1917 deczember szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak"

Átírás

1 XI évfo lym 1917 deczember szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen minden hó i én io én 20 án SZERKESZTŐSEG ÉS KIADÓHIVATAL Budpest IV Egyetemutoz 4 sz A puszt hlottj lett voln neki fővárosb hzjönni Hozzátrtozóínk Irt Nyomozó mr előe megrt hogy mikor érkezik de bizony zok Néhi Hck Adolf poetíkus termzetü ember volt Sokt olvsgtt Petőfi költeményeit s különösen z Lföldi puszták szépségeiről szóló költemények rgdták meg figyeimét ngy költő műveíből Ez okbóle vgy tlán zért mert gyárimunkás lévén s állndón műhelybeií munkár volt utlv így csk ünnepnpokon élvezhette szbd termzet szépségeit örömeit vlósállgl szerelmes volt puszti életbe Minthogy pedig vsárnpi ünnepnl)i szbdbn vló szórkozássl mit főváros környéke nyujtht nem tudt kielégiteni puszt iránt rjongó szenvedélyét úgy segitett mgán hogy nyári időre rendesen cséplőgépzi lklmzást váult cskhogy 810 hétig pusztán lkhsson Leglább nyáron élek élvezem szbd termzet gyönyörüségeit h már egyébkór szobálioz műhelyhez vgyok kötve szokt volt mondni olynkor mikor nyári cséplőgépzi munkáltokhoz lklmzást nyerhetett Mikor pedig letelt szerződi ideje szomorún mondott bucsút puszti életnek És csk munkástársi volnánk megmondhtói kiket egz télen át tudott szórkozttni egyegy nyári élményének elbeszélével munkközben hogy mily rjongó szeretettel rgszkodott puszti élethez S tlán épen sors iróniáj krt úgy hogy ez pusztáért puszti életért rjongó ipros bár bizonyár krt ellenére pus2ltájbn lelte hlálát Ott fejezte be életét peszérdcsi pusztán egy siírü bozótos erdőben Tlán kkor is puszti élet gyönyöreiről álmodott mert álmábn tört re] egy szintén lmszti életet kedvelő embertárs mikor bosszú sétáj hlljzfelé vezető Utj közben z erdőben egy kis szundikálás r lebeveredett s melyből nem is lett többé ébrede Ugynis előző szokásiboz hiven 1906 éy nyrán is cséplőgépzi munkát válllt s peszérdcsi uz izsáki pusztákon töltötte nyrt A csépl befejezekor épbn z izslíhi pnsztflról k 1 rub vrtk r mert kit vártk sem z np sem kvetkező n pokon nem jött Eltüut nyom veszett pár htig mikor tudnillik egy puszti lkos kdt rá véletlenü1 hullájár peszérdesi erdőben hol kkorár már lemost ról z eső elhordt szél zt vékony futóhomokréteget mellyel gyilko kiváncsi szemek!lj hollók vrjk elől úgy hogy eltkrt Feltlálás előtt mint eltüutet már köröztették kerestették hozzátrtozói hzi htóságok utján s bizonyár érdeklődött eltüne ok iránt c end őrség is de véletlenül vló feltlálásáig ép oly eredménytelen volt ez mint kőbb hulláj feltlálás után _ tettes utáni nyomqzás Az előzetes puhtolásnk mit hozzátrtozói meginditottk nnyi eredménye volt csupán hogy legutóbbi munkdój z ottdolgozó cséplőmunkások állit szerint kkor np délutánján mikor munkát befejezték mindenki hztávozott ő kijelentette hogy mjd Clsk másnp reggel pedig gylog indul el hz keresztül z izsáki peszérdcsi pusztákon i úl ki é tálj mgát s vlhol tksonyi vgy dunki mrsányi vs uti állomáson fog vonlr ülni röbben mondták neki bogy nem érdemes z olynkor már mjdnem mindenütt koprrá vált futóhomokos puszt látás kedvéért olyn h08 zú utt gylogolni s sokkl jobbn tenné h gzd koc iján bemenne legközelebbi vsuti állomá r kényelme en hll utzn; de ő megmrdt dhlározás!l mell tt s podgyászát nehogy z is gátolj ut jábn vutr dtt gyorsüruként ő ptldig misflllp reggeli után dbu u zott gzdától klivetkczö nyári 1"i?ontlitLt <DlleOetve csk U "" [torollyirány\hu n" l\íytígot t kmb o vencz költője IUtl oly ok zor oly zepm megeuekdt pestmegy i pubzttills k Ngyon yulósziuii hog\ utjklzbtll UtDl sok t1llb r rel álloti szób \ flg)" lpgnjá bb i IlZ utjült\ ú tnytlkm Le s llleut IDtrt IlZ ut j ti Ut1 k I irtlu)t\{ til ez irlíllyl!1uj lll<gpjtl\n pnhntoll1 (lf!\u tlli } h tt

2 LAPOK 41==========================I ==========1917 lp it ni De különben is olyn kev tny zon tj ekon melyen ő k ő bbi megállpitá sze rmt keresztü lment bogy h ő mg is rülni krt z emberekkel vló tlálkozást bát z egz me decz mber l A hull kilétét kjnnyü ve lt megállpítni mert r bzsebben tlált munhkönyv személyi egyéh d tm lnvül rjt tlált már z eltűn közhírré zt igzolj bogy bull Hck Adolf boltteste órányir fek\ő vlmelyik tnyát csk érintenie s kel A sérülekkel igzoltn nevezett erőszkos hlál lett voln vgy z utbeső pásztoremberek en kivül blt; hogy zonfelül ki is rbolták igzolt z másokkl csk tlálkozni is kelle tt voln kö rülmé hogy pénztárczáj ezüstlánezczl ellá Eltüne okát zonbn mindenki blesettel vgy bűn tott ezü st zsebóráj mit z eltünkor kidott körü e settel hozt összefüggbe mert kármily k evsé járt z s zint én ismertetett hiányoztk is z t á j ék z nu Kyo bbré sz t legelőnek vló p usz t Ezen dtok lpján meg is inditották nyo mozá st melyen ő keresztülsétálbtott eltévedni IDé t sem még pedig mindjárt környékbeli pásztorok ellen mert lehet benne; h pedig bjb került vl mely iránybn helyi viszonyok áltl ig2101t gynu csk z le hetett csk tudott voln segitséget tlálni bogy vgy z erdőben vgy nnk k özeléb en üthett ék Az igz 1ly z emlitett pusztánk még m sincs gyon Hck Adolfo t s te ttesek lig lehettek mások vlmi jóhire mert z kev tnyi lkos ki mint legélőn trtózkodó gulyás gy kondás utt megtehette nélkül hogy z egymástól tételekor e gy ké t művelre hsználhtóbb r zén lkik puszt egyegy 31 kev ki y étel lel épen gynus Tgy közártlmuk ván lopások mint z áltlábn köztudomásh is vló Ilyen körülmények mellett bűnesetre is lebetet! gon fényes dolni bbár z hogy ez előforduljon nem is rblógyilkos is legyen eltűn bejelente folyt á n puhtolás I)1ikor úgy pár mulv hét közhirré ment eset után egy puszti lkos zzl hir rel ment be pes7lérdcsi örsle bogy legelők felé eső erdőben egy hu<uát tlált Hogy h ull férfié vgy tudt megmondni meg t l emost rálük Az esetről z örs ő nem is járht nyáj jl is szbd fedett láb Arr néze pedig áldoztot gyonütöttéjr bottl vgy d oronggl még ID rt pedig tomp t i iittelc hogy Perg"l Bec e legelő zon rzén mtrt di znókkl rr mennie nem ez nnyin tgdó válszt dtk Hck ntobbiuk látták e UYOLUOlO járóröl!igv ezeket z egyéneket m int pnszti cserl1yeiktt mtg motoz ták sőt házk ut tá oht trtottuk 1 hozzátuto lik A fennforgó gynn lpján de nem tuhiltuk ásibn i lk mi n yilko l ttól mego u o Minthogy s líi"g\t boi olyn zánuzhtott oln p0dig tárg i Yg\" tnubilouyiték tgll dásb m le\ő pásztorokr nem l"ul\htt u;lkiil nlj"k "i bűncselllkméur tlklhetet " llenok fd ttott nyojllozn tredmnl"ttl 11 mmdt ülbu " ir l t ilu ll "y lcs!lk "r dmllurt len \1l11dt lu<!11omllzi\ is bmhl mlg tl ltll\;i zonyitnlli ljogy z J;Ile"illitot t tlirgvgyl o o ltoz o t sérülsel; nm l vúgás nem tih zuzóclís fo l ylá) l ve Adol fot jelzett npon legdön kereztiil Illenni mind utján k únszentm ikl ós i jfínls lilt szot1 hol g lll yát legeltelik vékony fntóhomokréteget kétségtelennek 30 A kondás pedig szintén elfogdlltún igzolt hogy nek muttkozó nyomozást irányits vezessü A hull kiemele után orv osi l g megállpitott lból körü1ményl)ől bogy Iej úgyszólván teljosen )oncsolv b oj tárj Jáno s suhncz trtózkodott czéljából hiutzó bi zo ttsággl Slmon Márton volt jánís őrmester ment ki hogy z előreláthtólg is szükség s volt mindenik úgyszólván A g nl yás elfo gdhtón igzolt hogy z np mikor gu lyánál csupán biróság z l!igyno ttmi jájrásprnesllokság M tesli;] vén hull kiemelemegvizsgálás felbonczolás szét mert z eset történbetett b en t já rt távole ső mjorbn fejeket láthtt m elyek hiö zl jévén homokos föld felületéhez z" elmu lt jjár hét ltti időben " történt esőz nnál kevbé l ltságánk igzolásár nőé ázt bejelentő nem czipökkel előtt történt kikérdezett tudott felhozni vlmit z z időbeli elfog ttrzekből csk z össze huzódv levő 1ábruk térdeit kóborczfgányok ezut l lehetett dolgokr vlki ebből z Még folymtbn volt ott kétségbevonni hogy ki ké rdeze ttek nem emlékezlletnének vissz csk pár hét előtt történt okszerüen hogy rbló vgy épen még nem következik meginditott lótolvj betörő minden TIp j árnk esete nem sok idővel hull feltlálás vqlt feltehető nnál igen egz btározottsággl nem kevbé mert h nppl hetek ót nem láttk ott egyet sem Minthogy pedig z eltün illetve büncselekmény ezeknek z ternizete örökjött születsel embereknek sággl is z ez iránt" megkérdezett pásztorok é ker ülő htá rozottn állitották hogy bár más lklomml úgyszól jbszág betörek ruházt Szó vo l t ugyn rró l is hogy tlán z erdőben t nyáznr szokott czigányok lehettek tettesek de mert csoportjáb so rolhtó p ászto rok meg épen ez ut6bblk közé t rto zn k mind mert ismertetett lát ro ntjllb!l1l iitlj"llék ngyon HltIk \dllfllt lu "rt 1 llllm Wi fo \ Csúz RheumD Köszuénv ini bi\os ht mely sok pzer hálirt é orvosi velemény szer Su hlisur ;;;E (;e; " ; I<I ; l U (rr1 ti It\J(\I \11\ It \H1 hl It 1< n gyslertr Bud st Dll\ljl!1icll te gyó rill ng Hl ron Pt os e Lj nth Sze Bgyedűli kzlt6 \1" M_

3 1917 deczember 10 CSENDŐRSÉG! LAPOK 411 Cortin Dmpezzo Monte Totn

4 41 CSENDŐRSÉG! már fentebb is említettem zon futóh omokos le rületen melyen nevezettnek áthldni kellett igen kev egymáshoz távol eső tny vn ezek lkói pedig mindnnyin zt képben is felmuttott állították bogy egyént sem sohse látták Ilyen körülmények között nekik fény kkor sem máskor npokig folyttott nyo mozás nnyir meddő mrdt hogy még zt se ludták m egállpitni hogy gyilkosság illetve rblógyilkosság z erdőben z erdő közelében történte vgy máshol Különben még zt z utvonlt is melyen nevezett követték lljzt el csk bullát bozták od át b l dt csk peszérdcsi erdőig elföldelni bozzávetőleg tud htták járőrök megáilpitni mert z áldoztot állí tólg senki sem látt legtöbb helyen pedig merre következtet szerint mehetett még rendes közlekedő ut sem volt így csk z irányból merről jött le be tett következtetni hogy hol bldbtott át A bűncselekmény ennélfogv kiderítetlen zvrok jegyzékébe kerülvén z esetről szóló foglmzvány csk két tárgy z el vett pénzerrzény z ezüst lánczczl ellátott ezüst zsebór zt rövid gábn mit meggyllkolt munkdój zokról dtk pénztárcz A volt három egyszerü leirását fogllt m bozzátrtozói legutóbbi vörös bőrből rekesszel lenyomó ptent kzült erszény kpcsokkl milyet egyszerü vásári áru lévén mjdnem min denkinél láthtunk HsonIó kev ismertető jelii nyujtbtott z egyszerű számát még js mert gyári zsebór duplfedelü ezüst remontoir se tudták nnk hozzátartozói ;elhlt ismeráse nélkül pedig sok olyn ór lévén közön ségnél hsználtbn ige;n kev remény lebetett hozzá bűnjel bogy e felismerhető cselekmény k ideri thető legyen lpján ennek bűn Legtö b b reménynyel kecsegtetett z Ó fláncz feltlá lás nyqmán vló kiderite bűntettnek Vékony ez5stláncz volt ez ződve két végén végső kpocs közötti ngyságu ezüst közepetáján levő sziv keresztbe kpocsboz át sziv sját RlllyJÍnál Ilyen láncz is uránylg eoli![l fogv 10 L balj llér egy melyet miután volt lyuksztv négysoros huzigálni olyn könnyen hogy mint elhlt zt mel másilrhoz átksztv viselte fugv láncz I özepértl csuszotk kevesebb ll meg t d Jt t Ó VllI > deezem Minthogy pedig z körűlményeknél vgy bízonyosr vette hogy h csk messzebb levő i merős nek vgy más vlkinek el nem dj vgy el nem cse réli kőbb bordozni fogj zt tettes Ebben hitében nem is cslódott z őrmester mert tettes cskugyn hsználtb vette lánczot sőt 3hsznált során mint előre láthtó volt el is szkitott de z őrmester más _ még sem őnál fedezheife zt fel bnem másnál már elszkitott állpotblll Ugynis már ismertetett területen igen sok léén gynus közártlmu egyén z örs legénysége úgysyólván folyton nyomozó szolgáltot _ teljesit minélfogv nyomozások során fogntosított emély kerest ék z házmotozásoknál mindnnyiszor cselekményből szármzott bűnjeleket rr utsított Kiss őrmester b keresett is S bűn küli3nö en z örs legénységét hogy órlánczhoz bsonlót tlálnk ép kár kár elszkitott állpotbn okvetlenül kobozzák el zt tuljdonosát pedig kárki legyen i HZ vezes ék ő eléje Már egy év telt el bűucselekmén) elköeté mikor épen mg z ügyben nyomozv bb őrme ter egy Ebben lopási ügyben tette kén egy vlmikor főváro bn t (! betöre es után lopá i belyzetbe juto! szerencsé bogy lánczot megtlálhtt gy búnré"le kéll mechniku tmonczkém lklmzott de közártlmil liselkede foltín muub dó mestere áltl állá ából elbocslított t8tírzentyörgyi fitlember is gynu itllt t ny i lklislit is átkuttt J;vitássl i focrllkozott " kuttás közben zt mikor Ki!r kö7iitt ór örmeter h 1 l ezkóz it kercsmbe st holll 11lll\z\ \rio Ó til ii krüh <I li I 1(_ 1 ho 1\ Ill l <Zt1n1< tr HZ! fel"lt(l hog\ j itú y gf! dtl k 11 D<ki Ul>ir ( " I IUUl Kolrd0sre llogj mikor "yi i tt el!ermeter UlJ)lÍt de ml k tf c\lo sziliitott lnu<wt ti VI hldikót i" tllezte llltll"bt>u I!jwihi khoz szük éges trtott sokfeile limlom IlZ őrme Ir ennek léen Ki A fitl ember midt ffé le flu bozztl "om b helyivíszonyoknál lebehető dc si örsprncsnok ennek előtlálásár fekte tte fő sulyt kőbbi puhtolások Borán ís folyto Il csk zt kereste nézte kuttt hogy melyik földm ives vgy pásztorembernél fedezbetné fel kej esett láncz o mert kik fogllkozásuk (gv ezen bűncselekménynél fogv csk föld pásztoremberekre hármolbtott Iliynu IDss István őrmester (most járásőrmester) kko ri peszér mives szí et is f<lfodézt(l flz to tárgyb vló megkdáslól s így z elszkdástóy mert láncz vékony könnyen szk d minélfogv föld mives pásztoremberek nem is igen veszik 1iöz önsé nél de!rét lőbb leut bunjelnól vn hsználibn csk olyd emberelt burználj ák nál lánczot két mjdnem trtott össze rendes bsznájt ltözben is lénye egyik zstlbjétől négyszeres sorbn fü középrzén lánczon ideod lehett l1 LAPOK mik"l ll

5 1917 deozember 10 LAPOK 41l{ Elörenyomulásunk z AIDpezzovölgyben

6 OSENDŰRSÉGI 414 félévvel előbb Az órát tuljdonosnk mindjárt z héten kij vitv visszdt átdás után következő láncl! zonbn nál mrdt mert nem volt hozzávló nyg hogy összeforrssz zót pedig hogy nem igen sürgették egzen megfeledkezett ról Az őrmestor ujbb kérdére hogy ki hozt hozzá z órát lánczot mint rendesen z ilyen közártlmu egyének szokták olyn se hideg se meleg válszt dott mondván Nem ismerem én látásból; egy őrmester éves 1718 form legény 20 éves is; nem ismerem felőlem lehet prszt úr névleg csk úgy vgy vgy lehet fogllkozását sem éri pásztor nekem nem mu ttt be mgt mikor hozzám JötL mikor pedig z órát elvitte jvitásért megfizetett s ezért is megfizet mjd; LAPOK 1917 deczembeor 10 Egykedvüen fogdt járőrt s csk z ezermester felé pislogtott gyorsn minth ttól várt voln fek letet szoktln látogtás oká r nézve A láncz (el muttás se hozt zvrb sőt hozzáintézezett kér ekre egyenesen kijelentette hog y se lánczot nem lsme l em z ezermestert Elő kell ett keríteni gulyáj; gzdt IS es csk kkor ismerte be bogy 0Bk llgyn volt neki egy óráj hhoz vló volt felmuttott láncz mikor gulyásgzd bemondt bogy neezettné1 hozzájövetelekor zután ís egy dr b látt kér des órát lánczot beismerte tová bbá zt is hogy cskugyn j vitttt z órát z ezermestern él ő hgyt ott z elszkdt lánczot is Az ór már nem volt meg mert mint állitott egy lklomml összetört nem krvn rá költeni h érte jön tehát semmi okom Bem volt érdeklődni áldobt kiléte iránt; h elébejll kerülne úgy is megismerném Ne locsogjon itt ÖSSZlO nnyi hiábájvlóságot 8zlcitott félbe Kiss őrmester á szóárdtot hnem mondj meg nevét nnk láncz egy rblógyilkossági h meg nem nevezi elfognom zt legénynek mert ez esetből szármzó bűnjel ki idehozt birósághoz ingát kell bekisérnem mitt mint ki 1\0 bűncselekményt elkövette Néhál1y másodperczig csk bámult BJZ ez ermester z őrmester rczáb mintegy kikémlelni igyekezvén vjjon komoly volte nnk kijelente vgy csk rá krt ijeszteni s hogy z zlelendőhöz képest igzt félel jene felszólitásr vgy megmrdjon z előbbi sem mitmondó kijelenténél Az őrmester egy újbb figyelmeztete zonbn zre térit ette z ezermestert mire kijelentette hogy lán czot z órát Becses Pergel János gulyásbojtár bozt hozzá s mert már z ór elvitelénél megmondt hogy láncz ért nem fog eljönni őt meg is kérte bogy _ Arr nézve zonbn bogy mikor hoj kitől vette h vette kikkel tudj zt igzolni össze vissz hzudozott eleinte mjd egyik m jd másik ismerősére hivtkozott de mivel senki se kdt kivel ezt z állitását igzolni tudt voln npokig trtó ideod kisértetben kifárdv megtört beismerte hogy zé gépzé volt z kit peszérdesi erdőben elásn megtláltk Az ór lánez megszrzére nézve pedig követ kezőket dt elő Azon npon mikor gépz úgy déltájbn keresz tül gylogolt peszérdcsi púsztán ő egyedül volt gulyávl mert gzd bentjárt távoleső mjorbn A gépz már fárdt ébes volt mikor vele lege lőn tlálkozott tőle kért igért Nevezettel cserényhez menve szlonnávl pz tejet fogdt el s egy egz csuporrl elfogysz tott miért neki bár nem krt elfogdni egy koronát hgyt többi lomok között továbbr is mert sejtette zután pedi g mivel uton hozzá juthtott bojtár tehát dott hüvösön Azt zonbn hogy hol miként jutott bozzá bojtár Már kérdezte sem z nem mondt igy erről semmit se tud Még ez kielent se nyugttt meg z őrmestert Jllinélfogv lánczot szí vet mgáboz véve előzetes őrizetbe vette z ezermestert is hogy Becses Pergl Jánossl kinek ez időben vló lkását z előbbi szintén megmondt szembesithesse s igy megáll pith!ijss hogy mind ketten tetteseke vgy osl1k z egyik hogy z ki nem tettes nem bünrzese büntettben Becses Pergel János ekkor már más glllyílsnál szol gált de zért pusztán rákdtk mjd kijelent mellett pihentetni kell egy ideig vgy másutt kell tuldni rjt sem ő nem tejjel kinált meg s mivel szlonn vs volt (Jfé mostnábn h megcsinálj is ne mutogss hát ott hogy )lem igz ennivlót miért fizett kilu8zsz nevezett egy drbig elbesliélgetett vele cserénynél hogy z elmegy ok légy vojt m erdőbe mgát z erdő étkezé e ltt neki gépéz étkezé távozáskor is elővette megnezte vel már régebben oln!l egy ónír é zere tett 8 felé elhlvozo tt feltünt szép órláncz óráj mely utóbbit ott közben mi é <Tépé Ján(Mt szorezni de felesleges pénze nem léén SOhlt lild e szándékát megvlósitni ez ulk\iqmmtll elbtroz\ hogy h el nem kár gyon i tudj üti érte lopni lyá közb"n t\ gp től gépz nkugyl1n b ID zdte tertg tni nl Mikor tehát l!1tto bog Rllflfll k [oz eldőbe Ő i mini körülbelül nór mnln\ \z "nlúbt) rk_ t gépe zt mnr lll15 lepé nyire nr risszléhe lll; álom b tlájtn == órák evöeszk őz&lk BriUiáns rnyékszerek ezlist hsználti dísztárgyk I gyál"i átbn IllrmUvzetl ujdonságok Egyházi felszerelek beszerezhetók (rzletfizetre is) 180 IZ 182 8Z SA RGA JA NOS Képes nu lj áijell IJtrtJh 0868z 68 kir udvri zállltó\lll Budptt IV Kig 6U 5 ni"" lll fl IJt1I tj;() ú;j;n; t;r;t; " í"" l

7 1917 decztlmber 10_ CSENDŐRSÉG! LAPOK 415 " Az dini pályudvr város elfogllás" ldtt A gépz" épen zon z ollán feküdt melyik zllebében z ór volt két krját pedig úgy font össze Ili hsán hogy épen eltkrt vele z órlánczot s csk z ezüst szivjógott ki csábitón z összefont krok lól Pár pillntig nézte z lvó embert zon tnkod"ott megkiséreljee lopást de mindjárt rájött hogy okvetlenül fel fog gépz ébredni mihelyt z órát lánczot ki krj venni zsebéből mert már cserénynél látt bogy z órláncz mellény egyik zsebéhez középen pedig mellény gomblyukához is od vn ksztv mely körülmény teljesen megkdályozz nnk zrevétlenül vló ellopását h pedig gépz zreveszi okvetlen meg fogj őt verni nem is gondolt tovább lopásr hnem kétkézro kpt bunkós botját teljes erejéből gyors egymásutánbn több súlyos ütt mért z lvó ember fejére mjd mikor nz ozek dczár megmozdult fel krt kelni ddig verte fejét mig mflz mozdulni tudott Mikor pedig látt hogy z áldozt meghl L óráját lánczát pénzmiczfír ját i melyben mindössze 46 koron próp nz volt elszed te hlottól hullát pedig l zo bomokos tljb krel kézvel ásott gödörbe eltoli10tie 8 fl föld felszínét sz\rz flovelelckel egyéb törmelékkel ej LkJtu A pénztárczát még znp eldobt vlhol z erdő szélén pénzt órát lánczczl egy f tövében el rejtette csk kkor vette elő mikor nyomozás megszünte után legközelebb tisztruhát váltdi hzment de z órát lánczot szüleinek i c k hónpok multán muttt meg Ezekután z zermestert el kellett boc át ni mert tudomás erről z esetről nem lévén nem lehetett őr bűnrzesnek tekinteni A bojtr pedig klocsi kir törény zék elé herrnvén fitl korár igen!hnygolt nevelé ére irá tudtln voltár tekint tt el 12 évi ftgybázr itéltetett nincs kizárv hogy m már midt kiszbdult trn 1\ brcztéren gylwrolj oz emberpu ztit nk ruár subuoz korbn megtjlult nsbzri ztó müh z!t t ÁLTALÁNOS ISMERETEK Szent Hubert nllpjll Hubrtus hívei ll zöld hjtóktl tolls klpu VI vdlisznép közt niuos rul kzisebl> UHp knlmdri HI1 bn novlldbel 3 dikllot l z rdó n mts <!is kij\! sp rt j vé dszenljénel ünnepéuél TIegi tíl"ll)"tlk don l k k<lnek e nopon tlj letre t\ mult port \ hgy m\p ib I s miut ti vd ÜZlt" sörtt tit 1\ no\t\ll\"ri l) t "

8 416 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1917 decz6mber 10 sárgult husztjin megelevenedni tetszenek közép szegényeknek lovgok válsztás szótöbbséggel kor deli lovgji szemünk előtt s edzett lovsok toporzékoló pripáink hllszik ptkódobogás A tuljdon képeni vdászti idény e nptól veszi mindenütt kez detét tortént s rend Jvi 12 kommndtusr voltk feloszt A j?vedelemből z első bárom lovgr 600 &00 ko vetkező htr 500 B z utolsó háromr 350 tllér esett fejenként míg rendkormányzó 4000 tllér E költői hngultos emlékekkel tele np hőse Hubertus Bertrnd Guyennei herczeg li volt s Teodorich frnk király kőbb Heristli Pippin udvránál legszenvedélyesebb vdász hírében állott rendes öv edelmet élvezett A rend ngymestere mindíg válsztofejedelem volt míg többi tisztségek egy knczeliárból lknczellárból herold ból tárnokmestetböl A 691 ik év ngypéntekén így beszéli legend Hubertus felesége Nod kére dczár vdásztr indult Egy httms szrvst űzött mind belj ebb beljebb z erdőbe míg nemes vd végre kímerülten rogyott le egy keresztnél melyet hivő zrándokok számár emeltek z útfélen A mínt vdász előugrott hogy z állt oldláb döf je két egyszerre sugárzó láng cspott föl nnk gncsi közt Mint egy isteni kij elent htott e látomás vdászr ott hgyt vdt mely áltl bűnössége felismerére jutott vezeklt szbott mgár j ámbor szerzetessé lett Elhgyt nej ét gyermekét kolostorb vonult s zót mint vdászok védszent jének őrzi nevét hgyomány Rómáb is elzrándokolt hol r Sergíus páp togerni püspökké nevezte ki Akkor áttette székhelyét Lüttichbe s ott előde Lmpert emlékére templomot emelt Sokái!;( élt még istenfélő kegyes életet s 727 november 3 án hlt meg De testét még 74jl bn is épen tlálták s 825ben átvitték z udni pátságb mely lunen kpt Szent Hubert nevét Emlékére kőbb Sporck Antl gróf Hubertusrendet lpitott még pedig VI Károly császárnk egy vdászti ünnepre vló meghivás lklmából melyly l cseh királylyá vló koronázttását krt ünnepeim Ez cseh rend tehát czéhszerű szervezettel bírt melyet nem dományozhtott fej edelem Jelvényeit m császár lpított mint Ő Agost lengyel es I Frigyes Vilmos porosz király i minden vdászl ünnepély lklmávl víselték ezeket Még z 1740lk évben számos cseh szilézii szász bjor ne s trtozott cseh HubertIovgrendhez de mikor szilezii háború kiütött Hubertusczéh is megszünt A rend jelvénye rny emlé érem vo t SzentHubert képével melyen elől vdászkurt csungott Egy más ősi emléke Szent Hub ertusnk BJ orország legrégibb legelőkelőbb rendje melet 14 4;4 ben V Gerhrd jüiíchi bergl herczeg lpttot Kozveti en okot e rend keletkezére herczeg gyozẹlme dott Egmont Arnold felett zon év november3 1kán Gerhtd fi utód 1476bn rendnek sttutum okt dott "kürtrendnek nevezte el rend pró vdászkürtökből összerkott láncz áról A l? gelőkel? b b n m zetségeknek tgj i voltk e rend elso lovgji kozt Dun grófok Hohenzollernek Nssul1k 801ms Sgn Wldeck Wertheim stb csládok Sőt end nemes nőket is föl vett tgj iul de ezektől megkivnták hogy férjeik is viselték legyen már rendet Évszázdok folymán rend feledbe merult c s k Ján os Vilmos pflzi válsztófejedelem ÚJl ott fel ujt 1709ben Az új rendszbályok megállpltották hog g róli bárói tgj mindenkor csk 12 leht rend k mig fej edelmi tgok szám \rorlátln lehettt iden lovgnk ősi próbát kellett kiálll1nil1 négy ősd ről nyi négytől pedig pi á on De 11 re i dományozásávl kötelezettségek IS Jór ltk ál m tóéldánk okóért bogy hűnek kellett lenni v sz t fejedelemhez könyörületesnek It szegényekhez eéj t minden lovgnk felvételkor 100 rnnyl1t kellett ze )lill inventriusból rllbtárosból állottk 100 év előtt rendnek 71 fejedelmi lovgj volt köztük 22 lengyel s 11 grófi bárói lovgj A rend jelvénye ez időben négyszögű kereszt volt piros 8zlgon cbíllggl c Hűségben szilárd» jelmondttl hozzá kib vdászkürtökből nykláncz melyen szent Hubert képe állott E renden kivül még Kelemen Agot kölni válsztófejedelem lpított 1746bn egy n vdászünnepéiy lklmávl egy hsonnevű rendet A rend jelvénye gyűrű volt melynek közepén egy gyémánlokkl kirkott gránátő állott e szvkkl «Aussi Clement qu Auguste )) (Ep oly kegyes mint fölséges) De e rend lpítój hlálávl már megszünt M már csk bjor rend áll még fönn melynek Európ m élő urlkodóink legngyobb ré Bze is tgjll A bjor királyi ház házi törvénye szerint pedig Wittelsbchlád minden tgj e rend orntusábn temettetik el Így történt ez szerencsétlen Ljos királylyl is KÉPRINKHEZ E16retörünk Olszországbn Olszországi győzelmes előretöresünk oly htjmil!8 lendülettel hldt előre rendkivül megerősitett olsz front áttöre után hogy z áttör területére éppen z ellenünk inditndó offenziváx összpontosított olsz bdseregeknek legngyobb rze z kkori szmo véve lpul egynegyed millió hrczos rövid Ido ltt fogságunkb esett még pedig nem száznként vgy ezrenként hnem mint zt képeink egyike muttj tizezrenként sőt ngyobb számu hd eregrzekben l számitv zok seregrzek pedig melyek z elfo gtást elkerülték felbomidozír szétszóródv8 me ekülk visszfelé nélkül bogy dicső seregeidk feltrtoztts I á\o l z ellenállást c k meg is kisérelbették voln cze J u l Előrenyomulásunk ennélfogv vló ágos íoz ml IDenet volt minden iránybn ugy z Amp6zzÓ ölgyebell is Montelofn ltt fekvő eortin DAmp< zo \ár felé RZ elpusztitott olsz állomásokon keztül s ml" didlmámorbn uszó hdseregeink elojjro cspt " i hátnuó olsz csptokt folytonosn liyomo lesze t k "dm ldözték bátrállbe ő esl\pt8ldk lig gyoll e l) ze b es szám wennl l l olmiczikkekll l IH!I ukh" l l " Ulá " I k hdiszr kböl nlló zslílnnlln)tulellllyl <g t Il e e között OSUP! I\gyu vc l \ k" \1 t"ibll lllint "llll dllrtlbch «lk rult ngyrzben bl\szm\lbto állpotbtw tlkult\uynl tj lll liiáb bizl\koclott 81\ olnsil h\llv"ttl)t b y ti It TglillIDtlnMl1IH mlljd oz \\ntan k öy k ii tlu; f l ó fo"i o fthnrll\ytol\wl hndnill\k"t o Y nt " " Uél tloltl l e\l \ jrtzi"" ln lulg öket o folytono ""Őt>h \1\\ 8111 l I I; It y 1 " 0 [\ nul I folyók is t1l1l Ill\ndkukbllll mt>

9 1917 de cz em ber 1 0 megtörtük ott CSENDŐRSÉGI z ellen áll ásukt ; folyókon vló átkeleket t ol egyi k h o l mási k hely en kierő szk oltuk ; begy i erőd eikbő l védő csp tok t kivetettük elfogtuk vgy széts zórtuk ugy hogy velen czei sikság felé irányitott előre tőr ünk npo nt n gyobb ngyobb tért nyerv én éppen olyn esős hvs időkb en milye nekke l z olsz hdve zetősé g oly gykr n ment egette is J gen yü k Brtb 19 K kptuk József 2 o 98 f u m őrm csernhévizi Peck csendőrőrmeste r A henyélők dój Egy frnczior vosn k ngyszerű szm éje tám dt Tlán!lem egzen új épp e en de minden esetre fele tte üdvös külö nösen z áll mki n cstár szem pontjából tudó s tnár bbó l z ötletből indu l ki hogy h mm den Ipr os üzletembernek szóv l fog llk ozás sl biró embe rnek keli dót fizetni miért legye nek éppe n zok felol dv z állmi terhek lól kik nek semmittev heny él fogllkozásuk s kik mellett mégis telj es j ólétben kényelemben tö ltik életü ket Hng súly ozz z t jogtlnságot hogy z ál lm olyn emberektől kik dolgoz nk könyörteleniii szedi z dót mí g gzdgok kik csk élvezeteikn ek örsprncsnok Szer biából 1 00 K ; tüdővzes ktonáknk Szurk hnos csendőrőrmesier 5 K 30 f A beküldött összegeket ren delteti helyére juttttuk A"csendőrlegénységi állomány kiegzi te iránti ; A inté ked m kir honvédelmi miniszter úr 24305jeln zámú körrendeletével intezked történt z{ránt mögöttes hogy országrzben levő prncsnokságoknál intézeteknél stb beosztott mgyr állmpolgársággl biró 20 évnél nem fitlbb 40 évnél nem szolgálti leglább nyelvben z ís 1 65 irás cm testmgsságú olvsás állpotú feddhetlen erkölcsi mgviselet szellemi mellett ktonás mgtrtássl biró tisztességes Szerkesztői üzenetek özveis; megfelelő illedelmes Temetvényi vár A li g hi szük Az lpzbál l0k 3 i pontj ához kidott végreh jt ás i htároztányok ermt?nd őrsé" egyénei t kkor illeti meg h z ell nség lótt telslt"tt l eg láb b 12 heti hrcztéri összolgáltot belgzolnk eme hr sorozási <Ívfolym beli szol gállk öteles legénységi egyén k továbbá oly népfölkel i szolgáltr kötel zeltek kj k J elenlegi es állitásköte lezettségük nek eleget tettek szolgáltuk téli U árő rei k örseik) ttfk egyes tételeib en rövides en emel endőill etéke egyéb kedvezm ények ismerte te mellett csencl ojségj állo mányb leendő belép re felszoli ltssn lljk Ez e n llltéz lesz rr h o z ev ek ked bizony ár lklm s ny g l ki egzi Ltessen eh létszám nk üyté vl betolte e illetve kieg zite áltl z ltiszt ) llom ln b n IS n J ogosul t örven detes előme netel b IZ tosbtbsek ltz nurl folytán kel etkezet t fogyték okozt rek J o? bjtársk rzér Kérelmek Kurnik Fere ncz lőrroester ln \r Icn l p Grn Mil nová c Szer biáb n á l l omás ozlk elt kl kéli egy Tem es vgy Tem esi nevü lőmes D l V ll Mbo n 1 9 Hj 1!J 1 7 ben Gör z mell ew tllld O VOI o szol gáh bog y l lrb elyó t l1or fol1t örsön eben dő r l )(\1"9 A I l] fíiri CBlI U< I ii gymi ld fo l y ólg közölj e véle 1e IHm (llt l cl1l \ t n p fln chllo lrhá g ké; ro i n d nz o J l e1l11 h elysé gben u élnek fel vnnk mentve z dófizetes terhei lól Ideje tehát hogy ennek z igzságtlnságnk véget vessenek számolásbn megfelelő j ártsságu nőtlen vgy gyermektelen képesség ho gy brádi Mibe került Amerik föl j vár Vrvtinból v n orson kifolyólg hdtápiueté k trtózkodási hely po ntos trtózkodásukból fedeze A mdridi Echo t hit ele s kú tfők nyomán öss zeh so nlí tj m i tn ulmá nyutk költségeit meri föl fed ezé sén ek költségei vel Ko lum b us n k evi e tes e 70 foint volt (nnyit kp egy m l Irn o) A tob bl ket h JÓ kptány kp ott formtot A hjók legényeinek hv i dij 5 formt 50 krj czár volt_ Az exp edi czi ó kiállítás 6300 forintb ker ült s így Amerik fölfedeze min dös sze for intb ker ült Persze zót drágábbk lettek tn ul mányutk Azt zo nb n nem mondj meg mdridi lp hogy hányn hullott k el szbdságukt véd ő szegény ind ián uso k köz ül Cor tez Pisro kines szo mjs zso ldo sin k irglmt nem ismerő cspási ltt_ következő ktonák vk évi kiknek KÜLÖNFÉLÉK HIREK dományokt népfölkelőket zt megjelölével brádi örsnek zo nn l jelentsé k hogy nnk kőbb i támdásinh vgy h ugy forduln hdisze rencse védekez ünkle is óriási előny ei lehet nek e ó hnem z ddig több mínt 300 kmre terjedő frontun kt is nnyir körülbe lül 1 00 kmre megrövidítettük folymán 417 t rtó zk od ó mgá t gyeng e sikerü v gy ép sikert elen offenzivái mitt egze n Pive folyóig üldöz tük őket ezzel nem csk döntő cspás t mértü nk z egz olsz hds eregre Adományok Az elmult hét LAPOK Jtt hrczokbn rztvettek ez idő ltt hrozoló cptként osztjpt lklnmz _ y! t ; A cseudőr égl luet&ksbál 100 Föl desi 1 trtlmz et endelkezek r dlágqs 3 poutj e tekintetbeu _ Bukl e s1 P J A legénységi SE?lgHlltl )lll "dn Js 60 é"es j n b i l ellmi emlékke reset elltt \1sietni<! Bu kovi n Az eredmén yt egyszerü osztas utj"u \letl H J Nem énénye ig n l/iléplt"re sem sám th t " neyonn lús \llún n z ol irt Yiz6gát kell letullh ug \ dh l"lodvu M J lőrm Fordu ljoll Dr Hir"rh pest V Honvé dntz Iti il bcl hlint \"ll úsá\ls "3kst\ tllk im t Vitt kozók Csendk N e m uősi örm\steri reudfo koznt uk mgt rtsa mollett ti pnr!\usuöksllg jb\ti \ kerüle l 7111 " 11 kld\ _\\1 ozálj\t uem ismel) illt N t "uu e luhi \ is ol gud l \_uhe hul L L karl; 1U\ ;trll " \ J O \ okou á hhnthsll u I""llwsiilt \* )luu \ ll V Ollil { }ti U "ltd e UJ t fl t\llnj\1\11lus u iutlttht) tth\ thtih t llt\u kt\f\ \l\l ) \ h \ \ \ $I "ou l tlk\ )l ho nnhl Q\H p (t 8I uúl boi Ii)llth ti 1Ulll\lkl It I \I lll K llópl t1tell(\ s l\\\ái youl ál l u I Soln llyt )"til klhl l!" \ z ej i!üt\ylltl \IlodnH\ l b B I l f d l l n (\ ft v\it \ o lhlu n _ n i f

10 418 LAPOK H IVATALO S RE SZ SZEMÉLYI ÜGYEK Ll;lgfelsőbb elhtározások császári postoli seb ben Ö királyi Felsége legklgyelme Cjlományozni méltózttott 1;1 koronás ezüst érdemkeresztet vitézségí érern szlgfán háború ideje ltt teljesitett ígen buzgó ered ményes közbiztonság i szolgáltik elismereül Németh István V járásörmesternek csendőrkerületben ; VI számu J ózs J Qzsef I 1 oszt őrmesternek I Bezsán György 2 oszt őrmesternek VI" Bercsényi Vincze Lengyel Gábor Schmidt József l őrmestereknek Szokol Z<Jhwriás lőlmesternek Ill Belb Pnte lemoll Vnkó Mihály lőrmestereknek V 8Z csendőr kerületben kűlönleges lklmzásbll telj esitett telességhű szolgáltik eli!mlereiil különösen kö Bll IstváJn Rdqkovics Jeremiás lőrmestereknek I Domokos J óz8tlf Ozogány Lj os Pénz/ls János lőrmester eknek z V Vncskics István lőrj?1esternek VI Brbás György lőrmesternek V" Kárpáti Mrián MorMszki János lőrmesterek nek VI sz c;endőrkerületben ; co " koronás ezüst ádemke?esztet tordi földgázrobbnás lklmávl három ember életének sját élete koczkázttásávl 11 romok MI történt megmenteért ; Czitter Ábrhám 4 h onvédgylogezredbeh nepfol kelő szkszveze tő cz őrmesterneli z I sz csendőr kerületncfl ; z ezüst érdemkeresztet ugymzon lklomb ól Fischer Ferencz 30 honvédgylogezredbeli Jiépfölkelő czimzete s szkszv ezetőnek s Köteles Márton 5 h onvéd tábori ágyus ezredbeli népfölk elő tiizérnek z I sz csendőr kelűlet nél i Okirtilg megdicsértettek ; mgyr szentk Oron orszá gl ho z ség feliigyelője áltl ; trtozó csend őr deezember 10 A m kir VI számu csendőrkerület állom ányábn Pályi Sándor szolnoki szárnyhoz b e o sztott m kir 29 honvéd PótzászlólJbeli népfölkelő őrme ster Já Nl5ykunzo lnok vármegye sz ékházáb n vármegye krr elkovetett feltünéllt keltő betör es lopás tetl;e selnek ngy szkvtottsággl bevezetett kellő erélly el keresztülvitt nyomozás áltli ki derite zokn k elfo á s bűnj elek biztosítás körül j álőrvezetőjének ht tós es eredményes táro ogtásáért ; SmrQgli Ferencz volt budpesti szárnybeli jelenl eg budp esti pótszárny nyilvánlrtásábn álló ideígl enes nyugállományu őrmester hosszú csendőrségi szolgá lti ideje de külön ösen hábor ú trtm ltt tnusitott l{ivájó n buzgó fárdhtln ígen eredményes tevéke nységeért Sezák Ferencz 1 oszt őrmester Kovács János IV Tóth Kálmán Frks Ferencz Il Budí József Köví Pál Megyeri János Horváth Ljos Il Fliszár József Mgyr István 2 oszt őrmesterek hosszs csendőrségi szolgáltuk ltt közbiztonsági szolgált terén kifejtett buzgó eredményes szolgáltiért továb bá ; Piliván Imre törzsőrmester Ptki István 1 oszt őrmester Páris Ljos Gérnyi Mihály Ngy János I Schreiber Mór 2 oszt őrmesterek hosszs csendör ségi szoigáltuk ltt ugy közoiztonsági mint háború trtm ltt z irodi szolgált terén kifejtett buzgó eredményes szolgáiti ért A m k)r I sz csendőrkerületi prncsnokság áltl ; G"lgyi Albert lőrmester egy tűzvz lklmávl z oltásnál tnusitott bátor önfeláldozó eredményes mgtrtásáért m áltl ; kir I számu csendőrkerületi prncsnokság Keller Gyö rgy 2 087t őrmester egy hár0t;n szoros zk rbló gyilkosság tetteseinek gyors elht?zs l e vtottsággl bevezetett nyomozs utm kiderltese elfogásáért vlmint közbizto nsgi sz? lgáltbn lábn ki fej tett eredményes tevékeny ege peldás lt mgtrtásáért ; Nyilvánosn megdicsértettek m kir áltl VI számu cs6nd örkeriileti pmnc nokság E\ács ee zk z\ellet HOlVáth János népfö lkelö tette s togt J Ljos trt lékos cz tizedes egy gju rern lpos megfiglel kivál ó b6je utn sert ruháb öltöz ött nő szem élyében torte n! t?lfogs gs lár édz kp ré k T k ott z lm Alk i m Áll lök se lvi sz zti r M gy Kö Köztisztvisellii kölosönök törlesztre El6legek értékppirokr Osládi házk telepek létesíte reszv e n yt rs s ág Kölosönök lkbérletilta8 ellenében Kiiillildi pénsn6lll u "é tel e &ldás t""é Sonij egy6kn 8k kéblpénsert vl eijm

11 1917 deczember 10 CSENDŐRSÉG! LAPOK Előléptetett 1 oszt őrmesterté őrmester Ttb JÓzsef I Orbán József Roller Jnzeí es GosztonYI Géz lőrmesterek 22 db Fábián István IV SZ 1917 évi október hó 25ével 1917 évi november bó lével Jok Ljos Szbűlcsi Mibály VI számu csendőrkerületbeli 2_ oszt őrmesterek m kir VI számu csendőrkerűlet állományábn Sli Ljos lőr ester 5 db Németh István IX lolmes e 4 db Nemetb András Németh Antl l csendorok 33 db m kir VI számu csendőrkerü[et állomáyábn 2 oszt őrmesteteklé 1915 évi jnuár bó 3ávl Ptki Gergely IV SZ 1915_ évi május bó 31ével Tótb Ferenez IV VI SZ db Dombi Ljos Ngy Imre lőrmesterek 55 SzkonYl Dániel járás őrmester Győrn Gergely lormester 44 db Kellessy Gábor 1 oszt " t 3 db V orme er mcze Jnos 2 oszt őrmester Timár Ljo ő n;r ester 2 2 dr b 10 koronás rnyból álló long ISI ]utlomdl] bn reszesittettek 1917 _ évi november bó iével Frnk Szilveszter IL sz csendőrkerületbeli lőrmesterek ; lő?mesterekké 1917 évi julius bó 5ével Persz tik István csendőr IV 1917 évi november bó lével Mzáros Győrgy Nyiki György Pnyik Ljos Deli Péter vezetők Győri Imre L Vrgá József Gbl1i János Rigó Sándor Dum Ján<?s Szltyán János Petri István csendőrök VI 1917 évi november bó 5ével Dávid Ferencz vezető z évi november hó 7ével Ngy János I Szikszi Sándor vezetők z L 1917 évi november bó 8ávl Hrkó Gábor Neumnn Mendel vezetők z L 1917 évi november hó ilével Olácsi István Fodor István csendőrök Gácsi \T incze csendől" IV 1917 évi november hó 15ével Gulyás István csendőr I 1917 évi november hó 16ávl Hencz János Frks József I Kálmán Imre sendőrök V számu csendőrkerületben Lovglási jutlomdijbn rzesittetett m kir számu csendőrkerület állományábn Kord Ljos 1 oszt őrmester Bondár Blázs Molnár József Czeglédi Elek lőrmesterek 22 db ; m kir I számu csendőrkeriilet állományábn Pesti Ferencz járásőrmester Dömötör József Kopácsi István Végb István lőjmesterek 33 db Szili János Kupás Márton járásőrmesterek Jubos Károly 2 oszi Névváltozttás D n yörgy szái]lu csendőrkerületbeli csendőr cl di neve beḷügyminiszterí engedély lpján «D nylljr Neb Mlbály I sz csendőrkerületbeli 2 oszt őrmest r csládi nevét "Népl)re Szucbán Mihály IV szmu csendőrkerületb li lőrmester csládi nevét "Sznm! J)r változttták ISZÁNTÓ JOZSEFI 19 éve szállit kerékpárt beszélő gépet vrrógépet gummikt felszereleket z egz ország csendőrségének EIlsmer6 leve leim ezerszámr vnnk Pontos czim SZEGED VÁROSI BÉRPALOTA VI g h A k legjobb rmonl l Orgonhngu váltóvl 7 K finom 9 K Csodásn erbs hnngu S ig váltó>1 15 K Egz enek"; hngu ig" v"ltóvl 20 K Erős GC I hngnk K Finom kétsoros hrwonil\k ha romsorok gnlllj tikns huguk is k";szülnek + Grmofon! sodásn erbs tiszt" bngn bzélózép 40 K ngy "Union szerkezttel 50 K Legs bb hnglemezek " ösz JJvk zenék operk + trmás elődások tb 80 filltől 4 Kig Jvitási mútelem Árjegyzékel z összes bnszcrekrol iogyen küld i MOGYOROSSY GYULA kil olyi SQblldnlUltlrótt h(\llgsergy1u i Budpest VI Ráltócziút 71 szám yn!k 2 Minden állndó vev6m )eudcl{s fi wl{\ll ingy kpj llll iilözh tl1l01l hi ejőj( Hyéi llplúrt f _ I t

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ľ ü ľ í ĺ ľ ľ Í ĺ ľ ľ í ľ í ü ĺí ź í ź ĺ ü É Í É ł É Ü ĺ É Ü Á ĺ É Í ľ ľ ł Ĺ É Ü É Á ĺ É ľ ą ńń ü ľĺ ľ ľ ź ź ĺ ď ľ ź ü ö ľ ľ ź ľ ö ĺ í ľ ľ ľ í ź ľü ľ ű í ľ í Ú ź ź ľ ú í ü ö ĺ ĺ ź ł Ż łř ú ĺ ú ü ú ú ü

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ü ó ĺ ź Í ó ź ü Ú ó Ü ú ĺ í ń ĺó ľü ľ ĺ í óľ Í ĺó ĺ í ľ í ľ ĺí ľ Ä Ű Ó Ü ó ó ľ ó ü ĺ í ó Í ľ ł ó ľ ó ź ĺó ľ í ľ ĺ ľ ľ Í ľ ĺĺ í ľ í ó Í ľ ľ ó ľ ľ ű í ĺ ĺ źń ľ ü í ĺí ľ ü í í ľ í ö źĺ ó ĺó ľ ľ ĺó í ĺ ś óľĺ

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ó ü ĺ ó Ĺ ő ľ ó í í í ľ ź ő ó ĺľ ő ö ö ö ö í ľ ő ę ö ö ó ő ľ ů ü ĺ ĺ ű ó ó ü ĺ ö ü í í í í ő ü Í ľ ó ó ő ő ý í ď ľ ł ł ö ő ű ö ő ź ö ĺ ő ö ťĺ ő Ĺ ő ĺ ő ń ő ö í ę ü ó ť ű ő ő ú ő ü ó ę ü ó ő ĺ ú ő ľ ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ö ę ő ź ő Í ĺ ő ľ ő ľ ĺ ľ ľ ő ü ő ľ ĺ Ö ľ ö ź ľ ü ź ő ö ü É Íľ É Éľ Ü Ü Á ž É Íľ Á ĄľÉ É ĺéá Üľ É Ü É É Á ľ ľé ľ ĺ ľ ü Í ĺ źł ľ ď ź ő ő ő ü źä ľł ő ő ö Á ö ĺ ö ö ö ľ ő ő ź ź ź ę ő ĺ ź ź ö ö ő ő ő ľ ő ľ

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

Ť ľ ľ ü ł ü ľ Ü ö ú ľ ü ľ Ü ö ú ű í ö ú ü í ľ ü í ü ľ ö í ü ľ Í í Ü ľ ö ú ľű í ú ľ ö ú í ź ö ü ú í ű ľ ö í ü ľ ű ö í ę Ö ľ ú í ľ ú í ť í í ľ ö ö ü ü ź Ą ű ú í ü ü í í ö ü ü ö ú ö ű ľ ľ ľľ í ľľ ę ľ í Í

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben