The European Union. A belső. ő piac joga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The European Union. A belső. ő piac joga"

Átírás

1 The European Union A belső ő piac joga 1

2 A belső piac joga The European Union Az ún. négy alapszabadság az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és fizetések szabad mozgása + letelepedés (vállalkozás) szabadsága 2

3 Gazdasági integrációs formák szabadkereskedelmi övezet vámunió közös piac belső (egységes) piac gazdasági és monetáris unió 3

4 A közös piac létrehozása Előzmény: - ESZAK-Szerződés (1951.) szén, acél, ócskavas, koksz: belső vámok eltörlése Az EGK-t létrehozó Római Szerződés (1957.) 2. cikk: A Közösség feladata, hogy közös piac létrehozásával, valamint a tagállamok gazdaságpolitikáinak fokozatos közelítésével a Közösség egész területén előmozdítsa: - a gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődését, - a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, - a nagyobb stabilitást és az életszínvonal gyorsabb emelkedését, - valamint a tagállamai közötti kapcsolatok szorosabbá tételét. 4

5 A közös piac elemei: Áruk szabad mozgása Munkaerő szabad mozgása Szolgáltatások szabad mozgása Tőke szabad mozgása korlátozottan Letelepedési szabadság Átmeneti idő (3x4 év)! (Egyéb politikák: közös versenypolitika, kereskedelmi, mezőgazdasági politika, közös közlekedéspolitika) 5

6 Belső (egységes) piac Fehér Könyv a belső piacról (Jacques Delors, Lord Cockfield) Egységes Európai Okmány határidő: dec. 31. A belső piac fogalma: Olyan belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Eredmények 1993-ra 6

7 A belső piac szabályozási módszerei Negatív integráció Pozitív integráció 7

8 I. Negatív integráció (EUMSz.) - vámok: A tagállamok között tilos bármilyen behozatali vagy kiviteli vám és azzal azonos hatású díj. Ezt a tilalmat a fiskális vámokra is alkalmazni kell. - mennyiségi korlátozások és azzal azonos hatású intézkedések: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. ; A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. de: a Szerződésben megengedett korlátozások ( kivételek ): EUMSZ. 36. cikk és egyéb, a Bíróság által meghatározott kivételek - adódiszkrimináció: A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja. 8

9 - munkavállalók: Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását. de: megengedett korlátozások - szolgáltatások: Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy. de: megengedett korlátozások 9

10 - tőke: E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás. ; E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás. de: megengedett korlátozások - letelepedési jog: Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett állampolgára által történő alapítására vonatkoznak. de: megengedett korlátozások! 10

11 Az EGK-Szerződés (1957.) átmeneti időre (3x4 év) vonatkozó rendelkezésének jelentősége 11

12 Az Európai Bíróság jogértelmezési módszere - Tilalmak kiterjesztő értelmezés - Megengedett korlátozások (kivételek) megszorító értelmezés -nem lehet gazdasági természetű! -Feltételek (Gebhard-teszt): - nem lehet megkülönböztető - közérdeken kell alapulnia - szükségesség - arányosság 12

13 II. Pozitív integráció Eszközei: -jogegységesítés -jogharmonizáció -a kölcsönös elismerés elve 13

14 Az alapszabadságok területi hatálya - Áruk, személyek, szolgáltatások, letelepedés Unión belül - Tőke és fizetések Unión kívül is!!! Az alapszabadságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának feltétele: határon átnyúló jelleg! 14

15 Az áruk szabad mozgása 15

16 Az áruk szabad mozgásának területei 1. Vámunió 2. Az adódiszkrimináció tilalma 3. A mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések tilalma 16

17 Az áru fogalma ( olasz műkincs ügy, 1968.) Áru minden olyan termék: - amelynek pénzben kifejezett értéke van, - és kereskedelmi ügylet tárgya lehet. Példák: ipari és mezőgazdasági termékek, műkincs, elektromos áram (energiahordozók), hivatalos forgalomban nem lévő pénz Bizottság kontra Belgium ügy: a hulladék áru vagy szolgáltatás? 17

18 1.. A vámuniv munió fogalma A vámok eredeti funkciója és szerepe Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) A vámunió magában foglalja : tagállamok között: a behozatali és kiviteli vámok tilalma, a vámmal egyenlő hatású díjak tilalma, egységes vámtarifa bevezetése a harmadik országokkal szemben. 18

19 Vámunió hatálya: A teljes árukereskedelemre kiterjed tagállamokból származó árukra 3. országból származó szabadon forgalmazható árukra, feltételek: - az importőr tagállamban eleget tettek a behozatal alaki követelményeinek, - a kirótt vámot, díjat befizették, - és az semmilyen formában nem térítették vissza. 19

20 A vámunió megvalósulása Célkitűzés: EGK-Szerződés (1957. márc. 25., hatály: ) Határidő: 3 x 4 éves periódusokban = 12 év alatt ( ig) Átmeneti időszak (12 év) alatt irányadó elvek: fokozatosság: fokozatos csökkentés súlyosbítási tilalom: nem vezethető be új vám, a meglévők pedig nem emelhetők meg ( hez képest) Megvalósult: július 1. 20

21 A vámmal azonos hatású díjak Vám: egyoldalúan, a terméket a határátlépés tényére tekintettel sújtó pénzbeli kötelezettség; alapja vagy a termék egy jellemzője (súly, űrtartalom stb.) vagy a termék értéke. Vámmal azonos hatású díj: 1. egyoldalúan; 2. a termékre a határátlépés tényére tekintettel kivetett pénzbeli kötelezettség; 3. ami nem minősül vámnak; 4. akármi is legyen a célja; 5. függetlenül a díj nagyságától; 6. függetlenül az elnevezésétől; 7. akkor is, ha nem az állam érdekében szedik be; 8. akkor is ha nem diszkriminatív és nem védelmi jellegű. tilalma: abszolút statisztikai illeték ügy (1969.) tilalma: nem abszolút 21

22 Kivételek a tilalom alól 1. A tagállami bevételek rendszerének részét képező közterhek. 2. A Bíróság szerint megengedett a vámmal azonos hatású díj kiszabása amennyiben: - nem haladja meg annak a vizsgálatnak (szolgáltatásnak) a tényleges költségeit, amellyel kapcsolatban kiszabták, - a vizsgálat a belső piac egész területén kötelező, és valamennyi érintett áru tekintetében egységes, - a vizsgálatokat az uniós jog írja elő az Unió érdekének védelmében. 22

23 Kizárólagos uniós hatáskör! Közös külső vámtarifa Döntés: TANÁCS Vámtarifatételek módosítása, felfüggesztése Vámeljárás meghatározása: Közös Vámkódex Ellenőrzés: BIZOTTSÁG Vámszabályok betartatása, felügyelete Az EU fontos bevételi forrása Másodlagos jogforrások: Közös vámtarifa (kombinált nómenklatúra) Közösségi Vámkódex (Modernizált Vámkódex, 450/2008/EK rendelet) 23

24 3. Az adódiszkrimináció tilalma (EUMSz cikk) Az adó kivetése nem tilos csak a megkülönböztető adó! A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. Közvetlen adódiszkrimináció tilalma A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja. Közvetett adódiszkrimináció tilalma 24

25 Példák: Közvetlen adódiszkrimináció: Hansen-ügy: Németország a német (kistermelők és kollektív gazdaságok által termelt) gyümölcspálinkára vonatkozó adókedvezményt nem terjesztette ki a többi tagállamból származó gyümölcspálinkára. Bizottság v. Írország (55/79) Különbség volt a belföldi és külföldi termékek után fizetendő adó megfizetésének határidejét illetően. Nádasdi és Németh ügy (2006.) Közvetett adódiszkrimináció: Humblot-ügy (1985.) 25

26 Nem csak az eltérő mértékű adó alkalmazása tilos, hanem az eltérő eljárási szabályok is! Pl. Bizottság kontra Írország ügy Az uniós joggal ellentétesen beszedett adót vissza kell térítenie a tagállamnak! Pl.: Nádasdi és Németh ügy!! 26

27 Kivételek az adódiszkrimináció tilalma alól Közvetlen abszolút tilalom! Közvetett igazolható (Bíróság!) feltételek: az Unió számára elfogadható; objektív kritériumokon alapuló tagállami közérdek érvényesítését szolgálja Chemical Farmaceutici ügy (1981.): Olaszország nagyobb mértékben adóztatta a szintetikus etilalkoholt, mint a fermentálással előállítottat igazolás: a borfeleslegtől való megszabadulás Bizottság kontra Franciaország ügy (1980.): Franciaország nagyobb mértékben adóztatta a likőröket, mint az édesborokat igazolás: regionális fejlesztési célok (az édesborokat a fejletlenebb dél-francia vidékeken termelik) 27

28 3. A mennyiségi korlátoz tozások és s azzal azonos hatású intézked zkedések tilalma Elemei: A tagállamok között a behozatalra és a kivitelre vonatkozó: mennyiségi korlátozások tilalma a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalma. 28

29 I. A mennyiségi korlátozás fogalma Geddo-ügy (1974.): olyan tagállami intézkedések, amelyek teljesen vagy részlegesen korlátozzák az áruk behozatalát, kivitelét vagy tranzitját. Pl.: - behozatali/kiviteli tilalom, - kvóták, - kontingensek 29

30 II. A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések fogalma 70/50/EGK bizottsági irányelv (hatályon kívül) azon tagállami intézkedések, amelyek megkülönböztetik a hazai és másik tagállamból származó (külföldi) árut, és megakadályozzák, illetve nehezebbé vagy költségesebbé teszik ez utóbbiak tagállamok közti mozgását. példák 30

31 Dassonville-ügy (1974.), Dassonville-formula: Az ügy tényállása Minden olyan tagállamok által alkotott, kereskedelemre vonatkozó szabály, amely alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza a Közösségen (jelenleg: Unión) belüli kereskedelmet. Az ítélet jelentősége: - rendkívül széles értelmezés - nem kell megkülönböztető jelleg (hazai más tagállambeli termék) 31

32 Példák a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésekre Általános példák: Importengedély (engedélyeztetési eljárás) (Eredet)igazolási kötelezettség Vizsgálatok, ellenőrzések Hitel- és fizetési feltételek Kötelező képviseleti, tárolási előírások Hazai termékek vásárlására felhívás Hivatalos nyelv használatának kötelezettsége A termékekre vonatkozó technikai előírások (pl. csomagolás) 32

33 Konkrét példák: Vásároljon ír terméket ( Buy Irish ) ügy (Bizottság kontra Írország,1982.) a nem kötelező erejű tagállami intézkedés (kampány) is Spanyol földieper ügy (Bizottság kontra Franciaország, 1997.) a tagállam mulasztása is Tiroli autópálya ügy (Bizottság kontra Ausztria, 2005.) 33

34 Cassis de Dijon ügy (1979.) Az ügy tényállása A kölcsönös elismerés és egyenértékűség elve: ha egy terméket jogszerűen állítottak elő és jogszerűen hoztak forgalomba az egyik tagállamban, az az összes többi tagállam területén szabadon forgalmazható (a többi tagállam nem tilthatja meg, nem korlátozhatja a területén való forgalomba hozatalt). az elv jelentősége: a tagállami jogszabályok puszta eltérése mennyiség korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősülhe az elv megjelenése más területeken is Csak uniós jogi előírás (jogharmonizáció) hiányában alkalmazható!!! 34

35 Kivételek a mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések alól 1. A Szerződésben foglalt (= megengedett korlátozások) 2. A Bíróság által kialakított: közérdeken alapuló kényszerítő követelmények (Cassis de Dijon ügy, 1979.) általános értékesítési módokra vonatkozó feltételek (Keck és Mithouard ügy, 1994.) 35

36 I. Az EUMSz. 36. cikke alapján megengedett korlátozások 1. Közerkölcs - Henn &Darby ügy (34/79.) pornográf áruk tiltott importja miatti büntetőeljárás. EB megállapította, hogy jogszerű a korlátozás mert nincs megkülönböztetés a hazai és külföldi áruk között. - Conegate-ügy (121/85.) felfújható gumibabákra tilos importkorlátozást bevezetni, mert a brit jog belföldön nem tiltja hasonló termékek előállítását. 36

37 2. Közrend: akkor ha más kivétel nem áll meg, tényleges és komoly veszély fenyegeti a közrendet, a társadalom alapvető érdekét érinti. Boscher-ügy (C-239/90.) 3. Közbiztonság: Campus Oil ügy (72/83.) Az ír jog az olajfelhasználókat arra kötelezte, hogy szükségletük 35%-át rögzített áron ír állami tulajdonban lévő finomítótól szerezzék be az ellátásbiztonság érdekében az EB elfogadta az érvet. Közbiztonság: belső és külső biztonsága egy tagállamnak. 37

38 4. az emberek, állatok életének, egészségének védelme, a növények védelme ( elővigyázatosság-elve, Sandoz-ügy (174/82.) a vitaminozott müzli német importját tiltotta meg a holland hatóság arra hivatkozással, hogy a vitaminok károsak lehetnek az egészségre - EB előírható, ha a hazai termékekre is érvényesül + bizonyítási teher nem fordítható meg. + német sörtisztasági törvény 5. a művészeti, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek megóvása általában exportkorlátozást jelent 6. az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme 38

39 A megengedett korlátozás feltétele: A korlátozás nem lehet önkényesen hátrányos megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszköze. + szükségesség + arányosság II.) A Szerződésben foglalt egyéb megengedett korlátozások, pl.: - környezet- és munkakörnyezet védelme (az egységes uniós jogtól való eltérés igazolása, EUMSZ cikk) - fegyverek, lőszerek, hadianyagok (EUMSZ cikk) 39

40 2. Kivételek a Bíróság ítéletei alapján a) Közérdeken alapuló kényszerítő követelmények a Cassis de Dijon ítéletben meghatározottak: adóellenőrzés hatékonysága, közegészség védelme, a kereskedelmi ügyletek tisztasága, a fogyasztók védelme egyéb ítéletekben meghatározottak: példák: környezetvédelem, közlekedés biztonsága, állatok jóléte, kiskorúak védelme, szellemi tulajdonjog védelme, a sajtó sokszínűsége. Feltételei: - megkülönböztetés-mentesség - szükségesség és arányosság 40

41 b) Általános értékesítési módokra vonatkozó feltételek Keck és Mithouard ügy, 1993 Az értékesítés ideje (kötelező nyitva-, ill. zárvatartási idő meghatározása) Pl. az a holland jogszabály, ami bizonyos üzletek kötelező zárvatartási idejét írta elő; vagy az angol jogszabály, ami kevés kivételtől eltekintve vasárnap kötelező zárvatartást írt elő Az értékesítés helye (kötelező értékesítési hely meghatározása) Pl. az a görög jogszabály, amely alapján tartósított anyatej csak gyógyszertárban értékesíthető 41

42 Az értékesítési jog korlátozása Pl. az az olasz jogszabály, amely dohányáruk értékesítését kizárólag külön engedéllyel rendelkező eladóknak teszi lehetővé (+ magyar trafik törvény) Az ármeghatározás szabadságának korlátozása Pl. az a francia szabály, ami tiltja az áruk veszteséggel történő viszonteladását (Keck és Mithouard ügy) Reklámozás, hirdetés Pl. az a német tartományi, gyógyszerészekre vonatkozó szakmai szabály, amely tiltja a gyógyszerészek által árusított gyógyhatású készítmények gyógyszertáron kívüli hirdetését 42

43 A Keck-formula lényege Az árukra vonatkozó tagállami jogszabályok 2 csoportra oszthatók: I.) amelyek magára az árura vonatkoznak (összetétel, csomagolás, címkézés, súly, elnevezés, forma, kiszerelés stb.) továbbra is a Dassonville-formula és a kölcsönös elismerés és egyenértékűség elve (Cassis de Dijon) alkalmazandó II.) amelyek az áru valamely értékesítési módjára vonatkoznak. ezek nem esnek a Szerződés 34. és 35. cikkének hatálya alá, mert nem alkalmasak a tagállamok közötti kereskedelem akadályozására. Feltétel: - megkülönböztetés-mentesség (az összes érintett piaci szereplőre alkalmazandó) - az érintett piaci szereplőket mind jogilag, mind ténylegesen ugyanúgy 43 érinti

44 A Keck-formulára vonatkozó kritika lényege A Bíróság új megközelítése a Keck-formula pontosítása: az általános értékesítési feltételek szabályozására vonatkozó tagállami intézkedések vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a piacra jutás tényezőjére. Pl.: - Gourmet-ügy (2001.) - Ker-Optika ügy (2010.) 44

45 A személyek szabad mozgása 45

46 Bevezető gondolatok: a szabad mozgás alanyi körének bővülése Természetes személyek: EGK-Szerződés (1957): munkavállalók, önálló vállalkozók Egységes Európai Okmány (1986) Később: diákok, gazdaságilag inaktív személyek is (pl. nyugdíjasok, turisták) Maastrichti Szerződés uniós polgárok szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga Jelenleg: uniós polgárok és családtagjaik Jogforrások: Szerződés (EUMSZ.) és a 2004/38/EK irányelv Társaságok: letelepedés szabadsága (EGK-Szerződés) 46

47 Az uniós polgárság - Bevezetése: Maastrichti Szerződés - Az uniós polgár fogalma - Az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság viszonya Rottmann-ügy (C-135/08. sz., 2010.) - Tartalma: CSAK jogok

48 Uniós polgárságból fakadó jogok Szabad mozgás és letelepedés az Unión belül A letelepedés helye szerint aktív és passzív választójog a helyhatósági és európai parlamenti választásokon Petíció benyújtásának a joga az Európai Parlamenthez Az európai ombudsmanhoz való fordulás joga

49 Olyan harmadik országokban, ahol az állampolgárság szerinti tagállam nincs képviselve, diplomáciai és konzuli védelemhez való jog bármely más tagállam hatóságától ápr. 1-től: polgári kezdeményezés bevezetése a polgári kezdeményezés célja és feltételei az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről Az uniós intézményekhez való fordulás joga 49

50 Petíciós jog Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy egyénileg vagy más polgárokkal vagy személyekkel közösen petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez az Unió tevékenységi területére tartozó és őt közvetlenül érintő ügyben. (EUMSZ cikk)

51 uniós polgárságból fakadó jog a petíció lehet: - panasz - kérelem The European Union vonatkozhat: közérdekű vagy magánérdekű kérdésekre a petíció benyújtásának formája és nyelve az EP Petíciós Bizottsága

52

53

54 1. Munkavállalók szabad mozgása és jogaik 2. Az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga 54

55 1. A munkavállalók szabad mozgása Kezdetben klasszikus gazdasági szabadságjog A termelési tényezők hatékony elosztásának elmélete Később előtérbe került ennek alapjogi természete Az uniós munkavállaló már nem csak termelési tényező, hanem a fogadó tagállam társadalmába integrálódó polgár Feszültségek a politikai és gazdasági szempontok között. 55

56 Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását. EUMSZ. 45. cikk (1) A munkavállaló fogalma (Lawrie-Blum ügy, 66/85. sz.,): UNIÓS JOGI FOGALOM! más számára és irányítása alatt, díjazás ellenében (pl. Steymann-ügy), valódi, hatékony gazdasági tevékenységet végez (mi nem ilyen?, Bettray-ügy) akár részmunkaidőben is: pl. Levin-ügy, Kempf-ügy; akár gyakornokként is = ténylegesen foglalkoztatottak 56

57 + munkaképtelen személyek + kényszerű munkanélküliek + álláskeresők (Antonissen-ügy) Belga állampolgár kiutasítása az Egyesült Királyságból Nem lehet megszorítóan értelmezni, de a tagállamok időbeli korlátnak vethetik alá az álláskeresés céljából való tartózkodást, kivéve ha az álláskereső bizonyítja, hogy valódi esélye van az alkalmazásra. A KITERJESZTŐ értelmezés oka 57

58 Munkavállaláshoz való jog tartalma [EUMSZ. 45. cikk (2) és (3) bek.] 1. Állampolgárság alapján való megkülönböztetés tilalma a foglalkoztatás, a javadalmazás és más munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében (szociális juttatások, szabadság, adózás, szakszervezeti jogok, munkakeresés, nyugdíj stb. terén ) 2. a ténylegesen fennálló állásajánlatokra jelentkezés, 3. ebből a célból a tagállamok területére szabadon belépés, 4. munkavállalás céljából tagállam területén tartózkodás, 5. a foglalkoztatás megszűnése után a fogadó tagállam területén maradás (a Bizottság által meghatározott feltételek szerint). 58

59 Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma Közvetlen megkülönböztetés mindig tiltott (Bosman-ügy) közvetett megkülönböztetés igazolható - Groener-ügy (1989.)(a betölthető állás természete miatt megkívánt nyelvtudás) - Ugliola-ügy, 15/69, német katonai szolgálat beszámítása a munkaviszonyba - Scholz-ügy, 419/92 olasz állami alkalmazási előny előírása diszkriminációnak minősül 59

60 492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról Foglalkoztathatóság elve Egyes tagállami jogszabályok alkalmazásának tilalma Álláskeresési támogatás a munkaügyi hivataloktól Egyenlő bánásmód a foglalkoztatás során: munkafeltételek, javadalmazás munkaviszony megszűnése, újbóli elhelyezkedés a szociális és adókedvezmények lakhatási kérdések szakiskolai képzés, átképzés szakszervezeti tagság A családtagokat megillető jogosítványok 60

61 61

62 A 2004/38/EK irányelv uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról Az irányelv hatálya: A tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételek A huzamos tartózkodáshoz való jog A jogok korlátai közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi okokból 62

63 Alanyai az uniós polgár [saját jogukon] az uniós polgár családtagjai [saját jogon vagy származékos jogon]: házastárs regisztrált élettárs (feltétel) 21 év alatti vagy eltartott egyenesági leszármazott eltartott egyenesági felmenő Fogadó tagállam 63

64 Különbség a részletszabályozásban: saját jogon (a családtag maga is uniós polgár) származékos jogon (a családtag harmadik állam állampolgára) A kedvezményezettek köre és jogosultságuk Uniós polgárok és családtagjaik A tágabb értelemben vett családtagok jogai 64

65 A jog csak akkor illeti meg az alanyokat, ha olyan tagállamba költöznek vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai! 65

66 A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog tartalma (2004/38/EK irányelv) Kiutazás joga Belépés joga egy másik tagállamba Tartózkodás joga 66

67 I. Kiutazás joga - Feltétel: érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél - Semmilyen más formalitás (pl. kiutazási vízum) nem követelhető meg. 67

68 II. Belépés egy másik tagállamba Feltétel (uniós polgár esetén): érvényes személyi igazolvány vagy útlevél a Schengeni egyezmények (1985., 1990., 1995.): - az aláíró államok A Schengeni egyezmények célja: belső határellenőrzés megszüntetése; külső határellenőrzés megerősítése; közös vízum, menekültügyi, határellenőrzési szabályok; Schengeni Információs Rendszer (SIS I., SIS II) létrehozása Az Amszterdami Szerződés (1997.) jelentősége: a Schengeni egyezmények beemelése az uniós jogba!! 68

69 - a Schengeni övezethez tartozó jelenlegi tagállamok: 22 Nem tagja (5 uniós állam): Írország, Egyesült Királyság, Ciprus, Bulgária, Románia, Horvátország Dánia speciális helyzete Magyarország: dec A Schengeni övezethez tartozó nem uniós államok: Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein Azoktól a családtagoktól, akik nem valamelyik uniós tagállam állampolgárai: kérhető beutazási vízum. 69

70 III. A tartózkodás joga I.) 3 hónapig: Szükséges: érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtoklása Semmilyen más formalitás!!! 70

71 II.) 3 hónapot meghaladó tartózkodás: - Munkavállaló - Önálló (egyéni) vállalkozó Magát önerőből eltartó személy Diák Munkaszerződés Vállalkozói igazolvány Elegendő anyagi forrás meghatározása Teljes körű egészségbiztosítás Elegendő anyagi forrás Teljes körű egészségbiztosítás beiratkozás a fogadó tagállam valamelyik oktatási intézményébe 71

72 3 hónapot meghaladó tartózkodás esetén irányadó adminisztrációs feltétel: az illetékes hatóságoknál való bejelentkezés (Mo.: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Regionális Igazgatóságok) azon családtagok, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai tartózkodási kártya kiállítása 72

73 A munkavállaló és egyéni vállalkozó megőrzi tartózkodási jogát, ha: Betegség vagy baleset miatt ideiglenesen munkaképtelenné vált. Ha kényszerű, regisztrált munkanélkülivé vált, legalább egy éves alkalmazás után. Ha kényszerű, regisztrált munkanélkülivé vált egy évnél rövidebb határozott idejű munkaszerződés esetén vagy az első 12 hónapban. Legalább 6 hónapig megmarad. Ha szakképzésben vesz részt. 73

74 III.) A huzamos tartózkodás joga - tartalma: nem vonatkoznak rá az általános feltételek + szociális ellátások - feltétele: 5 év folyamatos és jogszerű tartózkodás 74

75 A tartózkodás folyamatosságát nem érinti: - az évi hat hónapot meg nem haladó ideiglenes távollét, - sem a kötelező katonai szolgálat miatti hosszabb távollét, - sem a legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét, amelyre olyan fontos okokból kerül sor, mint - terhesség és szülés, - súlyos betegség, - tanulmányok folytatása vagy szakképzés vagy - másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiküldetés. 75

76 - A jog elvesztésének lehetősége - Adminisztratív követelmények: uniós polgárok azon családtagok, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai huzamos tartózkodási kártya kiállítása 76

77 A személyek szabad mozgásának korlátai (=megengedett korlátozások) (KIVÉTELEK a személyek szabad mozgása alól) 1. Közrend 2. Közbiztonság A korlátozás feltételei (2004/38/EK irányelv): a) az adott személy személyes magatartásán kell alapulnia, - Van Duyn ügy (1974.) - de később: Adoui és Cornuaille ügy (1982.) - Rutili-ügy (1975.) 77

78 b) közvetlen, valódi és kellően súlyos veszély fennállása a társadalom valamelyik alapvető érdekére nézve. az automatikus kiutasítás tilalma eseti vizsgálat általános (bűn)megelőzési megfontolás nem lehet az alapja Pl. korábbi büntetőítélet önmagában automatikusan nem alapozza meg. c) arányosság elve. 78

79 3. Közegészségügy - Kizárólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott járványos betegségek esetén. - Csak a fogadó tagállamba érkezéstől számított 3 hónapon belül fellépő betegségek esetén. 79

80 4. Közszolgálatban történő foglalkoztatás (csak munkavállalókra!) A közszolgálat fogalma: közszolgálati alkalmazások körébe a közhatalom gyakorlásában, illetve olyan funkciókban való közvetlen vagy közvetett részvétellel járó állások tartoznak, amelyek: - tárgya az állam vagy más közhatalmi szervezet általános érdekeinek védelme, - és amelyek ebből következően címzettjeik részéről az állammal szemben fennálló különleges szolidaritási viszony létét, - valamint az állampolgársági kötelék alapját képező jogok és kötelességek kölcsönösségét tételezik fel. (Lawrie-Blum ügy) 80

81 - uniós jogi fogalom - funkcionális megközelítés - példák: fegyveres erők tagja, rendőr, bíró, ügyész (ügyvéd nem!), önkormányzati építész, jogszabályelőkészítő 81

82 5.Csatlakozási szerződés alapján (csak munkavállalókra!) éves szabály (max. 7 év) május 1-jén lejárt a 2004-ben csatlakozott új tagállamok esetében a román és bolgár munkavállalókkal szemben dec. 31-áig tarthatók fenn korlátozások 82

83 A Szerződés és a 2004/38/EK irányelv személyi hatályának Bíróság általi értelmezése Az uniós polgár családtagjainak kiterjesztő értelmezése Zhu és Chen ügy (C-200/02. sz., 2004.) - az eljárás fajtája - az ügy tényállása - felmerült kérdések - a Bíróság válasza és érvelése

84 Az uniós polgár fogalmának megszorító értelmezése Magyarország kontra Szlovák Köztársaság ügy ( Sólyom ügy, C-364/10. sz.) - az eljárás fajtája - az ügy tényállása - felmerült kérdések - az ügy politikai jellege és jelentősége 84

85 A letelepedés (vállakozás), a szolgáltatásnyújtás és a tőkemozgás szabadságának közös alapjai 85

86 A szabadságok gazdaságpolitikai funkciója: a belső piac megteremtése és hatékony működtetése. A piac az a reális vagy virtuális hely, ahol a gazdasági kereslet és kínálat találkozhat. Ehhez szükség van a termékek mellett gazdasági szereplőkre (vállalkozókra, gazdasági társaságokra) is. A három szabadság sok tekintetben összefügg egymással. 86

87 Példa a funkcionális hasonlóságra Cél: egy magyar magánszemély Bécsben szeretne idegenvezetői szolgáltatást nyújtani magyar turistáknak. Eszközök: Létrehoz egy magyar honosságú gt.-t magyar székhellyel, ez hirdeti a szolgáltatást Magyarországon és esetről esetre utaztatja ki az idegenvezetőt Bécsbe. Ausztriában alapít gt.-t az osztrák jog szerint és székhellyel, és ez nyújtja a szolgáltatást. Többségi részesedést vásárol egy már létező osztrák gt.- ben és ezen keresztül szolgáltat. Kisebbségi részesedést vásárol, maga nem végzi a tevékenységet, csak az osztalékból részesedik. 87

88 Kiköltözik Bécsbe és osztrák lakos természetes személyként végzi az idegenvezetést. A magyar jog és székhely szerinti céget alapít, amely fióktelepet hoz létre Bécsben, és ezen keresztül. A magyar cég áthelyezi a tényleges székhelyét (közp.ügyint.helyét) Pozsonyba és onnan ingázva nyútja a szolgáltatásait Bécsben. Idegenvezetői állást vállal egy tőle független osztrák cégnél. 88

89 A szabályozás szintjei Elsődleges jog, EUMSz. Másodlagos jog: rendeletek és irányelvek formájában. Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata Alapszabály: tilos az adott szabadság gyakorlásának tagállamok általi indokolatlan korlátozása az adott tagállam határán átnyúló szituációban. 89

90 Tagállamok közötti szituáció A szabadságok a kizárólag egyetlen tagállamon belüli tényállásokra nem vonatkoznak! Ha a tényállásnak sem közvetlenül, sem közvetve nincs valós kapcsolatuk egyetlen más tagállammal sem. A tagállamoknak gondosan kell mérlegelni a jogalkotás során, hogy a releváns tényállás valóban saját kizárólagos nemzeti tényállás-e. Pl. termőföldek tulajdonjog 90

91 A szabadságok elhatárolása Az adott esetben el kell dönteni, hogy a három szabadság közül melyiket kell alkalmazni. Főszabályként azt a szabadságot kell vizsgálni, amelyik az adott ügyben a meghatározó, míg a csak járulékos jellegű másik szabadságot figyelmen kívül kell hagyni. 91

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; régi hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁBA

JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁBA SZLOVÉN FOGLALKOZTATÁSÜGYI HIVATAL FORMANYOMTATVÁNY IZ/1 A munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény 14. cikke alapján (SzK Hivatalos Közlöny 80/2010 sz., a folytatásban: törvény) és a nyilvántartásba való

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/49 PREAMBULUM

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője Az üzleti titok védelme a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelv tervezete Számadó

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.20. COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a műszaki szabályokkal és az információs társadalom

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben