hallópálya anatómiájának, illetve fejlődésének ismerete. A nemritkán előforduló fejlődési rendellenességek szintén csak fejlődéstani alapokról kiindulva érthetők meg. A hallószerv fejlődése két szempontból is eltér az emberi test egyéb részeitől fejlődéstani szempontból : 1. A belsőfül az egyetlen szervünk, amely már igen kis koraszülöttben eléri a felnőttkori méretét; 2. a csontos labyrinthus és a hallócsontok őrzik meg egyedül az egész élet folyamán az emberi csontrendszeren belül a primitív enchondrális csontszerkezetet. A hallórendszer két különböző telepből fejlődik. A hangfelfogó, neuro-szenzoros apparátus az ectodermális eredetű otocystából, míg a hangvezető rendszer a kopoltyúívekből és barázdákból származik.

9 9 A hangok érzékelését és mechano-elektromos transductioját végző belsőfül kezdeménye a harmadik embrionális héten, tehát már igen korán megjelenik. Ekkor egy megvastagodás észlelhető kétoldalt, az embrió feji végének ectodermáján. Ez az oticus placod néhány nap alatt invaginálódik, majd a negyedik hétre kialakul belőle a primitív hallóhólyag (otocysta). Ez a lefűződött, primitív ectodemális határú, belül folyadékot tartalmazó hólyag a későbbi endolymphaticus labyrinthus kezdeménye, mely a 4. hetes embrióban már kialakult. Később a cysta fokozatosan megnyúlik, kialakul belőle a tömlőcske, a zsákocska és a félkörös ívjáratok (az egyensúlyérző szerv), majd végül a 11. embrionális hét végére a teljes, 2 és fél csavarulatú csiga. A kezdetben igen kicsi endolymphatikus labyrinthus egyre növekszik, mintegy belenő a környező porcos otocapsulába, amely a 25. hétre elcsontosodik és megakadályozza a további növekedést. Érdekes adat, hogy a ductus és saccus endolymphaticus, amelyek az elsők között fejlődnek ki, változtatják alakjukat és növekednek a csecsemőkor és a kisdedkor folyamán egészen a pubertásig, míg a hártyás (endolymphatikus) labyrinthus többi részének méretbeli fejlődése a terhességi terminus középidejére befejeződik. A belsőfül folyadékterének differenciálódásával parallel folyik az érzékhám kialakulása. Először az egyensúlyszerv (tömlőcske, zsákocska, ívjáratok) érzéksejtjei különülnek el, majd a cochleában is differenciálódik két hámsejttípus, a ciliumokkal rendelkező érzéksejt (szőrsejt) és a támasztósejt. Ezen sejttípusok kialakulása is befejeződik a gestatiós hétre. A cochlea érzéksejtjei nem csupán ontogenetikailag fiatalabbak, mint a vestibuláris érzékhám sejtjei, de sérülékenyebbek is. A külső- és a középfül a branchiális (kopoltyú) ív, illetve barázda endodermájából és mesenchymájából differenciálódik. Itt is négyhetes korban indul meg a fejlődés, melynek során branchiális dudor, közöttük két barázda jelenik meg a humán embrió fejének két oldalán. A harmadik ív és a második barázda rövidesen eltűnik, kivéve azon ritka eseteket, amikor mint branchiogen cysta, illetve fistula visszamarad és a későbbi élet során gennyedéseket okozva műtéti megoldást igényel. A középfül nyálkahártyája az első barázda endodermájából fejlődik, mely barázdának garattal összeköttetésben maradó, beszűkülő része lesz a későbbi tuba auditiva. Az embrionális bélcső craniális szakaszának kiöblösödésével párhuzamosan a fej oldalán lévő ectoderma behú-

10 10 zódik, csőszerű képletté alakulva a külső hallójárat telepét képezi. A két cső a fejlődés folyamán egymás felé halad, közöttük a mesoderma egyre inkább elvékonyodik. Az első kopoltyúív mesenchymájából (Meckel porc) fejlődik a kalapács és az üllő, a kengyel pedig külön telepből, a második kopoltyúív porcából. A külső hallójárat és a középfül nyálkahártyája végül már csak egy igen vékony körkörös és radier irányú rostokat tartalmazó réteget zár közre. Ily módon érthető a dobhártya külső hám, középső rostos és belső nyálkahártyából álló rétegződése. A rostos réteg - e fejlődés miatt - magában foglalja a kalapács nyelét is. A dobhártya e hármas rétegezettsége igen jelentős funkcionális szempontból. A külső hám véd, a rostos réteg kölcsönzi neki a rugalmasságot, a belső nyálkahártyabélés pedig középfül miliő állandóságát biztosítja. Az újszülött hallása szempontjából lényeges kérdés a dobüreg és a hozzá csatlakozó antrum, illetve mastoid sejtrendszer pneumatizációja, vagyis levegőtartalmának kialakulása. Ez a születést követő első légvételek nyomán azonnal megindul. A dobüregben lévő kocsonyás kötőszövet fokozatosan, néhány nap, ill. hét alatt elvékonyodik, de ritkán még felnőtteken is találunk középfül műtétek kapcsán egy kevés gelatinosus anyagot a kerek vagy az ovális ablak fészkében. A topográfiai közelség miatt fontos megemlíteni, hogy a nervus faciális kilépési pontja, a foramen stylomastoideum újszülöttben és csecsemőben igen közel fekszik a felszínhez, a dobgyűrű magasságában. Csecsemőkön végzett mastoidectomia kapcsán erre feltétlenül ügyelni kell. Hasonlóképpen műtéttani szempontból lényeges, hogy a mastoid sejtrendszer két telepből, a pars petrosaból medialisan, valamint a pars squamosaból laterálisan fejlődik. A két sejtrendszert a későbbi élet folyamán különböző mértékben megmaradó Körner septum választja el egymástól. Ha e sövény túlságosan kifejezett, a belső, mediális cellák esetleg rejtve maradhatnak a nem eléggé gondos operatőr előtt. A külsőfül, a kagyló az első (részben a második) kopoltyúbarázda hat dombocskájának ectodermájából kezd el fejlődni a 4. gestatios héten, majd a harmadik méhen belüli hónap végére a kagyló teljes fejlődése be is fejeződik. A fülkagyló felnőttkori méretét 4-5 éves korra megközelíti, teljesen kb. 9 éves korra éri el. Mivel mind az első, mind a második kopoltyúbarázda érintett a fülkagyló fejlődésében, a kagyló esetleges rendellenességeiből (melyek jól láthatók!) következtethetünk

11 11 a megfelelő (rejtett) branchiális képletek esetlegesen társuló rendellenességeire. 2. A hallószerv anatómiája A hallószerv anatómiailag perifériás és centrális részből áll. A perifériát a fül jelenti, melyet külsőfülre, középfülre és belsőfülre osztunk fel. A centrális szakasz a hallóideggel - a VIII. agyideggel - kezdődik, és a durva egyszerűsítéssel 5 neuronosnak nevezett hallópályából, az agytörzsi és magasabb központokból, illetve az elsődleges és másodlagos hallókéregből áll. A felosztás a korábban leírt fejlődéstani okokra vezethető vissza, ezenkívül igen hasznos funkcionális, élettani és kórtani szempontból is. A hallás zavarainak diagnosztizálásakor az első lépés annak meghatározása, hogy hol kell a baj okát keresnünk. Ez ugyanis eleve meghatározza későbbi teendőinket. A kiváltó oknak, a keletkezett eltérés fokának vizsgálata csak ezután következik. A hallószerv részletes anatómiáját illetően utalunk a megfelelő tankönyvekre, itt csupán a beszéd szempontjából leglényegesebb, funkcionális szempontokat tárgyaljuk. A külsőfül a fülkagylóból, a porcos és csontos hallójáratból áll, mediális határa a dobhártya. Igen dús érző beidegzéssel rendelkezik (V., VII. agyideg, ill. II. és III. nyaki érzőidegek) gyulladásos elváltozásai, ezért igen fájdalmasak lehetnek. A hallójáratba vezetett fültölcséres vizsgálatkor sokszor észlelhető köhögést e terület X. agyidegi ellátottsága magyarázza. Az állatvilágban nagy a fülkagyló jelentősége az irányhallásban és a hangerősítésben, ez a funkció emberben csökevényes. Mindazonáltal kb. 6-8 db zörejmentes erősítést tesz lehetővé, ami hangnyomásban számolva kb. 2,5-szeres erősítést jelent. A középfül a dobhártyától mediálisan a kengyel talpáig (a belsőfül perilymphájáig) tart. Részei: a dobüreg, ezen üreget az orrgarattal öszszekötő fülkürt (Euschtach-féle kürt, tuba auditiva), valamint a dobüreggel az aditus ad antrumon keresztül ugyancsak összefüggő mastoid sejtrendszer. A hangvezetésben a dobhártya kiemelt jelentőségű. Ez a kb. 0,7 cm 2 felszínű, három rétegű membrán transzformálja a levegőmolekulák rezgéseit mechanikai rezgésekké, és e rezgést átadja a középső rétegébe beágyazott első hallócsont, a kalapács markolatára. A mechanikai rezgést az egymáshoz kis izületekkel csatlakozó hallócsontocskák, a kalapács, az üllő és végül a kengyel juttatják el az ovális

12 12 ablakon át a perilymphára, ahol a mechanikai rezgés folyadékrezgéssé alakulva halad tovább. A dobüreg szerepe tehát a hangtovábbítás, melynek egy impedancia-illesztő rendszerként tesz eleget. Erre az illesztésre szükség van, mivel a levegő és a folyadék impedanciája olyan nagymértékben eltér egymástól, hogy a hang csak nagy energiaveszteség árán lenne átvihető a folyadékra. (Illesztés nélkül a veszteség 99,9%-os, tehát az absorptio csak egy ezrelék, ami 1000-szeres, azaz 30 db-es veszteséget jelent.) A dobüregnek tehát a hangátvitel mellett erősítő feladata is van. Ennek részben a dobhártya és a kengyeltalp felszíne közti különbség, részben a hallócsontláncolat szerkezetéből adódó emelő-rendszer segítségével tesz eleget. A normális hangvezető rendszer (középfül) pontosan 26,7 db (jó közelítéssel 30 db) erősítést tesz lehetővé, ami a fent leírt veszteséget éppen kompenzálja. A középfül további fontos funkciója a belsőfül védelme az erőteljes hangbehatásoktól. A dobhártya igen tág határok között képes elmozdulni. Az éppen meghallható hang hatására csak lézer-interferometriával kimutatható Angström nagyságú a kitérés, míg a légnyomás változásait szabad szemmel megfigyelhető mm-es elmozdulásokkal követi. A másik védő mechanizmus a dobüregben található igen kicsiny harántcsíkolt izmok funkciójából adódik. Ezen izmok - elsősorban a m. stapedius - erős hang hatására megfeszülnek, megnövelik a rendszer impedanciáját és nem viszik át közvetlenül a túl nagy energiát a belsőfülre. E nagyfokú alkalmazkodóképesség segíti a középfület abban, hogy a belsőfül integritását szélsőséges külső körülmények esetén is megőrizze. A belsőfülben helyezkedik el a hallás és az egyensúlyozás érzékszerve. A csontos labyrinthusban levő perilymphában úszik a hártyás labyrinthus, amelyet a perilymphától különböző ionösszetételű endolympha tölt ki. Emberben a hallószerv a hártyás labyrinthus két és fél fordulatú csigájában, a cochleában foglal helyet. Felfedezőjéről Cortiszervnek nevezik. Ez a szerv tulajdonképpen sejtek csoportját jelenti, amelyek a csiga csavarulataiban, az alapjától a csúcsáig megtalálhatók. Azokat a sejteket, amelyek képesek a folyadékrezgést észlelni, azt elektromos impulzussá átalakítani és a hallóidegre mint ingerületet továbbítani, ézéksejteknek nevezzük. Másik elnevezésük a morfológiájukra utal, ti. a sejtek felszínén kis nyúlványok, ún. szőrök láthatók, amelyek elhajlása jelenti az ingert a sejt számára, ennek alapján hívjuk őket szőrsejteknek. A szőrsejtek két típusa különíthető el a

13 13 cochleában. A csiga középvonalához közelebb eső, ún. belső szőrsejtek bazalis részéről indulnak a hallóideg rostjai, ezek a sejtek adják át a információt. Az utóbbi években derült fény a másik sejttípus, a külső szőrsejtrendszer működésére. Ezek a sejtek a különböző magasságú hangokra mintegy rá vannak hangolva. A perilympha hangok okozta rezgését saját mechanikai mozgásukkal, az ingerlő hang frekvenciájának megfelelő helyen felerősítik, és így pontos információt szolgáltatnak a belső szőrsejtek számára. A külső szőrsejtek e funkciójának felfedezése előtt nem tudtuk magyarázni azt a hihetetlenül nagy energia és hangmagasság átfogó-érzékelő képességet, amivel fülünk rendelkezik. A mérések szerint a normális működésű emberi fül Hz frekvenciájú hangokat képes meghallani, az egyes frekvenciákon belül pedig 3-5 db intenzitás-különbségek érzékelésére képes. A külső szőrsejtek által feldolgozott, részben dekódolt rezgésinformáció a belső szőrsejtek depolarizációja révén jut el az e sejtek bazalis részéről induló hallóidegen át az agytörzsbe, ahol a másodlagos információ feldolgozás zajlik le (az elsődleges feldolgozás helyszíne a cochlea!). A keresztezett pályák miatt innen mindkét oldali hallópálya mindkét csigából kap impulzusokat. Jellemző a hallópályára a divergencia elve: ez azt jelenti, hogy minden egyes cochleáris rost legalább 5 agytörzsi sejttel van kapcsolatban, és ez az elv végig a magasabb központok felé haladva megfigyelhető. Az akusztikus információ kérgi feldolgozása egy speciális agykéreg-területen, a Herschl-féle tekervényben történik, de tudnunk kell, hogy a hallás komplex élettani jelenség, melyhez hozzátartozik a hangfelismerés, azonosítás, felidézés, a beszédértés és a motoros működés egyaránt. 3. Történeti és irodalmi áttekintés A hallásra vonatkozó ismeretek fejlődése végigkísérhető az emberiség történetén. Az írott emlékek közül talán a sumér ékírásos feljegyzések a legrégibbek, melyek szerint a fül az akarat szerve. Az egyiptomi Ebers papirus (i.e.1500-ból) ma is igaz megállapításokat tartalmaz: a fül a hallás szerve, megbetegedésekor nagyothallás keletkezik, azonkívül a légzőapparátusnak is része, a pneuma áramlik rajta. A korszerű orvostudomány ősatyja, Hippokratesz (i. e. V. sz.) volt az első, aki leírta a dobhártyát és mint a hallószerv részét említi. Szinte

14 14 valamennyi görög bölcselő és természetfilozófus kifejtette nézetét az érzékelésről, ezen belül a hallásról, de talán Platón (i. e. V. sz.) járt legközelebb az igazsághoz: szerinte a hang rezgés, melyet a levegőből a fül juttat az agyba, ahol a lélek lakik. Kis beleérzéssel úgy értelmezhetjük, hogy nemcsak a percepciót, hanem az appercepciót is leírta. I.e. 300 körül Erasistratos, görög orvos az első, aki a hallóideget említi. A római Galenus az i.sz. II. században már a belsőfülbe helyezi a hallás székhelyét, ismerte az ingerlékenység jelentőségét is. A középkorban Galenus után Európában hanyatlás következett be, és csak a XVI. század tudósai, élükön Vesaliussal lendítik újra mozgásba a tudományt. Vesalius ( ) anatómiai preparátumokon mutatja be a hallócsontocskákat (a kalapácsot és az üllőt), melyeknek ő a névadója is. A kengyelt és a csiga két ablakát 1546-ban Ingrassas írta le. Nagyot ugorva az időben, 1851-ben Alfonso Corti, olasz histológus felfedezi és leírja a később róla elnevezett Corti-szervet. A ductus cochlearisról készített eredeti metszetein az idegvégződések is láthatók, iskolapéldáját szolgáltatva a precíz anatómiai leírásnak. Az első, valóban tudományos halláselmélet Hermann Ludvig Ferdinand Helmholtz (1870) nevéhez fűződik. Lefektette az ismert rezonancia-elméletét, mely szerint a hangmagasság érzékelése a csiga membrana basilarisa egyes pontjainak szelektív rezgésein múlik és bizonyos hang csak a megfelelően hangolt szőrsejteket aktiválja. Hipotézise új értelmet nyerhet a cochlearis mikromechanikának és az otoakusztikus emisszió felfedezésének tükrében. Békésy György, Nobel-díjas magyar tudós századunk elején-közepén végzett munkásságának köszönhető a haladóhullám elmélet, mely a hangmagasság érzékelést jól magyarázta. Észleleteit nem cáfolja, hanem kiegészíti és pontosítja Kemp (1978), Dallos (1982) és mások a külső szőrsejtek myogen aktivitásán és a két szőrsejt-rendszer kapcsolatán alapuló cochleáris erősítő elmélete. Az elektrofiziológiai módszerek és a komputeres átlagoló technika alkalmazása a kísérleti és klinikai munkában valódi áttörést jelentett. Galvani és Volta (1790 körül) megfigyelései, majd Caton (1875) az agy elektromos aktivitásának felfedezése által indította meg a folyamatot. Leírta és a brit orvostársaság előtt demonstrálta (nyúlon) az agy kiváltott potenciáljait, ezenkívül bemutatta azt az akkoriban nagy megütközést keltett spontán basalis oscillációt, amely később mint

15 15 elektrocorticogram vált ismertté. Wever és Bray (1930) fedezte fel a cochlea mikrofon-szerű működését, ezt követte a corticalis kiváltott potenciálok (CERA) (Galambos és Davis 1943), az elektrocochleográfia (ECoCHG), végül az agytörzsi kiváltott potenciál audiometria (BERA) megjelenése (Jewett 1970). A hazai szakirodalom mintegy ötéves késéssel követte a nemzetközi kutatási eredményeket. Az első ismertetés (Bauer Rejtő 1977) után számos közlemény tartalmaz utalásokat az akusztikus kiváltott potenciál vizsgálatokra. Kemp 1978-ban közölte az otoakusztikus emisszióra vonatkozó felfedezését. A tudomány és a mindennapi gyakorlat kapcsolatát jól példázza ez a módszer. Miközben a halláselméletben és a kutatásban új dimenziót jelent, egyúttal mint objektív audiometriai eszköz, pontosabbá teszi a klinikai gyakorlati munkát. Az objektív audiometria módszereit Hecox és Galambos (1974) alkalmazta először újszülöttek és csecsemők szűrővizsgálatában. Később több munkacsoport számolt be jó eredményekről a rizikó-újszülöttek BERA-vizsgálatával kapcsolatban. A hazai szakirodalom is bőségesen foglalkozik a veleszületett, illetve a szerzett nagyothallások és beszédfejlődési zavarok etiológiájával, diagnosztikájával és a kezelésének, megelőzésének lehetőségeivel (Hirschberg 1970; 1984; Götze és mtsai 1979). Külön kiemelendő e téren Bárczi Gusztáv munkássága, aki a század elején tett megfigyeléseivel, módszerével megalapozta a hallásrehabilitáció hazai és nemzetközi gyakorlatát. Az objektív audiometria megjelenése megújította és pontosabbá tette a gyermekkori hallásvizsgálatok rendszerét is. Miriszlai és mtsai (1979) a csecsemőkori elektrocochleográfiával szerzett, Pytel és mtsai (1982), Pap és mtsai (1987) a BERA-val nyert csecsemőkori tapasztalatokról számoltak be, újszülötteken végzett BERA-vizsgálatokról munkacsoportunk közölt először hazai adatokat (Katona és mtsai 1990; 1991). 4. Hallásvizsgálat szubjektív módszerekkel A hallásvizsgálat az anamnézis felvételével kezdődik. Ennek során nemcsak a beteg esetleges korábbi fül- és hallásproblémáira kérdezünk rá, hanem a családban előfordult - öröklődő - betegségekre, állapotokra is. A jó anamnézis gyakran önmagában eldönti a diagnózist.

16 16 A szubjektív audiometria a hallásvizsgálat klasszikus módszere. Ilyenkor a vizsgáló orvos a beteg jelzése alapján állapítja meg a hallóképességet, tehát a vizsgálat a beteg részéről aktív közreműködést igényel. Felnőttek esetében ez a közreműködés egyszerű, a feladatot még bonyolult vizsgálat esetén is gyorsan megértik, és végrehajtják. Más a helyzet a kisgyermek, és különösen más a kooperációra nem hajlandó vagy életkora miatt képtelen újszülött és csecsemő esetében. Általában óvodáskortól kezdve a tisztahang audiometria is elvégezhető, bár sokszor nem az első próbálkozás alkalmával. Ha a gyermek szüleivel együtt ismételten jelenik meg a hallásvizsgálaton, a környezet számára ismertté válik, hasonlóképpen az asszisztensnők is barátságos miliőt biztosítanak, és játékos formában "megtanítják" az audiometriás vizsgálatot a gyermeknek. Nagyon fontos, hogy mindig a gyermek korának és értelmi fejlettségének megfelelő "játékaudiometriai" módszert válasszunk. Ilyen lehet például az a játék, amely során a gyermek fejhallgatón át vagy szabad hangtéren keresztül adott hang meghallásakor bizonyos - általa érdekesnek tartott - "feladatot" végez el. Lehet ez egy kirakós játék egy-egy újabb darabjának a helyére illesztése, kockákból álló torony építése stb. A lényeg, hogy a gyermek megértse, csak akkor játszhatja tovább a játékot, ha meghallotta a hangot. Ha sikerült őt bevonni ebbe a különös szabályú játékba, fokozott figyelemmel fogja hallgatni a hangokat azért, hogy játszhasson tovább. A hangmagasságot és az intenzitást az audiométeren beállítva íly módon meglehetősen pontos hallásküszöb-görbe vehető fel akár 2-3 éves kortól kezdve. Természetesen ez sokszor csak ismételt vizsgálattal, kondicionálás után sikerül. Az ismételt vizsgálat azért is fontos, mert kontrollként szolgál, ti. kétszer-háromszor ugyanolyan hangmagasságnál, ugyanúgy nem valószínű a tévedés a gyermek részéről. Újszülöttön, illetve csecsemőn a szubjektív módszerek nem alkalmazhatók. Itt a később tárgyalandó objektív audiometria metodikák mellett a mindennapi életben legegyszerűbben használható reflexaudiometria alapján tájékozódhatunk. A gyakorlatban a fehér zajt adó, db intenzitáson megszólaló baby-screen szűrőaudiométer terjedt el. Ezzel végzik az újszülöttosztályokon a miniszteri rendeletben előírt hallásszűrést a születést követő 3-6. napon. A vizsgálat alapja, hogy az újszülött erős hanghatásra reflextevékenységgel válaszol, például átkaroló reflex (Moro), aureo-palpebrális reflex, pupillareflex stb.

17 17 Jellemző, hogy a gyermek a hang hatására sírni kezd, vagy a korábbi sírását hirtelen abbahagyja. Sajnos, német statisztikák szerint az így végzett hallásszűrés hatékonysága igen alacsony, a 10%-ot is alig éri el. 2-4 hónapos kortól kezdve elvégezhető az ún. BOEL-teszt. Kivitelezése úgy történik, hogy az egyik személy a gyermek előtt állva egy piros ceruzát felmutatva fixálja a gyermek tekintetét, míg a másik vizsgáló a gyermek látóterén kívül egy üvegpohárban kiskanalat csörget. Jó hallású csecsemő a fixálást megszünteti és a hang irányába fordul. Minden hasonló vizsgálat során fontos, hogy csak egyedül a hanginger legyen érzékelhető inger a gyermek számára. Gyakori hiba, hogy a hangforrást a gyermek is látja, és az odafordulás a vizuális élmény, nem pedig a hang meghallása miatt történik. Ugyanezen okból nem jó a tapsolás, ajtó becsapása és más, légmozgással vagy egyéb rezgéssel adott inger alkalmazása. A szubjektív módszerek csúcsát a nagyobb gyermekek esetében használható gyermek beszédaudiometria jelenti. Ilyenkor a hallórendszer egészét "egyben" vizsgáljuk, tehát nemcsak a perifériát, hanem a nyelv ismeretét, a szenzoros és a motoros működéseket is. Ez a vizsgálat hasonló a felnőtteknél alkalmazott szó, illetve számpróbákhoz, vagyis ismert szavakat különböző intenzitással adva, azok visszamondása, megismétlése, az ismétlés pontossága alapján vonunk le következtetést, mindezt olyan szókészlet alapján, amely a gyermek korának megfelelő. A beszédaudiometriás görbe eltoltságából, alakjából megállapítható a hallásküszöb, a vezetéses, a percepciós, az utóbbin belül a recruitmenttel járó cochleáris és retrocochleáris nagyothallás típusa és mértéke is. A vizsgálatnak számos előnye mellett hátránya, hogy a beteg részéről komoly együttműködést igényel, és eléggé hosszadalmas. 5. Hallásvizsgálat az objektív audiometria módszereivel Objektívnek azokat az audiológiai eljárásokat nevezzük, amelyek alkalmazásával a beteg aktív közreműködése nélkül tudjuk mérni vagy megbecsülni a hallást. Az egyes módszerek egymást kiegészíthetik és párhuzamos alkalmazásukkal pontos képet alkothatunk a hallószerv egyes szakaszainak funkcionális állapotáról. A módszerek legtöbbje bonyolult és drága berendezéseket, a vizsgáló részéről komoly tapasztalatot igényel. A kiértékelésben szubjektív faktorok is szerepelhetnek,

18 18 a legújabb, komputeres kiértékelő és leletező rendszerek ezen a problémán próbálnak segíteni. Az objektív audiometria különösen fontos újszülöttkorban, illetve csecsemő- és kisgyermekkorban, mivel a gyermekek kooperációjának hiánya miatt a szubjektív módszerek bizonytalanabbak, a hallásveszteség korai, pontos megítélése viszont döntő jelentőségű. Az objektív audiometria eszköztárába az akusztikus impedancia vizsgálatok (tympanometria, stapedius reflex-vizsgálat), az akusztikus kiváltott potenciál vizsgálatok, valamint újabban az otoakusztikus emiszsziós vizsgálatok tartoznak Impedancia vizsgálat A dobhártyát elérő akusztikus energia egy része a dobhártyahallócsont láncolati rendszeren keresztül a perilymphára kerül át, más része a hallójárat felé visszaverődik. A visszaverődés mértéke a rendszer akusztikus impedanciája, mely az ingerlő hang frekvenciájától, a rezgő rendszer mechanikai tulajdonságaitól (csontok, izületek, szalagok, izmok) és a súrlódástól függ. Az impedancia vizsgálatok ma a rutin objektív audiometriai vizsgálatok részét képezik annak ellenére, hogy nem a hallást mérik, hanem a középfül működésére vonatkozóan adnak indirekt információt. A klinikumban az impedancia vizsgálatok két formája terjedt el: a tympanometria és a stapedius reflex vizsgálat. A tympanometria esetén abból a tényből indulunk ki, hogy jó tubafunkció mellett a nyomás a dobhártya két oldalán azonos, és az impedancia akkor a legkisebb, amikor nincs nyomáskülönbség a hallójárat és a dobüreg között. Tehát, ha az azonos nyomást az atmoszférás nyomástól eltérő értéken találjuk, akkor zavart középfül működéssel állunk szemben. A kapott görbe ordinátáján az impedancia reciproka, a compliance, abszcisszáján a hallójáratban alkalmazott légnyomás szerepel. A görbe alakjából, csúcsának helyéből, nagyságából viszonylag jól következtethetünk a dobüreg állapotára, illetve a tuba funkciójára. Az újabb tympanométerek több mérőfrekvencián dolgozva, computerhez csatlakoztatva jóval finomabb eltérések (dobhártya hegesedés, kezdődő atrophia stb.) kimutatására is alkalmasak. Gyermekkorban a tympanometria igen fontos eszköz a gyakori serosus otitis media diag-

19 19 nosztikájában, szerepet kap az adenotomia indikációjában, a tuba dysfunkció felderítésében szájpadhasadékos csecsemőkön. A stapedius reflex vizsgálat az objektív audiometria fontos eszköze gyermekkorban is. Lényege, hogy erős hang hatására ép akusztikofaciális reflexív esetén a dobüregi impedancia hirtelen megnő, ez a változás megfelelő eszközzel mérhető. A stapedius reflex igen érzékeny indikátor, csak teljesen ép fül esetén váltható ki. Draskovits (1989) mutatott rá idült középfül-hurutos gyermekek hosszú távú megfigyelése kapcsán, hogy a reflex a gyógyulás után is csak hónapokkal tér vissza. Megállapítható, hogy a reflex megléte kielégítő hallást bizonyít, hiányának nincs diagnosztikus értéke. Fő alkalmazási területei: - hallásküszöb-meghatározás, - recruitment objektív kimutatása, - a n. faciális paresis topikus diagnosztikája, - stapes-fixatio vagy láncolati megszakadás kimutatása, - generalizált izom- illetve neuromuszkuláris betegségek diagnosztikája, - az akusztikus tumor korai diagnózisa a reflex decay segítségével (gyermekkorban neuro-fibromatosis esetén) Kiváltott potenciál audiometria A kiváltott potenciál audiometria (evoked response audiometry - ERA) arra a jelenségre épül, hogy a hangingerek a hallórendszerben bioelektromos potenciálváltozásokat okoznak, ezek a változások megfelelő módszerekkel detektálhatók, és ezáltal a hallórendszer működésére vonatkozóan következtetéseket lehet levonni. A hanginger által kiváltott potenciálok a regisztráló elektródák elhelyezése szerint elektrocochleogramra és vertex potenciálokra oszthatók. Utóbbiak a latencia (vagyis az egyes változások megjelenési ideje az ingerlés kezdetétől számítva) szerint gyors (cochleáris és agytörzsi), közepes (subcorticalis - primer corticalis), lassú és késői (corticalis) potenciál-csoportra oszthatók. Megkülönböztetünk ezen kívül folyamatos választ, mely az inger tartamával függ össze (pl. cochlearis microfonia, summatios potenciál, frekvencia követő válasz, CNV) és ún. on-effektuson alapuló választ. Utóbbi lényege, hogy az inger hirtelen kezdete hatására keletkezik.

20 20 A klinikai munkában leginkább használt, három legfontosabb ERA módszer a következő: a) elektrocochleográfia (ECoCHG), b) agytörzsi akusztikus kiváltott potenciál audiometria (BERA) c) kérgi kiváltott potenciál vizsgálatok (CERA) Elektrocochleográfia (ECochG) Elektrocochleográfián a csigában és a hallóidegben hangstimulus hatására keletkező biopotenciál-változások regisztrálását értjük. E potenciálváltozások három, egymástól technikailag jól elkülöníthető feszültség-komponensből erednek. Ezek a következők: 1. a cochleáris microfonia, 2. a csiga szummációs potenciálja (SP), 3. a teljes hallóideg jól szinkronizált akciós potenciálja (AP). A BERA megjelenése némileg háttérbe szorította az ECoCHG-t annak néhány hátránya (invazív, narcosist igényel, csak a perifériáról tájékoztat) miatt. Újabban ismét felfedezik hasznát, például a Méniere betegség műtéti kezelése (saccotomia) során az intraoperatív monitorizálásban. További előrelépést jelentenek a különféle hallójárati elektródák, melyek használatával a módszer non-invazívvá válik. Saját gyakorlatunkban csak néhány alkalommal alkalmaztuk a transtympanalis elvezetést, az ECoCHG rutinszerű végzésétől eltekintettünk, mivel pedaudiológiai célra a BERA általában alkalmasabb volt Agytörzsi akusztikus kiváltott potenciál audiometria (Brainstem Evoked Response Audiometry - BERA) A kiváltott potenciál vizsgálatok sorában döntő lépést jelentett a BERA megjelenése. Az addig alkalmazott lassú kortikális kiváltott válasz vizsgálatok nem bizonyultak elég megbízhatóknak, különösen a nehezen tesztelhető, nem kooperábilis gyermekek esetében. Sohmer és Feinmesser (1967) használták először a "far field" technikát ECoCHG kimutatására, vagyis az aktív elektróda már nem a dobhártyát átszúrva a promontoriumra, hanem a hallójáratba került. E technika alkalmazását az a megfigyelés tette lehetővé, hogy a mélyen az agytörzsben keletkező potenciálváltozások nemcsak idegi úton vezetődve, hanem közegvezetés útján, gyakorlatilag latencia nélkül regisztrálhatók a fejbőrön megfelelő műszerek segítségével.

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

01. rész. Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

01. rész. Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja 01. rész Csányi Yvonne Perlusz Andrea Zsoldos Márta Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer

Részletesebben

Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei

Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei Ajakhasadék, szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei A magyarországi Hasadék Centrumok, az Országos Archasadék Munkacsoport egyetértése

Részletesebben

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK 1.1. A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZEREI 1.1.1. Idegrendszeri

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE borito_2012_1.qxp 2012.02.25. 21:03 Page 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA Gyógypedagógiai Szemle 2012 XL. évfolyam 1 www.gyogypedszemle.hu 2012 XL. évfolyam

Részletesebben

CélCsoportoK BEMUtAtÁsA szakmai ANYAG FoGlAlKoZÁsI tanácsadók részére

CélCsoportoK BEMUtAtÁsA szakmai ANYAG FoGlAlKoZÁsI tanácsadók részére CélcsoportOK BEMUTATÁSA SZAKMAI ANYAG FOGLALKOZÁSI TANÁCSADÓK RÉSZÉRE CélcsoportOK BEMUTATÁSA SZAKMAI ANYAG FOGLALKOZÁSI TANÁCSADÓK RÉSZÉRE Szerzők: Dr. Harangozó Judit Jásper Éva Pántya Erika Dr. Perlusz

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására Ipari és közlekedési zajforrások megelőzésének, csökkentésének jogi, műszaki és gazdasági eszközrendszere Budapest, 2010 2010. október Köszönjük alapítónk,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

A KONDUKTÍV NEVELÉS, MINT A FEJLESZTÉS EGYIK SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE

A KONDUKTÍV NEVELÉS, MINT A FEJLESZTÉS EGYIK SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE A KONDUKTÍV NEVELÉS, MINT A FEJLESZTÉS EGYIK SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE Dr. Medveczky Erika Ph.D. értekezés Témavezetõ: Dr. Mészáros Judit fõiskolai tanár Programvezetõ: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában Dr. Büki György Dr. Gallai Mária Dr. Paksy László Készült az Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA J U B I L E U M I S Z Á M 2012 XL. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 4 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

INKONTINENCIA. Diagnosztika, terápia, rehabilitáció

INKONTINENCIA. Diagnosztika, terápia, rehabilitáció INKONTINENCIA Diagnosztika, terápia, rehabilitáció 1 Inkontinencia Diagnosztika, terápia, rehabilitáció Szerkesztette Prof.dr. Katona Ferenc dr. Hamvas Antal dr. Klauber András 2 Szerzők: Balogh Ildikó

Részletesebben

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső

Részletesebben

IX. CSALÁDBARÁT KON ERENCIA. ( élre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit?

IX. CSALÁDBARÁT KON ERENCIA. ( élre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit? IX. CSALÁDBARÁT KON ERENCIA ( élre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit? 2 0 0 3 IX. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA (Félre)értjük-e a csecsemõ jelzéseit? A korai interakciók jelentõsége és hatásai a mindennapokra 2

Részletesebben

Akusztikus kiváltott válasz. Egyszerű útmutató

Akusztikus kiváltott válasz. Egyszerű útmutató Akusztikus kiváltott válasz Egyszerű útmutató (alkalmazás általános anesztéziában) Christine Thornton PhD Az A line monitor alkalmas a tudati állapot nem invazív követésére általános anesztézia alatt.

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 4. szám 321 355. (2007) HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI Csapó Benő

Részletesebben

A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés zaj ellen

A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés zaj ellen A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés zaj ellen A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek és ártalmainak megelőzését szolgáló,

Részletesebben

PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola A Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram

PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola A Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola A Pedagógusképzés Pedagógiája alprogram A FUTÓ ATLÉTÁK VERSENYSZORONGÁS ÉS VERSENYTELJESÍTMÉNY KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA Témavezető: Dr. Vass Miklós habil egyetemi

Részletesebben