Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék"

Átírás

1 Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra (A továbbiakban: Játék ) az alábbiak vonatkoznak: 1. A Játék szervezője A Játék szervezője a Vaillant Saunier Duval Kft. (székhelye: Budapest, Hunyadi J. u. 1. adószáma: ) Saunier Duval Márkaképviselete (a továbbiakban: Szervező) 2. A játékban résztvevő személyek A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azok a természetes személyek vehetnek részt (A továbbiakban: Játékos ), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: cselekvőképes, devizabelföldi személyek, akik betöltötték 18. életévüket, Magyarországon bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkeznek, a Játék teljes időtartama alatt saját nevükre regisztrált Facebook regisztrációval rendelkeznek, nem tartoznak a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak valamint mindezen személyek Ptk b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóinak körébe. jogi személyektől, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoktól (Bt., Kft., stb.) beérkezett pályázatok nem vehetnek részt a Játékban. A Szervező kizárólag azoknak a Játékosoknak engedélyezi a Játékban való részvételt, akik saját e- mail fiókjuk megadásával és saját Facebook profiljukon keresztül jelentkeznek a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált címet vagy Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, postafiók vagy profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 3. A játék időtartama A Játék december 1. 00:01 órától december 23, 23:59 óráig tart. A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. A Szervező jogosult továbbá jelen Játékszabályzatot a 13. pont alatt meghatározott honlapon történő közzététellel bármikor módosítani.

2 4. A Játék leírása A Játékra jelentkezni kizárólag a Saunier Duval Facebook oldalán található alkalmazáson keresztül lehet. (www.facebook.com/saunierduval.hu) 1. A Játékosnak a fenti Facebook oldal rajongójává kell válnia (lájkolnia kell azt). 2. Játékosnak el kell indítania a Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook alkalmazást. 3. Megjelenik számára egy regisztrációs felület. 4. A Játék folytatásának feltételeként a Játékosnak a fenti regisztrációs felületet értelemszerűen ki kell tölteni, saját valós adatainak megadásával. A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok: a játékos neve, a játékos címe (amelyen később kapcsolatba léphet vele a Szervező) és a fotópályázat keretében feltöltött képének címe. A regisztrációt követően a Játékszabályzat elfogadása feltétele a Játékban való részvételnek. A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak kezeléséhez, melyet a Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Játék Szervezője végez. 5. A regisztrációval egy időben a Játékosnak válaszolnia kell, egy, a Saunier Duval-lal kapcsolatos egyszerű kérdésre a megadott válaszlehetőségek közüli választással. Emellett a játékos fotójával pályázhat a Nagy Piros Advent szlogennel kapcsolatba hozható saját készítésű képpel. A kérdőív kitöltése és a fotó feltöltése a Játékban való érvényes részvétel együttes feltételei. A képnek az alábbiak valamelyikét kell tartalmaznia: Téli zokni, téli zoknis lábszelfi piros színt tartalmazó zoknival Tipikus téli ruházatban készült szelfi, piros ruhadarabbal Adventi piros dísztárgy, koszorú, stb. 6. A Játékos a játék ideje alatt korlátlan számú fényképpel pályázhat, amennyiben a feltöltött fényképek egymástól különbözőek és megfelelnek a játékszabályzat feltételeinek. 7. A nyeremények pontos meghatározását, illetve mennyiségét a Szervező, a Játék indulását megelőzően Facebook-üzenetben teszi közzé. 5. A nyeremények adózása A nyeremények utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a Nyertesek által megadásra kerülő személyi adatok alapján. Minden egyéb felmerülő költséget a Játékos köteles viselni. 6. A nyertesek megállapítása A Játék lezárását követően 15 napon belül történik a sorsolás, amelyen minden, kérdéssort kitöltő és fotót feltöltő Játékos részt vesz akit a Szervező nem zárt ki -, függetlenül attól, hogy a kérdésekre adott válaszai helyesek-e vagy sem. A Szervező a Játék időtartama alatt feltöltött fotókhoz tartozó regisztrált címek sorsolási szelvényre történő kinyomtatása után - zárt sorsolás keretében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő, kézi húzásos sorsolás útján húzza ki a Fotópályázat 3 nyertesét, valamint 6 tartaléknyertest.

3 7. A nyertesek értesítése A Nyerteseket a nyeremények átvételének módjáról, időpontjáról a sorsolása után 8 napon belül, a Szervező, a játék alkalmazás indításakor megadott címre küldött üzenetben tájékoztatja. A kiválasztott, és jelen szabályzatnak mindenben megfelelő Nyertesek az ajándékok átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosultak. Amennyiben az ajándék átvételére a Nyertesnek felróható módon nem kerül sor a fenti határidőn belül, úgy a nyereményre a fenti 6. pont alapján kisorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá, a sorsolás sorrendiségében. A tartaléknyertesre a Nyertesre meghatározott szabályok megfelelően alkalmazandóak. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyeremények átadásával kapcsolatban valamennyi Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A nyeremények átvétele csak személyesen, vagy a nyertes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása útján eljáró meghatalmazottja által lehetséges. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, vele szemben a Nyertes igényt nem érvényesíthet. A Szervező az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem köteles biztosítani. A nyeremények sem készpénzre, sem pedig egyéb nyereményre vagy kedvezményre a Játék keretében át nem válthatóak és a nyerési jogosultság a nyertesek által másra át nem ruházható. 8. A Játékosok / lájkolók valódiságának vizsgálata A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékra regisztráltakat akár a Játék ideje alatt is Facebook üzenet formájában vagy üzenetben megkeresse annak érdekében, hogy megvizsgálja a Játékos profiljának valódiságát. Abban az esetben, ha legkésőbb a megkeresést követő 10 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékossal, illetve ha a megkeresett Játékos nem erősíti meg valódiságát, a válaszait a Szervező érvénytelennek tekinti és fenntartja a jogot, hogy a Játékost kizárja a versenyből. 9. A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok által A Játékos a Játék időtartama alatt bármilyen értesítés nélkül visszavonhatja jelentkezését, azaz Rajongóvá válását a oldalán. Ebben az esetben a Játékos a nyertesek kiválasztásában nem vesz részt.

4 10. A játékból történő kizárás kritériumai A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike: bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Saunier Duval jó hírnevét, üzleti érdekeit vagy bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel játszanak, olyan személy lájkol, akit a Facebook spammelés miatt kitilt, virtuális (nem valós személyek) lájkolnak, beérkezett fotók nem megfelelő formátumban, nem megfelelő esztétikai tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) Pályázatok kizárásra kerülnek így nem kerülnek fel a weboldalra, illetve nem jogosítanak a sorsolásban történő részvételre Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül akár előzetesen, akár utólagosan a játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik. A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a Pályázat jogsértő mivolta a nyeremény átadását követően válik ismertté, a nyereményt vagy annak az értékét köteles visszaszolgáltatni, és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni. A játékra kizárólag saját pályázattal lehet nevezi: a Játékos a Fotópályázat beküldésével egyben kijelenti, hogy saját fotója látható a regisztrációhoz tartozó Pályázatban, amiért teljes körűen felelősséget vállal. A Játékos a Fotópályázat benyújtásával kijelenti, hogy 1) Rendelkezik az alkotáson ábrázolt személyek nyilvános megjelentetéséhez való hozzájárulásával, így a Pályázat nem sérti harmadik személy(ek) személyhez fűződő jogait; 2) A Fotópályázat saját szellemi terméke, így a Pályázaton történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, így harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Fotópályázat benyújtását és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná; 3) Amennyiben nem saját szellemi terméke, úgy a szerző a Fotópályázaton történő nevezéshez és az Fotópályázat nyilvánosságra hozatalához, valamint a fotó a Szervező általi korlátozás nélküli felhasználásához akár a Játék keretében, akár azt meghaladóan, hozzájárult; 4) Elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

5 A Játékos a regisztrációjával egyidejűleg elektronikus formában nyilatkozik arról is, hogy a Szerzői jogról szóló évi LXXVI. Tv 16. (4.) bekezdésében foglaltak szerint a Pályázat után díjazásra igényt nem tart, erről jelen Játékszabály elfogadásával kifejezetten lemond. A Játékos tudomásul veszi és vállalja továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a fotóval kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja, amennyiben bármely személy vagy hatóság akár a Szervezővel szemben a Fotópályázat jogsértő mivoltából eredően bármely jogcímen eljárást kezdeményez, a Játékos köteles a Szervezőt minden ezzel kapcsolatos és ebből eredő kártól mentesíteni, és a Szervező helyett helytállni, továbbá köteles a szükséges és lényeges információt és támogatást az érintett fél (Szervező és Hatóság) részére megadni. A Játékos regisztrációjával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Fotópályázata és neve megjelenjen az Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat című nyereményjáték promóciójával összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a Játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán a Játék lezárulása után, ezekkel kapcsolatos minden esetleges igényéről jelen Játékszabály elfogadásával kifejezetten lemond. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség setén nem köteles a nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól. 11. Adatkezelés, adatvédelem A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek, azaz a Vaillant Saunier Duval Kft.-nek és nem a Facebooknak adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt használjuk. Az Játékban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező a Játékos esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint a Grt. 6. szakaszában meghatározott célokra, felhasználja. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a - fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintettek információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 5. (1) a) pontja szerinti - hozzájárulása. A Játékosok tudomásul veszik továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére a Játék időtartama alatt kerül sor. A Játékosok által megadott személyes adatokat a Vaillant Saunier Duval Kft. azaz a Szervező kizárólag saját rendszerében 5 évig tárolja. Ennek

6 elteltével a megadott személyes adatok frissítésre kerülnek, ezáltal a szervező ismét kérni fogja hozzájárulását a résztvevő személyes adatainak tárolásához és a további felhasználáshoz. A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező jogosult megismerni. A Szervező biztosítja a Játékost, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Játékos úgy dönt, hogy a nyilatkozatát visszavonja, ebben az esetben a résztvevő nevét és minden személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. Törvény (továbbiakban tv.) 6. (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból a Szervező haladéktalanul törölni fogja és a továbbiakban a Játékos részére reklám, a tv. 6 (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető. Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseit -ben az címen teheti fel Szervezőnek. A promóció adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-59780/ Felelősség kizárás, vis major A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező a nyeremények esetleges hibáiért nem vállal felelősséget. A Nyertes a nyereménnyel együtt átadott garanciavállalási nyilatkozattal érvényesítheti a garanciát, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti, a Szervezővel szemben nem.

7 13. Információ a Játékról A Játékkal kapcsolatos további, részletes információk elérhetőek: Személyesen: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 1. címen, Telefonon: vagy a számon, Interneten: oldalon, ben: címre küldött üzenettel. A Játék Szabályzata megtalálható a internetes oldalon. A Játék hivatalos elektronikus levelezési címe: 14. Egyéb Az Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a játékkal, a játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Budapest, november 25. Vaillant Saunier Duval Kft. Saunier Duval Márkaképviselet

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Erste Együtt. Érted! Programszabályzat

Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Erste Együtt. Érted név alatt programot hirdet az alábbi feltételekkel. 1) Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT. NYERJEN TRIPLÁN A SPAR-ral (kaparós sorsjegy) nyereményjáték

JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT. NYERJEN TRIPLÁN A SPAR-ral (kaparós sorsjegy) nyereményjáték JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT NYERJEN TRIPLÁN A SPAR-ral (kaparós sorsjegy) nyereményjáték 1. A nyereményjáték leírása A SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060, Bicske SPAR út 0326/1. hrsz.), továbbiakban:

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben