hatással lehessen a települését érintő döntésekre; elmondhassa a véleményét arról, hogy milyen településen szeretne élni;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hatással lehessen a települését érintő döntésekre; elmondhassa a véleményét arról, hogy milyen településen szeretne élni;"

Átírás

1 Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (mint Alapító) pályázatot hirdet a települési önkormányzatok számára az UNICEF Gyerekbarát Település cím elnyeréséért. Az UNICEF Gyerekbarát Település olyan helyi irányítási rendszer, modell és jógyakorlat kialakítását tűzi ki célul, amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményén alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. Háttér Az eredetileg Gyerekbarát Városok (Child-friendly Cities) néven megszületett koncepció minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy vidéki közösség. A mára globálissá vált programot ban indították Európában, s azóta számos uniós tagállamban (például Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Szlovéniában, Horvátországban) nagy sikerrel indult a helyi önkormányzatok és az adott UNICEF Nemzeti Bizottságokon keresztül. A program az ENSZ Gyermekjogi egyezmény célkitűzéseit alkalmazza azon a szinten, ahol és amikor a legnagyobb közvetlen hatással lehet a gyermekek életére: helyben. Célkitűzés Az UNICEF Gyerekbarát Település a Gyermekjogi egyezmény teljeskörű betartásáért dolgozik. Ennek megfelelően garantálja, hogy minden, 18 év alatti fiatal polgára: hatással lehessen a települését érintő döntésekre; elmondhassa a véleményét arról, hogy milyen településen szeretne élni; hozzáférhessen alapvető egészségügyi-, gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz; 1

2 tiszta vizet ihasson és higiénikus körülmények között, a kizsákmányolás és az erőszak mindennemű formájától mentesen élhessen; biztonságban járhasson települése utcáin; szennyezésmentes természeti és épített környezetben élhessen; részt vehessen kulturális és közösségi eseményeken és egyenrangú polgára lehessen településének, hozzáférjen minden szolgáltatáshoz, származására, vallására, vagyoni helyzetére, nemére és fogyatékosságára való tekintet nélkül. Az Alapító azt a célt tűzte ki, hogy az UNICEF Gyerekbarát Település Elismerő Cím járuljon hozzá a települési önkormányzatok gyermekjogokkal kapcsolatos attitűdjének megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok gyermekek védelméért és jogaiért vállalt, a Gyermekjogi egyezményből is következő aktív, tevőleges felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati gyermekjogi tevékenységek konkrét eredményeit. Az Alapító a díjazással kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a településen élő gyermekek és felnőttek, a helyi döntéshozók és a szélesebb nyilvánosság is el és felismerje a gyermekeket, mint a jelen társadalmunk aktív, egyenrangú tagjait, tényleges bevonásukkal pedig közösen építse velük a jövő generáció települését. Az Elismerő Cím adományozásával az Alapító szándéka elismerni a gyermekek védelme és jogainak érvényesítése terén elért eddigi eredményeket, és támogatni a megvalósításra váró programokat, és felhívni a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet a gyermekek tevőleges bevonásával a gyermekjogok érvényesüléséért, az elért eredmények széles körben és nemzetközi szinten való megismertetésével azok elismeréséért és a jógyakorlatok átadásával a közösségek fenntartható fejlődéséért. Az Elismerő Címet pályázat útján azok a települési önkormányzatok nyerhetik el, amelyek: 1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül 2. megvalósítják az UNICEF Gyerekbarát Település program elemeit, így elsősorban a következőket: 1. A gyermekek aktív és tényleges részvételének biztosítása: a településen élő gyermekeket támogatni kell abban, hogy az őket érintő kérdésekben véleményt nyilváníthassanak. Véleményüket meg kell hallgatni és figyelembe is kell venni a róluk (is) szóló döntéshozatal során. 2. Gyermekbarát jogszabályi keretek kialakítása: olyan jogalkotásra, keretszabályozásokra és eljárások biztosítására van szükség, amelyek következetesen elismerik, védelmezik és érvényesítik a gyermekek jogait. 3. Településszintű gyermekjogi stratégia kidolgozása: ki kell dolgozni egy részletes, átfogó gyermekjogi stratégiát vagy programot a Gyermekjogi egyezmény alapján. 4. Gyermekjogi szervezeti egység felállítása: a helyi önkormányzaton belül állandó struktúrák (gyermekjogi osztály/felelős személy) kialakításával kell biztosítani a gyermekek szempontjainak figyelembevételét a döntések előkészítésekor, végrehajtásakor és értékelésekor. 2

3 5. A döntések hatásvizsgálata a gyermekek szempontjából: rendszeres hatásvizsgálatokkal kell felmérni, milyen hatással van a jog és a gyakorlat a gyermekekre az adott jogszabály, intézkedés bevezetése előtt, közben és után. 6. Gyermekbarát költségvetés: megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani a gyermekekkel kapcsolatos ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz, gyakorlatokhoz és programokhoz. 7. Rendszeres jelentés a település gyermekeinek általános helyzetéről: adatgyűjtéssel, felmérésekkel kell segíteni a településen élő gyermekek jóllétének és jogaik betartásának feltérképezését, a problémás jogszabályi területek, rossz gyakorlatok, hiányt szenvedő csoportok feltárásának érdekében. 8. A gyermekek jogainak tudatosítása: a gyermekek jogait szükséges megismertetni a gyermekekkel és a felnőttekkel egyaránt, ideértve a gyermekekkel foglalkozó szakembereket is. 9. Független gyermekjogi képviselet: támogatni kell a gyermekek védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével foglalkozó civil szervezeteket és a független emberi jogi intézményeket (ombudsman) a gyermekek jogainak védelméért. 10. Gyermekbarát vállalkozások bevonása: az üzleti szféra egyéni vagy vállalati képviselőinek aktív és fenntartható bevonása, érdekeltté tétele a gyermekek fokozott védelmét és a gyermekjogok érvényesítését célzó közösségi felelősségvállalás terén. Az Elismerő Cím odaítélésekor előnyt jelent: - olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek elsősorban nem pénzügyi támogatással, hanem önkéntességgel, közös összefogással kívánja megvalósítani az adott település 18 év alatti lakossága társadalmi részvételét, véleménynyilvánítását, szemlélet fejlesztését, jogtudatosítását, ehhez folyamatos párbeszédet kezdeményez, illetve tart fenn; - olyan megvalósult közösségi programok bemutatása, amely a település fiatal lakossága kezdeményezéséből indult, vagy részéről aktivitást igényel, s lehetővé teszi számára a tényleges részvételt; - minden olyan, fenti kritériumokon túlmutató egyéb program, projekt, intézkedés, együttműködés bemutatása, amely az UNICEF Gyerekbarát Település program minél teljesebb megvalósulását segíti. (Pl. ha a településen működő sportegyesület etikai kódexében a gyermekjogok megjelennek). - a gyermekek tevőleges bevonásának, véleményük kifejezésének bemutatása (a gyermekbarát település/gyermekjogok témájához kapcsolható videóüzenetek, fotó-, rajz, esszépályázat eredményei, kérdőívekkel történő közvéleménykutatás, gyerekfórum szervezése, stb.). Az Elismerő Cím adományozása A fenti célok elérését a következőkkel kívánja elismerni az Alapító: A legjobbnak ítélt 3 pályázat benyújtójának az UNICEF Gyerekbarát Település Elismerő Címet adományozza és a Gyermekek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként Ft jutalomban részesíti. Az Elismerő Cím elnyerésekor az önkormányzat díszoklevelet kap, valamint az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány honlapján és kommunikációs csatornáin megjelenhet. 3

4 Kizárólagos jogosultságot szerez továbbá az UNICEF Gyerekbarát Település logójának és kommunikációs anyagainak használatára A beérkező pályázatokat, a fenti kritériumok (és az ezeken alapuló részletesen kifejtett indikátorok letölthető az UNICEF Magyar Bizottság honlapjáról) vizsgálatát egy, az Alapító koordinációja mellett felállt, független szakértői testület (Értékelő Bizottság) bírálja el. Az UNICEF Gyerekbarát Település cím évente maximum 3 önkormányzatnak ítélhető oda, és a cím adományozása évente felülvizsgálatra kerül. Az Elismerő Cím elnyerését követően az önkormányzat vállalja, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány, az Értékelő Bizottság bevonásával évente felülvizsgálhatja az Elismerő Cím kritériumrendszerének való megfelelést. Az odaítélt támogatás felhasználásának módjáról, az abból megvalósított programokról az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően beszámol az Értékelő Bizottságnak. Az Értékelő Bizottságban részt vesz egy pályázat útján elnyert helyen, egy év közötti Fiatal Nagykövet is. Pályázók köre Bármely települési önkormányzat pályázhat, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek. Csak olyan pályázó díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, a gyermekjogok érvényesülésének és a gyermekek részvételének erősítését segíti. Pályázat tartalma A pályázó önkormányzat bemutatja a gyermekekre vonatkozó szakpolitikai, a gyermekek védelmére és a gyermekjogok érvényesülésére vonatkozó helyi rendszerét, a fentiekben meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a települési önkormányzat kötelező feladatain felül végzett gyermekjogi-gyermekügyi tevékenység, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek részvételének biztosítására. A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi gyermekjogi-gyermekügyi politika hátterében, milyen célok határozzák meg a 18 év alatti polgárok életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és végrehajtást. Továbbá a pályázó jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, programokkal, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott az UNICEF Gyerekbarát Település program elemei megvalósítása érdekében. Az Értékelő Bizottság az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól - településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól, stb. - függően hogyan valósítja meg tevékenységét. A pályázat benyújtásának módja A pályázatokat a pályázati indikátor rendszer kitöltésével kell elkészíteni, amely az alapító UNICEF Magyar Bizottság honlapjáról letölthető. 4

5 A pályázat maximum 10 oldal (a tartalmi szempontok megismétlése és a mellékletek nélkül) terjedelmű - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel elkészített - dokumentum lehet. A becsatolható mellékletek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk (a képek mérete egyenként nem haladhatja meg az 1280*1024- es méretet és a 2 MB file méretet, a dokumentumoknál pedig a DOC, esetleg PDF formátumot részesítsék előnyben). A pályaművet az aláírásra jogosult személy (polgármester) aláírásával ellátva, elektronikus módon kérjük benyújtani. Elektronikus cím: A benyújtás határideje: július 15. 5

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENL

TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENL TÁJÉKOZTATÓ TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 2010-2011 KONFERENCIA AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG (GENDER EQUALITY) JEGYÉBEN Helyszíne: Magyar Országgyűlés, Időpontja: 2010. február 26. 10.00-13.00 óra A konferencia

Részletesebben

GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN

GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN DR. RAJZINGER ÁGNES GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN az állampolgári jogok országgyûlési biztosának OBH 2096/2008. számú jelentésérõl A gyermeki jogokat a jogrendszer egészének biztosítania

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben