* + $ ", ' $ -,, ).+) / +, + 4', - " 5"',, 4+ )' $, $, )60 1"2 + 4' , 7 8 '3, " ",+4 ' 4 ) 6 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* + $ ", ' $ -,, ).+) / +, + 4', - " 5"',, 4+ )' $, $, )60 1"2 + 4' 3 +4 6, 7 8 '3, 83 83 +9" ",+4 ' 4 ) 6 2."

Átírás

1 1

2 ! # $ % $ $ &' $ () $ * + $, ' $ -,, ).+) +'), / +, )' + 4', - 5',, 4+ )' $, $, ) ' , 7 8 '3, ,,:9:,+4 ' 4 ) '3, 83 #;,:9,:9 9,:9) ;,- <, =, 4$:'9 %)':'6'! 2

3 #$ %!#$%$! #!#%&$$$ '())*' + #, & $ # $ $$ -.)// 0 % #, & $ $$ -.*/ 0!11/ % % '+! # 2 & # % 3 4% 5 '6+ 3 4%! # 2 6,3 %77+'4 '# 8% *6' +! # 2 & '6,,9% + 3' 4$ :! # 2,6 &' () % *) ( +,-*-.& /0 % 1 - (+,&0 ) ) ( )/2 ' - '' ' / ' 34+ /+ '' 1+5 / 60!&22)6 & ! / 0 +!) 8)) 9 8/)2 &:!2 0/2+ 6(9)! 0 #1$ ' & /+ :, /) '#$; #$+!0*-(2&))/ 7 '8&9 </ 2, &9 = 1- )8 68 +!0 ' :/&', >)2(2( / % )22+ &+ % % ( 7 5- / ) ) )+/)8 ) :2/)8 ':6(+34- )60+6 &(()() 0%/ 6(/ &<(/&( +?)290)/9 7((90 )/)826+'6///) )/)8 6(6!0 +1 (+''6)'+ 1-&0 5 47; : ) (2! &: 6(8 6(8/) + 6)! 0))+ (/:) 8 # A <$= % ' ( B- &: ' 0 8 )0 ( 0+ )&( ( )8! :) 68!:) /)' /'$'& = 0(9)!)/820 2 : 69 C 0%/)) / +/) 2 :/)26(0/)))B-!' %0!) ::2 ) 2 '%))2&! 3

4 >'& 9 = &' : /)2 9 &: : )=&220 )!)&& :):) 0<970)0)76- :4B-2'!'+ 9&0 :=! :)?,3 7% = &' /(0 6+ /)) /(0 / 0 60) 6) 0(9 ) /820 /)) 5B- 60))) A+4+ ',& =&' ' 0/)))B- &: / )2 ) ) 6 ' ' &!)2 33 7= '' )/2 ( 0 )0 6( # &:$''( )&8 + & = &' ))6 )) / ' = 2)/! 3= 0)/2+6)0/& /&'!))+//)0+)!2 0) ) = % 0 ) )() =0 )!) / 0 )! )+ / 0)! ) B= 2 0 &'= =0+ /2 0; )/2'/(0!)2 0)!) %2 '+ / ; )/2 6(2 ; (%!()-) 6)8 >,= '' )/26(&)&):!& )2)) 2)+&920))(0 )=0 0&) &)+ ) ))):&)/ (' 77'= 9 =09 0 9! )2)/ :) > + AEF6)% G'+%7.+F =2' C47$ % )02 & )) ) )/2+/ 5 2 & ) +0)/2+/&' 0 + /))9!+/ 0!#8 8!(9:)$ )8))-;2 & ) < H)) ' E E 4

5 E E )8))-I02 & 6 B # E E H ' 9% H ' E E H ' E E H ' E E H ' E E '4 E '4 E I02 & - H ' E H ' E H ' E '4 H ' E E H ' I02 & -6 6 H ' E H ' E H ' <)A+7.-.? 5

6 5; % $6$$+H %$EH4 46 5%$4 4EH # 5H-H % 9 9, 4# 5 H ',3 EH 6! 4+4 ',' 5 'E3%$, '&'! &$+4; 8, )8))-F0 0J 31 6)02) #6$ -K 8)02 )#6$ F0 0J#B$ 9% 9% 9% +E +E +E +E >GH?>?5F F0 0J#B$ +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 0 0J 0 B % & 6 K)8))-%60 )0) )02!=0 )0) )0) 6

7 %60 )0)-#6$ K )) 60 )0) )/!( (2 /) % E! G (2) 0 ) &: ) '+/% : &)!!'&0-006/: 09 '+ - ) ))/) / 0 '0+ 6 1)8))- &0) ' ) /))) &0)#6$ H H H H H H H &0)#6$ H 0!2 6/ &0)/()2 09)! (2) 6)!+ /)) ) ) )) )0 /)) )) (0!(! 6)+ &0) 6' 2+/ ) )) 0 7

8 ' / 6)!. /' 0 )) 0 0 ) )/2+/ &(% L +'0 ' A cél, hogy Bezi község területén élk közül, senki ne tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját, továbbá, hogy mindenkivel szemben érvényesüljön az egyenl bánásmód elve. Cél a hátrányos helyzet csoportok helyzetének feltárása, valamint esélyegyenlségük elmozdítását szolgáló intézkedések meghozatala, a következ területekre különös tekintettel: a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés, megelzése, megszüntetése, a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenl esély hozzáférés biztosítása, munkaerpiaci szegregáció visszaszorítása a hátrányos helyzet csoportok foglakoztatási esélyeinek javítása az egyenl bánásmód érvényesítése a helyi döntéshozatalban. Fentiek a következ területekre fókuszálnak: lakhatás, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás igénybevétele, oktatás, szociális, és közszolgáltatások területe. A fókuszban lév csoportok: mélyszegénységben élk, romák, gyermekek, nk, idsek, fogyatékkal élk csoportja. > 5G! # 24$9 6! # 24%' ' &&'6= # $%+ # &' + ##4 ' + %9$ + 9$ ,,I % 3 % 5 ' J $'% ' ' J # % % 38% 4$,3''.30 5G!2# 9 6!#% 9 7 ' -.)// 0 % K.0 % '&+ #, $ 4$7 '# 9 9, $ + ',3! , $ '$ # 4 37+'436#,?' 9 7 9, # #&# 4% # $% % 5 9 '$&, + 4 ' 67 ' 3 G!2/? 8

9 5G!2/?9 6 ( 7,&' ' ' + %7 % # 9 9, $ 6'&,6 $?' 9 7 ',9$%$79$ > % % 4&+, ' 6 &66%'$&+' +# H + & $ 77 % + ' 7 79, 9

10 #$ M)/) () & : :2!) 0() 5 #, & # $%$ # #%&$$$ '())*'.' =! '0#&,6' 35, & '$ ' ' 6%+ #, & $ # $L $$ -.)//0 % M 5 #, &,6L46 #, & $ $$ -.*/0!11/ %,67+344%&' 1$$$ '(N)))/)'.' =1'0 9$ 9$$$ '///'.' =>0 4 #& # 7 3 $ $$ ' /* '.' 6$$$ '(N))/)'.' = ' 0 3#$$ '(N/*'.' =!3'0 ' % # 3 $ $$ ')))/ '.' = O'0 ' #$$ '()('.' =P'0 #& 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrl és a pedagógiai szakszolgálatokról A gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségérl szóló évi XXVI. tv évi CCXI. törvény a családok védelmérl évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi CXXIII. törvény a pályakezd fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követen munkát keresk foglakoztatásának elsegítésérl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképesség munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenrzésének szabályairól Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nk közötti esélyegyenlség és egyenl bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történ megvalósításáról 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérl 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról évi 10. törvényerej rendelet a nkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetésérl évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérl. 10

11 2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról (3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele) évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi CXCV. törvény az államháztartásról 9 9& /)) 0() - % F) & -' 3N ) 6 (),9$%,3 %77+ 9,9$+, A település esélyegyenlségi programját a mindenkori hatályos lentebb felsorolt - dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal összhangban kell megalkotni, ugyanakkor ezek megalkotásánál is mindenkor figyelembe kell venni az állampolgári jogok, valamint esélyegyenlség érvényesülését. költségvetési koncepció gazdasági program szolgáltatástervezési koncepció köznevelés-fejlesztési terv településfejlesztési stratégia településrendezési terv településszerkezeti terv településfejlesztési koncepció A költségvetési koncepció, valamint a gazdasági program kapcsolódási pontja az esélyegyenlségi programmal, azon pénzügyi lehetségek betervezése, biztosítása, melynek kapcsán megvalósul a gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, oktatása, a munkanélküliek, illetve szociálisan rászorultak, mélyszegénységben élk támogatása, segélyezése, az idsek, fogyatékkal élk szociális alapszolgáltatásban részesítése, illetve ezekhez a csoportokhoz kapcsolódó településszint rövid- és hosszú távú fejlesztések megvalósításának, pénzügyi hátterének biztosítása. Bezi Község Gazdasági Programját 2014-ig készítette el. A dokumentum olyan prioritásokat határoz meg, amelyek megvalósításával a településen élk helyzete javul, mindez az egyenl esélyek biztosítását is segíti. A program prioritásai a következk: Infrastruktúra fejlesztése: biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek kialakítása és a megnyugtató szennyvíztisztítás megoldása, felszíni vízelvezetés. Középületek folyamatos felújítása, akadálymentesítése. Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a program a településen élk foglalkoztatását. Közbiztonság fejlesztése, civil szervezetek mködésének támogatása. Rendezési terv, mint gazdasági koncepció. Bezi község Önkormányzata a helyi szociális rendeletbe foglalt pénzbeli és természetbeni ellátások finanszírozását minden évben betervezi, szem eltt tartva az egyre növekv igényeket. A családok egyre nehezebb helyzete miatt minden évben tervezni kell a különböz természetbeni juttatásokra is, mint például a tzifa támogatás. Az Önkormányzat a segélyszervezetek által szervezett kiosztási akciókban részt vesz, melynek során szintén felmerülnek költségek (pl.: élelmiszersegély osztásakor - szállítás). A civil szervezetekkel való együttmködés szintén több célcsoportot érint, az Önkormányzat pénzügyi támogatást nyújt több olyan civil szervezetnek, amely tevékenyen közremködik a célcsoportokkal való kapcsolattartásban, segítségnyújtásban. 11

12 A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban az ágazat irányításának a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos távlati céljai jelennek meg. Adott településre keretbe foglalja a szociális szolgáltatások különféle részterületeinek jellemezit. Célja a szociális szolgáltatások egyenletes fejldésének a biztosítása, a szolgáltatásokat érint lefedettség optimalizálása. Célja továbbá, hogy a jelenlegi finanszírozási helyzet mellett egy olyan program készüljön, mely több éves idtartamra tartalmaz ajánlásokat a feladatok végrehajtására, melyeket jogszabályok határoznak meg a szociális ellátások területén. A fejlesztések középpontjában a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítk és segítettek együttmködését. Bezi községben a fentiek miatt a cél, hogy a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan mködjenek, és a törekvés az, hogy teljes mértékben sikerüljön lefedni a szociális szükségleteket. A település arra törekszik, hogy a szolgáltatási struktúra kialakításánál, fejlesztésénél arra törekszik, hogy differenciát, komplex ellátások feltételeit teremtse meg. A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben az önkormányzat feladata, kötelezettsége, hogy gondoskodjon a településen élk részére arról, hogy az óvodai nevelés és általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülk, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A hatályos szabályozás szerint a köznevelési-fejlesztési tervet - els alkalommal március 01. napjáig - a Gyr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal készíti el, azonban a helyi önkormányzatnak véleményezési joga van, mely során a véleményalkotásba bevonásra kerülnek a köznevelési intézmények neveltestületei, alkalmazotti közösségei, szüli és diákszervezetek. A településrendezési terv, a településszerkezeti terv, a településfejlesztési koncepció kidolgozása során, a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontoknak, valamint az ezeket biztosító intézményrendszernek van dönt szerepe. Bezi község vonatkozásában mint minden településen - széles kört felölel a fenti terület, hiszen a fejlesztések a település minden lakóját érintik, a lakókörnyezet minsége, a szolgáltatások elérése kapcsán, azonban a külterületi részeken élk szempontjából az esélyegyenlségi program feladatokat ró az Önkormányzatra. / & +)()&920)() Bezi község a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás tagja, mely társulás a jogszabályi háttér változása miatt napjainkban átalakuláson megy keresztül, mind szervezetileg, mind az érintett települési kör tekintetében. &' &!)20 && 08)()6) 26)+ 0 )'/2 %7 F)) 0 8 )(+/60 )())+ )()6 6')()'=0 6) 'A Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szerepl által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek mködése, azok szerepe, részvétele a különböz programokban. &' ) 0 )2+ &!)2 ) 0+ ()) +0/)() Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyrl az információszerzés még nehézkes. Az adatok gyjtése elssorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról, iskolai végzettségérl, a nk helyi gazdaságban elfoglalt szerepérl volt problémás. Adathiányok az összes vizsgált területen felmerültek a 2012-es évre vonatkozóan. 12

13 )/+ M 0 / 5 6'%# 7$' 9% 5 %% 5 9%6'% 6 % 3 Q % , 43 % 5 6'%'' 4 7$ 4# 67$ ' $ 6'%! 6'%# 7$ ; ' #,9 #% & +9%%6'%67+ 3# 9%7%75H%' 9%!#% 9, %$, '% 9% & 6'% 3 5,$+ 7$ % # <)+(-&9)92 % 60! 0) &: : (/ &' )) 0) )) =0+ (/ : % )) <0! 0)2 0 (/ ) 0! /+,, ) &+ (2& = (/ : &)0 &0( )2 )8))-R )))) )+1-3K ) 1-3K 2 & #6$ ))))#6$ B 6 B 6 B +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9% +E 9% +E +E 13

14 +E I)) +E +E +E +E +E +E # 4 4 5H '$, H4%+& 9##' ''&'5'9,.H '0+76 $, 4 &'!9, % + 7#,9 4' + & 7%6 6 9% &' 5 H ' %# %$+% 6 ' # H 4#' %+ & H 7$9 '? 9 6'#'$7 3 H& 57 3 '',&$ # + # +' $H '+7$4%7 )8))-?)( ')9& 4 )))) 6 ' 4 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% E +E +E +E +E H ' 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% E +E +E +E +E 9% H ' 4# 9% 14

15 E +E +E +E +E 9% 4# 9% H ' E +E +E +E +E 9% 4# 9% H ' E +E +E +E +E RQF?QS 4# 9% H ' E +E +E +E +E RQF?QS 4# 9% '4 E +E +E +E +E ) )) 9& )) ) + ) ):/( ( ' ) 9& 6 ) + ()6 ) 9&0 9(&) 6 ) )) -1 ) 0 () ) 0909)(+:4-46 )) ) +- &0)6 3- )0() ) &0 6 ) -1 ( ' ) K )( ') 0+: )))+ &0 6 ) K-K1 ) 0 )!2 )/2+ / ) 0 + / () )!+!) / '+ / + 9)0!( )) : ) 4 6 ))) ) K ) ))) ) 1 6 *0 ) ) - 9 ( ' ) 6 )) ) )016+: )) ) % ))) ) % 3 6 )0 ))) ) )8)-( ' &) ( ') ) )N) ( ' &) )( ' 6 6 B R 6 6 +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9 9% 9% 9% 9% 9 % 9 % 9 % 9 % 15

16 +E &) ( ') +E +E +E +E +E +E +E +E # 4 4 5$7 374 '75 # H EH $ , # 5 % ' 4 4%& $ 7 3 #+ & # % 3 5 HH % '',&$+# $ #+'#'&'+$7 3 5 H ' E+ ' H + E H E+ H E' $ #'&' 5' ' ' '% #' $7 3'7$ K)8))-)0))) -4 & ) -4 ) R )&)0))) 6 6 < B 6 B 6 B +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9% 9% 9% 9% 9% 16

17 + )0))) # 4 4 5,%##'',&$+H H ' # H ' +4#+H,%4#,%## '' 1)8))-9) & 1 0)) 1-S ))) ) ) )) 01-J ) F 6 6 4# 4# 4# 4# 4# 4# 4# E 4# E 4# E +E +E +E P9% P9% 17

18 3)8))-?)( ') ))) ) )))) ))) 9 )) ))) < 6 B 6 B 6 B +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E +E 9% 9% 9% *( ' #6$ 9 57#,9'$%,6 $$7#' 5 % $$+ ' # 3 HH 4# % ' 5 9 ' %# 7# H 4# ' ' ' 5 9 ' ' %#'$' ' H '' 4# H,% 4#.+E05'$+' %# # 4#,4;' 3+ 9 % 5 $ & 7, 5 4 ''# +&'7' 4)8))-76) ) 76) ) 76) ) &' : 8 ))/ & 76) )N9)) 76) )) : 8N9) )/ & 18

19 E E E E E 76)#6$ 4 4 <)AF)0 (& % + % 7 F))) (& & & &) ):) & &: +&6)+ :)60)- &)))+ %2+/))8 %(& ))8 % 7 F)! 6 (& &)) ) (/ : / (& : / : %7 6)/ 2/)6 6)!% - &' =0 )+ )+ ))+ =(/ :006 6));!& &+M)!)=0)+ 79(76+0)=00) &) /+,&&!) )=0 (0 ()*76- )):2!) +(/ :% ))&)0 (&0 6 6) ) %/ 2 )) )0 ( )2!)! ) (!) 0: )) :/+/% 8 0 9/ (/ &9 + (2( (0!) : )8))6)/ 2/)6 /&9)!-0 19

20 N 97 1H / )0! (2 (2(!)&) ) (- & ) ()0 (2(!) )) ) () 0 7 &)8 2 :/ ) ()0 7+1A*+% 9( /60!0)20202+,*M8 H) /)6 &9:/%+: 6 )+%(0&: *-(2&))'2K&9 /(2(, )&9)()0 ) (&4(2(!) / %(&:!/6)+ &' 6 & / 9 / + )), ) &' / 5? ' / ) )) ):2 &!):)) (&: / : 6) ' /)) ' 9/ 0 R9 2 6)92+ / & 6 6 / 2 + /)) ' ( ))+ ( ) = 6)92=! '! + / (/ ( /)) ' + /! + )! 2+ / &) / 60(/ 9)))+: 8))+( ' /&9202 )) )8))-I) ') 1-3K 2 & '6 'B ) +E +E +E +E 20

21 . )#6$ H ' > 3# 5,# 3# $ % % ' % ' % $ 5 &' ; 7' %H ' '&7 5 % 3+ H ' '&' & E ' ' %# H 3# H ''&'+E'! 67 H ' ++E!'# ' 49 3# +H '' +7$+E' )8))-M)0!() )) ))))!)0!( 6 6 B +E +E +E 21

22 +E I)!)0!()#B$ +E +E +E +E +E +E )8))-?09) 6)/:)) :) 0 9) ' 1-3K 6 B-) <) /:)) #)) ))$ ( 'B- 6 ) )+& ( (0 <!()2 )+/ )0&!) ))) ))#6$ >? :7?$' ))!)0!( )0 &!(+ ) 0+/-4- ()- )66 0 ))!)0!( ) 4-0! ) 0 &!)4-69))!)0!()-)K 6 9.) ) ) ))) '!)0!( ) +B + B.) ) ) (2) /()2 22

23 09! + / - 9 )) ) )8))-72)) )0) 2)) 72))#6$ * ))2)) K /1/ A jegyz méltányosságból annak állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságát, akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül él esetén annak 200/ - ánál alacsonyabb és havi rendszeres gyógyító ellátás meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%. -,'#H3 -.//0 % 5 >TB(/AN/>/O5TO5?A>Q>>TB(/AN/>!NNA?A>BG!NU/>T5ANUBTA>AFVN. 4' -.///0+-./*0+-.///0 -./0%$%&0 3)8))-I&)0:! :) )&)0:! :) 23

24 @=?/F+>G? + I&)0:! ')#6$ + + 5, %&6 ' %,6+ %# 3 ' 3, 4%767!,%&6&# +' % 6'% 67 5 HH 3,%&6 +H,%4#H 4#9,%&667 H,3 3,%&6.' #40 A,%&6 K H'#,%&6$%,'#H3>'-HKH,6 --5>-K.0 %,4 % ' $,+ %' # $.$= 2 K -, ,%&6 = -'%' 6+,%$ $ 43 7$ $ #$ $, %# %$,+%7+ -,$ '8, 7$'+' %$$+ $% ''+ # 4 #+ %, + % &7%6+ 9-,$ %%$,$+ %-, 9 $6+ + %+, &7%6+ 24

25 -,$ 9%6 4# & ' 9% 6'% %6 % 7%&6 +%3$ EH 5,6,&,%&6 7%&6% EH --5,%&64$&%#%#6& --A,%&6'$67 ' 43'543' > K.0H.0 % %$ -,'#H3 -.//0 % 5 >TB(/AN/>/O5TO5?A>Q>>TB(/AN/>!NNA?A>BG!NU/>T5ANUBTA>AFVN. 4' -.///0+-./*0+-.///0 -./0%$%&0 K;/)+)/!()+/))92 F)))#0$! # 3 8 ))02)/2+/ )0)))%60 ))2&' -+126!(//2/) )) !(/ /) / ) % 6(() (2 &+ ' )/2( B-&:+ 2 : ) / 0 )0 )) / 0(!0))0.! :/)2 &' &' '% 0 (!0 ) / ) :2 /)6 0 (!0)) / K)8))-H /)/+/! ) <)! ) /)/) 25

26 @=% + H /)/ + + * G6 0 6) /) ' ())))! ) /) ' ) &' )'9)0/<2:)/' 6' /2 ) )(.9 9)0 '(9)+ /! % ) 0 % 7 F)) (!0) 9) ) 9+ ) ))) ( ) ' )9 /) )9 89F))6))) :/ / '9)0+/ : )()6)))))()) 0(! 26

27 )) '#6$ N4 )6)))-- '&' '6(2 --(2)0(0 1&+)(/ % 7 ) ' 9 & )( % ' +16% '' /&() /&(% 8 /0))+/6( /&(9 &:!)0 9 ):) 8 0+ )' +00 )!2/ 3 ' 9)))/ 2/)6 3,'$4 # %#5 ' 4% O#' $ J 7 6 +,3 O#' 5'4#'' G,%,3 3+, 4%7, >3#, '4 # # 5 4' 4% 7 # % ',3 35 '%O'O# ( $ 5 ' %## 4% ! $ J '+!54%4#' %##6 =&/ 2 0 )) / = = /) 0)!) 27

28 K)8)), ))! %6 /) &JN) ) )) ), ) ) ) </) )) ) O#' $W P9% P9% 5 % O#' $ ' F 7$+% $+95$7+ #+9 ) & '= /&' 2 = )90) & =!0 + 2)& )= + )+ 9( % &)/ &)/ 0 ) 0 ))+ /)) ' &) ) % 6' 28

29 6(&)) 0 + 6( / 6( %+ ) 9& (0 0&) &))/2+) ))):&) / 6(/)) 0 0 ) 660/+ ) : 0)92 #/))&)2!()+ ))$ 9) ' )20'9!%&' % )) ) 5 46# %, #,%$7 4 7$. 4#0 5 $'% %,3 47% 7&67+, %7 4'3.4#0595:! O$,%$+1$%/ + V'%+ A/+ >,9 > P' 9%$6,9 ' H # $'%+ %',9 4%?,3 3# 6$'%6?/)92 ))/ 2/)6 &' ' 9+ 0 ) : )) Gyr, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kórházak száma 80 km-en belül 5 Kapuvár, Sopron Sürgsségi ellátást nyújtó intézmények száma 2 Gyr, Csorna Emlszr-állomás 30 km belül 2 Gyr, Csorna Méhnyak szr szakrendelk száma 30 km-en 3 Gyr, Csorna, Mosonmagyaróvár belül Fogyatékkal élk, egészségkárosodott személyek rehabilitációja, habilitációját biztosító intézmények száma 6 Gyr, Csorna, Kapuvár, Balf, Sopron, Mosonmagyaróvár &6 $'% + ' %# 9 5 9,'#H39% 59 7$ ' #+ %&$47%%% 5#6,,66 % 7 F) =/)6 : &' 2 )) 00) 8!2 9) ))/)6 /2 &' ' 9) + 6(0 ))!2 9)0: )) 9)!2 9)0:)))()6)=0M9) 6 9) )) )) /+ 0) =0+ /)) / ))) / () : 0&+& )( ' )6(/ %0 / : &9 &: + )&)) & 9)0 & )!) 00! 60(2 ) 6( 9&) (/ 6(99 )2 29

30 % 9)0 0 9)0 & 0 0 ) & ) 9)0 & 6 & )!) &9()) )&)) % (0 :)) 2( ) 9 9& &9 + & &' ) F 9 47 A& ):)+6! / /)) 5 # + # ',3 3 &, 46 # 9%'+'6 %',, 7 9%' K/+ + K / ))!#& )+ )+ )+ 0)60$ 5 '9,%$, # Forrás: KSH 0 0 % 9& )) ) 0 9&0)6()) )0- )) () : 0/2 70 0/2 9 0 &/2)2 ) )(-1 6 )-1 ))() 6 +()4- - ) 0 &/2+&: )) 03-K )K-K6 ) ) 3-K % 30

31 - K6 1-5 ))():0/2+5-6 )0 + H 0 8#6$ ' % ' 3 ' ; K)8))-H 0 8) 0 ) *=) 0 ' 8 ) 31

32 @=?/F+>G? )) 0 8))()))/!( ) 08 0!0/ ) = 8 ) )8 '/ + 0 ) %0 H) >)0:,!2.)) 6 6 : 8 ' / 6 ' 6/)' & 8 ' 9!)2!!#$%$&''!!!! ( )(!$ *!! (!$ +!!) )!! )(!#$,-$&.'!'$ /!!!#$ %!!&'!$ ($ )*! +,!!! $ % -!./).0.1/222#$ %! -&$'! + )..1* K)8))-?0 00 :)?0 0 0 :) 2 6 ) 7 : 0 0 :) 2 6 )?0: ' % ' % %' 9% 4# # 6'%,&6 F% ' % %' 9% 67+ 4# 67$ ' 6'% 32

33 % 7%&67+5 %3'#3# 4# #'6'%%6% 7%&67+ 5 % % ' % %' & 67 F%&'3 ' % & &# ' % %' &7'%# 5'%# H 4#+HH 4#'$4 ' : ) ) (- 9#K$0 00 : )+4 - #4$)- 009! (2) ()) #$+ - #4$ / )&:.! : )) 0 (!+/ 9)0 ' / /?0: ' 0))% ' E, 00 E E E E E E E E E E %%' &#%' 33

34 ?00 F%' %%' &! #$ K)8)) !() )2 )- 6 1) = 0!( )- - )) ' ) Q 0)) R) )) ') ') )) 0 2 0!() ' )) ()) (! % ) 2 0) )) ) ' ) + 2 0) K + ) ' 0 )) 6) 9 0( 1B- 34

35 0 '))24-06 )02 0)+0))2 0) 6 0 ' ) )) ' ) +64- )(56+- &06 0 Q 0)) )) ' ) ') )0 )2+- )*: )) 6) 8 :) )&)))9) KK)8))*)&))0) * )&)) 0 2 0))#6$ /)) /= #6$ * )&)) 0 ))) )#6$ /)) /= #6$ * )&)) 0+ &) )#6$ /)) /= 35

36 + R)&))8 E E + E + E + E + E E $'%, #8.E0 % 7 )&)) 0 * &' +))))!)T )))2 0) )&))0 2 0)) K.)+&=2 /+ % 9 )( &= 2 ) &= 2 9+/'+ ':/ ) K /))+ //))/=+ 6 ) ))/ 2/)6 #3'.! & 44!$!! +'!,. #,$% ',$$& $ + &4! &&- -.!!. # $!.!! + - & ',$&+4!..,$ , $2$!.5!&,%+ (!$&''. 6 & & (7.89:.'$4!(-$4+ & '! & ' 2+4+!4 2, 4 2+& 4 2((4 2* &. #!! $!$ 4 # + $ $!$ 4!(! 4!!%! ',+ $! 4 36

37 4 '( ( -4!! (4 %! &4 $!! +.# $4!;'$ ).4!! $!$4!!!4!!!,!;'&,( <0./:..2 =3 $.#!$,/'!4 % !$ -$.#!$ $( &!!4! ((,% -. 5 '+! & *! 4,.#!$ &4 &,!!-!4*0!+4. #!$-!',! 2'(4+'(4 2'4 2!,& 4 2+!,& 4 2-'. *! )!! )! ) ( ( ) (!( )(0(!!$!+'(+,(!$,!,$ +,$( -,$ 4,$(,-+.#>. ' ' +! &''4' '! 4,& %, 4 %! '4(. )!? &(/' (2 (! 4,!%!4 - -$!,(. : &+ % 4 '!.# '& &' +( /) !!. %&' ' 0)))()6)!)=06 0)!)2 60 /) &' 0% / )! 060 = U '() 2 0) ) /) '=0 0)) K)8))H 0))/) 0))/) 0!(2 ) 37

38 @=?/F+ >G?+ %86 )) ' 0 )) 0 )2 - ) 0 0 0)!0 ) ' % 0 )( )0 &' 0!0!!2 ) 9)002 0:)!9)06'& ) 0 :)! 0+ '! 0!) '' 3'4# 9G',,3 O'' ' O# ('# 5 3#,7%6''% +'4 K)8)), ))! %6 /) &JN) ) )) ), ) ) ) </) )) ) O#' $W P9% P9% /), /)+ </ 2 % &) ) 0 '0 &J+ 6 ) )) 0 /) &' )))))/)&' 6- ))' ) 2)0 0 38

39 -5 ' &9) )) (2! 6 % * ' 9 &9) )) / + ' >) &9) 2 0) 2 0) E:2 )G + : 6!0. 2 0) & 0( 6 + 0/ 5 6$ 4% % >9 O6$?7+ %!&>9,(%&# O6$ > &6 #( 6$ + %' %#, $% 4' 6 + 9% # '% #& + ' # +7' 3 +'9%6 $ ' 5 7 8%# 9%&# 6$ % 2 G' +% 3 7%# &'3 & ;6+ %& 39% 5 '4& 76+%,3 #& #+, '3 #+4 5, + ;, '+ 7, + ', +9%475'% # '% + $ %$%+ ' &# 1% 6 + %, 67 % 4# +! 6& %%$ 4 + ' 9+ + % 9+ 4#, &'& 7$ ' %= 5 ' %,' 6#% 6+, 4 X 4%7!, + % 4 H + 9% 38%6 6,&''H+ 9%%$ # 364$#,94' $%6 %6# +6$ % +% '# '#3#% ,+ %%# 3%, '$ ' % # ' ' 5 46,9, # $'% ' 5 46 ' $ ' $'$# &$5' $%7$ $'%# ' +,$ 43# 5, # 7%' $ %H, &6+',, 6 %9 % ;6+ % &# 6$+ M4 L!3 N% $'$& >3%, 9 + %,# % %%6 5, %' &63%,9$% 7: / 9)0 : )) A 0+ /) + 0 +!2 9)0:)+6(0) )8!: ) )) 0 ) /: /2 : #311$+ / 9)0 ' )0 / : + /: /2 0 #311$+ 6 )) 8! : : /: )2 9 (0)( )) / /)) + )) '*0/))/= 39

40 0)& ))9 )) ) ) )+ : )) ) (0 ) # 2 )( $ )) 8!) &' ' /)) ' + ))20!))'+! : 0)92 ' >)0:,!2.)) 00 & )+/))/= //))/= ) )) 9)!()#%V?. 0:!! 6 6) (2 & ))$&0 9)0 6)2)) : I W N3NE7 & -'/ 21+-<=) 8! =28!''+9)06!(2! 0 /0!0 (0:!(/)) H,'#H3 -.//0 % 5 >TB(/AN/>/O5TO5?A>Q>>TB(/AN/>!NNA?A>BG!NU/>T5ANUBTA>AFVN. 4' -.///0+-./*0+-.///0 -./0%$%&0 KK 6 N(2+ 6 ) )/ 1 2 ( 03 $% #+7$= 06' 8+7$+ 0 % +7+ 3%#+7$ $ /=..1*.$2 30( >$ ;!4 %! 4 4!4, 4 ', &(,%+!, 4%!%%! +,$( / %,!*! 2 &( $/= !)! %4! + &(!4 % &'! (!4%4( (!$+- $(%$-4)!(!!)!! 0/= *) + 5 ) 5 ( 5 )!( 6$7$&8$' 40

41 ))0))):))(!%K:(2 (2K+B- ))' %) 2 0 ' ) '9)929& K)8)).)+&=2 / &' )) )(2) &' +6 &' #/ ) &' /($ )( <)AF) 0!) = + (2!+ / ' ))20 )&) 6&02+ 2&02+ 0(: &02 )) '! 2 00+/!()))&:) 0 )2 ))&:! )!+ :! ' ))20 6))+))20!)+6)!) /. ) ' + + /!)) ' 0 + ' 0(2/+/))20)/ ))!) = (2 -) 9 / 2& &+ )+ +(2 ' / &' 2 ' + )) 6 0 M &' ' 2 0) 9 Q 0)!)6 / &9202 : )) (0!( : &' ' ) / #; $/6!&02(!+ )(2#K6$6 41

42 ;& 0(, ' : &' )(2 2 0) # 6$ 6(0 ( ):!(/ 0 &' +/6) K17 A& ):)+6! / /)) 5+ # ',3 3 &, 46 # 9 ' P #'& 42

43 1/+ 10)& )8))-I02 & 6 B # E E H ' 9 % H ' E E H ' E E H ' E E H ' E E '4 E '4 E I02 & - H ' E H ' E H ' E H ' )) 0 )) 9& )) (! - )) 02 )/2+ / ) 1K-K3 B 6 6! ) &' ' 31 6 )) = ) ))2)/!(+/3 6)B-)0!)+4B-) +1B-14 )0!)0 )):/!(+/ & 92+ ) & + (() & + )) )+9 9& R&! ( '! 0 + / = /)+ )( ' 0 43

44 1)8))-<) ( ' ' # 4 4 # 4 4 # 9% 9% 9% %86 *( '#6$ 4 4 # 5% $ % 7 $$+ H ' ' '+ ' %# ' #' # $ %9 6# 5 %# H ''+4##7 3'54 4H ' # $ 5 7#,9'' + # 4 4 4, 7 5 7#,9 ' ' 54 # 3 #%79P' + # 7'$ 3 ' + +! '$&8&#+ # 3 +%% ,' 44

45 1(-&9 9)060 :))#&90+9)0 & /+ 6 //)X ( (0+ 9)0) (/0)0 KK)8))-Q $'%, G,3 #6 V'%4 # 9 V'%9, 5$'%'%6.H$H0= 5$'%H %#=.0. 6 V'%,%$7! #%,$'%,%$7 -H < )2 ) O$,%$7 C6-%$# % (&9 9) : %90 9&' +0&' =09)0&(0!)!)%' R&/Q 0)9%!)*)&'!)) 2 01 )/!) 0 J) )+ //) (: &2) 0 ' (0 ))/? 6 92 )! 0 () 2)!) ' ) 2 0-)) 0! 0( 6' /)/! ) 2 0&02( + = 0 2 0) = ) 6>)0&%9 45

46 % 7 F) ) 0 & '6 60);/ : / ' 0 1>)0 +- 0)' 5 9%' % 4% 6 +, > # 3,6 '9%' %6 5;,8 4% 1)8))->)0 +- 0)' ' ' %## H ' ' %## %86 % 0 ) )() =0 )!) / 0 = 0) 0)) ' ) ) )6 0% 1K +9)0' B# ## # #9% 3#'' ' + ' 3 ' F # # # 9 '+ %# 46 &$&,9 117:/ /))#&/+9)0)/$ ' 76% ' 4 '# 9 (% 9,3 (% O# '+7$9%;6& 13&/ % ( )2 0% 7 F)) ) ) Y ( )2)!/ ()!)%2 0 ()!) :)) : :&!))/2+/% = & '- & ' 15 / 6 )0 & ) 6))( )(2 0 5# #, %86 '3 >3 '+ #6&, % +#9 ' 3 '% 46

47 17 A& ):)+6! / /)) 5#+ # ',3 3 &, 46 # 7 3# 7 3#9 #%8 & '# #' 49$6' 30/+ 8#,' & '# 3 08 & 6!#& )+ )+! 0/+ 0)6 0 $ 3)8))R(0:!+(0:!=)) ') (0:!+(0:!= )) '6 6) (0:!+(0:!= )) ') (0:! 9% (0:! ' )) () : 0/2 ) (0:!) 3(K )R) = (0:!+(0:!=)) ') )% ))) 1 B-) 0! ) 3 6))())020/2+ 36 )) ) ))356 :9 9& ))2 /)/2+ / ) (() &+ = 0 )0& )) /)) 3 A 60 év feletti állandó lakosság létszámának alakulása Bezin 47

48 A nyugdíjasok kevesebb jövedelmet realizálhatnak átlagosan, mint az aktív dolgozók. Ezért a mindennapi megélhetés is nehezebb számukra. A községekben így Bezin is a nyugdíjasok, a saját élelmiszer szükségletük egy részét a házkörüli konyhakertben megtermelik. Egy szkebb réteg az, akik egyáltalán nem tartanak fenn konyhakertet, még ha egészségi,7% Q8 7%&6+,9+,76'% 677%&6 57#,9' #% ' '47'$7#,9# $%! % ' &#57#,97;6;, + 7, 57%&6;7'$ 7'+&'%$ 7%&6 3 5 '47'$%'7% 9 +H '5'7% %7, '47#5%# 7%&64 9# 57, 7%&6'# 7'$4P ; 4 $7 48

49 3)8))-))' 6)?) ( ' ) 11 6) ( ') 2 ( ' ) ( ') 6 6 B 6 6 B E E E E E E E E 9% 9% 9% +?/F + *( ')#6$ '4 11 6)( ' ) ( ' ) )) ) ( '))())9-(0!(/)+4B ( '+: :)&9 %7 F)660:0+ 0 ' 0 &!+ / 2 0) ) : = 0+ )&0 0 ): 6& & ) F6) % ' :! 0 00 := &!A):) +:/)))+)0() R(0:! 2/(0:! 6) 0 /)) (0:! ) +/ )+ 6!! 0 : 920!(+0/ :()(9 ( # 0) +)+0' 0))$ 0)92 6 0: ' / (0!(+ / 0 )! ) (-&9 0)92+ / ) (/+ &: ( '! 6) 6 &/))' ' )&:)!+ ) ( '+ )!) ' 6 #6)$ 49

50 3))/+ 0 /+6)92/ ))/ 2/)6 )) 0 / % % 7 F)) ) (0!) / / &9202' 0 ' )! = : & & )!( 0)) / &' )! ) &, 9) / / / / )! 20/ ' &)) 0 ) (0!) 6 )) / (0!) % + )0 &' +/& )6 0=00 )() /) )) 6*: ' )) H + )) >) /+, 6(0())) / 9)))/!(//)08+)9)))% A H ;)6))) H H I 9))) %7 F)))(0!) % 0) 0 )+)) &)0 / %!)0) 6()&&+ 0)) 0 6 ) 0 ) &9 0 )) I) (0 ( 0+ H8) 9 (2( )2 )/2%+ ) &9 / /+ >)( % 0 EF6)% G ' :!+!! )8 0+ (0:! )/2+ : (0 (() = 0 0 EF6)% G' A K!() - ( + (0:! 8 6 *) '?0 (6)+ / ' + ' & + '&?0: 8!/0 :)) 0/0 +(() &0 & (:/) 0) ))) (0:! ( ) ))) (8/) =0 ) 20/ EF6)% G' % 0 :))? 0 ) &,&+R)8982+<()9 5 %# % ' 4, + O# 5 7; 8%# # & %# &$, 50

51 3K0+!)2!) : 9 2&&' ) =0+ : / 0 0 % ) / ) ) &9 6'& )0 317 A& ):)+6! / /)) 5%#+ # ',3 3 &, 46 # 947% 47% #'& %3%%#% %3%%# & & %# %# 6'& 56 /+ 5&' 6 ) 6!+!)& ) 1*- &''*4+4! 4! $(!! $4 (!!%$!( 4!+$!-. # (! $! ++ %- A (' +( 7. B8::. ',!!!4+,4!4! 4!! & +$! $4 +! (!. % 6 ))2& 0 9 ) 6 0' & 0 + % 7 F)) 02 6 '+ 9 )) ))9 /() 6!)& )! ://))' +( ))) )) ' ) 9 '% 7 F)) 6) / 6 6)) F) : / 6 ( ))+! (!%4 2!$,!4 2!,4! +. 3!% ;!%4 2+&4 51

52 2.!*:::. 4 % -$4 $&. /. 5< & ))+0 % 7 F) &9) 6 )) 8!& )) 6 )) )) 6) / + F))8!& ))0 20 /+6))8!))/' 6 9)))% A H ;)6))) H H I 6'6 / 2))6!6 ))& ))0 *I:! 5))/+ 0 /+6)92/ ))/ 2/)6 / +0): % 7 F) (!0) &' 0- (8/)# / & )$ &' 0): 0 &2 )) 6 &2 )/2 2 0 &' 0): )/2&20): 5 '#7%& #% % 76% '# 7 6% EH,& 5 7 6% % 7 #, % '#+ % 6%, %& % ))/ 2 /)6 / & )!/% 0): 6+ = 0 0)+ & (8/) '0 &' 2!() 0 6 )) :+ &' 0): && 0 0!20 ))+ 0 /: 2 0 & )!/ 6 0 /: 0 / + 0 /: 6 60!0)2020 5K7 A& ):)+6! / /)) 54 #+ # ',3 3 &, 46 # 7 3, +',,' %& 6 68%& 6%%& 6%%& & + ) &6 & )06 )) %7.&' 5,3 3H 7>:$4' '5# ' 94#9, %&! ' %, 6 5 H % 9,'+&/// 63 ' 52

53 5!39 6=?6 46;+ ' # 4 4 % %, # & >,,9 & %= G,%' + ' ' + % + ' ',3%, + 6 ''$ ' 5'88% 3 4 &? =4# %F =2' H 547,& ' %+& ;6+H '' %+,H ' + 8 4%! '$& %!3,' ''?' 8$9, 8%+46; ''7,$' '$&!8(- = ' )))20:))20Y! A% 7 =2' 5!3 ', ' 4+ ',$ 43 ;6? =4#+ #4#'7$.' ' %0 M4 L!3 K!() - ( + (0:! 8 6 *) '?0 (6)+ / ' + ' & + '&?0: 8!/0 :)) '9!A '060)% 0) (()6!0 : + &' )): + /)):9 6 + /8 % ) 0 )) :))+ ))6( )))>!' ))% ) = 0 : :) 6! 6 0 '=0 + ' % =0 2 0 =0 )))0 )2 '& 6+&&)26'+2)) 60 + &) 6) )+ )) )= &!): ) ))+ )6 '60A * )! ' &' 6!0 0 )2 0)+ (()+ /) ) 0 6))+ +0 '!% 0 /)2 6!!())+ )) )! ' ) : 0 (()+&- 00& :)) 539 6'$& % 38%%++% ' ' +#&3% 8% 53

54 !?93 4 & ' 0 0( )99&+ 6 ))! 9&2 0) 2)))(2 )99&! < O 0 #:2$+ )92 #:2$ 0:) +/ &(8)+ 6)! +!))6 )& 8 &:60)+)9& 2 3-) ) 02 '& '+! 60+ ).O?I,IR>,PZ. () /) '+)2!(+ 2!( '&22! ) /) +/ 0 2 0)-) ) 6 ) )!2 0) 2(2+: :()&2) 6) &/))&)) !) + ) *) )/2 ' )! )9!):)) 8+ ) & (8)!)+)9 6 <!)/) +/) 0)+ 2() )92)) 2& 0(). + / )99& 62 ( 00+ /!2 /: &' ' )!('/ 2/' % 7 F) % ( /) ) 0 6 & '=0 R R F)+)&!) ' 2!2 &9 )( +/ )) )9 &'!2 &9(+ 6 &?)9 9!2 ) ))+, /)+%0/+ 72 ) 6(& ) &=E)R&!)G) 0 EF6) % G ' 0 6 '0 + / 6( 2 : &' ')6 '+: 0)(0( ) ( /) &9& 0 = 0/2% ( /) : 8! )( 0 + =0 + 2:))+ 9) ' 0 20 ) /2& /6 : () 6) % -2 R R F) =0+ )'=0 )&0)&' 020 R R F) )! F ) 60 ) )- /) + - &)))0&!)% ) = (8)/ )2 (8!2 ) *0 & (8)!) /) #/) )99& &$.)( (&' ) /)/) 9!2&9 )& ) 9 )! / 6(8) ' :!; )) &' &+/ 6(! ) /)) > : ) 0 )) &6!( ) 9 '=0 ::&' ' % 7 F) > )()! ) ) :02&))0 )()8!))!

55 ) )(+ / )() F)( 7 F)! ) 0 ) ' ) 60 ; H)F)) =0/) 60, /)</ 2 % ) )() )!) + ), /) V: 6) )% 0 60 )) )() 6) %</ 2) +) 9) </ 2,0)70!( 7 '=0R R F))! 9 9&+ ) 0 /) 0 0())0() 9 9 9& &: 0)92 8!+ )( 8! )) % / ' ' ' 4/ & )) %7 F)&' 60))& '0 9 =0 / '& 60)) + / + 6)! % 7 F) ) & '0 &'!) A - %7 F)) & ' - %7 R R F) - ; Q 0 Q 0-%90%2 0)! - ; O%)! - %0.9),!2 )() 6)) =0 %0 :.9)7&! % 7 F) &'!) 6) & ) ' 9&/ 2 6! 6 0 ) & & ' ()2+ 6' 8! & )2& 6' )) '6 )2! & 6' )/)20 ))' % &&9/ ' 6) 0 6 & ))):!A - & & ' 60) 6'% 7 /&!) /)20/0 ' - 60 & / % 7 F) ) &' '6 60)0-606'%7 F))/&!) - & )2!)2 ) /&!) /0 8!)' : - )2:'' - 60)26'%7 F))/&!) 55

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A SALGÓTARJÁNI JÁRÁSBAN, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CÍMŰ PROJEKT KERETEIT

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 1. Az étkeztetést biztosító intézmények vezetői

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

5/2013.001.18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

5/2013.001.18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Képviselo-testületének 5/2013.001.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Röjtkmuzsaj

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ÁROP-1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN

ÁROP-1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN 3. KEREKASZTAL ÜLÉS KOCSIS ZSUZSANNA SZOPKA DÁNIEL MULTICONTACT KFT 2015. JÚNIUS 2. KEREKASZTAL ÜLÉS

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben