AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI"

Átírás

1 ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története csupán hat évtizedet foglal magába, de távoli gyökerei hat évszázadra nyúlnak vissza ben Nagy Lajos király kérésére V. Orbán pápa engedélyezte az ország történetében az első egyetem felállítását Pécsett, nagyjából azonos időben a bécsi és prágai egyetemmel. Ez kétségtelenül bizonyítja, hogy Magyarország akkor az európai kultúra élén haladt és Pécs már abban az időben is az ország egyik művelődési központjának számított. Sajnos csak néhány bizonytalan és közvetett adat szól amellett, hogy ezen az egyetemen orvosképzés is lehetett [1]. A mai egyetem története tulajdonképpen Pozsonyban kezdődik A századfordulón a már működő budapesti és kolozsvári egyetemen kívül kétségtelenül szükség volt újabbak felállítására. Különösen a budapesti volt rendkívül zsúfolt és ezért a gyakorlati oktatás követelményeinek nem felelt meg [4,17]. A pozsonyi egyetem alapításának gondolata már az 1800-as évek végén felmerült, és később hathatósan szolgálta megvalósulását a budapesti Orvostudományi Karnak 1906-ban és a budapesti Egyetem Tanácsának 1910-ben megfogalmazott és tényekkel alátámasztott állásfoglalása [11]. Valósággá csak 1912-ben vált, amikor a XXXVI. törvénycikk kimondta: l.. Debrecenben és Pozsonyban fokozatos fejlesztés mellett, tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állíttatik fer. Pozsonyt történelmi és kulturális hagyományai, földrajzi fekvése, valamint a korábban Nagyszombatból áthelyezett Jogakadémia és számos jól működő kórháza és bábaképzője tették alkalmas egyetemi székhellyé. A törvényhozás határozatát csak lassan követte a tényleges megvalósulás, amit az I. világháború kitörése is erősen gátolt. Bár I. Ferenc József már 1914-ben kinevezte a jogi kar tanárait, és az orvosi kar három tanárát (Bakay Lajos, Herczog Ferenc és Velics Dezső), az oktatás csak később indulhatott meg. Kezdetben a szükséges épületek megszerzése, az elhelyezés megszervezése volt a fő feladat, hiszen először csak a Jogakadémia épülete állott az egyetem rendelkezésére. Hivatalosan november 19-én az egyetem névadójának, Erzsébet királynénak a névnapján avatta fel a Pozsonyi Tudományegyetemet Albrecht herceg az egyetem tulajdonában lévő egykori prímási palota nagytermében [17], A működő jogi kar mellett, ténylegesen csak ezután állították fel a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, majd legutoljára az orvosi kart. Míg előbbi az 1917/18-as tanévben kezdte meg működését, az utóbbi csak 1918 szeptemberében. Az orvosi kar tanárait április 10-én nevezték ki: a sebészetre Bakay Lajost, a belgyógyászatra Herczog Ferencet, a gyermekgyógyászatra Heim Pált, a szemészetre Imre Józsefet, az elme-kórtanra Reuter Camillót, a kórbonctanra Entz Bélát, az élettanra Pékár Mihályt, a közegészségtanra Fenyvessy Bélát, a gyógyszertanra Mansfeld Gézát elején a csehszlovák csapatok megszállták Pozsonyt. Január 28-án Zoch Samu pozsonyi zsupán az egyetemet bezáratta, ott minden előadást megtiltott, a Rector Magnificust (Polner Ede) letartóztatta, az egyetem tanárait pedig

2 rendőri felügyelet alá helyezte. A diákok több tüntetését követően, februárban ismét megnyílt az egyetem. Új rektort választottak Fenyvessy Béla orvoskari tanár személyében. Azonban röviddel az őszi szemeszter megkezdése után, szeptember 22-én a csehszlovák hatóságok elkobozták az egyetem minden felszerelését, és tanárait kiutasították Pozsonyból. A nehéz időszak példamutató epizódja: Szent-Györgyi Albert a gyógyszertani intézet tanársegédje éjnek idején átmenti Magyarországra laboratóriumának felszerelését [6], Ezután csupán a Jogtudományi Kar folytathatta egy darabig működését Pozsonyban, majd 1921 augusztusában ezt is véglegesen megszüntették. A pozsonyi és a hasonló sorsra jutott kolozsvári egyetem Budapestre költözött. A jövőbeni pécsi egyetem története tulajdonképpen 1920-ban vette kezdetét a vallás- és közoktatásügyi miniszter /1920. sz. leiratával [8], Haller István közoktatásügyi miniszter fentebb említett leirata többek közt a következőket tartalmazta: A kolozsvári és pozsonyi egyetemek székhelyeiken ezidőszerint nem működhetnek, e két egyetem sorsára nézve ideiglenesen és a jövőnek semmiképpen nem praejudikálható megoldásként a törvényhozás intézkedéséig hozzájárult, hogy a kolozsvári és a pozsonyi Tudományegyetem kifelé és felfelé egy egyetemként ideiglenesen budapesten helyeztessék el, és egymást kölcsönösen kiegészítve a működést általában a tanítói működést illetőleg azonban egyelőre csak a jog- és államtudományi, továbbá a bölcsészet, nyelv és történettudományi, valamint a math, természettud. karokon a f. 1919J1920 tanév II. felévétől kezdve felvegye... " Egy hónap múltán a Minisztertanács hozzájárult az orvostudományi karok együttes működéséhez is. A szükséges épületek és felszerelések hiánya miatt azonban az orvoskari oktatás csak az 1920/21-es tanévtől kezdődhetett meg, részben az Állatorvosi Főiskolán, részben különböző fővárosi kórházakban, igen mostoha körülmények között [8]. Budapestnek a saját és a két vándor", vagyis a kolozsvári és pozsonyi tudományegyetem túl sok volt, így egyre sürgetőbbé vált a jövevények vidéki elhelyezése. A vidékre telepítés megbeszélésére a miniszter által összehívott értekezleten kiderült, hogy a kormányzat a két egyetem mielőbbi Szegedre költöztetését tartja kívánatosnak és megoldhatónak, ami azonban összeolvasztásuk veszélyével fenyegetett. Ez ellen Fenyvessy Béla rektor felszólalásában tiltakozott, emlékeztetve a kormányt korábbi ígéreteire, amelyek a pozsonyi egyetem önállóságát és majdani Pécsre helyezését biztosították. A kolozsvári egyetem Szegedre költöztetése elvben megvalósíthatónak látszott, a pozsonyi egyetem Pécsre költözését viszont a város szerb megszállása egyelőre lehetetlenné tette. A megbeszélés után a minisztérium úgy döntött, hogy a két egyetem az 1920/21-es tanévet Budapesten közösen kezdje meg, és mindkét kar jelöljön ki megbízottakat, akik a Szegedre, illetve a Pécsre költözés előkészítését és végrehajtását irányítják. Ezzel a feladattal a pozsonyi egyetem részéről szeptember 7-én Pékár Mihály orvoskari dékánt bízták meg, mint később kiderült, igen szerencsésen, mert ő igen sokat tett az ügy érdekében. Végleges döntésre a Nemzetgyűlés 1921 júniusában tartott ülésén került sor, ahol előterjesztették, több hozzászólás és vita után elfogadták a két egyetemre vonatkozó törvényjavaslatot. Az évi XXV. törvénycikk 1. -a kimondja: Székhelyüknek a trianoni béke következtében történt elvesztése miatt az évi XIX. törvénycikkel felállított kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem ideiglenesen Szegeden, az évi XXXVI. t.-cikkel felállított pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné Tudományegyetem pedig ideiglenesen Pécsett nyer elhelyezést". Említésre méltó tény még, hogy a fenti törvényjavaslat megszületése előtti időkben a pozsonyi egyetemet Debrecen és Győr városa is szerette volna megszerezni. Komoly és nem teljesen Önzetlen szándékukról tanúskodik a Debreceni Tudományegyetem rektorának és Győr város polgármesterének a pozsonyi egyetem vezetőségével folytatott

3 kiterjedt levelelése [8]. A pozsonyi egyetem tanácsa azonban végig kitartott az önállóság megőrzése és a pécsi elhelyezés mellett. A kolozsvári egyetem 1921-ben leköltözött Szegedre, de a pozsonyi kényszerűségből továbbra is Budapesten maradt. Az egyik fő akadály Pécs szerb megszállása volt, amely alól csak augusztus 22-én szabadult fel a város. Ezt követően kezdődhetett meg az elhelyezés tényleges előkészítése. Két évig tartott, amíg sikerült a feltétlenül szükséges épületeket biztosítani. Ezek ügyében széleskörű levelezés és tárgyalás folyt a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a pécsi püspökség, Pécs város vezetősége és az egyetem vezetői között. A legtöbb huza-vona talán a Hadapród Iskola, a Jog Lyceum és a Főreáliskola épületeinek átengedése körül volt. Az egyetem kebelén belül is voltak nézeteltérések a különböző karok között az elhelyezést illetően. Végül is sikerült a legfőbb akadályokat legyőzni, ha szegényesen és szűkösen is, de berendezkedni október 24-én ünnepélyesen befejezettnek nyilvánították a pécsi elhelyezést. Ezzel lezárult a sok viszontagságot megért egyetem pozsonyi és budapesti szakasza, és kezdetét vette a harmadik, a pécsi korszak őszén tehát Pécsett hezdhették meg működésüket az egyetem jog- és bölcsészettudomány karai, valamint az orvosi kar elméleti intézetei. A klinikák csak 1924-ben nyitották meg kapuikat. Az induláskor a következő tanárok állottak az orvoskar egyes intézményeinek élén: anatómia Tóth Zsigmond; fizika Rhorer László; biológia Gorka Sándor; élettan Pékár Mihály; kémia Zechmeister László; kórbonctan- és igazságügyi orvostan Entz Béla ; kórélettan és gyógyszertan Mansfeld Géza ; közegészségtan Fenyvessy Béla; belgyógyászat Ángyán János; sebészet Bakay Lajos; szülészet Scipiades Elemér; gyermekgyógyászat Heim Pál; ideggyógyászat Reuter Camilló ; bőrgyógyászat Beck Soma ; szemészet Imre József. Vagyis tíz elméleti intézet és hét klinika képezte az alapot. Nyolc professzor pozsonyi alapító tag volt, akik hűségesen kitartva a legnehezebb időkben is, követték az egyetemet Pécsre. A következő két évtized lényeges mennyiségi gyarapodást nem hozott az orvoskar életében, amit néhány számszerű adat is bizonyít: 1931-ben összesen 343 hallgató iratkozott be (ebből csupán 10% a nő), míg 1940-ben 246 (15% a nő) ig csupán a központi röntgenintézettel szaporodott a tanszékek száma, vagyis összesen tizenegy intézet és hét klinika működött [17]. Mindez nem meglepő, hiszen az I. világháborút követő ellenforradalmi korszakban a rossz értelemben vett, a társadalmi-politikai élettől elkülönült egyetemi autonómia" és a fejlesztésre, tudományos kutatásra fordítható költségvetés soványsága volt a jellemző. Az 1930-as években a gazdasági nehézségek miatt az egyetem megszüntetése is szóba került. Ez ellen többek közt Entz Béla és Pékár Mihály harcoltak a legkövetkezetesebben. A fenti nehézségek, az intézetek és klinikák mostoha elhelyezése ellenére kiemelkedő tudományos eredmények is születtek. Elég Bakay Lajos, Entz Béla, Imre József, Mansfeld Géza munkásságára emlékeztetni. Természetesen 1945-ben a felszabadulás szinte minden vonatkozásban nagy változást hozott az egyetem életében, fejlődésének irányában, hiszen az új alkotmány kimondta: A népi demokrácia minden eszközzel elősegíti a néphez hű értelmiség kifejlődését és a tudományos munkát". Változtatni kellett az orvosképzés sok szempontból elavult rendszerén ban minisztériumi utasításra az Erzsébet királyné" elnevezést meg kellett változtatni. Az új elnevezésről 1948 februárjában az Egyetemi Tanács rendkívüli ülésén határoztak. Lissák Kálmán rektor a Semmelweis Tudomány Egyetem" elnevezést java-

4 solta, de ezt elvetették, mert az ajánlott névadónak semmiféle személyes kapcsolata nem volt Pécs városával. Végül a Pécsi Tudomány Egyetem" név mellett döntöttek [3], Igen jelentős mérföldkő az egyetemek életében az 1400/53 1/1951. sz. kormányrendelet, amelynek értelmében az orvostudományi karok kiváltak a tudományegyetemekből és önállóak lettek. Innen számíthatjuk egyetemünk, most már a Pécsi Orvostudományi Egyetem történetének legújabb szakaszát, amely mindeddig elképzelhetetlen arányú fejlődést hozott. Az önálló orvostudományi egyetem 1951 februárban tartotta első kari ülését, amelyen Doleschall Frigyes egészségügyi miniszterhelyettes ismertette az egyetem előtt álló új feladatokat ban a 25. évfordulóra rendezett ünnepségen így emlékezett ezekre Boros Béla professzor: Az önállóvá szerveződés folyamatában előttünk állt a politikai munka felelőségével az 50-es években kezdődő tanulmányi és egészségügyi reform törekvései szerint a szocialista orvosképzés, a gyógyító és tudományos munka célkitűzéseinek megvalósítása, a költségvetés kereteinek gazdaságos felhasználáséival az első 5 éves tervben előirányzott fejlesztés koncepcióinak kidolgozása. " [19] Az egyetem létesítményekben és berendezésekben mérhető anyagi gyarapodása, a gyógyítás, az oktatás és a tudományos kutatás terén elért eredményeknek a részletes ismertetése igen hosszadalmas volna, azonban az arányokat a vázlatos felsorolás is érzékelteti: 1966: felépült a modern 400 ágyas klinikai tömb. 1970: elkészült az új elméleti tömb, majd befejezték a két kiegészítő épületet is, így az összes elméleti intézet megfelelő elhelyezést nyert. 1972: 400 férőhelyes, építészetileg is szép és modern kollégium nyitotta meg kapuit. 1975: elkészült az új Fogászati Klinika és a 100 férőhelyes nővérotthon. 1978: egyetemi sportcsarnok épült. Ma már 15 elméleti intézet és 14 klinika működik, mindegyik profilirozva speciális feladatok legmagasabb szintű ellátására, ezeket egészíti ki a Központi Intenzív Therapiás Osztály, a Központi Klinikai Laboratórium, a Központi Elméleti Laboratórium, a művese állomás, a sugártherapiás és az izotóprészleg. Az egyetem betegágyainak száma több mint 1300, az egyetem dolgozóinak száma 2600, ebből közel 600 a diplomás. Az egyetemi hallgatók létszáma is 1300 felett van. Összefoglalásul érdemes idézni néhány mondatot Tigyi József akadémikus 1973 szeptemberi rektori székfoglalójából: professzoraink, oktatóink közül igen sok a nemzetközi és országos elismerésnek örvendő szakember; nem egy területen a tudományos kutatás élvonalában vagyunk. Ha sikerül ezt a sok értéket harmonikus együttműködéssé szervezni, egyetemünk eddigi jó híre tovább fog növekedni és nem esünk a provincializmus szürkeségébe". [18] NUMIZMATIKAI EMLÉKEK Az Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Kara és a Pécsi Orvostudományi Egyetem viszonylag rövid történetében szép számmal találunk numizmatikai emlékeket, hála az itt működő vagy innen elkerült tanárok megörökítésre érdemes munkásságának. Örvendetes ez azért is, mert az orvosi numizmatika fontos biográfiai és ikonográfiái adatokat őriz meg az utókor számára, így hasznos segédtudománya az orvostörténelemnek, amint ezt az alábbi példák is igazolják. A pozsonyi alapító professzorok többségének emlékét, munkásságukon kívül, érmek is őrzik.

5 /. ábra: Abonyi Grandtner Jenő: Bakay Lajos 2. ábra: Antal Károly: ifj. Imre József Bakay Lajos ( )* szervezte meg a Pécsi Sebészeti Klinikát, ahol orthopaedia, urológia és fül-orr-gégészet is m ű k ö d ö t t. V é r a d ó központot hozott létre. A sebészet ak kori fejlettségének megfelelő minden nagy műtétet végeztek. Kiemelten foglalkoztak a nyelőcső plasztikával ban Budapestre került, ahol a I I. sz. Sebészeti K l i n i k a igaz gatója lett. 25 éves professzori jubileuma a l k a l m á b ó l A b o n y i Grandtner Jenő örökítette meg ( 1. á b r a ). Ifj. Imre József ( ) hazánk egyik legkiválóbb és világszerte is ismert szemésze volt [9]. Különösen híresek voltak szemhéj-plasztikai műtétei ig igazgatta a Pécsi Szemklinikát, majd a budapesti Állami Szemkórház, 1939-től a budapesti Szemklinika igazgatója lett. Őt is 25 éves tanári évfordulóján mintázta meg egyoldalas érmen A n t a l Károly (2. ábra). Heim Pál ( ) a magyar gyermekgyógyászat k i m a g a s l ó alakja. Nevéhez fűző dik a modern csecsemőgyógyászat és csecsemővédelem hazai megszervezése ben került Pécsről a Budapesti Gyermekklinika élére, de sajnos n é h á n y hónap múlva t ü d ő gyulladásban meghalt. E m l é k é r e Faludi G é z a gyermekgyógyász főorvos, a magyar or vosi numizmatika első t u d o m á n y o s művelője 1930-ban R e m é n y i Józseffel készíttetett szép, klasszicista stílusú érmet, m í g 1931-ben az Országos Stefánia Szövetség megbízásából ifj. Vastagh György m i n t á z o t t kétoldalas vert érmet (3., 4. á b r a ). Halálának 50. évfordu lójára 1979-ben készült O s v á t h Mária plakettje. Emlékét a Pécsi Gyermekklinika előtt felállított mellszobor, G e c s ő Sándor budapesti szobrász a l k o t á s a is őrzi. A szobrot az egyetemi tanács és sok neves vendég jelenlétében j ú n i u s 1-én Bozóky G é z a rektor leplezte le [15]. Entz Béla ( ) a kórbonctan t a n á r a volt, de egyidejűleg a törvényszéki orvos tant is előadta. Nemcsak sokoldalú, kiváló szakember, hanem legalább ilyen j ó nevelő is volt. Nagy érdemeket szerzett a pécsi egyetem megszervezésében és fennmaradásában. * A zárójelben levő évszámok a pozsonyi, illetve pécsi egyetemi tanári működés időtartamát jel zik.

6 3. ábra: ifj. Vastagh György: Heim Pál 4. ábra: ifj. Vastagh György: Heim Pál (hátlap) H u m á n u s szemléletét mutatja, hogy a diákjóléti ügyek fő szószólója volt. T ö b b alkalom mal választották az egyetem rektorává,illetve dékánjává [2,16] ban Ferenczy Béni klasszikusan szép portrét mintázott róla (5. á b r a ). Mansfeld Géza ( ) a gyógyszertan és kórélettan professzora a kísérletes or v o s t u d o m á n y sok ágával foglalkozott eredményesen. Munkásságának fő iránya az en dokrinológia és az anyagcsere k u t a t á s a volt. Egyetemi tanárságának 30. évfordulójára Edvi Illés G y ö r g y mintázott róla érmet. Fenyvessy Béla ( ) közegészségtan professzort Kopits J á n o s egyoldalas kis plaketten és egy ismeretlen művész kétoldalas érmen örökítette meg. Fenyvessy széles körű tevékenysége kiterjedt Pécs és Baranya egészségügyi kérdéseinek tanulmányozására és megoldására, de munkaegészségügyi, élelmezés és táplálkozás egészségügyi, valamint j á r v á n y t a n i k u t a t á s o k a t is végzett. Kopits J á n o s az úgynevezett Kis A k a d é m i a [7] vezető alakjairól plakettsorozatot ké szített [12, 13]. Ebben a sorozatban találjuk Pékár Mihályt ( ) az élettan, Gorka Sándort ( ) a biológia és Rhorer Lászlót ( ) a fizika professzo rát. Pékár Mihály főként a vér és a keringés élettanának problémáival foglalkozott. Igen nagy gondot fordított az egyetemi oktatásra. A népszerű t u d o m á n y o s ismeretterjesztés úttörői közé tartozott. K i t ű n ő e l ő a d ó volt. Gorka S á n d o r az ország első orvosi biológia tanszékét vezette. H o s s z ú ideig a T e r m é szettudományi Társulat titkára és a Természettudományi Közlöny szerkesztője volt. Rhorer László az orvosfizika tanszékének vezetése mellett a K ö z p o n t i Röntgenintézet igazgatói tisztségét is betöltötte. A z orvosi fizika kérdései mellett sokat foglalkozott a röntgenológia fejlesztésével és a r á k problematikájával. A Kis A k a d é m i a első és ezredik előadójának tiszteletére készült Kopits plaketten P é kár Mihály és Gorka Sándor együtt l á t h a t ó. A Kopits-plakettek t ö b b s é g ü k b e n nagymé retűek és egyoldalasak.

7 5. ábra: Ferenczy Béni: Entz Béla 6. ábra: Reményi József: Tóth Zsigmond Tóth Zsigmond ( ) a n a t ó m u s professzor profilját Reményi József klasszi cista stílusú, szép alkotása őrizte meg (6. ábra). K u t a t á s a i n a k fő területe az antropológia volt. Kiterjedt kraniometriai, fejlődéstani és örökléstani vizsgálatokat folytatott. Szíve sen foglalkozott a t u d o m á n y o s ismeretterjesztéssel is. Scipiades Elemér ( ) szülész professzor a volt Bábaképző Intézetben korszerű klinikát szervezett. T u d o m á n y o s érdeklődése igen s o k r é t ű volt, a nőgyógyászati és terhes fiziológia és pathológia nagy területeit ölelte fel. Elméleti és gyakorlati m u n k á s s á g á t t ö b b mint száz közleménye, számos monographiája és t a n k ö n y v e tanúsítja ban Sinkó A n d r á s, a Zsolnay gyár jónevű és sikeres tervező művésze készített róla érmet (7. ábra). 7. ábra: Sinkó András: Scipiades Elemér 8. ábra: Sinkó András: Scipiades Elemér (hátlap)

8 9. ábra: Erdey Dezső: Schmidt Lajos Figyelemre méltóan szép a népi ihletésű hátlap (8. ábra) ben a Képzőművészeti Lektorátus és a Kulturális Minisztérium népesedéspolitikai témájú pályázatot hirdetett. Ennek kapcsán két újabb Scipiades-érem született: Gáti Gábor kétoldalas és Lisztes István egyoldalas alkotása. Scipiades professzornak a Szülészeti Klinika kertjében egy mellszobra is látható. Ángyán János ( ) belgyógyász professzor hosszú működése alatt iskolát teremtett. Hálás tanítványai 1979-ben, halálának 20. évfordulóján a XXVI. Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés keretében emlékülésen méltatták sokrétű munkásságát [5] és Nowotarski István pécsi szobrásszal emlékérmet készíttettek róla. Schmidt Lajos ( ) a budapesti Rókus Kórház III. sz. Sebészeti Osztályának éléről került a pécsi katedrára 1949-ben. Távozásakor munkatársai érmet készíttettek róla Erdey Dezsővel (9. ábra). A nagyméretű portré egy példánya a Rókus Kórház műtőjének falát díszítette hosszú ideig. Schmidt professzor pécsi munkássága idején az onkológiai sebészet területén ért el kimagasló eredményeket, de megteremtette klinikáján a mellkasi, az ér- és csont-sebészet művelésének alapjait is. Lajos László ( ) szülész professzor fő kutatási területe a szülészeti és nőgyógyászati endokrinológia volt, ezen témakörökben jelentős eredményeket ér el ben Rétfalvi Sándor pécsi szobrászművész készített róla kétoldalas érmet, amelynek hátlapján igen szemléletesen ábrázolta a szülészet szimbolikáját (10, 11. ábra). A személyi érmek közül a legújabb Cholnoky László ( ) kémia professzor emlékére készült 1980-ban [20]. Tudományos munkájának gerincét a karotinoidok kémiájának és növényélettani szerepének kutatása képezte. Szentágothai János ( ) anatómus professzorról Nowotarski István két változatban is készített profil-portrét, míg Rétfalvi Sándor modern hangvételű, kétoldalas érmet mintázott róla. A hátlap a központi idegrendszerből vett motívummal fejezi ki az ábrázolt személy kutatási területét (12. ábra) ben, születésének 70. és egyetemi tanári működésének 35. évfordulójára tanítványai megbízásából Csikszentmihályi Róbert készített kétoldalas érmet, amelyet a Pécsett rendezett ünnepségen nyújtottak át Szentágothai professzornak.

9 10. ábra: Rétfalvi Sándor: Lajos László / /. ábra: Rétfalvi Sándor: Lajos László (hátlap) Hámori Artúr ( ) belgyógyász professzornak is egyetemi tanári kinevezésé nek 25. évfordulójára készíttettek tanítványai T ó t h Sándor szegedi szobrászművésszel kétoldalas érmet, amelynek hátlapja hűen fejezi ki t u d o m á n y o s érdeklődési körét (13. ábra). Ez és az előző ábrán bemutatott hátlap is példázza, hogy az anatómiai ábrák m i n d formai, mind tartalmi vonatkozásban j ó témái lehetnek a művészi ábrázolásnak [10]. Boros Béla ( ) szemész professzort, aki hosszú ideig rektora is volt az egye temnek, 25 éves tanári jubileuma alkalmávól Nowotarski István örökítette meg egyolda las érmen. 12. ábra: Rétfalvi Sándor: Szentágothai János (hátlap) 13. ábra: Tóth Sándor: Hámori Artúr (hátlap)

10 14. ábra: Markup Béla: Az Erzsébet Egyetem pozsonyi alapításának és Pécsre költözésének emlékére Környey István ( ) ideggyógyász professzor portréját Borsos Miklós mintázta meg 1977-ben, a töle megszokott, vésett technikával. A nem személyi érmek közül az első Markup Béla szobrászművész alkotása az Erzsébet Egyetem pozsonyi alapításának és Pécsre költözésének emlékére készült 1929-ben (14. ábra). Ismeretlen művész készítette 1938-ban az Erzsébet Tudomány Egyetem Baráti Egyesületének emlékérmét (15, 16. ábra). Mint a hátlap tanúsítja, az egyetemért végzett ki- 75. ábra: Ismeretlen művész: Az Erzsébet 16. ábra: Ismeretlen művész: Az Erzsébet Tudományegyetem Baráti Egyesületének Tudományegyetem Baráti Egyesületének Emlékérme Emlékérme (hátlap)

11 17. ábra: Süle Tamás: Pécsi egyetemi II. Belklinika magasló munkát jutalmazták vele, akárcsak a Pro Universitate érem mai változatával, a Pécsi Orvostudományi Egyetem emlékérmével, amelyet Csúcs Viktória szobrászművész készített. Ez utóbbit arany, ezüst és bronz fokozatban adományozzák. A Pécsi II. sz. Belklinikát, amely 1951-ben létesült a korábbi Irgalmas Kórház közel háromszáz éves, ódon épületében [14] e sorok szerzője próbálta megörökíteni egyoldalas érmen (17. ábra). Az előtérben a híres Zsolnay kút látható, míg a görög jellegű oszlopok a klinikával összeépült, hajdani Irgalmas rendi templom homlokzati részét díszítik. Külön említést érdemelnek a Zsolnay gyárban készült, eosinmázas érmek. Ezek közül az első a Nagy Lajos alapította pécsi egyetemre utal Hatszáz éves a magyar felsőoktatás " szövegű feliratával. A második az egyetem kollégiumának névadójára, Balassa Jánosra emlékezik, míg a harmadik érem az új, ún. 400 ágyas" klinikát ábrázolja. Kuriózumnak számítanak a Szülészeti, Szemészeti és Urológiai Klinikák számára Martyn Ferenc festőművész által tervezett és eosinban testet öltött, téglalap alakú emblémák. Ezeken a művész néhány egyszerű ábra segítségével absztrahálta az orvostudomány e három területének jellemzőit. Végezetül megállapíthatjuk, hogy a pécsi Orvosi Kar, illetve Orvostudományi Egyetem múltjához és részben jelenéhez kapcsolódó 38 érem nélkül nemcsak az orvostörténelem, de a magyar érem-művészet is szegényebb lenne.* * A fotókat Nádor Katalin készítette, amelyekért ezúton is köszönetet mondok (S. T.)

12 IRODALOM 1. Abe, H. R.: Hermann Lurcz, ein Absolvent der Universität Pécs als Mitbegründer der Erfurter medizinischen Fakultät. Comm. Hist. Artis Med (1973), Cseh I. : Entz Béláról születésének 100. évfordulójára. OH 118, 1977, Csizmadia A.: Az újra felállított Pécsi Erzsébet Tudományegyetem ( ). Fejezetek a Pécsi Egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia A. Pécs Duka Zólyomi N.: A pozsonyi Erzsébet tudományegyetem és orvosi kara. OH 119, 1978, Farádi L.: Ángyán János emlékezete. A Magy. Belgy. Társ. Dunántúli Sectiójának XXVI. Vándorgyűlésén elhangzó előadások tartalma. Nagykanizsa Fóti M. : Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai. Bp Gorka T.: A Kis Akadémia és a magyar orvostudomány. Comm. Hist.Artis Med. 54(1970), Hajnal J. : Fejezetek a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karának és a Pécsi Orvostudományi Egyetem történetéből A Pécsi Orvostudományi Egyetem évkönyve, 1967/68. tanév. Szerk. Antal E., Hajnal J. Pécs 1969, Radnót M. Kenyeres Á.: Ifj. Imre József Bp Süle T.: Anatómia az orvosi érmeken. OH 118, 1977, Szabó P. : A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Pécs Yarannai Gy. : A Kis Akadémia plakettjei. Érem 13, 1957, Varannai Gy. : Magyar orvosok emlékérmei. Comm. ex Bibi. Hist. Med. 12 (1959), Vörös M.: A Széchenyi tér regénye. Pécs Dunántúl XXI, 1931, Dunántúl XXI, 1931, A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az MCMXXXIX MCMXL évre. Pécs A Pécsi Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1973/74. tanév. Szerk.: Antal E., Hajnal J. Pécs A Pécsi Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1975/1976. tanév. Szerk.: Antal E., Hajnal J. Pécs Dunántúli Napló nov. 13. Zusammenfassit ng Die erste Universität der Stadt Pécs wo nach einigen Angaben auch eine Ärztebildung gewesen sein sollte wurde vom König Lajos 1367 gegründet. Die Geschichte der heutigen Universität geht nicht auf diese Gründung zurück, sondern beginnt mit dem Jahr 1912, da auf staatliche Verordnung in Pozsony (Preßurg) die Elisabeth Universität ins Leben gerufen wurde. Die Medizinische Fakultät konnte ihre Tätigkeit aber wegen den Kriegsereignissen erst 1918 beginnen. Nicht viel später, nach dem Abschluß des Trianoner Friedesvertrags, dem gemäß Pozsony von Ungarn gerissen wurde, mußte die Universität provisorisch nach Budapest ziehen, genauso wie die Universität aus Kolozsvár (Klausenburg), die dasselbe Los teilte. Nach dreijähriger Tätigkeit in Budapest bekam die Elisabeth Universität einen neuen Sitz in Pécs und setzte ihre Tätigkeit nach vielen Unbilden der Jahre ab 1923 fort. Die Elisabeth Universität zu Pécs bestand anfangs aus einer Philisophischen, Juristischen und Medizinischen Fakultät. Did Letztere besaß in den zwanziger Jahren 10 theoretische Institute und 7 Kliniken. Wegen finanziellen Schwierigkeiten konnte an eine quantitative Erweiterung bis zur Befreiung nicht gedacht werden, manchmal bestand sogar die Gefahr, die das Überleben gefährdete verselbständigte sich die Medizinische Fakultät und erlebte eine großangelegte Entwicklung. Die Zahl der Dozenten und Hörer erhöhte sich, und es wurden auch neue Anlagen

13 gegründet. Heute besitzt die Universität 15 theoretische Institutionen, 14 Kliniken, 2 zentrale Laboratorien und sonstige zentrale Bedienungseinheiten. Die Medizinische Fakultät der Elisabeth Universität zu Pécs kann in Vegangenheit und Gegenwart, auf wissenschaftlichem und künstlerischem Gebiet viele Ergebnisse aufweisen. Von mehreren ihrer ausgezeichneten Dozenten und Professoren sind Medaillen entworfen worden, zahlreiche von diesen beziehen sich auf die Kliniken und Gebäuden. 37 Medaillen besitzen außer ihrer medizinhistorischen Bedeutung auch einen integranten Wert in der Medaillenkunde Ungarns. T. SÜLE, Dr med. univ. lecturer Pécsi Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati klinikája Pécs, Széchenyi tér 5, Hungary, H-7621

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 4 / 2 0 1 5 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest)

A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest) A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest) A kórházi kórboncolások kialakulása A kórboncolások eredete Magyarországon

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS 1935-BEN

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS 1935-BEN 103 nm-es vonal radiális profilja, míg a jobb alsó ábra 6 azonos paraméterû lövésbôl összerakott spektrum. Kitekintés Személyes tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a késôbbi kutatói munkában óriási

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története. Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakítása és működése

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története. Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakítása és működése Az Egészségügyi Tudományos Tanács története Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) az Országos Közegészségügyi Tanács jogutódaként jött létre, így története az Országos Közegészségügyi Tanács kiegyezés

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Három orvostörténész köszöntése

Három orvostörténész köszöntése A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 32. Jubileumi emlékkönyv Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére A Magyar

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására A Debreceni ec eni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi égtu Centrum ismeretterjesztő e sztő lapja V. évfolyam 1. szám 2008. tavasz as Ingyenes es kiadvány A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben