1917 deczember szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak"

Átírás

1 XI évfo lym 1917 deczember szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen minden hó i én io én 20 án SZERKESZTŐSEG ÉS KIADÓHIVATAL Budpest IV Egyetemutoz 4 sz A puszt hlottj lett voln neki fővárosb hzjönni Hozzátrtozóínk Irt Nyomozó mr előe megrt hogy mikor érkezik de bizony zok Néhi Hck Adolf poetíkus termzetü ember volt Sokt olvsgtt Petőfi költeményeit s különösen z Lföldi puszták szépségeiről szóló költemények rgdták meg figyeimét ngy költő műveíből Ez okbóle vgy tlán zért mert gyárimunkás lévén s állndón műhelybeií munkár volt utlv így csk ünnepnpokon élvezhette szbd termzet szépségeit örömeit vlósállgl szerelmes volt puszti életbe Minthogy pedig vsárnpi ünnepnl)i szbdbn vló szórkozássl mit főváros környéke nyujtht nem tudt kielégiteni puszt iránt rjongó szenvedélyét úgy segitett mgán hogy nyári időre rendesen cséplőgépzi lklmzást váult cskhogy 810 hétig pusztán lkhsson Leglább nyáron élek élvezem szbd termzet gyönyörüségeit h már egyébkór szobálioz műhelyhez vgyok kötve szokt volt mondni olynkor mikor nyári cséplőgépzi munkáltokhoz lklmzást nyerhetett Mikor pedig letelt szerződi ideje szomorún mondott bucsút puszti életnek És csk munkástársi volnánk megmondhtói kiket egz télen át tudott szórkozttni egyegy nyári élményének elbeszélével munkközben hogy mily rjongó szeretettel rgszkodott puszti élethez S tlán épen sors iróniáj krt úgy hogy ez pusztáért puszti életért rjongó ipros bár bizonyár krt ellenére pus2ltájbn lelte hlálát Ott fejezte be életét peszérdcsi pusztán egy siírü bozótos erdőben Tlán kkor is puszti élet gyönyöreiről álmodott mert álmábn tört re] egy szintén lmszti életet kedvelő embertárs mikor bosszú sétáj hlljzfelé vezető Utj közben z erdőben egy kis szundikálás r lebeveredett s melyből nem is lett többé ébrede Ugynis előző szokásiboz hiven 1906 éy nyrán is cséplőgépzi munkát válllt s peszérdcsi uz izsáki pusztákon töltötte nyrt A csépl befejezekor épbn z izslíhi pnsztflról k 1 rub vrtk r mert kit vártk sem z np sem kvetkező n pokon nem jött Eltüut nyom veszett pár htig mikor tudnillik egy puszti lkos kdt rá véletlenü1 hullájár peszérdesi erdőben hol kkorár már lemost ról z eső elhordt szél zt vékony futóhomokréteget mellyel gyilko kiváncsi szemek!lj hollók vrjk elől úgy hogy eltkrt Feltlálás előtt mint eltüutet már köröztették kerestették hozzátrtozói hzi htóságok utján s bizonyár érdeklődött eltüne ok iránt c end őrség is de véletlenül vló feltlálásáig ép oly eredménytelen volt ez mint kőbb hulláj feltlálás után _ tettes utáni nyomqzás Az előzetes puhtolásnk mit hozzátrtozói meginditottk nnyi eredménye volt csupán hogy legutóbbi munkdój z ottdolgozó cséplőmunkások állit szerint kkor np délutánján mikor munkát befejezték mindenki hztávozott ő kijelentette hogy mjd Clsk másnp reggel pedig gylog indul el hz keresztül z izsáki peszérdcsi pusztákon i úl ki é tálj mgát s vlhol tksonyi vgy dunki mrsányi vs uti állomáson fog vonlr ülni röbben mondták neki bogy nem érdemes z olynkor már mjdnem mindenütt koprrá vált futóhomokos puszt látás kedvéért olyn h08 zú utt gylogolni s sokkl jobbn tenné h gzd koc iján bemenne legközelebbi vsuti állomá r kényelme en hll utzn; de ő megmrdt dhlározás!l mell tt s podgyászát nehogy z is gátolj ut jábn vutr dtt gyorsüruként ő ptldig misflllp reggeli után dbu u zott gzdától klivetkczö nyári 1"i?ontlitLt <DlleOetve csk U "" [torollyirány\hu n" l\íytígot t kmb o vencz költője IUtl oly ok zor oly zepm megeuekdt pestmegy i pubzttills k Ngyon yulósziuii hog\ utjklzbtll UtDl sok t1llb r rel álloti szób \ flg)" lpgnjá bb i IlZ utjült\ ú tnytlkm Le s llleut IDtrt IlZ ut j ti Ut1 k I irtlu)t\{ til ez irlíllyl!1uj lll<gpjtl\n pnhntoll1 (lf!\u tlli } h tt

2 LAPOK 41==========================I ==========1917 lp it ni De különben is olyn kev tny zon tj ekon melyen ő k ő bbi megállpitá sze rmt keresztü lment bogy h ő mg is rülni krt z emberekkel vló tlálkozást bát z egz me decz mber l A hull kilétét kjnnyü ve lt megállpítni mert r bzsebben tlált munhkönyv személyi egyéh d tm lnvül rjt tlált már z eltűn közhírré zt igzolj bogy bull Hck Adolf boltteste órányir fek\ő vlmelyik tnyát csk érintenie s kel A sérülekkel igzoltn nevezett erőszkos hlál lett voln vgy z utbeső pásztoremberek en kivül blt; hogy zonfelül ki is rbolták igzolt z másokkl csk tlálkozni is kelle tt voln kö rülmé hogy pénztárczáj ezüstlánezczl ellá Eltüne okát zonbn mindenki blesettel vgy bűn tott ezü st zsebóráj mit z eltünkor kidott körü e settel hozt összefüggbe mert kármily k evsé járt z s zint én ismertetett hiányoztk is z t á j ék z nu Kyo bbré sz t legelőnek vló p usz t Ezen dtok lpján meg is inditották nyo mozá st melyen ő keresztülsétálbtott eltévedni IDé t sem még pedig mindjárt környékbeli pásztorok ellen mert lehet benne; h pedig bjb került vl mely iránybn helyi viszonyok áltl ig2101t gynu csk z le hetett csk tudott voln segitséget tlálni bogy vgy z erdőben vgy nnk k özeléb en üthett ék Az igz 1ly z emlitett pusztánk még m sincs gyon Hck Adolfo t s te ttesek lig lehettek mások vlmi jóhire mert z kev tnyi lkos ki mint legélőn trtózkodó gulyás gy kondás utt megtehette nélkül hogy z egymástól tételekor e gy ké t művelre hsználhtóbb r zén lkik puszt egyegy 31 kev ki y étel lel épen gynus Tgy közártlmuk ván lopások mint z áltlábn köztudomásh is vló Ilyen körülmények mellett bűnesetre is lebetet! gon fényes dolni bbár z hogy ez előforduljon nem is rblógyilkos is legyen eltűn bejelente folyt á n puhtolás I)1ikor úgy pár mulv hét közhirré ment eset után egy puszti lkos zzl hir rel ment be pes7lérdcsi örsle bogy legelők felé eső erdőben egy hu<uát tlált Hogy h ull férfié vgy tudt megmondni meg t l emost rálük Az esetről z örs ő nem is járht nyáj jl is szbd fedett láb Arr néze pedig áldoztot gyonütöttéjr bottl vgy d oronggl még ID rt pedig tomp t i iittelc hogy Perg"l Bec e legelő zon rzén mtrt di znókkl rr mennie nem ez nnyin tgdó válszt dtk Hck ntobbiuk látták e UYOLUOlO járóröl!igv ezeket z egyéneket m int pnszti cserl1yeiktt mtg motoz ták sőt házk ut tá oht trtottuk 1 hozzátuto lik A fennforgó gynn lpján de nem tuhiltuk ásibn i lk mi n yilko l ttól mego u o Minthogy s líi"g\t boi olyn zánuzhtott oln p0dig tárg i Yg\" tnubilouyiték tgll dásb m le\ő pásztorokr nem l"ul\htt u;lkiil nlj"k "i bűncselllkméur tlklhetet " llenok fd ttott nyojllozn tredmnl"ttl 11 mmdt ülbu " ir l t ilu ll "y lcs!lk "r dmllurt len \1l11dt lu<!11omllzi\ is bmhl mlg tl ltll\;i zonyitnlli ljogy z J;Ile"illitot t tlirgvgyl o o ltoz o t sérülsel; nm l vúgás nem tih zuzóclís fo l ylá) l ve Adol fot jelzett npon legdön kereztiil Illenni mind utján k únszentm ikl ós i jfínls lilt szot1 hol g lll yát legeltelik vékony fntóhomokréteget kétségtelennek 30 A kondás pedig szintén elfogdlltún igzolt hogy nek muttkozó nyomozást irányits vezessü A hull kiemele után orv osi l g megállpitott lból körü1ményl)ől bogy Iej úgyszólván teljosen )oncsolv b oj tárj Jáno s suhncz trtózkodott czéljából hiutzó bi zo ttsággl Slmon Márton volt jánís őrmester ment ki hogy z előreláthtólg is szükség s volt mindenik úgyszólván A g nl yás elfo gdhtón igzolt hogy z np mikor gu lyánál csupán biróság z l!igyno ttmi jájrásprnesllokság M tesli;] vén hull kiemelemegvizsgálás felbonczolás szét mert z eset történbetett b en t já rt távole ső mjorbn fejeket láthtt m elyek hiö zl jévén homokos föld felületéhez z" elmu lt jjár hét ltti időben " történt esőz nnál kevbé l ltságánk igzolásár nőé ázt bejelentő nem czipökkel előtt történt kikérdezett tudott felhozni vlmit z z időbeli elfog ttrzekből csk z össze huzódv levő 1ábruk térdeit kóborczfgányok ezut l lehetett dolgokr vlki ebből z Még folymtbn volt ott kétségbevonni hogy ki ké rdeze ttek nem emlékezlletnének vissz csk pár hét előtt történt okszerüen hogy rbló vgy épen még nem következik meginditott lótolvj betörő minden TIp j árnk esete nem sok idővel hull feltlálás vqlt feltehető nnál igen egz btározottsággl nem kevbé mert h nppl hetek ót nem láttk ott egyet sem Minthogy pedig z eltün illetve büncselekmény ezeknek z ternizete örökjött születsel embereknek sággl is z ez iránt" megkérdezett pásztorok é ker ülő htá rozottn állitották hogy bár más lklomml úgyszól jbszág betörek ruházt Szó vo l t ugyn rró l is hogy tlán z erdőben t nyáznr szokott czigányok lehettek tettesek de mert csoportjáb so rolhtó p ászto rok meg épen ez ut6bblk közé t rto zn k mind mert ismertetett lát ro ntjllb!l1l iitlj"llék ngyon HltIk \dllfllt lu "rt 1 llllm Wi fo \ Csúz RheumD Köszuénv ini bi\os ht mely sok pzer hálirt é orvosi velemény szer Su hlisur ;;;E (;e; " ; I<I ; l U (rr1 ti It\J(\I \11\ It \H1 hl It 1< n gyslertr Bud st Dll\ljl!1icll te gyó rill ng Hl ron Pt os e Lj nth Sze Bgyedűli kzlt6 \1" M_

3 1917 deczember 10 CSENDŐRSÉG! LAPOK 411 Cortin Dmpezzo Monte Totn

4 41 CSENDŐRSÉG! már fentebb is említettem zon futóh omokos le rületen melyen nevezettnek áthldni kellett igen kev egymáshoz távol eső tny vn ezek lkói pedig mindnnyin zt képben is felmuttott állították bogy egyént sem sohse látták Ilyen körülmények között nekik fény kkor sem máskor npokig folyttott nyo mozás nnyir meddő mrdt hogy még zt se ludták m egállpitni hogy gyilkosság illetve rblógyilkosság z erdőben z erdő közelében történte vgy máshol Különben még zt z utvonlt is melyen nevezett követték lljzt el csk bullát bozták od át b l dt csk peszérdcsi erdőig elföldelni bozzávetőleg tud htták járőrök megáilpitni mert z áldoztot állí tólg senki sem látt legtöbb helyen pedig merre következtet szerint mehetett még rendes közlekedő ut sem volt így csk z irányból merről jött le be tett következtetni hogy hol bldbtott át A bűncselekmény ennélfogv kiderítetlen zvrok jegyzékébe kerülvén z esetről szóló foglmzvány csk két tárgy z el vett pénzerrzény z ezüst lánczczl ellátott ezüst zsebór zt rövid gábn mit meggyllkolt munkdój zokról dtk pénztárcz A volt három egyszerü leirását fogllt m bozzátrtozói legutóbbi vörös bőrből rekesszel lenyomó ptent kzült erszény kpcsokkl milyet egyszerü vásári áru lévén mjdnem min denkinél láthtunk HsonIó kev ismertető jelii nyujtbtott z egyszerű számát még js mert gyári zsebór duplfedelü ezüst remontoir se tudták nnk hozzátartozói ;elhlt ismeráse nélkül pedig sok olyn ór lévén közön ségnél hsználtbn ige;n kev remény lebetett hozzá bűnjel bogy e felismerhető cselekmény k ideri thető legyen lpján ennek bűn Legtö b b reménynyel kecsegtetett z Ó fláncz feltlá lás nyqmán vló kiderite bűntettnek Vékony ez5stláncz volt ez ződve két végén végső kpocs közötti ngyságu ezüst közepetáján levő sziv keresztbe kpocsboz át sziv sját RlllyJÍnál Ilyen láncz is uránylg eoli![l fogv 10 L balj llér egy melyet miután volt lyuksztv négysoros huzigálni olyn könnyen hogy mint elhlt zt mel másilrhoz átksztv viselte fugv láncz I özepértl csuszotk kevesebb ll meg t d Jt t Ó VllI > deezem Minthogy pedig z körűlményeknél vgy bízonyosr vette hogy h csk messzebb levő i merős nek vgy más vlkinek el nem dj vgy el nem cse réli kőbb bordozni fogj zt tettes Ebben hitében nem is cslódott z őrmester mert tettes cskugyn hsználtb vette lánczot sőt 3hsznált során mint előre láthtó volt el is szkitott de z őrmester más _ még sem őnál fedezheife zt fel bnem másnál már elszkitott állpotblll Ugynis már ismertetett területen igen sok léén gynus közártlmu egyén z örs legénysége úgysyólván folyton nyomozó szolgáltot _ teljesit minélfogv nyomozások során fogntosított emély kerest ék z házmotozásoknál mindnnyiszor cselekményből szármzott bűnjeleket rr utsított Kiss őrmester b keresett is S bűn küli3nö en z örs legénységét hogy órlánczhoz bsonlót tlálnk ép kár kár elszkitott állpotbn okvetlenül kobozzák el zt tuljdonosát pedig kárki legyen i HZ vezes ék ő eléje Már egy év telt el bűucselekmén) elköeté mikor épen mg z ügyben nyomozv bb őrme ter egy Ebben lopási ügyben tette kén egy vlmikor főváro bn t (! betöre es után lopá i belyzetbe juto! szerencsé bogy lánczot megtlálhtt gy búnré"le kéll mechniku tmonczkém lklmzott de közártlmil liselkede foltín muub dó mestere áltl állá ából elbocslított t8tírzentyörgyi fitlember is gynu itllt t ny i lklislit is átkuttt J;vitássl i focrllkozott " kuttás közben zt mikor Ki!r kö7iitt ór örmeter h 1 l ezkóz it kercsmbe st holll 11lll\z\ \rio Ó til ii krüh <I li I 1(_ 1 ho 1\ Ill l <Zt1n1< tr HZ! fel"lt(l hog\ j itú y gf! dtl k 11 D<ki Ul>ir ( " I IUUl Kolrd0sre llogj mikor "yi i tt el!ermeter UlJ)lÍt de ml k tf c\lo sziliitott lnu<wt ti VI hldikót i" tllezte llltll"bt>u I!jwihi khoz szük éges trtott sokfeile limlom IlZ őrme Ir ennek léen Ki A fitl ember midt ffé le flu bozztl "om b helyivíszonyoknál lebehető dc si örsprncsnok ennek előtlálásár fekte tte fő sulyt kőbbi puhtolások Borán ís folyto Il csk zt kereste nézte kuttt hogy melyik földm ives vgy pásztorembernél fedezbetné fel kej esett láncz o mert kik fogllkozásuk (gv ezen bűncselekménynél fogv csk föld pásztoremberekre hármolbtott Iliynu IDss István őrmester (most járásőrmester) kko ri peszér mives szí et is f<lfodézt(l flz to tárgyb vló megkdáslól s így z elszkdástóy mert láncz vékony könnyen szk d minélfogv föld mives pásztoremberek nem is igen veszik 1iöz önsé nél de!rét lőbb leut bunjelnól vn hsználibn csk olyd emberelt burználj ák nál lánczot két mjdnem trtott össze rendes bsznájt ltözben is lénye egyik zstlbjétől négyszeres sorbn fü középrzén lánczon ideod lehett l1 LAPOK mik"l ll

5 1917 deozember 10 LAPOK 41l{ Elörenyomulásunk z AIDpezzovölgyben

6 OSENDŰRSÉGI 414 félévvel előbb Az órát tuljdonosnk mindjárt z héten kij vitv visszdt átdás után következő láncl! zonbn nál mrdt mert nem volt hozzávló nyg hogy összeforrssz zót pedig hogy nem igen sürgették egzen megfeledkezett ról Az őrmestor ujbb kérdére hogy ki hozt hozzá z órát lánczot mint rendesen z ilyen közártlmu egyének szokták olyn se hideg se meleg válszt dott mondván Nem ismerem én látásból; egy őrmester éves 1718 form legény 20 éves is; nem ismerem felőlem lehet prszt úr névleg csk úgy vgy vgy lehet fogllkozását sem éri pásztor nekem nem mu ttt be mgt mikor hozzám JötL mikor pedig z órát elvitte jvitásért megfizetett s ezért is megfizet mjd; LAPOK 1917 deczembeor 10 Egykedvüen fogdt járőrt s csk z ezermester felé pislogtott gyorsn minth ttól várt voln fek letet szoktln látogtás oká r nézve A láncz (el muttás se hozt zvrb sőt hozzáintézezett kér ekre egyenesen kijelentette hog y se lánczot nem lsme l em z ezermestert Elő kell ett keríteni gulyáj; gzdt IS es csk kkor ismerte be bogy 0Bk llgyn volt neki egy óráj hhoz vló volt felmuttott láncz mikor gulyásgzd bemondt bogy neezettné1 hozzájövetelekor zután ís egy dr b látt kér des órát lánczot beismerte tová bbá zt is hogy cskugyn j vitttt z órát z ezermestern él ő hgyt ott z elszkdt lánczot is Az ór már nem volt meg mert mint állitott egy lklomml összetört nem krvn rá költeni h érte jön tehát semmi okom Bem volt érdeklődni áldobt kiléte iránt; h elébejll kerülne úgy is megismerném Ne locsogjon itt ÖSSZlO nnyi hiábájvlóságot 8zlcitott félbe Kiss őrmester á szóárdtot hnem mondj meg nevét nnk láncz egy rblógyilkossági h meg nem nevezi elfognom zt legénynek mert ez esetből szármzó bűnjel ki idehozt birósághoz ingát kell bekisérnem mitt mint ki 1\0 bűncselekményt elkövette Néhál1y másodperczig csk bámult BJZ ez ermester z őrmester rczáb mintegy kikémlelni igyekezvén vjjon komoly volte nnk kijelente vgy csk rá krt ijeszteni s hogy z zlelendőhöz képest igzt félel jene felszólitásr vgy megmrdjon z előbbi sem mitmondó kijelenténél Az őrmester egy újbb figyelmeztete zonbn zre térit ette z ezermestert mire kijelentette hogy lán czot z órát Becses Pergel János gulyásbojtár bozt hozzá s mert már z ór elvitelénél megmondt hogy láncz ért nem fog eljönni őt meg is kérte bogy _ Arr nézve zonbn bogy mikor hoj kitől vette h vette kikkel tudj zt igzolni össze vissz hzudozott eleinte mjd egyik m jd másik ismerősére hivtkozott de mivel senki se kdt kivel ezt z állitását igzolni tudt voln npokig trtó ideod kisértetben kifárdv megtört beismerte hogy zé gépzé volt z kit peszérdesi erdőben elásn megtláltk Az ór lánez megszrzére nézve pedig követ kezőket dt elő Azon npon mikor gépz úgy déltájbn keresz tül gylogolt peszérdcsi púsztán ő egyedül volt gulyávl mert gzd bentjárt távoleső mjorbn A gépz már fárdt ébes volt mikor vele lege lőn tlálkozott tőle kért igért Nevezettel cserényhez menve szlonnávl pz tejet fogdt el s egy egz csuporrl elfogysz tott miért neki bár nem krt elfogdni egy koronát hgyt többi lomok között továbbr is mert sejtette zután pedi g mivel uton hozzá juthtott bojtár tehát dott hüvösön Azt zonbn hogy hol miként jutott bozzá bojtár Már kérdezte sem z nem mondt igy erről semmit se tud Még ez kielent se nyugttt meg z őrmestert Jllinélfogv lánczot szí vet mgáboz véve előzetes őrizetbe vette z ezermestert is hogy Becses Pergl Jánossl kinek ez időben vló lkását z előbbi szintén megmondt szembesithesse s igy megáll pith!ijss hogy mind ketten tetteseke vgy osl1k z egyik hogy z ki nem tettes nem bünrzese büntettben Becses Pergel János ekkor már más glllyílsnál szol gált de zért pusztán rákdtk mjd kijelent mellett pihentetni kell egy ideig vgy másutt kell tuldni rjt sem ő nem tejjel kinált meg s mivel szlonn vs volt (Jfé mostnábn h megcsinálj is ne mutogss hát ott hogy )lem igz ennivlót miért fizett kilu8zsz nevezett egy drbig elbesliélgetett vele cserénynél hogy z elmegy ok légy vojt m erdőbe mgát z erdő étkezé e ltt neki gépéz étkezé távozáskor is elővette megnezte vel már régebben oln!l egy ónír é zere tett 8 felé elhlvozo tt feltünt szép órláncz óráj mely utóbbit ott közben mi é <Tépé Ján(Mt szorezni de felesleges pénze nem léén SOhlt lild e szándékát megvlósitni ez ulk\iqmmtll elbtroz\ hogy h el nem kár gyon i tudj üti érte lopni lyá közb"n t\ gp től gépz nkugyl1n b ID zdte tertg tni nl Mikor tehát l!1tto bog Rllflfll k [oz eldőbe Ő i mini körülbelül nór mnln\ \z "nlúbt) rk_ t gépe zt mnr lll15 lepé nyire nr risszléhe lll; álom b tlájtn == órák evöeszk őz&lk BriUiáns rnyékszerek ezlist hsználti dísztárgyk I gyál"i átbn IllrmUvzetl ujdonságok Egyházi felszerelek beszerezhetók (rzletfizetre is) 180 IZ 182 8Z SA RGA JA NOS Képes nu lj áijell IJtrtJh 0868z 68 kir udvri zállltó\lll Budptt IV Kig 6U 5 ni"" lll fl IJt1I tj;() ú;j;n; t;r;t; " í"" l

7 1917 decztlmber 10_ CSENDŐRSÉG! LAPOK 415 " Az dini pályudvr város elfogllás" ldtt A gépz" épen zon z ollán feküdt melyik zllebében z ór volt két krját pedig úgy font össze Ili hsán hogy épen eltkrt vele z órlánczot s csk z ezüst szivjógott ki csábitón z összefont krok lól Pár pillntig nézte z lvó embert zon tnkod"ott megkiséreljee lopást de mindjárt rájött hogy okvetlenül fel fog gépz ébredni mihelyt z órát lánczot ki krj venni zsebéből mert már cserénynél látt bogy z órláncz mellény egyik zsebéhez középen pedig mellény gomblyukához is od vn ksztv mely körülmény teljesen megkdályozz nnk zrevétlenül vló ellopását h pedig gépz zreveszi okvetlen meg fogj őt verni nem is gondolt tovább lopásr hnem kétkézro kpt bunkós botját teljes erejéből gyors egymásutánbn több súlyos ütt mért z lvó ember fejére mjd mikor nz ozek dczár megmozdult fel krt kelni ddig verte fejét mig mflz mozdulni tudott Mikor pedig látt hogy z áldozt meghl L óráját lánczát pénzmiczfír ját i melyben mindössze 46 koron próp nz volt elszed te hlottól hullát pedig l zo bomokos tljb krel kézvel ásott gödörbe eltoli10tie 8 fl föld felszínét sz\rz flovelelckel egyéb törmelékkel ej LkJtu A pénztárczát még znp eldobt vlhol z erdő szélén pénzt órát lánczczl egy f tövében el rejtette csk kkor vette elő mikor nyomozás megszünte után legközelebb tisztruhát váltdi hzment de z órát lánczot szüleinek i c k hónpok multán muttt meg Ezekután z zermestert el kellett boc át ni mert tudomás erről z esetről nem lévén nem lehetett őr bűnrzesnek tekinteni A bojtr pedig klocsi kir törény zék elé herrnvén fitl korár igen!hnygolt nevelé ére irá tudtln voltár tekint tt el 12 évi ftgybázr itéltetett nincs kizárv hogy m már midt kiszbdult trn 1\ brcztéren gylwrolj oz emberpu ztit nk ruár subuoz korbn megtjlult nsbzri ztó müh z!t t ÁLTALÁNOS ISMERETEK Szent Hubert nllpjll Hubrtus hívei ll zöld hjtóktl tolls klpu VI vdlisznép közt niuos rul kzisebl> UHp knlmdri HI1 bn novlldbel 3 dikllot l z rdó n mts <!is kij\! sp rt j vé dszenljénel ünnepéuél TIegi tíl"ll)"tlk don l k k<lnek e nopon tlj letre t\ mult port \ hgy m\p ib I s miut ti vd ÜZlt" sörtt tit 1\ no\t\ll\"ri l) t "

8 416 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1917 decz6mber 10 sárgult husztjin megelevenedni tetszenek közép szegényeknek lovgok válsztás szótöbbséggel kor deli lovgji szemünk előtt s edzett lovsok toporzékoló pripáink hllszik ptkódobogás A tuljdon képeni vdászti idény e nptól veszi mindenütt kez detét tortént s rend Jvi 12 kommndtusr voltk feloszt A j?vedelemből z első bárom lovgr 600 &00 ko vetkező htr 500 B z utolsó háromr 350 tllér esett fejenként míg rendkormányzó 4000 tllér E költői hngultos emlékekkel tele np hőse Hubertus Bertrnd Guyennei herczeg li volt s Teodorich frnk király kőbb Heristli Pippin udvránál legszenvedélyesebb vdász hírében állott rendes öv edelmet élvezett A rend ngymestere mindíg válsztofejedelem volt míg többi tisztségek egy knczeliárból lknczellárból herold ból tárnokmestetböl A 691 ik év ngypéntekén így beszéli legend Hubertus felesége Nod kére dczár vdásztr indult Egy httms szrvst űzött mind belj ebb beljebb z erdőbe míg nemes vd végre kímerülten rogyott le egy keresztnél melyet hivő zrándokok számár emeltek z útfélen A mínt vdász előugrott hogy z állt oldláb döf je két egyszerre sugárzó láng cspott föl nnk gncsi közt Mint egy isteni kij elent htott e látomás vdászr ott hgyt vdt mely áltl bűnössége felismerére jutott vezeklt szbott mgár j ámbor szerzetessé lett Elhgyt nej ét gyermekét kolostorb vonult s zót mint vdászok védszent jének őrzi nevét hgyomány Rómáb is elzrándokolt hol r Sergíus páp togerni püspökké nevezte ki Akkor áttette székhelyét Lüttichbe s ott előde Lmpert emlékére templomot emelt Sokái!;( élt még istenfélő kegyes életet s 727 november 3 án hlt meg De testét még 74jl bn is épen tlálták s 825ben átvitték z udni pátságb mely lunen kpt Szent Hubert nevét Emlékére kőbb Sporck Antl gróf Hubertusrendet lpitott még pedig VI Károly császárnk egy vdászti ünnepre vló meghivás lklmából melyly l cseh királylyá vló koronázttását krt ünnepeim Ez cseh rend tehát czéhszerű szervezettel bírt melyet nem dományozhtott fej edelem Jelvényeit m császár lpított mint Ő Agost lengyel es I Frigyes Vilmos porosz király i minden vdászl ünnepély lklmávl víselték ezeket Még z 1740lk évben számos cseh szilézii szász bjor ne s trtozott cseh HubertIovgrendhez de mikor szilezii háború kiütött Hubertusczéh is megszünt A rend jelvénye rny emlé érem vo t SzentHubert képével melyen elől vdászkurt csungott Egy más ősi emléke Szent Hub ertusnk BJ orország legrégibb legelőkelőbb rendje melet 14 4;4 ben V Gerhrd jüiíchi bergl herczeg lpttot Kozveti en okot e rend keletkezére herczeg gyozẹlme dott Egmont Arnold felett zon év november3 1kán Gerhtd fi utód 1476bn rendnek sttutum okt dott "kürtrendnek nevezte el rend pró vdászkürtökből összerkott láncz áról A l? gelőkel? b b n m zetségeknek tgj i voltk e rend elso lovgji kozt Dun grófok Hohenzollernek Nssul1k 801ms Sgn Wldeck Wertheim stb csládok Sőt end nemes nőket is föl vett tgj iul de ezektől megkivnták hogy férjeik is viselték legyen már rendet Évszázdok folymán rend feledbe merult c s k Ján os Vilmos pflzi válsztófejedelem ÚJl ott fel ujt 1709ben Az új rendszbályok megállpltották hog g róli bárói tgj mindenkor csk 12 leht rend k mig fej edelmi tgok szám \rorlátln lehettt iden lovgnk ősi próbát kellett kiálll1nil1 négy ősd ről nyi négytől pedig pi á on De 11 re i dományozásávl kötelezettségek IS Jór ltk ál m tóéldánk okóért bogy hűnek kellett lenni v sz t fejedelemhez könyörületesnek It szegényekhez eéj t minden lovgnk felvételkor 100 rnnyl1t kellett ze )lill inventriusból rllbtárosból állottk 100 év előtt rendnek 71 fejedelmi lovgj volt köztük 22 lengyel s 11 grófi bárói lovgj A rend jelvénye ez időben négyszögű kereszt volt piros 8zlgon cbíllggl c Hűségben szilárd» jelmondttl hozzá kib vdászkürtökből nykláncz melyen szent Hubert képe állott E renden kivül még Kelemen Agot kölni válsztófejedelem lpított 1746bn egy n vdászünnepéiy lklmávl egy hsonnevű rendet A rend jelvénye gyűrű volt melynek közepén egy gyémánlokkl kirkott gránátő állott e szvkkl «Aussi Clement qu Auguste )) (Ep oly kegyes mint fölséges) De e rend lpítój hlálávl már megszünt M már csk bjor rend áll még fönn melynek Európ m élő urlkodóink legngyobb ré Bze is tgjll A bjor királyi ház házi törvénye szerint pedig Wittelsbchlád minden tgj e rend orntusábn temettetik el Így történt ez szerencsétlen Ljos királylyl is KÉPRINKHEZ E16retörünk Olszországbn Olszországi győzelmes előretöresünk oly htjmil!8 lendülettel hldt előre rendkivül megerősitett olsz front áttöre után hogy z áttör területére éppen z ellenünk inditndó offenziváx összpontosított olsz bdseregeknek legngyobb rze z kkori szmo véve lpul egynegyed millió hrczos rövid Ido ltt fogságunkb esett még pedig nem száznként vgy ezrenként hnem mint zt képeink egyike muttj tizezrenként sőt ngyobb számu hd eregrzekben l számitv zok seregrzek pedig melyek z elfo gtást elkerülték felbomidozír szétszóródv8 me ekülk visszfelé nélkül bogy dicső seregeidk feltrtoztts I á\o l z ellenállást c k meg is kisérelbették voln cze J u l Előrenyomulásunk ennélfogv vló ágos íoz ml IDenet volt minden iránybn ugy z Amp6zzÓ ölgyebell is Montelofn ltt fekvő eortin DAmp< zo \ár felé RZ elpusztitott olsz állomásokon keztül s ml" didlmámorbn uszó hdseregeink elojjro cspt " i hátnuó olsz csptokt folytonosn liyomo lesze t k "dm ldözték bátrállbe ő esl\pt8ldk lig gyoll e l) ze b es szám wennl l l olmiczikkekll l IH!I ukh" l l " Ulá " I k hdiszr kböl nlló zslílnnlln)tulellllyl <g t Il e e között OSUP! I\gyu vc l \ k" \1 t"ibll lllint "llll dllrtlbch «lk rult ngyrzben bl\szm\lbto állpotbtw tlkult\uynl tj lll liiáb bizl\koclott 81\ olnsil h\llv"ttl)t b y ti It TglillIDtlnMl1IH mlljd oz \\ntan k öy k ii tlu; f l ó fo"i o fthnrll\ytol\wl hndnill\k"t o Y nt " " Uél tloltl l e\l \ jrtzi"" ln lulg öket o folytono ""Őt>h \1\\ 8111 l I I; It y 1 " 0 [\ nul I folyók is t1l1l Ill\ndkukbllll mt>

9 1917 de cz em ber 1 0 megtörtük ott CSENDŐRSÉGI z ellen áll ásukt ; folyókon vló átkeleket t ol egyi k h o l mási k hely en kierő szk oltuk ; begy i erőd eikbő l védő csp tok t kivetettük elfogtuk vgy széts zórtuk ugy hogy velen czei sikság felé irányitott előre tőr ünk npo nt n gyobb ngyobb tért nyerv én éppen olyn esős hvs időkb en milye nekke l z olsz hdve zetősé g oly gykr n ment egette is J gen yü k Brtb 19 K kptuk József 2 o 98 f u m őrm csernhévizi Peck csendőrőrmeste r A henyélők dój Egy frnczior vosn k ngyszerű szm éje tám dt Tlán!lem egzen új épp e en de minden esetre fele tte üdvös külö nösen z áll mki n cstár szem pontjából tudó s tnár bbó l z ötletből indu l ki hogy h mm den Ipr os üzletembernek szóv l fog llk ozás sl biró embe rnek keli dót fizetni miért legye nek éppe n zok felol dv z állmi terhek lól kik nek semmittev heny él fogllkozásuk s kik mellett mégis telj es j ólétben kényelemben tö ltik életü ket Hng súly ozz z t jogtlnságot hogy z ál lm olyn emberektől kik dolgoz nk könyörteleniii szedi z dót mí g gzdgok kik csk élvezeteikn ek örsprncsnok Szer biából 1 00 K ; tüdővzes ktonáknk Szurk hnos csendőrőrmesier 5 K 30 f A beküldött összegeket ren delteti helyére juttttuk A"csendőrlegénységi állomány kiegzi te iránti ; A inté ked m kir honvédelmi miniszter úr 24305jeln zámú körrendeletével intezked történt z{ránt mögöttes hogy országrzben levő prncsnokságoknál intézeteknél stb beosztott mgyr állmpolgársággl biró 20 évnél nem fitlbb 40 évnél nem szolgálti leglább nyelvben z ís 1 65 irás cm testmgsságú olvsás állpotú feddhetlen erkölcsi mgviselet szellemi mellett ktonás mgtrtássl biró tisztességes Szerkesztői üzenetek özveis; megfelelő illedelmes Temetvényi vár A li g hi szük Az lpzbál l0k 3 i pontj ához kidott végreh jt ás i htároztányok ermt?nd őrsé" egyénei t kkor illeti meg h z ell nség lótt telslt"tt l eg láb b 12 heti hrcztéri összolgáltot belgzolnk eme hr sorozási <Ívfolym beli szol gállk öteles legénységi egyén k továbbá oly népfölkel i szolgáltr kötel zeltek kj k J elenlegi es állitásköte lezettségük nek eleget tettek szolgáltuk téli U árő rei k örseik) ttfk egyes tételeib en rövides en emel endőill etéke egyéb kedvezm ények ismerte te mellett csencl ojségj állo mányb leendő belép re felszoli ltssn lljk Ez e n llltéz lesz rr h o z ev ek ked bizony ár lklm s ny g l ki egzi Ltessen eh létszám nk üyté vl betolte e illetve kieg zite áltl z ltiszt ) llom ln b n IS n J ogosul t örven detes előme netel b IZ tosbtbsek ltz nurl folytán kel etkezet t fogyték okozt rek J o? bjtársk rzér Kérelmek Kurnik Fere ncz lőrroester ln \r Icn l p Grn Mil nová c Szer biáb n á l l omás ozlk elt kl kéli egy Tem es vgy Tem esi nevü lőmes D l V ll Mbo n 1 9 Hj 1!J 1 7 ben Gör z mell ew tllld O VOI o szol gáh bog y l lrb elyó t l1or fol1t örsön eben dő r l )(\1"9 A I l] fíiri CBlI U< I ii gymi ld fo l y ólg közölj e véle 1e IHm (llt l cl1l \ t n p fln chllo lrhá g ké; ro i n d nz o J l e1l11 h elysé gben u élnek fel vnnk mentve z dófizetes terhei lól Ideje tehát hogy ennek z igzságtlnságnk véget vessenek számolásbn megfelelő j ártsságu nőtlen vgy gyermektelen képesség ho gy brádi Mibe került Amerik föl j vár Vrvtinból v n orson kifolyólg hdtápiueté k trtózkodási hely po ntos trtózkodásukból fedeze A mdridi Echo t hit ele s kú tfők nyomán öss zeh so nlí tj m i tn ulmá nyutk költségeit meri föl fed ezé sén ek költségei vel Ko lum b us n k evi e tes e 70 foint volt (nnyit kp egy m l Irn o) A tob bl ket h JÓ kptány kp ott formtot A hjók legényeinek hv i dij 5 formt 50 krj czár volt_ Az exp edi czi ó kiállítás 6300 forintb ker ült s így Amerik fölfedeze min dös sze for intb ker ült Persze zót drágábbk lettek tn ul mányutk Azt zo nb n nem mondj meg mdridi lp hogy hányn hullott k el szbdságukt véd ő szegény ind ián uso k köz ül Cor tez Pisro kines szo mjs zso ldo sin k irglmt nem ismerő cspási ltt_ következő ktonák vk évi kiknek KÜLÖNFÉLÉK HIREK dományokt népfölkelőket zt megjelölével brádi örsnek zo nn l jelentsé k hogy nnk kőbb i támdásinh vgy h ugy forduln hdisze rencse védekez ünkle is óriási előny ei lehet nek e ó hnem z ddig több mínt 300 kmre terjedő frontun kt is nnyir körülbe lül 1 00 kmre megrövidítettük folymán 417 t rtó zk od ó mgá t gyeng e sikerü v gy ép sikert elen offenzivái mitt egze n Pive folyóig üldöz tük őket ezzel nem csk döntő cspás t mértü nk z egz olsz hds eregre Adományok Az elmult hét LAPOK Jtt hrczokbn rztvettek ez idő ltt hrozoló cptként osztjpt lklnmz _ y! t ; A cseudőr égl luet&ksbál 100 Föl desi 1 trtlmz et endelkezek r dlágqs 3 poutj e tekintetbeu _ Bukl e s1 P J A legénységi SE?lgHlltl )lll "dn Js 60 é"es j n b i l ellmi emlékke reset elltt \1sietni<! Bu kovi n Az eredmén yt egyszerü osztas utj"u \letl H J Nem énénye ig n l/iléplt"re sem sám th t " neyonn lús \llún n z ol irt Yiz6gát kell letullh ug \ dh l"lodvu M J lőrm Fordu ljoll Dr Hir"rh pest V Honvé dntz Iti il bcl hlint \"ll úsá\ls "3kst\ tllk im t Vitt kozók Csendk N e m uősi örm\steri reudfo koznt uk mgt rtsa mollett ti pnr!\usuöksllg jb\ti \ kerüle l 7111 " 11 kld\ _\\1 ozálj\t uem ismel) illt N t "uu e luhi \ is ol gud l \_uhe hul L L karl; 1U\ ;trll " \ J O \ okou á hhnthsll u I""llwsiilt \* )luu \ ll V Ollil { }ti U "ltd e UJ t fl t\llnj\1\11lus u iutlttht) tth\ thtih t llt\u kt\f\ \l\l ) \ h \ \ \ $I "ou l tlk\ )l ho nnhl Q\H p (t 8I uúl boi Ii)llth ti 1Ulll\lkl It I \I lll K llópl t1tell(\ s l\\\ái youl ál l u I Soln llyt )"til klhl l!" \ z ej i!üt\ylltl \IlodnH\ l b B I l f d l l n (\ ft v\it \ o lhlu n _ n i f

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben