A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Ikt.: FELSŐPKONYI HERMN OTTÓ ÁLTLÁNOS ISKOL Fogyasztóvédelmi Programja Készítette: Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete

2 Tartalom Fogyasztóvédelmi program z iskolai fogyasztóvédelem főbb alapelvei fogyasztóvédelem jogi szabályozása (jogi háttere) fogyasztóvédelmi oktatás célja fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai teendők főbb lehetőségei, alapteendői 4 5 fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban, az egyes tantárgyak keretein belül4 6 feladatok megvalósításának módszertani elemei Sikerkritériumok Sikeresnek tekinthető a célkitűzésünk rövidtávon Sikeresnek tekinthető a célkitűzésünk hosszú távon

3 FOGYSZTÓVÉDELMI PROGRM Napjaink meghatározó kérdése a fogyasztás /több esetben a túlzott fogyasztás /, s ennek részese a gyermek is, aki sokszor önálló fogyasztóként szerepel a piacon, s nincs birtokában a helyes, jövőtudatos fogyasztói magatartás ismereteinek. Mivel iskolánk jelenleg az Ökoiskola hálózat tagja, valamint hosszú távú célja az, hogy elnyerje az Ökoiskola címet, fontosnak tartottuk, hogy egy programban foglaljuk össze a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai alapelveket, célokat, feladatainkat. 1 Z ISKOLI FOGYSZTÓVÉDELEM FŐBB LPELVEI Minden embernek alapvető joga a szükségleteinek kielégítése, de a helyes fogyasztói magatartást tanulni és tanítani kell. gyermeknek mint fogyasztónak meg kell ismernie az egészségére, testi épségére veszélyes termékeket és eljárásokat. Tudnia kell, hogy ellenük tiltakozhat, de mindenek előtt fel kell ezeket ismernie. termékek és szolgáltatások között választhat, de a megfontolt választás megfelelő ismeretére van szüksége. mennyiben hátrány érte, tudjon élni a jogorvoslat lehetőségével, és ehhez megfelelő utat válasszon, megfelelő hangnemet használjon. Minden gyermeknek joga van az egészséges, elviselhető környezetben való élethez. Tanulóink oly módon tanulják meg kielégíteni szükségleteiket, hogy az a jelenleginél jobb életminőséget eredményezzen, de a lehetőségekhez mérten minimálisra csökkentsék a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását annak érdekében, hogy a jövő nemzedéknek is maradjon élettér, azok szükségletei se kerüljenek veszélybe. Tanuljanak meg gyermekeink környezettudatosan élni, ne pazarló módon, öncélúan használják fel bolygónk erőforrásait, találják meg a dinamikus középutat saját szükségleteik és a Földünk nyújtotta lehetőségek között. 2 FOGYSZTÓVÉDELEM JOGI SZBÁLYOZÁS (JOGI HÁTTERE) z ENSZ 1985-ös Fogyasztóvédelmi irányelve elsőként fogalmazta meg a fogyasztók jogait. Magyar Országgyűlés évi CLV. Törvénye rendelkezik a fogyasztók oktatásának szükségességéről. Iránymutató számunkra az Európai Unió közötti időszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve, amely alapján: NT / 110/2011. sz. Korm. rendelet / előírja az iskoláknak, hogy a felnőtt életre való felkészítés keretein belül a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészülhessenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt feladat a fogyasztói kultúra kialakítása. 3 FOGYSZTÓVÉDELMI OKTTÁS CÉLJ megfelelő fogyasztói kultúra kialakítása 3

4 tudatos, kritikus fogyasztói magatartás elsajátíttatása. tanuló ismerje meg a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, tanulja meg, hogyan viselkedjen piaci körülmények között. fenntartható fogyasztás fogalmának a megismertetése, elterjesztése, az ebbe az irányba ható fogyasztói minták kialakítása z ökológiai fogyasztóvédelem szemléletének a kialakítása jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése z értékek megismertetése, az értékrend formálása. kívánság és szükséglet fogalmának a tisztázása. természeti értékek védelme. gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismertetése szülők, a családok bevonása a nevelési folyamatba z információ érték, tudják azt értelmezni, tudjanak köztük szelektálni, legyenek a tanulók sokoldalúan tájékozottak. Fontos a döntési helyzet felismerése és a döntésre való felkészülés. 4 FOGYSZTÓVÉDELEMMEL KPCSOLTOS ISKOLI TEENDŐK FŐBB LEHETŐSÉGEI, LPTEENDŐI kritikus gondolkodás kialakítása egyéni és csoportos döntéshozás problémamegoldó gondolkodás fejlesztése információgyűjtés, információfeldolgozás döntéshozás az információk alapján reklámpszichológia, reklámnyelv a reklám kommunikációs csapdái a piac és a marketing szerepe a gazdaságosság és a takarékosság áruismeret, gyártástechnológia élelmiszerbiztonság, adalékanyagok veszélyes anyagok ismerete a jogérvényesítés módjai és lehetőségei kritikus és tudatos fogyasztói magatartás érdekérvényesítés a versenyképesség megértése a közéletben való részvétel fontossága fogyasztói javak és szolgáltatások ismerete viselkedés piaci viszonyok között a természeti erőforrások védelme helyes értékrend kialakítása, értékek felismerése 5 FOGYSZTÓVÉDELMI OKTTÁS SZÍNTEREI Z OKTTÁSBN, Z EGYES TNTÁRGYK KERETEIN BELÜL z egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak. /lásd a mellékelt táblázatot. / tanítási órákon kívül a következő lehetőségek kínálkoznak: 4

5 z iskola minden évben kiadásra kerülő programfüzetében ajánlásokat fogalmazunk meg a témával kapcsolatban, mintegy tolmácsolva a szülők felé a javaslatainkat. szülői értekezleteken bevonhatjuk a szülőket is a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseink megvalósításába. Föld Napja és a Herman Ottó-napok hagyományain belül vetélkedőkkel, szituációs játékokkal segítjük a helyes szemlélet kialakítását. természetismeret, ill. természetjáró szakköreink segíthetik a környezettudatos nevelést. hagyományos erdei iskolai programjainkban, ill. tanulmányi kirándulásainkon piaci séták, üzletek látogatását használjuk fel a helyes fogyasztói szemlélet alakításához. most induló iskolai büfénkben az egészséges étrend kialakítását, ill. a Kölyökbarát emblémával ellátott termékek forgalmazását szorgalmazzuk. 6 FELDTOK MEGVLÓSÍTÁSÁNK MÓDSZERTNI ELEMEI Nem az amúgy is túlzsúfolt tanórai oktatás tényanyagát kívánjuk növelni a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásával, inkább olyan jártasságok, készségek, képességek kialakítására törekszünk, melyeken keresztül elérhetjük céljainkat. Ezeket a készségeket a 4. pontban jórészt felsoroltuk. Fontos megnyernünk a nevelési program megvalósításához a szülőket és a helyi közösségeket /óvoda, könyvtár /. Rendszeresen végezhetünk médiafigyelést, médiaelemzést, reklámkritikát a Diákönkormányzat bevonásával. Helyi börzék rendezésével gyakoroltathatjuk a piaci viszonyokban történő eligazodás képességét, a piaci szabályok és magatartás gyakoroltatását. Diákönkormányzat bevonásával a helyes érveléstechnika, az érdekérvényesítés hatékony formáját taníthatjuk meg. 7 SIKERKRITÉRIUMOK 7.1 SIKERESNEK TEKINTHETŐ C ÉLKITŰZÉSÜNK RÖVIDTÁVON ha látható, tapasztalható módon javul környezetünk, iskolánk tisztasága ha diákjaink megtanulnak takarékosan bánni a mosdókban elhelyezett folyékony szappannal, kéztörlővel, WC-papírral ha javul érvelési technikájuk, megfelelő módon tudják érdekeiket a helyi körülmények között érvényesíteni 7.2 SIKERESNEK TEKINTHETŐ CÉLKITŰZÉSÜNK HOSSZÚ TÁVON ha kirándulásaink alkalmával a kapott zsebpénzüket megfontoltabban költik el a valódi szükségleteikre ha a környezettudatos életmód természetessé válik diákjaink körében ha mindannyian megértik és elfogadják a környezettudatos fogyasztás szükségességét. 5

6 lsó tagozat Matematika Kritikus gondolkodá s, döntéshozás Miért kerül a kevesebb többe? Banki, biztosítási számítások Egészségvédele m Természetismer et, környezetvédele m Termékismer et Dramatikus játékok, vásárlás Fogyasztó i szokások,s truktúrák Játékos kereskedel em Információkezelés Árak, mennyiségek mértékegységek ismerete Jogérvénye -sítés Fizika Méréses feladatok, törvényszer űségek Balesetvédelmi ismeretek z anyagok tulajdonságai Villany, gáz, víz mérőórák ismerete Technikaháztartástan Földrajz Magyar irodalom és nyelvtan Biológia Kémia Házimunká k napirend. Mit vásárolnék? mi a reklámok mögött húzódik. Kommunik ációs csapdák. Hogyan válasszunk egészséges élelmiszert. Vegyem, ne vegyem? mit ne! Gyártás és termékminőség összefüggései környezet és az emberi tevékenység összefüggései z egészséges táplálkozás és életmód. Élelmiszerbizto nság, vegyszer maradvá-nyok Áruismeret, háztartási cikkek és gépek z egyes tájak, országok, kontinensek jellemző termékei termékismert etők stílusa génmódosítot t élelmiszerek, táplálkozás kiegészítők. Élelmiszerad alé-kok /E-számok/ z egyes háztartáso k gazdálkod ása z egyes népek eltérő szokásai, táplálkozá sa divatos táplálkozá s veszélyei kozmetiku -mok helyes használata Reklámnyelv, felíratok szép magyar beszéd fontossága. szabatos fogalmazá s szabályai. z érvelés logikája. Jogod van az egészséges étrendhez. Informatika Elektronikus kereskedelem internetes fogyasztói veszélyforrások 6

7 Történelem és állampolgári ismeretek Médiaismeret Miért készül és hogyan a reklám? Miről szólnak a reklámok? Összefügg é-sek az egyes népek életmódja és fogyasztói szokásaik között. Fogyasztá s-történet és fogyasztó vé-delem. reklámok története. reklám képi nyelve és hatásai. EU fogyasztói jogok. z érdekérvé nyesítés jogi eszközei 7

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása Jogi háttér Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következı

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program Alapok Helyzetkép Erőforrások Személyi Tanárok Diákok Iskolapszichológus Tanárok -

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1 HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:... 3 1.2 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A KÖRNYEZETI- ÉS

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 3. melléklet A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 1. Helyzetelemzés, helyzetkép: A Berzsenyi jogelődjét 1858. október 4.-én alapították, Pest első állami gimnáziumaként. Az évek során

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben