KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg KSH szám: KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, Bvotyik Mihály ügyvezetı igazgató

2 BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Kiegészítés a évi mérleghez ÁLTALÁNOS JELLEMZİK A társaság bemutatása A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ KHT én alakult Ft alaptıkével. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése december 19-én a 210/2008.(XII.19.) KH számú határozata szerint, a Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításával a társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaság formájában történı továbbmőködésérıl határozott a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése értelmében. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság január 29-én a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Közhasznú Társaságot (Cg ) a cég átalakulása miatt a cégjegyzékbıl törölte. A törléssel egyidejőleg elrendelte a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság bejegyzését a Cg számú cégjegyzékbe, mint a törölt cég teljes jogutódja. A jegyzett tıke: Ft tárgyi eszközbıl és Ft pénzbeli betétbıl áll. Székhely: 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 17. Mőködési forma: korlátolt felelısségő társaság (közhasznú) Adószám: Honlap címe:http://www.bbmmk.hu Cégjegyzék szám: (jogelıd: Cg ) Cégbejegyzés kelte: január 29. (jogelıd: ) Statisztikai szám: (jogelıd: ) A cég alapítója: Gyır - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlése Alapító székhelye: 9021 Gyır, Árpád u.32. Az alapító képviselıje: Dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke A cég tulajdonosai: Magyar Állam tulajdonos (tag) tulajdonosi jogait gyakorolta január március 24-ig a Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tag (ok) adatai: 100 % - os tulajdoni hányaddal: Magyar Állam tag tulajdonosi jogait gyakorolta: január március 24-ig Gyır-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ HU-9021 Gyır, Árpád út március 25-tıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A tagsági jogviszony kezdete: Gazdasági év: Mérlegkészítés idıpontja: a tárgyévet követı év január 31. ( ) Fı tevékenységi kör: Máshova nem sorolt egyéb, közösségi, társadalmi tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás Alkotómővészet Elıadó - mővészetet kiegészítı tevékenység Elıadó mővészet 2

3 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szabadidıs tevékenység Humánkutatás-, fejlesztés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Máshova nem sorolt nyomás (kivéve: napilap) Vállalkozási tevékenységi kör: Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Számlavezetı pénzintézet: Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Állampénztári Iroda 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 26. Pénzforgalmi számlaszám: ( ) ( ) A társaság ügyvezetıje: február 26 tól Bvotyik Mihály (9022 Gyır, Batthyány tér 10.) - aki a társaság vezetı tisztségviselıje - tevékenységét társasági jogi jogviszony keretében határozatlan idıre megválasztva látja el, amelyre a Gt. és a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az ügyvezetı évi juttatása: Ft tisztségviselıi tiszteletdíj. A társaságnál 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Dr. Horváth József Jogviszony: Kifizetett évi tiszteletdíj: Ft Kiss János Jogviszony: Kifizetett évi tiszteletdíj: Ft Villányi László Jogviszony: Kifizetett évi tiszteletdíj: Ft Kiss János Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült. Sándor Roland Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült. Dr. Révész Péter Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült. Takács Zoltánné Jogviszony: tól Díjazásban nem részesült Az ügyvezetés ellenırzését végzi: RAAB-AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló KFT Gyır, Hegymester u. 50. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával. Jogviszony: ig. Confessio Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelı KFT Budapest, Juhász utca 39. Turányik Ferenc könyvvizsgáló bevonásával. Jogviszony: ig. Az egyszerősített éves beszámolót készítette: Kilián Sándorné (9083 Écs, Petıfi S. utca 17/a.) regisztrált mérlegképes könyvelı vállalkozási szakterület. Regisztrálási szám:

4 TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek. A számviteli politika fı vonásai Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk. A társaság A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény, A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint A számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alatt végzi gazdasági tevékenységét, könyvvezetési amely kötelezettségének egyszerősített éves beszámoló készítésével tett eleget. Könyvvezetés és beszámoló készítés pénzneme: HUF. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény i alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban. A számvitelrıl szóló törvény 52 -a alapján az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogjuk (az értékcsökkenés elszámolása). A tárgyi eszközállomány értékcsökkenési elszámolása egyedi elbírálás alapján lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik negyedéves gyakorisággal. Használatba vételkor egyösszegő (100 %) értékcsökkenési leírást alkalmazunk a Ft egyedi beszerzési értékő immateriális javaink és tárgyi eszközeink esetén. Maradványértéket a Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél képezünk, egyedi elbírálás alapján. Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik. Megnevezése Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos jövedelmezıség % A TÁRSASÁG ÉVI GAZDÁLKODÁSA A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató 2013.év % 2014.év % Index % számítása Befektetett eszköz érték Összes eszköz érték 20,65 14,52 70,31 Forgóeszköz érték Összes eszköz érték 78,58 84,74 107,84 Saját tıke Összes forrás 33,93-1,17 3,45 Forgóeszköz Rövid lej. kötelezettség 710,33 317,15 44,65 Adózás elıtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele -76,98-9,32 12,11 A társaságnál a befektetett eszközök aránya csökkent, ugyanakkor a forgóeszközök aránya megnövekedett. A tıke ellátottsági mutató jelentısen csökkent. Az árbevétel arányos jövedelmezıség azonban jelentısen növekedett az elmúlt évhez képest. 4

5 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak 0 Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 Vagyoni értékő jogok 0 Szellemi termékek 0 Befejezetlen beruházások 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Áruk, göngyölegek Követelések Belföldi Vevık Belföldi Vevık értékvesztése Csoportosan nyilvántartott vevık Csoportos Vevık elszámolt értékvesztése Egyéb adott elılegek Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár Elszámolási számla ( ) Elszámolási számla ( ) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Kamatok aktív idıbeli elhatárolása ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN SAJÁT TİKE Induló tıke Eredménytartalék Lekötött tartalék eredménytartalékból Tárgyévi mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK 0 Céltartalékok várható kötelezettségekre 0 KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása Bevételek elhatárolás Költségek elhatárolása FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN

6 A mérlegben szereplı Eredménytartalék Adózott Mérleg Szerinti Eredménybıl származik. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma 5 fı. A követelések fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések Összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 A kötelezettségek fıkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Fıkönyv (E FT) Mérleg (E FT) I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen: Az eltérés összege és magyarázata: 0 Esemény megnevezése Költségek aktív idıbeli elhatárolása Aktív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Web tárhely évi tárhely fenntart. ktg. Adó Jogtár fenntart. ktg évi jogtár elıfizetés Fogl.eü.szolgáltatás évi üzemorvosi szolg. Mindösszesen: Belföldi vevık tételes listája Megnevezés Szla szám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Gyıri Vízisport Egyesület Összesen: AmRest Kft. Budapest kiegyenlítetlen SCnetwork Magyarország Kft. Budapest Összesen: Fagano Agro Kft. Gyırzámoly kiegyenlítetlen 6

7 Vörös Bettina Rita Nemzeti Mővelıdési Intézet Budapest Összesen: KLIK Budapest Összesen: Winners Elements Bt. Gyır részkiegyenlítés kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen kiegyenlítetlen Összesen: Vevık mindösszesen: évben értékvesztés elszámolása a követelések között a Vevık soron történt, mivel 1 Vevı Ft tartozását nem rendezte. A fizetési határidık idıpont közöttiek. Társaságunk fenti Vevıre 50 %-os ( Ft) értékvesztést számolt el, mely összeggel (167 EFT) a társasági adóalapot megnövelte. Értékvesztés visszaírására évben nem került sor. Csoportosan nyilvántartott vevık tételes listája Vevı megnevezése / Követelésünk kezdı idıpontja Követelés összege (Ft) Elszámolt értékvesztés (Ft) Egyenleg (Ft) Király Béla Várpalota ( ) Allegro Alapfokú Mővészeti Iskola Alapítvány Máriakálnok ( ) Szabó Tamás Kapuvár ( ) DRL Arrabona Kft. ( ) Összesen: A fenti táblázatban felsorolt vevıink követeléseinket elismerték, azonban úgy ítéljük meg, hogy a kintlévıségek behajtása illetve kiegyenlítése kétségessé vált, több vevınek pedig ismeretlenné vált a lakcíme, illetve székhelyének / telephelyének címe évben társaságunk csoportos nyilvántartás alá vonta a fenti vevıket, és Ft értékvesztést számolt el, a évi társasági adóalapot 762 EFT-al megnövelte évben a csoportosan nyilvántartott vevık közé 1 vevıt soroltunk át Ft (100 %-os) értékvesztést elszámolva, mivel tartozása tartóssá vált. Az elszámolt értékvesztéssel a társasági adóalapot 7 EFT-al 7

8 megnöveltük évben a csoportosan nyilvántartott vevık közül 1 vevı kivezetésre került, mert a Gyıri Törvényszék Cégbírósága a céget törölte a nyilvántartásból. Társaságunk évben 221 E FT- al csökkentette a társasági adóalapot a korábbi években adóalapot növelı tételként elszámolt értékvesztések évre jutó visszaírása miatt. Rövid lejáratú kötelezettségek listája Belföldi szállítók tételes listája Megnevezés Számlaszám Összeg (Ft) Kiegyenlítés kelte Esély Közhasznú Nonprofit Kft. Gyır Hagleitner Hygiene Magyarország Kft Gyır-Szol Zrt. Gyır Magyar Államkincstár Budapest Pannon-Víz Zrt. Gyır Másológép Centrum Kft. Gyır Mindösszesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek listája Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Társasági adó 318 Kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó 1 Szociális hozzájárulási adó 219 Egyszerősített foglalkoztatás közterhe 53 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 2 Mag.szem.terh.egészségbizt. és munkaerı-piaci járulék 73 Magánszemélyt terhelı nyugdíjbiztosítási járulék 88 Magánszemélyt terhelı személyi jövedelemadó 141 Helyi iparőzési adó 99 Szakképzési hozzájárulás 8 Általános forgalmi adó 906 Költségvetési kötelezettségek összesen: Munkabérek 0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (behajtási ktg.átalány) 359 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 643 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Adók és járulékok egyeztetése az adófolyószámlával A NAV adófolyószámlák és a társaság kimutatása között Ft kötelezettség mutatkozik társaságunk terhére. A lenti táblázatban tételesen megtalálható az egyes adónemek bevallásának és befizetésének határideje. A fıkönyvi könyvelésben elıírásra kerültek a tárgyévet terhelı adók, bevallásuk és befizetésük pedig már évben történt/ történik meg, a bevallási határidık figyelembevételével. 8

9 Adónem ( Ft-ban ) Fıkönyvi elıírás évben Átutalás évben Fıkönyv egyenleg Adófolyószámla egyenleg Eltérés Bevallási / Befizetési határidı Mag.szem.levont szja Kifizetıi szja Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Eg.bizt. és munkaerıp. járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egyszerősített foglal. közteher ÁFA számla Társasági adó Szakképzési hozzájárulás Adónemek össz: Esemény megnevezése Passzív idıbeli elhatárolások listája Összeg E Ft Bizonylat keletkezés ideje Kifizetés ideje Megjegyzés Gyermekszínházi árbevétel évi megvalósítás Bevételek passzív elhatárolása összesen: Munka- tőzvéd. szolg. ktg évi költség Munkábajárás ktg.térítés évi költség Szınyeg bérleti díj évi költség Áram, víz, csatorna, távhısz évi költség Telefonszolgáltatás évi költség Banki költség évi költség Szerviz ktg évi költség Szerzıi jogdíj évi költség Könyvvizsgálati díj évi költség Költségek passzív elhatárolása összesen: Fejlesztési célra kap. tám Érd. növ. tám év 2010.év Fejlesztési célra kap. tám Halasztott bevételek passzív elhatárolása összesen: Mindösszesen: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Villam.energ.hálóz.csatl.díj 2011.év Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Közhasznú árbevétel Vállalkozás árbevétele Egyéb bevételek: Kapott támogatások 0 Pályázati támogatások (NKA, TÁMOP) 0 Ft 9

10 Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei: 0 Pénzintézeti kamatok 0 Rendkívüli bevételek: Fejlesztési célra kapott támogatások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltségek Áramdíj Vízdíj Takarítási, tisztítási anyagok költsége Karbantartási, fenntartási anyagok Nyomtatvány költség Színházi, ruhatári belépıjegyek Egyéb anyagok Igénybe vett szolgáltatások Szállítási költségek Közüzemi szolgáltatók alapdíjai Távhıszolgáltatás Szennyvízelvezetés díja Bérleti díjak, parkolási díjak Fenntartási, karbantartási költségek Hirdetés, reklám Posta költség Megbízási díjak (rendezv.mősz.lebony.) Színházi elıadások díjai Szerzıi jogdíjak Telefon, internet költségek Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi képviselet, munkavédelmi tőzvédelmi szolg., fogl. eü. szolg Hírlap, folyóirat, szaklap költsége Takarítás Egyéb szolgáltatások Bankköltségek Hatósági szolgáltatási, igazgatási díjak Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek Munkabér Tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Munkába járás költségei Adóköteles természetbeni juttatás Betegszabadságok Reprezentáció Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó

11 Munkáltatót terhelı közteher Százalékos egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti egyösszegő ért.csökk. leírás 0 Saját term. eszközök állományváltozása 0 Egyéb ráfordítások Fizetendı késedelmi kamatok, bírságok 6 Iparőzési adó Ráfordításként elszámolt arányosított ÁFA Követelések elszámolt értékvesztése Behajtási költségátalány Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások 0 Rendkívüli ráfordítások 0 RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY évben a befektetett eszközök között beszerzés és értékesítés nem történt. Selejtezésre a befektetett eszközök és készletek között nem volt szükség. Lekötött Tartalék (Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (TAO kedvezmény) Adózott váll. Eredménytartalékból Összesen: A évben igénybe vett társasági adó mértékének kedvezménye miatt keletkezett Lekötött Tartalék összegét évben megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatására használtuk fel, így a Lekötött Tartalék ( Ft) visszavezetésre került az Adózott vállalkozói eredménytartalékba. Tájékoztató adatok Tárgyév EFT A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 445 Ebbıl: - megbízási díjak 0 3. Bérjárulékok 3165 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Ebbıl: az e rendelet 16. (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott. 0 Létszám, bér és személyi jellegő egyéb kifizetések (EFT) Elızı év Tárgyév fı bér szem. jell. egyéb kifiz. fı bér szem. jell. egyéb kifiz. Fizikai Szellemi Egyéb Alk.munkabér Mindössz:

12 Társasági adó megállapítását módosító tételek EFT Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek Az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kikerülésekor adótörvény szerinti nettó érték 702 Korábbi években adóalap növelı tételként elszámolt értékvesztés tárgyévre jutó része 221 Adózás elıtti eredményt csökkentı jogcímek összesen: 923 Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, eszköz kivezetésekor számviteli törvény szerinti nettó érték évben (Csop. nyilv. Vevık között) számvitel szerint elszámolt értékvesztés (100%) 7 Vevık között tárgyévben elszámolt értékvesztés (50%) 167 Egyéb növelı jogcímek (tárgyévi közhasznú veszteség) Adózás elıtti eredményt növelı jogcímek összesen: Adóalap Társasági adó 318 Mérleg szerinti eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevételek társasági adóra gyakorolt hatása Elszámolt értékcsökk. (Ft) Visszaírt támogatás (Ft) Társasági adó alapra gyakorolt hatás (Ft) Társasági adóra gyakorolt hatás (Ft) évben üz. helyezett eszközök évben üz. helyezett eszközök évben üz. helyezett eszközök Társasági adóra gyakorolt növelı hatás összesen: Befektetési tükör év A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ Nonprofit Kft. ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A székhelyéül szolgáló 9022 Gyır, Czuczor Gergely utca 17. szám alatti mővelıdési központ épületét közmővelıdési és vállalkozási tevékenységének zavartalan ellátása érdekében szerzıdés alapján használja, illetve hasznosítja (helyiségek bérbeadása). Az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok soron szereplı 827 EFT nettó értékő tárgyi eszköz az épülethez kapcsolódó kisebb beruházásokat tartalmazza március 25-én az épület telefonhálózatának bıvítését végeztük el. A bıvítés i nettó értéke: 1 EFT október 05-én az épületben található irodai helyiségek biztonságának fokozása érdekében az irodai folyosó bejáratára beléptetı rendszert szereltünk fel i nettó értéke: 43 EFT. A megnövekedett villamos energia fogyasztás miatt a rendelkezésre álló villamos energia teljesítményének növelését kellett igényelnünk az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.- tıl, mint Elosztótól. A hálózati csatlakozási szerzıdés értelmében csatlakozási díjat kellet fizetni társaságunknak. A villamos energia rendszer bıvítésének átadása december 1-én történt meg i nettó értéke: 783 EFT. 12

13 E Ft Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 1. Alapítás - átszervezés akt. értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immat. javakra adott elılegek 7. Immat. Javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.jogok Mőszaki berend.gépek, jármővek Egyéb berend.felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök ért.helyesbítése Tárgyi eszközök összesen: Befektetett eszközök összesen: E Ft Halmozott értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 1. Alapítás-átszerv.akt. értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immat. javakra adott elılegek 7. Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok Mőszaki berend. gépek, jármőv Egyéb berend.felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen:

14 Terv szerinti Tárgyévi értékcsökkenés Lineáris Degressziv 1. Alapítás-átszerv. aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális jav. adott elılegek 7. Immateriális javak értékhely. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok Mőszaki berend. gépek, jármőv Egyéb berend. felszer. jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. Tárgyi eszközök összesen 713 Befektetett eszközök összesen: 713 Telj. arányos E Ft Terven felüli É.cs. elszám. É.cs. visszaírás Nettó érték Nyitó Záró 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése E Ft Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berend. felszerelések, jármővek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen:

15 KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÉV Sor- Elızı év Elızı évek Tárgyév A tétel megnevezése szám E FT helyesbítése E FT a. b. c. d. e. 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDİBELI ELHAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bıl E. CÉLTARTALÉKOK 20. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDİBELI ELHAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ

16 Adatok ezer forintban KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı év Elızı év helyesbítése év helyesbítése helyesbítése Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok 4. Pénzügyi mőveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebbıl: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások ebbıl: vezetı tisztségviselık juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 11.Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás elıtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13)

17 Adatok ezer forintban Elızı év Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év Tárgyév Elızı Elızı év helyesbítése év helyesbítése év helyesbítése Tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. IGEN Megnevezés Ft Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 0 Alapítótól kapott támogatás 0 - Feladat ellátási szerzıdés 0 Egyéb önkormányzatoktól 0 - Gyır Megyei Jogú Város 0 Egyéb vállalkozóktól 0 Pályázati úton elnyert támogatás 0 - NKA pályázati támogatás 0 - NFÜ TÁMOP 0 Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel Színházi árbevétel Egyéb közhasznú árbevétel 0 Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás 0 Egyéb bevételek (kerekítések, késedelmi kamatok) Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú támogatás Érdekeltségnövelı

18 Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Bérbeadási árbevételek Egyéb vállalkozási árbevételek Pénzügyi mőveletek bevételei 0 Pénzintézeti kamatok vállalkozási 0 Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás 0 Egyéb bevételek (kerekítések) Rendkívüli bevételek Végleges fejlesztési célú tám. Érdekeltségnövelı Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifiz Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Közhasznú tevékenység adózás elıtti eredménye Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség vállalkozás Igénybe vett szolgáltatások vállalkozás Egyéb szolgáltatások vállalkozási Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség vállalkozás Személyi jellegő egyéb vállalkozás Bérjárulékok vállalkozás Értékcsökkenési leírás vállalkozás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye Adófizetési kötelezettség vállalkozás Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye Kft évi mérleg szerinti eredménye

19 A tárgyévben végzett közhasznúsági tevékenységek bemutatása A közhasznú tevékenység megnevezése Gyermekszínházi elıadások Ifjúsági színházi elıadás A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXXIX. törvény 13. (1) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. A közhasznú tevékenység célcsoportja 6-10 éves korosztály éves korosztály Ifjúsági és felnıtt korosztály A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma 26 színházi elıadás fı 3 színházi elıadás fı A közhasznú tevékenység fıbb eredményei A gyermekszínházi elıadások során a bérletet váltó közönség tartalmas mővészi élményekkel gazdagodott. Összes ráfordítás: Ft. A középiskolás és felnıtt korosztály színházi produkció keretében ismerkedhetett meg az 56-os eseményekkel. Összes ráfordítás: Ft. Halász Judit koncert (2 koncert) évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 7. Felnıtt és gyermek korosztály 2 koncert 871 fı Zenei élményhez juttatás Halász Judit dalain keresztül. Összes ráfordítás: Ft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ év A Bartók Béla Megyei Mővelıdési Központ vezetısége és munkatársai kiemelt feladatként jelölte meg az általános és középiskolai korosztály számára színházi bérletsorozatok és elıadások szervezését. A 2013/14-es év tavaszi idıszakában az alsó tagozatos tanulók részére még két elıadás került bemutatásra az elızı évadból. A 2014/15-ös évadban jelentısen sikerült növelnünk a színházi bérletek számát. Az elızı évadhoz képest plusz 2 alsó tagozatos bérletet sikerült szervezni, így 7 bérletsorozattal indítottuk az ıszi idıszakot. Nagy örömünkre, 1 felsı tagozatos bérletsorozat is elindult. Gyermekszínházi bérletsorozatunk az alsó tagozatban tanuló diákok számára 4 elıadást, a felsı tagozatos tanulók számára 3 elıadást tartalmazott. Közel bérletet sikerült eladnunk ben elsı ízben invitáltuk a középiskolásokat színházi elıadásra. Számukra az 56-os eseményeket felelevenítı Pesti Srácok musical elıadást kínáltuk, amelybıl 3 teltházas rendezvényt tudtunk megvalósítani. Így, fıs nézıszámot értünk el. 19

20 Örömmel tölt el bennünket, hogy a diákok és a pedagógusok az elıadásokat magas színvonalúnak értékelték, egyidejőleg jelezték bérletvásárlási szándékukat a következı évadot illetıen ben 2 teltházas Halász Judit koncert került megrendezésre. Közhasznú tevékenységek Nézıszám Árbevétel (EFT) 2013.év év 2013.év 2014.év Gyermekszínházi bérlet Ifjúsági elıadások Koncertek Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel összesen: A 2014-es évadban a következı elıadások kerültek bemutatásra: Elıadások 6-10 éves korosztály részére: A didergı király Turay Ida Színház február 25. (kedd) 10.30; és óra február 26. (szerda) és óra A hattyúk tava Turay Ida Színház április 01. (kedd) 10.30; és óra április 02. (szerda) és óra Jégkirálynı Nektár Színház október 07. (kedd) és óra október 08. (szerda) 10.30; és óra október 09. (szerda) és óra A vaskakas Gyıri Balett november 17. (hétfı) és óra november 18 (kedd) és óra november 19. (szerda) 10.30; és óra Elıadások éves korosztály részére: Légy jó mindhalálig Szép Ernı Színház és a Csepp Színház elıadása október 15. (szerda) óra Toldi Pannon Várszínház elıadása 20

A 2015. 01. 01. 2015. 07. 31. Tevékenységet záró idıszak

A 2015. 01. 01. 2015. 07. 31. Tevékenységet záró idıszak BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2015. 01. 01. 2015. 07. 31. Tevékenységet záró idıszak

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.év

Közhasznúsági jelentés 2009.év EuropTec Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Október 23. Alapítvány címe, telefonszáma: 5700 Gyula Bodoky u 17/C Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló 2011. üzleti

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2011.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Adószám: 18982590-1-08 LEHETİSÉG CSALÁDOKNAK 2005 ALAPÍTVÁNY 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, ÁCHIM A. U. 26. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. ÉV Beszámolási idıszak: 2010. 01. 01 2010. 12. 31. Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely: 8000.Székesfehérvár, Rádió út 1. adószám: 18493636-1-07 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 63.288/2001/4.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymezı utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 2010 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.03.25. Szilasi Péter Tamás Közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója. 2 0 0 6 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója. 2 0 0 6 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Keltezés: Budapest, 2007. február 28. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 14143119-8532-599-7 Statisztikai számjel 7-9-13846 Cégjegyzék száma Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. Egyszerősített

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2011 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2013.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.06.02 18:16:15 Szervezet neve: Speciális Szükségletűekért Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 3 2 Település: Debrecen Közterület

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Általános információk Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Típusa: nyílt alapítvány Jogállása: közhasznú szervezet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben