ll.l-) Meghatarozas ) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l hftp://ted.eutopa.euff ED

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED"

Átírás

1 Ez a hrdetmdnyl a TED webo :HTML HU-Nyfregyh6za Aldrtlalrr6san6tel felhv6s Szol 96ltatsmegrendel6s z004lle EKrAnyelv l. szakasz: A6nlatk6r6 t.1) N6v, cm 6s kapcsdlattartas pon(ok) T6rs6g Hullad6k-Gazd6lkod6s Kft. Bokr6ta (t ) t.3) 1.4) 6 cfmen szerezhet6 be: A fent emlltett kapcsqlattart6s pont(ok) A dokumentc6 6s a kleg6szt6 lratok (a versenypdrbesz6dre 6s a dnam$us beszez6s rrend:lzene vonatkoz6k s) a kdvetkez6 cmen szerezhet6k be: A fent emltett kapcsolaftfrtas pont(ok) Az ajfnlatokat vagy r6szv6tel jelentkez(seket a ktvetkez6 cmre kell benyplan: A fent emltett kapcsolaftart6s pont(ok) Az ajfnlatk6r6 tpusa Kdzjog nt6zm6ny F6 tev6kenys6g Altaldn os kczszolg6ltat6sok Beszerz6s rtds al4nlatk6r6k nev6ben Az aj6nlatk6r6 m6s ajanlatk6r6k nev6ben vl6gz a beszerz6st nem ll. szakasz: A szerz6d6s t6rgya ll.l-) Meghatarozas ) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: Szelektfven gyfjtdtt csomagols hullad6kok valogatdsa. f f.1.2) A szerz6dfls tpusa 6s a telesft6s helye Szolgltatsmegrendel6s SzolgdltatAs kateg6ra szsma 16: Szennyrlfz- 6s hullad6kkezel6s szolgaltatds dk, fert6tlent6s 6s hason16 szolg4ltatsok A teljest6s helye: MAGYARORSZAG, 455L Nyregyhaza, Sz6ll6s tt 72. NUTS-K6d HU ) Klzbeszerz6sre, keretrr g{llapoddsra 6s dnamkus beszerz6s rendszerrf (DBR) vonatkoz6 nformc6k ) Keretnegallapoddsravonatkoz6 nfortr6-c6k o3lo7l20l hftp://ted.eutopa.euff ED Tagllamok - Szolg6ltat6sra r6nyu16 szerz6d6s - Aj6nlat Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos Lape oz Nylt elj6rds

2 HL/S 5125 o3to7t2dl L2-HU Tag6llamok - SzolgAltatsra r6nyul6 szerz6d6s - Aj6nlat felh!6s - Nyflt elj6rs z ) A szerz6d6s vagy a beszerz6s(ek) rvd meghatrozasa Szelektven gy0jt6tt csomagolas hullad6kok valogatdsa vallalkozas szetz6d6s keret6ben. 11.1,6) Kzs kzbeszerz s sz6egyzdk (cpv) X.L.7) A kdzbeszerz6s megllapodsra (GPA) vonatkoz6 nformdc6k A szerz6d6s a kdzbeszerz6s megdllapodag (cpa) hatdlya ala tartozk nem ll.l.8) R6szek A beszerz6s r6szekb6l dll: nem ) Vltozatokra (alternatv adnlatok) vonathoz6 nformctk Elfogadhat6k valtozatok (alter natv ajan latok) : nem ll.2) Szerz6d6s szerlnt mennys6g X.2.L) Tellesmennys6g: tonna +L5 o/o szelektven gy(jtctt csomagolas hullad6k v6logat6sa mnmlpm 25 f6 nap h6t 6raban foglal koztatott mu n kavllal6 m u n kav6gz6se mellett (szalagm u n ka). X.2.2) V6telllogra(opc6ra)vonatkoz6 nformc6 V6teljog (opc6): nem ) Meghosszabbtsravonatkoz6 nformcl6k A szerz6d6s meghosszabbthat6: nem ll.3) A szerz6d6s d6tartama vagy a befejez6s hatrdeje Az ddtartam h6napban: 18 (a szerz6d6s megk<t6 lll.l-) Az alvllalkoztl szerz6d6ssel kapcsolatos felt6 lll.1.1) A szerz6d6st bztost6 mell6kkttelezetts6gek: Meghrsul6s kdtb6f: Amennyben a Szerz6d6s teljest6se a V6llplkoz6 6rdekkcr6ben felmerult okb6l megsz0nk, vagy ellehetetlentl, a Megrendel6 egyster meghfsulas k6tb6 fzet6s6re kdteles. A kdtb6r a 1-8 h6napra szdmftott nett6 v6llalkoz6 djso/o-a. Amennypen a VAllalkoz6 r6sz6r6l a szerz6d6sszeg6s a teljeslt6s megkezd6s6t kdvetden kovetkezk be, rgy a k<tb6r m6rt6k6nek vett6s a teljepteft d6szakkal ar6nyosan cstkkenl Hb6s teljest6s k<tb6r: Amennyben a VAllalkoz6 nem megfelel6 mn6s6gben/mennys6gben (azaz hb{san) teljest a szerzod6sben vallalt kdtelezefts6get, rgy - a szerz5d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b k6rrendez6srp vonatkoz6 g6nyeken trl - hbas teljest6s kdtb6r fzet6s6re kdteles. A k6tb6r alapja a szerz6d6s ellen6rt6l66nek egy h6napta vetteft nett6 hav vallalkoz6 dlja; M6rt6ke: 5 o/o-a. lll.l.2) F6 fnanszlrozasl 6s fzetes feltotelek 6sfuagy hvatkozs a vonalkozo og$zabaly rendelkez6sekre: Aj6nlatk6r6 a szerz6d6s ellen6rt6k6t tzletterv6ben bztostja. Fzet6s felt6telek a Kbt. 130.S-a 6s a szernt. lll.1.3) A kzts ajnlatot tev6 nyertesek dltal l6frehozand6 gazdasdg t6rsasdg, llptve jog szem6ly: Nem krvetelm6ny. lll.1.4) Egy6b kulnleges felt6telek A szerz6d6s teljest6sore kldnleges felt6tqlek vonatkoznak nem Xl.2) R6san6telfelt6telek OgO7lzOL 'lagdllamok - SzolgAltat6sra r6nyul6 szerz6d6s - Aj6nlat hftp://ted.europa.euffed Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos - Nyflt eljar&;!-_,

3 HLIS 5: L L2-HU TagAllamok - SzolgAltatAsra ranyul6 szerz6d6s - AjAnlat felhyas - Nylt eljar6s; lll.2.l) Az ajdnlattevflrflszv6telre jelentkez6 szem6lyes helyzet6re vonatkoz6 adatpk (klz5tr6 okokll, de6rtve a szakma s cegnylvntaftsokba trt6n6 bejegyz6sre vonatkoz6 el6r6soltat s Az alkalmassag megft6l6s6hez sztks6ges adatok 6s a megkcvetelt gazol6s mbd: Az elj6r6sban nern lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, 6s nem vehet r6szt az alkalmassdg gazolsban olyan gazdas6g szerepl6, akvel szemben a Kbt. 56 S (1-) bekezd6sben felsorolt14za16 okokfenn6llnak. Az elj6rasban nem lehet ajdnlattev6 az a gazdasag szerepl6, akvel szemben a Kbt. 56 S (2) bekezd6sben felsorolt kzdr6 okok fenn6llnak. Az ajnlattev6 aj6nlatlban a kdzbeszerz6s elj6rasokban az alkalmass6g 6s a (zar6 okok gazolds6nak, valamnt a kozbeszerz6s mfszak ler6s meghataroz6s6nak m6dj6r6l sz6l63lai2o1-1. (Xll. 23.) l(ormr. rendelet g szernt kell gazolna, hogy nem tartozk a Kbt. 56. S (1) - (2) bekezd6s6flek hat6lya al6. Az ajanlaftev6nek az alv6llalkoz6 6s adoft esetben az alkalmassag gazol6sdban r6szt vev6 ms szervezet vonatkozasdban a 310/ (Xll. 23.) Korm. rendelet 10. S szernt kell eljanna. Az aj6nlaftev6 aj6nlat6ban csak nylatkozn kcteles arr6l, hogy a szerz6d6s teljqsft6s6hez nem vesz g6nybe az 56. S (1) bekezd6s szernt kz6r6 okok hatlya ala es6 alv6llalkoz6t, valamnt az 6ltala alkalmassdg6nak gazolasra genybd vett mas szervezet nem tartozk az 56. S (1) bekezd6s szent kzar6 okok hatalya al. X1.2.2) Gazdasg 6s p6nzugy alkalmassg Az alkalmass6g megft6l6s6hez szjks6ges adatok 6s a megkdvetelt gazolas mbd: P/1) A 3LO 2O17. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n az ajanhttev6 valamenny szamlavezet6 p6nzg'y nt6zm6nyt6lszarmaz6, valamenny bankszamlajval kapcsolatos, az elj6rast megndlt6 felhfvas felar16sat6l vsszafel6 sz6mtott 24 h6napra vonatkoz6 nylatkozata az albb tartalommal, 4tt6l ftgg6en, hogy az ajanfaftev6 mkor jrtt l6tre, lletve mkor kezdte meg tev6kenys6g6t, amennybefl ezek az adatok rendelkez6sre 6llnak: - - a bankszdmla szma. a sz6mlanyts napja azaz,hogy m6ta vezet a bankszdmljdt, volt-e sorban 6lls a vzsgalt d6szakban, volt-e br6s6g v6grehajtas a szamlaval szemben a vzsglt d6szakban. Pl2) A3LOl20t1,. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n a4 aj6nlaftev6 saj6t vaply utols6 h6tom lez6rt Uzlet 6vre vonatkoz6 sz6mvteljogszabalyok szernt besz{mol6j6nak beny0jtdsa (ha a gazdasg szerepl6 leteleped6se szernt orszag joga el6frja kczz6t6tel6t); amepnyben az ajdnlatk6ff 6ltal k6rt besz6mol6 a c6gnformc6s szolg6lat honlapjdn megsmerhet6, a besz6mol6 ddatat az aj6nlatk6rs r>llenfz a c6gnformdc6s szolgalat honlapj6n megtalalhat6 beszdmol6 csatolasa az ajanl4tban nem sztks6ges. Ha az aj6nlaftev6 sz6mvtel jogszab6lyok szernt beszamol6val az6ft nem rendelkezkaz ajfunlalk6rf 6ltal el6frt teljes d6szakban, mert az d6szak kezdete ut6n kezdte meg m(krd6$6t, az alkalmassgalla k)zbeszerz6s tdrgydb6l (hullad6kvalogats vagy egy6b szalagmunka v6gz6se (nnmum 20 f6 legaldhb nap 7 6rs foglalkoztatdsaval) szarmaz6 6rbev6telr5l sz6l6 nylatkozaftaljogosult gazoln. Ha az aj6nlattev6 a 3tOl2O1L. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) vagy c) pontja szernt rattal az6rt nem rendelkezk, mert olyan jog formdban m(kodk, amely tekntet6ben a beszfmol6, lletue 6rb,ev6telr6l sz6l6 nylatkozat beny0jtasa nem lehets6ges, az e pontokkal kapcsolatban el6fft alkalmassag kcveterlm6ny 6s gazolas m6d helyett barmely, az ajanlatk6r6 ltal megfelel6nek tekntett egy6b nylatkozattal vaglr dokumentummal gazolhatja p6nz.gy 6s gazdas6g alkalmass6gfut. Ac.6rnteft ajanlaftev6 keg6szft6 t6j6koztat6s k6r6se sor6n kdteles alatmasztan, hogy olyan jog formaban mkcdk, amely tekntet6tren a beszamol6, lletve 6rbev6telr6l sz6l6 nylatkozat beny(jtsa nem lehets6ges Qs tdj6koztatast k6rn az e pontokkal kapcsolatban el6frt alkalmass6g kovetelm6ny 6s gazolas m6d helyett az alkalmassag gazolss6nak aj6n latk6r6 Altal elfggadoft modjar6l. Valamenny dokumentumot elegend6 m6solatban benyfjtan. O3lO7l2lOL TagAllamok - Szolg6ltatasra r6nyul6 szerz6d6s - AjAnlat felh Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapj6hoz - Nylt eljaras

4 TagAllamok - Szolg6ltatAsra r6nyul6 szerz6d6s 'Aj6nlat felh - Nyflt elj6rds 6l[s mutatkozott, vagy b6rmely sz6ml6val szemben br6sag v6grehajt6s volt folyamatban. p/2) Alkalmalan az aj6nlattev6, ha az utols6 harom lezaf Uzlet 6v szamvteljo$szab6lyok szernrt besz6mol6ja alapjdn a m6rleg szernteredm6nye az utols6 hdrom lez6rt tzlet 6v b6rmelyk6pen ksebb, mnt nulla'' Ha az aj6nlaftev6 sz6mvteljogszabalyok szernt beszdmol6val az1ftnem rendplkezk az a6nlatkdr6 6ltal el6tt teljes d6szakban, mert az d6szak kezdete utan kezdte meg mukdd6s6t, 0gy, a{ alkalmassg6t a kbzbeszerz6s t6rgy6b6l szarmaa1 Arbev6telr6lsz6l6 nylatkozaftalogosult gazolnl, amennybfn mfkdd6s6nek deje alaft a k1zbeszev1s t6rgyab6t sz6rmaz6-6ltal6nos forgalmad6 n6lktlsz6mltott - 6rbpv6tele el6rvagy meghaladja a neft HUF dsszeget. Az el1ftalkalmassg kdvetelm6nyeknek a koz6s ajanlaftev6k egyftesen s mggfelelhetnek, lletve azon kvetelm6nyeknek, amelyek 6ftelemszer(en kzdr6lag egyenk6nt vonatkoztathft6ak a gazdas6g szerepl6kre, egy felel meg. d6se alapj6n az el6rt al mas ely) kapactasara tamas jog meo me(, Ebben azesetben meg megndt6 felhfvs Vonatkoz6 pontjanak megjel6l6s6vel azon alkalmass6g kcvetelm6nyt (kcvetelm6nyeket), melynek gazol6sa 6rdek6ben aj6nlattev6 ezen szeruezet er6fottdsara (s) t6maszkodk. A kapacltasat rendelkez6sre bocs6t6 szervezet az el6rtgazol6s m6dokkal azonos m6don ktteles gazoln dz adoft alkalmasr;6g felt6telnek trt6n6 megfelel6st, tovabb6 kteles nylatkozn, hogy a szetz6d6s teljeslt6s6hqz szks6ges erdfonasok rendelkez6ste Allnak majd a szerz6d6s teljest6s6nek d6tattama alatt. A Kbt, (6) bekezd6s a) 6s c) pontja alapjdn ajanlattev6 az alkalmassag gazohsa soran az (5) bekezd6s szernt mas szervezet kapactflsra a k<vetkez6 esetekben tflmaszkodhat: a) ha az alkalmassag gazolasakor bemutatoft, mfs szelvezet Altal rendelkez6se bocs6toft et6forrdsokat a szerz6d6s teljest6se sor6n t6nylegesen g6nybe fogja venn 6s ennek m6djr6l nylatkozk, lyen nylatko;'-atnak tekntend6 az s, ha a szervezet alvallalkoz6k6nt megjelol6sre kerult, vagy c) a gazdas6g 6s p6nztgy alkalmass6g gazol6sa sor6n - az a) pontban foglaltakon ttl - akkor s, ha, az ajanlattev6 ajdnlataban benyujtja az alkalmassg gazoldsaban r6szt vev6 rnas $zervezet nflatkrozat6t, amefyben e m6s szervezetaz aj6nlaftev6 fzet6sk6ptelens6ge eset6re mndazon kdrfnak megt6rft6s6re, amely az ajnlatk6r6t az aj6nlattev6 teljest6s6vel dsszef..gg6sben 6rte, 6s amely mas bztost6kok v6llalaz aj6nlatk6r6 elmarads6val vagy hbas nem t6rtlt meg. lll.2.3) M0szakl, lletve szakmal alkalmassag Az alkalmass6g megt6l6s6hez sztks5ges adatok 6s a megk<vetelt gazol6s Aj6nlattev6 csatoln kteles az ahbb ratokat: Ml. A 310/2011. (Xll.23) Korm. rendelet 15. S (3) bekezd6s a) pontja alapj6n a felhfvas feladasalt mergel6z6 36 h6napos d6szakban v6gzett legjelent6sebb szolg6ltatasanak smertet6se a 3t (Xll.23) Kotm. rendelet 16. S (1) bekezd6se szernt m6don. A Kr. 16. S (1) bek a) pont szelnt gazolas 6s a Kr. 16. S (1) bek. b) pont szer4t gazolas vagy nylatkozat mnm6ls tattalma: a teljest6s deje; - aszerz6d6st kdt6 mask f6l megnevez6se (n6v sz6khely), - a szolgaltatas targya, - - az ellenszolgltatas csszege, nylatkozat arr6l; hogy a teljesttds az el6rasoknak 6s a szerz6d6snek megfelel6en t6rt6nt-e. OglOT42OLZ 5125 Tagdllamok - Szolg6ltat6sra ranyul6 szerz6d1s - A6nlat K - Nylt eljatas

5 HL/S S12I' L L2-HU Tagllamok - SzolgAltatAsrrrAnyul6 szerz6d6s - Ajdnlat felhv6p - Nylt el6r6s, A referenc6nak taltalmazna kell tov6bba valamenny olyan adatot, melyb6l az kbvetelmdnyeknek val6 megfelel6segy6ltelm(enmegallapthat6., 'y'alamennf dokumentumot elegend6 masolatban beny0jtan.,az alkalmassag mn mumkdvetelm6nye(): N4/l Alkalmaflan az a6nlattev6, ha a felhfv6s felad6s6t lvsszafel6 szamtott 3 6vpen nem tendelkezk,6sszesen 2 db, legal6bb 1-L 6vg folyamatosan fenn6ll6 (megszaktas n6lkll) szefz6des alapjn teljesfleft, a k6zbeszerz6s t6rgya szernt (hullad6kvalogaas vagy egy6b szalagmunka v6gz6sp mnmum 20 f6 legalabb nap 7 6r6s foglalkoaatas6val)szolg6ltatesra vonatkoz6 referencval, ahol az ellerszolgaltatas sszegtl el6rte havonta legal6bb a neft HUF-ot. ; A Kbt. 55. S (6) bekezd6s a) 6s b) pontja alapjan az aj mlattevo az alkalmassag ggzolasa sor6n az (5) bekezd6s szernt mas szervezet kapact6sr4 a kovetkez6 esetekben tamaszkodl'tat: a) ha az alkalmassg gazolasakor bemutatoft, m6s szervezet eltal rendelkez6sre bocsatott er6forr6sokat a szerz6d6s teljesft6se sor6n t6nylegesen g6nlrbe fogja venn 6s ennek m6dj6r6l n{tatkozk, lyen nylatl'rozatnak teuest6s6re vonatkozk, az a $zervezetet, amelynek adatat az alkalmassag gazolasahoz felhasznalja, amely lehet6v6 tesz e m6s szervezet pzakma tapasztalatanak telhaszn 6lds 6I a szezdd6s teljes t6se sor 6n.' X:.2.4) Fenntartott szerz6d6sekre vonatkoz6 nfofmac6k lll.3.2) A szolgltats teleslt6s6ben szem6lyesen ktzremfktd6 szem6lyek A szeryezeteknek ktzclnuk kell a szolgdltat{s teljest6s6ben szemelyesen kdzretn(kdd5 szem6lyek nev6t 6s k6pzetts6g6t nem lv szakasz: Elr6s lv.l) Azellfursfau{a V.1.1) Az elrds faltaa Nylt lv.l.2) Az ajnlattgtelre vagy r6szv telre telh V.1.3) Az anlaftev6k l6tsz6m6nak cstkken lv.2) Br4lat szempontok lv.2.l) Brdlal szempontol( A legalacsonyabb dsszegff ellenszolgdltatas; 1V.2.2) Elektronkus 6rlet6sre vonatkoz6 nformrflc6k Elektronkus 6rlejt6st fognak alkalmazn : nem lv.3) I r,vt Admlnsztratvnformc6k 1V.3.1) Az a6nlatk6r6 rltal az akthoz ren fv.3.2) Az adott szerzsd6sre vonatkoz6an nem 1V.3.3) A dokumentcl6 6s a keg6szt6 lra A dokument6c6 beszerz6s6nek hatardeje: \a.g.zotz - 1-3:00 o3lo7l2(tl Ta ropa,eu/ted Keg6sztQs az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapjdhdz

6 HL/S S12T' L" L?-HU r6nyu16 szerz6d6s - Aj6nlat - Nylt elj6r6s A dokumentac66rt fzetn kell: gen Ar: HUF r\ fzet6s felt6tele 6s rn6dja: A fzet6s aj ellen 6rt6ke nett6 m6don ker' lt meghat6rozasa' -5fl szarn0 A dokumentac16 1V.3.4),Aldnlaft6tel vagy r6szv6tel hatdrd6 L6.8.20L2-13:00 tv.3.5) Az aanlatt6tel felhfvas megklld6se a kv{lasztott elentkez6k r6sz6re tv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a p6lydzat,bk (p6lyamtuek), lletve r6szv6tel magyar. 1V.3.7) Az aanlat kdttts6g mnmals d6tartam4 napban: 30 (az aanlatt6tel hatrd6 le6rt6t6 sz6mtva) 1V.3,8) Az aanlatokfelbontasdnak felt6tele D6tum: L63.2OL2-13:00 Hely: A6nlatk6r6 sz6khelye: MAGYARORSZAG, Az aanlatok felbontds6n jelenl6tre jogosult rovaru nform6c6k a jogosurtakr6r 6s a bo szem6lvek. A6nlatk6r6 sz6khelye: MAGYARORSZAG, a, Bokr6ta utcaz2' l' emelettargyal6' j benydjthat6k Kbt. 62.s (2) bekezd6se alapj6n meglhatarozoft elleg6re vona{roz6 nform6c6k lleg(:nem llgyu. rrerrr, Vl,2) Eur6pa un6s alapdkra vonalkoz6 nform6cl A szerz6d6s eut6pa un6s alapokb6l fnans{ro Vl.3) Tovdbbnforn c6k I 1 l Aanlatk6r6 2oL valamnt 2oL2. p8' l egteknthetk' TalalKozo E:oo orako] az alantamer6 elveszt6s6b6l ered6 kock6zat az ajanlattev{t terhel' u,/ 6.) AJ4llr4rr Aj6nlat 4rr Ar: qjqrrre ^4 Az ajdnlattev6nek -- az -r-"'--l-- ajanlatlarat a felolvas6lapon kell meghat6rozna' Az Ttt6 lyf.9.utl:9.?."1 aj6nlat dmak teljes kdrfnek kell lenne, anrjak tattalmazna kell mnden jarul6kof ktlts6get ogtottztol2 s125 Tagallamok - tal6lhat6. zetest gazol6 bzonylat qllen6ben - szem6lyesen vagy 1.1 pontjaban megjeltlt clpen munkanapokon B:00 6s 14:00 6ra k6zft, az ajanlaftr6tet hat6rd6 napjan 8:00 6s 13:00 6ra k6zdtt. Ha az ajfnlattev6 a dokumentac6 hft p://ted. eu ropa. eulted ranyu16 szerz6d6s - Ajnlat Keg6sztps az Eur6pa Un6 Hvatalos LapjehQz az eljar6$ban val6 r6szv6telfeltetele. A b egy ajhlattev6nek vagy az a{anlatban venne. se, valamnt a dokpmentac6ban foglaltak az lat p5ldanyban kell benf0jtan. Az ajanhtok brfr6lata a trt6nk. eknt hat6rd6n bel.l benyrtoftnak, ha annak 6n lat, I letve az azzal knpcsolatos posta k ldrem6 nyek - Nylt

7 HUS 5125 o3l07l20l1z L2-HU Tag6llamok - Szolgeltatasraj 718 :szgorf bbak: :PlL,P : M/1, 9.) Az ajantatban a Kbt. 40. s (1) bekezd6se ElapjSn meg kelljelcln: ;J#;:rff;"l;;"'#;l;;{merynextetjesr6s6hez vennr,,h b) az ezen reszek tekntet6ben a kzbeszerzrls 6rt6k6nektzszlzal6kAt meg Inl kvant alv6f f alkoz6kat; valamnt a kczbeszetzpsnek azt a szlzal6kos arany6t' megjeltlt atvallalkoz6k kzre fognak m0k6dn! hramtadac rarfalmr nvlatkozatot S Csatoln kll. Az alvallalkoz6 alaft a Kbt' 4.. I az ajanlattevb amallalkoz6t krv6n s6nvbe nyrjtana a tellvasoan t6telesen felsorolt, alqzl6!kok, a gazdas6g 6s lletve szakma alkalmat c6gbr6s6g ltal megktldbtt gazolast X.3) A Kbt. 28. S (1) bekezd6se alapjan az ajanlattev6 ugyanabban a t6tel lehet6s6g bztostasa eset6n ugyanaz{n r6sz tekntet6ben a) nem tehet mask ajenlatot mas kczdsen, ras eset6ben, az aj6nlatloz, lletve r6szv6tel vdltozasbeegyz6s k6relhet 6s az annak rrkez6s6r6la b) mas aj6nlattev6 alvallalkoz6jak6nt nem v,ehet r6szt, c mas "janr"tot beny(jt6 a6nlaftev6 sr"rr(o6r tetes(t6s6re val alkalmas:6$f:-tl1t:l"n' t-4.) A Kbt. s4. g (1) bek szlrnt az ajanlatklr6 az ajanlatvasv alanlatt6telfelhvfso"l tlutl Pql-1 ",alrl"*z ",u.lzolon a munxavarar6rv{uetm6e cg a munkarelt6te':.n:",i"$,koz6 olvan kotelezetts6gekr6l, a:2ol meg a szerz6d6st, vagy - a nyertes vsszal6p6se eset6n,4^^r. - az ajantatok 6rt6ket6se sor6n p2. g (L) bqkezd6sl a k6vetkez6 legkedvez6bb {antatot tev6nek mnostett ^-latah szervezeftel (szemfllyel), ha 6t a 77. g (2) szernt tsszegez6sben nlegjeltlte' {ekezd6se 19.) A nyertes aj6ntattev6 kdtetes a szerz6t6sk<t6s utan 3 napon beltl a:1lt9:t^:noedelvek besz:erzds6t 6 eteptrcs hutlad6kkal kapcsolatos tev6kpnys6sek v6sz6s6nek felt6teler6l s-pl6 2L?!2oo::I-.1;l,", (A [elepu esl nullaugkkal KaPr,Dvrq'lvr fevs^rr I rendetet 20. g (1) bekezd6s6nek c) pontja zernt enged6ly) kezdem6nyezn, 6$ ennek megtdrt6nt6t gazoln' oetottzotz sl25 hft p://ted. eu ropa. eu/ted s - Ajnlat felh(v6 vatalos LaPjhPz Nylt eljar1s

8 HL/S L DL2-HU Tag6ltamok - SzolgAltat6srd ranyul6 szerz6d6s - Aj6nlat felhv{s - Nyflt elj6r6s 20.) Azaj6nlat felhvsban nem szablyozoft k6i Cvlll. tv. el6rasa szetnt kelleljrn. Vl.4) Jogorvoslatellrs. V.4.1) A ogolvoslat elldrdst lebonyolft6 szerv Ktzbeszerz6s Hat6sfl9, Ktzbeszerz6s D<nt6bzottsAg Rad6 utca BudaPest MAGYARORS,ZAG E-mal: Telefon: lnternetcm: kozbeszerzes.hu Fa(: VL4.2) Joqorvoslat k6relmek benydtsa I A jogorvostat k6relmek beny0jt6s6nak hatrde6re vonatkoz6 pontos ntorm6c6: A Kbt S (3) bek szernt, V1.4.3) A logoloslat Vl,5) E hlrdetn6ny felad4sdnak d6ponta: L2 k6rellnek beny(jtasra vonatioz6 Inform6c6 a kdvetkez6 szerut6l szerezheto be o3to7l20t2 s125 europa. eu/ted - Nylt eljars

9 THG Kft. Kzbeszerz6s Felado: Kldve: Cmzellt: T6rgy: ropa.eu 2012, jrlus 3. 9:04 g kft, hu TE D- pu b I ca ton (20L ) : :' +t*\ry, &{t* *u1.our-4.v'**-*rol --; -'dya trrb Y:*YLLtUfr *l+ tja 5z:pp4* e*f t,* t*te * tax J*'*rrzal *{ 'r..k* T-t:r*p*x* #***rl: T1rs5g H ul laddk-gazd1 lkodds Kft. Elk.f dtt dokumentum : Jun 29, 20L2 Cm:. HU-Nyregyhlza: Vdrosszldrdhulladek-6rtalmatlantds szolgdltatdsok Az 0n dltal elkrlldott hrdetm6ny a ma napt6l, koz6p-eu16pa dc szernt ordt6l lesz hozzdf6rhet6 az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapjdnak Keg6szft6s6ben (HL S), a TED (Tenders Electronc Daly) adatb6zsdban, EttSl kezdve a 20L jelre klkkelve megteknthet a kozz6tett hrdetm6nyt. A TED az Eur6pa Un6 kozbeszerz5,s adatbdzsa. Az adatb{zs el 6 rhet6 a http ://http : //ted. eu ro pa. eu/ FIGVELMEZTETES rar! xozrarasr KorELEzErrsEc E LJARAs e neo u f ruye n6 l: K6rjlk, vegye fgyelembe, hogy az Eur6pa Parlament 6s a Tandcs mdrcuf 31-2OO4/17/EK rdnyelv6nek 43, ckke drtelm6ben azon ajdnlatk6r6knek, melyek s/erz6d6st t6ltek oda, a szerzsd6.s odat6l6s6t kovet6 2 h6napon bel.l tdj6koztat6t kell kllldenuka szerz6d6,sodatel6s eljdrds eredm6ny6r6l. Tovdbb6 vegye fgyelembe azt, hogy a szerz6d rs odat6l6s616l szolo tdj6koztat6[an szerepl6, nem kdzzdt6telre szdnt nformdc6kat - statsztka okokb6l kfoly6lag - kzarolag egyszerrstett formdban teszk kdzze. Fgyelem! Ez egy autolnatkusan gener6lt.zenet. K6rjk ne haszn5lja a "V6lasz" funkc6t, lletve a Kad6hvatallal val6 kapcsolatfelv6telhez se eztaz e-nfal cmet hasznslja. Amennyben k6rd6se van, k6rj[k, vegye fel velnk a kapcsolftot a TED hon la pj5 n ta l5 hat6 vsszajelz6s I n k segts6g6vel.

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. áprls 30., szerda Tartalomjegyzék 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet Az árva mű felhasználásának részletes szabályaról 8815 139/2014. (IV. 30.)

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben