* + $ ", ' $ -,, ).+) / +, + 4', - " 5"',, 4+ )' $, $, )60 1"2 + 4' , 7 8 '3, " ",+4 ' 4 ) 6 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* + $ ", ' $ -,, ).+) / +, + 4', - " 5"',, 4+ )' $, $, )60 1"2 + 4' 3 +4 6, 7 8 '3, 83 83 +9" ",+4 ' 4 ) 6 2."

Átírás

1 1

2 ! # $ % $ $ &' $ () $ * + $, ' $ -,, ).+) +'), / +, )' + 4', - 5',, 4+ )' $, $, ) ' , 7 8 '3, ,,:9:,+4 ' 4 ) '3, 83 #;,:9,:9 9,:9) ;,- <, =, 4$:'9 %)':'6'! 2

3 #$ %!#$%$! #!#%&$$$ '())*' + #, & $ # $ $$ -.)// 0 % #, & $ $$ -.*/ 0!11/ % % '+! # 2 & # % 3 4% 5 '6+ 3 4%! # 2 6,3 %77+'4 '# 8% *6' +! # 2 & '6,,9% + 3' 4$ :! # 2,6 &' () % *) ( +,-*-.& /0 % 1 - (+,&0 ) ) ( )/2 ' - '' ' / ' 34+ /+ '' 1+5 / 60!&22)6 & ! / 0 +!) 8)) 9 8/)2 &:!2 0/2+ 6(9)! 0 #1$ ' & /+ :, /) '#$; #$+!0*-(2&))/ 7 '8&9 </ 2, &9 = 1- )8 68 +!0 ' :/&', >)2(2( / % )22+ &+ % % ( 7 5- / ) ) )+/)8 ) :2/)8 ':6(+34- )60+6 &(()() 0%/ 6(/ &<(/&( +?)290)/9 7((90 )/)826+'6///) )/)8 6(6!0 +1 (+''6)'+ 1-&0 5 47; : ) (2! &: 6(8 6(8/) + 6)! 0))+ (/:) 8 # A <$= % ' ( B- &: ' 0 8 )0 ( 0+ )&( ( )8! :) 68!:) /)' /'$'& = 0(9)!)/820 2 : 69 C 0%/)) / +/) 2 :/)26(0/)))B-!' %0!) ::2 ) 2 '%))2&! 3

4 >'& 9 = &' : /)2 9 &: : )=&220 )!)&& :):) 0<970)0)76- :4B-2'!'+ 9&0 :=! :)?,3 7% = &' /(0 6+ /)) /(0 / 0 60) 6) 0(9 ) /820 /)) 5B- 60))) A+4+ ',& =&' ' 0/)))B- &: / )2 ) ) 6 ' ' &!)2 33 7= '' )/2 ( 0 )0 6( # &:$''( )&8 + & = &' ))6 )) / ' = 2)/! 3= 0)/2+6)0/& /&'!))+//)0+)!2 0) ) = % 0 ) )() =0 )!) / 0 )! )+ / 0)! ) B= 2 0 &'= =0+ /2 0; )/2'/(0!)2 0)!) %2 '+ / ; )/2 6(2 ; (%!()-) 6)8 >,= '' )/26(&)&):!& )2)) 2)+&920))(0 )=0 0&) &)+ ) ))):&)/ (' 77'= 9 =09 0 9! )2)/ :) > + AEF6)% G'+%7.+F =2' C47$ % )02 & )) ) )/2+/ 5 2 & ) +0)/2+/&' 0 + /))9!+/ 0!#8 8!(9:)$ )8))-;2 & ) < H)) ' E E 4

5 E E )8))-I02 & 6 B # E E H ' 9% H ' E E H ' E E H ' E E H ' E E '4 E '4 E I02 & - H ' E H ' E H ' E '4 H ' E E H ' I02 & -6 6 H ' E H ' E H ' <)A+7.-.? 5

6 5; % $6$$+H %$EH4 46 5%$4 4EH # 5H-H % 9 9, 4# 5 H ',3 EH 6! 4+4 ',' 5 'E3%$, '&'! &$+4; 8, )8))-F0 0J 31 6)02) #6$ -K 8)02 )#6$ F0 0J#B$ 9% 9% 9% +E +E +E +E >GH?>?5F F0 0J#B$ +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 0 0J 0 B % & 6 K)8))-%60 )0) )02!=0 )0) )0) 6

7 %60 )0)-#6$ K )) 60 )0) )/!( (2 /) % E! G (2) 0 ) &: ) '+/% : &)!!'&0-006/: 09 '+ - ) ))/) / 0 '0+ 6 1)8))- &0) ' ) /))) &0)#6$ H H H H H H H &0)#6$ H 0!2 6/ &0)/()2 09)! (2) 6)!+ /)) ) ) )) )0 /)) )) (0!(! 6)+ &0) 6' 2+/ ) )) 0 7

8 ' / 6)!. /' 0 )) 0 0 ) )/2+/ &(% L +'0 ' A cél, hogy Bezi község területén élk közül, senki ne tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját, továbbá, hogy mindenkivel szemben érvényesüljön az egyenl bánásmód elve. Cél a hátrányos helyzet csoportok helyzetének feltárása, valamint esélyegyenlségük elmozdítását szolgáló intézkedések meghozatala, a következ területekre különös tekintettel: a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés, megelzése, megszüntetése, a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenl esély hozzáférés biztosítása, munkaerpiaci szegregáció visszaszorítása a hátrányos helyzet csoportok foglakoztatási esélyeinek javítása az egyenl bánásmód érvényesítése a helyi döntéshozatalban. Fentiek a következ területekre fókuszálnak: lakhatás, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás igénybevétele, oktatás, szociális, és közszolgáltatások területe. A fókuszban lév csoportok: mélyszegénységben élk, romák, gyermekek, nk, idsek, fogyatékkal élk csoportja. > 5G! # 24$9 6! # 24%' ' &&'6= # $%+ # &' + ##4 ' + %9$ + 9$ ,,I % 3 % 5 ' J $'% ' ' J # % % 38% 4$,3''.30 5G!2# 9 6!#% 9 7 ' -.)// 0 % K.0 % '&+ #, $ 4$7 '# 9 9, $ + ',3! , $ '$ # 4 37+'436#,?' 9 7 9, # #&# 4% # $% % 5 9 '$&, + 4 ' 67 ' 3 G!2/? 8

9 5G!2/?9 6 ( 7,&' ' ' + %7 % # 9 9, $ 6'&,6 $?' 9 7 ',9$%$79$ > % % 4&+, ' 6 &66%'$&+' +# H + & $ 77 % + ' 7 79, 9

10 #$ M)/) () & : :2!) 0() 5 #, & # $%$ # #%&$$$ '())*'.' =! '0#&,6' 35, & '$ ' ' 6%+ #, & $ # $L $$ -.)//0 % M 5 #, &,6L46 #, & $ $$ -.*/0!11/ %,67+344%&' 1$$$ '(N)))/)'.' =1'0 9$ 9$$$ '///'.' =>0 4 #& # 7 3 $ $$ ' /* '.' 6$$$ '(N))/)'.' = ' 0 3#$$ '(N/*'.' =!3'0 ' % # 3 $ $$ ')))/ '.' = O'0 ' #$$ '()('.' =P'0 #& 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrl és a pedagógiai szakszolgálatokról A gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségérl szóló évi XXVI. tv évi CCXI. törvény a családok védelmérl évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi CXXIII. törvény a pályakezd fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követen munkát keresk foglakoztatásának elsegítésérl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképesség munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenrzésének szabályairól Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nk közötti esélyegyenlség és egyenl bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történ megvalósításáról 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérl 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról évi 10. törvényerej rendelet a nkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetésérl évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérl. 10

11 2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról (3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele) évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi CXCV. törvény az államháztartásról 9 9& /)) 0() - % F) & -' 3N ) 6 (),9$%,3 %77+ 9,9$+, A település esélyegyenlségi programját a mindenkori hatályos lentebb felsorolt - dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal összhangban kell megalkotni, ugyanakkor ezek megalkotásánál is mindenkor figyelembe kell venni az állampolgári jogok, valamint esélyegyenlség érvényesülését. költségvetési koncepció gazdasági program szolgáltatástervezési koncepció köznevelés-fejlesztési terv településfejlesztési stratégia településrendezési terv településszerkezeti terv településfejlesztési koncepció A költségvetési koncepció, valamint a gazdasági program kapcsolódási pontja az esélyegyenlségi programmal, azon pénzügyi lehetségek betervezése, biztosítása, melynek kapcsán megvalósul a gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, oktatása, a munkanélküliek, illetve szociálisan rászorultak, mélyszegénységben élk támogatása, segélyezése, az idsek, fogyatékkal élk szociális alapszolgáltatásban részesítése, illetve ezekhez a csoportokhoz kapcsolódó településszint rövid- és hosszú távú fejlesztések megvalósításának, pénzügyi hátterének biztosítása. Bezi Község Gazdasági Programját 2014-ig készítette el. A dokumentum olyan prioritásokat határoz meg, amelyek megvalósításával a településen élk helyzete javul, mindez az egyenl esélyek biztosítását is segíti. A program prioritásai a következk: Infrastruktúra fejlesztése: biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek kialakítása és a megnyugtató szennyvíztisztítás megoldása, felszíni vízelvezetés. Középületek folyamatos felújítása, akadálymentesítése. Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a program a településen élk foglalkoztatását. Közbiztonság fejlesztése, civil szervezetek mködésének támogatása. Rendezési terv, mint gazdasági koncepció. Bezi község Önkormányzata a helyi szociális rendeletbe foglalt pénzbeli és természetbeni ellátások finanszírozását minden évben betervezi, szem eltt tartva az egyre növekv igényeket. A családok egyre nehezebb helyzete miatt minden évben tervezni kell a különböz természetbeni juttatásokra is, mint például a tzifa támogatás. Az Önkormányzat a segélyszervezetek által szervezett kiosztási akciókban részt vesz, melynek során szintén felmerülnek költségek (pl.: élelmiszersegély osztásakor - szállítás). A civil szervezetekkel való együttmködés szintén több célcsoportot érint, az Önkormányzat pénzügyi támogatást nyújt több olyan civil szervezetnek, amely tevékenyen közremködik a célcsoportokkal való kapcsolattartásban, segítségnyújtásban. 11

12 A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban az ágazat irányításának a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos távlati céljai jelennek meg. Adott településre keretbe foglalja a szociális szolgáltatások különféle részterületeinek jellemezit. Célja a szociális szolgáltatások egyenletes fejldésének a biztosítása, a szolgáltatásokat érint lefedettség optimalizálása. Célja továbbá, hogy a jelenlegi finanszírozási helyzet mellett egy olyan program készüljön, mely több éves idtartamra tartalmaz ajánlásokat a feladatok végrehajtására, melyeket jogszabályok határoznak meg a szociális ellátások területén. A fejlesztések középpontjában a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítk és segítettek együttmködését. Bezi községben a fentiek miatt a cél, hogy a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan mködjenek, és a törekvés az, hogy teljes mértékben sikerüljön lefedni a szociális szükségleteket. A település arra törekszik, hogy a szolgáltatási struktúra kialakításánál, fejlesztésénél arra törekszik, hogy differenciát, komplex ellátások feltételeit teremtse meg. A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben az önkormányzat feladata, kötelezettsége, hogy gondoskodjon a településen élk részére arról, hogy az óvodai nevelés és általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülk, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A hatályos szabályozás szerint a köznevelési-fejlesztési tervet - els alkalommal március 01. napjáig - a Gyr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal készíti el, azonban a helyi önkormányzatnak véleményezési joga van, mely során a véleményalkotásba bevonásra kerülnek a köznevelési intézmények neveltestületei, alkalmazotti közösségei, szüli és diákszervezetek. A településrendezési terv, a településszerkezeti terv, a településfejlesztési koncepció kidolgozása során, a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontoknak, valamint az ezeket biztosító intézményrendszernek van dönt szerepe. Bezi község vonatkozásában mint minden településen - széles kört felölel a fenti terület, hiszen a fejlesztések a település minden lakóját érintik, a lakókörnyezet minsége, a szolgáltatások elérése kapcsán, azonban a külterületi részeken élk szempontjából az esélyegyenlségi program feladatokat ró az Önkormányzatra. / & +)()&920)() Bezi község a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás tagja, mely társulás a jogszabályi háttér változása miatt napjainkban átalakuláson megy keresztül, mind szervezetileg, mind az érintett települési kör tekintetében. &' &!)20 && 08)()6) 26)+ 0 )'/2 %7 F)) 0 8 )(+/60 )())+ )()6 6')()'=0 6) 'A Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szerepl által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek mködése, azok szerepe, részvétele a különböz programokban. &' ) 0 )2+ &!)2 ) 0+ ()) +0/)() Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyrl az információszerzés még nehézkes. Az adatok gyjtése elssorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról, iskolai végzettségérl, a nk helyi gazdaságban elfoglalt szerepérl volt problémás. Adathiányok az összes vizsgált területen felmerültek a 2012-es évre vonatkozóan. 12

13 )/+ M 0 / 5 6'%# 7$' 9% 5 %% 5 9%6'% 6 % 3 Q % , 43 % 5 6'%'' 4 7$ 4# 67$ ' $ 6'%! 6'%# 7$ ; ' #,9 #% & +9%%6'%67+ 3# 9%7%75H%' 9%!#% 9, %$, '% 9% & 6'% 3 5,$+ 7$ % # <)+(-&9)92 % 60! 0) &: : (/ &' )) 0) )) =0+ (/ : % )) <0! 0)2 0 (/ ) 0! /+,, ) &+ (2& = (/ : &)0 &0( )2 )8))-R )))) )+1-3K ) 1-3K 2 & #6$ ))))#6$ B 6 B 6 B +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9% +E 9% +E +E 13

14 +E I)) +E +E +E +E +E +E # 4 4 5H '$, H4%+& 9##' ''&'5'9,.H '0+76 $, 4 &'!9, % + 7#,9 4' + & 7%6 6 9% &' 5 H ' %# %$+% 6 ' # H 4#' %+ & H 7$9 '? 9 6'#'$7 3 H& 57 3 '',&$ # + # +' $H '+7$4%7 )8))-?)( ')9& 4 )))) 6 ' 4 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% E +E +E +E +E H ' 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% 14

15 E +E +E +E +E 9% 4# 9% H ' E +E +E +E +E 9% 4# 9% H ' E +E +E +E +E RQF?QS 4# 9% H ' E +E +E +E +E RQF?QS 4# 9% '4 E +E +E +E +E ) )) 9& )) ) + ) ):/( ( ' ) 9& 6 ) + ()6 ) 9&0 9(&) 6 ) )) -1 ) 0 () ) 0909)(+:4-46 )) ) +- &0)6 3- )0() ) &0 6 ) -1 ( ' ) K )( ') 0+: )))+ &0 6 ) K-K1 ) 0 )!2 )/2+ / ) 0 + / () )!+!) / '+ / + 9)0!( )) : ) 4 6 ))) ) K ) ))) ) 1 6 *0 ) ) - 9 ( ' ) 6 )) ) )016+: )) ) % ))) ) % 3 6 )0 ))) ) )8)-( ' &) ( ') ) )N) ( ' &) )( ' 6 6 B R 6 6 +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9 9% 9% 9% 9% 9 % 9 % 9 % 9 % 15

16 +E &) ( ') +E +E +E +E +E +E +E +E # 4 4 5$7 374 '75 # H EH $ , # 5 % ' 4 4%& $ 7 3 #+ & # % 3 5 HH % '',&$+# $ #+'#'&'+$7 3 5 H ' E+ ' H + E H E+ H E' $ #'&' 5' ' ' '% #' $7 3'7$ K)8))-)0))) -4 & ) -4 ) R )&)0))) 6 6 < B 6 B 6 B +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9% 9% 9% 9% 9% 16

17 + )0))) # 4 4 5,%##'',&$+H H ' # H ' +4#+H,%4#,%## '' 1)8))-9) & 1 0)) 1-S ))) ) ) )) 01-J ) F 6 6 4# 4# 4# 4# 4# 4# 4# E 4# E 4# E +E +E +E P9% P9% 17

18 3)8))-?)( ') ))) ) )))) ))) 9 )) ))) < 6 B 6 B 6 B +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9% 9% 9% *( ' #6$ 9 57#,9'$%,6 $$7#' 5 % $$+ ' # 3 HH 4# % ' 5 9 ' %# 7# H 4# ' ' ' 5 9 ' ' %#'$' ' H '' 4# H,% 4#.+E05'$+' %# # 4#,4;' 3+ 9 % 5 $ & 7, 5 4 ''# +&'7' 4)8))-76) ) 76) ) 76) ) &' : 8 ))/ & 76) )N9)) 76) )) : 8N9) )/ & 18

19 E E E E E 76)#6$ 4 4 <)AF)0 (& % + % 7 F))) (& & & &) ):) & &: +&6)+ :)60)- &)))+ %2+/))8 %(& ))8 % 7 F)! 6 (& &)) ) (/ : / (& : / : %7 6)/ 2/)6 6)!% - &' =0 )+ )+ ))+ =(/ :006 6));!& &+M)!)=0)+ 79(76+0)=00) &) /+,&&!) )=0 (0 ()*76- )):2!) +(/ :% ))&)0 (&0 6 6) ) %/ 2 )) )0 ( )2!)! ) (!) 0: )) :/+/% 8 0 9/ (/ &9 + (2( (0!) : )8))6)/ 2/)6 /&9)!-0 19

20 N 97 1H / )0! (2 (2(!)&) ) (- & ) ()0 (2(!) )) ) () 0 7 &)8 2 :/ ) ()0 7+1A*+% 9( /60!0)20202+,*M8 H) /)6 &9:/%+: 6 )+%(0&: *-(2&))'2K&9 /(2(, )&9)()0 ) (&4(2(!) / %(&:!/6)+ &' 6 & / 9 / + )), ) &' / 5? ' / ) )) ):2 &!):)) (&: / : 6) ' /)) ' 9/ 0 R9 2 6)92+ / & 6 6 / 2 + /)) ' ( ))+ ( ) = 6)92=! '! + / (/ ( /)) ' + /! + )! 2+ / &) / 60(/ 9)))+: 8))+( ' /&9202 )) )8))-I) ') 1-3K 2 & '6 'B ) +E +E +E +E 20

21 . )#6$ H ' > 3# 5,# 3# $ % % ' % ' % $ 5 &' ; 7' %H ' '&7 5 % 3+ H ' '&' & E ' ' %# H 3# H ''&'+E'! 67 H ' ++E!'# ' 49 3# +H '' +7$+E' )8))-M)0!() )) ))))!)0!( 6 6 B +E +E +E 21

22 +E I)!)0!()#B$ +E +E +E +E +E +E )8))-?09) 6)/:)) :) 0 9) ' 1-3K 6 B-) <) /:)) #)) ))$ ( 'B- 6 ) )+& ( (0 <!()2 )+/ )0&!) ))) ))#6$ >? :7?$' ))!)0!( )0 &!(+ ) 0+/-4- ()- )66 0 ))!)0!( ) 4-0! ) 0 &!)4-69))!)0!()-)K 6 9.) ) ) ))) '!)0!( ) +B + B.) ) ) (2) /()2 22

23 09! + / - 9 )) ) )8))-72)) )0) 2)) 72))#6$ * ))2)) K /1/ A jegyz méltányosságból annak állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságát, akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül él esetén annak 200/ - ánál alacsonyabb és havi rendszeres gyógyító ellátás meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%. -,'#H3 -.//0 % 5 >TB(/AN/>/O5TO5?A>Q>>TB(/AN/>!NNA?A>BG!NU/>T5ANUBTA>AFVN. 4' -.///0+-./*0+-.///0 -./0%$%&0 3)8))-I&)0:! :) )&)0:! :) 23

24 @=?/F+>G? + I&)0:! ')#6$ + + 5, %&6 ' %,6+ %# 3 ' 3, 4%767!,%&6&# +' % 6'% 67 5 HH 3,%&6 +H,%4#H 4#9,%&667 H,3 3,%&6.' #40 A,%&6 K H'#,%&6$%,'#H3>'-HKH,6 --5>-K.0 %,4 % ' $,+ %' # $.$= 2 K -, ,%&6 = -'%' 6+,%$ $ 43 7$ $ #$ $, %# %$,+%7+ -,$ '8, 7$'+' %$$+ $% ''+ # 4 #+ %, + % &7%6+ 9-,$ %%$,$+ %-, 9 $6+ + %+, &7%6+ 24

25 -,$ 9%6 4# & ' 9% 6'% %6 % 7%&6 +%3$ EH 5,6,&,%&6 7%&6% EH --5,%&64$&%#%#6& --A,%&6'$67 ' 43'543' > K.0H.0 % %$ -,'#H3 -.//0 % 5 >TB(/AN/>/O5TO5?A>Q>>TB(/AN/>!NNA?A>BG!NU/>T5ANUBTA>AFVN. 4' -.///0+-./*0+-.///0 -./0%$%&0 K;/)+)/!()+/))92 F)))#0$! # 3 8 ))02)/2+/ )0)))%60 ))2&' -+126!(//2/) )) !(/ /) / ) % 6(() (2 &+ ' )/2( B-&:+ 2 : ) / 0 )0 )) / 0(!0))0.! :/)2 &' &' '% 0 (!0 ) / ) :2 /)6 0 (!0)) / K)8))-H /)/+/! ) <)! ) /)/) 25

26 @=% + H /)/ + + * G6 0 6) /) ' ())))! ) /) ' ) &' )'9)0/<2:)/' 6' /2 ) )(.9 9)0 '(9)+ /! % ) 0 % 7 F)) (!0) 9) ) 9+ ) ))) ( ) ' )9 /) )9 89F))6))) :/ / '9)0+/ : )()6)))))()) 0(! 26

27 )) '#6$ N4 )6)))-- '&' '6(2 --(2)0(0 1&+)(/ % 7 ) ' 9 & )( % ' +16% '' /&() /&(% 8 /0))+/6( /&(9 &:!)0 9 ):) 8 0+ )' +00 )!2/ 3 ' 9)))/ 2/)6 3,'$4 # %#5 ' 4% O#' $ J 7 6 +,3 O#' 5'4#'' G,%,3 3+, 4%7, >3#, '4 # # 5 4' 4% 7 # % ',3 35 '%O'O# ( $ 5 ' %## 4% ! $ J '+!54%4#' %##6 =&/ 2 0 )) / = = /) 0)!) 27

28 K)8)), ))! %6 /) &JN) ) )) ), ) ) ) </) )) ) O#' $W P9% P9% 5 % O#' $ ' F 7$+% $+95$7+ #+9 ) & '= /&' 2 = )90) & =!0 + 2)& )= + )+ 9( % &)/ &)/ 0 ) 0 ))+ /)) ' &) ) % 6' 28

29 6(&)) 0 + 6( / 6( %+ ) 9& (0 0&) &))/2+) ))):&) / 6(/)) 0 0 ) 660/+ ) : 0)92 #/))&)2!()+ ))$ 9) ' )20'9!%&' % )) ) 5 46# %, #,%$7 4 7$. 4#0 5 $'% %,3 47% 7&67+, %7 4'3.4#0595:! O$,%$+1$%/ + V'%+ A/+ >,9 > P' 9%$6,9 ' H # $'%+ %',9 4%?,3 3# 6$'%6?/)92 ))/ 2/)6 &' ' 9+ 0 ) : )) Gyr, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kórházak száma 80 km-en belül 5 Kapuvár, Sopron Sürgsségi ellátást nyújtó intézmények száma 2 Gyr, Csorna Emlszr-állomás 30 km belül 2 Gyr, Csorna Méhnyak szr szakrendelk száma 30 km-en 3 Gyr, Csorna, Mosonmagyaróvár belül Fogyatékkal élk, egészségkárosodott személyek rehabilitációja, habilitációját biztosító intézmények száma 6 Gyr, Csorna, Kapuvár, Balf, Sopron, Mosonmagyaróvár &6 $'% + ' %# 9 5 9,'#H39% 59 7$ ' #+ %&$47%%% 5#6,,66 % 7 F) =/)6 : &' 2 )) 00) 8!2 9) ))/)6 /2 &' ' 9) + 6(0 ))!2 9)0: )) 9)!2 9)0:)))()6)=0M9) 6 9) )) )) /+ 0) =0+ /)) / ))) / () : 0&+& )( ' )6(/ %0 / : &9 &: + )&)) & 9)0 & )!) 00! 60(2 ) 6( 9&) (/ 6(99 )2 29

30 % 9)0 0 9)0 & 0 0 ) & ) 9)0 & 6 & )!) &9()) )&)) % (0 :)) 2( ) 9 9& &9 + & &' ) F 9 47 A& ):)+6! / /)) 5 # + # ',3 3 &, 46 # 9%'+'6 %',, 7 9%' K/+ + K / ))!#& )+ )+ )+ 0)60$ 5 '9,%$, # Forrás: KSH 0 0 % 9& )) ) 0 9&0)6()) )0- )) () : 0/2 70 0/2 9 0 &/2)2 ) )(-1 6 )-1 ))() 6 +()4- - ) 0 &/2+&: )) 03-K )K-K6 ) ) 3-K % 30

31 - K6 1-5 ))():0/2+5-6 )0 + H 0 8#6$ ' % ' 3 ' ; K)8))-H 0 8) 0 ) *=) 0 ' 8 ) 31

32 @=?/F+>G? )) 0 8))()))/!( ) 08 0!0/ ) = 8 ) )8 '/ + 0 ) %0 H) >)0:,!2.)) 6 6 : 8 ' / 6 ' 6/)' & 8 ' 9!)2!!#$%$&''!!!! ( )(!$ *!! (!$ +!!) )!! )(!#$,-$&.'!'$ /!!!#$ %!!&'!$ ($ )*! +,!!! $ % -!./).0.1/222#$ %! -&$'! + )..1* K)8))-?0 00 :)?0 0 0 :) 2 6 ) 7 : 0 0 :) 2 6 )?0: ' % ' % %' 9% 4# # 6'%,&6 F% ' % %' 9% 67+ 4# 67$ ' 6'% 32

33 % 7%&67+5 %3'#3# 4# #'6'%%6% 7%&67+ 5 % % ' % %' & 67 F%&'3 ' % & &# ' % %' &7'%# 5'%# H 4#+HH 4#'$4 ' : ) ) (- 9#K$0 00 : )+4 - #4$)- 009! (2) ()) #$+ - #4$ / )&:.! : )) 0 (!+/ 9)0 ' / /?0: ' 0))% ' E, 00 E E E E E E E E E E %%' &#%' 33

34 ?00 F%' %%' &! #$ K)8)) !() )2 )- 6 1) = 0!( )- - )) ' ) Q 0)) R) )) ') ') )) 0 2 0!() ' )) ()) (! % ) 2 0) )) ) ' ) + 2 0) K + ) ' 0 )) 6) 9 0( 1B- 34

35 0 '))24-06 )02 0)+0))2 0) 6 0 ' ) )) ' ) +64- )(56+- &06 0 Q 0)) )) ' ) ') )0 )2+- )*: )) 6) 8 :) )&)))9) KK)8))*)&))0) * )&)) 0 2 0))#6$ /)) /= #6$ * )&)) 0 ))) )#6$ /)) /= #6$ * )&)) 0+ &) )#6$ /)) /= 35

36 + R)&))8 E E + E + E + E + E E $'%, #8.E0 % 7 )&)) 0 * &' +))))!)T )))2 0) )&))0 2 0)) K.)+&=2 /+ % 9 )( &= 2 ) &= 2 9+/'+ ':/ ) K /))+ //))/=+ 6 ) ))/ 2/)6 #3'.! & 44!$!! +'!,. #,$% ',$$& $ + &4! &&- -.!!. # $!.!! + - & ',$&+4!..,$ , $2$!.5!&,%+ (!$&''. 6 & & (7.89:.'$4!(-$4+ & '! & ' 2+4+!4 2, 4 2+& 4 2((4 2* &. #!! $!$ 4 # + $ $!$ 4!(! 4!!%! ',+ $! 4 36

37 4 '( ( -4!! (4 %! &4 $!! +.# $4!;'$ ).4!! $!$4!!!4!!!,!;'&,( <0./:..2 =3 $.#!$,/'!4 % !$ -$.#!$ $( &!!4! ((,% -. 5 '+! & *! 4,.#!$ &4 &,!!-!4*0!+4. #!$-!',! 2'(4+'(4 2'4 2!,& 4 2+!,& 4 2-'. *! )!! )! ) ( ( ) (!( )(0(!!$!+'(+,(!$,!,$ +,$( -,$ 4,$(,-+.#>. ' ' +! &''4' '! 4,& %, 4 %! '4(. )!? &(/' (2 (! 4,!%!4 - -$!,(. : &+ % 4 '!.# '& &' +( /) !!. %&' ' 0)))()6)!)=06 0)!)2 60 /) &' 0% / )! 060 = U '() 2 0) ) /) '=0 0)) K)8))H 0))/) 0))/) 0!(2 ) 37

38 @=?/F+ >G?+ %86 )) ' 0 )) 0 )2 - ) 0 0 0)!0 ) ' % 0 )( )0 &' 0!0!!2 ) 9)002 0:)!9)06'& ) 0 :)! 0+ '! 0!) '' 3'4# 9G',,3 O'' ' O# ('# 5 3#,7%6''% +'4 K)8)), ))! %6 /) &JN) ) )) ), ) ) ) </) )) ) O#' $W P9% P9% /), /)+ </ 2 % &) ) 0 '0 &J+ 6 ) )) 0 /) &' )))))/)&' 6- ))' ) 2)0 0 38

39 -5 ' &9) )) (2! 6 % * ' 9 &9) )) / + ' >) &9) 2 0) 2 0) E:2 )G + : 6!0. 2 0) & 0( 6 + 0/ 5 6$ 4% % >9 O6$?7+ %!&>9,(%&# O6$ > &6 #( 6$ + %' %#, $% 4' 6 + 9% # '% #& + ' # +7' 3 +'9%6 $ ' 5 7 8%# 9%&# 6$ % 2 G' +% 3 7%# &'3 & ;6+ %& 39% 5 '4& 76+%,3 #& #+, '3 #+4 5, + ;, '+ 7, + ', +9%475'% # '% + $ %$%+ ' &# 1% 6 + %, 67 % 4# +! 6& %%$ 4 + ' 9+ + % 9+ 4#, &'& 7$ ' %= 5 ' %,' 6#% 6+, 4 X 4%7!, + % 4 H + 9% 38%6 6,&''H+ 9%%$ # 364$#,94' $%6 %6# +6$ % +% '# '#3#% ,+ %%# 3%, '$ ' % # ' ' 5 46,9, # $'% ' 5 46 ' $ ' $'$# &$5' $%7$ $'%# ' +,$ 43# 5, # 7%' $ %H, &6+',, 6 %9 % ;6+ % &# 6$+ M4 L!3 N% $'$& >3%, 9 + %,# % %%6 5, %' &63%,9$% 7: / 9)0 : )) A 0+ /) + 0 +!2 9)0:)+6(0) )8!: ) )) 0 ) /: /2 : #311$+ / 9)0 ' )0 / : + /: /2 0 #311$+ 6 )) 8! : : /: )2 9 (0)( )) / /)) + )) '*0/))/= 39

40 0)& ))9 )) ) ) )+ : )) ) (0 ) # 2 )( $ )) 8!) &' ' /)) ' + ))20!))'+! : 0)92 ' >)0:,!2.)) 00 & )+/))/= //))/= ) )) 9)!()#%V?. 0:!! 6 6) (2 & ))$&0 9)0 6)2)) : I W N3NE7 & -'/ 21+-<=) 8! =28!''+9)06!(2! 0 /0!0 (0:!(/)) H,'#H3 -.//0 % 5 >TB(/AN/>/O5TO5?A>Q>>TB(/AN/>!NNA?A>BG!NU/>T5ANUBTA>AFVN. 4' -.///0+-./*0+-.///0 -./0%$%&0 KK 6 N(2+ 6 ) )/ 1 2 ( 03 $% #+7$= 06' 8+7$+ 0 % +7+ 3%#+7$ $ /=..1*.$2 30( >$ ;!4 %! 4 4!4, 4 ', &(,%+!, 4%!%%! +,$( / %,!*! 2 &( $/= !)! %4! + &(!4 % &'! (!4%4( (!$+- $(%$-4)!(!!)!! 0/= *) + 5 ) 5 ( 5 )!( 6$7$&8$' 40

41 ))0))):))(!%K:(2 (2K+B- ))' %) 2 0 ' ) '9)929& K)8)).)+&=2 / &' )) )(2) &' +6 &' #/ ) &' /($ )( <)AF) 0!) = + (2!+ / ' ))20 )&) 6&02+ 2&02+ 0(: &02 )) '! 2 00+/!()))&:) 0 )2 ))&:! )!+ :! ' ))20 6))+))20!)+6)!) /. ) ' + + /!)) ' 0 + ' 0(2/+/))20)/ ))!) = (2 -) 9 / 2& &+ )+ +(2 ' / &' 2 ' + )) 6 0 M &' ' 2 0) 9 Q 0)!)6 / &9202 : )) (0!( : &' ' ) / #; $/6!&02(!+ )(2#K6$6 41

42 ;& 0(, ' : &' )(2 2 0) # 6$ 6(0 ( ):!(/ 0 &' +/6) K17 A& ):)+6! / /)) 5+ # ',3 3 &, 46 # 9 ' P #'& 42

43 1/+ 10)& )8))-I02 & 6 B # E E H ' 9 % H ' E E H ' E E H ' E E H ' E E '4 E '4 E I02 & - H ' E H ' E H ' E H ' )) 0 )) 9& )) (! - )) 02 )/2+ / ) 1K-K3 B 6 6! ) &' ' 31 6 )) = ) ))2)/!(+/3 6)B-)0!)+4B-) +1B-14 )0!)0 )):/!(+/ & 92+ ) & + (() & + )) )+9 9& R&! ( '! 0 + / = /)+ )( ' 0 43

44 1)8))-<) ( ' ' # 4 4 # 4 4 # 9% 9% 9% %86 *( '#6$ 4 4 # 5% $ % 7 $$+ H ' ' '+ ' %# ' #' # $ %9 6# 5 %# H ''+4##7 3'54 4H ' # $ 5 7#,9'' + # 4 4 4, 7 5 7#,9 ' ' 54 # 3 #%79P' + # 7'$ 3 ' + +! '$&8&#+ # 3 +%% ,' 44

45 1(-&9 9)060 :))#&90+9)0 & /+ 6 //)X ( (0+ 9)0) (/0)0 KK)8))-Q $'%, G,3 #6 V'%4 # 9 V'%9, 5$'%'%6.H$H0= 5$'%H %#=.0. 6 V'%,%$7! #%,$'%,%$7 -H < )2 ) O$,%$7 C6-%$# % (&9 9) : %90 9&' +0&' =09)0&(0!)!)%' R&/Q 0)9%!)*)&'!)) 2 01 )/!) 0 J) )+ //) (: &2) 0 ' (0 ))/? 6 92 )! 0 () 2)!) ' ) 2 0-)) 0! 0( 6' /)/! ) 2 0&02( + = 0 2 0) = ) 6>)0&%9 45

46 % 7 F) ) 0 & '6 60);/ : / ' 0 1>)0 +- 0)' 5 9%' % 4% 6 +, > # 3,6 '9%' %6 5;,8 4% 1)8))->)0 +- 0)' ' ' %## H ' ' %## %86 % 0 ) )() =0 )!) / 0 = 0) 0)) ' ) ) )6 0% 1K +9)0' B# ## # #9% 3#'' ' + ' 3 ' F # # # 9 '+ %# 46 &$&,9 117:/ /))#&/+9)0)/$ ' 76% ' 4 '# 9 (% 9,3 (% O# '+7$9%;6& 13&/ % ( )2 0% 7 F)) ) ) Y ( )2)!/ ()!)%2 0 ()!) :)) : :&!))/2+/% = & '- & ' 15 / 6 )0 & ) 6))( )(2 0 5# #, %86 '3 >3 '+ #6&, % +#9 ' 3 '% 46

47 17 A& ):)+6! / /)) 5#+ # ',3 3 &, 46 # 7 3# 7 3#9 #%8 & '# #' 49$6' 30/+ 8#,' & '# 3 08 & 6!#& )+ )+! 0/+ 0)6 0 $ 3)8))R(0:!+(0:!=)) ') (0:!+(0:!= )) '6 6) (0:!+(0:!= )) ') (0:! 9% (0:! ' )) () : 0/2 ) (0:!) 3(K )R) = (0:!+(0:!=)) ') )% ))) 1 B-) 0! ) 3 6))())020/2+ 36 )) ) ))356 :9 9& ))2 /)/2+ / ) (() &+ = 0 )0& )) /)) 3 A 60 év feletti állandó lakosság létszámának alakulása Bezin 47

48 A nyugdíjasok kevesebb jövedelmet realizálhatnak átlagosan, mint az aktív dolgozók. Ezért a mindennapi megélhetés is nehezebb számukra. A községekben így Bezin is a nyugdíjasok, a saját élelmiszer szükségletük egy részét a házkörüli konyhakertben megtermelik. Egy szkebb réteg az, akik egyáltalán nem tartanak fenn konyhakertet, még ha egészségi,7% Q8 7%&6+,9+,76'% 677%&6 57#,9' #% ' '47'$7#,9# $%! % ' &#57#,97;6;, + 7, 57%&6;7'$ 7'+&'%$ 7%&6 3 5 '47'$%'7% 9 +H '5'7% %7, '47#5%# 7%&64 9# 57, 7%&6'# 7'$4P ; 4 $7 48

49 3)8))-))' 6)?) ( ' ) 11 6) ( ') 2 ( ' ) ( ') 6 6 B 6 6 B E E E E E E E E 9% 9% 9% +?/F + *( ')#6$ '4 11 6)( ' ) ( ' ) )) ) ( '))())9-(0!(/)+4B ( '+: :)&9 %7 F)660:0+ 0 ' 0 &!+ / 2 0) ) : = 0+ )&0 0 ): 6& & ) F6) % ' :! 0 00 := &!A):) +:/)))+)0() R(0:! 2/(0:! 6) 0 /)) (0:! ) +/ )+ 6!! 0 : 920!(+0/ :()(9 ( # 0) +)+0' 0))$ 0)92 6 0: ' / (0!(+ / 0 )! ) (-&9 0)92+ / ) (/+ &: ( '! 6) 6 &/))' ' )&:)!+ ) ( '+ )!) ' 6 #6)$ 49

50 3))/+ 0 /+6)92/ ))/ 2/)6 )) 0 / % % 7 F)) ) (0!) / / &9202' 0 ' )! = : & & )!( 0)) / &' )! ) &, 9) / / / / )! 20/ ' &)) 0 ) (0!) 6 )) / (0!) % + )0 &' +/& )6 0=00 )() /) )) 6*: ' )) H + )) >) /+, 6(0())) / 9)))/!(//)08+)9)))% A H ;)6))) H H I 9))) %7 F)))(0!) % 0) 0 )+)) &)0 / %!)0) 6()&&+ 0)) 0 6 ) 0 ) &9 0 )) I) (0 ( 0+ H8) 9 (2( )2 )/2%+ ) &9 / /+ >)( % 0 EF6)% G ' :!+!! )8 0+ (0:! )/2+ : (0 (() = 0 0 EF6)% G' A K!() - ( + (0:! 8 6 *) '?0 (6)+ / ' + ' & + '&?0: 8!/0 :)) 0/0 +(() &0 & (:/) 0) ))) (0:! ( ) ))) (8/) =0 ) 20/ EF6)% G' % 0 :))? 0 ) &,&+R)8982+<()9 5 %# % ' 4, + O# 5 7; 8%# # & %# &$, 50

51 3K0+!)2!) : 9 2&&' ) =0+ : / 0 0 % ) / ) ) &9 6'& )0 317 A& ):)+6! / /)) 5%#+ # ',3 3 &, 46 # 947% 47% #'& %3%%#% %3%%# & & %# %# 6'& 56 /+ 5&' 6 ) 6!+!)& ) 1*- &''*4+4! 4! $(!! $4 (!!%$!( 4!+$!-. # (! $! ++ %- A (' +( 7. B8::. ',!!!4+,4!4! 4!! & +$! $4 +! (!. % 6 ))2& 0 9 ) 6 0' & 0 + % 7 F)) 02 6 '+ 9 )) ))9 /() 6!)& )! ://))' +( ))) )) ' ) 9 '% 7 F)) 6) / 6 6)) F) : / 6 ( ))+! (!%4 2!$,!4 2!,4! +. 3!% ;!%4 2+&4 51

52 2.!*:::. 4 % -$4 $&. /. 5< & ))+0 % 7 F) &9) 6 )) 8!& )) 6 )) )) 6) / + F))8!& ))0 20 /+6))8!))/' 6 9)))% A H ;)6))) H H I 6'6 / 2))6!6 ))& ))0 *I:! 5))/+ 0 /+6)92/ ))/ 2/)6 / +0): % 7 F) (!0) &' 0- (8/)# / & )$ &' 0): 0 &2 )) 6 &2 )/2 2 0 &' 0): )/2&20): 5 '#7%& #% % 76% '# 7 6% EH,& 5 7 6% % 7 #, % '#+ % 6%, %& % ))/ 2 /)6 / & )!/% 0): 6+ = 0 0)+ & (8/) '0 &' 2!() 0 6 )) :+ &' 0): && 0 0!20 ))+ 0 /: 2 0 & )!/ 6 0 /: 0 / + 0 /: 6 60!0)2020 5K7 A& ):)+6! / /)) 54 #+ # ',3 3 &, 46 # 7 3, +',,' %& 6 68%& 6%%& 6%%& & + ) &6 & )06 )) %7.&' 5,3 3H 7>:$4' '5# ' 94#9, %&! ' %, 6 5 H % 9,'+&/// 63 ' 52

53 5!39 6=?6 46;+ ' # 4 4 % %, # & >,,9 & %= G,%' + ' ' + % + ' ',3%, + 6 ''$ ' 5'88% 3 4 &? =4# %F =2' H 547,& ' %+& ;6+H '' %+,H ' + 8 4%! '$& %!3,' ''?' 8$9, 8%+46; ''7,$' '$&!8(- = ' )))20:))20Y! A% 7 =2' 5!3 ', ' 4+ ',$ 43 ;6? =4#+ #4#'7$.' ' %0 M4 L!3 K!() - ( + (0:! 8 6 *) '?0 (6)+ / ' + ' & + '&?0: 8!/0 :)) '9!A '060)% 0) (()6!0 : + &' )): + /)):9 6 + /8 % ) 0 )) :))+ ))6( )))>!' ))% ) = 0 : :) 6! 6 0 '=0 + ' % =0 2 0 =0 )))0 )2 '& 6+&&)26'+2)) 60 + &) 6) )+ )) )= &!): ) ))+ )6 '60A * )! ' &' 6!0 0 )2 0)+ (()+ /) ) 0 6))+ +0 '!% 0 /)2 6!!())+ )) )! ' ) : 0 (()+&- 00& :)) 539 6'$& % 38%%++% ' ' +#&3% 8% 53

54 !?93 4 & ' 0 0( )99&+ 6 ))! 9&2 0) 2)))(2 )99&! < O 0 #:2$+ )92 #:2$ 0:) +/ &(8)+ 6)! +!))6 )& 8 &:60)+)9& 2 3-) ) 02 '& '+! 60+ ).O?I,IR>,PZ. () /) '+)2!(+ 2!( '&22! ) /) +/ 0 2 0)-) ) 6 ) )!2 0) 2(2+: :()&2) 6) &/))&)) !) + ) *) )/2 ' )! )9!):)) 8+ ) & (8)!)+)9 6 <!)/) +/) 0)+ 2() )92)) 2& 0(). + / )99& 62 ( 00+ /!2 /: &' ' )!('/ 2/' % 7 F) % ( /) ) 0 6 & '=0 R R F)+)&!) ' 2!2 &9 )( +/ )) )9 &'!2 &9(+ 6 &?)9 9!2 ) ))+, /)+%0/+ 72 ) 6(& ) &=E)R&!)G) 0 EF6) % G ' 0 6 '0 + / 6( 2 : &' ')6 '+: 0)(0( ) ( /) &9& 0 = 0/2% ( /) : 8! )( 0 + =0 + 2:))+ 9) ' 0 20 ) /2& /6 : () 6) % -2 R R F) =0+ )'=0 )&0)&' 020 R R F) )! F ) 60 ) )- /) + - &)))0&!)% ) = (8)/ )2 (8!2 ) *0 & (8)!) /) #/) )99& &$.)( (&' ) /)/) 9!2&9 )& ) 9 )! / 6(8) ' :!; )) &' &+/ 6(! ) /)) > : ) 0 )) &6!( ) 9 '=0 ::&' ' % 7 F) > )()! ) ) :02&))0 )()8!))!

55 ) )(+ / )() F)( 7 F)! ) 0 ) ' ) 60 ; H)F)) =0/) 60, /)</ 2 % ) )() )!) + ), /) V: 6) )% 0 60 )) )() 6) %</ 2) +) 9) </ 2,0)70!( 7 '=0R R F))! 9 9&+ ) 0 /) 0 0())0() 9 9 9& &: 0)92 8!+ )( 8! )) % / ' ' ' 4/ & )) %7 F)&' 60))& '0 9 =0 / '& 60)) + / + 6)! % 7 F) ) & '0 &'!) A - %7 F)) & ' - %7 R R F) - ; Q 0 Q 0-%90%2 0)! - ; O%)! - %0.9),!2 )() 6)) =0 %0 :.9)7&! % 7 F) &'!) 6) & ) ' 9&/ 2 6! 6 0 ) & & ' ()2+ 6' 8! & )2& 6' )) '6 )2! & 6' )/)20 ))' % &&9/ ' 6) 0 6 & ))):!A - & & ' 60) 6'% 7 /&!) /)20/0 ' - 60 & / % 7 F) ) &' '6 60)0-606'%7 F))/&!) - & )2!)2 ) /&!) /0 8!)' : - )2:'' - 60)26'%7 F))/&!) 55

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja Nagyesztergár Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 1 Tartalom HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 BEVEZETÉS... 3 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 3 ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzata

Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. 06. 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7

Részletesebben