KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg KSH szám: KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, Bvotyik Mihály ügyvezetı igazgató

2 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Kiegészítés a évi mérleghez ÁLTALÁNOS JELLEMZİK A társaság bemutatása A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ KHT én alakult Ft alaptıkével. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése december 19-én a 210/2008.(XII.19.) KH számú határozata szerint, a Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításával a társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaság formájában történı továbbmőködésérıl határozott a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése értelmében. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság január 29-én a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Közhasznú Társaságot (Cg ) a cég átalakulása miatt a cégjegyzékbıl törölte. A törléssel egyidejőleg elrendelte a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság bejegyzését a Cg számú cégjegyzékbe, mint a törölt cég teljes jogutódja. A jegyzett tıke: Ft tárgyi eszközbıl és Ft pénzbeli betétbıl áll. Székhely: 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 17. Mőködési forma: korlátolt felelısségő társaság (közhasznú) Adószám: Honlap címe:http://www.bbmmk.hu Cégjegyzék szám: (jogelıd: Cg ) Cégbejegyzés kelte: január 29. (jogelıd: ) Statisztikai szám: (jogelıd: ) A cég alapítója: Gyır - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése Alapító székhelye: 9021 Gyır, Árpád u.32. Az alapító képviselıje: Dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke A cég tulajdonosai: Magyar Állam tulajdonos (tag) tulajdonosi jogait gyakorolta január március 24-ig a Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tag (ok) adatai: 100 % - os tulajdoni hányaddal: Magyar Állam tag tulajdonosi jogait gyakorolta: január március 24-ig Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tagsági jogviszony kezdete: Gazdasági év: Mérlegkészítés idıpontja: a tárgyévet követı év január 31. ( ) Fı tevékenységi kör: Máshova nem sorolt egyéb, közösségi, társadalmi tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás Alkotómővészet Elıadó - mővészetet kiegészítı tevékenység Elıadó mővészet 2

3 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szabadidıs tevékenység Humánkutatás-, fejlesztés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Máshova nem sorolt nyomás (kivéve: napilap) Vállalkozási tevékenységi kör: Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Számlavezetı pénzintézet: Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Állampénztári Iroda 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 26. Pénzforgalmi számlaszám: ( ) ( ) A társaság ügyvezetıje: február 26 tól Bvotyik Mihály (9022 Gyır, Batthyány tér 10.) - aki a társaság vezetı tisztségviselıje - tevékenységét társasági jogi jogviszony keretében határozatlan idıre megválasztva látja el, amelyre a Gt. és a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az ügyvezetı évi juttatása: Ft tisztségviselıi tiszteletdíj. A társaságnál 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Dr. Horváth József Jogviszony: Kifizetett évi tiszteletdíj: Ft Kiss János Jogviszony: Kifizetett évi tiszteletdíj: Ft Villányi László Jogviszony: Kifizetett évi tiszteletdíj: Ft Kiss János Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült. Sándor Roland Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült. Dr. Révész Péter Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült. Takács Zoltánné Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült Az ügyvezetés ellenırzését végzi: RAAB-AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló KFT Gyır, Hegymester u. 50. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával. Jogviszony: ig. Confessio Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelı KFT Budapest, Juhász utca 39. Turányik Ferenc könyvvizsgáló bevonásával. Jogviszony: ig. Az egyszerősített éves beszámolót készítette: Kilián Sándorné (9083 Écs, Petıfi S. utca 17/a.) regisztrált mérlegképes könyvelı vállalkozási szakterület. Regisztrálási szám:

4 TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek. A számviteli politika fı vonásai Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk. A társaság A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény, A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint A számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alatt végzi gazdasági tevékenységét, könyvvezetési amely kötelezettségének egyszerősített éves beszámoló készítésével tett eleget. Könyvvezetés és beszámoló készítés pénzneme: HUF. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény i alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban. A számvitelrıl szóló törvény 52 -a alapján az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogjuk (az értékcsökkenés elszámolása). A tárgyi eszközállomány értékcsökkenési elszámolása egyedi elbírálás alapján lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik negyedéves gyakorisággal. Használatba vételkor egyösszegő (100 %) értékcsökkenési leírást alkalmazunk a Ft egyedi beszerzési értékő immateriális javaink és tárgyi eszközeink esetén. Maradványértéket a Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél képezünk, egyedi elbírálás alapján. Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik. Megnevezése Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos jövedelmezıség % A TÁRSASÁG ÉVI GAZDÁLKODÁSA A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató 2013.év % 2014.év % Index % számítása Befektetett eszköz érték Összes eszköz érték 20,65 14,52 70,31 Forgóeszköz érték Összes eszköz érték 78,58 84,74 107,84 Saját tıke Összes forrás 33,93-1,17 3,45 Forgóeszköz Rövid lej. kötelezettség 710,33 317,15 44,65 Adózás elıtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele -76,98-9,32 12,11 A társaságnál a befektetett eszközök aránya csökkent, ugyanakkor a forgóeszközök aránya megnövekedett. A tıke ellátottsági mutató jelentısen csökkent. Az árbevétel arányos jövedelmezıség azonban jelentısen növekedett az elmúlt évhez képest. 4

5 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak 0 Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 Vagyoni értékő jogok 0 Szellemi termékek 0 Befejezetlen beruházások 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Áruk, göngyölegek Követelések Belföldi Vevık Belföldi Vevık értékvesztése Csoportosan nyilvántartott vevık Csoportos Vevık elszámolt értékvesztése Egyéb adott elılegek Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár Elszámolási számla ( ) Elszámolási számla ( ) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Kamatok aktív idıbeli elhatárolása ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN SAJÁT TİKE Induló tıke Eredménytartalék Lekötött tartalék eredménytartalékból Tárgyévi mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK 0 Céltartalékok várható kötelezettségekre 0 KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása Bevételek elhatárolás Költségek elhatárolása FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN

6 A mérlegben szereplı Eredménytartalék Adózott Mérleg Szerinti Eredménybıl származik. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma 5 fı. A követelések fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések Összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 A kötelezettségek fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 Esemény megnevezése Költségek aktív idıbeli elhatárolása Aktív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Web tárhely évi tárhely fenntart. ktg. Adó Jogtár fenntart. ktg évi jogtár elıfizetés Fogl.eü.szolgáltatás évi üzemorvosi szolg. Mindösszesen: Belföldi vevık tételes listája Megnevezés Szla szám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Gyıri Vízisport Egyesület Összesen: AmRest Kft. Budapest kiegyenlítetlen SCnetwork Magyarország Kft. Budapest Összesen: Fagano Agro Kft. Gyırzámoly kiegyenlítetlen 6

7 Vörös Bettina Rita Nemzeti Mővelıdési Intézet Budapest Összesen: KLIK Budapest Összesen: Winners Elements Bt. Gyır részkiegyenlítés kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen Összesen: Vevık mindösszesen: évben értékvesztés elszámolása a követelések között a Vevık soron történt, mivel 1 Vevı Ft tartozását nem rendezte. A fizetési határidık idıpont közöttiek. Társaságunk fenti Vevıre 50 %-os ( Ft) értékvesztést számolt el, mely összeggel (167 EFT) a társasági adóalapot megnövelte. Értékvesztés visszaírására évben nem került sor. Csoportosan nyilvántartott vevık tételes listája Vevı megnevezése / Követelésünk kezdı idıpontja Követelés összege (Ft) Elszámolt értékvesztés (Ft) Egyenleg (Ft) Király Béla Várpalota ( ) Allegro Alapfokú Mővészeti Iskola Alapítvány Máriakálnok ( ) Szabó Tamás Kapuvár ( ) DRL Arrabona Kft. ( ) Összesen: A fenti táblázatban felsorolt vevıink követeléseinket elismerték, azonban úgy ítéljük meg, hogy a kintlévıségek behajtása illetve kiegyenlítése kétségessé vált, több vevınek pedig ismeretlenné vált a lakcíme, illetve székhelyének / telephelyének címe évben társaságunk csoportos nyilvántartás alá vonta a fenti vevıket, és Ft értékvesztést számolt el, a évi társasági adóalapot 762 EFT-al megnövelte évben a csoportosan nyilvántartott vevık közé 1 vevıt soroltunk át Ft (100 %-os) értékvesztést elszámolva, mivel tartozása tartóssá vált. Az elszámolt értékvesztéssel a társasági adóalapot 7 EFT-al 7

8 megnöveltük évben a csoportosan nyilvántartott vevık közül 1 vevı kivezetésre került, mert a Gyıri Törvényszék Cégbírósága a céget törölte a nyilvántartásból. Társaságunk évben 221 E FT- al csökkentette a társasági adóalapot a korábbi években adóalapot növelı tételként elszámolt értékvesztések évre jutó visszaírása miatt. Rövid lejáratú kötelezettségek listája Belföldi szállítók tételes listája Megnevezés Számlaszám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Esély Közhasznú Nonprofit Kft. Gyır Hagleitner Hygiene Magyarország Kft Gyır-Szol Zrt. Gyır Magyar Államkincstár Budapest Pannon-Víz Zrt. Gyır Másológép Centrum Kft. Gyır Mindösszesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek listája Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Társasági adó 318 Kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó 1 Szociális hozzájárulási adó 219 Egyszerősített foglalkoztatás közterhe 53 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 2 Mag.szem.terh.egészségbizt. és munkaerı-piaci járulék 73 Magánszemélyt terhelı nyugdíjbiztosítási járulék 88 Magánszemélyt terhelı személyi jövedelemadó 141 Helyi iparőzési adó 99 Szakképzési hozzájárulás 8 Általános forgalmi adó 906 Költségvetési kötelezettségek összesen: Munkabérek 0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (behajtási ktg.átalány) 359 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 643 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Adók és járulékok egyeztetése az adófolyószámlával A NAV adófolyószámlák és a társaság kimutatása között Ft kötelezettség mutatkozik társaságunk terhére. A lenti táblázatban tételesen megtalálható az egyes adónemek bevallásának és befizetésének határideje. A fıkönyvi könyvelésben elıírásra kerültek a tárgyévet terhelı adók, bevallásuk és befizetésük pedig már évben történt/ történik meg, a bevallási határidık figyelembevételével. 8

9 Adónem ( Ft-ban ) Fıkönyvi elıírás évben Átutalás évben Fıkönyv egyenleg Adófolyószámla egyenleg Eltérés Bevallási / Befizetési határidı Mag.szem.levont szja Kifizetıi szja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Eg.bizt. és munkaerıp. járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egyszerősített foglal. közteher ÁFA számla Társasági adó Szakképzési hozzájárulás Adónemek össz: Esemény megnevezése Passzív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Gyermekszínházi árbevétel évi megvalósítás Bevételek passzív elhatárolása összesen: Munka- tőzvéd. szolg. ktg évi költség Munkábajárás ktg.térítés évi költség Szınyeg bérleti díj évi költség Áram, víz, csatorna, távhısz évi költség Telefonszolgáltatás évi költség Banki költség évi költség Szerviz ktg évi költség Szerzıi jogdíj évi költség Könyvvizsgálati díj évi költség Költségek passzív elhatárolása összesen: Fejlesztési célra kap. tám Érd. növ. tám év 2010.év Fejlesztési célra kap. tám Halasztott bevételek passzív elhatárolása összesen: Mindösszesen: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Villam.energ.hálóz.csatl.díj 2011.év Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Közhasznú árbevétel Vállalkozás árbevétele Egyéb bevételek: Kapott támogatások 0 Pályázati támogatások (NKA, TÁMOP) 0 Ft 9

10 Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei: 0 Pénzintézeti kamatok 0 Rendkívüli bevételek: Fejlesztési célra kapott támogatások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltségek Áramdíj Vízdíj Takarítási, tisztítási anyagok költsége Karbantartási, fenntartási anyagok Nyomtatvány költség Színházi, ruhatári belépıjegyek Egyéb anyagok Igénybe vett szolgáltatások Szállítási költségek Közüzemi szolgáltatók alapdíjai Távhıszolgáltatás Szennyvízelvezetés díja Bérleti díjak, parkolási díjak Fenntartási, karbantartási költségek Hirdetés, reklám Posta költség Megbízási díjak (rendezv.mősz.lebony.) Színházi elıadások díjai Szerzıi jogdíjak Telefon, internet költségek Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi képviselet, munkavédelmi tőzvédelmi szolg., fogl. eü. szolg Hírlap, folyóirat, szaklap költsége Takarítás Egyéb szolgáltatások Bankköltségek Hatósági szolgáltatási, igazgatási díjak Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek Munkabér Tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Munkába járás költségei Adóköteles természetbeni juttatás Betegszabadságok Reprezentáció Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó

11 Munkáltatót terhelı közteher Százalékos egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti egyösszegő ért.csökk. leírás 0 Saját term. eszközök állományváltozása 0 Egyéb ráfordítások Fizetendı késedelmi kamatok, bírságok 6 Iparőzési adó Ráfordításként elszámolt arányosított ÁFA Követelések elszámolt értékvesztése Behajtási költségátalány Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások 0 Rendkívüli ráfordítások 0 RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY évben a befektetett eszközök között beszerzés és értékesítés nem történt. Selejtezésre a befektetett eszközök és készletek között nem volt szükség. Lekötött Tartalék (Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (TAO kedvezmény) Adózott váll. Eredménytartalékból Összesen: A évben igénybe vett társasági adó mértékének kedvezménye miatt keletkezett Lekötött Tartalék összegét évben megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatására használtuk fel, így a Lekötött Tartalék ( Ft) visszavezetésre került az Adózott vállalkozói eredménytartalékba. Tájékoztató adatok Tárgyév EFT A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 445 Ebbıl: - megbízási díjak 0 3. Bérjárulékok 3165 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Ebbıl: az e rendelet 16. (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott. 0 Létszám, bér és személyi jellegő egyéb kifizetések (EFT) Elızı év Tárgyév fı bér szem. jell. egyéb kifiz. fı bér szem. jell. egyéb kifiz. Fizikai Szellemi Egyéb Alk.munkabér Mindössz:

12 Társasági adó megállapítását módosító tételek EFT Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek Az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kikerülésekor adótörvény szerinti nettó érték 702 Korábbi években adóalap növelı tételként elszámolt értékvesztés tárgyévre jutó része 221 Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek összesen: 923 Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kivezetésekor számviteli törvény szerinti nettó érték évben (Csop. nyilv. Vevık között) számvitel szerint elszámolt értékvesztés (100%) 7 Vevık között tárgyévben elszámolt értékvesztés (50%) 167 Egyéb növelı jogcímek (tárgyévi közhasznú veszteség) Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek összesen: Adóalap Társasági adó 318 Mérleg szerinti eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevételek társasági adóra gyakorolt hatása Elszámolt értékcsökk. (Ft) Visszaírt támogatás (Ft) Társasági adó alapra gyakorolt hatás (Ft) Társasági adóra gyakorolt hatás (Ft) évben üz. helyezett eszközök évben üz. helyezett eszközök évben üz. helyezett eszközök Társasági adóra gyakorolt növelı hatás összesen: Befektetési tükör év A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Kft. ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A székhelyéül szolgáló 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 17. szám alatti mővelıdési központ épületét közmővelıdési és vállalkozási tevékenységének zavartalan ellátása érdekében szerzıdés alapján használja, illetve hasznosítja (helyiségek bérbeadása). Az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok soron szereplı 827 EFT nettó értékő tárgyi eszköz az épülethez kapcsolódó kisebb beruházásokat tartalmazza március 25-én az épület telefonhálózatának bıvítését végeztük el. A bıvítés i nettó értéke: 1 EFT október 05-én az épületben található irodai helyiségek biztonságának fokozása érdekében az irodai folyosó bejáratára beléptetı rendszert szereltünk fel i nettó értéke: 43 EFT. A megnövekedett villamos energia fogyasztás miatt a rendelkezésre álló villamos energia teljesítményének növelését kellett igényelnünk az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.- tıl, mint Elosztótól. A hálózati csatlakozási szerzıdés értelmében csatlakozási díjat kellet fizetni társaságunknak. A villamos energia rendszer bıvítésének átadása december 1-én történt meg i nettó értéke: 783 EFT. 12

13 E Ft Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 1. Alapítás - átszervezés akt. értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immat. javakra adott elılegek 7. Immat. Javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.jogok Mőszaki berend.gépek, jármővek Egyéb berend.felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök ért.helyesbítése Tárgyi eszközök összesen: Befektetett eszközök összesen: E Ft Halmozott értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 1. Alapítás-átszerv.akt. értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immat. javakra adott elılegek 7. Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok Mőszaki berend. gépek, jármőv Egyéb berend.felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen:

14 Terv szerinti Tárgyévi értékcsökkenés Lineáris Degressziv 1. Alapítás-átszerv. aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális jav. adott elılegek 7. Immateriális javak értékhely. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok Mőszaki berend. gépek, jármőv Egyéb berend. felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Tárgyi eszközök összesen 713 Befektetett eszközök összesen: 713 Telj. arányos E Ft Terven felüli É.cs. elszám. É.cs. visszaírás Nettó érték Nyitó Záró 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése E Ft Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berend. felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen:

15 KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÉV Sor- Elızı év Elızı évek Tárgyév A tétel megnevezése szám E FT helyesbítése E FT a. b. c. d. e. 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDİBELI ELHAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bıl E. CÉLTARTALÉKOK 20. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDİBELI ELHAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ

16 Adatok ezer forintban KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı év Elızı év helyesbítése év helyesbítése helyesbítése Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok 4. Pénzügyi mőveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebbıl: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások ebbıl: vezetı tisztségviselık juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 11.Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás elıtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13)

17 Adatok ezer forintban Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év helyesbítése év helyesbítése év helyesbítése Tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. IGEN Megnevezés Ft Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 0 Alapítótól kapott támogatás 0 - Feladat ellátási szerzıdés 0 Egyéb önkormányzatoktól 0 - Gyır Megyei Jogú Város 0 Egyéb vállalkozóktól 0 Pályázati úton elnyert támogatás 0 - NKA pályázati támogatás 0 - NFÜ TÁMOP 0 Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel Színházi árbevétel Egyéb közhasznú árbevétel 0 Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás 0 Egyéb bevételek (kerekítések, késedelmi kamatok) Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú támogatás Érdekeltségnövelı

18 Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Bérbeadási árbevételek Egyéb vállalkozási árbevételek Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok vállalkozási 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás 0 Egyéb bevételek (kerekítések) Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú tám. Érdekeltségnövelı Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifiz Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Közhasznú tevékenység adózás elıtti eredménye Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség vállalkozás Igénybe vett szolgáltatások vállalkozás Egyéb szolgáltatások vállalkozási Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség vállalkozás Személyi jellegő egyéb vállalkozás Bérjárulékok vállalkozás Értékcsökkenési leírás vállalkozás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye Adófizetési kötelezettség vállalkozás Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye Kft évi mérleg szerinti eredménye

19 A tárgyévben végzett közhasznúsági tevékenységek bemutatása A közhasznú tevékenység megnevezése Gyermekszínházi elıadások Ifjúsági színházi elıadás A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXXIX. törvény 13. (1) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. A közhasznú tevékenység célcsoportja 6-10 éves korosztály éves korosztály Ifjúsági és felnıtt korosztály A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma 26 színházi elıadás fı 3 színházi elıadás fı A közhasznú tevékenység fıbb eredményei A gyermekszínházi elıadások során a bérletet váltó közönség tartalmas mővészi élményekkel gazdagodott. Összes ráfordítás: Ft. A középiskolás és felnıtt korosztály színházi produkció keretében ismerkedhetett meg az 56-os eseményekkel. Összes ráfordítás: Ft. Halász Judit koncert (2 koncert) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. Felnıtt és gyermek korosztály 2 koncert 871 fı Zenei élményhez juttatás Halász Judit dalain keresztül. Összes ráfordítás: Ft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ év A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ vezetısége és munkatársai kiemelt feladatként jelölte meg az általános és középiskolai korosztály számára színházi bérletsorozatok és elıadások szervezését. A 2013/14-es év tavaszi idıszakában az alsó tagozatos tanulók részére még két elıadás került bemutatásra az elızı évadból. A 2014/15-ös évadban jelentısen sikerült növelnünk a színházi bérletek számát. Az elızı évadhoz képest plusz 2 alsó tagozatos bérletet sikerült szervezni, így 7 bérletsorozattal indítottuk az ıszi idıszakot. Nagy örömünkre, 1 felsı tagozatos bérletsorozat is elindult. Gyermekszínházi bérletsorozatunk az alsó tagozatban tanuló diákok számára 4 elıadást, a felsı tagozatos tanulók számára 3 elıadást tartalmazott. Közel bérletet sikerült eladnunk ben elsı ízben invitáltuk a középiskolásokat színházi elıadásra. Számukra az 56-os eseményeket felelevenítı Pesti Srácok musical elıadást kínáltuk, amelybıl 3 teltházas rendezvényt tudtunk megvalósítani. Így, fıs nézıszámot értünk el. 19

20 Örömmel tölt el bennünket, hogy a diákok és a pedagógusok az elıadásokat magas színvonalúnak értékelték, egyidejőleg jelezték bérletvásárlási szándékukat a következı évadot illetıen ben 2 teltházas Halász Judit koncert került megrendezésre. Közhasznú tevékenységek Nézıszám Árbevétel (EFT) 2013.év év 2013.év 2014.év Gyermekszínházi bérlet Ifjúsági elıadások Koncertek Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel összesen: A 2014-es évadban a következı elıadások kerültek bemutatásra: Elıadások 6-10 éves korosztály részére: A didergı király Turay Ida Színház február 25. (kedd) 10.30; és óra február 26. (szerda) és óra A hattyúk tava Turay Ida Színház április 01. (kedd) 10.30; és óra április 02. (szerda) és óra Jégkirálynı Nektár Színház október 07. (kedd) és óra október 08. (szerda) 10.30; és óra október 09. (szerda) és óra A vaskakas Gyıri Balett november 17. (hétfı) és óra november 18 (kedd) és óra november 19. (szerda) 10.30; és óra Elıadások éves korosztály részére: Légy jó mindhalálig Szép Ernı Színház és a Csepp Színház elıadása október 15. (szerda) óra Toldi Pannon Várszínház elıadása 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KSH 22313135881057208 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2015. február 18. Farkasné

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2014.05.24. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben