ll.l-) Meghatarozas ) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l hftp://ted.eutopa.euff ED

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED"

Átírás

1 Ez a hrdetmdnyl a TED webo :HTML HU-Nyfregyh6za Aldrtlalrr6san6tel felhv6s Szol 96ltatsmegrendel6s z004lle EKrAnyelv l. szakasz: A6nlatk6r6 t.1) N6v, cm 6s kapcsdlattartas pon(ok) T6rs6g Hullad6k-Gazd6lkod6s Kft. Bokr6ta (t ) t.3) 1.4) 6 cfmen szerezhet6 be: A fent emlltett kapcsqlattart6s pont(ok) A dokumentc6 6s a kleg6szt6 lratok (a versenypdrbesz6dre 6s a dnam$us beszez6s rrend:lzene vonatkoz6k s) a kdvetkez6 cmen szerezhet6k be: A fent emltett kapcsolaftfrtas pont(ok) Az ajfnlatokat vagy r6szv6tel jelentkez(seket a ktvetkez6 cmre kell benyplan: A fent emltett kapcsolaftart6s pont(ok) Az ajfnlatk6r6 tpusa Kdzjog nt6zm6ny F6 tev6kenys6g Altaldn os kczszolg6ltat6sok Beszerz6s rtds al4nlatk6r6k nev6ben Az aj6nlatk6r6 m6s ajanlatk6r6k nev6ben vl6gz a beszerz6st nem ll. szakasz: A szerz6d6s t6rgya ll.l-) Meghatarozas ) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: Szelektfven gyfjtdtt csomagols hullad6kok valogatdsa. f f.1.2) A szerz6dfls tpusa 6s a telesft6s helye Szolgltatsmegrendel6s SzolgdltatAs kateg6ra szsma 16: Szennyrlfz- 6s hullad6kkezel6s szolgaltatds dk, fert6tlent6s 6s hason16 szolg4ltatsok A teljest6s helye: MAGYARORSZAG, 455L Nyregyhaza, Sz6ll6s tt 72. NUTS-K6d HU ) Klzbeszerz6sre, keretrr g{llapoddsra 6s dnamkus beszerz6s rendszerrf (DBR) vonatkoz6 nformc6k ) Keretnegallapoddsravonatkoz6 nfortr6-c6k o3lo7l20l hftp://ted.eutopa.euff ED Tagllamok - Szolg6ltat6sra r6nyu16 szerz6d6s - Aj6nlat Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos Lape oz Nylt elj6rds

2 HL/S 5125 o3to7t2dl L2-HU Tag6llamok - SzolgAltatsra r6nyul6 szerz6d6s - Aj6nlat felh!6s - Nyflt elj6rs z ) A szerz6d6s vagy a beszerz6s(ek) rvd meghatrozasa Szelektven gy0jt6tt csomagolas hullad6kok valogatdsa vallalkozas szetz6d6s keret6ben. 11.1,6) Kzs kzbeszerz s sz6egyzdk (cpv) X.L.7) A kdzbeszerz6s megllapodsra (GPA) vonatkoz6 nformdc6k A szerz6d6s a kdzbeszerz6s megdllapodag (cpa) hatdlya ala tartozk nem ll.l.8) R6szek A beszerz6s r6szekb6l dll: nem ) Vltozatokra (alternatv adnlatok) vonathoz6 nformctk Elfogadhat6k valtozatok (alter natv ajan latok) : nem ll.2) Szerz6d6s szerlnt mennys6g X.2.L) Tellesmennys6g: tonna +L5 o/o szelektven gy(jtctt csomagolas hullad6k v6logat6sa mnmlpm 25 f6 nap h6t 6raban foglal koztatott mu n kavllal6 m u n kav6gz6se mellett (szalagm u n ka). X.2.2) V6telllogra(opc6ra)vonatkoz6 nformc6 V6teljog (opc6): nem ) Meghosszabbtsravonatkoz6 nformcl6k A szerz6d6s meghosszabbthat6: nem ll.3) A szerz6d6s d6tartama vagy a befejez6s hatrdeje Az ddtartam h6napban: 18 (a szerz6d6s megk<t6 lll.l-) Az alvllalkoztl szerz6d6ssel kapcsolatos felt6 lll.1.1) A szerz6d6st bztost6 mell6kkttelezetts6gek: Meghrsul6s kdtb6f: Amennyben a Szerz6d6s teljest6se a V6llplkoz6 6rdekkcr6ben felmerult okb6l megsz0nk, vagy ellehetetlentl, a Megrendel6 egyster meghfsulas k6tb6 fzet6s6re kdteles. A kdtb6r a 1-8 h6napra szdmftott nett6 v6llalkoz6 djso/o-a. Amennypen a VAllalkoz6 r6sz6r6l a szerz6d6sszeg6s a teljeslt6s megkezd6s6t kdvetden kovetkezk be, rgy a k<tb6r m6rt6k6nek vett6s a teljepteft d6szakkal ar6nyosan cstkkenl Hb6s teljest6s k<tb6r: Amennyben a VAllalkoz6 nem megfelel6 mn6s6gben/mennys6gben (azaz hb{san) teljest a szerzod6sben vallalt kdtelezefts6get, rgy - a szerz5d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b k6rrendez6srp vonatkoz6 g6nyeken trl - hbas teljest6s kdtb6r fzet6s6re kdteles. A k6tb6r alapja a szerz6d6s ellen6rt6l66nek egy h6napta vetteft nett6 hav vallalkoz6 dlja; M6rt6ke: 5 o/o-a. lll.l.2) F6 fnanszlrozasl 6s fzetes feltotelek 6sfuagy hvatkozs a vonalkozo og$zabaly rendelkez6sekre: Aj6nlatk6r6 a szerz6d6s ellen6rt6k6t tzletterv6ben bztostja. Fzet6s felt6telek a Kbt. 130.S-a 6s a szernt. lll.1.3) A kzts ajnlatot tev6 nyertesek dltal l6frehozand6 gazdasdg t6rsasdg, llptve jog szem6ly: Nem krvetelm6ny. lll.1.4) Egy6b kulnleges felt6telek A szerz6d6s teljest6sore kldnleges felt6tqlek vonatkoznak nem Xl.2) R6san6telfelt6telek OgO7lzOL 'lagdllamok - SzolgAltat6sra r6nyul6 szerz6d6s - Aj6nlat hftp://ted.europa.euffed Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos - Nyflt eljar&;!-_,

3 HLIS 5: L L2-HU TagAllamok - SzolgAltatAsra ranyul6 szerz6d6s - AjAnlat felhyas - Nylt eljar6s; lll.2.l) Az ajdnlattevflrflszv6telre jelentkez6 szem6lyes helyzet6re vonatkoz6 adatpk (klz5tr6 okokll, de6rtve a szakma s cegnylvntaftsokba trt6n6 bejegyz6sre vonatkoz6 el6r6soltat s Az alkalmassag megft6l6s6hez sztks6ges adatok 6s a megkcvetelt gazol6s mbd: Az elj6r6sban nern lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, 6s nem vehet r6szt az alkalmassdg gazolsban olyan gazdas6g szerepl6, akvel szemben a Kbt. 56 S (1-) bekezd6sben felsorolt14za16 okokfenn6llnak. Az elj6rasban nem lehet ajdnlattev6 az a gazdasag szerepl6, akvel szemben a Kbt. 56 S (2) bekezd6sben felsorolt kzdr6 okok fenn6llnak. Az ajnlattev6 aj6nlatlban a kdzbeszerz6s elj6rasokban az alkalmass6g 6s a (zar6 okok gazolds6nak, valamnt a kozbeszerz6s mfszak ler6s meghataroz6s6nak m6dj6r6l sz6l63lai2o1-1. (Xll. 23.) l(ormr. rendelet g szernt kell gazolna, hogy nem tartozk a Kbt. 56. S (1) - (2) bekezd6s6flek hat6lya al6. Az ajanlaftev6nek az alv6llalkoz6 6s adoft esetben az alkalmassag gazol6sdban r6szt vev6 ms szervezet vonatkozasdban a 310/ (Xll. 23.) Korm. rendelet 10. S szernt kell eljanna. Az aj6nlaftev6 aj6nlat6ban csak nylatkozn kcteles arr6l, hogy a szerz6d6s teljqsft6s6hez nem vesz g6nybe az 56. S (1) bekezd6s szernt kz6r6 okok hatlya ala es6 alv6llalkoz6t, valamnt az 6ltala alkalmassdg6nak gazolasra genybd vett mas szervezet nem tartozk az 56. S (1) bekezd6s szent kzar6 okok hatalya al. X1.2.2) Gazdasg 6s p6nzugy alkalmassg Az alkalmass6g megft6l6s6hez szjks6ges adatok 6s a megkdvetelt gazolas mbd: P/1) A 3LO 2O17. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n az ajanhttev6 valamenny szamlavezet6 p6nzg'y nt6zm6nyt6lszarmaz6, valamenny bankszamlajval kapcsolatos, az elj6rast megndlt6 felhfvas felar16sat6l vsszafel6 sz6mtott 24 h6napra vonatkoz6 nylatkozata az albb tartalommal, 4tt6l ftgg6en, hogy az ajanfaftev6 mkor jrtt l6tre, lletve mkor kezdte meg tev6kenys6g6t, amennybefl ezek az adatok rendelkez6sre 6llnak: - - a bankszdmla szma. a sz6mlanyts napja azaz,hogy m6ta vezet a bankszdmljdt, volt-e sorban 6lls a vzsgalt d6szakban, volt-e br6s6g v6grehajtas a szamlaval szemben a vzsglt d6szakban. Pl2) A3LOl20t1,. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n a4 aj6nlaftev6 saj6t vaply utols6 h6tom lez6rt Uzlet 6vre vonatkoz6 sz6mvteljogszabalyok szernt besz{mol6j6nak beny0jtdsa (ha a gazdasg szerepl6 leteleped6se szernt orszag joga el6frja kczz6t6tel6t); amepnyben az ajdnlatk6ff 6ltal k6rt besz6mol6 a c6gnformc6s szolg6lat honlapjdn megsmerhet6, a besz6mol6 ddatat az aj6nlatk6rs r>llenfz a c6gnformdc6s szolgalat honlapj6n megtalalhat6 beszdmol6 csatolasa az ajanl4tban nem sztks6ges. Ha az aj6nlaftev6 sz6mvtel jogszab6lyok szernt beszamol6val az6ft nem rendelkezkaz ajfunlalk6rf 6ltal el6frt teljes d6szakban, mert az d6szak kezdete ut6n kezdte meg m(krd6$6t, az alkalmassgalla k)zbeszerz6s tdrgydb6l (hullad6kvalogats vagy egy6b szalagmunka v6gz6se (nnmum 20 f6 legaldhb nap 7 6rs foglalkoztatdsaval) szarmaz6 6rbev6telr5l sz6l6 nylatkozaftaljogosult gazoln. Ha az aj6nlattev6 a 3tOl2O1L. (Xll.23) Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6s b) vagy c) pontja szernt rattal az6rt nem rendelkezk, mert olyan jog formdban m(kodk, amely tekntet6ben a beszfmol6, lletue 6rb,ev6telr6l sz6l6 nylatkozat beny0jtasa nem lehets6ges, az e pontokkal kapcsolatban el6fft alkalmassag kcveterlm6ny 6s gazolas m6d helyett barmely, az ajanlatk6r6 ltal megfelel6nek tekntett egy6b nylatkozattal vaglr dokumentummal gazolhatja p6nz.gy 6s gazdas6g alkalmass6gfut. Ac.6rnteft ajanlaftev6 keg6szft6 t6j6koztat6s k6r6se sor6n kdteles alatmasztan, hogy olyan jog formaban mkcdk, amely tekntet6tren a beszamol6, lletve 6rbev6telr6l sz6l6 nylatkozat beny(jtsa nem lehets6ges Qs tdj6koztatast k6rn az e pontokkal kapcsolatban el6frt alkalmass6g kovetelm6ny 6s gazolas m6d helyett az alkalmassag gazolss6nak aj6n latk6r6 Altal elfggadoft modjar6l. Valamenny dokumentumot elegend6 m6solatban benyfjtan. O3lO7l2lOL TagAllamok - Szolg6ltatasra r6nyul6 szerz6d6s - AjAnlat felh Keg6szt6s az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapj6hoz - Nylt eljaras

4 TagAllamok - Szolg6ltatAsra r6nyul6 szerz6d6s 'Aj6nlat felh - Nyflt elj6rds 6l[s mutatkozott, vagy b6rmely sz6ml6val szemben br6sag v6grehajt6s volt folyamatban. p/2) Alkalmalan az aj6nlattev6, ha az utols6 harom lezaf Uzlet 6v szamvteljo$szab6lyok szernrt besz6mol6ja alapjdn a m6rleg szernteredm6nye az utols6 hdrom lez6rt tzlet 6v b6rmelyk6pen ksebb, mnt nulla'' Ha az aj6nlaftev6 sz6mvteljogszabalyok szernt beszdmol6val az1ftnem rendplkezk az a6nlatkdr6 6ltal el6tt teljes d6szakban, mert az d6szak kezdete utan kezdte meg mukdd6s6t, 0gy, a{ alkalmassg6t a kbzbeszerz6s t6rgy6b6l szarmaa1 Arbev6telr6lsz6l6 nylatkozaftalogosult gazolnl, amennybfn mfkdd6s6nek deje alaft a k1zbeszev1s t6rgyab6t sz6rmaz6-6ltal6nos forgalmad6 n6lktlsz6mltott - 6rbpv6tele el6rvagy meghaladja a neft HUF dsszeget. Az el1ftalkalmassg kdvetelm6nyeknek a koz6s ajanlaftev6k egyftesen s mggfelelhetnek, lletve azon kvetelm6nyeknek, amelyek 6ftelemszer(en kzdr6lag egyenk6nt vonatkoztathft6ak a gazdas6g szerepl6kre, egy felel meg. d6se alapj6n az el6rt al mas ely) kapactasara tamas jog meo me(, Ebben azesetben meg megndt6 felhfvs Vonatkoz6 pontjanak megjel6l6s6vel azon alkalmass6g kcvetelm6nyt (kcvetelm6nyeket), melynek gazol6sa 6rdek6ben aj6nlattev6 ezen szeruezet er6fottdsara (s) t6maszkodk. A kapacltasat rendelkez6sre bocs6t6 szervezet az el6rtgazol6s m6dokkal azonos m6don ktteles gazoln dz adoft alkalmasr;6g felt6telnek trt6n6 megfelel6st, tovabb6 kteles nylatkozn, hogy a szetz6d6s teljeslt6s6hqz szks6ges erdfonasok rendelkez6ste Allnak majd a szerz6d6s teljest6s6nek d6tattama alatt. A Kbt, (6) bekezd6s a) 6s c) pontja alapjdn ajanlattev6 az alkalmassag gazohsa soran az (5) bekezd6s szernt mas szervezet kapactflsra a k<vetkez6 esetekben tflmaszkodhat: a) ha az alkalmassag gazolasakor bemutatoft, mfs szelvezet Altal rendelkez6se bocs6toft et6forrdsokat a szerz6d6s teljest6se sor6n t6nylegesen g6nybe fogja venn 6s ennek m6djr6l nylatkozk, lyen nylatko;'-atnak tekntend6 az s, ha a szervezet alvallalkoz6k6nt megjelol6sre kerult, vagy c) a gazdas6g 6s p6nztgy alkalmass6g gazol6sa sor6n - az a) pontban foglaltakon ttl - akkor s, ha, az ajanlattev6 ajdnlataban benyujtja az alkalmassg gazoldsaban r6szt vev6 rnas $zervezet nflatkrozat6t, amefyben e m6s szervezetaz aj6nlaftev6 fzet6sk6ptelens6ge eset6re mndazon kdrfnak megt6rft6s6re, amely az ajnlatk6r6t az aj6nlattev6 teljest6s6vel dsszef..gg6sben 6rte, 6s amely mas bztost6kok v6llalaz aj6nlatk6r6 elmarads6val vagy hbas nem t6rtlt meg. lll.2.3) M0szakl, lletve szakmal alkalmassag Az alkalmass6g megt6l6s6hez sztks5ges adatok 6s a megk<vetelt gazol6s Aj6nlattev6 csatoln kteles az ahbb ratokat: Ml. A 310/2011. (Xll.23) Korm. rendelet 15. S (3) bekezd6s a) pontja alapj6n a felhfvas feladasalt mergel6z6 36 h6napos d6szakban v6gzett legjelent6sebb szolg6ltatasanak smertet6se a 3t (Xll.23) Kotm. rendelet 16. S (1) bekezd6se szernt m6don. A Kr. 16. S (1) bek a) pont szelnt gazolas 6s a Kr. 16. S (1) bek. b) pont szer4t gazolas vagy nylatkozat mnm6ls tattalma: a teljest6s deje; - aszerz6d6st kdt6 mask f6l megnevez6se (n6v sz6khely), - a szolgaltatas targya, - - az ellenszolgltatas csszege, nylatkozat arr6l; hogy a teljesttds az el6rasoknak 6s a szerz6d6snek megfelel6en t6rt6nt-e. OglOT42OLZ 5125 Tagdllamok - Szolg6ltat6sra ranyul6 szerz6d1s - A6nlat K - Nylt eljatas

5 HL/S S12I' L L2-HU Tagllamok - SzolgAltatAsrrrAnyul6 szerz6d6s - Ajdnlat felhv6p - Nylt el6r6s, A referenc6nak taltalmazna kell tov6bba valamenny olyan adatot, melyb6l az kbvetelmdnyeknek val6 megfelel6segy6ltelm(enmegallapthat6., 'y'alamennf dokumentumot elegend6 masolatban beny0jtan.,az alkalmassag mn mumkdvetelm6nye(): N4/l Alkalmaflan az a6nlattev6, ha a felhfv6s felad6s6t lvsszafel6 szamtott 3 6vpen nem tendelkezk,6sszesen 2 db, legal6bb 1-L 6vg folyamatosan fenn6ll6 (megszaktas n6lkll) szefz6des alapjn teljesfleft, a k6zbeszerz6s t6rgya szernt (hullad6kvalogaas vagy egy6b szalagmunka v6gz6sp mnmum 20 f6 legalabb nap 7 6r6s foglalkoaatas6val)szolg6ltatesra vonatkoz6 referencval, ahol az ellerszolgaltatas sszegtl el6rte havonta legal6bb a neft HUF-ot. ; A Kbt. 55. S (6) bekezd6s a) 6s b) pontja alapjan az aj mlattevo az alkalmassag ggzolasa sor6n az (5) bekezd6s szernt mas szervezet kapact6sr4 a kovetkez6 esetekben tamaszkodl'tat: a) ha az alkalmassg gazolasakor bemutatoft, m6s szervezet eltal rendelkez6sre bocsatott er6forr6sokat a szerz6d6s teljesft6se sor6n t6nylegesen g6nlrbe fogja venn 6s ennek m6dj6r6l n{tatkozk, lyen nylatl'rozatnak teuest6s6re vonatkozk, az a $zervezetet, amelynek adatat az alkalmassag gazolasahoz felhasznalja, amely lehet6v6 tesz e m6s szervezet pzakma tapasztalatanak telhaszn 6lds 6I a szezdd6s teljes t6se sor 6n.' X:.2.4) Fenntartott szerz6d6sekre vonatkoz6 nfofmac6k lll.3.2) A szolgltats teleslt6s6ben szem6lyesen ktzremfktd6 szem6lyek A szeryezeteknek ktzclnuk kell a szolgdltat{s teljest6s6ben szemelyesen kdzretn(kdd5 szem6lyek nev6t 6s k6pzetts6g6t nem lv szakasz: Elr6s lv.l) Azellfursfau{a V.1.1) Az elrds faltaa Nylt lv.l.2) Az ajnlattgtelre vagy r6szv telre telh V.1.3) Az anlaftev6k l6tsz6m6nak cstkken lv.2) Br4lat szempontok lv.2.l) Brdlal szempontol( A legalacsonyabb dsszegff ellenszolgdltatas; 1V.2.2) Elektronkus 6rlet6sre vonatkoz6 nformrflc6k Elektronkus 6rlejt6st fognak alkalmazn : nem lv.3) I r,vt Admlnsztratvnformc6k 1V.3.1) Az a6nlatk6r6 rltal az akthoz ren fv.3.2) Az adott szerzsd6sre vonatkoz6an nem 1V.3.3) A dokumentcl6 6s a keg6szt6 lra A dokument6c6 beszerz6s6nek hatardeje: \a.g.zotz - 1-3:00 o3lo7l2(tl Ta ropa,eu/ted Keg6sztQs az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapjdhdz

6 HL/S S12T' L" L?-HU r6nyu16 szerz6d6s - Aj6nlat - Nylt elj6r6s A dokumentac66rt fzetn kell: gen Ar: HUF r\ fzet6s felt6tele 6s rn6dja: A fzet6s aj ellen 6rt6ke nett6 m6don ker' lt meghat6rozasa' -5fl szarn0 A dokumentac16 1V.3.4),Aldnlaft6tel vagy r6szv6tel hatdrd6 L6.8.20L2-13:00 tv.3.5) Az aanlatt6tel felhfvas megklld6se a kv{lasztott elentkez6k r6sz6re tv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a p6lydzat,bk (p6lyamtuek), lletve r6szv6tel magyar. 1V.3.7) Az aanlat kdttts6g mnmals d6tartam4 napban: 30 (az aanlatt6tel hatrd6 le6rt6t6 sz6mtva) 1V.3,8) Az aanlatokfelbontasdnak felt6tele D6tum: L63.2OL2-13:00 Hely: A6nlatk6r6 sz6khelye: MAGYARORSZAG, Az aanlatok felbontds6n jelenl6tre jogosult rovaru nform6c6k a jogosurtakr6r 6s a bo szem6lvek. A6nlatk6r6 sz6khelye: MAGYARORSZAG, a, Bokr6ta utcaz2' l' emelettargyal6' j benydjthat6k Kbt. 62.s (2) bekezd6se alapj6n meglhatarozoft elleg6re vona{roz6 nform6c6k lleg(:nem llgyu. rrerrr, Vl,2) Eur6pa un6s alapdkra vonalkoz6 nform6cl A szerz6d6s eut6pa un6s alapokb6l fnans{ro Vl.3) Tovdbbnforn c6k I 1 l Aanlatk6r6 2oL valamnt 2oL2. p8' l egteknthetk' TalalKozo E:oo orako] az alantamer6 elveszt6s6b6l ered6 kock6zat az ajanlattev{t terhel' u,/ 6.) AJ4llr4rr Aj6nlat 4rr Ar: qjqrrre ^4 Az ajdnlattev6nek -- az -r-"'--l-- ajanlatlarat a felolvas6lapon kell meghat6rozna' Az Ttt6 lyf.9.utl:9.?."1 aj6nlat dmak teljes kdrfnek kell lenne, anrjak tattalmazna kell mnden jarul6kof ktlts6get ogtottztol2 s125 Tagallamok - tal6lhat6. zetest gazol6 bzonylat qllen6ben - szem6lyesen vagy 1.1 pontjaban megjeltlt clpen munkanapokon B:00 6s 14:00 6ra k6zft, az ajanlaftr6tet hat6rd6 napjan 8:00 6s 13:00 6ra k6zdtt. Ha az ajfnlattev6 a dokumentac6 hft p://ted. eu ropa. eulted ranyu16 szerz6d6s - Ajnlat Keg6sztps az Eur6pa Un6 Hvatalos LapjehQz az eljar6$ban val6 r6szv6telfeltetele. A b egy ajhlattev6nek vagy az a{anlatban venne. se, valamnt a dokpmentac6ban foglaltak az lat p5ldanyban kell benf0jtan. Az ajanhtok brfr6lata a trt6nk. eknt hat6rd6n bel.l benyrtoftnak, ha annak 6n lat, I letve az azzal knpcsolatos posta k ldrem6 nyek - Nylt

7 HUS 5125 o3l07l20l1z L2-HU Tag6llamok - Szolgeltatasraj 718 :szgorf bbak: :PlL,P : M/1, 9.) Az ajantatban a Kbt. 40. s (1) bekezd6se ElapjSn meg kelljelcln: ;J#;:rff;"l;;"'#;l;;{merynextetjesr6s6hez vennr,,h b) az ezen reszek tekntet6ben a kzbeszerzrls 6rt6k6nektzszlzal6kAt meg Inl kvant alv6f f alkoz6kat; valamnt a kczbeszetzpsnek azt a szlzal6kos arany6t' megjeltlt atvallalkoz6k kzre fognak m0k6dn! hramtadac rarfalmr nvlatkozatot S Csatoln kll. Az alvallalkoz6 alaft a Kbt' 4.. I az ajanlattevb amallalkoz6t krv6n s6nvbe nyrjtana a tellvasoan t6telesen felsorolt, alqzl6!kok, a gazdas6g 6s lletve szakma alkalmat c6gbr6s6g ltal megktldbtt gazolast X.3) A Kbt. 28. S (1) bekezd6se alapjan az ajanlattev6 ugyanabban a t6tel lehet6s6g bztostasa eset6n ugyanaz{n r6sz tekntet6ben a) nem tehet mask ajenlatot mas kczdsen, ras eset6ben, az aj6nlatloz, lletve r6szv6tel vdltozasbeegyz6s k6relhet 6s az annak rrkez6s6r6la b) mas aj6nlattev6 alvallalkoz6jak6nt nem v,ehet r6szt, c mas "janr"tot beny(jt6 a6nlaftev6 sr"rr(o6r tetes(t6s6re val alkalmas:6$f:-tl1t:l"n' t-4.) A Kbt. s4. g (1) bek szlrnt az ajanlatklr6 az ajanlatvasv alanlatt6telfelhvfso"l tlutl Pql-1 ",alrl"*z ",u.lzolon a munxavarar6rv{uetm6e cg a munkarelt6te':.n:",i"$,koz6 olvan kotelezetts6gekr6l, a:2ol meg a szerz6d6st, vagy - a nyertes vsszal6p6se eset6n,4^^r. - az ajantatok 6rt6ket6se sor6n p2. g (L) bqkezd6sl a k6vetkez6 legkedvez6bb {antatot tev6nek mnostett ^-latah szervezeftel (szemfllyel), ha 6t a 77. g (2) szernt tsszegez6sben nlegjeltlte' {ekezd6se 19.) A nyertes aj6ntattev6 kdtetes a szerz6t6sk<t6s utan 3 napon beltl a:1lt9:t^:noedelvek besz:erzds6t 6 eteptrcs hutlad6kkal kapcsolatos tev6kpnys6sek v6sz6s6nek felt6teler6l s-pl6 2L?!2oo::I-.1;l,", (A [elepu esl nullaugkkal KaPr,Dvrq'lvr fevs^rr I rendetet 20. g (1) bekezd6s6nek c) pontja zernt enged6ly) kezdem6nyezn, 6$ ennek megtdrt6nt6t gazoln' oetottzotz sl25 hft p://ted. eu ropa. eu/ted s - Ajnlat felh(v6 vatalos LaPjhPz Nylt eljar1s

8 HL/S L DL2-HU Tag6ltamok - SzolgAltat6srd ranyul6 szerz6d6s - Aj6nlat felhv{s - Nyflt elj6r6s 20.) Azaj6nlat felhvsban nem szablyozoft k6i Cvlll. tv. el6rasa szetnt kelleljrn. Vl.4) Jogorvoslatellrs. V.4.1) A ogolvoslat elldrdst lebonyolft6 szerv Ktzbeszerz6s Hat6sfl9, Ktzbeszerz6s D<nt6bzottsAg Rad6 utca BudaPest MAGYARORS,ZAG E-mal: Telefon: lnternetcm: kozbeszerzes.hu Fa(: VL4.2) Joqorvoslat k6relmek benydtsa I A jogorvostat k6relmek beny0jt6s6nak hatrde6re vonatkoz6 pontos ntorm6c6: A Kbt S (3) bek szernt, V1.4.3) A logoloslat Vl,5) E hlrdetn6ny felad4sdnak d6ponta: L2 k6rellnek beny(jtasra vonatioz6 Inform6c6 a kdvetkez6 szerut6l szerezheto be o3to7l20t2 s125 europa. eu/ted - Nylt eljars

9 THG Kft. Kzbeszerz6s Felado: Kldve: Cmzellt: T6rgy: ropa.eu 2012, jrlus 3. 9:04 g kft, hu TE D- pu b I ca ton (20L ) : :' +t*\ry, &{t* *u1.our-4.v'**-*rol --; -'dya trrb Y:*YLLtUfr *l+ tja 5z:pp4* e*f t,* t*te * tax J*'*rrzal *{ 'r..k* T-t:r*p*x* #***rl: T1rs5g H ul laddk-gazd1 lkodds Kft. Elk.f dtt dokumentum : Jun 29, 20L2 Cm:. HU-Nyregyhlza: Vdrosszldrdhulladek-6rtalmatlantds szolgdltatdsok Az 0n dltal elkrlldott hrdetm6ny a ma napt6l, koz6p-eu16pa dc szernt ordt6l lesz hozzdf6rhet6 az Eur6pa Un6 Hvatalos Lapjdnak Keg6szft6s6ben (HL S), a TED (Tenders Electronc Daly) adatb6zsdban, EttSl kezdve a 20L jelre klkkelve megteknthet a kozz6tett hrdetm6nyt. A TED az Eur6pa Un6 kozbeszerz5,s adatbdzsa. Az adatb{zs el 6 rhet6 a http ://http : //ted. eu ro pa. eu/ FIGVELMEZTETES rar! xozrarasr KorELEzErrsEc E LJARAs e neo u f ruye n6 l: K6rjlk, vegye fgyelembe, hogy az Eur6pa Parlament 6s a Tandcs mdrcuf 31-2OO4/17/EK rdnyelv6nek 43, ckke drtelm6ben azon ajdnlatk6r6knek, melyek s/erz6d6st t6ltek oda, a szerzsd6.s odat6l6s6t kovet6 2 h6napon bel.l tdj6koztat6t kell kllldenuka szerz6d6,sodatel6s eljdrds eredm6ny6r6l. Tovdbb6 vegye fgyelembe azt, hogy a szerz6d rs odat6l6s616l szolo tdj6koztat6[an szerepl6, nem kdzzdt6telre szdnt nformdc6kat - statsztka okokb6l kfoly6lag - kzarolag egyszerrstett formdban teszk kdzze. Fgyelem! Ez egy autolnatkusan gener6lt.zenet. K6rjk ne haszn5lja a "V6lasz" funkc6t, lletve a Kad6hvatallal val6 kapcsolatfelv6telhez se eztaz e-nfal cmet hasznslja. Amennyben k6rd6se van, k6rj[k, vegye fel velnk a kapcsolftot a TED hon la pj5 n ta l5 hat6 vsszajelz6s I n k segts6g6vel.

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap v~cosjp6;zs6'g Budapest Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap Kapcsolattart&s,i pont(ok): Telefon: Szab6 & Szomor UgyvCdi roda, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsillnszky tit 55. +36-1-2695777 /l. Cimreti: dr. Dinyl

Részletesebben

ö ú í ö ú ö ű í ű ö ő í ő ú Á ú óó ó Á ó Á ö Ő Ö Ő Ö Ú Ú Í Á Ó Á ő ő ő ő ó í ő ö Á É ó ö ő Í É Ü Ö Ó í ő Í Á Ö ő Ó ő Á Á É Á É Ó ö Ú ó ö É Ő Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö í ő Á Í Á Ö Ó Ö Ő Ö Ú ú í Á ó Á Á ö ö ú í ö

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

El6ad6: Kassa Krisztina

El6ad6: Kassa Krisztina OTP BANK Nyrt, Szezodes sz.: KBC-3400-2012-0284. El6ad6: Kassa Krisztina HITELKERET-SZERZ6D6S amely l6trejott egyr6sz16i N6v: Sz6khely. Ad6szdm: Ozd V6ros Onkormdnyzata 3600 Ozd, Vdrosh6z t6r 1. 15726487-2-05

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS GIGASET DL800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3953839

Az Ön kézikönyve SIEMENS GIGASET DL800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3953839 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( 18369951-1-05 ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: 18369951-1-05 1 C6gjegyz6k

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTOTT

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTOTT Trgy: Vmosprcsi Kistrsgi Jróbeteg Szakelltó Központ csapadkvz elvezetsi terve Megrendel: Vmosprcs Kistrsgi Egszsgügyi Szakelltó Nonprofit KFT. Tervez: Lovas Pter Dtum: Debrecen, 2011. janur hó Tervszm:

Részletesebben

. l: li-]]., i.] ;..:''::izi*s Rvfülp Ngykzsg Önkorm ny zt Kpvisel-testilete 7 t2011.(v.25.) nkormnyzti rendelete selszlltsr vontkoz A települsiszilrd hutldkgyijtsre szervezettkzszotglttskiitelezignybevtelrl

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

eoasverelr szerz6otrs

eoasverelr szerz6otrs b8-31-p eoasverelr szerz6otrs l6trejott egytl,szt a Budaps5g Hallet utca 29, szdm alattt sz6khely6 "-.ly Gottsegen Gy6rgy Orszdgos Katdiol6giailnt6zet Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tovhbbiakban: Vev6),

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

Á Á É É ÉÜ Á Ü Ü ő ó ő í í Á ü ő í í ó ó í ó ő ü ü ő ü ó ó ő ü ő í í ü ő í ü ő í ü ő í í ó ő ó ü ü ó ó ő ü ú ó ó ö í ü ü ő ó ő ü ő í ó ü ő í ő ü ö ü ő ó ő í ó ü í ő ő ö ő ő ö ő ü ő ő ő ő í ü ü í ó íő ü

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE

E;---l. t-----l [,FEI' m f-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet I egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhaszfsrlgi mell6klete I PK-l42 Tiirv6ysz6k: LL Tatabiivai Tiirvri Bekiild6 adatai Viselt 6v: Sziilet6si 6v: El5tag T--_l

Részletesebben

T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT. enged6lyezi. szillit6s6t

T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT. enged6lyezi. szillit6s6t -4, agdei ffi W onszacos KoRNYEzETVE DE LiJl I' rermeszerved;lmt Ei vizugyl r6ffiuucvel6src 1411486-1 112047 ' El6ado: Tdr6ne Kov5cs Jolan T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT Az orszagos

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója Pannon-Váltó Nyrt. 2010. vi konszolidált beszámolója á á á ó ő á á ü ü ő á á í á á á ó ő á Ó á á ő ő Á Í í á á á ó á í ö ő á á á ó á á ó ö ó í á ö ö Á í á á á í á ű Ü á ő á í Á Ö Ö ű á ű á á ú í á ó á

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyj Heineken ajándkokat! elnevezsű nyemnyjátk HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játkban rsztvevők rszvtelükkel külön jognyilatkozat nlkül tudomásul veszik

Részletesebben

ľ ľ ü ĺ ĺ ľ ľ řŕ ľ ľ í ľ ĺ ľ ľ ľ Í ú ľ ö í ĺ ĺĺ Í í ö ľ ľ Ü ü Ü ľ ľĺ Í ľ ü É ľ É ľ É Íľ ľ ľľ É ľ ľé ł łľ ĺ ĺ ĺ É ą łą É Ú í ľ ľ í ł ľ ľ ĺ ú ľ ü Ĺ ú í ö ü ź ĺ í ľ í ľí ď ö ĺ ę ű í üí ü ź ü ĺ ĺ ĺ ü Í ź ź

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ő ľ í Ä í ő ő ő ó ľ Á ó Ö Ł ö ö ő ő ó ö ő ő Ł ő ľáľ Á É ő ľ ľ ó ó ó ü ť ľ ü ó í ľ ľ ľő í ľ ť ó ü ľ ü ö ľ ľ ó ľ ěľ ö ű ö ő ő í ľľ ó í ľ ó ő ö ľ ü ö í Á ľ ľ í ö ő ö ľ ľ ľ ő ľ ľ ő ó ľ Í ó ľ ľ ľľ

Részletesebben

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 192-312661

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 192-312661 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312661-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 192-312661 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

.o,o#,"*rbsnésü,,b,, Kiegszítő adatok, melyek míndktidőszakra egdormn rtendők: o d Befektetett pnzügyi eszköxik között tallhat hitelviszonyt megtestesítő rtkpapírokkalrratoz rtkpapírok,lejfuatrrk öt v

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

VALLALKoZoI SZERZ6DES

VALLALKoZoI SZERZ6DES VALLALKoZoI SZERZ6DES mely ldtrejott egyr6szrol a TERSEGI HULLADnx-enznAf,XOnASI Kft. (szdkhelye: 4400 NyiregyhSza, Bokrdta utca 22., ad6sz6m: 13992013-2-15; c6gjegyzekszdma: 15-09- 071642; Banksz6mlaszttm:

Részletesebben

Agenta-Consulting Kft. - Gomolla Tamás 2011-1-0289

Agenta-Consulting Kft. - Gomolla Tamás 2011-1-0289 Ö É É Á Á É Á I c3 1 Krjük a BelpsiNyiIatkozatot nyomtatott nagy betűkkel kittilteni, valarnint a megfelel neyzeteket X-szel Krjük, adja meg valamely fnykpes szemlyazonost okmny adatait: il'"tij:1, f]

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

További információk a következ címen szerezhet k be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következ címen szerezhet k be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Felhivis E g6szs6gii gyi sza kd olgoz6 k Kiitelez6 szakmacsoportos tov6bb k6pz6se VASZARY KOLOS KORIIAZ

Felhivis E g6szs6gii gyi sza kd olgoz6 k Kiitelez6 szakmacsoportos tov6bb k6pz6se VASZARY KOLOS KORIIAZ t?17 I '{a I {d L *{\"Jfr'l-." r /' l r{ Is I \: J A'Rffi A Vaszary Kolos K6rh'5z Esztergom 2500 Esztergom, Petcifi S. u. 26-28. Telefon: (0036)(33) 542-300 Fax: (0036)(33) 542-302 E-mail : titkarsag@vaszary.hu

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa:

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa: q j3 l?ct3 F6vdrosi dnkormdnyzat csarnok 6s Piac rgazgat6s6ga, mint Megrendeld (tovribbiakban Megrendel6) Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9 Kdpviseli: dr. D6nes Akos Bankszimlasziim a: 1

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410732-2011:text:hu:html HU-Szentgotthárd: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2011/S 252-410732 Tájékoztató

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ú ú ő ő ő ő Ú ű ő ő Á ő ő Ő Á Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ú ú ú ő ő ő ő ű ő ő ő Ö ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő Á Ő Á Ő Á Á Ú ú ő ő ő ő ő ő Á Á Á Á ő Ö ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Tárgyalásos eljárás. HU-Miskolc: Banki szolgáltatások 2011/S 187-305341

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Tárgyalásos eljárás. HU-Miskolc: Banki szolgáltatások 2011/S 187-305341 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305341-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Banki szolgáltatások 2011/S 187-305341 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ö ú ö ú í ó ó ö ú ö ú ö Á í í ú í ü í í ű ü ó ö ö ú ú ö ö ó í ú ú í ú ű í ó í ú ó í ó ú ű ű ü í íí ö ü ö ü ü ó í ö ű í ó ö ó ö ó ű ö ü ű Á ö ú Á ö ü í ü ó ö ó í ö ö í ö ü ű ö í í í ü í ö í í ü ö í ö ó

Részletesebben