1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1"

Átírás

1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredő szempontok érvényesítése érdekében az Országgyűlés a társasági adózás szabályairól a következő törvényt alkotja: ELSŐ 2 RÉSZ Lezárva: június oldal évi LXXXI. törvény ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet Alapelvek 1. (1) 3 A Magyar Köztársaságban a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) alapján e törvényben meghatározott társasági adó kötelezettségnek - a közkiadásokhoz való hozzájárulás alkotmányos előírására tekintettel - e törvény rendelkezései szerint kell eleget tenni, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakra is. A törvény január 1-jétől a vállalkozás számára, gazdasági tevékenysége folytatása esetére fogalmaz meg társasági adókötelezettséget. Korábban a jövedelemszerző vagy azt eredményező tevékenység volt az adókötelezettség alapja, melynek módosítása az elvárt jövedelem alapján történő adóztatás bevezetése miatt szükséges. [Tao. 1. (1) bekezdés] (2) Az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály, adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. Az alkalmazhatóságot, illetőleg az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető. 70/2001. Számviteli kérdés A vállalkozó 6 millió forint feletti bekerülési értékű személygépkocsit lízingel. A lízingkamatot a társasági adó szempontjából el lehet-e számolni ráfordításként, vagy itt is számolni kell a társaságiadó-törvény 3. számú melléklete A) fejezetének 1. pontjában leírtakkal, bár a törvény a lízing kamatát nem nevesíti? A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a tao tv.) az adózás előtti eredményt növelő tételek között általános jelleggel meghatározza, hogy az adózás előtti eredményt növeli az a ráfordítás, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, vagy amelynek célja csak adóelőny [a tao tv. 1. -ának (2) bekezdése, 8. -a (1) bekezdésének d) pontja és a 3. számú melléklet A) fejezete]. A tao tv. 1. -ának (2) bekezdése szerint ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető. Ez a tao tv. általános szabálya arra, hogy mely ráfordítások növelik a számviteli szabályok szerint megállapított adózás előtti eredményt a társaságiadó-alap megállapításakor. Ha a kérdésben szereplő személygépkocsiról nem állapítható meg, hogy csak adóelőnyt jelent a beszerzésével kapcsolatban elszámolt kamat elszámolása, akkor az elismert költség a tao tv. általános szabálya szempontjából. A tao tv. 3. számú mellékletének A) fejezete meghatároz néhány olyan esetet, amely a tao tv. 8. (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak. Ilyen előírást tartalmaz a melléklet A) fejezetének 1. pontja, amely szerint az adózó által december 31. napját követően üzembe helyezett, 6 millió forintot meghaladó bekerülési értékű személygépkocsi javítási, karbantartási költségéből, biztosítási díjából (kivéve a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítást) és e törvény szerint értékcsökkenési leírásból, valamint állományból történő kivezetéskor számított nyilvántartási értékéből a 6 millió forintot meghaladó értékkel arányos összeg nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak. A tao tv. a 3. számú mellékletének A) fejezetében az el nem ismerhető költségekből, ráfordításokból példálózó felsorolást ad (erre utal a törvényben a különös szófordulat), az egyes pontokon belüli feltételeket viszont nem lehet kiterjesztően értelmezni. 1 Kihirdetve: XI Módosította: évi CXIX. törvény 180. (8) a). 3 Megállapította: évi LXI. törvény 21.. Hatályos: I. 1-től. Első ízben a évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a adóévi társasági adókötelezettségre kell alkalmazni.

2 2. oldal Ennek megfelelően, a 6 millió forintot meghaladó bekerülési értékű személygépkocsi után fizetendő lízingdíj kamattartalma a társasági adó szempontjából nem minősül az adózás előtti eredményt növelő tételnek. Az ismertetett szabály természetesen nem vonatkozik arra az esetre, ha a gépkocsi üzembe helyezését megelőzően már felmerült lízingdíj-fizetési kötelezettség. Ekkor az erre az időszakra elszámolt lízingdíj kamattartalma a bekerülési érték részét képezi kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnál [a számvitelről szóló évi 47. -a (4) bekezdésének ad) alpontja alapján], így arra az értékcsökkenési leírás szabályai vonatkoznak. [A tao tv. 1. (2), 8. (1) d), 3. számú melléklet A), évi C. törvény 47. (4) ad)] (3) 1 Ha e törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve, ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra. (4) 2 A nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz. E törvénytől viszonosság alapján is helye van eltérésnek, de a viszonosság alkalmazása az adózó számára nem eredményezhet a törvényben meghatározottakhoz képest kiterjesztő adókötelezettséget. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állásfoglalása az irányadó. 2007/119. Adózási kérdés külföldi vállalkozó társasági adóalapja (5) 3 E törvényt a számvitelről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban kell értelmezni. A számvitelről szóló törvény előírásaitól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történő eltérés nem eredményezheti az adókötelezettség változását. 10/2007. Számviteli kérdés A vállalkozás 2004-ben tulajdonjog-fenntartással értékesítette üzemét (tárgyi eszközét), amelyből jelentős összegű eredménye származott. A vevő az üzemet használatba vette és működtette. A vevő 2005-ben fizetésképtelenné vált, az eladó - az adásvételi szerződésnek megfelelően - az egész követelést lejárttá minősítette. Így 2005-ben sor került a 2004-ben elszámolt adásvételi ügylet sztornírozására. Mi a helyes eljárás a évi és a évi számviteli eredmény és a társasági adó alapjának megállapítása során? A kérdés szerinti gazdasági esemény valójában részletfizetéssel, halasztott fizetéssel történő értékesítés, amikor a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 72. -ának (3) bekezdése szerint az eladott termék eladási árát a termék átadásakor kell elszámolni, függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától. Bár a hivatkozott törvényi előírás termékeladás részletfizetéséről szól, amikor az eladási árat árbevételként kell elszámolni, de nyilvánvalóan a hivatkozott előírást a tárgyi eszköz (az üzem) értékesítése során is alkalmazni kell azzal, hogy az eladási árat az egyéb bevételek között kell elszámolni. Ebből az következik, ha az üzem (a tárgyi eszköz) tényleges értékesítése 2004-ben volt, az üzemet a vevő ténylegesen átvette, akkor az eladási árat egyéb bevételként, a nyilvántartás szerinti értéket pedig egyéb ráfordításként 2004-ben el kellett számolni, a nyereségjellegű eredmény is a évi adózás előtti eredménynek volt a része. A számviteli törvény 73. -a (2) bekezdésének d) pontja alapján az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni az értékesített később visszavett, a két időpont között használt - a 72. (3) bekezdése szerinti - termék visszavételkori piaci értékét, legfeljebb eredeti eladási árát. A helyesbítés a visszavétel időpontjára vonatkozik. Mivel a számviteli törvény az értékesített és később visszavett tárgyi eszközök visszavételkori elszámolására nem ad külön előírást, ez esetben is - értelemszerűen - a 73. (2) bekezdésének d) pontja alkalmazandó, azaz a tárgyi eszköz visszavételi értékével csökkenteni kell az egyéb bevételként elszámolt összeget (vagy annak arányos részét). A visszavett tárgyi eszközt - a számviteli törvény 50. -ának (6) bekezdése alapján - a helyesbítő számla szerinti visszavételi értéken kell állományba venni az egyéb ráfordítások csökkentésével. Mivel az üzem tényleges visszavétele 2005-ben volt, az előbbiekben hivatkozott tételeket is 2005-ben kellett könyvelni. A társasági adóról osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: tao törvény) 1. -ának (5) bekezdése szerint: E törvényt a számvitelről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban kell értelmezni. A tao törvény 6. -ának (2) bekezdése szerint a belföldi illetőségű adózó az adózás előtti eredményt a beszámoló alapján állapítja meg. Így a számviteli előírások szerint könyvelt tételek az adózás előtti eredményben benne vannak, és ha azok az adóalapot módosító tételek között nem szerepelnek, az adóalap meghatározása során is számításba kell venni azokat. A évi adóalapban a nyereséget eredményező üzemértékesítés adatainak, a évi adóalapban pedig a visszavételhez kapcsolódó gazdasági esemény adatainak szerepelnie kell azzal, hogy a visszavételkor - mivel a tárgyi eszközt visszavevőnél az egyéb bevételek csökkenésével azonos összegű az egyéb ráfordítások csökkenése - eredmény nem keletkezik. [2000. évi C. törvény 50. (6), 72. (3), 73. (2) d), évi LXXXI. törvény 1. (5), 6. (2)] KGD A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik, ha színlelt szerződés alapján kívánják igénybe venni az adókedvezményt (1996. évi LXXXI. törvény 1. ). 1 Megállapította: évi CVI. törvény 1.. Hatályos: I. 1-től. Az adózó már az évi adóalap megállapítására és az évi adókötelezettségre is alkalmazhatja. 2 Megállapította: évi XLII. törvény 32.. Módosította: évi CIX. törvény 170. (2) q). 3 Beiktatta: évi CXIII. törvény 31.. Módosította: évi XLII. törvény 303. (7). E módosítást az adózó a 2002-ben kezdődő adóév adóalapjának megállapítására és a 2002-ben kezdődő adóév adókötelezettségére is alkalmazhatja.

3 3. oldal A társasági adó alanya 1 2. (1) 2 A társasági adó alanya a (2)-(4) bekezdésben meghatározott személy. (2) Belföldi illetőségű adózó a belföldi személyek közül 2007/8. Adózási kérdés az elkülönített pénzalap nem társasági adóalany a) 3 a gazdasági társaság, (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot is) az egyesülés és az európai részvénytársaság (ideértve az európai holding részvénytársaságot is) és az európai szövetkezet, b) 4 a szövetkezet, c) az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, d) 5 az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat, 2007/49. Adózási kérdés egyszemélyes ügyvédi iroda szüneteltetheti-e a tevékenységét? 1999/139. Adózási kérdés ügyvédi iroda adózása e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (a továbbiakban: MRP), f) a közhasznú társaság, a vízitársulat, g) 6 az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 1999/175. Adózási kérdés alapítvány által alapított intézmény adókötelezettsége h) 7 a felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon, i) 8 európai területi együttműködési csoportosulás. (3) 9 Belföldi illetőségű adózónak minősül a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása az öt évre szóló adócsökkentési programban szereplő intézkedéseket, a jogharmonizációból adódó, továbbá a jogalkalmazást segítő, kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza. Az öt évre szóló adócsökkentési program jegyében a törvény a 2010-ig terjedő időszakra határozza meg az adótábla sávhatárait és a fizetendő nő adó mértékét. Az adótábla kétkulcsos, a 18 százalékos alsó kulcs mellett a felső kulcs 2006-tól kezdődően 36 százalékra mérséklődik, egyidejűleg 50 ezer forinttal az alsó sávba tartozó jövedelmek felső határa. A sávhatár az adókulcsok változatlansága mellett a következő években is növekszik, 2007-ben forintra, 2008-ban forintra, 2009-ben forintra, 2010-ben forintra. A minimálbér összegét meg nem haladó bérjövedelem adómentességét 2006-ban továbbra is az adójóváírás, illetve a kiegészítő adójóváírás intézménye biztosítja. Az adójóváírás mértéke változatlanul a bér 18 százaléka, legfeljebb havi 9000 forint. A minimálbér havi összegének 63 ezer forintra való növekedésével összhangban a kiegészítő adójóváírás összege 1260 forint/hóról 2340 forint/hóra nő. Az adójóváírás érvényesítésére jogosító jövedelemhatár 150 ezer forinttal ezer forintra - nő, a kiegészítő jogosultsági határ változatlanul 1 millió forint. Tovább folytatódik a személyi jövedelemadó törvényben biztosított kedvezmények rendszerének átalakítása. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlán történő jóváírássá alakul át az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény. Hasonló szabályok alapján írható jóvá az újonnan bevezetendő nyugdíj-előtakarékossági számlára a magánszemély által befizetett összegek meghatározott része. 1 Módosította: évi CXIX. törvény 180. (8) c). 2 Módosította: évi CI. törvény 301. (8) a). 3 Megállapította: évi XLV. törvény 58. (1). Módosította: évi CXIX. törvény 180. (6) a), évi LXI. törvény 225. (5). 4 Módosította: évi CXIX. törvény 180. (4) a). 5 Módosította: évi XLII. törvény 303. (3) a), évi CI. törvény 301. (8) b), évi IV. törvény Megállapította: évi CVI. törvény 2.. Hatályos: I. 1-től. 7 Megállapította: évi CXXXIX. törvény 171. (1). Hatályos: VII. 1-től. 8 Beiktatta: évi XCIX. törvény 21. (5). Hatályos: VIII. 1-től. 9 Megállapította: évi CXIX. törvény 24.. Hatályos: I. 1-től. Első ízben a évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

4 A családi adókedvezmény a családtámogatás elemévé válik, csak a három vagy több gyermeket nevelő családok adókedvezménye marad fenn korlátozott mértékben. Havi 4000 forintra módosul a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető kedvezmény mértéke, amely maradéktalanul csak akkor vehető figyelembe, ha a magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 6 millió forintot. Négy vagy több gyermekes családok esetében a jövedelemhatár gyermekenként 500 ezer forinttal 8 millió forintig növekszik. Ha a jövedelem az eltartottak létszámához kötött határt meghaladja, a kedvezmény fokozatosan megszűnő mértékben jár, a szabályozás szerint az értékhatárt meghaladó jövedelem 20 százalékát meghaladó összegben. Az egyéb adókedvezmények többsége is változatlanul jövedelemkorláthoz kötötten vehető figyelembe, legfeljebb összesen 100 ezer forint összegben. Továbbra sem tartozik ebbe a körbe a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó kedvezmény és a magánszemélyt a fogyatékosságára tekintettel megillető személyi kedvezmény. Az említett korlát nem vonatkozik a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint a magánszemély által fizetett tagdíj-kiegészítés utáni 25 százalékos mértékű kedvezményre. A törvény a bér 15 százalékában határozza meg a munkáltató által adómentesen adható béren kívüli juttatások értékhatárát. A keret a gyermekekre és a házastársra/élettársra tekintettel személyenként százalékkal, fejenként 72 ezer forinttal növelhető, de nem haladhatja meg az évi 500 ezer forintot. Egyes juttatások (pl. étkezési utalvány, munkába járás költségeinek megtérítése, lakáscélú munkáltatói támogatás) továbbra is a kereten felül nyújthatók. A törvény több - a tőkejövedelmeket érintő - módosítást január 1-jei hatályba lépéssel tartalmaz. Ezen időponttól kezdve 10 százalékos mértékű adó terheli a kamatból származó jövedelmeket és a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket. Ugyancsak 10 százalékos mértékű adó kerül bevezetésre az Európai Unió bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvényben elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapír - az adott tagállam joga szerint - osztaléknak minősülő hozamára. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) módosítása a versenyképesség javítása, a közösségi és belső jogharmonizáció miatt szükséges, emellett kisebb - az alkalmazást segítő - kiigazítást tartalmaz. A versenyképesség növelése érdekében 2006-ban 5 millió forint adóalapig 10 százalékra csökken a társasági adókulcs. Ezt azok a vállalkozások vehetik igénybe, amelyek alkalmazottaik után legalább a minimálbér kétszerese után fizetnek járulékot, és más adókedvezményt nem vesznek igénybe. (Ez az intézkedés az egyéni vállalkozókra is vonatkozik.) 2006-tól az iparűzési adó 100 százaléka lesz levonható a társasági adó alapjából. (Ez az intézkedés az egyéni vállalkozókra is vonatkozik.) Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása kapcsán kiemelendő az államháztartási támogatásra jutó áfa levonhatatlanságára vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezése, amely egyúttal jelentős adminisztrációs többlettől is mentesíti az adózókat, valamint a hulladékkereskedelem területén az ún. fordított adózás bevezetése, amelynek célja a visszaélési lehetőségek csökkentése. A módosítások döntő többsége az Európai Uniónak az egyszerűsített vállalkozói adóval kapcsolatos azon álláspontjával függ össze, amely szerint nem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni azokkal szemben, akik nemcsak a Magyar Köztársaság területén végeznek tevékenységet. Az Eva tv. módosításával a közösségi adószám használat mellett lehet evát választani. (4) 1 Külföldi illetőségű adózó, a külföldi személy, illetve a külföldi illetőségű, ha belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthető belföldi illetőségű adózónak (a továbbiakban: külföldi vállalkozó). 2007/9. Adózási kérdés külföldi személy belföldi ingatlan értékesítésének társasági adókötelezettsége A törvény módosítja a külföldi vállalkozó fogalmát. Az üzletvezetés helye alapján belföldi illetőségű személyekre vonatkozó előírásokban indokolt ugyanis kimondani, hogy, ha belföldi illetőségű adóalanyként bejelentkezett, akkor nem minősül külföldi vállalkozónak. Ennek hiányában kétszeresen válna a társasági adó alanyává, ami végrehajtási nehézséget jelent. [Tao. 2. (4) bekezdés] (5) 2 Nem alanya a társasági adónak az 5. számú mellékletben felsorolt szervezet. (6)-(7) 3 EBH Ténylegesen felmerült költségek esetén a számla bizonyítja a kifizetett összeggel szemben a tényleges szolgáltatás nyújtását, és így nem állnak fenn a társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében írt feltételek (1996. évi LXXXI. törvény 2., 8. ). BH Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. teljes személyes illetékmentességet élvez [1990. évi XCIII. törvény 5. (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés, 56. (1) bekezdés, évi LXXXI. törvény 2. (4) bekezdés, 5. sz. melléklet 6. pont]. Lezárva: június oldal 1 Megállapította: évi LXI. törvény 22.. Módosította: évi CXXVI. törvény 401. (1). 2 Számozását módosította: évi CI. törvény Hatályon kívül helyezte: évi CXIX. törvény 180. (8). Hatálytalan: I. 1-től. A december 31-éig kezesség vállalása mellett kifizetett (juttatott) osztalékra a kifizetéskor (juttatáskor) hatályos előírásokat kell alkalmazni.

5 5. oldal Teljes körű és korlátozott adókötelezettség 3. (1) 1 A belföldi illetőségű adózó adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed (teljes körű adókötelezettség). (2) 2 A külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki (korlátozott adókötelezettség). Fogalmak 4. E törvény alkalmazásában /a. 4 adomány: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú tevékenység) támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára (ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár támogatását, valamint a költségvetési szervnek alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre adott támogatást is) az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy 2007/21. Adózási kérdés közcélú adományozás áfa szempontból 2006/84. Adózási kérdés adomány fogalmának megítélése APEH tájékoztató az árvízkárosultak támogatásáról a) a jogügyletre vonatkozó dokumentum (így különösen az alapító okirat, tájékoztató, reklám), körülmény (így különösen szervezés, feltétel, kapcsolódó jogügylet) valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá - egyház esetében - a külön törvényben meghatározott célt, b) az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás; 2. 5 adózó: a 2. (2)-(4) bekezdésében megnevezett belföldi és külföldi személy, a 2. (5) bekezdésében meghatározottak kivételével; 3. 6 azonos munkakör: a 9006/1996. (SK 12.) KSH közleménnyel kiadott, január 1-jén hatályos Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) szerint azonosnak minősülő munkakör; 4. árbevétel: a) 7 a számvitelről szóló törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele, csökkentve a termeléshez, a tevékenységhez, a szolgáltatáshoz, az értékesítéshez kapcsolódó - a saját termelésű készlet költségei között el nem számolt - fogyasztási adó, jövedéki adó összegével, b) 8 hitelintézetnél a kapott kamat és kamatjellegű bevétel, csökkentve a fizetett kamattal és kamatjellegű ráfordítással, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel és a nem pénzügyi befektetési szolgáltatás nettó árbevételével, 9 c) 10 biztosítónál a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál) és egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a befektetések nettó bevételével és a nem biztosítási tevékenység bevételeivel; csökkentve a kapott osztalékkal és részesedéssel, a saját tulajdonú, saját használatú ingatlanok bevételkorrekciójával és a kamatozó értékpapírok vételárában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt összegével, valamint a Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel, 11 1 Módosította: évi CXIX. törvény 180. (8) d). 2 Megállapította: évi XCI. törvény 41.. Módosította: évi CXIX. törvény 180. (8) e). 3 Hatályon kívül helyezte: évi CXIII. törvény 268. (2). Hatálytalan: I. 1-től. 4 Megállapította: évi CXIII. törvény 33. (1). Módosította: évi XLII. törvény 303. (3) b). 5 Megállapította: évi CI. törvény 21. (1). Hatályos: I. 1-től. Első ízben a évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell alkalmazni. 6 Megállapította: évi CVI. törvény 3. (2). Hatályos: I. 1-től. 7 Megállapította: évi CXIII. törvény 33. (2). Hatályos: I. 1-től. 8 Módosította: évi CVI. törvény 22. (3). 9 Lásd: 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet Megállapította: évi XXXIII. törvény 11. (2). Hatályos: IV. 1-től. Alkalmazni kell: I. 1-től. 11 Lásd: 260/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet 2-3. számú melléklet.

6 6. oldal d) 1 befektetési vállalkozásnál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, csökkentve a kamatozó értékpapírok vételárában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt összegével, 2 e) bejelentett részesedés: a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett legalább 30 százalék mértékű részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését a szerzést követő 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye; 2008/33. Adózási kérdés bejelentett részesedés 6. belföld: a Magyar Köztársaság területe, ideértve a vámszabad és a tranzitterületet is; 7. belföldi személy: a belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély; 8. 5 beruházás értéke: az üzembe helyezett tárgyi eszköz bekerülési értéke; 2002/105. Adózási kérdés beruházási érték meghatározása konvertibilis devizában való könyvvezetés esetén 9. beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény jogosultja: a beruházást üzembe helyező; a beruházás megkezdésének napja: az építkezés kezdetének napja vagy a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszköz átvételének napja; a beruházási és a térségi adókedvezmény vonatkozásában: 6 a) 7 gép: a Harmonizált Rendszer szerint (a továbbiakban: HR) 8401 vámtarifaszám (a továbbiakban: vtsz.), a HR , , , , 8467, 8468, , 8508, 8515, 8701, 8709, 8716 vtsz.-ok alá tartozó gépek, gépi berendezések, a HR 8501, 8502, , , 8530, 8531, , 8539, , 9006, 9405 vtsz.-ok alá tartozó villamos készülékek, a HR 8403 vtsz. alá tartozó kazán és a HR 8402 vtsz. alá tartozó gőzfejlesztő berendezés, valamint az összekapcsolásukkal összetett munkafolyamatot ellátó technológiai berendezés, b) épület: a végleges rendeltetéssel megvalósított ingatlan, amely a talajjal való egybeépítés (az alapozás) vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre, a talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el, ezáltal azonban eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik; az épülethez tartoznak azok a víz-, villany-, gáz- és csatornázási vezetékek, fűtési, szellőző-, légfrissítő berendezések és felvonók, amelyek az épület szerkezeteibe beépítve a használhatóságot és ellátást biztosítják; az ilyen vezetékek és szerelvények akkor is az épülethez tartoznak, ha azok használhatóságának biztosítása, ellátása mellett technológiai célokat is szolgálnak, vagy már meglévő épületbe később kerülnek beépítésre, c) 8 d) termék-előállítást szolgáló beruházás: az az épület és gépberuházás, amelyet az üzembe helyezést követően az adózó ipari vagy mezőgazdasági termék előállításához használ, s ennek alapján az üzemeltetés költsége a termék közvetlen költsége között jelenik meg, 2003/7. Adózási kérdés elmaradott térségben megvalósult beruházás adókedvezménye eszközcsere esetén 2000/20. Adózási kérdés termékelőállítást szolgáló beruházás beruházási értékének meghatározása többfunkciós épületek esetén BH A cégjegyzékben a vámszabadterületi társaság kivételével valamennyi társaság, így a belföldi székhellyel rendelkező 100%-ig külföldi tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság (ún. off-shore cég) vagyonát is forintban kell meghatározni [1988. évi XXIV. tv ai, évi XVIII. tv. (Szt.) 19. (3) bek., évi XCV. tv. (Dtv.) 19. (3) bek., 85., évi C. tv ai, évi LXXXI. tv. (Atv.) pont, évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. (3) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet (Cvhr.) 2. (4) bek., évi CXLV. tv. 54. ] 1998/160. Adózási kérdés társasági adókedvezmény feltételrendszere, bérmunka minősítése 1 Megállapította: évi XXXIII. törvény 11. (2). Hatályos: IV. 1-től. Alkalmazni kell: I. 1-től. 2 Lásd: 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet Hatályon kívül helyezte: évi CXXVI. törvény 432. (1) a). Hatálytalan: I. 1-től. 4 Megállapította: évi CXXVI. törvény 36. (1). Hatályos: I. 1-től. 5 Megállapította: évi CVI. törvény 3. (2). Módosította: évi CXIII. törvény 268. (3) a). 6 Megállapította: évi CXIII. törvény 33. (3). Hatályos: I. 1-től. 7 Megállapította: évi LXI. törvény 1. (1). Hatályos: I. 1-től. 8 Hatályon kívül helyezte: évi XCI. törvény 209. (2). Hatálytalan: I. 1-től.

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról * 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról * Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

a személyi jövedelemadóról 1

a személyi jövedelemadóról 1 1 / 158 2011.10.07. 5:28 a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 173 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébõl kiindulva az Országgyûlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [A törvény 2010. január 1-jétől hatályos szövege, tartalmazza a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben