AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI"

Átírás

1 ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története csupán hat évtizedet foglal magába, de távoli gyökerei hat évszázadra nyúlnak vissza ben Nagy Lajos király kérésére V. Orbán pápa engedélyezte az ország történetében az első egyetem felállítását Pécsett, nagyjából azonos időben a bécsi és prágai egyetemmel. Ez kétségtelenül bizonyítja, hogy Magyarország akkor az európai kultúra élén haladt és Pécs már abban az időben is az ország egyik művelődési központjának számított. Sajnos csak néhány bizonytalan és közvetett adat szól amellett, hogy ezen az egyetemen orvosképzés is lehetett [1]. A mai egyetem története tulajdonképpen Pozsonyban kezdődik A századfordulón a már működő budapesti és kolozsvári egyetemen kívül kétségtelenül szükség volt újabbak felállítására. Különösen a budapesti volt rendkívül zsúfolt és ezért a gyakorlati oktatás követelményeinek nem felelt meg [4,17]. A pozsonyi egyetem alapításának gondolata már az 1800-as évek végén felmerült, és később hathatósan szolgálta megvalósulását a budapesti Orvostudományi Karnak 1906-ban és a budapesti Egyetem Tanácsának 1910-ben megfogalmazott és tényekkel alátámasztott állásfoglalása [11]. Valósággá csak 1912-ben vált, amikor a XXXVI. törvénycikk kimondta: l.. Debrecenben és Pozsonyban fokozatos fejlesztés mellett, tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állíttatik fer. Pozsonyt történelmi és kulturális hagyományai, földrajzi fekvése, valamint a korábban Nagyszombatból áthelyezett Jogakadémia és számos jól működő kórháza és bábaképzője tették alkalmas egyetemi székhellyé. A törvényhozás határozatát csak lassan követte a tényleges megvalósulás, amit az I. világháború kitörése is erősen gátolt. Bár I. Ferenc József már 1914-ben kinevezte a jogi kar tanárait, és az orvosi kar három tanárát (Bakay Lajos, Herczog Ferenc és Velics Dezső), az oktatás csak később indulhatott meg. Kezdetben a szükséges épületek megszerzése, az elhelyezés megszervezése volt a fő feladat, hiszen először csak a Jogakadémia épülete állott az egyetem rendelkezésére. Hivatalosan november 19-én az egyetem névadójának, Erzsébet királynénak a névnapján avatta fel a Pozsonyi Tudományegyetemet Albrecht herceg az egyetem tulajdonában lévő egykori prímási palota nagytermében [17], A működő jogi kar mellett, ténylegesen csak ezután állították fel a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, majd legutoljára az orvosi kart. Míg előbbi az 1917/18-as tanévben kezdte meg működését, az utóbbi csak 1918 szeptemberében. Az orvosi kar tanárait április 10-én nevezték ki: a sebészetre Bakay Lajost, a belgyógyászatra Herczog Ferencet, a gyermekgyógyászatra Heim Pált, a szemészetre Imre Józsefet, az elme-kórtanra Reuter Camillót, a kórbonctanra Entz Bélát, az élettanra Pékár Mihályt, a közegészségtanra Fenyvessy Bélát, a gyógyszertanra Mansfeld Gézát elején a csehszlovák csapatok megszállták Pozsonyt. Január 28-án Zoch Samu pozsonyi zsupán az egyetemet bezáratta, ott minden előadást megtiltott, a Rector Magnificust (Polner Ede) letartóztatta, az egyetem tanárait pedig

2 rendőri felügyelet alá helyezte. A diákok több tüntetését követően, februárban ismét megnyílt az egyetem. Új rektort választottak Fenyvessy Béla orvoskari tanár személyében. Azonban röviddel az őszi szemeszter megkezdése után, szeptember 22-én a csehszlovák hatóságok elkobozták az egyetem minden felszerelését, és tanárait kiutasították Pozsonyból. A nehéz időszak példamutató epizódja: Szent-Györgyi Albert a gyógyszertani intézet tanársegédje éjnek idején átmenti Magyarországra laboratóriumának felszerelését [6], Ezután csupán a Jogtudományi Kar folytathatta egy darabig működését Pozsonyban, majd 1921 augusztusában ezt is véglegesen megszüntették. A pozsonyi és a hasonló sorsra jutott kolozsvári egyetem Budapestre költözött. A jövőbeni pécsi egyetem története tulajdonképpen 1920-ban vette kezdetét a vallás- és közoktatásügyi miniszter /1920. sz. leiratával [8], Haller István közoktatásügyi miniszter fentebb említett leirata többek közt a következőket tartalmazta: A kolozsvári és pozsonyi egyetemek székhelyeiken ezidőszerint nem működhetnek, e két egyetem sorsára nézve ideiglenesen és a jövőnek semmiképpen nem praejudikálható megoldásként a törvényhozás intézkedéséig hozzájárult, hogy a kolozsvári és a pozsonyi Tudományegyetem kifelé és felfelé egy egyetemként ideiglenesen budapesten helyeztessék el, és egymást kölcsönösen kiegészítve a működést általában a tanítói működést illetőleg azonban egyelőre csak a jog- és államtudományi, továbbá a bölcsészet, nyelv és történettudományi, valamint a math, természettud. karokon a f. 1919J1920 tanév II. felévétől kezdve felvegye... " Egy hónap múltán a Minisztertanács hozzájárult az orvostudományi karok együttes működéséhez is. A szükséges épületek és felszerelések hiánya miatt azonban az orvoskari oktatás csak az 1920/21-es tanévtől kezdődhetett meg, részben az Állatorvosi Főiskolán, részben különböző fővárosi kórházakban, igen mostoha körülmények között [8]. Budapestnek a saját és a két vándor", vagyis a kolozsvári és pozsonyi tudományegyetem túl sok volt, így egyre sürgetőbbé vált a jövevények vidéki elhelyezése. A vidékre telepítés megbeszélésére a miniszter által összehívott értekezleten kiderült, hogy a kormányzat a két egyetem mielőbbi Szegedre költöztetését tartja kívánatosnak és megoldhatónak, ami azonban összeolvasztásuk veszélyével fenyegetett. Ez ellen Fenyvessy Béla rektor felszólalásában tiltakozott, emlékeztetve a kormányt korábbi ígéreteire, amelyek a pozsonyi egyetem önállóságát és majdani Pécsre helyezését biztosították. A kolozsvári egyetem Szegedre költöztetése elvben megvalósíthatónak látszott, a pozsonyi egyetem Pécsre költözését viszont a város szerb megszállása egyelőre lehetetlenné tette. A megbeszélés után a minisztérium úgy döntött, hogy a két egyetem az 1920/21-es tanévet Budapesten közösen kezdje meg, és mindkét kar jelöljön ki megbízottakat, akik a Szegedre, illetve a Pécsre költözés előkészítését és végrehajtását irányítják. Ezzel a feladattal a pozsonyi egyetem részéről szeptember 7-én Pékár Mihály orvoskari dékánt bízták meg, mint később kiderült, igen szerencsésen, mert ő igen sokat tett az ügy érdekében. Végleges döntésre a Nemzetgyűlés 1921 júniusában tartott ülésén került sor, ahol előterjesztették, több hozzászólás és vita után elfogadták a két egyetemre vonatkozó törvényjavaslatot. Az évi XXV. törvénycikk 1. -a kimondja: Székhelyüknek a trianoni béke következtében történt elvesztése miatt az évi XIX. törvénycikkel felállított kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem ideiglenesen Szegeden, az évi XXXVI. t.-cikkel felállított pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné Tudományegyetem pedig ideiglenesen Pécsett nyer elhelyezést". Említésre méltó tény még, hogy a fenti törvényjavaslat megszületése előtti időkben a pozsonyi egyetemet Debrecen és Győr városa is szerette volna megszerezni. Komoly és nem teljesen Önzetlen szándékukról tanúskodik a Debreceni Tudományegyetem rektorának és Győr város polgármesterének a pozsonyi egyetem vezetőségével folytatott

3 kiterjedt levelelése [8]. A pozsonyi egyetem tanácsa azonban végig kitartott az önállóság megőrzése és a pécsi elhelyezés mellett. A kolozsvári egyetem 1921-ben leköltözött Szegedre, de a pozsonyi kényszerűségből továbbra is Budapesten maradt. Az egyik fő akadály Pécs szerb megszállása volt, amely alól csak augusztus 22-én szabadult fel a város. Ezt követően kezdődhetett meg az elhelyezés tényleges előkészítése. Két évig tartott, amíg sikerült a feltétlenül szükséges épületeket biztosítani. Ezek ügyében széleskörű levelezés és tárgyalás folyt a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a pécsi püspökség, Pécs város vezetősége és az egyetem vezetői között. A legtöbb huza-vona talán a Hadapród Iskola, a Jog Lyceum és a Főreáliskola épületeinek átengedése körül volt. Az egyetem kebelén belül is voltak nézeteltérések a különböző karok között az elhelyezést illetően. Végül is sikerült a legfőbb akadályokat legyőzni, ha szegényesen és szűkösen is, de berendezkedni október 24-én ünnepélyesen befejezettnek nyilvánították a pécsi elhelyezést. Ezzel lezárult a sok viszontagságot megért egyetem pozsonyi és budapesti szakasza, és kezdetét vette a harmadik, a pécsi korszak őszén tehát Pécsett hezdhették meg működésüket az egyetem jog- és bölcsészettudomány karai, valamint az orvosi kar elméleti intézetei. A klinikák csak 1924-ben nyitották meg kapuikat. Az induláskor a következő tanárok állottak az orvoskar egyes intézményeinek élén: anatómia Tóth Zsigmond; fizika Rhorer László; biológia Gorka Sándor; élettan Pékár Mihály; kémia Zechmeister László; kórbonctan- és igazságügyi orvostan Entz Béla ; kórélettan és gyógyszertan Mansfeld Géza ; közegészségtan Fenyvessy Béla; belgyógyászat Ángyán János; sebészet Bakay Lajos; szülészet Scipiades Elemér; gyermekgyógyászat Heim Pál; ideggyógyászat Reuter Camilló ; bőrgyógyászat Beck Soma ; szemészet Imre József. Vagyis tíz elméleti intézet és hét klinika képezte az alapot. Nyolc professzor pozsonyi alapító tag volt, akik hűségesen kitartva a legnehezebb időkben is, követték az egyetemet Pécsre. A következő két évtized lényeges mennyiségi gyarapodást nem hozott az orvoskar életében, amit néhány számszerű adat is bizonyít: 1931-ben összesen 343 hallgató iratkozott be (ebből csupán 10% a nő), míg 1940-ben 246 (15% a nő) ig csupán a központi röntgenintézettel szaporodott a tanszékek száma, vagyis összesen tizenegy intézet és hét klinika működött [17]. Mindez nem meglepő, hiszen az I. világháborút követő ellenforradalmi korszakban a rossz értelemben vett, a társadalmi-politikai élettől elkülönült egyetemi autonómia" és a fejlesztésre, tudományos kutatásra fordítható költségvetés soványsága volt a jellemző. Az 1930-as években a gazdasági nehézségek miatt az egyetem megszüntetése is szóba került. Ez ellen többek közt Entz Béla és Pékár Mihály harcoltak a legkövetkezetesebben. A fenti nehézségek, az intézetek és klinikák mostoha elhelyezése ellenére kiemelkedő tudományos eredmények is születtek. Elég Bakay Lajos, Entz Béla, Imre József, Mansfeld Géza munkásságára emlékeztetni. Természetesen 1945-ben a felszabadulás szinte minden vonatkozásban nagy változást hozott az egyetem életében, fejlődésének irányában, hiszen az új alkotmány kimondta: A népi demokrácia minden eszközzel elősegíti a néphez hű értelmiség kifejlődését és a tudományos munkát". Változtatni kellett az orvosképzés sok szempontból elavult rendszerén ban minisztériumi utasításra az Erzsébet királyné" elnevezést meg kellett változtatni. Az új elnevezésről 1948 februárjában az Egyetemi Tanács rendkívüli ülésén határoztak. Lissák Kálmán rektor a Semmelweis Tudomány Egyetem" elnevezést java-

4 solta, de ezt elvetették, mert az ajánlott névadónak semmiféle személyes kapcsolata nem volt Pécs városával. Végül a Pécsi Tudomány Egyetem" név mellett döntöttek [3], Igen jelentős mérföldkő az egyetemek életében az 1400/53 1/1951. sz. kormányrendelet, amelynek értelmében az orvostudományi karok kiváltak a tudományegyetemekből és önállóak lettek. Innen számíthatjuk egyetemünk, most már a Pécsi Orvostudományi Egyetem történetének legújabb szakaszát, amely mindeddig elképzelhetetlen arányú fejlődést hozott. Az önálló orvostudományi egyetem 1951 februárban tartotta első kari ülését, amelyen Doleschall Frigyes egészségügyi miniszterhelyettes ismertette az egyetem előtt álló új feladatokat ban a 25. évfordulóra rendezett ünnepségen így emlékezett ezekre Boros Béla professzor: Az önállóvá szerveződés folyamatában előttünk állt a politikai munka felelőségével az 50-es években kezdődő tanulmányi és egészségügyi reform törekvései szerint a szocialista orvosképzés, a gyógyító és tudományos munka célkitűzéseinek megvalósítása, a költségvetés kereteinek gazdaságos felhasználáséival az első 5 éves tervben előirányzott fejlesztés koncepcióinak kidolgozása. " [19] Az egyetem létesítményekben és berendezésekben mérhető anyagi gyarapodása, a gyógyítás, az oktatás és a tudományos kutatás terén elért eredményeknek a részletes ismertetése igen hosszadalmas volna, azonban az arányokat a vázlatos felsorolás is érzékelteti: 1966: felépült a modern 400 ágyas klinikai tömb. 1970: elkészült az új elméleti tömb, majd befejezték a két kiegészítő épületet is, így az összes elméleti intézet megfelelő elhelyezést nyert. 1972: 400 férőhelyes, építészetileg is szép és modern kollégium nyitotta meg kapuit. 1975: elkészült az új Fogászati Klinika és a 100 férőhelyes nővérotthon. 1978: egyetemi sportcsarnok épült. Ma már 15 elméleti intézet és 14 klinika működik, mindegyik profilirozva speciális feladatok legmagasabb szintű ellátására, ezeket egészíti ki a Központi Intenzív Therapiás Osztály, a Központi Klinikai Laboratórium, a Központi Elméleti Laboratórium, a művese állomás, a sugártherapiás és az izotóprészleg. Az egyetem betegágyainak száma több mint 1300, az egyetem dolgozóinak száma 2600, ebből közel 600 a diplomás. Az egyetemi hallgatók létszáma is 1300 felett van. Összefoglalásul érdemes idézni néhány mondatot Tigyi József akadémikus 1973 szeptemberi rektori székfoglalójából: professzoraink, oktatóink közül igen sok a nemzetközi és országos elismerésnek örvendő szakember; nem egy területen a tudományos kutatás élvonalában vagyunk. Ha sikerül ezt a sok értéket harmonikus együttműködéssé szervezni, egyetemünk eddigi jó híre tovább fog növekedni és nem esünk a provincializmus szürkeségébe". [18] NUMIZMATIKAI EMLÉKEK Az Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Kara és a Pécsi Orvostudományi Egyetem viszonylag rövid történetében szép számmal találunk numizmatikai emlékeket, hála az itt működő vagy innen elkerült tanárok megörökítésre érdemes munkásságának. Örvendetes ez azért is, mert az orvosi numizmatika fontos biográfiai és ikonográfiái adatokat őriz meg az utókor számára, így hasznos segédtudománya az orvostörténelemnek, amint ezt az alábbi példák is igazolják. A pozsonyi alapító professzorok többségének emlékét, munkásságukon kívül, érmek is őrzik.

5 /. ábra: Abonyi Grandtner Jenő: Bakay Lajos 2. ábra: Antal Károly: ifj. Imre József Bakay Lajos ( )* szervezte meg a Pécsi Sebészeti Klinikát, ahol orthopaedia, urológia és fül-orr-gégészet is m ű k ö d ö t t. V é r a d ó központot hozott létre. A sebészet ak kori fejlettségének megfelelő minden nagy műtétet végeztek. Kiemelten foglalkoztak a nyelőcső plasztikával ban Budapestre került, ahol a I I. sz. Sebészeti K l i n i k a igaz gatója lett. 25 éves professzori jubileuma a l k a l m á b ó l A b o n y i Grandtner Jenő örökítette meg ( 1. á b r a ). Ifj. Imre József ( ) hazánk egyik legkiválóbb és világszerte is ismert szemésze volt [9]. Különösen híresek voltak szemhéj-plasztikai műtétei ig igazgatta a Pécsi Szemklinikát, majd a budapesti Állami Szemkórház, 1939-től a budapesti Szemklinika igazgatója lett. Őt is 25 éves tanári évfordulóján mintázta meg egyoldalas érmen A n t a l Károly (2. ábra). Heim Pál ( ) a magyar gyermekgyógyászat k i m a g a s l ó alakja. Nevéhez fűző dik a modern csecsemőgyógyászat és csecsemővédelem hazai megszervezése ben került Pécsről a Budapesti Gyermekklinika élére, de sajnos n é h á n y hónap múlva t ü d ő gyulladásban meghalt. E m l é k é r e Faludi G é z a gyermekgyógyász főorvos, a magyar or vosi numizmatika első t u d o m á n y o s művelője 1930-ban R e m é n y i Józseffel készíttetett szép, klasszicista stílusú érmet, m í g 1931-ben az Országos Stefánia Szövetség megbízásából ifj. Vastagh György m i n t á z o t t kétoldalas vert érmet (3., 4. á b r a ). Halálának 50. évfordu lójára 1979-ben készült O s v á t h Mária plakettje. Emlékét a Pécsi Gyermekklinika előtt felállított mellszobor, G e c s ő Sándor budapesti szobrász a l k o t á s a is őrzi. A szobrot az egyetemi tanács és sok neves vendég jelenlétében j ú n i u s 1-én Bozóky G é z a rektor leplezte le [15]. Entz Béla ( ) a kórbonctan t a n á r a volt, de egyidejűleg a törvényszéki orvos tant is előadta. Nemcsak sokoldalú, kiváló szakember, hanem legalább ilyen j ó nevelő is volt. Nagy érdemeket szerzett a pécsi egyetem megszervezésében és fennmaradásában. * A zárójelben levő évszámok a pozsonyi, illetve pécsi egyetemi tanári működés időtartamát jel zik.

6 3. ábra: ifj. Vastagh György: Heim Pál 4. ábra: ifj. Vastagh György: Heim Pál (hátlap) H u m á n u s szemléletét mutatja, hogy a diákjóléti ügyek fő szószólója volt. T ö b b alkalom mal választották az egyetem rektorává,illetve dékánjává [2,16] ban Ferenczy Béni klasszikusan szép portrét mintázott róla (5. á b r a ). Mansfeld Géza ( ) a gyógyszertan és kórélettan professzora a kísérletes or v o s t u d o m á n y sok ágával foglalkozott eredményesen. Munkásságának fő iránya az en dokrinológia és az anyagcsere k u t a t á s a volt. Egyetemi tanárságának 30. évfordulójára Edvi Illés G y ö r g y mintázott róla érmet. Fenyvessy Béla ( ) közegészségtan professzort Kopits J á n o s egyoldalas kis plaketten és egy ismeretlen művész kétoldalas érmen örökítette meg. Fenyvessy széles körű tevékenysége kiterjedt Pécs és Baranya egészségügyi kérdéseinek tanulmányozására és megoldására, de munkaegészségügyi, élelmezés és táplálkozás egészségügyi, valamint j á r v á n y t a n i k u t a t á s o k a t is végzett. Kopits J á n o s az úgynevezett Kis A k a d é m i a [7] vezető alakjairól plakettsorozatot ké szített [12, 13]. Ebben a sorozatban találjuk Pékár Mihályt ( ) az élettan, Gorka Sándort ( ) a biológia és Rhorer Lászlót ( ) a fizika professzo rát. Pékár Mihály főként a vér és a keringés élettanának problémáival foglalkozott. Igen nagy gondot fordított az egyetemi oktatásra. A népszerű t u d o m á n y o s ismeretterjesztés úttörői közé tartozott. K i t ű n ő e l ő a d ó volt. Gorka S á n d o r az ország első orvosi biológia tanszékét vezette. H o s s z ú ideig a T e r m é szettudományi Társulat titkára és a Természettudományi Közlöny szerkesztője volt. Rhorer László az orvosfizika tanszékének vezetése mellett a K ö z p o n t i Röntgenintézet igazgatói tisztségét is betöltötte. A z orvosi fizika kérdései mellett sokat foglalkozott a röntgenológia fejlesztésével és a r á k problematikájával. A Kis A k a d é m i a első és ezredik előadójának tiszteletére készült Kopits plaketten P é kár Mihály és Gorka Sándor együtt l á t h a t ó. A Kopits-plakettek t ö b b s é g ü k b e n nagymé retűek és egyoldalasak.

7 5. ábra: Ferenczy Béni: Entz Béla 6. ábra: Reményi József: Tóth Zsigmond Tóth Zsigmond ( ) a n a t ó m u s professzor profilját Reményi József klasszi cista stílusú, szép alkotása őrizte meg (6. ábra). K u t a t á s a i n a k fő területe az antropológia volt. Kiterjedt kraniometriai, fejlődéstani és örökléstani vizsgálatokat folytatott. Szíve sen foglalkozott a t u d o m á n y o s ismeretterjesztéssel is. Scipiades Elemér ( ) szülész professzor a volt Bábaképző Intézetben korszerű klinikát szervezett. T u d o m á n y o s érdeklődése igen s o k r é t ű volt, a nőgyógyászati és terhes fiziológia és pathológia nagy területeit ölelte fel. Elméleti és gyakorlati m u n k á s s á g á t t ö b b mint száz közleménye, számos monographiája és t a n k ö n y v e tanúsítja ban Sinkó A n d r á s, a Zsolnay gyár jónevű és sikeres tervező művésze készített róla érmet (7. ábra). 7. ábra: Sinkó András: Scipiades Elemér 8. ábra: Sinkó András: Scipiades Elemér (hátlap)

8 9. ábra: Erdey Dezső: Schmidt Lajos Figyelemre méltóan szép a népi ihletésű hátlap (8. ábra) ben a Képzőművészeti Lektorátus és a Kulturális Minisztérium népesedéspolitikai témájú pályázatot hirdetett. Ennek kapcsán két újabb Scipiades-érem született: Gáti Gábor kétoldalas és Lisztes István egyoldalas alkotása. Scipiades professzornak a Szülészeti Klinika kertjében egy mellszobra is látható. Ángyán János ( ) belgyógyász professzor hosszú működése alatt iskolát teremtett. Hálás tanítványai 1979-ben, halálának 20. évfordulóján a XXVI. Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés keretében emlékülésen méltatták sokrétű munkásságát [5] és Nowotarski István pécsi szobrásszal emlékérmet készíttettek róla. Schmidt Lajos ( ) a budapesti Rókus Kórház III. sz. Sebészeti Osztályának éléről került a pécsi katedrára 1949-ben. Távozásakor munkatársai érmet készíttettek róla Erdey Dezsővel (9. ábra). A nagyméretű portré egy példánya a Rókus Kórház műtőjének falát díszítette hosszú ideig. Schmidt professzor pécsi munkássága idején az onkológiai sebészet területén ért el kimagasló eredményeket, de megteremtette klinikáján a mellkasi, az ér- és csont-sebészet művelésének alapjait is. Lajos László ( ) szülész professzor fő kutatási területe a szülészeti és nőgyógyászati endokrinológia volt, ezen témakörökben jelentős eredményeket ér el ben Rétfalvi Sándor pécsi szobrászművész készített róla kétoldalas érmet, amelynek hátlapján igen szemléletesen ábrázolta a szülészet szimbolikáját (10, 11. ábra). A személyi érmek közül a legújabb Cholnoky László ( ) kémia professzor emlékére készült 1980-ban [20]. Tudományos munkájának gerincét a karotinoidok kémiájának és növényélettani szerepének kutatása képezte. Szentágothai János ( ) anatómus professzorról Nowotarski István két változatban is készített profil-portrét, míg Rétfalvi Sándor modern hangvételű, kétoldalas érmet mintázott róla. A hátlap a központi idegrendszerből vett motívummal fejezi ki az ábrázolt személy kutatási területét (12. ábra) ben, születésének 70. és egyetemi tanári működésének 35. évfordulójára tanítványai megbízásából Csikszentmihályi Róbert készített kétoldalas érmet, amelyet a Pécsett rendezett ünnepségen nyújtottak át Szentágothai professzornak.

9 10. ábra: Rétfalvi Sándor: Lajos László / /. ábra: Rétfalvi Sándor: Lajos László (hátlap) Hámori Artúr ( ) belgyógyász professzornak is egyetemi tanári kinevezésé nek 25. évfordulójára készíttettek tanítványai T ó t h Sándor szegedi szobrászművésszel kétoldalas érmet, amelynek hátlapja hűen fejezi ki t u d o m á n y o s érdeklődési körét (13. ábra). Ez és az előző ábrán bemutatott hátlap is példázza, hogy az anatómiai ábrák m i n d formai, mind tartalmi vonatkozásban j ó témái lehetnek a művészi ábrázolásnak [10]. Boros Béla ( ) szemész professzort, aki hosszú ideig rektora is volt az egye temnek, 25 éves tanári jubileuma alkalmávól Nowotarski István örökítette meg egyolda las érmen. 12. ábra: Rétfalvi Sándor: Szentágothai János (hátlap) 13. ábra: Tóth Sándor: Hámori Artúr (hátlap)

10 14. ábra: Markup Béla: Az Erzsébet Egyetem pozsonyi alapításának és Pécsre költözésének emlékére Környey István ( ) ideggyógyász professzor portréját Borsos Miklós mintázta meg 1977-ben, a töle megszokott, vésett technikával. A nem személyi érmek közül az első Markup Béla szobrászművész alkotása az Erzsébet Egyetem pozsonyi alapításának és Pécsre költözésének emlékére készült 1929-ben (14. ábra). Ismeretlen művész készítette 1938-ban az Erzsébet Tudomány Egyetem Baráti Egyesületének emlékérmét (15, 16. ábra). Mint a hátlap tanúsítja, az egyetemért végzett ki- 75. ábra: Ismeretlen művész: Az Erzsébet 16. ábra: Ismeretlen művész: Az Erzsébet Tudományegyetem Baráti Egyesületének Tudományegyetem Baráti Egyesületének Emlékérme Emlékérme (hátlap)

11 17. ábra: Süle Tamás: Pécsi egyetemi II. Belklinika magasló munkát jutalmazták vele, akárcsak a Pro Universitate érem mai változatával, a Pécsi Orvostudományi Egyetem emlékérmével, amelyet Csúcs Viktória szobrászművész készített. Ez utóbbit arany, ezüst és bronz fokozatban adományozzák. A Pécsi II. sz. Belklinikát, amely 1951-ben létesült a korábbi Irgalmas Kórház közel háromszáz éves, ódon épületében [14] e sorok szerzője próbálta megörökíteni egyoldalas érmen (17. ábra). Az előtérben a híres Zsolnay kút látható, míg a görög jellegű oszlopok a klinikával összeépült, hajdani Irgalmas rendi templom homlokzati részét díszítik. Külön említést érdemelnek a Zsolnay gyárban készült, eosinmázas érmek. Ezek közül az első a Nagy Lajos alapította pécsi egyetemre utal Hatszáz éves a magyar felsőoktatás " szövegű feliratával. A második az egyetem kollégiumának névadójára, Balassa Jánosra emlékezik, míg a harmadik érem az új, ún. 400 ágyas" klinikát ábrázolja. Kuriózumnak számítanak a Szülészeti, Szemészeti és Urológiai Klinikák számára Martyn Ferenc festőművész által tervezett és eosinban testet öltött, téglalap alakú emblémák. Ezeken a művész néhány egyszerű ábra segítségével absztrahálta az orvostudomány e három területének jellemzőit. Végezetül megállapíthatjuk, hogy a pécsi Orvosi Kar, illetve Orvostudományi Egyetem múltjához és részben jelenéhez kapcsolódó 38 érem nélkül nemcsak az orvostörténelem, de a magyar érem-művészet is szegényebb lenne.* * A fotókat Nádor Katalin készítette, amelyekért ezúton is köszönetet mondok (S. T.)

12 IRODALOM 1. Abe, H. R.: Hermann Lurcz, ein Absolvent der Universität Pécs als Mitbegründer der Erfurter medizinischen Fakultät. Comm. Hist. Artis Med (1973), Cseh I. : Entz Béláról születésének 100. évfordulójára. OH 118, 1977, Csizmadia A.: Az újra felállított Pécsi Erzsébet Tudományegyetem ( ). Fejezetek a Pécsi Egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia A. Pécs Duka Zólyomi N.: A pozsonyi Erzsébet tudományegyetem és orvosi kara. OH 119, 1978, Farádi L.: Ángyán János emlékezete. A Magy. Belgy. Társ. Dunántúli Sectiójának XXVI. Vándorgyűlésén elhangzó előadások tartalma. Nagykanizsa Fóti M. : Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai. Bp Gorka T.: A Kis Akadémia és a magyar orvostudomány. Comm. Hist.Artis Med. 54(1970), Hajnal J. : Fejezetek a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karának és a Pécsi Orvostudományi Egyetem történetéből A Pécsi Orvostudományi Egyetem évkönyve, 1967/68. tanév. Szerk. Antal E., Hajnal J. Pécs 1969, Radnót M. Kenyeres Á.: Ifj. Imre József Bp Süle T.: Anatómia az orvosi érmeken. OH 118, 1977, Szabó P. : A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Pécs Yarannai Gy. : A Kis Akadémia plakettjei. Érem 13, 1957, Varannai Gy. : Magyar orvosok emlékérmei. Comm. ex Bibi. Hist. Med. 12 (1959), Vörös M.: A Széchenyi tér regénye. Pécs Dunántúl XXI, 1931, Dunántúl XXI, 1931, A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az MCMXXXIX MCMXL évre. Pécs A Pécsi Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1973/74. tanév. Szerk.: Antal E., Hajnal J. Pécs A Pécsi Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1975/1976. tanév. Szerk.: Antal E., Hajnal J. Pécs Dunántúli Napló nov. 13. Zusammenfassit ng Die erste Universität der Stadt Pécs wo nach einigen Angaben auch eine Ärztebildung gewesen sein sollte wurde vom König Lajos 1367 gegründet. Die Geschichte der heutigen Universität geht nicht auf diese Gründung zurück, sondern beginnt mit dem Jahr 1912, da auf staatliche Verordnung in Pozsony (Preßurg) die Elisabeth Universität ins Leben gerufen wurde. Die Medizinische Fakultät konnte ihre Tätigkeit aber wegen den Kriegsereignissen erst 1918 beginnen. Nicht viel später, nach dem Abschluß des Trianoner Friedesvertrags, dem gemäß Pozsony von Ungarn gerissen wurde, mußte die Universität provisorisch nach Budapest ziehen, genauso wie die Universität aus Kolozsvár (Klausenburg), die dasselbe Los teilte. Nach dreijähriger Tätigkeit in Budapest bekam die Elisabeth Universität einen neuen Sitz in Pécs und setzte ihre Tätigkeit nach vielen Unbilden der Jahre ab 1923 fort. Die Elisabeth Universität zu Pécs bestand anfangs aus einer Philisophischen, Juristischen und Medizinischen Fakultät. Did Letztere besaß in den zwanziger Jahren 10 theoretische Institute und 7 Kliniken. Wegen finanziellen Schwierigkeiten konnte an eine quantitative Erweiterung bis zur Befreiung nicht gedacht werden, manchmal bestand sogar die Gefahr, die das Überleben gefährdete verselbständigte sich die Medizinische Fakultät und erlebte eine großangelegte Entwicklung. Die Zahl der Dozenten und Hörer erhöhte sich, und es wurden auch neue Anlagen

13 gegründet. Heute besitzt die Universität 15 theoretische Institutionen, 14 Kliniken, 2 zentrale Laboratorien und sonstige zentrale Bedienungseinheiten. Die Medizinische Fakultät der Elisabeth Universität zu Pécs kann in Vegangenheit und Gegenwart, auf wissenschaftlichem und künstlerischem Gebiet viele Ergebnisse aufweisen. Von mehreren ihrer ausgezeichneten Dozenten und Professoren sind Medaillen entworfen worden, zahlreiche von diesen beziehen sich auf die Kliniken und Gebäuden. 37 Medaillen besitzen außer ihrer medizinhistorischen Bedeutung auch einen integranten Wert in der Medaillenkunde Ungarns. T. SÜLE, Dr med. univ. lecturer Pécsi Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati klinikája Pécs, Széchenyi tér 5, Hungary, H-7621

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980 81 jl A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 1979-ben, a hódoltság kori Gyója falu ásatásának befejezése után, a Tisza III. Vízlépcső

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001 A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001 SÜLE TAMÁS Huszonöt év történelmi léptékkel mérve nem nagy idö, de az ember életében már jelentős, hiszen az újszülött

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban A tanfolyam címe: A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban Célcsoport: Fiatal fül-orr-gégész, szájsebész szakorvosok és szakorvos jelöltek részére ajánlott tanfolyam. A tanfolyam

Részletesebben

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Pécs, Tudásközpont 2015. május 14-16. A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Kongresszusai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Kezdjük tehát az Intézet rövid történetével. A legfontosabb eseményeket megpróbáltam táblázatban összefoglalni.

Kezdjük tehát az Intézet rövid történetével. A legfontosabb eseményeket megpróbáltam táblázatban összefoglalni. Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Dékán Úr, Tisztelt Wéber Professzor Úr, Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim! Jelentős eseményt ünnepelni gyűltünk ma össze, nevezetesen azt, hogy 45 éves tetszhalálából magához

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260694-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben