Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött?"

Átírás

1 Stuttgarti Katolikusok Szentatyánk döntése kapcsán, mely szerint lemond péteri szolgálatáról és ezen túl az imával akarja szolgálni Egyházát, hadd hozzam egyik elıadásom szövegét, amelyet az ERASMUS-KÖR tagjainak tartottam még február 24-én. Ez is fényesen tanúsítja azt a gigászi harcot, amelyet megválasztása óta a relativizmussal, a lopakodó hitvesztéssel és az egyre erısödı keresztény-győlölettel szemben bátran folytatott. Nagy köszönettel tartozunk neki! Stuttgart, Imre atya Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött? Bevezetı XVI. Benedek pápa eddigi útját majdnem egy tucatnyi emlékezetesebb botrány szegélyezte. A sorozat 2006-ban a regensburgi beszéddel kezdıdött. Folytatódott a tridenti ritusban bemutatott szentmisét engedélyezı Summorum Pontificum kezdető motu proprio után kirobbant vitával. Majd ezután, ben a négy lefebvriánus püspök kiközösítésének visszavonása volt kritika tárgya. Aztán a pápa afrikai útja elıtt tett AIDS elleni küzdelemmel kapcsolatos szavai. Legutóbbi epizódjának pedig - a korábbi évtizedek pedofilbotrányai kapcsán - a 2010 tavaszán indított pápaellenes kampány tekinthetı. Noha a Vatikánban senki nem beszél globális összeesküvésrıl, ha azonban ezeket a pápaellenes támadásokat alaposabban megvizsgáljuk, bizonyos összefüggések azonnal szemet szúrnak még a dologban laikusnak is. A legelsı, hogy ezeknek a botrányoknak van egy közös forgatókönyvük, és kialakulásukban jellemzıen három tényezı játszik közre. A forgatókönyv a következı: a pápa valamely intézkedését vagy szavait a nemzetközi média összefüggéseibıl kiragadva hevesen bírálni kezdi. Ezután bekapcsolódnak a kritikába az ún. haladó katolikus teológusok. A Vatikán kommunikációs gépezete pedig késve és egyáltalán nem hatékonyan lép fel a pápa védelmében. Vegyük sorra az eseményeket, hogy számunkra is világossá váljék: Valójában mi áll a pápaellenes támadások mögött? 1. XVI. Benedek pápa uralkodásának fıbb vitatott eseményei 1.1. A regensburgi beszéd Az elsı a sorban a pápa szeptember 12-én, a regensburgi egyetemen mondott beszéde volt, amelyet II. Mánuel Palaiologos bizánci császár ( ) és egy perzsa tudós párbeszédébıl vett idézettel kezdett. A vitatott szöveg így szólt: İ [ti. a császár] meglepıen és elképesztıen durva módon, felteszi vitapartnerének a vallás és az erıszak általános kapcsolatára vonatkozó központi kérdést: Mutasd meg, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat találsz, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni. Majd a pápa így folytatta: A császár, miután ilyen keményen nyilatkozott, aprólékos gonddal elmagyarázza, miért ésszerőtlen dolog a hit erıszakos terjesztése. Az erıszak ellentétes Isten lényegével és a lélek lényegével. A pápának egyáltalán nem az volt a szándéka, hogy saját véleményének tekintse II. Mánuel bizánci császár szavait. Mint ahogyan az sem, hogy elmélyült tanulmányt végezzen a szent háborúról és az erre vonatkozó muzulmán felfogásról, még kevésbé az, hogy megsértse a muzulmán hívık érzékenységét. Egyszerően csak alkalmul használta fel az idézetet arra, hogy tudományos összefüggésben - amint az a szöveg hiánytalan és alapos olvasatából kiderül - néhány megfontolást tegyen a vallás és az erıszak kapcsolatáról általában, azzal a végkövetkeztetéssel, hogy nyíltan és teljes mértékben visszautasítandó a bármely részrıl érkezı vallásos erıszak. Másfelıl a pápa a muzulmán hívık buzgó vallásosságát látva figyelmeztette a keresztény gyökereit vesztı, elvilágiasodott nyugati kultúrát, hogy kerülje el Isten megvetését és a cinizmust, amely a szent dolgok kigúnyolását szabadság jognak tekinti. Szó szerint ezeket mondta: A világ mélyen vallásos kultúrái legbensıbb meggyızıdéseik elleni támadásnak tekintik az isteni kizárását az értelem egyetemességébıl. Egy olyan ész, amely süket az istenivel szemben, és a vallást a szubkultúra területére szorítja vissza, képtelen beilleszkedni a kultúrák párbeszédébe. A beszéd tartalma miatt nem is vált volna szenzációvá, ha a tudósítások nagy része talán nem értve meg, vagy nem akarva érteni annak lényegi mondanivalóját - nem ragadt volna le a bizánci császártól vett idézetnél. Ezt aztán úgy tálalta fel a világnak, hogy azt a muzulmánok vallásuk elleni sértésnek

2 2 fogták fel. Akik pedig a kultúrák és vallások közötti összecsapás hívei, ezt arra használták fel, hogy mutassák: Lám, a vallások között nem lehetséges a békés együttélés, mert azok nem egyformák. Hiába adott aztán sajnálkozásának hangot a pápa elıbb a sajtószóvivıjén, majd bíboros államtitkárán keresztül, végül egy vasárnapi Úrangyala imádság alkalmával személyesen is. A mőfelháborodás olyan nagy volt, hogy a muzulmán világon futó tőzként szaladt végig egy erıszakhullám, amelynek sok helyen estek áldozatul ártatlan keresztények. İ pedig különösen Nyugat-Európában méltatlan kritika és gúny tárgya lett A Williamson-ügy A második botrány az ún. Williamson-ügy volt. Hogy jobban megértsük, egy kis történelmi visszapillantó. A II. Vatikáni Zsinat tanítását tagadó Marcel Lefebvre érsek, 1970-ben a svájci Fribourgban megalapította a X. Pius Papi Testvériséget. Mivel Róma tilalma ellenére diakónusokat és papokat szentelt, VI. Pál pápa 1976-ban püspöki és papi tevékenységétıl felfüggesztette. Amikor pedig 1988-ban - szintén szentszéki engedély nélkül - négy püspököt is szentelt, II. János Pál kimondta rá a kiközösítést. Halála (1991) után Bernard Fellay, az egyik kiközösített püspök lett a Testvériség elöljárója. Ez keresni kezdte a kapcsolatot a pápával. Az a maga részérıl egy külön Pápai Bizottságot ( Ecclesia Dei ) állított fel, amelynek elnökévé egy bíborost nevezett ki. A tárgyalások jól haladtak elıre. Minden jel arra vallott, hogy a Testvériség elfogadja a II. Vatikáni Zsinat tanítását, és 491 papjával, 215 kispapjával, 281 szerzetesével valamint 600 ezer hívıjével visszatér a Katolikus Egyházba december 15-én Fellay - a másik három püspök nevében is - arra kérte a pápát, hogy oldja fel kiközösítésüket. Ünnepélyesen kijelentette, hogy hisznek Péter primátusában, és katolikusok akarnak maradni. Erre január 21-én XVI. Benedek pápa visszavonta a kiközösítést. Ezzel nem vette vissza ıket a Katolikus Egyházba, csupán szabaddá tette az utat ahhoz, hogy eltérı hittani kérdésekrıl is - jelesen a II. Vatikáni Zsinat határozatainak elfogadásáról - érdembeli tárgyalások kezdıdjenek. A kiközösítés visszavonása nagy nemzetközi visszhangot keltett, mert az egyik püspök, az angol Richard Williamson a svéd televíziónak fél évvel azelıtt adott - interjújában tagadta a holokausztot, a náci gázkamrák mőködését, és csak mintegy ezer zsidó áldozatról beszélt. A baloldali és liberális médiában a tudósítók folyton arról cikkeztek, hogy a pápa egy holokauszt-tagadó püspököt visszavett a Katolikus Egyházba, ezzel kimutatta antiszemita érzéseit, és jóvá tehetetlenül ártott a Katolikus Egyháznak valamint a zsidó-keresztény párbeszédnek. A pápa azonban nem tudott Williamson álláspontjáról. Hiába hangsúlyozta ezt többször is a szóvivıje, hiába mutatott rá arra is, hogy a pápa szavaiban és tetteiben számtalan alkalommal kimutatta a zsidó nép iránti nagyrabecsülését és ítélte el a holokauszt szörnyőségeit, a hullámok nem akartak elcsendesedni Kiskorúaknak egyháziaktól elszenvedett szexuális zaklatása A harmadik botrány a kiskorúaknak egyháziaktól elszenvedett szexuális zaklatása volt. Az elsı írországi esetekkel kapcsolatban még a legtöbben arra gondoltunk, hogy ezek csupán elvétve fordultak elı. Amit azonban végén - a Ryan Report napvilágra hozott, az egyenesen megdöbbentı volt. Ír egyháziak az 50-es évektıl számtalan esetben zaklattak szexuálisan rájuk bízott gyermekeket és fiatalokat. De egyes püspökök is bőnössé váltak azzal, hogy ezeket az egyháziakat védték, tetteiket takargatták, hogy ezzel a botrányt elkendızzék. Számukra fontosabb volt a mundér becsülete, mint az áldozatok január 28-án bombaként robbant a hír, hogy a német katolikus egyháznak is megvannak a maga esetei. A berlini jezsuiták Canisius-kollégiumában a 70-es és 80-as években atyák szintén zaklattak szexuálisan fiatalokat. Márciusban vált ismertté az, hogy a híres regensburgi Domspatzen egyes fiataljai között is vannak áldozatok. A nemzetközi média ezt az esetet arra akarta felhasználni, hogy a pápának Georg nevő testvérén keresztül, aki egy idıben ott karvezetı volt - ártson. Az ellene történı agitáció hisztériává dagadt, amikor ugyancsak márciusban ismertté vált annak a papnak a pedofil volta, aki a pápa müncheni érseksége idején egyházmegyéjében szolgált. Hiába hangoztatta a müncheni érsekség, hogy a pápát emiatt felelısség nem terheli, hiába hívták fel a figyelmet józanságra és mértéktartásra törekvı pártatlan újságírók arra, hogy pedofil esetek nem csak a Katolikus Egyházban fordulnak elı, hanem más egyházak intézményeiben, nem is beszélve arról, hogy más hivatásokban illetve a családokban arányszámukat nézve hatványozottabban több a szexuálisan zaklatott gyermekek és fiatalok száma, mint a Katolikus Egyházban, elszabadult a pokol. Az, ahogyan a nemzetközi média megpróbálta belekeverni a pápát a különbözı pedofil-botrányokba, valódi pápa-ellenes győlöletrıl, már meghaladottnak vélt egyházellenes harcról tanúskodott. Ennek legízléstelenebb megnyilvánulása az

3 3 egyik nagynevő lap fıszerkesztıjének a nevéhez főzıdik, aki ,-EUR-t ígért annak, aki a pápa szexuális eltévelyedésével kapcsolatban valamilyen kézzel fogható bizonyítékot vagy tanút szolgáltat február közepén lépett a pápa: magához rendelte a 24 ír püspököt. Kemény volt a számonkérés. Éppúgy, mint a márciusban következı levél. A pápa elítélte a botrányos eseteket, együttérzését fejezte ki az áldozatok iránt. Majd rámutatott a hivatásukat eláruló papok, és a felügyeletet, illetve a szükséges egyházi büntetések alkalmazását elmulasztó püspökök felelısségére, felszólítva ıket a következmények vállalására. Ezután felhívta a figyelmet azokra a mélyen húzódó okokra is, amelyek a botrányos esetek elıfordulásához vezethettek. Végül konkrét intézkedéseket rendelt el, hogy hasonló esetek a jövı Katolikus Egyházában ne forduljanak elı. Ez azonban a médiát már nem érdekelte. A kritikusok még egy jó ideig csak arról cikkeztek, hogy miért nem kér a pápa az Egyház nevében (is) bocsánatot, nem csak a saját nevében; miért nem ír a német egyház püspökeinek is egy levelet, nem csak az íreknek; miért nem mond le, hisz a bőnösök az ı cégjének az alkalmazottai; miért nem fizet a Vatikán az áldozatoknak kártérítést Kik állhatnak az események nyomán fellépı támadások mögött? Akik nyomon követtük az esetek sajtóvisszhangját, láthattuk, hogy a regensburgi beszéd utáni sajtóhadjárat célja nem az volt, hogy utánajárjon: Összeegyeztethetı-e az emberi értelem Istennel, mint ahogyan azt a pápa mondja vagy sem? Vajon valóban fontosabb-e a szólásszabadság, amit a ma nyugati embere állít, mint a másik ember vallásos meggyızıdésének tiszteletben tartása vagy sem? A Williamson-ügy kapcsán pedig a nemzetközi médiát nem az Egyház és a szakadár Testvériség közötti szakadás megszőnésérıl való tárgyilagos és józan tudósítás, hanem a pápa vélt antiszemitizmusa érdekelte. Végül a pedofil-botrányok után nem az állt a sajtó érdeklıdése középpontjában, hogy hogyan lehetne a gyermekeket ezen túl ezektıl a perverz visszaélésektıl mind az egyházi, mind az állami, mind a privát intézetekben megóvni, hanem kizárólag az, hogy hogyan lehetne az Egyház legfıbb vezetıire rábizonyítani, hogy maguk is bőnrészesek? Miért éppen a pápát támadták olyan hevesen mindhárom esetben? Elıször is azért, mert ı az, aki a kereszténység legnagyobb hit és erkölcsi tekintélye, ami egy más meggyızıdéső vagy hitetlen számára jogtalan igény. Korunk uralkodó ideológiája ugyanis azt vallja, hogy nem létezik egy mindenki számára érvényes igazság. Az az igaz, ami az egyén vagy egy csoport számára fontos. Mint ahogyan egyetlen egy vallás sem sajátíthatja ki magának a jogot az igazságra. Minden hitnek, minden vallásnak és minden meggyızıdésnek egyformán van igaza. Ezt nevezi a pápa a relativizmus diktatúrájának... Másodszor pedig, ezek a botrányok tipikus példái annak, amit a szociológia morális pániknak nevez. Amikor egy meghatározott csoportról egy már régebb óta létezı jelenséget a média felnagyít, annak számát és elıfordulását eltúlozza, majd ún. erkölcscsıszök segítségével a csoportot az egész társadalomra nézve veszélyesnek tünteti fel. A három eset kapcsán is azonnal fölsejlik a mögöttes szándék: miközben miattuk a római pápát, a Katolikus Egyházat teszik felelıssé, hitelét rontják, hit- és erkölcsbeli felsıbbrendőségét megkérdıjelezik, ezzel a maga által emelt piedesztálról ledöntik, és a társadalom elıtt károsnak és veszélyesnek bélyegzik meg Külsı erık A pápa elleni támadások egyik táborához azok az erık tartoznak, melyek alapvetıen nem fogadják el az Egyház tanítását (pl. szexuális etika), felépítését (teokrácia és nem demokrácia), és érdekeltek annak hiteltelenítésében illetve lerombolásában. Összetett erık ezek, amelyek nem valamiféle elıre kitervelt összeesküvésben lépnek színre, hanem inkább a dolgok természetébıl fakadóan szállnak szemben az Egyházzal, a vallással Belsı erık A másik tábort a pápa katolikus ellenzéke alkotja: laikusok és teológusok egyaránt, akik arra számítottak, hogy átmeneti lesz, aki lehetıleg nem túl sok zavart okoz az Egyházban. Ezek most leginkább teológiai és liturgikus tanítása kapcsán kritizálják ıt. Legfıbb vádjuk, hogy nem lép elıre az általuk kívánatosnak tartott reformokban : mint a papi cölibátus eltörlése, a nık pappá szentelése, a nép több beleszólásának biztosítása a püspökkinevezésekben. 3. Kiket értek külsı erık alatt konkrétan? 1) a politikát és a világgazdaságot irányító erıket, 2) a liberális médiát,

4 4 3) az intoleráns vallási fundamentalistákat. Lássuk sorban ıket! 3.1. A politikát és világgazdaságot irányító erık Itt elsısorban a különbözı világszervezetekre gondolok: ENSZ, UNESCO (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete), a WBG (World Bank Group), de más sokszor a titok fátyla által körüllengett csoportosulások is, mint a Bilderberg-csoport, vagy a különbözı alapítványok mögött megbúvók. Egyet mindenképp meg kell nevesítsek már csak azért is, mert a köztudatban - és néha a valóságban is mindig az Egyház ádáz ellenségeként szerepel: a szabadkımővesség. Ez egy világszerte több millió taggal rendelkezı, számtalan formában mőködı mozgalom, amely önértelmezése szerint a szellem szabadságát és felsıbbrendőségét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik. Az ún. angol rendszerőben a tagság számára alapvetı követelmény az Istenbe vetett hit, noha páholyaikban vallási és politikai témák vitatása tilos. Az ún. francia rendszerő viszont Isten- és vallásellenes. Ennek tagjai politizálnak is. A szabadkımőveseknek más izmusokkal (bolsevizmus, cionizmus) és csoportokkal karöltve - világuralmi törekvéseket vetnek a szemükre, amely ma az ún. globalizációs folyamat erıltetésében csúcsosodik ki. Konkrét vallás- illetve egyházellenességet részükrıl a fenti esetekkel kapcsolatban nem lehet felhozni. Vitánk tárgyát tehát ık nem képezhetik. Hogy azonban ezek a politikai és a gazdasági élet irányítói nem barátai a kereszténységnek, az a következı pontokból egyértelmően kiderül A laicisztikus állam eszméje Elıször is az tőnik fel, hogy a mai politikusok többsége megpróbálja a vallást mint a modern társadalomtól idegen, azt destabilizáló tényezıt - a közéletbıl kizárni. Ennek egyik jele a vallási szimbólumok és ünnepnapok kiiktatására tett kísérlet azon a címen, hogy azok más vallású és meggyızıdéső azaz mohamedán és ateista - embereket sértenek. Ezzel azonban épp a vallásos emberek joga szenved csorbát, hisz nem gyakorolhatják szabadon vallásukat. Ugyanakkor az állampolgárok egy részét keresztény gyökereiktıl szakítják el. A pápa éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy azok, akik a szent dolgokat megvetik, nem alkalmasak különbözı kultúrához és valláshoz tartozó alattvalóik vezetésére, hisz épp egyik legmeghatározóbb összetevıjüket hit- és kultúrabeli meggyızıdésüket nem ismerik, nem becsülik, nem veszik figyelembe! A politika azonban süketté vált a pápa szavaival szemben november 3-án - az Európai Bíróság ítéletet hozott: az olasz iskolákból el kell tőntetni a keresztet, mert az úgymond - sérti az Európai Unió kártájában lefektetett értéksemlegességet. Egy demokratikus állam azonban soha nem lehet az értékek, hanem csak a világnézetek szempontjából semleges. Ha egy állam nem rendelkezik olyan alapvetı értékekkel, amelyeket a különbözı világnézető, etnikai és vallási meggyızıdéső alattvalói elismernek és támogatnak, akkor szétesik. Ha egy állam lemond arról a jogáról, hogy saját, közös, mindenki számára kötelezı értékeket nevezzen meg, vége anarchia lesz. Csak felsıbbrendő, öntudatos, a többség által örömmel hordozott, erıs kultúra képes integrálni. Dekadens, értékeitıl megfosztott vagy azokat megtagadó soha! Másodszor, a mai politikai vezetık többsége egyáltalán nem lép fel a keresztény-üldözések ellen. Saját bevallásuk szerint ismét az értéksemlegesség jegyében. Az igazság azonban az, hogy ezek a politikusok ismét csak a laicista állam víziójának hódolva cselekszenek. Közben azonban vétkesen tudatlanba veszik a tényt: országaik keresztény gyökereit. Egy példa január 31-én az EU 27 külügyminisztere nem tudott megegyezni abban, hogy a vallásüldözés áldozatai között külön hivatkozzon a keresztényekre is. Az EU Püspöki Konferenciáinak Tanácsa megdöbbenten fogadta hírt, hiszen a közel- és távol-keleti keresztényellenes támadások után az EU-nak tisztában kellene lennie azzal, hogy nem elszigetelt esetekrıl van szó. Az elmúlt év statisztikai adatai egyértelmően bizonyítják, hogy a támadások 70% világszerte a keresztények ellen irányul. És történik mindez a cinkos hallgatás az értéksemlegesség értelmében. Ugyancsak az értéksemlegesség nevében történik az, amit a zsidó újságíró Joseph Weiler egyenesen keresztény-fóbiának, nevez: orvosokat, jogászokat és tanárokat arra kényszerítenek, hogy lelkiismereti meggyızıdésük ellen járjanak el egynemőek házasságkötése a templomban, abortusz (magzatelhajtás), kiskorúak kötelezı, de hitbeli meggyızıdést mellızı szexuális oktatása területén. Igaza van a pápának, amikor azt mondja: a fundamentalizmusnak és a laicizmusnak sarkalatos hibája az, hogy hadilábon állnak az értelemmel. A fundamentalizmusban a hit tagadja az értelmet, ezért erılteti a vallást erıszakkal a másikra. A laicizmusban az értelem tagadja a hitet, és ezért erılteti a vallástalanságot a másikra. Egyik sem jó. A hit és az értelem mindig kéz a kézben kell, hogy járjon.

5 Keresztény erkölcsök térvesztése Amikor az elsı egyháziak által elkövetett szexuális zaklatások után egy németországi püspök okként azt is megemlítette: a társadalom is hibás abban, hogy idáig jutottak a dolgok, mert a szexualitásban csupán élvezeti cikket lát és láttat, nagy volt a mőfelháborodás. Akik azonban tárgyilagosabbak tudtak maradni, észrevehették azt, hogy míg az egyháziak által elkövetett szexuális zaklatások az eseteknek mindössze 1%-át tették ki (természetesen, ez is több, mint megengedett!), 99% a társadalomban és a családban történt. Miért nem foglalkozott a média arányukhoz mérten ezekkel az esetekkel is? Miért nem vizsgálták meg a felelısek azt, hogy az 1968-as tekintély- és szexuális tabuk ellen vezetett kultúrforradalomnak valóban volt-e szerepe ebben az aberrációban vagy sem? Mert ha az alábbi törvények meghozatalának éveire nézünk, egyértelmő a politika és a társadalom felelıssége: 1969-tıl Németországban megkönnyítették a válást ban a törvény megengedte a pornográfiát tıl büntetlen lett a magzatelhajtás tıl polgárjogot nyert a homoszexualitás tıl megengedett lett az egynemőek házassága tıl törvényessé vált a prostitució tıl egyes körök azért szállnak síkra, hogy az alkotmányba bekerüljön: mindenki maga határozza meg szexuális önazonosságát. Ezek után az ember egyrészt nem tud szabadulni a gondolattól, hogy a kegyes halál, azaz az eutanázia, az abortusz, azaz a magzatelhajtás, az egynemőek házassága, a fogamzásgátlás mind lukratív ipar, amely milliárdokat hoz egyeseknek, és romlásba dönt sokakat. Másrészt pedig arra is rájön, hogy a keresztény erkölcsöktıl való elfordulás a hit térvesztésével karöltve jár A média A Williamson-ügy kapcsán nem csak azt lehetett pár nap elteltével megállapítani, hogy mennyire készületlenül érte a Vatikánt a média részérıl rázúdított össztőz, hanem azt is, hogy milyen öntörvényővé vált a tömegtájékoztatási eszközök világa! Az elsı, ami föltőnik: nem a jelentés igazság magva a fontos, hanem az ideológiai tartalom. A média a különbözı ideológiák és világnézetek legfontosabb harci eszköze lett. Ma már nem csak a politikai pártok rendelkeznek média tanácsadóval, hanem minden valamirevaló cég és személy. Ezek mondják meg, hogy hogyan kell eladni magukat a nagyközönségnek. Külön irodák foglalkoznak azzal, hogy a médiában kedvezı kép jelenjen meg megbízóikról. Ezért objektív igazságot hiába keres az olvasó, azt alig közvetít valaki. Helyette ideológiai agymosást kap, és észre sem veszi... Másodszor: nem a hír erkölcsi mondanivalója a fontos, hanem a szenzáció. Míg ezelıtt a személyi méltóság tisztelete megelızte az információhoz való jogot, ma a média az információhoz való jog ürügyén élık és holtak fölött ítélkezik, és még azelıtt süti az érintettre a bőnösség pecsétjét, mielıtt azt a bíróság megállapította volna. Az ember csak fejcsóválva követi azt a szenvedélyt, amellyel egy-egy személyre vagy országra vadászik a média. A nagyközönség számára azonban az egész hecckampányból nem egyszer kilóg a lóláb, s a hírekre a média iránti méltó gyanakvással válaszol... Végül harmadszor: a médiának idıtlen az emlékezıtehetsége. Aki egyszer lapjaira került, azt onnan nem törli ki többé soha senki. Hadd szemléltessem ezt Williamson püspök példáján. A vele készített interjú 2008 augusztusában a Piusz Testvériséggel kapcsolatban készült, annak felépítésérıl, ügyeirıl, tanításáról, személyi dolgairól. Az interjú nem volt valami érdekfeszítı, ezért készítıi asztalfiókjukba tették. Amikor azonban híre ment, hogy a Vatikán január 21-én visszavonja a Testvériség négy püspökére mért kiközösítést, az interjú készítıinek eszébe jutott, hogy Williamson püspök pár mondatot a holokausztról is mondott. Eladták tehát a filmet a párizsi Autre Cercle (A másik kör) homoszexuális egylet elnökének, és az január 18-án, azaz három nappal a kiközösítés visszavonása elıtt robbantotta a bombát Vallási fundamentalizmus Aki figyelmesen követi a hazai pártpolitikai csatározásokon túl a világeseményeket is, az megdöbbenve állapíthatja meg, hogy újabban mennyire fellángolt a vallási türelmetlenség és a vallásüldözés. Már hetek figyeli lélegzetvisszafojtva a katolikus közvélemény, mi fog történni az Indiában élı testvéreikkel. Ismert, hogy India 1,1 milliárd lakosának 82%-a hindu és buddhista, 15%-a muzulmán, és mindössze 3%-a keresztény.

6 6 Nemrég hét szövetségi államban egy ún. áttérést tiltó törvényt vezettek be, amely tiltja a más-, kifejezetten a keresztény vallásra való áttérést. Ez a törvény egy évek óta tartó keresztényüldözés törvényesítése, amelynek során buddhista és hindu fundamentalisták pogromszerően - csak 2008-ban - 56 katolikus templomot gyújtottak fel illetve romboltak le, és 236 hívıt öltek meg. Mivel egy kormányjelentés nem a fundamentalistákat, hanem magukat a katolikusokat teszi felelıssé az incidens miatt (áttérés), a múlt héten 18 püspök lépett éhségsztrájkba... Még nagyobb a keresztényüldözés az iszlám országokban. Az Open Doors nevő, vallások fölötti segélyszervezet, tavaly évi beszámolója szerint mintegy 100 millió keresztényt üldöznek világszerte vallása miatt. Ez az üldözöttek 70%-át teszi ki! Az elsı tíz keresztényüldözı ország közül nyolcban muzulmán a hivatalos vallás! A keresztények az arab országok majd mindenikében csak másodrangú állampolgárok. Halál sújtja azokat, akik az iszlámról a keresztény vallásra térnek, a keresztényeknek nem szabad templomot építeniük, nem szabad nyilvánosan a vallásukat gyakorolniuk. Más országokban, mint Egyiptom, Nigéria, Irak etnikai és vallási tisztogatás figyelhetı meg, ezért egymást érik a keresztény-ellenes merényletek. Pakisztánban a káromlás-törvény szedi áldozatait. Amikor a pápa januárja közepén a Szentszék mellé akkreditált diplomaták elıtt azt merészelte mondani: arra kérem az illetı országok kormányait és vallási vezetıit, tegyenek meg mindent, hogy keresztények békében élhessenek és így továbbra is hasznos állampolgárok legyenek. Egyiptom megszakította a diplomáciai kapcsolatot, Pakisztánban január 30-án keresztet valamint pápabábút égettek, és 40 ezren követelték annak az Asia Bibinek a halálát, akit a káromlás-törvény alapján Jézus nagyobb, mint Mohamed ítéltek halálra, s akiért a pápa külön is közbenjárt a kormánynál. És ma reggel érkezett a megdöbbentı és sajnálatos, témánkat azonban igazoló hír: iszlám fundamentalisták megölték Islamabadban Shahbaz Bhatti-t, Pakisztánnak a vallásos kisebbségekért felelıs, 42 éves katolikus miniszterét, mert védelmébe vette ı is Asia Bibit, és a káromlás-törvény eltörléséért szállt síkra. Mennyiben járul ez az egész a keresztény-ellenességhez? Szerintem sokban! Mert ez a fanatizmus, amelynek szemében a pápa az egész nyugati dekadens keresztény világot képviseli, káros kihatással van az egész politikára. Egyetlen egy felelıs politikusnak sincs mersze kiállni a kereszténység mellett, és terrorcselekmények sorozatát kockáztatni! Az iszlám fundamentalizmustól mindenki fél! Még maguk a mohamedánok is! Ezért nem emelte fel szavát németországi szervezetük a koptok elleni merénylet kapcsán, amelynek pedig 21 áldozata volt. Ezért nem meri az EU megemlíteni a keresztények nevét a vallásüldözések kapcsán, vagy ha igen, mint ez az utóbbi napokban végre megtörtént, tette egy szuszra a mohamedán zarándokokkal, jóllehet ezek nem szenvednek üldözést! Végül ettıl a fundamentalizmustól való félelmében szakította meg a kairói Al-Azhar-Egyetem a párbeszédet a Vatikánnal. Az, hogy a pápa a kopt keresztények mellett felemelt szavával beleavatkozott volna az iszlám belügyeibe, csak mondva csinált ürügy volt. Meglátszik ez azon is, hogy legutóbb ( ) elnöke éppen azt követeli, hogy a pápa úgy kérjen bocsánatot a keresztes hadjáratokért, mint ahogyan a zsidóktól kért bocsánatot a shoá miatt Kiket értek belsı erık alatt? 4.1. A Kúria Ha valaki könyvének vagy filmjének ilyen címet adna: Titkok a Vatikánban, Rejtett dokumentumok a Vatikáni Levéltárból, azonnal kasszasiker lenne. A Vatikánt mindig is titkok lengték be. Falai mögött és sokszor még a nem-laikus is intrikákat, pénzt, karrierizmust, hatalmi villongásokat sejt. Elképzelhetı-e, hogy a jelenlegi pápa- illetve keresztény-ellenesség forrását belsı Vatikáni erıkben kell keresnünk? Német források, még egyháziak is, azonnal ezt a lehetıséget is megemlítették. Nem a gonosz sajtó az írta például P. Eberhard von Gemmingen, a Vatikáni Rádió német adásának vezetıje, amely itt egy Williamson-botrányt rendezett, hogy a pápa tekintélyének ártson. Ebben az esetben magában a Vatikánban is történtek hibák. Sajnos, az embernek az a benyomása, hogy ott olyan személyek is ülnek, akik saját pecsenyéjüket sütögetik, közben azt sem bánva, hogy a Katolikus Egyház tekintélye valamint a katolikus-zsidó dialógus kárt szenved. Noha tudom, hogy a Vatikánban is gyarló emberek ülnek, még akkor is, ha bíborban járnak, arra történészként és logikusan gondolkodó emberként nem tudok komolyan gondolni, hogy valamelyik bíboros és frakciója magának a Katolikus Egyháznak akarna ártani. Sokkal inkább azokkal az egybehangzó kommentárokkal vallom, hogy a Kúria a fenti események kapcsán nem segítette azonnal és elég hatékonyan a pápát. Ez arra vall, hogy a Vatikán még nem ismerte fel a média erejét, következtetésképp nem tud vele bánni. Nem rendelkezik olyan hozzáértı

7 7 apparátussal, amely bizonyos problémákat szakszerően megoldana, vagy valamire hatékonyan reagálna. Jelenleg a Vatikánban akadozik a kommunikációs gépezet. A felelısek nem magyarázzák meg idejében, mi az egyes pápai intézkedések célja, nem cáfolják meg azonnal a médiában megjelenı, sokszor téves értelmezéseket, és nem tiltakoznak azonnal a csúsztatások ellen. Ennek eredménye az, hogy a médiában és sajnos sokszor az Egyházon belül is a pápa tanítását sikeresen elhallgatják illetve félremagyarázzák Haladó laikusok Sokkal veszélyesebbek az Egyházon belüli ún haladó laikusok. Mozgalmuk, a Mi vagyunk az Egyház ( Wir sind Kirche ), 1995-ben alakult Ausztriában, és 5 pontban fogalmazta meg az Egyházzal kapcsolatos követeléseit: 1. Egy testvéribb egyház felépítése, 2. a nık joga minden egyházi tisztségre, 3. szabad választás a cölepsz és a nem-cölepsz papi életforma között, 4. a szexualitásnak, mint az Istentıl teremtett ember fontos összetevıjének pozitívabb megítélése, 5. rémhír helyett örömhírt. Petíciójukat a következı esztendıkben 2 millió katolikus írta alá. A mozgalom ma 5 kontinensen van jelen, és próbál meg követeléseinek érvényt szerezni. A probléma éppen a követelésekben van. A püspököknek és papoknak nép általi megválasztása, a nık pappá szentelése, az elváltak újraházasodása, az egynemőek házassága közvetlenül isteni parancsokban gyökereznek, és ezek megváltoztatására senkinek, még magának a pápának sincs hatalma! A mozgalom ezt úgy értelmezi, hogy a hivatalos egyház nem hajlandó struktur-reformokra, ezért minden eszközzel hadakozik ellene. Megnyilatkozásai sajtótámadások, amelyet most a három általam említett botránnyal kapcsolatosan is szeretnék illusztrálni: A pápa 2006 szeptemberében tett sikeres Bajorországi látogatásával kapcsolatban a Mi vagyunk az Egyház ezeket írta: Minden lelkesedés ellenére, amellyel az emberek a pápát hazájában fogadták, nem szabad, hogy a mediálisan megrendezett tömegesemények a katolikus egyház valódi problémáiról eltereljék a figyelmet. Sajnálatos, hogy a pápa semmi jelét nem adta a Római Katolikus Egyházban belátható idın belüli reformoknak, mint a cölibátus, a nık pappá szentelése vagy a frigid szexuálerkölcs lazítása. A pápa egy klerikális szisztéma foglya, amelyet minden erejével megtartani igyekszik és mindennél fontosabbnak tart. Mi Mária-tisztelet helyett nıi papokat akarunk! A Williamson-üggyel kapcsolatban ezeket írta a Mi vagyunk az Egyház : A Piusz Testvériségnek tett Vatikáni engedményeket, mint ahogyan a felmérések is mutatják, a németek nagy része elutasítja. Benedek ezzel egy olyan tőzfészket rakott, amely az Egyházban polarizációhoz vezet. Végül az egyháziak szexuális zaklatása kapcsán ezeket írta: Ezek a sokszor régi esetek újabb mélypontot jelentenek a nép és a pápa viszonyában. Ratzinger Rómában hosszabb ideig volt cinkos abban, ahogyan az Egyház ezekkel a tettesekkel eljárt óta ı volt a felelıs ezekért a bőntettekért. Teszi ezt annak ellenére, hogy már egyértelmően kiderült: épp Ratzinger bíboros volt az, aki semmi tolerancia elvével és a Hittani Kongregáció által kiadott elıírásaival ezt a rákfenét orvosolni igyekezett! Véleményem szerint ez a szakadék, amely a hivatalos Egyházat és a Mi vagyunk az Egyház mozgalmat egymástól elválasztja, egyre mélyülni fog Haladó teológusok Ugyanilyen pápaellenes a haladó teológusok által képviselt irány. Legújabb termékük az a memorandum, amely Egyház 2011 az újrakezdés éve (Kirche 2011 ein Jahr des Aufbruchs) címet viseli, s melyet február 4-én 143 német teológus írt alá. Véleményük ezekben a pontokban foglalható össze: 1. Az Egyház kormányzata legyen szinodális, 2. Legyenek nıs papok és nıpapok, 3. Legyen megengedve az egynemőek házassága és az elváltak újraházasodása, 4. Az Egyház lazítson szigorú erkölcsein, 5. A liturgiát ne Róma normái, hanem minden közösség sajátosságai szerint ünnepeljük.

SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI

SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI A fejlıdés egyetlen demokrácia életében sem történik konfliktusoktól mentesen, hanem sokkal inkább kisebb nagyobb felemelkedéssel, valamint átmeneti

Részletesebben

Folyóiratunkat negyvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben Nyugaton alapították

Folyóiratunkat negyvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben Nyugaton alapították E SZÁMUNKRÓL Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Ady Endre Folyóiratunkat negyvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben Nyugaton alapították a Pax Romana nemzetközi katolikus értelmiségi és egyetemista

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Isten igéje pedig hirdettetni fog!

Isten igéje pedig hirdettetni fog! Oktass, hogy éljek Pásztor Gyula Isten igéje pedig hirdettetni fog! Hogy Isten igéje hirdettetni fog a világ végezetéig, afelıl egészen biztosak lehetünk. Errıl Isten maga fog gondoskodni. Fontosabb kérdés

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi KISEGYHÁZ-KUTATÓ EGYESÜLET Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, Tanulmányok jelenébıl a magyarországi és teológiájából újprotestáns egyházak múltjából, jelenébıl és teológiájából

Részletesebben

és az önvédô jogállam eszközeirôl

és az önvédô jogállam eszközeirôl Beszélgetés a társadalmi stresszrôl és az önvédô jogállam eszközeirôl Kossuth Klub, 2009. szeptember 9. Halmai Gábor: Akik rendszeresen látogatják a Társadalomtudományi Társaság rendezvényeit, tudják,

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI

A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI Ajánlani szeretném e dolgozatomat a mártírhalált elszenvedett családtagjaim emlékére: a salgótarjáni Lauter, a somoskıújfalui Neumann és a Karancskeszibıl származott Weisz család áldozatainak. Tóth Andrea

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A lelkigondozás elmélete és gyakorlata HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

A lelkigondozás elmélete és gyakorlata HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 1 Készült a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával, a jelő projekt keretében. Sávai János 2 نيملعلا بر هلل دمحلا Барои бародарам ва рафикам Анвар.

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER A TANULMÁNY VÁZLATA 1. Milyen szempontból foglalkozik a gazdasággal

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben