A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege. Onyestyák Nikolett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege. Onyestyák Nikolett"

Átírás

1 A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege Onyestyák Nikolett

2 A költségvetés bevételei A költségvetés bevételeinek főtípusai: a.) Adók és adójellegűbevételek: adó, tb járulék, vámok, állami monopólium. b.) Nem adójellegűbevételek: illetékek, díjak, bírságok. c.) Az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek d.) Adományok, juttatások természetes és jogi személyektől, az államháztartás más szintjétől, külföldtől.

3 Adók és adójellegűbevételek 1.) Adók Közvetlen adók: SZJA, vállalati jövedelemadó, vagyonadó) Közvetett (indirekt) adók: forgalmi adó, értéknövekedési adó, fogyasztási adó 2. ) Tb járulék a munkabérek arányában a munkavállalók és a munkaadók, valamint a szabad foglalkozásúak egyaránt befizethetik. 3.) Vám a vámhatárt átlépőáruforgalomra vetik ki a jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek szerint. pénzügyi és közgazdasági vám. Érték. és mértékvám autonóm (az állam egyoldalúan állapítja meg) és szerződéses vámok. A költségvetés a vámokon keresztül közvetlenül kapcsolódik az árfolyampol.-hoz. 4.) Az állami monopólium: bizonyos áruk termelésére, forgalmazására, vagy valamely szolgáltatás nyújtása kizárólag az állam joga. Egyedáruság: az állam az előállítástól a felhasználásig terjedően fenntartja magának a monopólium jogát. részleges (termelési v. értékesítési) monopólium.

4 Nem adójellegűbevételek 1.) Illeték: lehet vagyonátruházási, okirati és eljárási illeték. Lehet állandó v. változó összeg 2.) Díjak: a közösségi fogyasztás bizonyos szolgáltatásaiért kell fizetni. 3.) Bírság: pénzügyi büntetés, melyet az államigazgatás különbözõ szervei vetnek ki, bizonyos esetekben a szabálysértőmaga is megállapíthatja és befizetheti.

5 Egyéb bevételek 1.) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek - Tőkebevételek Bevételként való megjelenésük nem közhatalmi, hanem tulajdonosi alapon történik. A tárgyi eszközök, a föld és a készletek értékesítésénél a bevételnövekedés ellentételeként az állami vagyon nagysága közvetlenül csökken (privatizáció) Lehet állami tulajdonban lévővállalkozások profitja 2.) Adományok, juttatások, segélyek A költségvetés bevételhez juthat magán- és jogi személyektől adomány formájában az államháztartás más szintjeitől juttatást kaphat. adományt kaphat más országoktól, nki szervezetektől is.

6 Adózási alapfogalmak ADÓ = törvényben előírt, állammal szembeni, kényszer jellegűbefizetési kötelezettség, amelyért a befizetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga sem keletkezik AZ ADÓ ALANYA: az a természetes vagy jogi személy, aki önadózásnál az adó kiszámításáról és befizetéséről maga gondoskodik, kivetéses adózásnál, aki terhére a fizetési kötelezettséget az adóhatóság előírja KÖZVETLEN (DIREKT) ADÓ: ha az adó jelentette közgazdasági terhet közvetlenül az adóalany viseli KÖZVETETT (INDIREKT) ADÓ: az adóalany és az adó közgazdasági terheit viselőszemélye különválik (ÁFA) AZ ADÓ TÁRGYA: az a jogviszony vagy gazdasági esemény, amelynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet ADÓALAP: az adó tárgyához szorosan kapcsolódó, pénzben mérhetőmennyiség AZ ADÓ MÉRTÉKE: megmutatja, hogy az adózó mekkora összeget köteles fizetni AZ ADÓELŐLEG: ha az adózás nem évente történik, a költségvetés likviditása érdekében szükséges előre meghatározott adóösszeg ADÓKULCS: az a függvény, amely az adóalaphoz a törvény szerinti adómértéket rendeli hozzá. Az adóalap ismeretével az adókulcs segítségével számítható ki az adófizetési kötelezettség átlagadókulcs határadókulcs proporcionális progresszív degresszív

7 Az adózás funkciói fedezeti funkció Az adóztatás főcélja az államháztartás feladatainak teljesítéséhez felhasználni szükséges bevételek biztosítása. befolyásolási funkció a befolyásolás tudatos vállalása sérti a szigorúan vett semlegesség kritériumait arányosítási funkció alapvetőcélja a pozitív externáliák kezelése ha valamely piaci szereplő mások kárára jut indokolatlanul előnyös pozícióba, akkor az ebből eredőtöbbletjövedelmét a költségvetésbe transzfotrmálja

8 Adórendszerrel szemben támasztott követelmények igazságosság méltányosság haszonelvűség: egy adórendszer akkor méltányos, ha az adóterheket az adófizetők olyan arányban viselik, ahogyan a közkiadásokból részesednek közteherviselőképesség (egyenló haszonáldozat): mindenkinek teherviselőképessége arányában kell kivennie részét a közkiadások finanszírozásából (progresszív adóztatás) Hatékonyság elve - a közkiadások finanszírozásához szükséges bevételeket a gazdasági növekedés ütemének lehetséges minimális csökkentése mellett kell beszedni Semlegesség ha a piacgazdaság működésének lehetőlegkisebb zavarát eredményezi Egyértelműség meg lehessen állapítani, hogy fenn áll-e az adófizetési kötelezettség, hogyan kell az adóalapot és az adómértéket meghatározni Egyszerűség Alacsony adminisztratív költségek Stabilitás Rugalmasság

9 A legfontosabb adónemek Társasági adó Jövedelemadó a gazdasági társaságok jövedelmét bevonja ak özteherviselésbe Kiemelkedőszerep a jövedelem szabályozó eszközök között. Közvetett módon a hitelszférát is befolyásolja (az osztalék mértékén keresztül). Az egyéni és személyi vállalkozások rendszerint csak általános jövedelem adót fizetnek. A tőkenyereségek eredménynövelő, a veszteségek pedig eredménycsökkentőtételek. A tevékenység folytatásával közvetlenül össze nem függőköltséget vagy teljes egészében vagy csak részben lehet figyelembe venni az adóalap meghatározásánál. általában egy évre vonatkozik Leányvállalatoknál a nyereséget csak egyszer terhelje, ill. a vállalat tulajdonában levőrészvényekből származó osztalékot is csak egyszer adóztassák.

10 A legfontosabb adónemek Jövedelemadó Adóköteles jövedelmek pl.: bérek, fizetések, nyugdíjak, kamatés osztalékjövedelmek, szerzői jogdíjak, ingatlanból származó jövedelmek. Sávos adóztatás van, a progresszió kb. 10%-tól 60%-ig terjed A személyi jövedelemadó a keresőösszes jövedelmét adóztatja A családi jövedelemadó a család összjövedelmét adóztatja Az adó kivetése, fizetése Adómentes összeg: A jövedelmek egy bizonyos nagyságig adómentesek. Adómentesség esetén az állam passzív módon segíti a legszegényebb rétegeket. Negatív jövedelemadó: a társadalmi minimum szintjéig az állam jövedelmet juttat a rászorulóknak. Ez már aktív beavatkozás az állam részéről

11 A legfontosabb adónemek Vagyonadó kapcsolódhat a lakossági vagy a vállalati vagyonhoz és tárgya lehet ingó és ingatlan vagyon egyaránt. A vagyonadó tárgya szerint: - általános vagyonadó: a vagyon egészét azonos mértékben terheli. - részleges vagyonadó: a vagyontárgyakat egyenként eltérőmódon, bizonyos csoportokat összevonva terhel ( pl. luxusadó).

12 A legfontosabb adónemek Forgalmi adó Az adásvételhez kapcsolódik. Célja: az adót a végsőfelhasználók viseljék => áralakító tényező Általános forgalmi adó: minden, vagy csaknem minden árura kivetik és kulcsa egységes. Speciális forgalmi adó: csak néhány terméket terhel. Az adófizetés gyakorisága szerint: Egyfázisú forgalmi adó Többfázisú forgalmi adó Összfázisú adóztatás Az adófizetés alapja szerint bruttó és nettó adó kumulatív, kaszkád, (vagy lavina) hatás

13 ÁFA kulcsok A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendőadó mértéke az áfa-törvény 28. (1) bekezdése szerint az adó alapjának 20 százaléka. Kivételt jelentenek azok a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, amelyek az áfa-törvény 1. számú mellékletében szerepelnek (5%-os adómérték alá eső termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások). A fentieken kívül adómentes levonási joggal a termékexport, a termékexporttal egy tekintet alá esőtermékértékesítés, valamint a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás és a Közösségen belüli termékértékesítés (feltéve, hogy annak jogszabályi feltételei fennállnak).

14 A legfontosabb adónemek fogyasztási adó = egy-egy termékhez vagy szolgáltatáshoz - a végsőrealizálás előtt - kapcsolódó egyfázisú vagy speciális forgalmi adó, amelyet különleges kiadási adónak is neveznek. Célja lehet a fogyasztás szerkezetének szelektív befolyásolása. Olyan termékekre kell vonatkoznia, melyek: az egészségre ártalmasak, így fogyasztásuk a társadalomnak többletköltséget okoz; luxus fogyasztási cikkek; importjuk lényegesen terheli a fizetési mérleget, de nem tartoznak a létfontosságú cikkek körébe. Emellett a költségvetés pusztán bevételi szempontokat is figyelembe vehet.

15 A költségvetés főkiadásai FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS: a kiadások milyen feladatok érdekében merültek fel. Általános közösségi szolgáltatások Védelem Közrend, közbiztonság Oktatás Egészségügy TB, jóléti feladatok Lakás, közösségi kommunális feladatok Kulturális szolgáltatások Energetikai szolgáltatások Mezőgazdaság, erdészet Bányászat, ipar Szállítás, távközlés Idegenforgalom, stb. KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS: a költségvetési kiadások jellegét mutatja be: Árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások Kamatfizetések Támogatások és egyéb folyó transzferek Tárgyi eszközök beszerzése Készletek vásárlása Föld és immateriális javak szerzése Tőketranszfer KÖLTSÉGVETÉSI MÁTRIX: a funkcionális és a közgazdasági osztályozást kombinálja.

16 Főkiadási tételek - Támogatások = a költségvetésből és az elkülönült alapokból meghatározott társadalom- és gazdpolitikai célok érdekében a vállalkozásoknak adott összegek Közvetlen támogatás: tényleges költségvetési kiadás. Pl. árkiegészítés, dotáció, állami vásárlás/eladás. Közvetett támogatás: költségvetési bevételkiesés. Pl. adómentesség, adókedvezmény, kezességvállalás stb. Bruttó támogatás: az adózatlan nyereséget (árbevételt) növeli. Nettó támogatás: az adózás utáni eredményt növeli. Termeléshez kapcsolódó támogatás: egyedi (pl. dotáció): a vállalat egyéni ráfordításainak elismerése. normatív: Lehet termelési v. üzemviteli szubvenció. Tulajdonképpen árszubvenció. Szükséges, ha a központilag kialakított ár nem fedezi a termelési költségeket (pl. kedvezőtlen mg-i adottságok). költségszubvenció (pl. import árkiegészítés) v. üzemviteli támogatás Értékesítési folyamathoz kapcsolódó támogatás: Kedvezõőfelvásárlási ár, vagy értékesítési relációhoz kapcsolódó adókedvezmények. (Export-szubvenció) Sokszor a közvetlen és közvetett támogatások a közüzemi vállalatokhoz kapcsolódnak.

17 Főkiadási tételek Fogyasztói árkiegészítés = Olyan árkiegészítés, mellyel az állam a fogyasztás szerkezetén keresztül a nomináljövedelmi arányoktól eltérőreáljövedelmi arányokat hoz létre. Az állam a fogyasztás szerkezetét (és volumenét) a differenciált TVA kulccsal, a fogyasztási adóval és a fogyasztói árkiegészítéssel (negatív fogy. adó) befolyásolja. Ellene szól: Zavarja az értékviszonyok érvényesítését; a fogyasztástól függ => kétes kimenetelű; Nem illeszthetőa szabad termelői árak rendszeréhez => állandó költségvetési beavatkozás szükséges.

18 Főkiadási tételek Felhalmozási kiadások = A felhalmozási kiadások magukba foglalják a beruházásokat (+ ehhez kapcsolódó készletezés), lakásépítés, vállalati fejlesztések pénzügyi támogatása. Ide tartozik a központi készletezés is - raktározás háborús-katasztrófa helyzetre. A költségvetés közvetlenül is részt vesz a beruházások finanszírozásában: infrastruktúra fejlesztése közüzemi vállalatok társadalmi közös fogyasztás intézményrendszere Az állam a versenyszféra területén is beavatkozik a beruházási folyamatba közvetlen és közvetett módon. Közvetlen: - fejlesztési támogatás: vissza nem fizetendő, kamat nélküli pénzjuttatás (ez a legközvetlenebb); - állami kölcsön: kamattal vagy anélkül vissza kell fizetni; - részvényvásárlás: az állam vásárol illetve elad részvényeket, fõleg gazdpol., strukturális érdekek v. külker. miatt; - kamatvállalás: az állam gazdpol. okokból átvállalhatja részben vagy egészben a vállalati hitelek kamatterhét; - kezesség: állami garancia bizonyos típusú hitelekhez. A közvetett eszközök főleg a fejlesztési lehetőségekre hatnak, v. ösztönzőjelleggel a beruházásokhoz kapcsolódnak. Az állam lakossági beruházásokat is segíthet pl. lakásépítés támogatása. Az állam is építhet lakásokat, de indirekt módon is ösztönözhet

19 Főkiadási tételek Társadalmi közös fogyasztás - közjavak Közösségi fogyasztás: nem piaci alapon, hanem közösségi érdekek figyelembevételével születik meg a döntés és az ár nem meghatározó eleme sem a keresletnek, sem a kínálatnak. Tisztán közös javak: oszthatatlanság, és nem kirekesztőjelleg Externáliák: piacon kívüli gazdasági hatások => nem minden haszon és költség jelenik meg az árban. Az államnak mérsékelnie kell az externáliák hatását 1. jövedelemelosztás alakításával v. 2. közvetlen beavatkozással. A közös fogyasztás alapelvei Horizontális egyenlőség elve: az egyenlőket egyenlően kell kezelni. Fizetőképesség elve: a nem egyenlőket nem egyenlően kell kezelni, a magasabb jövedelműek többet fizessenek. Haszonelv: a térítéseknek a hasznokhoz kell igazodni. A közös fogyasztás jellemzői - Nem kirekesztőjelleg: minden fogyasztó számára egyenlőigénybevételi lehetőség- nagy kapacitásokat kíván. - A fogyasztás és a jövedelem között nincs közvetlen kapcsolat - főleg a kötelezőfogyasztásnál. A keresletnél nincs önkorlátozó fogyasztói mérlegelés. - A közös fogyasztás keresletét szabályozni kell, mert túlzott mértéke csökkentheti a gazd. növekedést. A közös fogyasztás finanszírozója lehet: - a költségvetés, - a vállalat: saját érdek vezérli, saját költségen (esetleg társaságiadó-kedvezmény), - a lakosság kisebb-nagyobb kollektívái: (pl. alapítványok, egyházi szervezetek) önkéntes alapon finanszíroznak, - az egyén: térítési díjak fizetése => közvetlen részvétel, járulékos költségek => közvetett.

20 Főkiadási tételek - Adósságszolgálat Hiteltörlesztés + kamatfizetési kötelezettség => ha nőaz államadósság, nőaz adósságszolgálat. A költségvetés részben vagy egészben átvállalhatja a lakossági hitelek kamatait, így ezt is az adósságszolgálathoz sorolhatjuk. A költségvetés kezességet vállalhat alapoknál, alapítványoknál, önkormányzatoknál, vállalati hiteleknél. Az állami vállalatok részbeni vagy egészbeni átvállalása szintén növeli az adósságszolgálatot.

21 Főkiadási tételek Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggőkiadások közvetlenül befolyásolják a fizetési mérleg egyenlegének alakulását. kiadásai ill. bevételei a mindenkor érvényes árfolyamon váltódnak át külföldi valutára. Az államközi segélyek is befolyásolják a fiz. mérleget. Az állam a nki szervezetektől vagy más államok kormányaitól felvett hitelek kamatai ill. azok visszafizetése is a nki kiadásokhoz kapcsolódik.

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben.

ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. ismeretlen szerző ADÓZÁSI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS Egyetemi docens Alapfogalmak Az adózás annak tudománya,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Az adó mint a magánszektorok és az állam közötti jövedelem- és vagyonosztozkodás mértékének és módjának kifejeződése, fontosságának megfelelően a gazdasági elemzések

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tanár Társ-témavezető: DR. PARÁDI-DOLGOS

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59

4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59 Szerkesztõbizottság: Bekõ Levente-István, Bogdan Mircea, Ciotlãus Pál, Pleºa Róbert (fõszerkesztõ), Reikli Mária, Dr. Szabó Árpád, Tasnádi Zsolt. Tördelõ: Balázs Bence Olvasószerkesztõ, korrektor: Balázs

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FEJEZET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A költségvetés társasági adóból származó 2012. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány fiatal, akik nagy ambícióval rendelkeznek társas vállalkozást szeretnének alapítani, majd működtetni. Tervező munkájuk során eljutottak

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése.

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. Szükséglet A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. A szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, amely cselekvésre készteti

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Budapest 2010 Agrárgazdasági Könyvek AKI Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Felelős kiadó: Udovecz

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben