Pénzkezelési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzkezelési szabályzat"

Átírás

1 Pénzkezelési szabályzat Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. gazdálkodó neve: Ügyfél neve Kft. Adószám: Cégjegyzékszám: Irányítószám - Helység 0 Közterület Hatálybalépés dátuma: január. 01. A képviseletre jogosult személy neve: A képviseletre jogosult személy aláírása: Oldal 1

2 Tartalomjegyzék I. A pénzkezelési szabályzat célja II. III. IV. Alapfogalmak Tárgyi feltételek kialakítása Személyi feltételek, a felelősség kérdése V. A pénztár és a bankszámla közötti forgalom VI. VII. A pénzmozgások jogcímei A készpénz állomány ellenőrzése VIII. A pénzszállítás feltételei IX. A pénzkezelés bizonylati rendje X. Pénzforgalmat érintő döntések I. A pénzkezelési szabályzat célja A pénzkezelési szabályzat elkészítését a számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdés d) pontja, a tartalmát a 14. (8) bekezdése írja elő. A kötelező belső szabályzat a számviteli politika önálló elemét képezi. A szabályzat célja a vállalkozás pénzforgalmára vonatkozó, az adottságaihoz igazodó szabályok és módszerek meghatározása, amelyek biztosítják, hogy a pénzzel való gazdálkodás szervezett keretek között, naprakészen és ellenőrizhető módon történjen. Oldal 2

3 A szabályzattal szemben támasztott követelmények A pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályi előírások és a vállalkozásnál alkalmazott gyakorlat írásba foglalása. A kialakított gyakorlat, a jogszabályi előírások, illetve a vagyonvédelmi követelmények összhangjának megteremtése. A vállalkozás sajátosságainak figyelembe vétele, a külső információs rendszer által támasztott igények kielégítése. A pénzforgalommal kapcsolatos bizonylati rend szabályozása. Új, illetve átalakuló vállalkozás a szabályzatát a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül készíti el. Működő vállalkozás a változásokat a törvénymódosítás hatálybalépést követő 90 napon belül vezeti át. A szabályzat elkészítéséért, illetve módosításáért a vállalkozás képviseletére jogosult személy a felelős. II. Alapfogalmak Készpénz Forgalomban lévő bankjegy és a fémpénz. A forgalomból kivont fizetőeszközt névértéken, vagy - az érte fizetett - forintértéken a készletek között kell nyilvántartani. A forgalomban lévő, sérült pénzt - a jegybanknál történő beváltásig -, névértéken, de elkülönítve kell nyilvántartani. Elektronikus pénzeszköz A vállalkozás bankszámlájáról - elektronikus értékegységgel - feltöltött fizetőeszköz. A kártya feltöltése készpénzfelvételnek minősül. Az azt igazoló bizonylat alapján - az átvezetési számlával szemben - bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. Oldal 3

4 A kártyával történő fizetés - a számla és a kártyaleolvasó bizonylat szerint -, készpénz kiadásnak minősül. Az azt igazoló bizonylat figyelembe vételével - az átvezetési számlával szemben - kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. Csekk Határozott pénzösszeg fizetésére szóló, feltétlen meghagyást tartalmazó okirat. A csekk lehet: vevőtől elfogadott, hitellevél, utazási -, üdülési csekk stb. A csekket beváltásig a pénztárban kell nyilvántartani és tárolni. A csekk szigorú számadás alá tartozó nyomtatvány. Ha az elfogadott csekk fedezetlen, akkor azt a könyvekben az egyéb követelések közé át kell vezetni. Számlapénz Hitelintézetnél vezetett betétszámla, amely a számlatulajdonos követeléseinek és tartozásainak nyilvántartására és kezelésére szolgál. A számla terhére vagy javára történő teljesítés - a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazásával -, biztosítható. A bankbetétek vezetése történhet forintban vagy devizában. A devizabetéteket a vállalkozás által választott devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Forintért vásárolt deviza esetén a ténylegesen fizetett összeg alapján történik a nyilvántartásba vételi árfolyam meghatározása. A betétszámlák csoportosítása elszámolási betétszámla; kamatozó betétszámla; elkülönített betétszámla. Elszámolási betétszámla Oldal 4

5 az a pénzforgalmi bankszámla, amelyen a vállalkozó a tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmat bonyolítja. Kamatozó betétszámla az a betétszámla, ahová a vállalkozás az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hosszabb vagy rövidebb időre elhelyezi. A kamatozó betétszámla a látra szóló betétekhez képest magasabb kamatot biztosít. Elkülönített betétszámla az a betétszámla, ahová a vállalkozás a pénzét - előre meghatározott szándékkal -, elkülöníti. Pl. elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból; fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök; lakásépítési célra elkülönített betétszámla. Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz olyan eszköz, amellyel annak birtokosa rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló bankszámla követeléséről, vagy az általa nyújtott hitel lehetőség felhasználásáról. A távoli hozzáférést biztosító fizetési eszköz alkalmazásához szükséges a bejelentett személy azonosítását biztosító kódok ellenőrzése. A bankszámla követelés feletti rendelkezési jog gyakorlása bankkártya alkalmazásával, illetve telefonon vagy számítógép útján is lehetséges. A távoli hozzáférést biztosító fizetési eszköz nem pénzeszköz. Használata rendelkezési jogot biztosít a mögötte lévő bankszámla felett. A távoli hozzáférést biztosító fizetési eszköz - ellentétben az elektronikus pénzeszközzel -, nem tölthető fel elektronikus egységekkel. Fizetőeszköz a készpénz és a pénzt helyettesítő eszköz együttesen. Oldal 5

6 Pénzforgalmi csoportosítás szerint: az elektronikus pénzeszköz és a csekk. pénzt helyettesítő eszköznek minősül. Váltó a kereskedelmi hitelt megtestesítő speciális fizetőeszköz. A váltó nem minősül pénzhelyettesítő eszköznek. A készpénz-forgalom lebonyolítása pénztárban, illetve pénzkezelőhelyen történik. Pénztár /házipénztár/ A vállalkozás székhelyén, illetve a telephelyein működő - számviteli, biztonsági és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő -, helyiség. Valutapénztár a valutaforgalom - nemenként elkülönített - nyilvántartására szolgál. III. Tárgyi feltételek kialakítása A pénztárt úgy kell elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és a tárolás jogszabályban előírt követelményeinek megfeleljen. A pénztár létesítésének előírásait a napi átlagos készpénzforgalom; A pénzmegőrzés és a tárolás feltételeit a tényleges záróállomány határozza meg. Külön helyiség csak nagy értékű és -forgalmú pénztár esetén szükséges. Oldal 6

7 Fontos, hogy a pénztár jól megközelíthető legyen, a helyiségben csak a pénztáros tartózkodjon és a forgalom - behatolást gátló -, pénztár ablakon keresztül történjen. A biztonsági zárral felszerelt ajtó - a nyitva tartás időtartama alatt is -, kulcsra zárva tartandó. A napi záró állomány keretösszege a vállalkozás speciális körülményeitől, a napi átlagos készpénzforgalomtól, illetve a következő napi készpénzszükséglet nagyságától függ. A napi záró állomány értékelésénél nem kell figyelembe venni a következő napon fizetendő személyi jellegű kifizetések összegét. A napi záró állomány keretösszegét meghaladó többletet a bankszámlára be kell fizetni. A pénztárak fajtái Főpénztár - házipénztár; Pénzkezelő hely /telephelyi pénztár/; Egyéb pénztár /valutapénztár, bolti pénztár stb./. IV. Személyi feltételek, a felelősség kérdése Meg kell határozni: A készpénz kezeléséhez kapcsolódó feladatokat, hatásköröket és a felelősségi szabályokat; a pénztárban dolgozó személlyel szemben támasztott követelményeket; az összeférhetetlenségi szabályokat, továbbá a helyettesítés rendjét. Oldal 7

8 Pénzkezeléssel összefüggő munkakörök pénztáros; pénztárhelyettes; utalványozó; érvényesítő; pénztárellenőr. A munkakörökhöz tartozó feladatokat, hatásköröket és a felelősség kérdését jelen szabályzat, a munkaszerződések, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák. Gazdasági vezető /főkönyvelő, könyvelő/ végzi a pénzkezelési feladatok szakmai irányítását és ellenőrzését. A gazdasági vezető az ügyvezetőt /a tulajdonost/ minden lényeges gazdasági eseményről köteles tájékoztatni. A pénztáros feladata A pénztárban tartott készpénz, illetve értéktárgyak biztonságos kezelése, illetve a számviteli bizonylatok vezetése; a napi készpénzszükséglet meghatározása; a készpénz forgalom lebonyolítása; a bankszámla és a pénztár közötti pénzmozgások elszámolása; a pénztári nyilvántartások vezetése, a készpénzforgalom bizonylatokkal történő alátámasztása; együttműködés a pénzforgalomban résztvevő munkatársakkal. Továbbá minden olyan egyéb tevékenység ellátása, amellyel a felettese megbízza és a pénztárosi feladatokkal nem összeférhetetlen. A pénztárosi munkakör teljes anyagi felelőséggel jár. A pénztáros betanításáról a gazdasági vezető gondoskodik. Az oktatás elvégzését nyilatkozat tartalmazza, amelyet mind a két személy aláírásával igazol. Oldal 8

9 A pénztárossal összeférhetetlen: Pénzkezelési szabályzat a bizonylatok utalványozását végző, illetve közvetlenül a pénztárhoz kötődő ügyintézői feladatot ellátó személy. Pénztárosnak erkölcsi bizonyítvánnyal - és lehetőleg középiskolai végzettséggel -, rendelkező személy választható. A pénztár helyettes feladata A pénztáros tartós távolléte esetén a feladatokat helyettese látja el. A helyettes teendői és felelőssége ilyen az esetben a pénztároséval azonos. Az utalványozó feladata Az utalványozó a vállalkozás vezetője által felhatalmazott személy. Utalványozó lehet: ügyvezető, gazdasági vezető, vagy azok helyettesei. Az ügyvezető - leadott hatáskör esetén -, meghatározott értékhatár felett a jogot saját magának is fenntarthatja. Az utalványozó a pénztári kiadásokat és bevételeket - a konkrét gazdasági események ismeretében -, engedélyezi. Az utalványozó felel azért, hogy kifizetésre csak bizonylattal alátámasztott, valós gazdasági esemény kapcsán kerüljön sor. Nem lehet utalványozó a pénztáros, illetve annak helyettese. A pénztári érvényesítő feladata Az érvényesítő az a személy, aki a pénzmozgások előtt a gazdasági események tényleges megtörténtét ellenőrzi. Az érvényesítő és az utalványozó is lehet ugyanaz a személy. Az érvényesítő felel azért, hogy a kifizetés alapja csak a jogszabálynak megfelelő szerződés vagy egyéb hiteles dokumentum legyen. Nem lehet érvényesítő a pénztáros, illetve annak helyettese. Oldal 9

10 Az ellenőr feladata Az ellenőr vizsgálja az alapbizonylatok alaki és tartalmi szabályszerűségét, illetve azok hitelességét. Ellenőrzi a mellékleteket, valamint a pénztárbizonylaton a megfelelő hivatkozások meglétét. Számba veszi a pénzkészletet és az értéktárgyakat, s annak eredményét összeveti az analitikus nyilvántartásokkal. A pénztári számadásokat utólag ellenőrzi, s azokat kézjegyével ellátja. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzkezeléssel kapcsolatos előírások betartását. Nem lehet ellenőr a pénztáros, illetve annak helyettese. Az utalványozó, az érvényesítő és az ellenőr lehet ugyanaz a személy. Teendők a pénztár zárásakor A készpénz címletenkénti megszámlálása és annak rögzítése. Az analitikus nyilvántartás, illetve a napi bevétel és kiadás bizonylatainak a tételes egyeztetése. A tényleges készpénz állomány és a pénztár jelentésben szereplő záró érték összevetése. A pénztáros és az ellenőr a pénzkészlet és a bizonylatok közötti egyezőséget aláírásukkal hitelesítik. Az egyeztetés során esetlegesen jelentkező eltérések okai tisztázandók. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a hiány összegét a pénztárosnak be kell fizetnie. Az ellenőrzés során feltárt többletet be kell vételezni a pénztárba. Az eltérést tartalmazó jegyzőkönyvet a pénztárosnak és az ellenőrnek is alá kell írnia. V. A pénztár és a bankszámla közötti forgalom A bankszámla és a pénztár közötti mozgás alapvetően két irányú. Egyrészt: készpénzbefizetés a bankszámlára, Oldal 10

11 másrészt készpénzfelvétel a bankszámláról. Meg kell határozni a pénztárból a bankszámlára történő befizetés, illetve a bankszámláról a pénztárba történő kifizetés gyakoriságát; a pénztár és a bankszámla közötti forgalom bizonylati és utalványozási rendjét; az egyszeri pénzfelvételek összeghatárát, illetve az összeghatárt meghaladó esetben követendő eljárást. Készpénz befizetés a bankszámlára A készpénz befizetése történhet: a számlavezető hitelintézet pénztáránál, befizetési funkciót is ellátó bankjegykiadó automatánál, megállapodás alapján más hitelintézetnél, készpénz-átutalási megbízással a postahivatalokban. A bankszámlát vezető hitelintézetnél, illetve az erre kijelölt postahivatalban un. nagy összegű készpénzbefizetés zsákos pénzfeladással is teljesíthető. Készpénz felvétel a bankszámláról A készpénz felvétel történhet: készpénzfelvételi utalvánnyal, illetve - megállapodás alapján -, az egyes hitelintézetek, illetve az erre kijelölt postahivatalok pénztáránál. A számlatulajdonos a székhelyével nem azonos helységben lévő hitelintézet esetén, valamely hitelintézettel, vagy annak fiókjával kötött megállapodás alapján esetenként - egyszerű átutalással juttathat pénzt. Az esetenként átutalt összeg kifizetése - a bankszámla tulajdonos kérésének megfelelően - egy összegben, illetve részletekben is történhet. Készpénz kifizetés postai úton Oldal 11

12 A számlatulajdonos kifizetési utalvány és feladó jegyzék kiállításával megbízhatja a hitelintézetet, hogy egy meghatározott összeget postai úton fizessen ki a címzettnek. A megbízás elektronikus úton is benyújtható. Pénztárba történő befizetések Jogcímei: bankszámláról történő készpénzfelvétel, elszámolásra kiadott készpénz visszafizetése, készpénzfizetés ellenében történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértéke. Pénztárból történő kifizetések Jogcímei: bankszámlára történő készpénzbefizetés, munkabér, prémium, jutalom, személyi jellegű egyéb kifizetések, elszámolásra kiadott előleg és annak elszámolása, egyéb kifizetések /pl. reprezentáció, eszközök vásárlása, postaköltség, üzemanyag, kiküldetési költség /. Célszerű rögzíteni a be- és a kifizetés leggyakrabban előforduló jogcímeit. Elszámolásra kiadott előlegek Meg kell határozni: az előforduló jogcímeket, a felvehető összeg nagyságát, az elszámolás időtartamát, továbbá a kiadott összegek igénylési, engedélyezési, elszámolási, nyilvántartási és bizonylatolási rendjét. Újabb előleg nem vehető fel, amíg az előző elszámolására nem került sor. Az elszámolásra kiadott előleget az egyéb követelések között kell nyilvántartani. Oldal 12

13 Az előlegnyilvántartás lehetőségei: Az elszámolásra felvett előleg visszavételezésre és a bizonylatok alapján elszámolt költségek kiadásra kerülnek /bruttó elszámolás/; vagy az elszámolásra felvett előleg fel nem használt hányada visszavételezésre, a felhasznált hányada pedig - a bizonylatok alapján - költségként vagy eszközbeszerzésként kiadásra kerülnek /nettó elszámolás/. Munkabér, prémium és jutalom A személyi jellegű kifizetéseket - bruttó módon - költségként kell elszámolni a jövedelem elszámolási számlával szemben. Amennyiben a nettó értékek kifizetése készpénzben történik, akkor a levonásokkal csökkentett összeg a pénztárral szemben könyvelendő. A bérkifizetés alapja a bérfizetési jegyzék. A személyi jellegű egyéb kifizetések A költségtérítések, az ajándékok, a vásárlási utalványok kifizetése történhet: a vállalkozás nevére szóló számla benyújtásával, a vállalkozás által megvásárolt termék vagy szolgáltatás átadásával. VII. A készpénz állomány ellenőrzése A pénzeszközöket érintő gazdasági eseményeket - késedelem nélkül -, készpénz forgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg kell a könyvekben rögzíteni. Ebben az esetben a készpénz állomány minden egyes pénzmozgás után megállapítható és ellenőrizhető. A szabály abban az esetben is érvényes, ha nincs függetlenített pénztáros, vagy a készpénz kezelését az ügyvezető látja el. A folyamatosan vezetett pénztári nyilvántartásokat - pénzforgalomtól függően - naponta, vagy hetente, de legalább havonta le kell zárni. A pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok megegyeznek a kettős könyvvitelben alkalmazott analitikus és főkönyvi nyilvántartásokra vonatkozó szabályokkal és alkalmazott gyakorlattal. Oldal 13

14 Ellenőrzési szintek és azok jellemzői Pénzkezelési szabályzat Folyamatba épített ellenőrzés: Rendszeres pénztári ellenőrzést biztosít a teljes pénzkezelésre vonatkozóan. Az ellenőrzési folyamatban részt vesz: a pénztáros, a bérszámfejtő, az utalványozó és az ellenőr. Vezetői ellenőrzés: A pénz- és érték kezelési feladatokat ellátó munkatársak vezetői esetenként kötelesek ellenőrzést végezni. Függetlenített belső ellenőrzés: a vállalkozás vezetője ellenőrzési kötelezettségét függetlenített belső ellenőr alkalmazásával is gyakorolhatja. VIII. A pénzszállítás feltételei A pénzszállítás lehetőségei A pénzt szállító személy egyedül, pénzszállító táskában viszi a készpénzt. A pénzt szállító személy kísérővel, pénzszállító táskában viszi a készpénzt. A vállalkozás pénzszállításra szakosodott céget bíz meg a pénz szállításával. Pénzszállító: Az a személy, aki a vállalkozással kötött szerződés alapján felelős azért, hogy a készpénz, illetve egyéb értéktárgyak eljussanak a hitelintézetbe. A szerződés lehet munkaszerződés, vagy vállalkozási szerződés. A pénzszállító kísérője: Az a személy, aki segít a pénzszállítónak, de ő maga anyagilag nem felel a pénz szállításáért. Oldal 14

15 Amennyiben a pénzszállító és annak kísérője között az anyagi felelősség megosztásra kerül, azt írásban kell rögzíteni. A pénzszállításra szakosodott cég: Két eset lehetséges: A készpénz átadása zsákolva, leplombálva történik. Ebben az esetben a pénz összegszerűsége és címlete nem nem kerül megjelölésre /általános eset/; A pénzszállító cég képviselője a készpénzt tételesen megszámolva veszi át /kivételes eset/. Az első esetben az átvett pénz nem kerül be a pénzszállító könyveibe. A megbízó nyilvántartásában mint úton lévő készpénz szerepel. Ilyenkor alkalmazza a megbízó az átvezetési számlát. Rögzíteni kell: milyen összeg határig történik egyedül a pénzszállítás, mikor indokolt kísérő igénybevétele, milyen összegtől szükséges pénzszállításra szakosodott cég szolgáltatását igénybe venni. Mind a három esetben a pénzt szállító teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szabályozás során ki kell térni a készpénz átadás-átvétel feltételeire. IX. A pénzkezelés bizonylati rendje A számviteli törvény szerint az eszközök és a források állományát, vagy összetételét módosító gazdasági eseményekről bizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok típusai A számviteli bizonylatok tipusai a következők: Elsődleges bizonylat Oldal 15

16 pénztárbevételi és pénztárkiadási, a bankszámláról érkező terhelői és jóváíró bizonylat, a bankkivonat; Másodlagos bizonylat pénztárnapló, pénztárjelentés; Pénztári alapokmányok készpénzfizetési számla, költségtérítéshez kapcsolódó számlák és más bizonylatok, a kiküldetés bizonylatai, bérfizetési jegyzék, előlegigénylő lap, átutalási és beszedési megbízás, letéti igazolás, jegyzőkönyv, stb.; Egyéb bizonylatok előlegnyilvántartás, pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv, kulcsnyilvántartás stb. X. Pénzforgalmat érintő döntések A pénzforgalommal kapcsolatos vezetői döntések - fejezetenkénti bontásban: Tárgyi feltételek kialakítása A pénztár létesítésével, a pénz megőrzésével és tárolásával kapcsolatos konkrét döntések és egyéb információk: A pénztár tipusa házipénztár. A pénztár címe Mezőtúr, Magyar út 3. I. emelet 3. sz ajtó. A pénztár elhelyezése nincs szükség külön helyiségre. A biztonság érdekében tett intézkedések Az ajtó és az ablakok védőráccsal vannak felszerelve. Oldal 16

17 A pénzkezeléssel kapcsolatban alkalmazott berendezés számítógép. Készpénzen kívüli értékek a pénztárban nem találhatók. Készpénz állomány tárolására pénzkazetta szolgál. A pénztár kulcsainak megőrzési helye eredeti kulcsok a pénztárosnál, a másolatok az ügyvezetőnél találhatók. A napi készpénzforgalom jelentős, ha annak összege eléri az 500 e Ft-ot. A napi készpénz záró állomány keretösszege 400 e Ft. A napi készpénzforgalom nem jelentős, mert annak összege nem éri el az 500 e Ftot. Személyi feltételek, a felelősség kérdése A pénzforgalomban közreműködő személyek és a hozzájuk kapcsolódó információk: Pénztáros: Szilágyi Györgyi számviteli munkatárs. A pénztáros feladatkörét a szabályzat IV. fejezete részletesen tartalmazza. A pénztáros elérhetősége Pénztárhelyettes Takács Erika ügyviteli munkatárs. Oldal 17

18 Pénztár ellenőr Patkós Ildikó könyvvizsgáló asszisztens. Érvényesítő Lenkei József ügyvezető. A felügyeletet ellátó személy Pusztai Mária ügyvezető. Egyéb pénztár A vállalkozás további pénztárral nem rendelkezik. Pénztárak közötti munkamegosztás nem értelmezhető. A pénztár és a bankszámla közötti forgalom A pénztár és a bankszámla közötti forgalom szabályozása: Befizetés a bankszámlára a szabályzatban meghatározott záró állomány elérésekor. Pénzfelvétel a bankszámláról ha a kifizetendő összeg eléri, vagy meghaladja a 200 e Ft-ot. A pénzforgalom utalványozója Lenkei József ügyvezető. Bizonylati rend A bankszámla és a pénztár közötti pénzforgalom bizonylati rendjét a számviteli törvény alapján a szabályzat V. és a IX. fejezete tartalmazza. Egyszeri pénzfelvételek nagysága a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. Oldal 18

19 Az összeghatár túllépése esetén kifizetésre a következő napon kerül sor. A pénzmozgások jogcímei A leggyakrabban előforduló pénztári befizetések jogcímei bankszámláról történő készpénzfelvétel, elszámolásra kiadott készpénz visszafizetése, A bizonylatok megőrzésének módja A bizonylatokat - papír alap esetén - olvashatóan és időt állóan, a számítógéppel kiállított bizonylatokat kinyomtatás után papír alapon, vagy elektronikus formában is meg lehet őrizni. Az eredetileg papír alapú bizonylatok elektronikus archiválása után elektronikusan is tárolható. A bizonylatok selejtezésének rendjét a selejtezési szabályzat tartalmazza. Ez a dokumentum az Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. szellemi terméke. Felhasználását kizárólag a fent megjelölt gazdálkodónak engedélyeztük. További felhasználása csak az Inter Rezidencia írásos engedélyével történhet. Ennek ellenkezője jogtalan eltulajdonításnak minősül, amit a törvény szigorúan büntet! Természetesen ezek csak részletek! Vissza: Pénzkezelési szabályzat Oldal 19

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN

PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN 1 A pénzforgalom fogalma és fajtái A pénznek az állandó körforgása, a gazdaság szereplői között végbemenő pénzmozgások összessége. KERESKEDŐ BESZÁLLÍTÓ FOGYASZTÓ 2 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP Veszprém Megyei Kármentő Bizottság Veszprém, Megyeház tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 21-től A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 433-9/2010. Előterjesztés

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Pénzkezelési szabályzat Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Jelen pénzkezelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A Társaság jellemző

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

E-mail-en küldve, előre fizetve 0. CD lemezen küldve, előre fizetve 700. CD lemezen utánvéttel 1800. Nyomtatott formában előre fizetve 1200

E-mail-en küldve, előre fizetve 0. CD lemezen küldve, előre fizetve 700. CD lemezen utánvéttel 1800. Nyomtatott formában előre fizetve 1200 MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel ) Szolgáltatás ELSŐ ADAPTÁLÁS FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL Árengedmény Ajándék: Egy választott

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete júniusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete júniusi ülésére 626-4/2013. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2017. július 7-től visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 3. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Vállalkozás megnevezése: Pénzkezelési szabályzat minta kft

Vállalkozás megnevezése: Pénzkezelési szabályzat minta kft A pénzkezelési szabályzat igen nagy jelentőséggel bír a vállalkozások életében. gyakorlatilag egy cég akkor indul el a fejlődés útján amikor a kp készletet ténylegesen a cég tulajdonában levőnek gondolják,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben