JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995."

Átírás

1 JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól július 266

2 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési Igazgatósága dr. Kovács Arpád igazgató A vizsgálatot vezette: dr. Csépán Magdolna osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték: dr. Fónyad Erzsébet Hegyesné dr.solymost Mária Molnár Istvánné Pozsonyt Lajos számvevő számvevő számvevő szakértő tanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. VAGYONELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG V-2-14./95. J E L E N T É S a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására című vizsgálat tapasztalatairól A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az egészségügyi finanszírozási reform hogyan hatott az intézetek pénzügyi helyzetére, mennyiben teremtette meg a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeit. A változások milyen alkalmazkodási folyamatot inditottak el, és ez megfelel-e a reform céljainak. A vizsgált időszak:!992., 1993.,!994. évek A vizsgált intézetek: Jahn Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szt. János Kórház-Rendelőintézet Heim Pál Kórház-Rendelőintézet Balassa János Kórház-Rendelőintézet Szt. Rókus Kórház-Rendelőintézet

4 - 2 - I. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK A 80-as évek végétől párhuzamosan folyik az egészségügy és a társadalombiztosítás reformja. A rendszerváltás egészségügyi programja új prioritásokat fogalmazott meg az egészségügyi ellátórendszer számára. A hangsúlyt a megelőzésre, a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló alapellátás fejlesztésére helyezték és általános cél volt, hogy a betegeket az olcsóbb ellátási szint felé irányítsák. Az intézmények ebben való érdekeltségének megteremtését az egészségügyi finanszírozás reformjától várták. Ma már bizonyos, hogy ezt kizárólag pénzügyi eszközökkel nem lehet megvalósítani. Az egészségügy működési kiadásainak finanszírozása az 1990-ben végrehajtott forráscserével a társadalombiztosítás feladatává vált. A kiadások növekedésének felgyorsulása is indokolttá tette, hogy a nyújtott teljesítményektől független, számos szubjektív elemmel terhelt forráselosztást piaci elvek szerint működő finanszírozási rendszer váltsa fel, melyben az intézmény működésének fenntartása helyett szerződéses jogviszony alapján szolgáltatásokat vásárol a biztosító. Olyan normatív, teljesítményelvű finanszírozási rendszert kivántak bevezetni, amely biztosítja a teljesítmények mérését, összehasonlíthatóságát, másrészt -miután normativitásánál fogva egy átlagos hatékonysági színvonalon finanszíroz- ösztönöz a költségek csökkentésére és a teljesítmények növelése érdekében aminőség javítására. Közvetett hatásként a rossz ellátó szervezet átrendeződését, a szükségletekhez való jobb alkalmazkodást várták, továbbá azt, hogy az egészségügyben meglévő, de eddig érdekeltség hiánya miatt nem mozgósítható tartalékok révén lehetövé váljék az ellátás színvonalának megtartása, sőt javítása a társadalombiztosítás korlátozott pénzügyi lehetőségei mellett is. Az új finanszírozás bevezetésekor a szolgáltatások egységes áron történő vásárlása csak távolabbi célként fogalmazódhatott meg, miután az intézetek adottságaiban, felszereltségé-

5 - 3 - ben, pénzügyi helyzetében meglévő különbségek a működésképtelenség veszélye nélkül nem tették lehetövé az azonnali bevezetést. A nivelláláshoz szükséges anyagi eszközök hiányoztak, de a teljes kiegyenlítés a szakmai értékelések szerint túlméretezett egészségügyi ellátórendszer egészére nem is lett volna célszerű. Az új finanszírozási rendszer bevezetését nem előzte meg a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybevehető szolgáltatások -a finanszírozási lehetőségekkel összhangban állórészletes szabályozása és a kapacitások ilyen értelmű egyeztetése. Ennek hiányában a törvény úgy rendelkezett, hogy az OEP-nek minden működő intézettel szerződést kell kötnie. Ma már az is nyilvánvaló, hogy ezzel a biztosító egyfajta csapdába került, a teljes ellátórendszer fenntartására ugyanis nem képes, legalábbis a járulékbevételekből nem. A fekvőbeteg ellátás teljesítményelvű finanszírozásának bevezetésére átmeneti megoldásként olyan technikát választottak, mely a teljesítményeket egységes rendszerben méri (homogén betegségcsoportok -HBCS-k- ráfordítás igényességének arányait tükröző súlyszámok alapján), a díjazás viszont úgynevezett saját áras rendszerben történik. A saját ár (más néven alapdíj) intézetenként változó, azt az intézet korábbi pénzügyi pozíciói, és a bázisnak választott 1992-es év teljesítménye határozza meg. Változatlan teljesítmények esetén tehát a bevételek is változatlanok maradnak. A járóbeteg ellátásban ahol a reform előkészítésére viszonylag rövid idő állt rendelkezésre - csak az előirányzatok 30 %-át vonták be a teljesítmény finanszírozásba. Az intézetek pontokban mért teljesítményük után az országos összesítés alapján számított pontérték szerint részesülnek díjazásban. A bevezetés óta eltelt időszakban ez az átmenetinek szánt technika működött, a normatívitás irányába továbblépésre nem került sor, sőt a reform szellemétől idegen elem -az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti státusának törvényi szabályozása- került a rendszerbe. A teljesítmények növekedéséhez kötődö bevételi többletek elmaradnak más jogcímek (KJT, bérpolitika, gyógyszertámogatás, stb.) alapján fizetett támogatásoktól. A finanszírozási korlátként működő országos korrekciós tényező miatt a források növekedése csak kis mértékben volt befolyásolható az intézeti teljesítmények révén, így nem alakultak ki azok az érdekelt-

6 - 4 - ségi viszonyok, melyektől a reformcélok megvalósulását várták. (Súlyosbítja a helyzetet, hogy a paraszolvencia a gyógyítást végző orvosok érdekeltségét elszakítja -esetenként szembeállítja- az intézeti érdekekkel.) A vizsgált intézetek bevételeinek bővülése 1994-ben nagyjából az egészségügyi árindexnek megfelelő mértékű volt. Ez legfeljebb az előző évi állapot szinten tartását teszi lehetövé. Helyzetük ugyanakkor nem rosszabb, mint a költségvetési szféra más területein. A gyógyító-megelőző ellátások előirányzata 5 év alatt 66 milliárd Ft-ról 170 milliárdra emelkedett a társadalombiztosítás költségvetésében. A gyógyító tevékenység tartalékainak feltárására egyedül gyógyszer kiadások esetében születtek kezdeti lépések. a A kiadási szerkezet lényegesen nem változott. Továbbra is a legnagyobb kiadási tételt képezik a bérek.a béralap és a tb. járulék együttes aránya a kiadásokon belül %. A bérek és az ehhez kapcsolódó létszám átfogó felülvizsgálatára sehol nem került sor. A KJT erősen korlátozza az intézetek önálló létszám és bérgazdálkodását. A törvényi előírásokkal megmerevített kiadás szerkezet és a változó bevételek egyfajta teljesítmény kényszert jelentenek. Ebben a helyzetben nagy jelentősége van a pontos adatszolgáltatásnak. A kórlapok hiánytalan kódolásának orvosszakmai ellenőrzését több intézetben az orvosigazgató helyettese(i) végzi(k). Az előnyösebb finanszírozási feltételek miatt előfordul, hogy járóbetegként is kezelhető eseteket is a fekvőbeteg osztályokon látnak el, ami ellentétes a reformcélokkal. A gazdálkodás terén a hagyományos itézményi magatartás nem változott. Jellemzőek az általános, differenciálás nélküli takarékossági intézkedések, a keretgazdálkodás szigoritása. Egyes, kiadásnövekedést okozó intézkedések elmaradásától várható károk (pl. higiénés területen) mérlegelésére nem kerül sor -ehhez a korrekt jelentési kötelezettség is hiányzik. (Pl.: kórházi fertőzések, melyek kezelése óriási többletkiadásokkal jár.) A szakmai szabványok (protokollok) hiánya, a minőségbiztositás követelmény rendszerének kialakulatlansága miatt nem ellenőrizhető, hogy milyen területeken és mértékben indult meg a korábbi ellátási szinvonal eróziója.

7 - 5 - Az orvosi szakma folyamatosan küzd a pénzügyi korlátozásokkal szemben a kor szinvonalának megfelelő feltételek biztositásáért, ugyanakkor saját tevékenysége átvitágitását és racionalizálását eddig nem tekintette feladatának. Egyedül a gyógyszeres terápiák felülvizsgálata kezdődött meg néhány intézetben. A teljesítmény elszámolás bevezetésével az intézeti vezetés informáltsága javult, a költségek (kiadások) számbavétele azonban még a költségvetési gazdálkodás rendjének megfelelő, a kétféle rendszer megfeleltetése nem megoldott. Összességében az állapitható meg, hogy a betegellátás anyagi feltételeiben a vizsgált intézeteknél érzékelhető visszaesés nem következett be. Az egészségügy válságos pénzügyi helyzetével kapcsolatos közhangulat a vizsgálat tapasztalatai alapján túlzottnak tűnik. A teljesítmény finanszírozás bevételekre gyakorolt hatása nem volt meghatározó, igy az új rendszer a vele kapcsolatos elvárásoknak nem tudott megfelelni. A finanszirozas1 reform továbbfejlesztésének konkrét lépései, módszerei a bevezetéskor nem voltak kidolgozottak, igy az elmúlt 2 év az útkeresés jegyében telt el az OEP-nél anélkül, hogy érdemi változásokra került volna sor. Tanulságként is levonható, hogy az egészségügy átalakításához kiérlelt szakmapolitikai koncepció nélkül nem szabad hozzáfogni. Ezt sem finanszírozási technikák, sem különböző szintű egyeztetési és alkufolyamatok nem helyettesíthetik. A továbblépéshez -ha ezt a normativ finanszírozásban látjukmeg kell teremteni és ellenőrizni kell a ma minden szinten hiányzó normákat (a tb. által finanszírozott ellátás feltételeire, vásárolt szolgáltatások tartalmára, minőségére, a terápiákra, a költségek azonos számbevételére). Ismereteink szerint a folyamatban lévő -az egészségügyi ellátást és intézmény hálózatot alapvetően befolyásoló- döntések előkészitése e területekre nem terjedt ki.

8 - 6 - J A V A S L A T O K A Népjóléti Minisztérium Intézkedjék a szakmai pontokollok, illetve a minőségbiztosítás kritériumrendszerének kidolgozása és bevezetése iránt. - Szorgalmazza a kórházak akkreditációját. - Dolgozza ki a szakmapolitikai elveknek, a területi ellátás követelményeinek és az OEP hosszú távú finanszírozási lehetőségének megfelelően megtervezett és egyeztetett egészségügyi struktúra kialakításának konkrét ütemtervét, határozza meg az átalakítás lépcsöfokait, az ehhez szükséges pénzügyi és jogszabályi feltételeket a negatív hatások legalább részbeni kiküszöbölésének stratégiáját. Az OEP -Dolgozza ki az egészségügyi szolgáltatások biztosítói, ellenőrzésének módszertanát, mely által megvalósítható = az elszámolt HBCS-k tartalmának összehasonlítása a szakmai szabványok előírásaival, =az elszámolási technikákkal, az ellátott eseteknek gyógyítás valódi tartalmától eltérő regisztrálásával szerzett jogtalan előnyök feltárása és kiküszöbölése. - Hozza létre az ellenőrzés megfelelő szervezetét, az egészségügy szakellenőrzését végző más szervezetekkel együttmüködve, illetve a kompetenciák tisztázásával. - A HBCS-k tartalmát a szakmai protokollokkal folyamatosan egyeztetve törekedjék arra, hogy a súly- illetve pontszámok mindjobban kifejezzék az egyes ellátások átlagos költség arányait. - Kezdeményezze a PM-nél az egészségügyi intézetek tervezési és beszámolási rendszerének a finanszírozás új feltételeihez történő igazítását. - Írja elő az egészségügyi intézetek számára a finanszírozási rendszer továbbfejlesztéshez, belső arányainak pontosításához-szükséges kötelező és egységes tartalmú nyilvántartások vezetését. - Az esetfinanszírozás intézeti normároainak megállapífigyelembe tása a tényleges ellátatti kör nagyságát véve, arányosabban történjen.

9 - 7 - II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A vizsgálatha bevont intézetek, kiválasztásának szempontjai A vizsgált intézetek mindegyike önkormányzati tulajdonban van (a Jahn Ferenc, a Szt. János, a Heim Pál és a Balassa J. Kórház a Fővárosi Önkormányzat, aszt. Rókus Kórház a Pest Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozik), úgynevezett közkórházak. Tevékenységi kórükbe az aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás mellett a járóbeteg ellátás (szakrendelők, ambulanciák), gondozók működtetése, egyes alapellátási feladatok (fogászat, munkaegészségügyi ellátás, anya- és csecsemővédelem, stb.), továbbá 2 intézménynél a vérellátás tartozik. A Balassa Kórház kivételével esetfinanszírozás körébe tartozó, országosan még nem elterjedt műtéti és/vagy diagnosztikai eljárásokat is végeznek. Az intézetek mindegyikének van olyan speciális profilja, melynek hatásköre országos, vagy több megyére kiterjedő. A Heim Pál Kórház gyermekellátásra szakosodott. Az intézetek kiválasztásánál - az összehasonlítható feladatkör mellett - arra törekedtünk, hogy kapacitásuk, finanszírozási helyzetük, telepitési adottságai szempontjából különbözőek legyenek. 2. Bevételek 2.1. A bevételek alakulása, szerkezete Az egészségügyi reform következtében a kórházaktól az alapellátás és egyes járóbeteg ellátást végző szakrendelők működtetése az önkormányzatok hatáskörébe került. A vizsgált intézményeknél a feladatváltozás az evtköltségvetés csökkenésében jelentkezik. Miután a szakfeladatonkénti részletes elemzés meghaladta a vizsgálat lehetőségeit, a bevételek és kiadások vizsgálatát -összehasonlítható feladat strúkturára- csak és között tudtuk elvégezni. A vizsgált intézetek költségvetési bevételei 1994/93. viszonylatában 16,5-36,9 %-kal emelkedtek.

10 - 8 - A NM hivatalos egészségügyi árindexe III. n.év végéig 123,2% volt, a kórházak pénzügyi lehetőségeinek bővülése egy kivételével meghaladta ezt az értéket. A bevételek között meghatározó - és folyamatosan növekvő társadalombiztosítástól működési célra átvett pénzeszközök aránya (1992-ben 70,9-94,7% között, 1994-ben % között mozgott). A tb. támogatás jogeimeinek részletezéséta 2.2. pont tartalmazza. A saját folyó bevételek részesedése intézetenként igen eltérő (2,6-20 %). Kiemelkedő e szempontból a Heim Pál Gyermekkórház, amelynek saját folyó bevételei ben az összebevétel 20 %-át tették ki. A saját bevételek jelentős része szolgáltatási kapacitások értékesitéséből származik. Ez a lehetőség a kinálati piac kialakulásával szűkül, mely a bevétel növelés korlátjaként jelenik meg. Vállalkozási tevékenységet három kórház folytat. Az intézetek részt vettek a NM vagy az OEP által meghirdetett különféle pályázatokon, bár az igy elnyert összegek több esetben csak jelképes nagyságúak. A Heim Pál Kórház jelentős alapítványi támogatásban is részesült, 1994-ben kb. 32 millió Ft bevétele származott e forrásból. Az átmenetileg nélkülözhető források lekötéséből származó kamatbevétel a vizsgálat időszakában általában nem éri el az l %-ot. A lekőtések gyakorisága, időtartama, az összegek nagysága 1994-ben általában csökkent. A bevételek között figyelembe vehető pénzmaradvány költségvetéshez viszonyitott aránya 1992-ben 0,8 és 8 % között mozgott, 1994-ben sehol sem haladta meg a 3 %-ot. Az intézetek közül csak egy mutatja ki pénzmaradványát a tb. támogatás maradványaként, bár a finanszirozás aránya alapján ez más kórházaknál is valószinűsithető. A pénzmaradvány jóváhagyása továbbra is a fenntartó önkormányzat hatásköre. A vizsgált idöszakban elvonásra nem került sor. A jóváhagyás megitélésünk szerint formális, nem egyeztethető össze az intézeti önállósággal és a gazdálkodási felelősséggel (pl. a 13. havi bér kigazdálkodása).

11 - 9 - A fenntartó önkormányzatoktól nagyrészt felújítási célra átvett pénzeszközök aránya a beszámolók szerint 1-3 % volt a vizsgált időszakban. Az önkormányzatok a működéshez csak az egészségügyi intézetek által ellátott önkormányzati feladatok - egészségnevelés, óvoda, bölcsőde fenntartás - finanszírozásával járultak hozzá. Az önkormányzatok valós szerepét azonban a pénzforgalmi adatok nem tükrözik a kórház fenntartásában. Mind a Fővárosi, mind a Pest Megyei Önkormányzat képez központi keretet az egészségügyi intézetek gép-műszer beszerzéseire. Az ebből beszerzett eszközőket aktíválásra adják át az intézeteknek. A Fővárosi Önkormányzat kimutatása szerint a vizsgált 4 fővárosi kórház számára között összesen 1,2 milliárd Ft összegű keretből (ÁFA-val együtt) történt gép-műszer beszerzés részben fejlesztési, részben pótlási céllal A társadalombiztosítási támogatás előirányzatának évközi változása jogcímek szerint A finanszírozási reform bevezetését megelőző 1992.évben a tb. támogatás évközi növekedése valamilyen kiadás növelő központi intézkedés ellentételezésére szolgált. Pl. a teljes áras gyógyszerbeszerzésre való áttérés, a tb. járulék l %-os emelése, a betegszabadság bevezetése miatt kaptak kompenzációt az intézetek. Jelentős tételt képezett a központi bérpolitikai intézkedés végrehajtásához folyósított összeg. Ezen túlmenően néhány intézetnél fejlesztések finanszírozására is sor került I. félévben az intézetek a finanszírozási jogszabályok (1992. évi LXXXIV. tv. és az 52/1993. (IV. 2.) kormányrendelet) értelmében csak szintre hozott előirányzatuk időarányos részét kapták. A II. félévtől a szabályozás az egyes ellátási formák előirányzatainak 10, illetve 15 %-os emelését írta elő. Az új rend szerint finanszírozott járó- és fekvőbeteg ellátások esetében ez a többlet csak az évi bázisnak megfelelő teljesítmények elérésekor realizálódhatott.az ezt meghaladó teljesítmények alapján további plusz bevétel elérésére is lehetőség volt. Az UJ finanszírozás hatása az év 3 utolsó hónapjában érvényesült. (A szakellátás II. félévtől bevezetett új finanszírozási rendjét részletesen az 1. sz. függelék tartalmazza.)

12 ban a fekvőbeteg ellátás teljesítményei alapján a vizsgált intézetek mindegyike többletbevételhez jutott a szintre hozott előirányzat időarányos részéhez képest. Ennek összege 10,7 és 67,6 millió forint között változott. Három intézet esetében az évit meghaladó teljesítmény (súlyszám összeg) a jogszabály szerint 15 %-kal megemelt előirányzatnál nagyobb összegű bevételt eredményezett. Két kórháznál a teljesítmények elmaradtak az évi bázistól, így a 15 %-os emelésnek csak egy részét kapták meg. A többletbevétel elérését ebben az időszakban még az országos korrekciós tényező l feletti értéke is segítette ben már ellentétes hatás érvényesült, mivel a többlet teljesítmények következtében az egész év folyamán l alatt maradt. A járóbeteg ellátásban a két intézet kevesebb teljesítmény díjat ért el, mint az előirányzatából központosított rész, itt tehát egyértelmű veszteségről van szó (-1,5 illetve -1,8 millió Ft). A reformintézkedések hatása egyenlegében mindenütt pozitív az évi szintrehozott előirányzathoz képest, a növekmény a tb. támogatás éves összegének 2,2-4,7%-a. A teljesítmény növekedésből származó bevételi többletek szabadon felhasználhatók, a finanszírozási jogszabályok megteremtették a bér- és dologi kiadások közötti átjárhatóságat (az ÁRT 93. -a alóli felmentéssel). A finanszírozási reform bevezetésével egyidőben, de attól pénzügyileg függetlenül került sor az egészségügyben az évi központi bérpolitikai intézkedés végrehajtására. Ennek 7 hónapra járó összegét egyszeri támogatásként kapták az intézetek, az alapdíjak folyamatban lévő kidolgozásamiatt már nem épültek be a teljesítmény-finanszírozás rendszerébe (Erre csak októberétől került sor.). A reformintézkedések tartalékából az OEP az év vegen egyszeri, a likviditási helyzet javítását szolgáló támogatást folyós{tott. Ennek mértéke a vizsgált intézeteknél az éves tb. támogatás 1,2-1,3 %-a volt ben a tb. támogatási többlet legjelentősebb tétele a KJT szerinti bérkategóriák elérésére biztosított összeg volt. Ennek nagyságrendje millió Ft kö-

13 - ll - zött mozgott a vizsgált intézetek körében (ré a pont foglalkozik a KJT végrehajtásána talataival). z letesen tapasz- Az intézeti előirányzatok szintre hozása e már nem történt meg, a támogatás éves összegének el zámolását 1993-ben megkötött alapszerződés kondícióihoz iszonyítva vezette le az OEP. Így az évi központ bérpolitikai intézkedés teljes éves kihatása növekmén ként jelentkezik. Hasonlóan "fiktív" növekmény a szo idarítási járulék központi befizetése helyett az intéze ek költségvetésébe "visszatett" összeg is. E három té el a kórházak támogatás növekményének közel felét tett ki. (Ebben az elszámolási rendszerben a járóbeteg ell'tás teljesítménydíja teljes egészében -a központasi ott rész visszanyerése is- többletnek minősül.) Ez év végén az OEP az évihez hasonló na yságrendben ismét folyósított egyszeri kiegészítő táma atást az intézet eknek. Ez utóbbi kivételével I-IX. hóban a többlettámogatásokat kasszákra bontva, de egyszeri, az alap íjba be nem épülő támogatásként kapták az intézetek. Az OEP az évi L törvénnyel módosított évi CXV. tv. alapján II. félévtől megújított az intézetekkel kötött szerződést. A jogszabály értelmében az aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás fina szírozási többletei beépültek az intézeti alapdíjakba, í y teljesítményfüggővé váltak. Vagyis csak a bázist meghaladó teljesítmények esetén realizálódnak a fix kötelezettségek fedezetére szolgáló támogatási többletek is. Ez fokozza a teljesítmény kényszert. Hatása az idő rövidsége miatt a gazdálkodás egyensúlyára ma még nem becsülhető. (Az új szerződés feltételei IV. n.évbe érvényesültek a finanszírozásban.) A többi intézet azonban többletbevételt ért el, a Jaro- és fekvőbeteg ellátásból származ összege 31,5-116,1 millió Ft között változott. mény az évi társadalombiztosítási 3,3-9,1 %-a. A vizsgált intézetek közül 1994-ben csak egy 'rház teljesítmény díjában nem realizálódtak a beépülő növekmények. melynek együttes A növektámogatás

14 A teljesítmény-finanszírozásból származó bevételek 1993-hoz viszonyítva 1994-ben nem nőttek arányosan. Ebben szerepet játszik az országos korrekciós tényező alakulása, mely év folyamán egyik hóban sem érte el az 1,00 értéket, és pl tavaszán csak 0,84 volt. Ez azt jelenti, hogy változatlan bevétel elérése 20 %-os többlet teljesítmény mellett lehetséges. Az országos teljesítmény növekedés viszont ismét visszahat a korrekciós tényező csökkenésére. A teljesítmények bevételekre gyakorolt hatása az gos korrekciós tényező következtében bizonytalan, finanszírozás 2 hónapos csúsztatása miatt időben válik a hozzá kapcsolódó kiadások alakulásától. orszáés a is el- A teljesítmény-elv szerint finanszírozott ellátások jövedelmezöségét -a teljesítmény alakulása mellett- a kasszák felosztással kialakított arányai is jelentősen befolyásolják Az ban létrejött finanszírozási szerzödés hatása egyes ellátási formák jövedelmezőségére A kasszák kialakítása Az évi LXXXIV. tv. értelmében a finanszírozási szerződések előkészítéséhez az intézeteknek maguknak kellett felosztaniok évi szintre hozott alapelőirányzatukat kasszákra az OEP útmutatója alapján. (A kassza az új finanszírozásban az egyes ellátási formák elkülönített pénzalapja.) Ennek során meg kellett tervezni azt a szervezeti és tevékenységi struktúrát, mely alapján az intézet teljesítményeit kivánta realizálni, és hozzárendelni az előirányzat optimálisnak ítélt részét. A feladatot a finanszírozás részletes szabályainak ismerete és megfelelő előkészítés nélkül kellett végrehajtani. (Az 52/1993. (IV. 2.) sz. Kormányrendelet a felosztásra adott határidő után jelent meg. ) Az intézetek vezetése általában körültekintően vizsgálta felül a működő struktúrát és dolgozta ki tervezetét az ellátási formák arányaira. Ennek során a vélt, vagy valós érdekek alapján többféle stratégiát követtek. Volt olyan kórház, amelyik a biztos bevételekre törekedve az elő-

15 irányzat kasszákra bontásánál a valóságos súlyánál gyobb arányban vette figyelembe a munkaegészségügyi látást és a gondozókat. Ennek következtében (is) a naelfekátlag vőbeteg ellátás alapdíja nem érte el az országos 70 %-át. Máshol az előirányzat túlzottan nagy részét osztották a já óbeteg kasszára -abból kiindulva, hogy ennek 70 %-a bá isfinanszirozásban marad. A 30 %-os központosított z visszanyerése az országos teljesítmények alapján lakuló alacsony pontértékek következtében sem 3-ban, sem!994-ben nem sikerült. A járóbeteg ellátás zaránya a szerződés szerinti 18 %-ról!3 %-ra esett sza. A 'áróbeteg ellátás keretében elszámolt ambulanciák várha ó betegforgalmának megtervezése több helyen problémát zott, hiszen korábban ezt az ellátás típust statiszailag nem tartották nyilván, igy tapasztalati adatok álltak rendelkezésre. A finanszírozási jogszabály rint viszont -ha ambuláns eseteket is el akarnak számo ni- erre a kasszára az intézeti előirányzat minimum 5 %-'t el kellett különiteni. OEP - noha az évi CXV. tv. előírja a szerződéévenkénti felülvizsgálatát (22. (9) bek.) -az új anszírozás bevezetése óta eltelt időszakban nem adott etőséget az intézeti kasszák aránytalanságainak korciójára. Minden átcsoportosítás ugyanis a többi intéfinanszírozási lehetőségeit is érinti, igy i dokolt, y csak egységes elvek szerinti, átfogó rendez sre kejön sor. A nyilvánvalóvá vált aránytalanságok azonban zültségeket támasztanak, a finanszírozás "á meneti" lege csak egy ideig indokolható a bevezetés p oblémá- 1. A vizsgált intézetek közül egy kértea kass ák kö- zötti átcsoportosítást. A kassza-felosztás korrek- ciója - 3,6 millió Ft átcsoportosítása a aktív fekvőbeteg ellátás kasszájára - az intézet alapdíjának növekedése következtében a jelenlegi teljesítmények mellett mintegy 45 millió Ft- s éves többletbevételt jelentett volna az intézetn k.

16 Az alapdíjak A fekvőbeteg ellátás alapdíjának alakulására sen az intézetek korábban kialakult pénzügyi az!992. évi betegforgalom alapján számított jesítmény volt hatással (ez utóbbi forditott Az alapdíjak nagy szóródást mutatnak. elsődlegepoziciói és bázis telarányban). A korábbi "kijárásos" rendszerben nem alakult ki egyértelmű összefüggés az intézetek költségvetési pozíciói és az ellátás színvonala között, de nem érzékelhetők a telepítési helyzetből, az épületek korából és egyéb sajátosságokból adódó ráfordítás igényesség eltérései sem. Az évi szerződésmódosítás nem hozott változást sem az intézeti díjak nivellálásában, sem a kasszák aránytalanságainak megszüntetésében. Az aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás új alapdíját az OEP az év folyamán folyósított finanszírozási többletek beépítésével alakitotta ki. Ennél a teljesítményelvű finanszírozás 12 hónapja alatt elért átlagos havi bevétel képezte a kiindulást. A bázis teljesítményt az átdolgozott HBCS-nek megfelelően korrigálta a GYÓGYINFOK, ez alacsonyabb lett az induló értékné!. A két tényező együttes hatására (számláló növelése, nevező csökkenése) az alapdíjak intézetenként eltérő mértékben emelkedtek. Az emelkedés mértéke a vizsgált intézeteknél az aktív ellátásnál %, a krónikus ellátásnál 0,5-12 %. A kassza felosztás aránytalansága!, az alapdíjak szakmailag nem indokolható mértékü eltérései továbbra is feszültségek forrásai az ellátó rendszerben Az intézetek likviditás! helyzete A vizsgált időszakban tartós likviditási problémák az ellenőrzött intézeteknél nem voltak. Az átmeneti fizetési nehézségeket takarékossági intézkedésekkel, a beszerzések korlátozásával, átütemezésével korrigálták. Működési hitel felvételére csak egy kórház kényszerült.az intézetek számára gondot okozott a 13. havi bér, illetve ennek kifizetésére az OEP-tól kapott előlegek törlesztése. Ezt jelzi az egyik kórházban a kiegyenlítetlen szállítói állomány magas szintje, máshol az utolsó részlet visszafizetésére kért 2 havi haladék.

17 A fizetőképességet kedvezőtlenül befolyásota, hogy a tb.támogatás egyes jogcímeinek (pl. bérpolitika, KJT) utalására rendszertelenül, vagy utólagosan került sor. A betegellátás szezonális ingadozása a havi teljesítménydíjaknál okoz eltérést A teljesítmény-finanszírozás hatása a betegellátásra Az új finanszírozás által bevezetett érdekeltségi viszonyok néhány vonatkozásban a reform céljaival ellentétes hatást váltanak ki. Az aktív ellátásban a finanszírozás logikája szerint az intézetek az ágyak maximális kihasználása mellett az ápolási idő minimalizálásában érdekeltek. Az alsó határnapot meghaladó ápolás esetén már megilleti őket a HBCS-re járó teljes díj. A járóbeteg ellátás pontértékének elértéktelenedése miatt inkább megéri az ambulancián is ellátható beteget az alsó határnapig "befektetni". Ez teljesen ellentétes a reform azon célkitűzésével, hogy a betegeket lehetőleg az olcsóbb ellátási szintek felé irányítsa. A teljesítmény növelésére a betegszám emelkedése, illetve a magasabb súlyszámot biztosító esetek arányának növekedése ad lehetőséget, ez utóbbi a kódolással is befolyásolható. Jelenleg nem működik olyan ellenőrzési rendszer, amely a fekvőbeteg ellátásban kiszűrné az indokolatlan, és csak adminisztratív úton előállított teljesítmény-növekményt. Nehéz ugyanis a határvonalat meghúzni a pontos kódolás (a fő diagnózis mellett a kisérő betegségek és szövődmények precíz regisztrálása) és a szabályozásban rejlő lehetőségek kihasználása között. (Ha több diagnózis áll fenn, akkor a legjobban fizetőt választják fődiagnózisnak, ennek alapján történik az eset besorolása a HBCS rendszerbe. Az "optimális" változat kiválasztására ismereteink szerint már számítógépes segédprogramok is kaphaták a szaftver piacon. ) Az adatfeldolgozást végző GYÓGYINFOK számítógépes rendszer csak a formai, illetve logikai hibák kiszűrésére képes, a nem valós teljesítményekére nem. Ez egyértelműen az elenőrzési rendszer hiányossága, amelynek megoldása az OEP feladata.

18 Az országos korrekciós tényező differenciálás nélkül hat az intézetek teljesítmény díjának alakulására. Miután az állandó kiadások fedezete is függ a teljesítményektől, az intézetek számára létkérdés a 100 % elérése, ezért túlbiztosításra törekszenek. Az így beépített korlát ugyan megteremti a finanszírozó biztonságát, hatása hosszabb távon feltétlenül torzulásokat eredményez az egészségügyi ellátórendszer működésében, mert - a jövedelmezőségi szempontok alapján kiválasztott födiagnózisokból készített megbetegedési statisztikák nem a valós morbiditási helyzetet tükrözik, és - nem teljesül az egészségügy "olcsóbbá tétele" -mint egyik reformcél A "szükséges" betegszám biztositására az intézetek megkeresik a lehetőséget. (Pl. a háziorvosokkal való kapcsolattartással.) A vizsgált intézetekben 1994-ben egy kivételével az elbocsátott betegek száma 2-16 %-kal nőtt. A kódolás ellenőrzése mindenütt kiemeit fontosságú feladatnak minősül. Tartalmi vonatkozásban ezt a tevékenységet megítélni természetesen nem tudtuk, azonban az előbb elmondottakról mint széles körben elterjedt gyakorlatról beszéltek az e témával foglalkozó szakemberek. Az új szabályozás szerint az országosan nem elterjedt dianosztika és mütéti eljárásokat a társadalombiztosítás külön kasszából, esetszámszerint téríti. A szerződésekben intézetenként maximátták a tb.által finanszírozandó vizsgálatok, illetve beavatkozások számát. Pl. egy CT vizsgálat térítési díja egységesen Ft, de a Heim Pál kórháznak maximum 28 millió forintot fizet ki e jogcímen az OEP. A korlát miatt előfordul, hogy a szükséges vizsgálatok fedezetét az esetfinanszírozás nem biztosítja. A reform folytatásaként október l-vel megtörtént a vérellátás finanszírozásának átszervezése. Megszűnt a vérellátás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozása, és a vérellátó szolgáltatást igénybe vevő kórházak térítik a vér és vérkészitmények árát. Emiatt az érintett kasszák összegét az OEP megemelte a vérellátásról átcsoportosított öszeggel, illetve a megfelelő HBCS-kbe beépítették a vér- és vérkészitmények költségkihatását.

19 Az idő rövidsége miatt konkrét finanszírozási tapasztalat kevés van, de elvileg is tisztázandónak tartjuk a kérdést, hogy annak a kórháznak, aki fizetésképtelen, meg lehet-e tagadni a készítményekkel való ellátását. A vérellátási szolgáltatást is végző kórház költségvetése terhére nem képes elviselni még az átmeneti fizetési problémákat sem. 3. A kiadások 3.1. A kiadások szerkezete A vizsgált intézetekben a finanszírozási reform bevezetése -a bevételekre gyakorolt mérsékelt hatása következtében- nem okozott jelentős változást a kiadások szerkezetében. A bérek és dologi kiadások közötti átjárhatóság lehetőségét csak egy kórház vette igénybe a 13. havi bér fedezetének előteremtéséhez. A béralap részesedése az össz kiadásokon belül két intézetnél nőtt, a többinél csökkent. Ennek oka, hogy a KJT bérkategóriáitól való elmaradás mértékének különbözősége miatt a kiegyenlítésre kapott tb. támogatás eltérő arányban emelte az intézetek béralapját. A bérek és járulékaik 1994-ben az intézeti kiadások %-át tették ki. Készletbeszerzésre!994-ben az intézetek kiadásaik %-át fordították. A készletbeszerzésre fordított kiadások aránya az összkiadáson belül a vizsgált időszakban gyakorlatilag nem változott, vagyis a növekvő bevételekből arányosan fordítottak többet e célra. A növekedés mértéke azonban nem mindenütt érte el az inflációs rátát. Szolgáltatásokra!994-ben a kiadások 7-13 %-át költötték a vizsgált intézetek. E tekintetben meghatározó, hogy az intézet saját szolgáltató kapacitásokkal rendelkezik-e (konyha, mosoda), vagy vásárolja azokat. Az ÁFA kiadások aránya 1993-ban 3-6 % között mozgott,!994-re 3-5 %-r~ mérséklődött. Összegszerüen két inzetnél mutatkozik csökkenés.

20 A felhalmozásra -tárgyi eszköz vásárlására és felújításra- költött összegek 1993-ban az intézeti kiadások 4-7 %-át adták, ez 1994-re 2-4 %-ra csökkent, egyes intézetekben összegszerűen is jelentősen visszaesett. Összegezve a kiadási szerkezet változásait, megállapítható, hogy -egy kórház kivételével- a folyó kiadások bővülése elérte,vagy meghaladta a béralap növekedésének ütemét, vagyis a dologi kiadások aránya nem csökkent A létszámhelyzet és a bérkiadások Az intézetek létszámhelyzete Az intézetek létszáma az alapellátás leválása miatt 1993-ra mindenűtt jelentősen csökkent, 1994-re általában stabilizálódott. Az egyes munkaköri csoportok aránya az összlétszámorr belül nem mutat jellegzetes eltérést az intézetek között. - Az orvosok képezik az összlétszám %-át. - Az eü. szakdolgozók %-ot képviselnek, ebből % a közvetlenül ágy mellett dolgozók aránya. - Az ügyvitelben a létszám 5-10 %-a dolgozik. - Igen magas % közötti- a kisegítő állomány (fizikai dolgozók) aránya (Ez a vásárolt, illetve saját rezsiben végzet szolgáltatások arányától, illetve a vállalkozási tevékenység jellegétől függ.). Figyelembe véve a béreket terhelő kiadások magas szintjét, elemzésre szorulna, hogy indokolt-e a műszaki-gazdasági létszám ilyen arányú foglalkoztatása. Általában a saját rezsiben végzett javítás-szolgáltatás olcsóságára hivatkoznak, érdemi számítással azonban erre vonatkozóan nem találkoztunk. Továbbra is jelentős a fluktuáció, különösen a szakdolgozói munkakörben. Az intézetekben 1994-ben a be- és kilépő forgalom együttesen az összes állományi létszám %-át érintette.

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól

Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól A védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi ellátások előirányzata az elmúlt években az alábbiak szerint alakult az Egészségbiztosítási Alapban.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére Balattonkenesse Várross Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló

C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a 2014. évi szövetségi költségvetés végrehajtásról A Magyar Kajak - Kenu

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2013.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Pécsvárad, 2007-02-26 Moschnitzka Péterné Gazdasági

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, Mátyás király u.1. 7932 Tel/fax : 06-73 544900 / 901 E-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu Web : www.foszemo.hu Tárgy: 2008. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok

Kiskincstár Működési Szabályzat. Általános szabályok Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. - A kincstári

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentés

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentés Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentés Tartalom Az OKÉV 2006. évi működése, szakmai feladatai teljesítése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E-135 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó A 2010. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Feladatellátás általános

Részletesebben