The European Union. A belső. ő piac joga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The European Union. A belső. ő piac joga"

Átírás

1 The European Union A belső ő piac joga 1

2 A belső piac joga The European Union Az ún. négy alapszabadság az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és fizetések szabad mozgása + letelepedés (vállalkozás) szabadsága 2

3 Gazdasági integrációs formák szabadkereskedelmi övezet vámunió közös piac belső (egységes) piac gazdasági és monetáris unió 3

4 A közös piac létrehozása Előzmény: - ESZAK-Szerződés (1951.) szén, acél, ócskavas, koksz: belső vámok eltörlése Az EGK-t létrehozó Római Szerződés (1957.) 2. cikk: A Közösség feladata, hogy közös piac létrehozásával, valamint a tagállamok gazdaságpolitikáinak fokozatos közelítésével a Közösség egész területén előmozdítsa: - a gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődését, - a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, - a nagyobb stabilitást és az életszínvonal gyorsabb emelkedését, - valamint a tagállamai közötti kapcsolatok szorosabbá tételét. 4

5 A közös piac elemei: Áruk szabad mozgása Munkaerő szabad mozgása Szolgáltatások szabad mozgása Tőke szabad mozgása korlátozottan Letelepedési szabadság Átmeneti idő (3x4 év)! (Egyéb politikák: közös versenypolitika, kereskedelmi, mezőgazdasági politika, közös közlekedéspolitika) 5

6 Belső (egységes) piac Fehér Könyv a belső piacról (Jacques Delors, Lord Cockfield) Egységes Európai Okmány határidő: dec. 31. A belső piac fogalma: Olyan belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Eredmények 1993-ra 6

7 A belső piac szabályozási módszerei Negatív integráció Pozitív integráció 7

8 I. Negatív integráció (EUMSz.) - vámok: A tagállamok között tilos bármilyen behozatali vagy kiviteli vám és azzal azonos hatású díj. Ezt a tilalmat a fiskális vámokra is alkalmazni kell. - mennyiségi korlátozások és azzal azonos hatású intézkedések: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. ; A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. de: a Szerződésben megengedett korlátozások ( kivételek ): EUMSZ. 36. cikk és egyéb, a Bíróság által meghatározott kivételek - adódiszkrimináció: A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja. 8

9 - munkavállalók: Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását. de: megengedett korlátozások - szolgáltatások: Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy. de: megengedett korlátozások 9

10 - tőke: E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás. ; E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás. de: megengedett korlátozások - letelepedési jog: Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett állampolgára által történő alapítására vonatkoznak. de: megengedett korlátozások! 10

11 Az EGK-Szerződés (1957.) átmeneti időre (3x4 év) vonatkozó rendelkezésének jelentősége 11

12 Az Európai Bíróság jogértelmezési módszere - Tilalmak kiterjesztő értelmezés - Megengedett korlátozások (kivételek) megszorító értelmezés -nem lehet gazdasági természetű! -Feltételek (Gebhard-teszt): - nem lehet megkülönböztető - közérdeken kell alapulnia - szükségesség - arányosság 12

13 II. Pozitív integráció Eszközei: -jogegységesítés -jogharmonizáció -a kölcsönös elismerés elve 13

14 Az alapszabadságok területi hatálya - Áruk, személyek, szolgáltatások, letelepedés Unión belül - Tőke és fizetések Unión kívül is!!! Az alapszabadságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának feltétele: határon átnyúló jelleg! 14

15 Az áruk szabad mozgása 15

16 Az áruk szabad mozgásának területei 1. Vámunió 2. Az adódiszkrimináció tilalma 3. A mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések tilalma 16

17 Az áru fogalma ( olasz műkincs ügy, 1968.) Áru minden olyan termék: - amelynek pénzben kifejezett értéke van, - és kereskedelmi ügylet tárgya lehet. Példák: ipari és mezőgazdasági termékek, műkincs, elektromos áram (energiahordozók), hivatalos forgalomban nem lévő pénz Bizottság kontra Belgium ügy: a hulladék áru vagy szolgáltatás? 17

18 1.. A vámuniv munió fogalma A vámok eredeti funkciója és szerepe Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) A vámunió magában foglalja : tagállamok között: a behozatali és kiviteli vámok tilalma, a vámmal egyenlő hatású díjak tilalma, egységes vámtarifa bevezetése a harmadik országokkal szemben. 18

19 Vámunió hatálya: A teljes árukereskedelemre kiterjed tagállamokból származó árukra 3. országból származó szabadon forgalmazható árukra, feltételek: - az importőr tagállamban eleget tettek a behozatal alaki követelményeinek, - a kirótt vámot, díjat befizették, - és az semmilyen formában nem térítették vissza. 19

20 A vámunió megvalósulása Célkitűzés: EGK-Szerződés (1957. márc. 25., hatály: ) Határidő: 3 x 4 éves periódusokban = 12 év alatt ( ig) Átmeneti időszak (12 év) alatt irányadó elvek: fokozatosság: fokozatos csökkentés súlyosbítási tilalom: nem vezethető be új vám, a meglévők pedig nem emelhetők meg ( hez képest) Megvalósult: július 1. 20

21 A vámmal azonos hatású díjak Vám: egyoldalúan, a terméket a határátlépés tényére tekintettel sújtó pénzbeli kötelezettség; alapja vagy a termék egy jellemzője (súly, űrtartalom stb.) vagy a termék értéke. Vámmal azonos hatású díj: 1. egyoldalúan; 2. a termékre a határátlépés tényére tekintettel kivetett pénzbeli kötelezettség; 3. ami nem minősül vámnak; 4. akármi is legyen a célja; 5. függetlenül a díj nagyságától; 6. függetlenül az elnevezésétől; 7. akkor is, ha nem az állam érdekében szedik be; 8. akkor is ha nem diszkriminatív és nem védelmi jellegű. tilalma: abszolút statisztikai illeték ügy (1969.) tilalma: nem abszolút 21

22 Kivételek a tilalom alól 1. A tagállami bevételek rendszerének részét képező közterhek. 2. A Bíróság szerint megengedett a vámmal azonos hatású díj kiszabása amennyiben: - nem haladja meg annak a vizsgálatnak (szolgáltatásnak) a tényleges költségeit, amellyel kapcsolatban kiszabták, - a vizsgálat a belső piac egész területén kötelező, és valamennyi érintett áru tekintetében egységes, - a vizsgálatokat az uniós jog írja elő az Unió érdekének védelmében. 22

23 Kizárólagos uniós hatáskör! Közös külső vámtarifa Döntés: TANÁCS Vámtarifatételek módosítása, felfüggesztése Vámeljárás meghatározása: Közös Vámkódex Ellenőrzés: BIZOTTSÁG Vámszabályok betartatása, felügyelete Az EU fontos bevételi forrása Másodlagos jogforrások: Közös vámtarifa (kombinált nómenklatúra) Közösségi Vámkódex (Modernizált Vámkódex, 450/2008/EK rendelet) 23

24 3. Az adódiszkrimináció tilalma (EUMSz cikk) Az adó kivetése nem tilos csak a megkülönböztető adó! A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. Közvetlen adódiszkrimináció tilalma A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja. Közvetett adódiszkrimináció tilalma 24

25 Példák: Közvetlen adódiszkrimináció: Hansen-ügy: Németország a német (kistermelők és kollektív gazdaságok által termelt) gyümölcspálinkára vonatkozó adókedvezményt nem terjesztette ki a többi tagállamból származó gyümölcspálinkára. Bizottság v. Írország (55/79) Különbség volt a belföldi és külföldi termékek után fizetendő adó megfizetésének határidejét illetően. Nádasdi és Németh ügy (2006.) Közvetett adódiszkrimináció: Humblot-ügy (1985.) 25

26 Nem csak az eltérő mértékű adó alkalmazása tilos, hanem az eltérő eljárási szabályok is! Pl. Bizottság kontra Írország ügy Az uniós joggal ellentétesen beszedett adót vissza kell térítenie a tagállamnak! Pl.: Nádasdi és Németh ügy!! 26

27 Kivételek az adódiszkrimináció tilalma alól Közvetlen abszolút tilalom! Közvetett igazolható (Bíróság!) feltételek: az Unió számára elfogadható; objektív kritériumokon alapuló tagállami közérdek érvényesítését szolgálja Chemical Farmaceutici ügy (1981.): Olaszország nagyobb mértékben adóztatta a szintetikus etilalkoholt, mint a fermentálással előállítottat igazolás: a borfeleslegtől való megszabadulás Bizottság kontra Franciaország ügy (1980.): Franciaország nagyobb mértékben adóztatta a likőröket, mint az édesborokat igazolás: regionális fejlesztési célok (az édesborokat a fejletlenebb dél-francia vidékeken termelik) 27

28 3. A mennyiségi korlátoz tozások és s azzal azonos hatású intézked zkedések tilalma Elemei: A tagállamok között a behozatalra és a kivitelre vonatkozó: mennyiségi korlátozások tilalma a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalma. 28

29 I. A mennyiségi korlátozás fogalma Geddo-ügy (1974.): olyan tagállami intézkedések, amelyek teljesen vagy részlegesen korlátozzák az áruk behozatalát, kivitelét vagy tranzitját. Pl.: - behozatali/kiviteli tilalom, - kvóták, - kontingensek 29

30 II. A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések fogalma 70/50/EGK bizottsági irányelv (hatályon kívül) azon tagállami intézkedések, amelyek megkülönböztetik a hazai és másik tagállamból származó (külföldi) árut, és megakadályozzák, illetve nehezebbé vagy költségesebbé teszik ez utóbbiak tagállamok közti mozgását. példák 30

31 Dassonville-ügy (1974.), Dassonville-formula: Az ügy tényállása Minden olyan tagállamok által alkotott, kereskedelemre vonatkozó szabály, amely alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza a Közösségen (jelenleg: Unión) belüli kereskedelmet. Az ítélet jelentősége: - rendkívül széles értelmezés - nem kell megkülönböztető jelleg (hazai más tagállambeli termék) 31

32 Példák a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésekre Általános példák: Importengedély (engedélyeztetési eljárás) (Eredet)igazolási kötelezettség Vizsgálatok, ellenőrzések Hitel- és fizetési feltételek Kötelező képviseleti, tárolási előírások Hazai termékek vásárlására felhívás Hivatalos nyelv használatának kötelezettsége A termékekre vonatkozó technikai előírások (pl. csomagolás) 32

33 Konkrét példák: Vásároljon ír terméket ( Buy Irish ) ügy (Bizottság kontra Írország,1982.) a nem kötelező erejű tagállami intézkedés (kampány) is Spanyol földieper ügy (Bizottság kontra Franciaország, 1997.) a tagállam mulasztása is Tiroli autópálya ügy (Bizottság kontra Ausztria, 2005.) 33

34 Cassis de Dijon ügy (1979.) Az ügy tényállása A kölcsönös elismerés és egyenértékűség elve: ha egy terméket jogszerűen állítottak elő és jogszerűen hoztak forgalomba az egyik tagállamban, az az összes többi tagállam területén szabadon forgalmazható (a többi tagállam nem tilthatja meg, nem korlátozhatja a területén való forgalomba hozatalt). az elv jelentősége: a tagállami jogszabályok puszta eltérése mennyiség korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősülhe az elv megjelenése más területeken is Csak uniós jogi előírás (jogharmonizáció) hiányában alkalmazható!!! 34

35 Kivételek a mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések alól 1. A Szerződésben foglalt (= megengedett korlátozások) 2. A Bíróság által kialakított: közérdeken alapuló kényszerítő követelmények (Cassis de Dijon ügy, 1979.) általános értékesítési módokra vonatkozó feltételek (Keck és Mithouard ügy, 1994.) 35

36 I. Az EUMSz. 36. cikke alapján megengedett korlátozások 1. Közerkölcs - Henn &Darby ügy (34/79.) pornográf áruk tiltott importja miatti büntetőeljárás. EB megállapította, hogy jogszerű a korlátozás mert nincs megkülönböztetés a hazai és külföldi áruk között. - Conegate-ügy (121/85.) felfújható gumibabákra tilos importkorlátozást bevezetni, mert a brit jog belföldön nem tiltja hasonló termékek előállítását. 36

37 2. Közrend: akkor ha más kivétel nem áll meg, tényleges és komoly veszély fenyegeti a közrendet, a társadalom alapvető érdekét érinti. Boscher-ügy (C-239/90.) 3. Közbiztonság: Campus Oil ügy (72/83.) Az ír jog az olajfelhasználókat arra kötelezte, hogy szükségletük 35%-át rögzített áron ír állami tulajdonban lévő finomítótól szerezzék be az ellátásbiztonság érdekében az EB elfogadta az érvet. Közbiztonság: belső és külső biztonsága egy tagállamnak. 37

38 4. az emberek, állatok életének, egészségének védelme, a növények védelme ( elővigyázatosság-elve, Sandoz-ügy (174/82.) a vitaminozott müzli német importját tiltotta meg a holland hatóság arra hivatkozással, hogy a vitaminok károsak lehetnek az egészségre - EB előírható, ha a hazai termékekre is érvényesül + bizonyítási teher nem fordítható meg. + német sörtisztasági törvény 5. a művészeti, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek megóvása általában exportkorlátozást jelent 6. az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme 38

39 A megengedett korlátozás feltétele: A korlátozás nem lehet önkényesen hátrányos megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszköze. + szükségesség + arányosság II.) A Szerződésben foglalt egyéb megengedett korlátozások, pl.: - környezet- és munkakörnyezet védelme (az egységes uniós jogtól való eltérés igazolása, EUMSZ cikk) - fegyverek, lőszerek, hadianyagok (EUMSZ cikk) 39

40 2. Kivételek a Bíróság ítéletei alapján a) Közérdeken alapuló kényszerítő követelmények a Cassis de Dijon ítéletben meghatározottak: adóellenőrzés hatékonysága, közegészség védelme, a kereskedelmi ügyletek tisztasága, a fogyasztók védelme egyéb ítéletekben meghatározottak: példák: környezetvédelem, közlekedés biztonsága, állatok jóléte, kiskorúak védelme, szellemi tulajdonjog védelme, a sajtó sokszínűsége. Feltételei: - megkülönböztetés-mentesség - szükségesség és arányosság 40

41 b) Általános értékesítési módokra vonatkozó feltételek Keck és Mithouard ügy, 1993 Az értékesítés ideje (kötelező nyitva-, ill. zárvatartási idő meghatározása) Pl. az a holland jogszabály, ami bizonyos üzletek kötelező zárvatartási idejét írta elő; vagy az angol jogszabály, ami kevés kivételtől eltekintve vasárnap kötelező zárvatartást írt elő Az értékesítés helye (kötelező értékesítési hely meghatározása) Pl. az a görög jogszabály, amely alapján tartósított anyatej csak gyógyszertárban értékesíthető 41

42 Az értékesítési jog korlátozása Pl. az az olasz jogszabály, amely dohányáruk értékesítését kizárólag külön engedéllyel rendelkező eladóknak teszi lehetővé (+ magyar trafik törvény) Az ármeghatározás szabadságának korlátozása Pl. az a francia szabály, ami tiltja az áruk veszteséggel történő viszonteladását (Keck és Mithouard ügy) Reklámozás, hirdetés Pl. az a német tartományi, gyógyszerészekre vonatkozó szakmai szabály, amely tiltja a gyógyszerészek által árusított gyógyhatású készítmények gyógyszertáron kívüli hirdetését 42

43 A Keck-formula lényege Az árukra vonatkozó tagállami jogszabályok 2 csoportra oszthatók: I.) amelyek magára az árura vonatkoznak (összetétel, csomagolás, címkézés, súly, elnevezés, forma, kiszerelés stb.) továbbra is a Dassonville-formula és a kölcsönös elismerés és egyenértékűség elve (Cassis de Dijon) alkalmazandó II.) amelyek az áru valamely értékesítési módjára vonatkoznak. ezek nem esnek a Szerződés 34. és 35. cikkének hatálya alá, mert nem alkalmasak a tagállamok közötti kereskedelem akadályozására. Feltétel: - megkülönböztetés-mentesség (az összes érintett piaci szereplőre alkalmazandó) - az érintett piaci szereplőket mind jogilag, mind ténylegesen ugyanúgy 43 érinti

44 A Keck-formulára vonatkozó kritika lényege A Bíróság új megközelítése a Keck-formula pontosítása: az általános értékesítési feltételek szabályozására vonatkozó tagállami intézkedések vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a piacra jutás tényezőjére. Pl.: - Gourmet-ügy (2001.) - Ker-Optika ügy (2010.) 44

45 A személyek szabad mozgása 45

46 Bevezető gondolatok: a szabad mozgás alanyi körének bővülése Természetes személyek: EGK-Szerződés (1957): munkavállalók, önálló vállalkozók Egységes Európai Okmány (1986) Később: diákok, gazdaságilag inaktív személyek is (pl. nyugdíjasok, turisták) Maastrichti Szerződés uniós polgárok szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga Jelenleg: uniós polgárok és családtagjaik Jogforrások: Szerződés (EUMSZ.) és a 2004/38/EK irányelv Társaságok: letelepedés szabadsága (EGK-Szerződés) 46

47 Az uniós polgárság - Bevezetése: Maastrichti Szerződés - Az uniós polgár fogalma - Az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság viszonya Rottmann-ügy (C-135/08. sz., 2010.) - Tartalma: CSAK jogok

48 Uniós polgárságból fakadó jogok Szabad mozgás és letelepedés az Unión belül A letelepedés helye szerint aktív és passzív választójog a helyhatósági és európai parlamenti választásokon Petíció benyújtásának a joga az Európai Parlamenthez Az európai ombudsmanhoz való fordulás joga

49 Olyan harmadik országokban, ahol az állampolgárság szerinti tagállam nincs képviselve, diplomáciai és konzuli védelemhez való jog bármely más tagállam hatóságától ápr. 1-től: polgári kezdeményezés bevezetése a polgári kezdeményezés célja és feltételei az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről Az uniós intézményekhez való fordulás joga 49

50 Petíciós jog Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy egyénileg vagy más polgárokkal vagy személyekkel közösen petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez az Unió tevékenységi területére tartozó és őt közvetlenül érintő ügyben. (EUMSZ cikk)

51 uniós polgárságból fakadó jog a petíció lehet: - panasz - kérelem The European Union vonatkozhat: közérdekű vagy magánérdekű kérdésekre a petíció benyújtásának formája és nyelve az EP Petíciós Bizottsága

52

53

54 1. Munkavállalók szabad mozgása és jogaik 2. Az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga 54

55 1. A munkavállalók szabad mozgása Kezdetben klasszikus gazdasági szabadságjog A termelési tényezők hatékony elosztásának elmélete Később előtérbe került ennek alapjogi természete Az uniós munkavállaló már nem csak termelési tényező, hanem a fogadó tagállam társadalmába integrálódó polgár Feszültségek a politikai és gazdasági szempontok között. 55

56 Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását. EUMSZ. 45. cikk (1) A munkavállaló fogalma (Lawrie-Blum ügy, 66/85. sz.,): UNIÓS JOGI FOGALOM! más számára és irányítása alatt, díjazás ellenében (pl. Steymann-ügy), valódi, hatékony gazdasági tevékenységet végez (mi nem ilyen?, Bettray-ügy) akár részmunkaidőben is: pl. Levin-ügy, Kempf-ügy; akár gyakornokként is = ténylegesen foglalkoztatottak 56

57 + munkaképtelen személyek + kényszerű munkanélküliek + álláskeresők (Antonissen-ügy) Belga állampolgár kiutasítása az Egyesült Királyságból Nem lehet megszorítóan értelmezni, de a tagállamok időbeli korlátnak vethetik alá az álláskeresés céljából való tartózkodást, kivéve ha az álláskereső bizonyítja, hogy valódi esélye van az alkalmazásra. A KITERJESZTŐ értelmezés oka 57

58 Munkavállaláshoz való jog tartalma [EUMSZ. 45. cikk (2) és (3) bek.] 1. Állampolgárság alapján való megkülönböztetés tilalma a foglalkoztatás, a javadalmazás és más munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében (szociális juttatások, szabadság, adózás, szakszervezeti jogok, munkakeresés, nyugdíj stb. terén ) 2. a ténylegesen fennálló állásajánlatokra jelentkezés, 3. ebből a célból a tagállamok területére szabadon belépés, 4. munkavállalás céljából tagállam területén tartózkodás, 5. a foglalkoztatás megszűnése után a fogadó tagállam területén maradás (a Bizottság által meghatározott feltételek szerint). 58

59 Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma Közvetlen megkülönböztetés mindig tiltott (Bosman-ügy) közvetett megkülönböztetés igazolható - Groener-ügy (1989.)(a betölthető állás természete miatt megkívánt nyelvtudás) - Ugliola-ügy, 15/69, német katonai szolgálat beszámítása a munkaviszonyba - Scholz-ügy, 419/92 olasz állami alkalmazási előny előírása diszkriminációnak minősül 59

60 492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról Foglalkoztathatóság elve Egyes tagállami jogszabályok alkalmazásának tilalma Álláskeresési támogatás a munkaügyi hivataloktól Egyenlő bánásmód a foglalkoztatás során: munkafeltételek, javadalmazás munkaviszony megszűnése, újbóli elhelyezkedés a szociális és adókedvezmények lakhatási kérdések szakiskolai képzés, átképzés szakszervezeti tagság A családtagokat megillető jogosítványok 60

61 61

62 A 2004/38/EK irányelv uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról Az irányelv hatálya: A tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételek A huzamos tartózkodáshoz való jog A jogok korlátai közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi okokból 62

63 Alanyai az uniós polgár [saját jogukon] az uniós polgár családtagjai [saját jogon vagy származékos jogon]: házastárs regisztrált élettárs (feltétel) 21 év alatti vagy eltartott egyenesági leszármazott eltartott egyenesági felmenő Fogadó tagállam 63

64 Különbség a részletszabályozásban: saját jogon (a családtag maga is uniós polgár) származékos jogon (a családtag harmadik állam állampolgára) A kedvezményezettek köre és jogosultságuk Uniós polgárok és családtagjaik A tágabb értelemben vett családtagok jogai 64

65 A jog csak akkor illeti meg az alanyokat, ha olyan tagállamba költöznek vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai! 65

66 A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog tartalma (2004/38/EK irányelv) Kiutazás joga Belépés joga egy másik tagállamba Tartózkodás joga 66

67 I. Kiutazás joga - Feltétel: érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél - Semmilyen más formalitás (pl. kiutazási vízum) nem követelhető meg. 67

68 II. Belépés egy másik tagállamba Feltétel (uniós polgár esetén): érvényes személyi igazolvány vagy útlevél a Schengeni egyezmények (1985., 1990., 1995.): - az aláíró államok A Schengeni egyezmények célja: belső határellenőrzés megszüntetése; külső határellenőrzés megerősítése; közös vízum, menekültügyi, határellenőrzési szabályok; Schengeni Információs Rendszer (SIS I., SIS II) létrehozása Az Amszterdami Szerződés (1997.) jelentősége: a Schengeni egyezmények beemelése az uniós jogba!! 68

69 - a Schengeni övezethez tartozó jelenlegi tagállamok: 22 Nem tagja (5 uniós állam): Írország, Egyesült Királyság, Ciprus, Bulgária, Románia, Horvátország Dánia speciális helyzete Magyarország: dec A Schengeni övezethez tartozó nem uniós államok: Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein Azoktól a családtagoktól, akik nem valamelyik uniós tagállam állampolgárai: kérhető beutazási vízum. 69

70 III. A tartózkodás joga I.) 3 hónapig: Szükséges: érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtoklása Semmilyen más formalitás!!! 70

71 II.) 3 hónapot meghaladó tartózkodás: - Munkavállaló - Önálló (egyéni) vállalkozó Magát önerőből eltartó személy Diák Munkaszerződés Vállalkozói igazolvány Elegendő anyagi forrás meghatározása Teljes körű egészségbiztosítás Elegendő anyagi forrás Teljes körű egészségbiztosítás beiratkozás a fogadó tagállam valamelyik oktatási intézményébe 71

72 3 hónapot meghaladó tartózkodás esetén irányadó adminisztrációs feltétel: az illetékes hatóságoknál való bejelentkezés (Mo.: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Regionális Igazgatóságok) azon családtagok, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai tartózkodási kártya kiállítása 72

73 A munkavállaló és egyéni vállalkozó megőrzi tartózkodási jogát, ha: Betegség vagy baleset miatt ideiglenesen munkaképtelenné vált. Ha kényszerű, regisztrált munkanélkülivé vált, legalább egy éves alkalmazás után. Ha kényszerű, regisztrált munkanélkülivé vált egy évnél rövidebb határozott idejű munkaszerződés esetén vagy az első 12 hónapban. Legalább 6 hónapig megmarad. Ha szakképzésben vesz részt. 73

74 III.) A huzamos tartózkodás joga - tartalma: nem vonatkoznak rá az általános feltételek + szociális ellátások - feltétele: 5 év folyamatos és jogszerű tartózkodás 74

75 A tartózkodás folyamatosságát nem érinti: - az évi hat hónapot meg nem haladó ideiglenes távollét, - sem a kötelező katonai szolgálat miatti hosszabb távollét, - sem a legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét, amelyre olyan fontos okokból kerül sor, mint - terhesség és szülés, - súlyos betegség, - tanulmányok folytatása vagy szakképzés vagy - másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiküldetés. 75

76 - A jog elvesztésének lehetősége - Adminisztratív követelmények: uniós polgárok azon családtagok, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai huzamos tartózkodási kártya kiállítása 76

77 A személyek szabad mozgásának korlátai (=megengedett korlátozások) (KIVÉTELEK a személyek szabad mozgása alól) 1. Közrend 2. Közbiztonság A korlátozás feltételei (2004/38/EK irányelv): a) az adott személy személyes magatartásán kell alapulnia, - Van Duyn ügy (1974.) - de később: Adoui és Cornuaille ügy (1982.) - Rutili-ügy (1975.) 77

78 b) közvetlen, valódi és kellően súlyos veszély fennállása a társadalom valamelyik alapvető érdekére nézve. az automatikus kiutasítás tilalma eseti vizsgálat általános (bűn)megelőzési megfontolás nem lehet az alapja Pl. korábbi büntetőítélet önmagában automatikusan nem alapozza meg. c) arányosság elve. 78

79 3. Közegészségügy - Kizárólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott járványos betegségek esetén. - Csak a fogadó tagállamba érkezéstől számított 3 hónapon belül fellépő betegségek esetén. 79

80 4. Közszolgálatban történő foglalkoztatás (csak munkavállalókra!) A közszolgálat fogalma: közszolgálati alkalmazások körébe a közhatalom gyakorlásában, illetve olyan funkciókban való közvetlen vagy közvetett részvétellel járó állások tartoznak, amelyek: - tárgya az állam vagy más közhatalmi szervezet általános érdekeinek védelme, - és amelyek ebből következően címzettjeik részéről az állammal szemben fennálló különleges szolidaritási viszony létét, - valamint az állampolgársági kötelék alapját képező jogok és kötelességek kölcsönösségét tételezik fel. (Lawrie-Blum ügy) 80

81 - uniós jogi fogalom - funkcionális megközelítés - példák: fegyveres erők tagja, rendőr, bíró, ügyész (ügyvéd nem!), önkormányzati építész, jogszabályelőkészítő 81

82 5.Csatlakozási szerződés alapján (csak munkavállalókra!) éves szabály (max. 7 év) május 1-jén lejárt a 2004-ben csatlakozott új tagállamok esetében a román és bolgár munkavállalókkal szemben dec. 31-áig tarthatók fenn korlátozások 82

83 A Szerződés és a 2004/38/EK irányelv személyi hatályának Bíróság általi értelmezése Az uniós polgár családtagjainak kiterjesztő értelmezése Zhu és Chen ügy (C-200/02. sz., 2004.) - az eljárás fajtája - az ügy tényállása - felmerült kérdések - a Bíróság válasza és érvelése

84 Az uniós polgár fogalmának megszorító értelmezése Magyarország kontra Szlovák Köztársaság ügy ( Sólyom ügy, C-364/10. sz.) - az eljárás fajtája - az ügy tényállása - felmerült kérdések - az ügy politikai jellege és jelentősége 84

85 A letelepedés (vállakozás), a szolgáltatásnyújtás és a tőkemozgás szabadságának közös alapjai 85

86 A szabadságok gazdaságpolitikai funkciója: a belső piac megteremtése és hatékony működtetése. A piac az a reális vagy virtuális hely, ahol a gazdasági kereslet és kínálat találkozhat. Ehhez szükség van a termékek mellett gazdasági szereplőkre (vállalkozókra, gazdasági társaságokra) is. A három szabadság sok tekintetben összefügg egymással. 86

87 Példa a funkcionális hasonlóságra Cél: egy magyar magánszemély Bécsben szeretne idegenvezetői szolgáltatást nyújtani magyar turistáknak. Eszközök: Létrehoz egy magyar honosságú gt.-t magyar székhellyel, ez hirdeti a szolgáltatást Magyarországon és esetről esetre utaztatja ki az idegenvezetőt Bécsbe. Ausztriában alapít gt.-t az osztrák jog szerint és székhellyel, és ez nyújtja a szolgáltatást. Többségi részesedést vásárol egy már létező osztrák gt.- ben és ezen keresztül szolgáltat. Kisebbségi részesedést vásárol, maga nem végzi a tevékenységet, csak az osztalékból részesedik. 87

88 Kiköltözik Bécsbe és osztrák lakos természetes személyként végzi az idegenvezetést. A magyar jog és székhely szerinti céget alapít, amely fióktelepet hoz létre Bécsben, és ezen keresztül. A magyar cég áthelyezi a tényleges székhelyét (közp.ügyint.helyét) Pozsonyba és onnan ingázva nyútja a szolgáltatásait Bécsben. Idegenvezetői állást vállal egy tőle független osztrák cégnél. 88

89 A szabályozás szintjei Elsődleges jog, EUMSz. Másodlagos jog: rendeletek és irányelvek formájában. Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata Alapszabály: tilos az adott szabadság gyakorlásának tagállamok általi indokolatlan korlátozása az adott tagállam határán átnyúló szituációban. 89

90 Tagállamok közötti szituáció A szabadságok a kizárólag egyetlen tagállamon belüli tényállásokra nem vonatkoznak! Ha a tényállásnak sem közvetlenül, sem közvetve nincs valós kapcsolatuk egyetlen más tagállammal sem. A tagállamoknak gondosan kell mérlegelni a jogalkotás során, hogy a releváns tényállás valóban saját kizárólagos nemzeti tényállás-e. Pl. termőföldek tulajdonjog 90

91 A szabadságok elhatárolása Az adott esetben el kell dönteni, hogy a három szabadság közül melyiket kell alkalmazni. Főszabályként azt a szabadságot kell vizsgálni, amelyik az adott ügyben a meghatározó, míg a csak járulékos jellegű másik szabadságot figyelmen kívül kell hagyni. 91

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; régi hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/49 PREAMBULUM

Részletesebben

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN A társadalombiztosítási rendszerek összehangolására a személyek Unión belüli szabad mozgásának támogatása érdekében van szükség. A munkavállalókra

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 16.12.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anthony Webb brit állampolgár által benyújtott 0895/2011. számú petíció a szociális biztonsági rendszerek

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről A nyilatkozatban kért adatokat

Részletesebben

Az előadás fontosabb témái:

Az előadás fontosabb témái: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Kiküldetés szabályai, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁBA

JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁBA SZLOVÉN FOGLALKOZTATÁSÜGYI HIVATAL FORMANYOMTATVÁNY IZ/1 A munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény 14. cikke alapján (SzK Hivatalos Közlöny 80/2010 sz., a folytatásban: törvény) és a nyilvántartásba való

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása

Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása Az áruk szabad áramlása Esetjogok 1 Az EU jogszabályi rendszere Elsődleges jog: A szerződések (alapító, csatlakozási, stb) Másodlagos jog az EU intézményei

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) I. Szankciók jogalapjai I.1. ENSZ szankciók Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ

SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján, gazdálkodó szervezet esetében Átláthatósággal kapcsolatos

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben