EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás"

Átírás

1 EURÓPAI FÜZETEK 26. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szabó Tímea Molnár Gáspár Endre Közvetlen adóztatás az Európai Unióban Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ és a Külügyminisztérium közös kiadványa

2 Európai Füzetek A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ és a Külügyminisztérium közös kiadványa. Felelôs kiadó: Szeredi Péter A szerkesztôbizottság elnöke: Palánkai Tibor A szerkesztôbizottság tagjai: Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lôrincz Lajos, Nyers Rezsô, Orbán István, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes Fôszerkesztô: Forgács Imre Szerkesztô: Bulyovszky Csilla Szerkesztôségi titkár: Horváthné Stramszky Márta A szerkesztôség címe: MEH Európai Integrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Telefon: Fax: Lektor: Mocsáry Péter Kézirat lezárva: április 8. Grafikai terv: Szutor Zsolt Fényképek: Csorba Gábor; Audiovisual Library European Commission Portréfotó: Csorba Gábor Nyomás és elôkészítés: Visit Nyomda & Stúdió ISSN: Budapest, 2003.

3 Kedves Olvasó! Aligha kétséges, hogy az Európai Unióhoz való csat lakozásunk adózással kapcsolatos kér dé sei közül az érdekli leginkább a legtöbb magyar állampolgárt, miként adóztatják majd a Közösségben a személyi jövedelme ket. Nos, meg kell állapítani, hogy talán éppen ezen a területen a legkevésbé elôrehaladott a közösségi szabályozás harmonizációja. Azt senki nem vitatja, hogy a személyek a munkaerô lehetô legszabadabb áramlását az Európai Unió belsô piacának optimális mûkö dése érdekében biztosítani szükséges, egyet len tagállamban sem érheti hátrá nyos meg különböztetés a más tagállamból érkezô munkavállalókat. Annak érdekében, hogy a mun kav állalás és a mozgás, tartózkodás sza bad sá ga ténylegesen megvalósuljon a gyakor lat ban, a személyi jövedelemadózás terüle tén biztosítani kell, hogy ne csorbuljon az egyenlô elbánás elve, ezt szolgálja a Bizottság egyenlô elbánásra vonatkozó ajánlása. Továbbá fontos szerepet játszanak a tagállamok közötti kettôs adóztatás elke rü lé sérôl szóló kétoldalú egyezmények, Magyar ország nak a Közösség valamennyi országával van ilyen megállapodása. Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió hoz való csatlakozáshoz kapcsolódóan nem változnak a személyi jövedelemadó és a társasági és osztalékadó szabályai a közösségi joganyagnak való megfelelés miatt szüksé ges módosításokon túl. 1

4 I. Bevezetés Magyarország az Európai Unióhoz való csat la ko zás révén részesévé válik az egységes bel sô piacnak. A csatlakozás feltétele a kö zös ségi vívmányok (Acquis Communautaire) átvétele, a közösségi szabályozásnak meg fe le lô belsô jogszabályi környezet ki ala kítá sa. Minden gazdasági-politikai integ rá ció, így az Európai Unió esetében is kü lö nö sen nehéz feladat az adórendszerek har mo ni záció ja. Nem meglepô tehát, hogy va la mennyi tag ál lam nak mind a mai napig önál ló adó rendszere van, és Magyarország is meg ôr zi saját adórendszerét a csatlako zás után. Ezzel párhuzamosan néhány nemzetközi ügylet adóztatásáról az unió közös sza bályo zás sal ren del kezik. A közvetlen adóztatás terü le tén azonban eltérôen a forgalmi adóktól a közösségi harmonizáció még a kez detek nél tart. Az Európai Unió alapelvei között négy alapszabadságot határoz meg (az áruk, a szol gál ta tá sok, a tôke és a sze mé lyek szabad moz gá sa), amelyet minden tagállam terüle tén biztosítani kell. A szemé lyi jö ve de lemadót, a társasági adót és az osz ta lék adót érin tô közösségi elôírások el sô sor ban a tôke és a személyek szabad áram lá sa ellen ható adó zá si szabályokat kíván ják megváltoztatni, ennek megfelelô en elsô sor ban az egyenlô elbánás elvének ér vé nye sí té sé re tö rek sze nek, valamint az or szág ha tá ron átíve lô meghatá ro zott tôke mû ve le tek ered ményének adómen tes sé gérôl, halasz tott adóz tatásáról rendel kez nek. E kiadvány a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényhez, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényhez kapcsolódóan bemu tatja azokat a közösségi elôírásokat, ame lyek kel összefüggésben harmonizációs fela dat merült fel, továbbá összefoglalja a har mo ni zá ciós kötelezettség következtében már ha tály ba lépett, vagy a csatlakozástól hatály ba lépô új szabályozás lényegét. 1 COM (2001) 582 2

5 II. Társasági adó és osztalékadó A társasági adót és az osztalékadót érin tô közös ségi szabályozás elsôdleges célja a tagál la mok közötti tôkemûveletek útjában álló adó zási aka dá lyok megszüntetése. Ennek eszkö ze pél dá ul a tagállamok társaságai közöt ti osz ta lék fizetések mentesítése az adóz ta tás alól, valamint a legalább két tagállam tár sa sága it érintô egyes felvásárlások, egye sü lé sek, szét válások során keletkezô tô ke nye re ség halasz tott adóztatása. A tár sa sá gi adóról és az osztalékadóról szó ló tör vény közvetlen harmonizációjának igé nye elsô sor ban a következô három közössé gi jog anyag gal összefüggésben merült fel: a különbözô tagállamok társaságait érintô egyesülésekre, szétválásokra, eszközát ru há zá sok ra és részesedéscserékre alkal ma zan dó közös adózási rendszerrôl szóló 90/434 EGK tanácsi irányelv; a különbözô tagállamok anyavállalatai és leányvállalatai esetében alkalmazandó közös adózási rendszerrôl szóló 90/435 EGK tanácsi irányelv; a kapcsolt vállalkozások nyereségének mó do sí tá sa miatti kettôs adóztatás el ke rü lé sé rôl szóló 90/436 EGK megállapodás. E szabályokon túl sokféle terv szüle tett már az Európai Unió társasági adó zá sának har monizálására, megvalósí tá suk azon ban egyelôre még várat magá ra. A Kö zös ség társasági adóinak har mo nizá ció já ra elôször a Neumark Bizottság tett javaslatot 1963-ban, az elôterjesztést azon ban a tagállamok nem fogadták el. Az Európai Bizottság 1975-ben ter jesz tet te elô elsô saját javaslatát, ame lyet a tagországok ekkor sem tartot tak idôszerûnek. A legutolsó bizottsági javaslat 2001-ben született, és egy közös kon szolidált adóalap bevezetését tûz te ki célul. 1 Egyelôre azonban ez sem jutott tovább a megvalósításban, hiszen vala mennyi tagállam ragaszkodik adórend szerének önálló alakításához és fenn tar tá sá hoz. 3

6 1. A tagállamok társaságai közötti osztalékfizetés A különbözô tagállamok anyavállalatai és leány vál la la tai esetében alkalmazandó kö zös adó zá si rend szer rôl szóló 90/435 EGK ta nácsi irány elv (anya- és leányvállalati irány elv) az egyik tagállamban illetôséggel bíró leányvál la lat által a másik tagállamban lévô anyavál la lat számára fizetett osztalékra vonatkozik. Az irányelv mind a forrásország (a leány vál la lat állama), mind az anyavállalat ille tô sé ge sze rin ti állam tekintetében tartalmaz sza bá lyo zást Az anya- és leányvállalati irányelv rendelkezései A valamennyi tagállamra kiterjedô közös sza bály szerint nem szabad megadóztatni az osz ta lékként szerzett jövedelmet abban az állam ban, ahol az osztalékot megszerzô anyavállalat található, valamint a leányvállalat államában sem lehet forrásadót kivetni az anyavállalatnak fizetett osztalékra. Ha az anyavállalat székhelye szerinti állam mégis meg adóztatja az osztalékként szerzett jövedel met, akkor ebbe az adóba be kell szá mí tania a leányvállalat által már megfizetett adót és a leányvállalat államában esetleg kivetett forrásadót. A gyakorlatban ez a szabály gondos kodik arról, hogy ha például egy spa nyol leányvállalat osztalékot fizet francia anya válla la tá nak, akkor Franciaország ezt az osz talé kot ne adóztassa meg. (Amennyiben Franciaország mégis az adóztatás mellett dönt, a fizetendô adót csökkenteni kell a Spanyolországban erre az osztalékra megfizetett adóval.) A példát folytatva ugyancsak nem vethet ki forrásadót Spanyolország a francia anyavállalatnak fizetett osztalékra. Az anya- és leányvállalati irányelv által biz tosított kedvezô elbánás csak abban az eset ben kötelezô a tagállamokra nézve, ha az anyavállalat megfelel az irányelvben foglalt részletes feltételeknek. E szabályok sze rint a kedvezmény feltétele, hogy az anya vál la lat legalább két évig, megszakítás nél kül, lega lább 25 százalékos részesedéssel ren del kez zen a leányvállalatban. Ugyancsak fel té te le a kedvezménynek, hogy mind az anya vállalat, mind a leányvállalat a társasá gi adó alanya legyen, és az irányelvben meg ha tá ro zott társasági formában mûködjön. 2 Ha bármely feltétel nem teljesül, akkor mind az anyavállalat szerinti tagállam, mind a leányvállalat szerinti megadóztathatja az 2 Magyarországon a kedvezményezett társasági formák a következôk: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelôsségû társaság, részvénytársaság, egyesülés és szövetkezet. 3 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdés g) pont. 4

7 osztalékot, ha saját belsô szabályai egyébként ezt lehetôvé teszik A magyar szabályozás Magyarországnak az anya- és leányválla la ti irányelvvel kapcsolatban számottevô módosí tá si kötelezettsége keletkezett a for rásadóz ta tás egyes eseteiben. A csatlakozásig tovább ra is 20 százalékos vagy kettôs adóz ta tást kizáró egyezményben meghatáro zott mértékû forrásadó (az úgyneve zett osztalékadó) terheli az osztalékot, ha azt külföldi jogi személy, egyéb szervezet kap ja, és a külföldi személy nem fekteti be ismét az osztalékot Magyarországon. Ugyan akkor a csatlakozástól a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szabályai úgy változnak meg, hogy a külföldi jogi sze mély, egyéb szervezet által kapott oszta lék mente sül a forrásadó alól, ha a külföldi sze mély meg fe lel az anya- és leányvállalati irány elvben foglalt feltételeknek, vagyis lega lább 2 éven keresztül, legalább 25 szá za lé kos részesedéssel rendelkezik az osz ta lé kot fize tô magyar vállalkozásban. Fordítva, a magyar anya vállalatnak fizetett osztalékra sem vethet ki (általában) forrásadót egy má sik tagál lam, amelyben a leányvállalat ta lál ha tó. A magyar anyavállalat által megszerzett osz ta lékjövedelem az irányelvvel össz hangban ma sem képezi a társasági adó alapját, hiszen a magyarországi társaság csökkenti adó zás elôtti eredményét a kapott (járó) osztalékkal. 3 A belföldi osztalékban része sülô társaságok pedig továbbra is mentesek ma rad nak az osztalékadó alól, ha egy másik magyar társaságtól kapják az osztalékot. 2. A különbözô tagállamok társaságait érintô akvizíciós ügyletek A tagállamok által elfogadott elv sze rint egyes akvi zí ciós mûveletek (egyesülések, szét vá lá sok, részesedéscserék és eszköz átru há zá sok) során keletkezô tôkenyereség álta lá ban nem jelent realizált nyereséget, ezért mél tány ta lan annak megadóztatása. A külön bö zô tag államok társaságait érin tô egye sü lé sek re, szétválásokra, eszköz át ru házá sok ra és részesedéscserékre alkalmazandó közös adó zási rendszerrôl szóló 90/434 EGK irány elv (egyesülési irányelv) ennek az elv nek közös ségi szinten kíván érvényt szerez ni annak érdekében, hogy a különbözô tag ál la mok társaságait érintô átalakulások, része se dés cse rék ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe az egy tagállamon belül végre haj tott hasonló jogügyletekhez képest. Az irányelv hatálya alá tartozó mûveletek szempontjából a cél egyrészt a versenysemleges adózási szabályok kialakítása, másrészt az egységes belsô piac követelményeihez való alkalmazkodás lehetôvé tétele a társa sá gok 5

8 számára, nemzetközi összehasonlítás ban mért termelékenységük és hatékonyságuk fo ko zá sa érdekében. Az irányelv céljának tekint he tô továbbá az érintett tagállamok pénz ügyi érdekeinek védelme. Az irányelv szerint kedvezményezettnek minôsített nemzetközi akvizíciók közös jellem zô je, hogy az ellenszolgáltatás mindig a tár sa ság tôkéjét megtestesítô értékpapírral tör té nik, illetve ehhez az átadott részvények névértékének legfeljebb tíz százaléka erejéig kapcsolódhat készpénzfizetés. Ha a részese déscseréhez kapcsolódó készpénzfizetés meg ha lad ja az átadott részvények névértéké nek tíz százalékát, akkor a nemzetközi akvi zí ció val összefüggésben realizáltnak tekint endô az irányelv értelmében a tôkenye reség, így erre a mûveletre nem terjed ki az irány elv hatálya Társaságok egyesülése és különválása (kedvezményezett átalakulás) Az irányelvben foglalt jogügyletek közül kettô a jogutódlás melletti megszûnés meg ha táro zott formáira tartalmaz rendelkezéseket. E két jogügylet a magyar társasági jog sze rin ti átalakulások közül leginkább az egye sü lés nek és a különválásnak felel meg. Egye sü lés és különválás esetén nyereség kelet kez het mind az átalakuló társaságnál, mind tagjánál, részvényesénél, ezért a sza bályo zás mindkét nyereség tekintetében lehetôvé teszi az adókötelezettség halasztását Az irányelv rendelkezései Átalakuláskor (egyesüléskor vagy szétváláskor) a jogelôd társaság vagy társaságok az össze vont felértékelési különbözet révén nyereséget érhetnek el, ha az átadott eszkö zök tényleges értéke meghaladja az adó zás szempont já ból figyelembe vett értéket. Mi vel e nyereség nem feltétlenül áll likvid for má ban (készpénzben vagy bankszámlán) a társaság 4 Magyarországon a kedvezményezett társasági formák a következôk: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelôsségû társaság, részvénytársaság, egyesülés, közhasznú társaság és szövetkezet. 6

9 rendelkezésére, így az esetleges adó kö te lezett ség akadályozhatná az átala kulást. Az akadály megszüntetése érdekében az irányelv lehetôvé teszi, hogy ha két vagy több tag ál lam társaságai összeolvadnak vagy szét válnak, akkor a jogelôdnek ne kelljen adóz nia az átalakulás révén elért nyere sége (a fel ér té ke lé si különbözet) után. E tekintet ben tehát az irányelv szerint a jog elô döt válasz tási lehetôség illeti meg. E választá sának csupán az a következménye, hogy a jogutód a költségek és ráfordítások számítása során nem veheti figyelembe az eszközök tény leges, magasabb értékét. Példával szemléltetve a szabályt: ha egy svéd társaság egy gépet 800 euró értéken tart nyilván, majd ezt köve tô en beolvad német anyavállalatába, akkor a gép át ke rül a német társa ság hoz. Az elszámo lás az irányelv sze rint a követke zôk szerint történik. Ha a be ol va dás során a svéd társaság a gépet felértékeli a piaci érték re, amely 1000 euró, akkor a svéd tár sa ság nak két lehetôsége van. Egyrészt választ hat ja azt, hogy adó zik a felér té ke lés során elért =200 euró alap ján. Ebben az eset ben a német tár sa ság az 1000 euró alap ján szá molhat el adó zási szem pont ból pél dául érték csök ke nést. Ugyan ak kor a svéd tár sa ság dönt het úgy is, hogy e nyereség után nem adó zik, ekkor azon ban a német vál la lat nak az átvett gép pel kapcso latban fel me rült költ sé get többek között az érték csök ke nést adózási szem pont ból az ala cso nyabb, 800 eurós érték alapján kell szá mí ta nia. A kedvezménnyel csak azok a társaságok él het nek az Európai Unióban, amelyek alanyai tár sa sá gi adónak, és az irányelvben meg ha tá ro zott társasági formában mûködnek. 4 Ugyan csak feltétele a kedvezmény al kal ma zá sá nak, hogy az egyesülô társa ságok tag jai a jog utódban megszerzett részese dé sen (rész vé nyen, üzletrészen) felül ezek név ér té ké nek legfeljebb 10 százalékát kapják kész pénz ben. Szétváló társaságok ese tében a 10 szá za lé kos készpénzrészre vonat kozó sza bá lyon túl a tulajdonosoknak arányos része se dést kell szerezniük a jogutódokban A magyar szabályozás A hazai szabályozásban korábban is megtalálható átalakulási szabályok az adótörvények novemberi módosítása során egészültek ki a kedvezményezett átalakulás szabályaival. Bár az unió egyesülési irányelve csak az eltérô tagállamokban található társaságok részvételével lezajló átala ku lá so kat támogatja, összeolvadásokra és szét vá lá sokra külföldi részvétel nélkül is sor kerül het. 7

10 Annak érdekében, hogy a belföldi tár sa ságok átala kulása ne kerüljön hátrá nyos helyzet be a határon átnyúló átalakulá sok hoz képest, a társaságiadó-törvény a kedvezményt a belföldi társaságokra is kiterjeszti január 1-jétôl az uniós csatlakozásig a ked vez mény a belföldi társaságokra vonatkozik, ezt követôen a jogharmonizációs fela da tot teljesítve ki fog terjedni az olyan átala ku lásokra is, amelyekben más uniós tagál la mok társaságai is részt vesznek. 5 ÁTRUHÁZÓ TÁRSASÁG ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉG 1. ábra. A társaságok és az önálló szervezeti egység a kedvezményezett átruházás elôtt ÁTRUHÁZÓ TÁRSASÁG ÁTVEVÔ TÁRSASÁG 2.2. Kedvezményezett eszközátruházás A közösségi szabályozás nemcsak a különbözô tagállamok társaságait érintô átalakulásokat, hanem azokat a jogügyleteket is kedvezményezni kívánja, amelyeknél az egyik társaság egy másik tagállamban lévô társaság önálló szervezeti egységét szerzi meg az irányelvben meghatározott feltételekkel Az irányelv rendelkezései Az irányelv szerint, ha egy társaság (az át ruhá zó társaság) úgy szerez részesedést egy másik vállalkozásban, hogy átadja egy önálló szervezeti egységét a másik vállalkozásnak (az átvevô társaságnak), mentesülhet az áta dás sal elért nyereség adóztatása alól. ÁTVEVÔ TÁRSASÁG ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉG 2. ábra. A társaságok és az önálló szervezeti egység a kedvezményezett átruházás után A nyereség forrása ebben az esetben az átadott szervezeti egység eszközei értékének és a cserébe kapott részesedés értékének a különbözete lehet, feltéve, hogy a szerzett részesedés értéke nagyobb, mint az átadott eszközöké. Ugyanakkor, ha az át adó élt választási lehetôségével, és nem kíván adóz ni a nyereség után, az átvevô társaság 5 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. 23/a. és 32/a. pont, valamint 16. (9)-(11) bekezdés. 6 Magyarországon a kedvezményezett társasági formák a következôk: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelôsségû társaság, részvénytársaság, egyesülés, közhasznú társaság és szövetkezet. 8

11 a költségeket, ráfordításokat adózási szempontból csak az eredeti, alacsonyabb érték szerint veheti figyelembe. A szabály szerepe, hogy az átadó vállalkozásnak ne kelljen feltétlenül adóznia az elért nyereség után, hiszen könnyen lehet, hogy az átadó vállalkozásnak a megszerzett részesedés magasabb értéke elle né re sincsen készpénze, amelybôl az adókö te le zett sé gé nek eleget tehetne. A szabály gyakorlati alkalmazására ak kor kerül het sor, ha például egy osztrák vál lal ko zás átadja önálló szervezeti egy sé gét (egy bol tot, vagy más, ön magá ban is mûköd ni képes részét) annak min den esz kö zé vel és forrásával együtt egy német cégnek, és ennek fejében az oszt rák vállalkozás a német cég rész tulaj do no sá vá válik. Feltéve, hogy az átadott bolt eszközeinek értéke euró, a megszerzett részesedés viszont euró, az osztrák vál lal ko zás 5000 euró nyereséget ér el. Az egye sü lési irányelv alapján ilyenkor a tag ál la moknak biztosítaniuk kell, hogy az osztrák vál lal ko zás választhasson: adózik-e a nye re ség után, vagy sem. Ha az adózás mel lett dönt, akkor a német cég, amely meg szerezte a boltot, a eurós érté ket veheti figyelembe például az érték csök ke nés, vagy más ráfordítások szá mí tá sa során. Ha az osztrák cég a német vál lalkozással megállapodva nem kíván adózni az elért nyereség után, a német vállalkozás a rá for dí táso kat csak a eurós érték alapján vehe ti figyelembe adózása során. A német vál lal ko zás ra nézve az utóbbi le he tô ség azzal a következménnyel is jár, hogy ha például értékesíti a boltot, a be vé te lé vel szemben csak a eurós érté ket számolhatja el, így a koráb bi 5000 euró különbözet után (ha az tény le ge sen realizálódik) végül neki kell adóz nia. A kedvezménnyel csak azok a vállalkozások élhet nek az Európai Unióban, amelyek alanyai társasági adónak, és az egyesülési irányelv ben meghatározott társasági formában mûködnek A magyar szabályozás A magyar társaságiadó-törvényben korábban nem létezett ilyen szabályozás, ám az uniós csatlakozást követôen az eltérô tagállam ban található vállalkozások számára biz to sí ta ni kell az elôzôek szerinti kedvezô elbánást. Annak érdekében, hogy a belföldi eszközátruházások a határon átnyúlókkal azonos kedvezményeket élvezhessenek, a ked vez mé nyezett eszközátruházás szabálya január 1-jétôl az uniós csatlakozásig 9

12 MEGSZERZÔ TÁRSASÁG 3. ábra. A társaságok a kedvezményezett részesedéscsere elôtt MEGSZERZÔ TÁRSASÁG TAGOK MEGSZERZETT TÁRSASÁG TAGOK MEGSZERZETT TÁRSASÁG 4. ábra. A társaságok a kedvezményezett részesedéscsere után a belföldi társaságokra vonatkozik, majd ezt kö ve tôen kiterjed az olyan eszközátruházások ra is, amelyben más uniós tagállamok tár sa sá gai is részt vesznek. 7 A kedvezmény lénye ge, hogy amennyiben egy magyar társaság va la mely önálló szervezeti egységét (pél dá ul boltot, fiókirodát, önálló üzemet) része se dés elle né ben átadja egy másik társaság nak, az ebbôl keletkezô nyereség után nem köteles az adót megfizetni. E választás esetén azonban az önálló szervezeti egységet megszerzô másik társaság az egység eszközei alapján adózási szempontból csak az eredeti értéknek megfelelôen számolhat el költséget, ráfordítást. (Tulajdonképpen a sza bály azt eredményezi, hogy a nyereség nem adózik az átruházó társaságnál, de az átve vô társaság ugyanilyen összegû költséget, ráfordítást nem érvényesíthet saját adóalap já nál.) 2.3. Kedvezményezett részesedéscsere Az egyesülési irányelv által szabályozott harma dik terület a legalább két különbözô tagál lam vállalkozásai által bonyolított részesedéscsere, amely szintén lehetôséget biztosít arra, hogy a tagállamok társaságai közötti kap csolat szorosabbá váljon Az irányelv rendelkezései Az irányelv alapján részesedéscserének minô sül, ha egy társaság részvényeit, vagy üz let ré szét átad ja egy másik társaságnak, 7 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. 23/b. és 32/a. pont, valamint 16. (12)-(14) bekezdés. 8 Magyarországon a kedvezményezett társasági formák a következôk: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelôsségû társaság, részvénytársaság, egyesülés, közhasznú társaság és szövetkezet. 10

13 és cse ré be a másik társaság részvényeit, vagy üz let ré szét szerzi meg, mégpedig olyan módon, hogy ezáltal a másik társa ság több sé gi sza va zati jogot is szerez az elsô társa ság által korábban birtokolt társa ság ban. A jogügylet egyik formája, amikor a tár sa ság rész vé nyeket, üzletrészeket appor tál egy másik társaságba (a megszer zô tár sa ság ba), és az apportot fogadó tár sa ság az apportált rész vé nyek, üz let ré szek révén szerez több sé gi sza vaza ti jogot egy har ma dik tár sa ság ban (a meg szer zett társaságban). A másik forma, ami kor egy társaság rész vé nye ket, üzlet ré sze ket ad egy másik társaság vissza vá sá rolt saját rész vé nyei, üz let részei elle né ben, és a koráb ban vissza vásá rolt sa ját részvénnyel, üzlet résszel ren del ke zô társaság a meg szer zett rész vények, üzletrészek révén több sé gi sza va zati jogot sze rez abban a tár sa ságban, amely ezeket a rész vé nye ket, üzletré sze ket ere de ti leg kibo csá totta. Az egyesülési irányelv alapján, ha a társaság az átadott részesedés (részvény, üzletrész) kivezetése, és a másik társaság részesedésének megszerzése során nyereséget ér el (a meg szer zett részesedés értéke nagyobb, mint a kivezetett részesedés értéke), a nyere sé g után nem kell adót fizetnie, amíg az új ré sze se dé se ket megtartja. Amikor a kedvezmé nyezett vállalkozás az új részesedéseket kivezeti, a korábban elhalasztott adófizetési kötelezettségének eleget kell tennie. A kedvezménnyel csak azok a vállalkozások élhetnek az Európai Unióban, amelyek ala nyai társasági adónak, és az egyesülési irány elvben meghatározott társasági formában mûködnek A magyar szabályozás Hasonlóan a kedvezményezett átalakuláshoz és a ked vezményezett eszközátruházáshoz, a tár sa sá gi adó-törvény a kedvezményezett része se dés csere kínálta választási lehetôséget is biz tosítja a csak belföldi társaságok rész vé te lé vel végrehajtott ügyletekhez. A kedvez mé nye zett részesedéscsere tehát bel föl di tár sa sá gok ese té ben január 1-jé tôl al kal maz ható, míg a más uniós tag ál la mokban ta lál ha tó vál lal ko zá sok részvételé vel törté nô ré sze se dés cse re Magyarország csat la kozá sá tól lesz kedvezményezett. 3. Az uniós transzferár-szabályozás A kapcsolt vállalkozások nyereségének módosí tá sa miatti ket tôs adóztatás elkerülésérôl szó ló meg ál la po dás legfontosabb feladata, hogy kor lá toz za a két vagy több tagállam adó ha tó sá gá nak vitája miatt elhúzódó egyez- 11

14 te té si eljárás hosszát azokban az esetekben, amikor az adóhatóságok eltérôen ítélik meg egy kapcsolt vállalkozások között alkalmazott tranzakció piaci árát. A piaci ár megállapításának szerepe a kap csolt vállalkozások adóalapjának he lyes meg ha tá ro zása. Az eltérô tagállami adó ha tósá gok szá má ra azonban eltérô ered mény re vezet (het) a közösen megállapított ár. Míg az egyik országban adóztatható adó alap nô, addig a másik államban csökken, ezért a két adóhatóság érdeke nem fel tét le nül esik egybe az ár megállapítása során. Ugyan ak kor csak akkor kerülhetô el a ket tôs adóz ta tás, ha mind két adóhatóság ugyan azt az árat tekinti piaci árnak, és al kal maz za saját álla má ban. A két adóhatóság számára az egyeztetés re a megállapodás szerint 2 év áll rendel ke zés re. Ezt követôen egy tanácsadó bizott ság ra kell bízni a szokásos piaci ár meg ál la pí tá sát, és mindkét adóhatóságnak el kell fo gad nia az így született döntést. 4. Társaságiadó-kedvezmények és off-shore társaságok Az Európai Bizottság 1998-ban alakította ki a Társasági Adóztatás Magatartási Kódexet, amelynek célja az úgynevezett káros adózási intézkedések bemutatása és folyamatos felszámolása. 9 Az unió az egyes adózási intézke déseket akkor tekinti károsnak, ha azok ked ve zôt le nül hatnak a tagállamok közötti ver seny re, aminek eredményeként végsô soron a tag ál la mok közössége szenved hátrányt. A csatlakozási tárgyalások során a Bizottság a magyar adórendszer két elemét ítélte meg kedvezôtlenül: a beruházási adókedvezményeket és az off-shore társaságok mûködését Az off-shore cégekre vonatkozó szabályozás Az Európai Unióban és a Gazdasági Együttmû ködési és Fejlesztési Szervezetben (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) egymástól függetlenül, de megközelítôleg egy idôben zajlottak az off-shore cégek általános felszámolását célzó folya matok. Az unió leendô tagállamaként Magyar országon január 1-je óta új off-shore társaságokat nem lehet nyilvántartásba venni, a már létezô off-shore cégek pedig legkésôbb 2005 végéig mûködhetnek változatlan jogállás mellett. 9 OJ C 2, január 6., p COM (1998) 67 final, OJ C 123, április 22. p

15 4.2. A beruházási adókedvezmények átalakítása A beruházási adókedvezmények bevezetésének célja a külföldi mûködôtôke Magyar ország ra vonzása és a foglalkoztatás elô se gíté se volt. A kedvezmény feltételei azonban nem álltak teljesen összhangban a Magatartási Kódex szabályaival (és a közösségi állami támogatási szabályokkal sem). Annak érde ké ben, hogy a hazai szabályozás összhang ba kerüljön az unió rendelkezéseivel, a be ru há zá si adókedvezményt a december 31-ig megkezdett beruházással lehe tett meg sze rez ni. A már ilyen kedvezménnyel ren del ke zô adózók tekintetében az uniós csat la ko zás tól az igénybe vehetô adó kedvez mény felsô határát szabályozó új elôírá sok kerülnek bevezetésre, amelyek biztosítják a szerzett jogok továbbvitelét A fejlesztési adókedvezmény január 1-jétôl a társaságiadó-tör vényben a közösségi szabályozással össz hangban lévô fejlesztési adókedvezmény szol gál ja az új beruházások ösztönzését és a fog lal koz tatás elôsegítését. Ez a mérték kor lá to zottsá ga ellenére több szempontból is ked vezôbb, mint a korábbi kedvezmé nyek. Az új adó kedvezményre nemcsak termék elô ál lítást szolgáló beruházás révén lehet jogot szerezni, hanem (néhány, úgyneve zett érzékeny ágazat kivételével) bármely be ru há zással. Több választási lehetôséget kínál az adózók nak, így például nemcsak a mun ka vál la lók létszámának növelésével lehet tel je sí te ni feltételeit, hanem kis- és kö zép vál lal kozások beszállítóként történô fog lal koz ta tá sá val is. Az új kedvezmény leg lé nye ge sebb jellemzôje, hogy egységesen keze li az egyes fejlesztési programokhoz kü lön bö zô formában és külön bö zô for rá sok ból nyúj tott állami támogatásokat, ezál tal meg te remt ve a támogatási rendszer át lát ha tó sá gát. 5. A közösségi szabályozás közeljövôben várható változásai Az Európai Unió gazdasági és pénz ügy mi nisztereinek tanácsa január 21-én megállapodott arról, hogy a tagállamok kapcsolt vállalatai között teljesített kamat- és jogdíj fize tésekre alkalmazandó közös adózási rendszerrôl szóló javaslatot a közeljövôben elfogad ják. Az irányelv tervezetét az Európai Bizott ság 1998 márciusában készítette el. 10 A javaslat szerint az egyik tagállam társasága által egy másik tagállamban található kap csolt vállalkozásának fizetett kamatot és jog díjat csak a második tagállamban lehet meg adóz tat ni. Az elsô tagállamban te hát sem a kamat ra, sem a jogdíjra nem vet he tô ki for rás adó. A kedvezô elbánás akkor kö tele zô a tag ál la mok ra nézve, ha valamelyik tár- 13

16 sa ság legalább 2 évig, legalább 25 százalékban tulajdonosa a másiknak, vagy a két cég nek van egy közös anyavállalata, amely mind két cég ben legalább 2 évig, legalább 25 szá za lé kos részesedéssel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a szabályozás pilla natnyilag is csak tervezet, így a jogharmoni záció ra csak elfogadását követôen kerülhet sor. A módosítás a külföldi szervezetek adóalap já nak megállapítására fog vonatkozni, mivel jelenleg a külföldi személyek által Ma gyar or szág ról kapott kamatot és jogdíjat egy aránt 18 százalékos, vagy a kettôs adóztatást kizáró egyezményben meghatározott mér té kû forrásadó (társasági adó) terheli. Az elfogadásra kerülô irányelv átültetésé vel várhatóan az uniós csatlakozástól kezdve men te sül ni fognak az eddigi adóztatás alól a 2 éves és 25 százalé kos részesedési feltételnek eleget tevô vállal kozások. A kedvezménnyel csak azok a vállalkozások élhetnek az unióban, amelyek alanyai a társasá gi adónak, és az irányelvben meghatározott társasági formában mûködnek. A forrásországban biztosított adómen tesség csak a szokásos (vagyis piaci mérté kû) kamat és jogdíj esetében érvényesíthetô. Ha a kap csolt vállalkozások ennél maga sabb kamatot vagy jogdíjat fizetnek, akkor csak a szokásos mértékig érvényes a kedvez mény, az ezt meghaladó részre az anya- és leány vál la la ti irányelv szerinti szabályok vonatkoz nak. 6. A társasági adózással kapcsolatos legfontosabb hazai jogszabályok A társasági adóról és az osztalékadóról szó ló évi LXXXI. törvény; a fejlesztési adókedvezményrôl szóló 162/2001. (IX. 14.) kormányrendelet; a társasági adókedvezményhez kap csoló dó bejelentendô adatokról szóló 34/ (XI. 26.) PM rendelet a fejlesztési adókedvezmény engedélye zése iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendô igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet. 14

17 III. Személyi jövedelemadó A természetes személyek jövedelemadózása a legkevésbé harmonizált a közösségi adójog területén. A meglévô joganyag az alapvetô szabadságok és a hátrányos megkülönböztetés tilalmából kiindulva elsôsorban a jogesetek alapján alakult ki. A személyi jövedelemadóról szóló tör vény közvetlen harmonizációjának igénye a követke zô két közösségi joganyaggal összefüggésben merült fel: a magánszemély által nem az illetôsége szerinti tagállamban szerzett egyes jövedelmek adóztatásáról szóló 94/79 EGK bizottsági ajánlás; a különbözô tagállamok társaságait érin tô egye sü lé sek re, szétválásokra, eszköz át ruhá zá sok ra és részesedéscserékre al kal mazan dó közös adózási rendszerrôl szóló 90/ 434 EGK tanácsi irányelv. 1. A nem az illetôség szerinti tagállamban szerzett jövedelem adózása A személyek szabad áramlását a belsô piac ha té kony mûködése érdekében szükséges biz to sí tani. Az alapelv lényegében azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárát semmilyen hely zet ben nem érheti hátrányos meg kü lön böz te tés egy tagállamban annak követ kez té ben, hogy egy másik tagállam ál lam pol gá ra. Az alapelv magában foglalja az unió állampolgárainak bármely (akár más tagállamban) meghirdetett állásra való jelentke zé sé nek, a tagállamok területén törté nô sza bad mozgásnak, valamint bármely tagállam ban való tartózkodásnak a jogát A bizottsági ajánlás elôírásai Az adóztatás esetében a személyek szabad áram lá sá nak elve leginkább a személyi jövede lem adó területén csorbulhat. A gyakorlatban a tagállamok ugyanis sok tekintetben kü lönb sé get tehetnek a belföldi és a külföldi ille tô ség gel rendelkezô magánszemélyek között. Például elôfordulhat, hogy a tevékenység vég zé sé nek helye szerinti tagállam a más tagállamban állandó lakóhellyel rendel ke zô magánszemélyeket kedve zôt leneb bül adóztatja, mint saját állan dó lakosait. E kedvezôtlen elbírálás jele lehet pél dá ul a területén állandó lakóhellyel nem rendelkezô személyek esetében az adó elô leg-megálla pí tás során elôírt maga sabb adómér ték, vagy egyes (pél- 15

18 dá ul családi körülményekre tekintettel egyéb ként biztosított) adókedvezmények, más adómérséklések igénybevételé nek meg ta ga dá sa. Ezen elbánás indoka lehet, hogy ezeket az elônyöket az állan dó lakó helyül szolgáló országnak kell biz to sí ta nia e magánszemélyek részé re. A prob léma az, hogy a külföl dön mun kát vállaló személyeknek gyak ran az állandó lakóhely szerinti ország ban sem biztosítják az említett ked vez mé nye ket. Ennek oka, hogy a magán sze mély jövedelmének nagyobb részét egy másik tagállamban szerezte meg, ezért az állan dó lakóhelye szerinti ország ban adóz tat ha tó jövedelme nem ele gen dô az ott érvényesíthetô adó kedvez mé nyek igény be vé te lé re. A bizottsági ajánlás célja többek között az állampolgárság szerinti megkülönböztetés ki kü szö bö lé se, ami azt jelenti, hogy egy adott tag ál lam ban jövedelmet szerzô más tag állam állam pol gá rá nak adóterhei nem lehet nek magasabbak, mint az adott állam hason ló helyzetben lévô állampolgáráé Az érintett magánszemélyek A bizottsági ajánlás hatálya azokra a természe tes személyekre terjed ki, akik valamely tagállamban bírnak adójogi illetô ség gel, ha egy másik tagállamban (meghatározott jö ve del me ik alapján) jövedelemadó-fizeté si kö te le zett ség alatt állnak, anélkül, hogy ott adó jogi illetôséget szereztek vol na. Azt, hogy egy természetes személy melyik tag államban bír adójogi illetôséggel, mindig az érintett tagállamok közötti kettôs adózta tás elkerülésérôl szóló egyezmény, ennek hiányában pedig a belsô jogi rendel ke zések (Magyar országon a személyi jövede lem adóról szóló törvény) határozzák meg. Magyaror szágnak az Európai Unió összes tagállamával van a kettôs adóztatás elkerülésérôl szó ló kétoldalú nemzetközi megállapodása. Az OECD Jövedelem- és Vagyonadókról szó ló Modellegyezménye (OECD Modellegyezmény) szerint az adott államban belföldi illetô sé gû az a természetes személy, aki ezen állam jogszabályai szerint ott székhelye, állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, üzlet ve ze té sé nek helye vagy más ha son ló ismérv alapján adóköteles. Ha e meghatározás alapján egy magánszemély két tagállamban is belföldi illetôsé gûnek minôsülne, akkor csak abban az államban te kint hetô annak, amelyikben állandó lakó hellyel rendelkezik. Amennyiben mindkét állam ban rendelkezik állandó lakóhellyel, akkor abban az államban tekinthetô belföldi ille tô sé gû nek, amellyel személyi és gazdasági kap cso la tai szorosabbak (azaz ahol a létérdek központja van). 16

19 Ha nem határozható meg a magánszemély létérdekeinek központja, vagy egyik államban sincs állandó lakóhelye, akkor a szo kásos tartózkodási helye az irányadó. Amennyiben ez sem határozható meg, vagy mind két ország szokásos tartózkodási hely nek tekinthe tô, akkor abban az államban szá mít bel földi illetôségûnek, amelyiknek állam pol gá ra. Amennyiben az említett szabályok alkalma zá sa sem vezet eredményre (mert vagy mind két államnak állampolgára, vagy egyiknek sem), akkor az érintett államok illetékes ható ságainak kölcsönös egyetértéssel kell meg ha tá roz niuk a magánszemély belföldi ille tô sé gé nek kérdését. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetôségû: a magyar állampolgár (kivéve, ha más állam pol gár ság gal is rendelkezik, és nincs ál lan dó lakhelye vagy szokásos tar tóz kodá si helye Magyarországon); a letelepedési engedéllyel rendelkezô külföldi állampolgár; a hontalan; az a természetes személy,» aki csak Magyarországon rendelkezik állan dó lakóhellyel,» akinek létérdekei központja (az az állam, amely hez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcso lat fûzi) Magyarországon található, de csak akkor, ha egyáltalán nem, vagy nem csak Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel,» akinek szokásos tartózkodási helye Magyar országon található, de csak akkor, ha nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy nem csak Magyarországon van állandó lakóhelye, valamint létérdekeinek központ ja nem határozható meg Az érintett jövedelmek A magánszemélyek személyes mozgását aka dá lyoz hatja, ha egy adott országban hason ló helyzetben lévô személyek közül nagyobb adóteherrel sújtják a külföldi adó zót, mint az adott ország saját állampolgá rát. Ezért szükséges az adott ország adó rend sze ré nek olyan átalakítása, amely lehe tô vé teszi, hogy a külföldi állampolgárok 17

20 az adott ország saját állampolgáraival azonos adóz tatási elbánásban részesüljenek. Az ajánlás rendelkezéseit a következô jöve de lem típusok esetén kell alkalmazni: nem önálló tevékenységbôl származó jöve de lem; nyugdíj és más hasonló, a korábbi alkalma zá sá ra tekintettel juttatott jövedelem, beleértve a társadalombiztosítási nyugdíjat is; önálló tevékenységbôl vagy önfoglalkoztatás ból származó jövedelem, beleértve az elô adómûvészek és a sportolók jövedelem szerzését is; a mezôgazdaságból és az erdô gaz dál kodás ból származó jövedelem; az ipari és a kereskedelmi tevékenység foly ta tá sá ból származó jövedelem. Az egyes jövedelmek elbírálása az OECD Modell egyezmény rendelkezéseinek figyelem be vé te lé vel történik Nem önálló tevékenység Az OECD Modellegyezmény külön elôírást tartalmaz a nem önálló tevékenységbôl szárma zó jövedelem adóztatására. Az ilyen jövedelem alapvetôen abban az államban adó zik, amelyikben a nem önálló tevékenysé get foly tat ták. Az egyezmény szabálya sze rint ugyan is a fizetés, a bér és más hasonló díjazás, amelyet egy adott országban belföldi illetô ség gel bíró magánszemély nem önálló tevé keny sé gé re tekintettel kap, ebben az ország ban adóztatható, kivéve, ha a munkavég zés a másik államban történik. Ebben az eset ben az ebbôl származó jövedelem a másik állam ban adóztatható. Az egyik államban illetôséggel bíró magánsze mély által a másik államban végzett nem önálló tevékenység során meg szer zett jövedelem az ismertetett, a mun ka vég zés szerinti állam adóztatási jogát meg ha tá ro zó ren del kezés ellenére akkor is csak az ille tôsé ge szerinti államban adóztat ha tó, ha az érintett magánszemély egyfolytában vagy meg sza kításokkal nem tölt 183 napnál töb bet a munkavégzés helye sze rin ti ál lam ban (a 183 napot egy adott adó évben kez dôdô vagy végzôdô bármilyen 12 hó na pos idôtartam alatt kell érteni), valamint a díjazást olyan munkáltató fizeti (vagy olyan mun káltató nevében fizetik), amely nem mi nô sül belföldi illetôségûnek a mun ka vég zés helye szerinti államban (va gyis, ha egy magyar állampolgár 183 nap nál töb bet dolgozik egy adott országban, azon ban a foglalkoztatója adóügyileg nem az adott országban illetékes), továb bá a díjazás költségét nem a munkálta tónak a munka vég zés helye szerinti államban lévô telep he lye vagy állandó bázisa viseli. 18

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Esettanulmány. Példa kedvezményezett átalakulásra

Esettanulmány. Példa kedvezményezett átalakulásra Esettanulmány Példa kedvezményezett ra Az Unióban a tagállamok által elfogadott irányelv értelmében egyes akvizíciós műveletek (egyesülések, szétválások, részesedéscserék és eszközátruházások) során keletkező

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben