ll.l-) Meghatarozas ) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l hftp://ted.eutopa.euff ED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED"

Átírás

1 Ez a hrdetmdnyl a TED webo :HTML HU-Nyfregyh6za Aldrtlalrr6san6tel felhv6s Szol 96ltatsmegrendel6s z004lle EKrAnyelv l. szakasz: A6nlatk6r6 t.1) N6v, cm 6s kapcsdlattartas pon(ok) T6rs6g Hullad6k-Gazd6lkod6s Kft. Bokr6ta (t ) t.3) 1.4) 6 cfmen szerezhet6 be: A fent emlltett kapcsqlattart6s pont(ok) A dokumentc6 6s a kleg6szt6 lratok (a versenypdrbesz6dre 6s a dnam$us beszez6s rrend:lzene vonatkoz6k s) a kdvetkez6 cmen szerezhet6k be: A fent emltett kapcsolaftfrtas pont(ok) Az ajfnlatokat vagy r6szv6tel jelentkez(seket a ktvetkez6 cmre kell benyplan: A fent emltett kapcsolaftart6s pont(ok) Az ajfnlatk6r6 tpusa Kdzjog nt6zm6ny F6 tev6kenys6g Altaldn os kczszolg6ltat6sok Beszerz6s rtds al4nlatk6r6k nev6ben Az aj6nlatk6r6 m6s ajanlatk6r6k nev6ben vl6gz a beszerz6st nem ll. szakasz: A szerz6d6s t6rgya ll.l-) Meghatarozas ) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: Szelektfven gyfjtdtt csomagols hullad6kok valogatdsa. f f.1.2) A szerz6dfls tpusa 6s a telesft6s helye Szolgltatsmegrendel6s SzolgdltatAs kateg6ra szsma 16: Szennyrlfz- 6s hullad6kkezel6s szolgaltatds dk, fert6tlent6s 6s hason16 szolg4ltatsok A teljest6s helye: MAGYARORSZAG, 455L Nyregyhaza, Sz6ll6s tt 72. NUTS-K6d HU ) Klzbeszerz6sre, keretrr g{llapoddsra 6s dnamkus beszerz6s rendszerrf (DBR) vonatkoz6 nformc6k ) Keretnegallapoddsravonatkoz6 nfortr6-c6k o3lo7l20l hftp://ted.eutopa.euff ED Tagllamok - Szolg6ltat6sra r6nyu16 szerz6d6s - Aj6nlat Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos Lape oz Nylt elj6rds

2 HL/S 5125 o3to7t2dl L2-HU Tag6llamok - SzolgAltatsra r6nyul6 szerz6d6s - Aj6nlat felh!6s - Nyflt elj6rs z ) A szerz6d6s vagy a beszerz6s(ek) rvd meghatrozasa Szelektven gy0jt6tt csomagolas hullad6kok valogatdsa vallalkozas szetz6d6s keret6ben. 11.1,6) Kzs kzbeszerz s sz6egyzdk (cpv) X.L.7) A kdzbeszerz6s megllapodsra (GPA) vonatkoz6 nformdc6k A szerz6d6s a kdzbeszerz6s megdllapodag (cpa) hatdlya ala tartozk nem ll.l.8) R6szek A beszerz6s r6szekb6l dll: nem ) Vltozatokra (alternatv adnlatok) vonathoz6 nformctk Elfogadhat6k valtozatok (alter natv ajan latok) : nem ll.2) Szerz6d6s szerlnt mennys6g X.2.L) Tellesmennys6g: tonna +L5 o/o szelektven gy(jtctt csomagolas hullad6k v6logat6sa mnmlpm 25 f6 nap h6t 6raban foglal koztatott mu n kavllal6 m u n kav6gz6se mellett (szalagm u n ka). X.2.2) V6telllogra(opc6ra)vonatkoz6 nformc6 V6teljog (opc6): nem ) Meghosszabbtsravonatkoz6 nformcl6k A szerz6d6s meghosszabbthat6: nem ll.3) A szerz6d6s d6tartama vagy a befejez6s hatrdeje Az ddtartam h6napban: 18 (a szerz6d6s megk<t6 lll.l-) Az alvllalkoztl szerz6d6ssel kapcsolatos felt6 lll.1.1) A szerz6d6st bztost6 mell6kkttelezetts6gek: Meghrsul6s kdtb6f: Amennyben a Szerz6d6s teljest6se a V6llplkoz6 6rdekkcr6ben felmerult okb6l megsz0nk, vagy ellehetetlentl, a Megrendel6 egyster meghfsulas k6tb6 fzet6s6re kdteles. A kdtb6r a 1-8 h6napra szdmftott nett6 v6llalkoz6 djso/o-a. Amennypen a VAllalkoz6 r6sz6r6l a szerz6d6sszeg6s a teljeslt6s megkezd6s6t kdvetden kovetkezk be, rgy a k<tb6r m6rt6k6nek vett6s a teljepteft d6szakkal ar6nyosan cstkkenl Hb6s teljest6s k<tb6r: Amennyben a VAllalkoz6 nem megfelel6 mn6s6gben/mennys6gben (azaz hb{san) teljest a szerzod6sben vallalt kdtelezefts6get, rgy - a szerz5d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b k6rrendez6srp vonatkoz6 g6nyeken trl - hbas teljest6s kdtb6r fzet6s6re kdteles. A k6tb6r alapja a szerz6d6s ellen6rt6l66nek egy h6napta vetteft nett6 hav vallalkoz6 dlja; M6rt6ke: 5 o/o-a. lll.l.2) F6 fnanszlrozasl 6s fzetes feltotelek 6sfuagy hvatkozs a vonalkozo og$zabaly rendelkez6sekre: Aj6nlatk6r6 a szerz6d6s ellen6rt6k6t tzletterv6ben bztostja. Fzet6s felt6telek a Kbt. 130.S-a 6s a szernt. lll.1.3) A kzts ajnlatot tev6 nyertesek dltal l6frehozand6 gazdasdg t6rsasdg, llptve jog szem6ly: Nem krvetelm6ny. lll.1.4) Egy6b kulnleges felt6telek A szerz6d6s teljest6sore kldnleges felt6tqlek vonatkoznak nem Xl.2) R6san6telfelt6telek OgO7lzOL 'lagdllamok - SzolgAltat6sra r6nyul6 szerz6d6s - Aj6nlat hftp://ted.europa.euffed Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos - Nyflt eljar&;!-_,

3 HLIS 5: L L2-HU TagAllamok - SzolgAltatAsra ranyul6 szerz6d6s - AjAnlat felhyas - Nylt eljar6s; lll.2.l) Az ajdnlattevflrflszv6telre jelentkez6 szem6lyes helyzet6re vonatkoz6 adatpk (klz5tr6 okokll, de6rtve a szakma s cegnylvntaftsokba trt6n6 bejegyz6sre vonatkoz6 el6r6soltat s Az alkalmassag megft6l6s6hez sztks6ges adatok 6s a megkcvetelt gazol6s mbd: Az elj6r6sban nern lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, 6s nem vehet r6szt az alkalmassdg gazolsban olyan gazdas6g szerepl6, akvel szemben a Kbt. 56 S (1-) bekezd6sben felsorolt14za16 okokfenn6llnak. Az elj6rasban nem lehet ajdnlattev6 az a gazdasag szerepl6, akvel szemben a Kbt. 56 S (2) bekezd6sben felsorolt kzdr6 okok fenn6llnak. Az ajnlattev6 aj6nlatlban a kdzbeszerz6s elj6rasokban az alkalmass6g 6s a (zar6 okok gazolds6nak, valamnt a kozbeszerz6s mfszak ler6s meghataroz6s6nak m6dj6r6l sz6l63lai2o1-1. (Xll. 23.) l(ormr. rendelet g szernt kell gazolna, hogy nem tartozk a Kbt. 56. S (1) - (2) bekezd6s6flek hat6lya al6. Az ajanlaftev6nek az alv6llalkoz6 6s adoft esetben az alkalmassag gazol6sdban r6szt vev6 ms szervezet vonatkozasdban a 310/ (Xll. 23.) Korm. rendelet 10. S szernt kell eljanna. Az aj6nlaftev6 aj6nlat6ban csak nylatkozn kcteles arr6l, hogy a szerz6d6s teljqsft6s6hez nem vesz g6nybe az 56. S (1) bekezd6s szernt kz6r6 okok hatlya ala es6 alv6llalkoz6t, valamnt az 6ltala alkalmassdg6nak gazolasra genybd vett mas szervezet nem tartozk az 56. S (1) bekezd6s szent kzar6 okok hatalya al. X1.2.2) Gazdasg 6s p6nzugy alkalmassg Az alkalmass6g megft6l6s6hez szjks6ges adatok 6s a megkdvetelt gazolas mbd: P/1) A 3LO 2O17. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n az ajanhttev6 valamenny szamlavezet6 p6nzg'y nt6zm6nyt6lszarmaz6, valamenny bankszamlajval kapcsolatos, az elj6rast megndlt6 felhfvas felar16sat6l vsszafel6 sz6mtott 24 h6napra vonatkoz6 nylatkozata az albb tartalommal, 4tt6l ftgg6en, hogy az ajanfaftev6 mkor jrtt l6tre, lletve mkor kezdte meg tev6kenys6g6t, amennybefl ezek az adatok rendelkez6sre 6llnak: - - a bankszdmla szma. a sz6mlanyts napja azaz,hogy m6ta vezet a bankszdmljdt, volt-e sorban 6lls a vzsgalt d6szakban, volt-e br6s6g v6grehajtas a szamlaval szemben a vzsglt d6szakban. Pl2) A3LOl20t1,. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n a4 aj6nlaftev6 saj6t vaply utols6 h6tom lez6rt Uzlet 6vre vonatkoz6 sz6mvteljogszabalyok szernt besz{mol6j6nak beny0jtdsa (ha a gazdasg szerepl6 leteleped6se szernt orszag joga el6frja kczz6t6tel6t); amepnyben az ajdnlatk6ff 6ltal k6rt besz6mol6 a c6gnformc6s szolg6lat honlapjdn megsmerhet6, a besz6mol6 ddatat az aj6nlatk6rs r>llenfz a c6gnformdc6s szolgalat honlapj6n megtalalhat6 beszdmol6 csatolasa az ajanl4tban nem sztks6ges. Ha az aj6nlaftev6 sz6mvtel jogszab6lyok szernt beszamol6val az6ft nem rendelkezkaz ajfunlalk6rf 6ltal el6frt teljes d6szakban, mert az d6szak kezdete ut6n kezdte meg m(krd6$6t, az alkalmassgalla k)zbeszerz6s tdrgydb6l (hullad6kvalogats vagy egy6b szalagmunka v6gz6se (nnmum 20 f6 legaldhb nap 7 6rs foglalkoztatdsaval) szarmaz6 6rbev6telr5l sz6l6 nylatkozaftaljogosult gazoln. Ha az aj6nlattev6 a 3tOl2O1L. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) vagy c) pontja szernt rattal az6rt nem rendelkezk, mert olyan jog formdban m(kodk, amely tekntet6ben a beszfmol6, lletue 6rb,ev6telr6l sz6l6 nylatkozat beny0jtasa nem lehets6ges, az e pontokkal kapcsolatban el6fft alkalmassag kcveterlm6ny 6s gazolas m6d helyett barmely, az ajanlatk6r6 ltal megfelel6nek tekntett egy6b nylatkozattal vaglr dokumentummal gazolhatja p6nz.gy 6s gazdas6g alkalmass6gfut. Ac.6rnteft ajanlaftev6 keg6szft6 t6j6koztat6s k6r6se sor6n kdteles alatmasztan, hogy olyan jog formaban mkcdk, amely tekntet6tren a beszamol6, lletve 6rbev6telr6l sz6l6 nylatkozat beny(jtsa nem lehets6ges Qs tdj6koztatast k6rn az e pontokkal kapcsolatban el6frt alkalmass6g kovetelm6ny 6s gazolas m6d helyett az alkalmassag gazolss6nak aj6n latk6r6 Altal elfggadoft modjar6l. Valamenny dokumentumot elegend6 m6solatban benyfjtan. O3lO7l2lOL TagAllamok - Szolg6ltatasra r6nyul6 szerz6d6s - AjAnlat felh Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapj6hoz - Nylt eljaras

4 TagAllamok - Szolg6ltatAsra r6nyul6 szerz6d6s 'Aj6nlat felh - Nyflt elj6rds 6l[s mutatkozott, vagy b6rmely sz6ml6val szemben br6sag v6grehajt6s volt folyamatban. p/2) Alkalmalan az aj6nlattev6, ha az utols6 harom lezaf Uzlet 6v szamvteljo$szab6lyok szernrt besz6mol6ja alapjdn a m6rleg szernteredm6nye az utols6 hdrom lez6rt tzlet 6v b6rmelyk6pen ksebb, mnt nulla'' Ha az aj6nlaftev6 sz6mvteljogszabalyok szernt beszdmol6val az1ftnem rendplkezk az a6nlatkdr6 6ltal el6tt teljes d6szakban, mert az d6szak kezdete utan kezdte meg mukdd6s6t, 0gy, a{ alkalmassg6t a kbzbeszerz6s t6rgy6b6l szarmaa1 Arbev6telr6lsz6l6 nylatkozaftalogosult gazolnl, amennybfn mfkdd6s6nek deje alaft a k1zbeszev1s t6rgyab6t sz6rmaz6-6ltal6nos forgalmad6 n6lktlsz6mltott - 6rbpv6tele el6rvagy meghaladja a neft HUF dsszeget. Az el1ftalkalmassg kdvetelm6nyeknek a koz6s ajanlaftev6k egyftesen s mggfelelhetnek, lletve azon kvetelm6nyeknek, amelyek 6ftelemszer(en kzdr6lag egyenk6nt vonatkoztathft6ak a gazdas6g szerepl6kre, egy felel meg. d6se alapj6n az el6rt al mas ely) kapactasara tamas jog meo me(, Ebben azesetben meg megndt6 felhfvs Vonatkoz6 pontjanak megjel6l6s6vel azon alkalmass6g kcvetelm6nyt (kcvetelm6nyeket), melynek gazol6sa 6rdek6ben aj6nlattev6 ezen szeruezet er6fottdsara (s) t6maszkodk. A kapacltasat rendelkez6sre bocs6t6 szervezet az el6rtgazol6s m6dokkal azonos m6don ktteles gazoln dz adoft alkalmasr;6g felt6telnek trt6n6 megfelel6st, tovabb6 kteles nylatkozn, hogy a szetz6d6s teljeslt6s6hqz szks6ges erdfonasok rendelkez6ste Allnak majd a szerz6d6s teljest6s6nek d6tattama alatt. A Kbt, (6) bekezd6s a) 6s c) pontja alapjdn ajanlattev6 az alkalmassag gazohsa soran az (5) bekezd6s szernt mas szervezet kapactflsra a k<vetkez6 esetekben tflmaszkodhat: a) ha az alkalmassag gazolasakor bemutatoft, mfs szelvezet Altal rendelkez6se bocs6toft et6forrdsokat a szerz6d6s teljest6se sor6n t6nylegesen g6nybe fogja venn 6s ennek m6djr6l nylatkozk, lyen nylatko;'-atnak tekntend6 az s, ha a szervezet alvallalkoz6k6nt megjelol6sre kerult, vagy c) a gazdas6g 6s p6nztgy alkalmass6g gazol6sa sor6n - az a) pontban foglaltakon ttl - akkor s, ha, az ajanlattev6 ajdnlataban benyujtja az alkalmassg gazoldsaban r6szt vev6 rnas $zervezet nflatkrozat6t, amefyben e m6s szervezetaz aj6nlaftev6 fzet6sk6ptelens6ge eset6re mndazon kdrfnak megt6rft6s6re, amely az ajnlatk6r6t az aj6nlattev6 teljest6s6vel dsszef..gg6sben 6rte, 6s amely mas bztost6kok v6llalaz aj6nlatk6r6 elmarads6val vagy hbas nem t6rtlt meg. lll.2.3) M0szakl, lletve szakmal alkalmassag Az alkalmass6g megt6l6s6hez sztks5ges adatok 6s a megk<vetelt gazol6s Aj6nlattev6 csatoln kteles az ahbb ratokat: Ml. A 310/2011. (Xll.23) Korm. rendelet 15. S (3) bekezd6s a) pontja alapj6n a felhfvas feladasalt mergel6z6 36 h6napos d6szakban v6gzett legjelent6sebb szolg6ltatasanak smertet6se a 3t (Xll.23) Kotm. rendelet 16. S (1) bekezd6se szernt m6don. A Kr. 16. S (1) bek a) pont szelnt gazolas 6s a Kr. 16. S (1) bek. b) pont szer4t gazolas vagy nylatkozat mnm6ls tattalma: a teljest6s deje; - aszerz6d6st kdt6 mask f6l megnevez6se (n6v sz6khely), - a szolgaltatas targya, - - az ellenszolgltatas csszege, nylatkozat arr6l; hogy a teljesttds az el6rasoknak 6s a szerz6d6snek megfelel6en t6rt6nt-e. OglOT42OLZ 5125 Tagdllamok - Szolg6ltat6sra ranyul6 szerz6d1s - A6nlat K - Nylt eljatas

5 HL/S S12I' L L2-HU Tagllamok - SzolgAltatAsrrrAnyul6 szerz6d6s - Ajdnlat felhv6p - Nylt el6r6s, A referenc6nak taltalmazna kell tov6bba valamenny olyan adatot, melyb6l az kbvetelmdnyeknek val6 megfelel6segy6ltelm(enmegallapthat6., 'y'alamennf dokumentumot elegend6 masolatban beny0jtan.,az alkalmassag mn mumkdvetelm6nye(): N4/l Alkalmaflan az a6nlattev6, ha a felhfv6s felad6s6t lvsszafel6 szamtott 3 6vpen nem tendelkezk,6sszesen 2 db, legal6bb 1-L 6vg folyamatosan fenn6ll6 (megszaktas n6lkll) szefz6des alapjn teljesfleft, a k6zbeszerz6s t6rgya szernt (hullad6kvalogaas vagy egy6b szalagmunka v6gz6sp mnmum 20 f6 legalabb nap 7 6r6s foglalkoaatas6val)szolg6ltatesra vonatkoz6 referencval, ahol az ellerszolgaltatas sszegtl el6rte havonta legal6bb a neft HUF-ot. ; A Kbt. 55. S (6) bekezd6s a) 6s b) pontja alapjan az aj mlattevo az alkalmassag ggzolasa sor6n az (5) bekezd6s szernt mas szervezet kapact6sr4 a kovetkez6 esetekben tamaszkodl'tat: a) ha az alkalmassg gazolasakor bemutatoft, m6s szervezet eltal rendelkez6sre bocsatott er6forr6sokat a szerz6d6s teljesft6se sor6n t6nylegesen g6nlrbe fogja venn 6s ennek m6dj6r6l n{tatkozk, lyen nylatl'rozatnak teuest6s6re vonatkozk, az a $zervezetet, amelynek adatat az alkalmassag gazolasahoz felhasznalja, amely lehet6v6 tesz e m6s szervezet pzakma tapasztalatanak telhaszn 6lds 6I a szezdd6s teljes t6se sor 6n.' X:.2.4) Fenntartott szerz6d6sekre vonatkoz6 nfofmac6k lll.3.2) A szolgltats teleslt6s6ben szem6lyesen ktzremfktd6 szem6lyek A szeryezeteknek ktzclnuk kell a szolgdltat{s teljest6s6ben szemelyesen kdzretn(kdd5 szem6lyek nev6t 6s k6pzetts6g6t nem lv szakasz: Elr6s lv.l) Azellfursfau{a V.1.1) Az elrds faltaa Nylt lv.l.2) Az ajnlattgtelre vagy r6szv telre telh V.1.3) Az anlaftev6k l6tsz6m6nak cstkken lv.2) Br4lat szempontok lv.2.l) Brdlal szempontol( A legalacsonyabb dsszegff ellenszolgdltatas; 1V.2.2) Elektronkus 6rlet6sre vonatkoz6 nformrflc6k Elektronkus 6rlejt6st fognak alkalmazn : nem lv.3) I r,vt Admlnsztratvnformc6k 1V.3.1) Az a6nlatk6r6 rltal az akthoz ren fv.3.2) Az adott szerzsd6sre vonatkoz6an nem 1V.3.3) A dokumentcl6 6s a keg6szt6 lra A dokument6c6 beszerz6s6nek hatardeje: \a.g.zotz - 1-3:00 o3lo7l2(tl Ta ropa,eu/ted Keg6sztQs az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapjdhdz

6 HL/S S12T' L" L?-HU r6nyu16 szerz6d6s - Aj6nlat - Nylt elj6r6s A dokumentac66rt fzetn kell: gen Ar: HUF r\ fzet6s felt6tele 6s rn6dja: A fzet6s aj ellen 6rt6ke nett6 m6don ker' lt meghat6rozasa' -5fl szarn0 A dokumentac16 1V.3.4),Aldnlaft6tel vagy r6szv6tel hatdrd6 L6.8.20L2-13:00 tv.3.5) Az aanlatt6tel felhfvas megklld6se a kv{lasztott elentkez6k r6sz6re tv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a p6lydzat,bk (p6lyamtuek), lletve r6szv6tel magyar. 1V.3.7) Az aanlat kdttts6g mnmals d6tartam4 napban: 30 (az aanlatt6tel hatrd6 le6rt6t6 sz6mtva) 1V.3,8) Az aanlatokfelbontasdnak felt6tele D6tum: L63.2OL2-13:00 Hely: A6nlatk6r6 sz6khelye: MAGYARORSZAG, Az aanlatok felbontds6n jelenl6tre jogosult rovaru nform6c6k a jogosurtakr6r 6s a bo szem6lvek. A6nlatk6r6 sz6khelye: MAGYARORSZAG, a, Bokr6ta utcaz2' l' emelettargyal6' j benydjthat6k Kbt. 62.s (2) bekezd6se alapj6n meglhatarozoft elleg6re vona{roz6 nform6c6k lleg(:nem llgyu. rrerrr, Vl,2) Eur6pa un6s alapdkra vonalkoz6 nform6cl A szerz6d6s eut6pa un6s alapokb6l fnans{ro Vl.3) Tovdbbnforn c6k I 1 l Aanlatk6r6 2oL valamnt 2oL2. p8' l egteknthetk' TalalKozo E:oo orako] az alantamer6 elveszt6s6b6l ered6 kock6zat az ajanlattev{t terhel' u,/ 6.) AJ4llr4rr Aj6nlat 4rr Ar: qjqrrre ^4 Az ajdnlattev6nek -- az -r-"'--l-- ajanlatlarat a felolvas6lapon kell meghat6rozna' Az Ttt6 lyf.9.utl:9.?."1 aj6nlat dmak teljes kdrfnek kell lenne, anrjak tattalmazna kell mnden jarul6kof ktlts6get ogtottztol2 s125 Tagallamok - tal6lhat6. zetest gazol6 bzonylat qllen6ben - szem6lyesen vagy 1.1 pontjaban megjeltlt clpen munkanapokon B:00 6s 14:00 6ra k6zft, az ajanlaftr6tet hat6rd6 napjan 8:00 6s 13:00 6ra k6zdtt. Ha az ajfnlattev6 a dokumentac6 hft p://ted. eu ropa. eulted ranyu16 szerz6d6s - Ajnlat Keg6sztps az Eur6pa Un6 Hvatalos LapjehQz az eljar6$ban val6 r6szv6telfeltetele. A b egy ajhlattev6nek vagy az a{anlatban venne. se, valamnt a dokpmentac6ban foglaltak az lat p5ldanyban kell benf0jtan. Az ajanhtok brfr6lata a trt6nk. eknt hat6rd6n bel.l benyrtoftnak, ha annak 6n lat, I letve az azzal knpcsolatos posta k ldrem6 nyek - Nylt

7 HUS 5125 o3l07l20l1z L2-HU Tag6llamok - Szolgeltatasraj 718 :szgorf bbak: :PlL,P : M/1, 9.) Az ajantatban a Kbt. 40. s (1) bekezd6se ElapjSn meg kelljelcln: ;J#;:rff;"l;;"'#;l;;{merynextetjesr6s6hez vennr,,h b) az ezen reszek tekntet6ben a kzbeszerzrls 6rt6k6nektzszlzal6kAt meg Inl kvant alv6f f alkoz6kat; valamnt a kczbeszetzpsnek azt a szlzal6kos arany6t' megjeltlt atvallalkoz6k kzre fognak m0k6dn! hramtadac rarfalmr nvlatkozatot S Csatoln kll. Az alvallalkoz6 alaft a Kbt' 4.. I az ajanlattevb amallalkoz6t krv6n s6nvbe nyrjtana a tellvasoan t6telesen felsorolt, alqzl6!kok, a gazdas6g 6s lletve szakma alkalmat c6gbr6s6g ltal megktldbtt gazolast X.3) A Kbt. 28. S (1) bekezd6se alapjan az ajanlattev6 ugyanabban a t6tel lehet6s6g bztostasa eset6n ugyanaz{n r6sz tekntet6ben a) nem tehet mask ajenlatot mas kczdsen, ras eset6ben, az aj6nlatloz, lletve r6szv6tel vdltozasbeegyz6s k6relhet 6s az annak rrkez6s6r6la b) mas aj6nlattev6 alvallalkoz6jak6nt nem v,ehet r6szt, c mas "janr"tot beny(jt6 a6nlaftev6 sr"rr(o6r tetes(t6s6re val alkalmas:6$f:-tl1t:l"n' t-4.) A Kbt. s4. g (1) bek szlrnt az ajanlatklr6 az ajanlatvasv alanlatt6telfelhvfso"l tlutl Pql-1 ",alrl"*z ",u.lzolon a munxavarar6rv{uetm6e cg a munkarelt6te':.n:",i"$,koz6 olvan kotelezetts6gekr6l, a:2ol meg a szerz6d6st, vagy - a nyertes vsszal6p6se eset6n,4^^r. - az ajantatok 6rt6ket6se sor6n p2. g (L) bqkezd6sl a k6vetkez6 legkedvez6bb {antatot tev6nek mnostett ^-latah szervezeftel (szemfllyel), ha 6t a 77. g (2) szernt tsszegez6sben nlegjeltlte' {ekezd6se 19.) A nyertes aj6ntattev6 kdtetes a szerz6t6sk<t6s utan 3 napon beltl a:1lt9:t^:noedelvek besz:erzds6t 6 eteptrcs hutlad6kkal kapcsolatos tev6kpnys6sek v6sz6s6nek felt6teler6l s-pl6 2L?!2oo::I-.1;l,", (A [elepu esl nullaugkkal KaPr,Dvrq'lvr fevs^rr I rendetet 20. g (1) bekezd6s6nek c) pontja zernt enged6ly) kezdem6nyezn, 6$ ennek megtdrt6nt6t gazoln' oetottzotz sl25 hft p://ted. eu ropa. eu/ted s - Ajnlat felh(v6 vatalos LaPjhPz Nylt eljar1s

8 HL/S L DL2-HU Tag6ltamok - SzolgAltat6srd ranyul6 szerz6d6s - Aj6nlat felhv{s - Nyflt elj6r6s 20.) Azaj6nlat felhvsban nem szablyozoft k6i Cvlll. tv. el6rasa szetnt kelleljrn. Vl.4) Jogorvoslatellrs. V.4.1) A ogolvoslat elldrdst lebonyolft6 szerv Ktzbeszerz6s Hat6sfl9, Ktzbeszerz6s D<nt6bzottsAg Rad6 utca BudaPest MAGYARORS,ZAG E-mal: Telefon: lnternetcm: kozbeszerzes.hu Fa(: VL4.2) Joqorvoslat k6relmek benydtsa I A jogorvostat k6relmek beny0jt6s6nak hatrde6re vonatkoz6 pontos ntorm6c6: A Kbt S (3) bek szernt, V1.4.3) A logoloslat Vl,5) E hlrdetn6ny felad4sdnak d6ponta: L2 k6rellnek beny(jtasra vonatioz6 Inform6c6 a kdvetkez6 szerut6l szerezheto be o3to7l20t2 s125 europa. eu/ted - Nylt eljars

9 THG Kft. Kzbeszerz6s Felado: Kldve: Cmzellt: T6rgy: ropa.eu 2012, jrlus 3. 9:04 g kft, hu TE D- pu b I ca ton (20L ) : :' +t*\ry, &{t* *u1.our-4.v'**-*rol --; -'dya trrb Y:*YLLtUfr *l+ tja 5z:pp4* e*f t,* t*te * tax J*'*rrzal *{ 'r..k* T-t:r*p*x* #***rl: T1rs5g H ul laddk-gazd1 lkodds Kft. Elk.f dtt dokumentum : Jun 29, 20L2 Cm:. HU-Nyregyhlza: Vdrosszldrdhulladek-6rtalmatlantds szolgdltatdsok Az 0n dltal elkrlldott hrdetm6ny a ma napt6l, koz6p-eu16pa dc szernt ordt6l lesz hozzdf6rhet6 az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapjdnak Keg6szft6s6ben (HL S), a TED (Tenders Electronc Daly) adatb6zsdban, EttSl kezdve a 20L jelre klkkelve megteknthet a kozz6tett hrdetm6nyt. A TED az Eur6pa Un6 kozbeszerz5,s adatbdzsa. Az adatb{zs el 6 rhet6 a http ://http : //ted. eu ro pa. eu/ FIGVELMEZTETES rar! xozrarasr KorELEzErrsEc E LJARAs e neo u f ruye n6 l: K6rjlk, vegye fgyelembe, hogy az Eur6pa Parlament 6s a Tandcs mdrcuf 31-2OO4/17/EK rdnyelv6nek 43, ckke drtelm6ben azon ajdnlatk6r6knek, melyek s/erz6d6st t6ltek oda, a szerzsd6.s odat6l6s6t kovet6 2 h6napon bel.l tdj6koztat6t kell kllldenuka szerz6d6,sodatel6s eljdrds eredm6ny6r6l. Tovdbb6 vegye fgyelembe azt, hogy a szerz6d rs odat6l6s616l szolo tdj6koztat6[an szerepl6, nem kdzzdt6telre szdnt nformdc6kat - statsztka okokb6l kfoly6lag - kzarolag egyszerrstett formdban teszk kdzze. Fgyelem! Ez egy autolnatkusan gener6lt.zenet. K6rjk ne haszn5lja a "V6lasz" funkc6t, lletve a Kad6hvatallal val6 kapcsolatfelv6telhez se eztaz e-nfal cmet hasznslja. Amennyben k6rd6se van, k6rj[k, vegye fel velnk a kapcsolftot a TED hon la pj5 n ta l5 hat6 vsszajelz6s I n k segts6g6vel.

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l l. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az aj6nlatkero neve: Budapesti Gazdasegi F6iskola Az ajanlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzogany u. 11-13. 2. A kdzbeszerz6s targya

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l. 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime:

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l. 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime: 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime: Az ajinlatklr (5 n eve : B u da pesti G azda sd g i Foi sko la Az ajdnlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzog6ny u. 11-13. 2. A kcizbeszerz6s

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

A kdzbeszerz6si eljares t6rgya: A Budapesti Gazdasegi F6iskola Krilkereskedelmi Kara 6piilet6nek 2013.6vi karbantartesi 6s fel0jit6si munk6i

A kdzbeszerz6si eljares t6rgya: A Budapesti Gazdasegi F6iskola Krilkereskedelmi Kara 6piilet6nek 2013.6vi karbantartesi 6s fel0jit6si munk6i ,],".!. I il-\/-1 \*tl (t I I Jl,J I consurrrns I 4..@/.: :: Gazsi 6s Gazsi Kft. 2251 T6pi6szecs6, Kftai u.47. Gazsi lstv6n r6sz6re Fax: +36 29446312 E-mail: qazsii@monomet.hu Prim Epit6 Kft. '1083 Budapest,

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

-,.,-.^ I ruroprr unr

-,.,-.^ I ruroprr unr 1, oldal,6sszesen: 14 oldal Eu16pai uni6s kozbeszerz6si hirdetm6ny feladss5ra ir5nyul6 k6relem NFM. r. 6. S (5) bekezd6se 6rtelm6ben a kerelemben meg kell adni az alsbbiakat: a) a Kbt, 21. 5 (5) bekezd6se

Részletesebben

r Atit<ozrATo Az E!-JARAs ERE DM ENYEROL

r Atit<ozrATo Az E!-JARAs ERE DM ENYEROL L oldal, osszesen: B oldal Eur6pai uni6s kozbeszerz6si hirdetm6ny felad5ssra ir6nyu16 k6relem NFM. r. 6. 5 (5) bekezd6se 6ntelm6ben a k6relemben meg kell adni az al5bbiakat: a) a Kbt. 21, g (5) bekezd6se

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

anyagi fedezet ijsszege, 6s annak megad6sa, hogy az mikor 6s milyen okb6l keriilt elvon6sra, itcsoportositesra:

anyagi fedezet ijsszege, 6s annak megad6sa, hogy az mikor 6s milyen okb6l keriilt elvon6sra, itcsoportositesra: Osszegez6s az ajdnlatok elbiralasa16l '1. Az ajenlatk6r6 neve 6s cime: ' Aa. {enlatke.(j neve: Budapesti Gazdas6gi F6iskola Az ajanlatkero cime: 1149 Budapest, Buzogany u. 11-13. 2. A kdzbeszezes targya

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

Online értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesektanacsa.hu~

Online értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesektanacsa.hu~ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: Online értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesektanacsa.hu~

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

FELHívÁs. AJANLATTF2TELi

FELHívÁs. AJANLATTF2TELi AJANLATTF2TEL FELHívÁs a kőzbeszerzésekről szóló 20 ll. év CV. tv. (a továbbakban: Kbt.) Harmadk rész szernt, hrdetmény kőzzététele nélkül nduló, tárgyalásos közbeszerzés eljáráshoz.kertészat erő-, és

Részletesebben

v (r/ 1,3,) Az aj6nlatker6 tev6kenys6gi kore 1.3.1) A Kbt, Vl. fejezete szerinti aj6nlatk6r6k eset6n xaltal6nos kozszolg6ltatdsok

v (r/ 1,3,) Az aj6nlatker6 tev6kenys6gi kore 1.3.1) A Kbt, Vl. fejezete szerinti aj6nlatk6r6k eset6n xaltal6nos kozszolg6ltatdsok v (r/ 3. mell6klet a 1412010. (X. 29,) NFM rendetethez KdzB ESzERzEst E nresir6' A Kdzbeszerz6sek Tan6cs6nak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. g5, Fax: 06 1 336 7751,00 1 336 ZZ5Z E-mai I : h i

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

http://www.kozbeszenes.hu/1id/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18.

http://www.kozbeszenes.hu/1id/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18. Kilzbeszeru6sek Tan6csa - F6oldal 1. oldal, tisszesen: 8 Kdzbeszerzdsi Ertesit6 sz6ma: Aj6nlatk6r6: Nyertes aj6nlattev6: Teljesitds helye: Beszerzds trlrgya: Eljdr6s fajt6ja: Hirdetmdny tipusa: CPV K6d:

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbiratas616l

6sszegez6s az aj6nlatok elbiratas616l 6sszegez6s az aj6nlatok elbiratas616l 1. Az ajenlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatkero neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az ajanlatkero cime: 1149 Budapest, Buzogeny u. 11-13. 2. A kdzbeszerz6s t6rgya 6s

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É Ü ó ő Á ö í ő ű ö í ó Ü í ó Ü Í ó ő ő ö ó ű ó ő ő Í ó ö ő ö í ó ü ö ö ő ü ő ó ű ó Í ó ó ó ó ó ó ó ű ö ő ó ü ö ö ő ő ü ú Ü í Ü ő ő ü ö ö ó ó í ü ü ó í ú É Í ü ő Í ü ű ű ö ö ö ö

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

http//www.kozbeszerzss.hr.r/1id/ertesito/pid/0iertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18.

http//www.kozbeszerzss.hr.r/1id/ertesito/pid/0iertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18. K0zbeszerzesek Tan6csa - F6oldal L oldal,osszesen: 5 Kdzbeszerzdsi6rtesit6 szdma: 2011 I 36 Ajinlatkdr6: E0tv0s Karoly Megyei Kiinyvtar 6s K0zmiivel6ddsi lntdzet Nyertes aj6nlattev6: Labrador Kereskedelmi

Részletesebben

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016.

Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Szentendre Földgáz közbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. * (2) bekezdése alapján indított

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Hirdetmkny attekintese 1. oldal, osszesen: 1

Hirdetmkny attekintese 1. oldal, osszesen: 1 Hirdetmkny attekintese 1. oldal, osszesen: 1 Ajanlatkero Szervezet : Cimzett: Cim : VPE Vasliti Palya kapacitaseloszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag Pakozdi Istvan ugyvezeto Bajcsy-Zsilinszky lit 48.

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257063-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302768-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165787-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162115-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Tájékoztatás a szerződéskötésről:készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő helikopterek üzemanyag ellátása

Tájékoztatás a szerződéskötésről:készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő helikopterek üzemanyag ellátása Tájékoztatás a szerződéskötésről:készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő helikopterek üzemanyag ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben