KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG"

Átírás

1 KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG t ~% 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. I levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/ , fax: 76/ , %~.t TERVEZÉSI SZERZŐDÉS P mely egyrészt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., tel.: 76/ , fax: 76/ , képviseli Dr. Boros Emil igazgató), mint Megrendelő másrészt a Kovács Epítész Mű-Hely Kit. Székhelye: 6000 Kecskemét, Sólyom u. 24. Cégjegyzék száma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Számlavezető pénzintézet: Szigetvári Takarékszövetkezet Kecskeméti Fiókj a Képviselője: Kovács Ferenc ügyvezető mint Tervező között jön létre. A SzERzŐDÉs ELŐZMÉNYE A Megrendelőnek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerébe benyújtott Halmok az évszázadok sodrásában Halmok; földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén című, KEOP / azonosító számú pályázat keretében építéshatósági tervezési feladatokat kell megvalósítania megkötött Támogatási Szerződés alapján. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a fentiek vonatkozásában november 30. napján közbeszerzési eljárást indított Halmok az évszázadok sodrásúban Halmok; földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén című, KEOP /09-l azonosító számú pályázatra vonatkozó építéshatósági engedélyezési- és kiviteli terv készítése, engedélyeztetés lefolytatása tárgyában, mely eljárás keretében a nyertes ajánlatot a Tervező tette, ezért a Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát a munka elvégzésére. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok a szerződés részét képezik. I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A Megrendelő a jelen okirat aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Halmok az évszázadok sodrásában Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna- Tisza közén című, KEOP / azonosító számú pályázatra vonatkozó (érintett projektterületek: Tiszaalpári Földvár, Ersekhalmi Földvár, Csárda-halom (Dunatetétlen), Vaskúti halmok) építéshatósági engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítését, továbbá közreműködik az engedélyeztetési eljárásban.

2 I/l. A Tervezési szerződés tartalma A Tervező vállalja, hogy elkészíti a Halmok az évszázadok sodrásában Halmok; földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén című, KEOP /0? azonosító számú pályázatra vonatkozó (érintett projektterületek: Tiszaalpári Földvár, Ersekhalmi Földvár, Csárda-halom (Dunatetétlen), Vaskúti halmok) építéshatósági engedélyezési- és kiviteli terveit, továbbá közreműködik az engedélyeztetési eljárásban. 1/2. A Tervezési szerződés részletes tartalma A Tiszaalpári Földvár, az Érsekhalmi Földvár, a Csárda-halom (Dunatetétlen) és a Vaskúti halmok projektterületek állag- és morfológiai forma megőrzésére és természetközeli állapotba való visszaállításra vonatkozó építéshatósági engedélyezési- és kiviteli terv készítése, Szakmai anyaggal alátámasztott javaslattétel a kivitelezés módjára, A terveket megalapozó tanulmányok (generál építészeti munka, geodéziai felmérés, térgeodézia, statika, kertészeti és örökségvédelmi munkarész) készítése, Fajlagos és tételes tervezői költségbecslések készítése, Közbeszerzési eljáráshoz árazatlan költségvetési kiírás elkészítése, A tervek vizuális megjelenítése és prezentációja. Egyéb feladatok: Epítéshatósági engedély iránti kérelem benyújtása, közreműködés az építéshatósági engedélyezési eljárásokban, az egyes hiánypótlások soron kívüli elkészítése, amennyiben az illetékes hatóság előíija (amennyiben az egyes létesítmények közül valamelyik létesítése nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység, arról az illetékes hatóságtól írásos nyilatkozat megkérése a Megrendelő számára). A tervekről egy maximum 25 diát tartalmazó digitális, szerkeszthető prezentációs anyag összeállítása. A hatósági engedélyes- és kiviteli tervek esetleges átdolgozása, amennyiben a Közreműködő Szervezet az RMT minőségbiztosítása során a tervekkel kapcsolatban észrevételt tesz, vagy átdolgozását kéri. A fentieken túl a nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a tervezés során szorosan együttműködik a Megrendelő által kijelölt szakmai felelősökkel, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányt és az örökségvédelmi hatástanulmányt készítő vállalkozóval. 1/3. A teljesítés formai elvárásai Az elkészült tervezési eredményeket, így az építéshatósági engedélyezési- és kiviteli terveket 6-6 db eredeti példányban és CD-n elektronikus, szerkeszthető formában, a tervezést megalapozó tanulmányokat 1-1 db eredeti példányban és CD-n elektronikus, szerkeszthető formában, a tételes, anyag- és munkanemenként bontott tervezői költségbecslést, szükség szerint bekért vállalkozói ajánlatok alapján, es kivitelezéssel számolva 6-6 db eredeti példányban és CD-n elektronikus, szerkeszthető formában, az árazatlan költségvetési kiírást a megvalósítás közbeszerzési kiírásához CD-n elektronikus, szerkeszthető formában, a tervekről egy maximum 25 diát tartalmazó, digitális prezentációs anyagot CD-n elektronikus, szerkeszthető formában kell leadni a Megrendelő részére.

3 A Tervező vállalja, hogy az elkészült produktumokon kitünteti a támogatás tényét és ebből fakadóan szükséges arculati elemeket. Ehhez a Megrendelő digitális formában adatot szolgáltat. A Megrendelő a munka során az alábbi megfelelést váija el: A régészeti kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok érvényesítése a tervezés során. A munka során biztosítani kell a kulturális örökség védelmére, a régészeti leletek, a régészeti lelőhelyek védelmére, a védett természeti és a Natura 2000 területekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést, és a fenntarthatósági (így különösen másodnyersanyag alkalmazás lehetséges maximális értékének tervezése, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása) szempontoknak való megfelelést. II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA A Felek a megállapodást határozott időtartamra, a szerződés aláírásának napjától július 31-éig terjedő időszakra kötik az alábbi részhatáridőkkel: Tervezést megalapozó tanulmányok elkészítésének határideje: március 15. Epítéshatósági engedélyes terv elkészítésének határideje: március 15. Kiviteli terv elkészítésének határideje: május 31. Tervező az engedélyek kiadásának határidejére befolyással nem bír, az a mindenkori engedélyező hatóság hatáskörébe tartozik. Tervező feladata ugyanakkor a gyors ügyintézéssel a hiánypótlások mielőbbi teljesítése és közreműködni az I 2 pontban vállalt ás elkészített Hatósági engedélyezési tervdokumentációval a sikeres engedély beszerzése érdekében (a Támogatási Szerződésben tervezettek szerint július 31-ig). Előteljesítés minden pont vonatkozásában lehetséges a pályázat kötöttségeinek figyelembevétele mellett! A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy: Balázs Réka. III. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE III/l. A Megrendelő kötelességei, jogai A Megrendelő kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala. A Megrendelő kötelezettségvállalási jogát az elkészülő szakértői munkarészek alapján, azok Tervező által való közérthető előterjesztése alapján jogosult gyakorolni. A Megrendelő köteles a szakértői tevékenységhez szükséges adatokat, információkat, illetve a csak és/vagy célszerűen általa biztosítható dokumentumokat a Tervező által kért formátumban, és határidőre a Tervezőnek átadni. A Megrendelő felel az általa átadandó anyag tartalmáért. Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag nem tartalmaz: jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás ás versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; szerzői jogot sértő alkotó elemeket;

4 megtévesztő jellegű adatokat; hamis tényeket nem tüntet fel valós színben; mások személyhez fűződő jogait nem sérti. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan Tervezőtől akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni. A Megrendelő a szerződéstől bármikor eláilhat, amennyiben azt azonban nem a Tervező súlyos szerződésszegése miatt teszi, köteles a Tervező addig felmerült költségeit, valamint az elvégzett munkája arányában, de legalább annak 20 %-t kitevő mértékben a Tervezési díjat megihetni, Illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 111/2. A Tervező jogai, kötelességei A Tervező köteles a munkáját a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben végezni. A Tervező kijelenti, hogy rendelkezik az általa vállalt tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultságokkal és tervezői kapacitással. Kijelenti, hogy rendelkezik Ft/év biztosítási összeg és 2 millió HUF/káresemény tervezői felelósségbiztosítással. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítését illetően vele és tagjával szemben az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet Osszeférhetetlenségi szabályok főcím alatti 11. * (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak nem állnak fenn. A Tervező a Megrendelőtől kért adatok fajtáját, a kért információkat, dokumentumokat, ezeknek módját és idejét köteles a kapcsolattartónak írásban faxon vagy ben megadni. A Tervező köteles teljes mértékben együttműködni a Megrendelővel, Illetve a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel felekkel. A Tervező joga, és kötelessége hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalt feladatai teljesítése érdekében közvetlenül tartson kapcsolatot Megrendelővel élő jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel, tőlük a Megrendelővel egyeztetett módon adatot kérjen, számukra adatot adjon át, Illetve ezen felekkel egyeztessen. Az Tervező további altervező(k) igénybe vételére jogosult. Az általa igénybe vett altervezőkért Úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A fenti folyamat során a Tervező vállalja a Megrendelő tájékoztatását, az általa megjelölésre kerülő szervezetek(ek)nek és személy(ek)nek megfelelő bevonását. Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a Tervező a Megrendelőt és az ellenőrzésre jogosult szerveket haladéktalanul tájékoztatja. Minden dokumentum, amelyeket a Tervező a szerződés teljesítése során állított össze, készített el, vagy jutott a birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Tervezőnek a szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. A Tervező Megrendelőnek a szerzői jogi oltalom alá tartozó szellemi alkotásokra teljes körű és kizárólagos felhasználási jogot ad. A felhasználási engedély az Európai Unió területére terjed ki. A felhasználási engedély határozatlan időtartamra szól.

5 A Tervező minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a Felek a tervezői díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. A Tervező j ogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített dokumentáción harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn TELJESÍTÉS Tervező március 15-éig elkészíti és a Megrendelő számára átadja a Szerződés 1/2 bekezdésében foglalt Tervezést megalapozó tanulmányokat: a Tervező által átadott tanulmányok átadását követő 5 munkanapon belül Megrendelő teljesítésigazolással igazolja. Kiviteli terv (mely magában foglalja a tételes, anyag- és munkanemenként bontott tervezői költségbecslést, az árazatlan költségvetési kiírást a megvalósítás közbeszerezési kiírásához, a tervekről egy maximum 25 diát tartalmazó, digitális prezentációs anyagot is): A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje május 31. Az elkészült terv bedolgozásra kerül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányba (RMT). A teljesítés igazolása a következők szerint történik: az RMT jóváhagyásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül, vagy amennyiben a Közreműködő Szervezet a minőségbiztosítás során észrevételek tesz, azok tervekben történő átvezetését és a produktumok átadását követően kiadott, a továbbtervezésre alkalmasságról szóló KSZ értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül. Építésbatósági engedélyes terv: Az építéshatósági engedélyes terv elkészítésének határideje: március 15. Az elkészült terv bedolgozásra kerül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányba (RMT). A teljesítés igazolása a következők szerint történik: az RMT jóváhagyásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül, vagy amennyiben a Közreműködő Szervezet a minőségbiztosítás során észrevételeket tesz, azok tervekben történő átvezetését és a produktumok átadását követően kiadott, a továbbtervezésre alkalmasságról szóló KSZ értesítés kézhezvételét, valamint a hatóságtól megszerzett engedélyek átadását követő 5 napon belül. A Megrendelő részéről a felelőse. teljesítés igazolására jogosult személy Balázs Réka, a projekt szakmai IV. DÍJAZÁS A tervezési szerződés ellenszolgáltatásának (tervezési díj) összege: Tervezést megalapozó tanulmányok, munkarészek (geodéziai felmérés, térgeodézia, kertészeti és örökségvédelmi alátámasztó munkarész): nettó ,- HUF ± ,- HUF (27 %) AFA, azaz bruttó ,- HUF, azaz egymillió-hétszázhatezernyolcszáznyolcvan HUF (részszámla). Kiviteli terv, mely magában foglalja a tételes, anyag- és munkanemenként bontott tervezői költségbecslést, az árazatlan költségvetési kiírást a megvalósítás közbeszerezési kiírásához és a tervekről egy maximum 25 diát tartalmazó digitális prezentációs anyagot is: nettó I ,- HUF ,- HUF (27 %) AFA, azaz bruttó ,- HUF, azaz egymillió hétszázhatezernyolcszáznyolcvan HUF. Építéshatósági engedélyes terv: nettó I ,- 1-RJF ,- HUF (27 o) ÁFA, azaz bruttó HUF, azaz kettőmillió-kettőszázhetvenötezemyolcszáznegyven HUF.

6 (A kiviteli terv és az építéshatósági engedélyes terv díja együttesen: nettó ,- HUF ± ,- I-IUF (27 %) AFA (a két feladatról együtt végszámla). A tervezési díj nem tartalmazza az építéshatósági engedélyezési eljárás díját, azt a Megrendelő fizeti. A Tervező a fenti produktumok teljesítését követően, a teljesítésigazolás birtokában egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a Felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. A fizetési feltételek az alábbiak szerint alakulnak: A jelen szerződés összegének finanszírozása 100 %-ban KEOP-támogatásból valósul meg. Az ellenérték teljesítése a teljesítést követően a számla benyújtása után történik, közvetlen szállítói finanszírozással a Tervező bankszámlájára az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A * - ában foglaltak figyelembevételével. Tervező az ajánlatában foglaltaknak megfelelően előlegre nem tart igényt. Megrendelő az ellenszolgáltatást szállítói finanszírozás keretében, átutalással teljesíti a Kbt ~ (3) bekezdése szerint, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő kifizetési kérelem (számlák és mellékletei) Közreműködő Szervezet általi kézhezvételétől számított 30 napon belül. A finanszírozás várható menete: A Megrendelő által átadott teljesítés igazolás alapján kiállított számla benyújtását követően 7 munkanapon belül a Megrendelő kifizetési kérelmet nyújt be a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez, mint Közreműködő Szervezethez. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül közvetlenül a Tervező részére fizeti ki. A 30 napos határidőbe a Megrendelő, mint Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A Tervező számlavezető bankja: Szigetvári Takarékszövetkezet Kecskeméti Fiókja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes tervezési díj AFA-val csökkentett értéke után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. V. SZERZŐDÉSSZECÉS, KÉSEDELEM A Tervezőt a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra (nettó megbízási díj) vetítetten, de összesen legfeljebb az egyes feladatokra jutó nettó tervezési díj 25%-a. A Felek rögzítik, hogy minden késedelmet okozó tényezőt 8 munkanapon belül, de legkésőbb az aktuális határidő teljesíthetőségét még nem akadályozó időtávon belül írásban jeleznek egymás felé. A késedelem eszerinti jelzése esetén annak mértékével automatikusan kitolódik a vonatkozó részhatáridő.

7 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben felsorolt bármely adat módosul, úgy azt a másik féllel 8 napon belül közlik és egyeztetik. Ezen közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a munkát saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és jogosult az el nem végzett munkára jutó Tervezési díj 20 o-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. VI. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik. Végső esetben jogvitájuk eldöntése esetén alávetik magukat a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Tervező tudomásul veszi, hogy az átvett adatok céltól eltérő felhasználása esetén a Tervező szervezet vezetői, tisztségviselői a büntetőjogi felelősségre vonáson túlmenően a rendeltetésszerű felhasználásért a polgári jog szabályai szerint is felelnek. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeftiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Tervező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. a) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a.a) a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. a.b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fentiekben hivatkozott felmondás esetén a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. VII. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos.

8 Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Tervezőnek lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Allami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstár, a kifizető hatóság, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény I. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni az ott szabályozott módon. A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt Jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó részei érvényesek. Jelen szerződés 4 eredeti példányban, példányonként 8 számozott oldallal készült, annak módosítása ugyanennyi példányszámban történhet meg. A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták. Kelt: Kecskemét január 10. ~eirp4 Igazgató Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Megrendelő I Kovács Ügyvezető Feren vács Építész Mű-Hely Kft. Tervező q%~~ 0(10

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Vállalkozási és felhasználási szerződés Vállalkozási és felhasználási szerződés amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., törzsszám: 311607, adószám: 15311605-2-41) képviseletében eljár: dr. Berta

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben